Målbeskrivelse. Diagnostisk Radiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målbeskrivelse. Diagnostisk Radiologi"

Transkript

1 Målbeskrivelse Diagnostisk Radiologi 1

2 Foreløbig målbeskrivelse i diagnostisk radiologi Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Radiologisk Selskab, bestående af: Overlæge Vibeke Andree Larsen (KAS Glostrup) Overlæge Birthe Højlund Bech (Rigshospitalet) Overlæge Charlotte Strandberg (KAS Gentofte) Overlæge Anne-Grethe Jurik (Århus Kommunehospital) Afdelingslæge Claus V. Jensen (Rigshospitalet) 1.reservelæge Hanne Sandstrøm (RAS) 2

3 Indledning Beskrivelse af specialet Radiologi omfatter alle aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder og de aspekter af interventionel radiologi samt invasiv terapi som falder ind under den kliniske radiologiske afdelings område. En radiolog skal have en god klinisk baggrund, idet der i udøvelse af specialet kræves et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger. Man skal besidde den viden som er relevant for diagnostisk og funktionel billeddannelse og kunne sikre valg af hensigtsmæssige diagnostiske samt terapeutiske strategier. Specialets organisation Den overvejende del af specialet er lokaliseret i sekundærsektoren i både de funktionsbærende enheder (FBE) og højtspecialiserede enheder (HSE). Den radiologiske afdeling er en central afdeling på ethvert hospital og er en tværgående samarbejdspartner for samtlige øvrige kliniske afdelinger. I år 2001 var der i alt 83 radiologiske afdelinger fordelt i alle amter, heraf 8 med lands/landsdelsfunktioner. Der er kun beskeden funktionsvaretagelse i primærsektor, idet der kun findes praktiserende speciallæger i diagnostisk radiologi i Københavns og Frederiksberg kommuner samt i Århus Amt. Ved lægetællingen i år 2000 var der i alt 548 normerede stillinger på de radiologiske afdelinger. Der findes øjeblikket ca. 20 normerede uddannelsesforløb pr. år; men antallet øges formentlig i de kommende år. Udviklingstendenser Radiologien er præget af en meget hurtig teknologisk udvikling, specielt vedrørende invasive procedurer, ultralyd-, MR og CT- skanning, digitaliseret konventionel radiologi, teletransmission og PACS systemer (elektronisk arkivering og kommunikation). Det totale antal radiologiske procedurer har været nogenlunde stationært de senere år, men fordelingen mellem de enkelte procedurer har ændret sig. Således er antallet af MR-, CT,- og ultralydskanninger steget betydeligt, mens der har været et tilsvarende fald i antallet af konventionelle undersøgelser, en udvikling der må forventes at accelerere på baggrund af rekommendationerne i Den Nationale Kræftplan og Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter (Dansk implementering af EU direktivet vedr. medicinsk stråling), der trådte i kraft den De nye undersøgelsesmetoder er betydelig mere lægekrævende end den konventionelle radiologi, idet radiologen i langt højere grad er involveret i selve afviklingen af undersøgelserne. Denne ændring i fagets arbejdsmetode gælder både for CT, ultralyd og MR scanning. Valget af fremgangsmåden og disponeringen af undersøgelserne er væsentlig for at opnå en besvarelse af et givent klinisk spørgsmål. Det kræves derfor at en speciallæge i diagnostisk radiologi ikke alene behersker en diagnostisk viden, men også en viden om, hvordan konkrete diagnostiske problemer løses både med hensyn til valg mellem en stor mængde af forskellige tekniske muligheder og med hensyn til evt. digital efterbehandling af det primære billedmateriale for at belyse den kliniske problemstilling bedst muligt. Diagnostisk ultralyd hører generelt til under det radiologiske speciale, men har dog også fået en vis udbredning i de kliniske specialer. Flere meget avancerede ultralydskanninger udføres ofte af radiologer i 3

4 samarbejde med klinikere som teamfunktion. Disse teamfunktioner er meget vigtige for optimal patientbehandling, forskning og udvikling. Indenfor de seneste år har der været en tendens til at konvertere åben kirurgi til mindre invasive billedvejledte procedurer. Enten forestår radiologen behandlingen alene eller i tæt samarbejde med kirurger og medicinere. Eksempler på denne udvikling er den dramatiske stigning i anvendelsen af perkutan drænage, feks. perkutan etablering af afløb fra lever, galdeblære og nyrer, samt mere avancerede indgreb såsom placering af stentgrafts som behandling af simple aortaaneurismer. Det må således forudses, at radiologien i de (mange) kommende år vil have et tiltagende behov for specialister, der behersker digital radiografi, MR-, CT- og ultralydskanning. Det er givet, at dette behov ikke tilfredsstilles af fagets aktuelle uddannelseskapacitet. Interesseområder Radiologer arbejder ofte i interesseområder, som både kan være sygdoms-, organ-, alders- og modalitetsrelateret. En enkelt radiolog kan være involveret i flere interesseområder. Thoraxradiologi Abdominal radiologi Urogenital radiologi Neuroradiologi Muskuloskeletal radiologi Kar- og interventionsradiologi Pædiatrisk radiologi Onkologisk radiologi Mammaradiologi MR skanning Ultralydskanning 4

5 Beskrivelse af uddannelsens opbygning. Radiologisk uddannelse 6 år (72 måneder) 1) Introduktionsuddannelse: 12 måneder på radiologisk afdeling ved FBE. 2) Hoveduddannelse: 60 måneder på radiologisk afdeling ved hhv. FBE og HSE. Teoretiske moduler Teoretiske kurser omfatter dels tværfaglige og dels specialespecifikke kurser. En nøjere gennemgang er i afsnit 5. Det skal sættes op i blokdiagram med tidsrelationer? 5

6 Læringsmetoder For hver af de opstillede mål (kompetencekrav) er det beskrevet, hvordan målet kan nås. Beskrivelsen omfatter således en anvisning af den eller de veje forskellige læringsmetoder der kan føre til erhvervelse af den ønskede kompetence. Ved beskrivelse af de forskellige Læringsmetoder er læringsrammerne overvejet. Læringsrammerne henviser til de rammer, der betinger uddannelsesmiljøet og læreprocesserne. Disse rammer skabes dels af den uddannelsessøgende læge selv, dels af uddannelsesstedets organisatoriske forhold, arbejdstider, menneskelige ressourcer, kulturen, gældende arbejdsstrategier etc. Læringsrammerne er inddraget i overvejelserne af Læringsmetoderne, men ikke angivet i målbeskrivelsen. Uddannelsesprogram og uddannelsesplan I uddannelsesprogrammet skal der udarbejdes et afsnit om læringsrammerne inklusiv definition af vejlederfunktionen. Der skal også ved udfærdigelse af uddannelsesprogrammer angives, at læringsrammerne skal vurderes. Uddannelsesplanen skal på baggrund af de i målbeskrivelsen definerede kompetencer og læringsmetoder indeholde et afsnit som beskriver den uddannelsessøgende læges egne mål, forudsætninger og egenskaber herunder en beskrivelse af, hvordan vedkommende påtænker at handle ud fra de opstillede målsætninger. Definition af de forskellige Læringsmetoder De forskellige Læringsmetoder afhænger af om den uddannelsessøgende læge befinder sig i teorirummet eller praksisrummet. I teorirummet og deltagelse i teoretisk kursus stimer på afdelingsniveau og ved undervisning i mindre grupper mellem vejleder og uddannelsessøgende. Inden for radiologien vil meget af den teoretiske undervisning være IT-baseret og for mange afdelingers vedkommende ved anvendelse af PACS. Kursusdeltagelse vil for introduktionsuddannelsen kunne foregå ved kurser lokalt i regionerne og for hoveduddannelsens vedkommende i forbindelse med specialespecifikke kurser samt kurser i forskningsmetode. For opnåelse af de nødvendige kompetencer er det en forudsætning af den uddannelsessøgende møder forberedt, deltager aktivt i diskussioner og udarbejder de anviste opgaver. Selvstudier Det forudsættes at den uddannelsessøgende i radiologi af egen drift, men tilskyndet af vejleder sætter sig ind i relevant lærebogsstof (flere lærebøger angivet i målbeskrivelsen), relevante tidsskrifter, afdelingsinstrukser, vejledninger vedrørende radiologiske procedurer og Røntgenbekendtgørelsen. Inden for radiologien findes mange IT-baserede undervisningsprogrammer som er meget velegnede til selvstudium. indgår som en del af udførelsen af det løbende arbejde. Læsning kan dokumenteres ved at den uddannelsessøgende læge fører ordnet optegnelse over læste artikler, lærebogsstof, instrukser, CD-rom o.s.v. 6

7 Case præsentation og/eller litteraturopgave med formaliseret feedback Hermed forstås at den uddannelsessøgende læge præsenterer en gennemgang af et undersøgelsesforløb, gennemgår de undersøgelser der har været under en vagt (evt. ved hjælp af PACS) eller gennemgår en videnskabelig artikel fra et radiologisk tidsskrift sammen med vejleder og/eller mentor. Det er ikke meningen at der skal afleveres en skriftlig opgave. af andre og udarbejdelse af skriftligt materiale Hermed forstås at den uddannelsessøgende læge skal afholde nogle af afdelingens undervisningstimer, undervise radiografer og læger på et lavere uddannelsesniveau. De uddannelsessøgende kan også på skift undervise hinanden efter et givet program. Her skal vejleder og /eller mentor være tilstede. Deltagelse i planlægning af afdelingens undervisningstimer. Aktiv deltagelse i udformning og vedligeholdelse af instruksbog, patientvejledninger samt generelle radiologiske referenceprogrammer og undersøgelsesprocedurer. Forskning, forskerkurser, projekter I den radiologiske speciallægeuddannelse er der krav til den uddannelsessøgende læge om udarbejdelse af en projektopgave som led i forskningstræning. Den uddannelsessøgende skal lære at udvikle eget facit blandt flere løsningsmodeller og være sin egen holdning bevidst. De teoretiske elementer af forskningstræning vil typisk blive udviklet i forbindelse med de tværfaglige forskerkurser. Den mere praktisk betonede del af forskningstræningen kan foregå ved deltagelse i afdelingens forskningprojekter, kvalitetsarbejde eller som mindre litteraturbaserede opgaver. Et projekt vil typisk blive defineret løseligt af vejlederen med efterfølgende konkretisering af den uddannelsessøgende. I praksisrummet pet med feedback Enhver konfrontation mellem speciallæger og uddannelsessøgende læger er en uddannelsessituation, der går begge veje. I radiologien er dette vigtigt at udnytte både ved udførelsen af de forskellige undersøgelser samt ved intern afdelingskonference og ved konference med de kliniske afdelinger. Feedback er også vigtig i undervisningssituationer, idet man lærer bedst ved at undervise. Derfor er det vigtigt at den uddannelsessøgende læge fra første ansættelse trænes i at fremlægge en problemstilling kort og klart. Den uddannelsessøgende læge skal selv tage initiativ til at blive evalueret., det gælder både fra kolleger, vejleder, patienter og samarbejdende personale. Den uddannelsessøgende skal engageres så meget som muligt i konferencer med de kliniske afdelinger, da dette er en stor del af radiologens daglige arbejde. Fremgangsmåden er at overvære, holde konferencen og beskrive billederne under supervision med overgang til selvstændigt at kunne afholde konferencen med kliniske afdelinger. Klinisk fokuseret ophold For at kunne tilrettelægge et optimalt diagnostisk undersøgelsesforløb er det nødvendigt med en vis viden om de samarbejdende kliniske specialers behandlingsmetoder og behandlingsbetingelser. Det kan også i være nødvendigt at foretage behandling af akut opståede tilstande på radiologisk afdeling. Denne del af uddannelsen bør afvikles som et ophold på en klinisk afdeling med relevans for et af de radiologiske interesseområder. Der skal foreligge et uddannelsesprogram for opholdet. 7

8 . Den uddannelsessøgende læge skal gøre sine egne overvejelser ud fra et gennemført diagnostisk forløb eller afholdelse af en klinisk konference. Disse refleksioner nedfældes i en læringsdagbog og skal efterfølgende drøftes med vejleder og/eller mentor. Evalueringsstrategier Om evaluering generelt Der skelnes mellem vurdering af den uddannelsessøgende læges kompetencer og vurdering af læringsrammerne. Vurdering af den uddannelsessøgende læges kompetencer Den anvendte kompetencevurdering skal afgøre om den uddannelsessøgende læge har erhvervet den pågældende kompetence. Kompetencekrav er derfor formuleret således at det kan afgøres om den uddannelsessøgende læge har erhvervet den pågældende kompetence eller ej. Kompetencevurderingen foretages løbende med henblik på dokumentation evaluering og evt. justering. Det er væsentligt, at de kompetencer, som vurderes afspejler det, den uddannelsessøgende læge skal kunne. Vurdering af læringsrammerne Læringsrammer henviser til de rammer, der betinger uddannelsesmiljøet og læreprocesserne. Dette skal angives i uddannelsesprogrammerne. Definition af de forskellige evalueringsstrategier. Observation af færdigheder og adfærd (struktureret kollegial bedømmelse) Herved forstås en umiddelbar vurdering og en senere opfølgning på konkrete kompetencer, som den uddannelsessøgende læge har demonstreret i udførelsen af arbejdsopgaver. Uddannelsesstedet skal for specifikke kompetencer udarbejde en struktur for denne feedback i form af kompetencekort, checkliste eller lignende. Det er en forudsætning for denne feedback, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at vejleder og kolleger kan observere den uddannelsessøgende i udførelsen af arbejdsopgaver. Der er ved den umiddelbare feedback tale om formativ evaluering beregnet på at vejlede og korrigere den uddannelsessøgende læge, mens den summative evaluering finder sted efter endt ophold indenfor de forskellige interesseområder samt i de efterfølgende strukturerede vejledersamtaler. Den radiologiske undersøgelse, som den uddannelsessøgende læge har forestået vil typisk blive forevist til en af røntgenafdelingens konferencer og her blive evalueret ved, at en speciallæge gennemgår undersøgelsen i forbindelse med forevisningen og herefter tager skridt til en eventuel modificering af den uddannelsessøgendes færdigheder. Den uddannelsessøgendes evne til at erkende egne grænser kan evalueres gennem en kombination af modifikation af foretagne undersøgelser og den uddannelsessøgendes optræden i den daglige kliniske virksomhed. Tekniske færdigheder kan ligeledes især evalueres gennem kollegial supervision snarere end ved egentlige opgaver. Multiple choice questionnaire test (MCQ-test) og progressionstest.(pg-test) Ved MCQ test forstås en skriftlig test, hvor hvert spørgsmål besvares ved valg mellem flere valgmuligheder. En progressionstest udgøres af en skriftlig spørgsmålssamling på spørgsmål i vigtig funktionel viden. 8

9 Teoretisk viden og delelementer af de tekniske færdigheder, herunder den praktiske anvendelse af strålehygiejniske forskrifter og metoder, samt den uddannelsessøgendes diagnostiske færdigheder er velegnet til at blive evalueret ved denne metode. MCQ- test og PG-test kan i radiologien være computerbaseret, evt. ved anvendelse af PACS.. Vurdering af logbogens optegnelser Her er tale om både løbende evalueringssamtaler samt de egentlige strukturerede aftalte samtaler mellem den uddannelsessøgende læge og en udpeget vejleder og/eller mentor hvor der foregår en samlet vurdering af logbogens optegnelser, MCQ test, casepræsentation, drøftelse af refleksioner osv. Almindelig daglig korrektion og vejledning påhviler alle afdelingens læger. Kompetencekrav Den ekspertise den radiologiske speciallæge skal besidde, kan hensigtsmæssigt opdeles i kompetencer erhvervet i forløbet af hhv. introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen. Den radiologiske uddannelse sigter på at uddanne en speciallæge, der som afdelingslæge kan varetage de procedurer, som forekommer under såvel det daglige arbejde som under vagtarbejdet på en radiologisk afdeling på en funktionsbærende enhed eller alternativt kunne fungere som praktiserende speciallæge. De angivne kompetencer er minimumskompetencer som alle speciallæger i radiologi skal kunne. Det forventes dog at alle speciallæger i radiologi inden for dele af specialet udvikler kompetencer, der ligger langt ud over mininumskompetencerne. Dette vil typisk være inden for et af de i radiologien definerede interesseområder 9

10 A. Introduktionsuddannelsen Formålet med introduktionsstillingen er at give en radiologisk uerfaren læge mulighed for at danne sig et indtryk af specialet med hensyn til valg af eget fremtidige speciale. Dette medfører dels, at introduktionslægen skal præsenteres for en række af de metoder og modaliteter som findes i det radiologiske speciale og dels opnå en begrænset ekspertise, som kan videreføres, hvis introduktionslægen vælger specialet. Forudsætningen for at påbegynde en uddannelse til speciallæge er gennemgået turnusuddannelse. Elementære forudsætninger for arbejdet på en radiologisk afdeling vil derfor ikke blive nævnt; det antages eksempelvis at lægen behersker anatomi, fysiologi og biokemi og kliniske færdigheder på et niveau, der svarer til den medicinske embedseksamen og gennemført turnusuddannelse. Introduktionstiden i radiologi er præget af, at introduktionslægen skal kunne betjene det udstyr en radiologisk afdeling anvender, og skal samtidig tilegne sig de færdigheder, der kræves for optimal radiologisk diagnostik. Tilegnelsen af teoretisk viden i introduktionsuddannelsen foregår overvejende ved superviseret undervisning fra afdelingens ældre kolleger, evt. suppleret med lokale specialespecifikke kurser, samt kursus i ledelse, administration, samarbejde og vejledning. Hertil kommer selvstudie af relevant faglitteratur, inkluderende tidsskrifter. Nedenstående specialespecifikke bøger kan anvendes i introduktionsuddannelsen Grainger RG & Allison DJ: Diagnostic radiology eller Sutton D: A textbook of radiology and imaging. Nordisk Lærebog i radiologi. Keats TE: Normal variants simulating disease. Poul Erik Andersen: Basal og klinisk radiologi: Thorax. FADL Anne Grethe Jurik: Basal og klinisk radiologi: Bevægeapparatet. FADL De efterfølgende kompetencekrav beskriver hvilke kompetenceniveau lægen skal have opnået ved afslutningen af introduktionsuddannelsen. Da radiologiske undersøgelser er meget forskellige og udføres med forskellig hyppighed på de enkelte afdelinger vil det ikke være muligt at udføre alle undersøgelser med samme rutine. For at opnå den nødvendige kompetence er der derfor lavet følgende niveaudeling: Selvstændig udførelse uden supervision Selvstændig udførelse med assistance fra specialist. Deltaget under udførelsen af undersøgelsen Overværet eller assisteret ved undersøgelsen. De anførte lærings- og evalueringsstrategier kan enten være obligatoriske eller valgfrie. De valgfrie er angivet med kursiv. Kompetencekravene er i det følgende opdelt i følgende afsnit: Medicinsk ekspert Sundhedsfremmer Kommunikator Akademiker Samarbejder Professionel Leder/administrator 10

11 Medicinsk ekspert Strålehygiejne og strålefysik Viden om strålehygiejne er nødvendigt både for patienternes, øvrigt personales og lægens egen sikkerhed. Hovedformålet med undervisning i strålehygiejne er at sikre at lægen kan metoder til begrænsning og optimering af bestråling. Elementer af strålehygiejne kan evalueres både ved iagttagelse af lægens håndtering af procedurer og anvendelse af apparatur samt ved en direkte test, f. eks. baseret på computerassisteret indlæring og testning. MÅL STRÅLEFYSIK LÆRINGSMETODE EVALUERING Kunne redegøre for frembringelse, udbredelse og filtrering af røntgenstråler Kunne redegøre for kv og ma(s) som indstillingsmuligheder ved konventionel røntgen og ved CT Kunne redegøre for den kvalitative ændring af røntgenstrålingen ved ændring af henholdsvis kv og ma indstillinger. Kunne redegøre for konsekvenser for patientbestråling, ved ændring af kv og ma MÅL STRÅLEHYGIEJNE LÆRINGSMETODE EVALUERING Kunne redegøre for kilder til patient- og personalebestråling samt metoder til begrænsning af disse. Kunne redegøre for fundamentale regelsæt for røntgendiagnostik, især Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til patientdiagnostik. Kontraststoffer Viden om de forskellige både parenterale og enterale kontraststoffers egenskaber og anvendelse i radiologien er nødvendig for optimal diagnostik. MÅL KONTRASTSTOFFER LÆRINGSMETODE EVALUERING Kunne redegøre for røntgenkontraststoffernes sammensætning: Bariumsiulfat, jodbaseret Kunne redegøre for valg af kontraststoffer til intavenøs anvendelse: ikke-joniserede, lavosmolære, jodbaserede kontraststoffer Kunne redegøre for valg af kontraststoffer til anvendelse udenfor karbanen, specielt valg mellem vandige (jodbaserede) kontraststoffer og bariumsulfat MÅL - KLINISKE FÆRDIGHEDER LÆRINGSMETODE EVALUERING Kunne diagnosticere akut opståede medicinske/kirurgiske problemstillinger i røntgenafdelingen såsom vaso-vagalt shock, akut kontraststofreaktion, bronchospasmer og hjertestop og kunne foretage den indledende behandling af disse tilstande. Kunne udføre og lede genoplivningsbehandling. Klinisk ophold 11

12 Radiologiske procedurer; færdigheder og teoretisk viden Færdigheder vedrørende radiologiske procedurer skal være baseret på praktisk funktion ved de forskellige radiologiske modaliteter, inkluderende konventionelle røntgenundersøgelser, ultralydskanning (UL), CT-skanning og MR-skanning. Dette skal suppleres med teoretisk undervisning lokalt. Følgende tekniske og organrelaterede færdigheder skal være erhvervet ved afsluttet introduktionsuddannelse: MÅL TEKNISK VIDEN LÆRINGSMETODE EVALUERING KONVENTIONELLE RØNTGENUNDERSØGELSER Kunne redegøre for den tekniske baggrund for konventionelle røntgenundersøgelser og gennemlysningsundersøgelser samt for strålebelastningen ved disse. Kunne udføre gennemlysningsundersøgelser på strålehygiejnisk forsvarlig vis samt kunne optage diagnostisk sufficiente billeder. CT-SKANNING Kunne redegøre for princippet bag CT-skanning, såvel single som multi-slice CT UL-SKANNING Kunne redegøre for de forskellige typer af ultralydprober, deres fordele, begrænsninger og anvendelsesområde. MR-SKANNING Kunne redegøre for de basale principper bag T1 og T2 vægtede MR optagelser 12

13 MÅL THORAXRADIOLOGI LÆRINGSMETODE EVALUERING RTG AF THORAX Kunne redegøre for indikationsområder. Kunne afgive beskrivelse/svar. CT AF THORAX Deltaget under udførelsen af undersøgelsen. UL AF PLEURA Kunne udføre skanning selvstændigt med med henblik på pleuraeksudat og afgive beskrivelse/ svar. MR AF MEDIASTINUM 13

14 MÅL - ABDOMINAL RADIOLOGI RTG. OVERSIGT OVER ABDOMEN Kunne udføre undersøgelsen selvstændigt uden supervision, samt afgive beskrivelse/svar. LÆRINGSMETODE EVALUERING CT AF ABDOMEN Kunne redegøre for almindeligste indikationsområder. Deltaget under udførelsen af undersøgelsen. UL AF ABDOMEN Kunne redegøre for de almindeligste indikationsområder Skal selvstændigt udføre undersøgelser med assistance fra specialist af simple problemstillinger og afgive svar/beskrivelse. ENTERALE KONTRAST UNDERSØGELSER AF GASTROINTESTINAL- KANALEN(KONTRAST PER OS ELLER PER RECTUM) Kunne gennemføre kontrastundersøgelsen selvstændigt på strålehygiejnisk korrekt vis og afgive svar/ beskrivelse. FISTULOGRAFI Kunne udføre undersøgelsen selvstændigt uden supervision. MR AF RETROPERITONEUM 14

15 MÅL - UROGENITAL RADIOLOGI LÆRINGSMETODE EVALUERING OVERSIGT OVER NYRE- OG URINVEJE, SAMT INTRAVENØS UROGRAFI Kunne gennemføre denne type af undersøgelser selvstændigt uden supervision hos voksne og kunne afgive svar/beskrivelse. CT AF URINVEJE Kunne udføre undersøgelsen med assistance fra specialist og kunne afgive diagnostisk forslag. UL AF URINVEJE Kunne udføre undersøgelsen selvstændigt med assistance fra specialist kunne afgive beskrivelse/svar. MR AF UROGENITALORGANERNE 15

16 MÅL NEURORADIOLOGI LÆRINGSMETODE EVALUERING KONVENTIONELLE RØNTGENUNDERSØGELSER AF COLUMNA, KRANIE INCL. ANSIGTSSKELET OG BIHULER Kunne redegøre for de almindeligste indikationsområder Kunne afgive beskrivelse/svar evt. i samarbejde med specialist CT CEREBRUM Kunne redegøre for de almindeligste indikationsområder samt kunne planlægge undersøgelsen i samarbejde med en radiograf. Kunne diagnosticere typiske tilfælde af blødning, infarkt, hydrocephalus og tumor samt kunne afgive beskrivelse/svar. CT COLUMNA Kunne planlægge undersøgelsen i samarbejde med en radiograf samt under supervision af specialist kunne diagnosticere fraktur og prolaps samt afgive beskrivelse/svar. MR AF CEREBRUM OG COLUMNA MÅL - MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI LÆRINGSMETODE EVALUERING KONVENTIONELLE RØNTGENUNDERSØGELSER Kunne vurdere optagelsens kvalitet og diagnostiske værdi. Kunne diagnosticere almindelige lidelser og afgive beskrivelse/svar. observation af adfærd CT AF KNOGLER/LED Kunne diagnosticere typiske frakturer og kunne afgive beskrivelse/svar i samarbejde med specialist. UL AF HOFTE- OG KNÆLED MHP. ANSAMLING Kunne udføre en skanning og diagnosticere en større ledansamling i hofte- og knæled samt afgive beskrivelse/svar. MR AF KNOGLER/LED 16

17 MÅL - KAR OG INTERVENTION LÆRINGSMETODE EVALUERING UNDEREKSTREMITETSFLEBOGRAFI/ULTRALYD Kunne diagnosticere dyb venetrombose (DVT) i underekstremiteten i samarbejde med specialist og afgive beskrivelse/svar. ANGIOGRAFIER INTERVENTIONELLE PROCEDURER Kunne redegøre for almindeligste indikationsområder. Kunne redegøre for behandlingernes terapeutiske værdi. 17

18 Kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel Visse kompetencer henhørende under kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel erhverves prægraduat samt under turnus- og introduktionsuddannelsen og det endelige niveau for den radiologiske speciallæge er angivet under hoveduddannelsen. Følgende færdigheder er dog et krav for at kunne fungere på en radiologisk afdeling, og kompetencerne svarende til disse skal være opnået ved fuldendt introduktionsstilling. MÅL KOMMUNIKATOR LÆRINGSMETODE EVALUERING Kunne etablere kontakt til patienter, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere i en form præget af empati, tillid og situationsfornemmelse. Kunne effektuere afdelingens regler for opnåelse af patientsamtykke i forbindelse med undersøgelser. Kunne indsamle relevant information om patienten fra journal eller ved konference med kliniker således at der kan vejledes korrekt om valg og prioritering af billeddiagnostisk undersøgelse evt. i samarbejde med specialist. Kunne udforme et klart, kort og fuldstændigt undersøgelsesresultat såvel skriftligt som mundtlig indeholdende de billeddiagnostiske fund, mest sandsynlige differentialdiagnoser og anbefale eventuelle supplerende undersøgelser. Forstå vigtigheden af kommunikationen med henvisende klinikere og kunne skelne mellem hvornår et undersøgelsesresultat skal formidles akut eller elektivt. Kommunikations kursus Vurdering af arbejdspraksis MÅL SAMARBEJDER LÆRINGSMETODE EVALUERING Kunne etablere og udvikle effektive samarbejdsrelationer i tværfaglige teams, specielt skal den uddannelsessøgende være i stand til at samarbejde konstruktivt med radiograferne om undersøgelsesplanlægning og udførelse. Kunne samarbejde med lægerne og andet personale fra de kliniske afdelinger MÅL LEDER OG ADMINISTRATOR LÆRINGSMETODE EVALUERING Kunne redegøre for sygehusvæsenets opbygning samt afdelingens administrative forretningsgange. Kunne redegøre for regler angående patientens selvbestemmelse, og informeret samtykke. PROCEDUREVEJLEDNINGER Kunne anvende afdelingens skriftlige procedurevejledninger og patientinformationer. Vurdering af arbejdspraksis 18

19 HJERTESTOP Kunne redegøre for og handle i overensstemmelse med afdelingens procedurer i forbindelse med hjertestop. Vurdering af arbejdspraksis KATASTROFEBEREDSKAB Kunne handle i overensstemmelse med afdelingens be redskabsplan og kunne redegøre for alarmering i forbindelse med katastrofesituationer. Vurdering af arbejdspraksis BRAND Kunne redegøre for institutionens regler for alarmering og handling i forbindelse med brand. Vurdering af arbejdspraksis MÅL SUNDHEDSFREMMER LÆRINGSMETODE EVALUERING INDIKATIONER/KONTRAINDIKATIONER Kunne foretage en relevant udspørgen af patienten for at sikre at der ikke foreligger kontraindikationer for den påtænkte procedure eller indgreb, f.eks. i forbindelse med anvendelsen af kontraststoffer, graviditet, MR-skanning. Kunne rådgive om brug og misbrug af radiologiske undersøgelser med hensyntagen til strålehygiejniske forhold. Vurdering af arbejdspraksis MÅL AKADEMIKER LÆRINGSMETODE EVALUERING Kunne foretage en kritisk vurdering af medicinsk litteratur herunder kunne gennemføre en medline søgning Forskningstræningskursus Vurdering af arbejdspraksis MÅL PROFESSIONEL LÆRINGSMETODE EVALUERING Kunne erkende egne personlige faglige og etiske grænser. 19

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Radiologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...4 Organisation af specialet:... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi beskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 1 beskrivelse for introduktionsuddannelsen i diagnostisk radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Gentofte Hospital Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi,

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning 11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning Som beskrevet i kapitel 6 finder kommissionen det vigtigt, at hoveduddannelsen opbygges som en integreret helhed, omfattende såvel den praktisk-kliniske

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Vejledning [Forside] [Bund] [Næste side] [Forrige side] [Indhold] Diagnostisk radiologi Beskrivelse Specialet diagnostisk radiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Radiologi Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Radiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab April 2016 Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Side 1 af 12 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Hvidovre Hospital, Røntgenafdelingen, 1 år Glostrup Hospital, Røntgenafdelingen 1 år Herlev Hospital,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Århus Universitetshospital THG Besøgsdato 07-05-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Århus Universitetshospital THG Besøgsdato 07-05-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002143 Afdelingsnavn Radiologisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital THG Besøgsdato

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab Maj 2014 2 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i radiologi, hoveduddannelsen Redaktion

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder 2014

Kompetencevurderingsmetoder 2014 Kompetencevurderingsmetoder 2014 Kvalifikation /kompetence Kvalifikation er viden, færdigheder og holdninger altså hvad en person har lært Kompetencer er måden man bruger sine kvalifikationer i praksis

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode : Generel kursusbeskrivelse...2 Introduktion...2 sætning og indholdsprioritering...2 Kursusdesign blended learning...2

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Næstved 1år/Rigshospitalet 2 år/slagelse 1 år

Næstved 1år/Rigshospitalet 2 år/slagelse 1 år Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Diagnostisk Radiologi ved Røntgenafdelingen Næstved Sygehus og Radiologisk Klinik Rigshospitalet og Radiologisk Afdeling Slagelse Sygehus Næstved 1år/Rigshospitalet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Røntgen og Skanning AUH

Kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Røntgen og Skanning AUH Kompetenceudvikling og Røntgen og Skanning AUH Dokument dato: 27. januar 2017 Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen. Pga. længerevarende udflytningsproces af Røntgen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart Praktikstedsbeskrivelse Thava Imaging Middelfart Indhold Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold... 3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur... 4 Afdelingens fagprofessionelle ramme...

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Hillerød Region Hovedstaden 2012

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Hillerød Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Hillerød Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi,

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Oktober 2009 1 Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Redaktion: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere