Hvem skal lede kirken?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem skal lede kirken?"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende Hvem bør lede folkekirken 1

2 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare et spejlbillede af os selv. Og hvor meget kan en Gud, der bare er et spejlbillede af os selv, virkelig være Gud for os? Sådan hed den bog af Erling Utnem, som bestyrelsen for det dengang nystartede arbejde til oprettelse og drift af et menighedsfakultet i Danmark i 1968 udgav for at præsentere, hvad man ville. Menighedsfakultetet er født i opgøret med en teologi, der skiller troen fra Bibelen. Sådan oplevede man teologien tilbage i 60 erne og 70 erne, da den historiskkritiske metode var enerådende. Bibelen skulle læses kritisk som enhver anden bog. De enkelte skrifter var resultat af en lang proces, hvor lag blev føjet på lag. Og de var ofte helt modstridende og temmelig langt fra udgangspunktet. Det er klart, at det ikke er let for et sådant kludetæppe at være rettesnor og lys for ens tro. Men hvor skal man så hente lyset? Bliver det så ikke uvægerligt i en selv eller i det, der finder genklang i vor tid? Men så bliver Gud I dag er situationen anderledes. Den historisk-kritiske metode spiller ikke nær den samme rolle som dengang. Vi har fået andre måder at læse Bibelen på, bl.a. som en inspirerende fortælling. Det er glædeligt, at man har forstået, hvor gold og frugtesløs den historisk-kritiske læsning kunne være, og at de enkelte bibelske skrifter har et budskab, som det gælder om at lytte sig ind til. Men det er ikke sikkert, at det gør kampen for bibeltroskab overflødig. For hvor stærk og vigtig litteratur end kan være, så er det kun litteratur. Jeg kan tage det til mig eller lade være. Vi har stadigvæk brug for en teologi, der fører os ind i en forståelse af Bibelen som virkeligheden. Hvor det ikke er os, der former Bibelen efter det, vi i forvejen tænker, men hvor det er den, der former os. Med Jesus som centrum. Det kræver mere end akademisk kunnen. Men tænk, hvis akademisk kunnen også kunne bidrage til det. Det er vores passion på MF. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Oktober årgang Oplag: 6500 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Stud. theol. Thomas Nedergaard Christensen Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Forsidebillede: Fotograf Casper Tybjerg 2

3 29 nye studerende begyndt Studieåret er godt i gang. Knap har vi den 23. august holdt eksamensfest for 17 nyuddannede bachelorer fra 2009-holdet, før vi den 2. september bød et nyt stort hold bachelorstuderende velkommen. De 29 nye studerende er engagerede og sætter fra dag et deres positiv præg på studiemiljøet på Menighedsfakultetet. Nils Andersen Landssekretær Vi glæder os på Menighedsfakultetet i disse dage. Det store antal studerende demonstrerer, at der er markant efterspørgsel efter Menighedsfakultetets kirkeligt orienterede teologiuddannelse med dens fokus på at uddanne præster og kirkelige ledere. Engagement fra dag et Disse 29 nye studerende vælger vores teologiuddannelse, selv om de må undvære uddannelsesstøtte fra staten og må nøjes med under halvdelen af, hvad de havde fået, hvis de havde valgt universitetets teologiuddannelse. Det vidner om et bevidst valg. De nye studerendes engagement afspejler sig også deri, at næsten alle 29 var med på rustur til Aalborg weekenden før studieåret officielt startede. Men også ved, at 20 af dem deltog aktivt som løbere eller cyklister i det timelange sponsorløb den allerførste studiedag. Og knap havde de fået pusten igen efter sponsorløbet, før flere af dem fandt græskbøgerne frem og øvede de nye græske bogstaver Ny attraktiv studieordning Det nye hold bachelorstuderende er det første hold, som får glæde af vores nye samarbejdsaftale med University of South Africa (UNISA). Dette sydafrikanske universitet lægger stor vægt på, at teologien skal have praktisk relevans. Ledelsen på universitetet har på alle niveauer taget særdeles positivt imod Menighedsfakultetet og vores udspil til den konkrete studieordning. Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen mødte under sit besøg i Pretoria i juli en stor velvilje og kom meget opmuntret tilbage. Den nye aftale indebærer, at vore bachelorstuderende tager en 4 ½ år lang BA-uddannelse på Menighedsfakultetet, som ligner den nuværende, men hvoraf det sidste år har en større tilknytning til UNISA blandt andet med vejledning af bachelorprojekter. Efter 4 ½ års studier og med beviset for æresbachelorgraden i hånden kan de vælge, om de vil studere videre på en kandidatuddannelse i Danmark eller i Sydafrika eller et andet udenlandsk universitet. Perspektivet Vi tror, at samarbejdet med Sydafrika vil gøre vores uddannelse og orientering mere international og styrke den missionale bevidsthed. Men uanset, om de nye bachelorstuderende vælger en tjeneste i Danmark eller udlandet, vil der blive brug for den åndelige og faglige udrustning, som vi sætter alt ind på at bibringe dem under deres bachelorstudier. Erfaringerne med vore første hold bachelorer viser, at der er rift efter dem som ledere i det kirkelige arbejde. Bed for... Tak for 29 nye studerende Bed om Guds ledelse gennem studiet Bed om SU 3

4 Hvem bør fremover lede folkekirken? Kurt E Larsen Lektor Regeringen har nedsat et Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Det lyder teknisk, men det handler kort fortalt om, at Danmark har en folkekirke, og denne kan så styres på forskellige måder. Der er nogle få mærkværdigheder i folkekirkens styrelse på landsplan, og udvalget skal komme med forbedringsforslag. Den historiske baggrund Den romersk-katolske kirke havde det kirkesyn, at der ikke måtte stilles spørgsmålstegn ved selve kirkeinstitutionen og paven. Baptismen, der opstod på Luthers tid, udgik fra det kirkesyn, at kirken skulle bestå af de sandt troende, og at menighederne skulle være uden forbindelse til staten. Luthers reformation derimod udsprang ikke af et kirkesyn. For Luther begyndte det med hans genopdagelse af den bibelske lære, at et menneske bliver frelst af nåde alene og ved troen alene. Dette udgangspunkt fik store følger for Luther: Præsten skulle ikke længere ses som en mellemmand mellem Gud og mennesker, men som en mand, der var kaldet til at prædike nådens evangelium. Kirkens ydre ordninger var for Luther kun menneskelige størrelser, som man kunne have forskellig mening om. Evangeliet var det vigtigste. Med reformationen i 1536 bestemte kong Christian den 3., at kirken i Danmark skulle reformeres og hvordan. Udfaldet af en borgerkrig betød, at vi fik en kirke, der var tæt knyttet til kongen, og vi fik en meget kongestyret luthersk kirke i Danmark fra 1536 og til Den styring var der luthersk set ikke noget forkert i, blot evangeliet blev forkyndt sandt. Med grundloven af 1849 fik vi både en folkekirke og fuld religionsfrihed. Det var grundlovgivernes tanke, at den danske kirke skulle styres via sin egen forfatning. Men en sådan fik man aldrig, og i stedet har folketinget lavet love for begrænsede områder. Folketinget har gradvist flyttet indflydelse fra kirkens minister over til valgte menighedsråd (1904), provstiudvalg med ansvar for at udskrive den lokale kirkeskat (1922) og sidst stiftsråd (2009). Tilbage står nogle fælles opgaver for hele folkekirken, som må løses på landsplan. Fx ny salmebog og ritualer, lov om kirkers brug og prioritering af kirkens fælles udgifter. Ministeren bestemmer Folketinget lovgiver om alle ydre og indre forhold af betydning for folkekirken, men når det gælder kirkens inderste anliggender som salmebog og ritualer, træffes afgørelsen ved kongelig resolution efter indstilling fra kirkeministeren. Så ministeren bestemmer. Dette er en rest fra enevældens tid, fordi folkekirken ikke har egne organer dertil. Hvert medlem af folkekirken betaler i gennemsnit kun 1330 kr. pr år. De 1100 kr. bruges lokalt til drift af kirke, kirkegård og præstegård m.m. De 230 kr. bruges på nationalt niveau, til præsteløn m.m.. Ud over 4

5 Personligt er jeg tiltalt af tanken om et råd for indre anliggender og et andet for økonomistyring foruden biskoppernes råd. 5

6 det, som vi medlemmer betaler, får folkekirken et tilskud fra staten, via finansloven, som udgør 10 % af folkekirkens indtægter, som bl.a. går til biskoppernes løn. Udfordringen ligger på det nationale niveau, for kirkeministeren både styrer og prioriterer, hvad pengene skal bruges til: efteruddannelse? ny IT? et forskningscenter? Men hvorfor skal en politisk valgt minister bestemme over dåbsritualet? Mere indflydelse til kirken Selv om tingene trods alt ofte har fungeret godt i praksis, mener jeg, at tiden er inde til at give kirkens valgte organer mere indflydelse. Spørgsmålet er så blot, om det er præster og biskopper, der skal styre kirken, eller om det skal være et valgt folkekirkeråd på landsplan? Hvad vil fremme evangeliets udbredelse bedst? Og hvad med mindretallets plads i fremtiden? Udvalget har foreløbigt præsenteret et debatoplæg, som kan læses på ministeriets hjemmeside, Det rummer nogle indledende lutherskteologiske betragtninger om kirkens væsen og opgave. Fx fremhæves det, at der er noget, der hedder det almindelige præstedømme, og at det i dansk tradition er sådan, at de frie folkekirkelige missionsbevægelser og kirkelige foreninger udfører en stor del af de opgaver, der påhviler en kirke. 3 modeller Selve forslaget rummer tre muligheder vedr. de indre og inderste anliggender. Model 1 lægger op til den lille ændring, at ministeren undervejs i processen er forpligtet på at høre biskopperne og andre instanser, før han beslutter noget. Processen bliver gennemskuelig. Model 2 og 3 har det til fælles, at de forudsætter, at kirken får et valgt organ på landsplan, et folkekirkeråd, med mulighed for selv at tage nye initiativer og krav på at blive hørt. Dybest set er det stadig ministeren, der bestemmer. Forskellen på model 2 og 3 er, at forslag 2 alene går på de inderste anliggender, mens forslag 3 lægger op til, at folkekirkerådet skal høres omkring alt i folkekirkens liv på landsplan. Udvalget lægger altså ikke op til nogen revolution. Ministeren har stadig den formelle kompetence, men i fremtiden i samspil med et valgt organ. Jeg mener personligt ikke, at model 1 er nogen reel forandring. Model 2 og 3 har den fordel, at det vil blive kirkens egne folk, der beslutter, om tiden er inde til fx en ny salmebog. I betragtning af samfundets stigende pluralisme mener jeg, at det er rigtigt at tage små skridt i denne retning. Folkekirkeråd Udvalget har et forslag til sammensætning af et sådant eventuelt folkekirkeråd. Vi forestiller os et flertal af lægfolk, primært valgt indirekte gennem menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd. Desuden nogle præster, provster og biskopper samt repræsentanter for henholdsvis de frie folkekirkelige organisationer og folkekirkens personale. Der er mange åbne spørgsmål endnu: Hvordan skal medlemmerne vælges? Hvilke kirkelige organisationer skal være repræsenteret? Hvordan sikres den teologiske bredde i kirken, som på godt og ondt har kendetegnet folkekirken indtil nu? Skal biskopperne samles i et særligt råd, der trækkes ind i læremæssige spørgsmål? Det sidste leder over til spørgsmålet, om der skal være et eller flere råd? Personligt er jeg tiltalt af tanken om et råd for indre anliggender og et andet for økonomistyring foruden biskoppernes råd. Dette giver måske ikke den mest sammenhængende styringsform, men det er jo ikke nødvendigvis de samme kompetencer, der er brug for i de to valgte organer. Det kan være godt at sprede magten og arbejdsopgaverne. Med hele tre organer undgår man også den fare, at folkekirken får en formand, som medierne henvender sig til for at få folkekirkens mening i politiske spørgsmål. Udvalget skal komme med et endeligt forslag i april 2014, og derefter afhænger det hele af folketingets indstilling. Det bliver spændende. Ikke fordi jeg just tror, at en ændret styring vil skabe en revolution i folkekirkens hverdag. Men hvis udviklingen går i rigtig retning, er selv små skridt vigtige at tage. 6

7 Bibeloversætter Årets Teolog 2013 Bibeloversætteren Iver Larsen er af Menighedsfakultetet udnævnt til Årets teolog Prisen gives til et menneske, der har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme bibeltro teologi og menighedsliv. Iver Larsen udtrykker gennem sit livslange engagement i bibeloversættelser, at kristendom kan og skal oversættes og overrækkes til nye generationer og nye steder. Iver Larsens arbejde er teologi, når det er bedst: Et redskabsfag, der åbner for Guds visdom øser af åbenbaringen og gør det tilgængeligt for almindelige mennesker., som MFs formand udtrykker det. Med udnævnelsen fulgte en check på 5000 kr. Ny forsker i missionsteologi Menighedsfakultetet har per 1. september ansat cand. theol., ph.d. Andreas Østerlund Nielsen i en 6-årig postdoc stilling med henblik på missional forskning. Andreas Østerlund Nielsen har gennem mange år været optaget af kirke og mission, og han vil forske i, hvordan man kan sammenkoble missional praksis med en reflekteret missional teologi. Andreas har under sit ph.d.-forløb siden 2007 haft kontor på MF og vil indgå i det faglige samspil med øvrige lærere. Hans postdoc projekt er finansieret ved eksterne midler. Kirken og staten - temadag om to-regimentelæren Mandag d. 28. oktober kl Hvordan forholder vi os som kirke til den globale og hjemlige økonomiske ulighed, at Danmark har en lov om fri abort, og at regeringen blander sig i kirkens indre anliggender? Den almindelige kirkelige praksis med at kristendom og politik bør holdes adskilt bliver udfordret i disse år. Seks af Menighedsfakultetets forskere og lærere trækker to-regimentelæren frem og giver et bud på, hvordan den kan hjælpe os at navigere i disse problemstillinger. Alle er velkomne! Se program på www. teologi.dk Sponsorløb satte ny rekord Tro og protest i lidelsen 3 dobbeltforedrag om det lidende menneskes problemer og Guds tavse reaktion Mandagene den 4., 11. og 18. november kl Ved fakultetsleder, ph.d., Jørn Henrik Olsen, og lektor Leif Andersen Mennesker, som lider, har somme tider to problemer: Det ene problem er selve lidelsen. Det andet problem er de andres trøst. Trøsten er jo velment. Men den kan også gøre alting værre. Og allerværst er for nogle Guds tavshed. Hvor var han henne? Sov han? Se program på Sponsorløbet den 2. september til fordel for studerende uden SU satte ny rekord. 38 aktive løbere eller cyklister skaffede med deres sponsoraftaler kr. til stipendiepuljen, hvilket er ny rekord både for beløbsstørrelse og antal aktive deltagere. Beløbet er et kærkomment bidrag til Menighedsfakultetets udgifter til SU-erstatning til vore bachelorstuderende, som i dette studieår kommer til at koste os op mod 1.2 mio. kr. Temadag om skilsmisse og gengiftning Fredag d. 15. november 2013 kl Forelæsning v. David Instone-Brewer, Cambridge: Divorce and Remarriage in the Church. Biblical solutions for pastoral realities. Eksegetisk-bibelteologisk kommentar v. Peter V. Legarth Praktisk-teologiske kommentarer v. Jan Holm Mortensen, og Poul Ivan Madsen Program kan ses på Alle er velkomne! 7

8 Teenarbejderen Thomas tog en tørn Studieåret er i gang, og de studerende har igen indfundet sig på deres læsepladser og i undervisningslokalerne. Men hvad bruger de studerende egentlig tiden på i deres to måneder lange sommerferie? Mange har været flittige med forkyndelse, undervisning og ledelse i det kirkelige arbejde. Thomas Nedergaard har fx været engageret i teenagearbejdet i Indre Missions Unge. Her fortæller han, hvad det giver ham i hans teologiske dannelse. 8

9 Michael Kastrup BA i teologi Ligesom mange af mine medstuderende, har jeg været engageret i sommerens aktiviteter i det kirkelige landskab, blandt andet på Hjallerup Bibelcamping, hvor jeg i de sidste fire år har været ansvarlig for teenafdelingen. Jeg oplever, at teenagere er meget inspirerende i deres måde at tro på. De er meget opsøgende over for os ledere. Det kommer med både bibelske og åndelig spørgsmål, men søger også sjælesorg. Det er meget opmuntrende og lærerigt, idet jeg får lov til at afprøve min teologi i praksis. I de fire år, jeg har været ansvarlig, er jeg altid vendt hjem med fornyet energi og motivation til mit studie, fordi jeg erfarer, at megen af min tillærte viden har båret frugt, men også fordi jeg nu har noget erfaring, som jeg kan tage med mig ind i undervisningen på MF, fx fra det sjælesørgeriske rum. At ro med to årer MF har hjulpet mig til større teologisk erkendelse og har introduceret mig til en masse teologiske problemfelter. Men når jeg står over for en teenager, må jeg er erkende, at de langt fra altid finder diskussio- Jeg må ud og opleve, at nogle af de teologiske tematikker, jeg oplevede knap så interessante, netop er hvad, mennesker kæmper og slås med. nerne om Markusevangeliets datering og oprindelse relevant for dem. De ønsker at følge Jesus og lære ham at kende. Og netop den erfaring har lært mig, at der er en stor værdi i at komme ud fra det teologiske indeklima på MF; at få jord under neglene. Jeg må ud og opleve, at nogle af de teologiske tematikker, jeg oplevede knap så interessante, netop er hvad, mennesker kæmper og slås med. Hvis ikke min teologiske uddannelse var blevet suppleret med den praktiske erfaring, ville jeg mangle en vigtig dimension og opleve mig som en roer i en båd med kun én åre! Dannelse og uddannelse At blive teolog handler om at færdes i to felter: Det uddannelsesmæssige og det dannelsesmæssige. Uddannelsen får jeg på MF, hvor jeg bliver udrustet med teologiske kompetencer. Der aflejrer sig sikkert også hen ad vejen noget dannelse, men den praktiske tjeneste har fungeret som katalysator for min teologiske dannelse! Jeg er blevet tvunget til at formidle svære teologiske problemstillinger let forståeligt, og ikke mindst at skulle stå til regnskab for den teologi, jeg formidler. For teenagere gennemskuer let, om det, der bliver sagt, hænger sammen. De fire år som teenleder har lært mig noget fundamentalt i min uddannelse som teolog og forkynder. Min helt primære opgave er at pege på Kristus, så mennesker kommer til en bedre forståelse af ham. 9

10 Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg ISBN KirKe for folket Læs Jørgen Jørgensens bog om at være kirke i det 21. århundrede. Bliv inspireret til at finde nye muligheder for at fylde folkets kirke med mennesker. En bog til eftertanke og debat. 190 sider 149,95 kr Reparation af alle bilmærker Lindholm Auto tlf Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Rejser med indhold Israel - efterårsrejse 25. okt.-3. nov. Temperaturen er dejlig på denne tid af året. Vi ser Betlehem, Naza ret og Jerusalem, bader i Det Døde Hav og sejler på Genesaret Sø. Marokko - rejsen til et eventyr november Oplev stemningen fra 1001 nats eventyr, bl.a. markeder, paladser og besøg hos berberfamilie. Eilat og Petra - bibel- og badeferie februar 2014 Sol, strand og snorkling i Det røde hav. Klippebyen Petra. Bibeltimer hver formiddag. Kilimanjaro - toppen af Afrika marts 2014 Fantastisk vandretur på 70 km: Fra tropisk afrikansk regnskov til polarklima m.o.h. Israel - påskerejse april 2014 Oplev Israel i påsken, hvor vi følger Jesu sidste uge på en helt unik og nærværende måde Bygherrerådgivning i forbindelse med TORVET kontorfællesskab imellem Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen En god idé fortjener en god plan! d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Den gode proces er vigtig for et godt resultat som det f.eks. er opnået i forbindelse med byggeriet af Baunekirken ved Herning, TORVET i Århus og etablering af solceller på Menighedsfakultetet. 10

11 MF-bladet Økonomi Glædeligt overskud Walther Plauborg Hansen Forretningsfører Vi er på Menighedsfakultetet målløse og dybt taknemlige over den gaveregn, som vi modtog i maj og juni, hvor gavebehovet var kr. større end året før. Det virkede i foråret ret urealistisk at indhente dette efterslæb, men hundredevis sprang til med et ekstra gavebeløb. En stor motivationsfaktor var en anonym givers løfte om fordobling af gavestigningen. Dette udløste maksimumbeløbet på kr., som sammen med de mange øvrige gavebidrag resulterede i en gavestigning på hele kr.! Regnskabsresultatet blev således et overskud på kr. Det er vi meget taknemlige for. Siden år 2000 har der været flest år med underskud, så årets resultat er et tiltrængt bidrag til konsolidering af MF s økonomi. Så vi siger tusinde tak for de mange og trofaste gavebidrag til MF også det seneste regnskabsår. Det er med meget stor taknemlighed, vi ser tilbage på et år, som bød på flere store udfordringer, som alle endte med et godt resultat. Sponsorløb satte ny rekord Det er fantastisk at mærke den kolossale opbakning, og beløbet er et flot bidrag til denne budgetpost, som i dette regnskabsår er på knapt 1,2 mio. kr. Tak til alle sponsorer for jeres bidrag. Se mere side 7. Regnskab Her kommer resultatet af det regnskabsår, som sluttede 30. juni RESULTAT 1. JULI 2012 BUDGET 30. JUNI /14 Indtægter: kr. kr. Gaver (inkl. arv) Offentlige tilskud Øvrige indtægter Udgifter: Personaleomkostninger Information og fundraising Konferencer, rejser og møder Kontorholdomkostninger Bibliotek Undervisning (excl. løn) Stipendier (SU-erstatning) Lokaleomkostninger Andre driftsomkostninger Afskrivninger QR-kode til forsiden af MF-bladet. Kan skaleres i størrelse. Giv en gave online: Indbetaling via netbank Opret overførsel til reg.nr kontonr Finansielle poster Årets resultat Afdrag byggelån Disponibelt resultat Se hele regnskabet på BEST WESTERN Værelser og mødelokaler enjoy Copenhagen lige i centrum at it s best! et godt og centralt sted at bo og mødes. Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V tel.: Stay at Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN Tel.: Værelser og mødelokaler BEST WESTERN enjoy Copenhagen Værelser lige og i centrum mødelokaler BEST WESTERN Værelser og mødelokaler lige i centrum 11

12 ID-nr arrangementskalender Her kan du se en oversigt over kommende arrangementer. Velkommen til at deltage. Oktober 3. Fyraftensmøde: Oktober 43 om jødeflugten til Sverige 7. Islam kristendom foredrag 28. Kirken og staten. Temadag om to-regimentelæren November 4. Foredrag: Tro og protest i lidelsen C M Y CM 11. Foredrag: Tro og protest i lidelsen 15. Temadag om skilsmisse og gengiftning 18. Foredrag: Tro og protest i lidelsen 22. Spotlights om abort januar Januarkursus på Dansk Bibel-Institut Annonce MF.pdf 1 26/08/ Vækst og fornyelse i liv og parforhold Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Prøv IMT i 3 måneder Hver uge artikler, prædikener, intervews, undervisning, nyheder, reportager. kun 99,- Kontakt Lisbeth Nørgaard på og oplys navn og adresse, telefon og ! Du kan også ringe MY CY Konsultation: Århus og Bramming CMY K Tlf: Tilbuddet gælder ikke husstande, der inden for de seneste 12 måneder har opsagt et abonnement. Abonnementet fortsætter til normal pris efter tilbuddets udløb og kan til enhver tid opsiges. Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning

Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård. Formandens beretning Landsmøde i Kirkeligt Centrum Lørdag den 5. oktober 2013 i Viborg domsogns sognegård Formandens beretning Søren Kierkegaard fejres dette år i anledning af 200 årsdagen d. 5. maj. Hans store filosofiske,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trinitatis

Prædiken til 1. s. e. trinitatis Prædiken til 1. s. e. trinitatis Salmer 745 Vågn op og slå på dine strenge 292 Kærligheds og sandheds ånd 41 Lille Guds barn, hvad skader dig 411 Hyggelig rolig Nadver: 725 det dufter lysegrønt af græs

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 detmedgud.dk Forkyndelse Viden Inspiration Kære Leder! detmedgud.dk er ikke længere bare detmedgud.dk du tror, du kender... detmedgud.dk VERSION 2,0 er i luften!

Læs mere

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn.

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. maj 2015 Kirkedag: 5.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,23b-28 Salmer: SK: 743 * 635 * 686 * 586 * 474 * 584 LL: 743 * 447 * 449 * 586 * 584 Jeg vil godt indlede

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning.

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 1. juni 2014 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 264 * 263 * 251,3 * 267 LL: 257 * 254 * 263 * 251,3 * 267 I et par og 30

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719

PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 16 Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 Salmer: 712,718,58,56,719 Se ned, vor Herre, og hør vort kald! Du lære os ret af nåde At tænke

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002 ERLING TIEDEMANN Prædiken i Humlebæk Kirke Anden søndag efter påske, 14. april 2002 Læsninger: Salme 23 ("Hyrdesalmen") Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 2 han lader mig ligge i grønne enge, han

Læs mere

Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse

Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse Impulser og inspiration fra Projekt God Forkyndelse Det er, som om ord er gået af mode. BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLAA BLAA Ord. Det er, som om de er gået af mode. De er devalueret

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.

Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning. VEDTÆGTER FOR FRIMENIGHEDEN KIRKEN VED TANGE SØ 1 Navn og Hjemsted Stk 1. Menighedens navn er Kirken ved Tange Sø. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den folkekirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Det gode menighedsrådsarbejde

Det gode menighedsrådsarbejde Det gode menighedsrådsarbejde Folkehjem d. 21. januar 2016 1 Den gule seddel På hver plads ligger en gul seddel med fortrykte spørgsmål og plads til svar 1. Hvordan er det gode MR-medlem? 2. Hvordan er

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388 1 Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388 Åbningshilsen 8. søndag før påske. Søndag Seksagesima, 60 dage cirka til påske, to måneder til

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 04 10-året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko 06 08 DBI og MF skulder ved skulder 1 Det skæve Danmark - om

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12 1 Helligtrekongers søndag I. Sct. Pauls kirke 6. januar 2013 kl. 10.00. Radiotransmission. Salmer: 749/434/138/136//362/439/111/356 Uddelingssalme: se ovenfor: 111 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. 02-01-2016 side 1 Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. På Helligtrekongers søndag kender vi alle historien om De tre vise mænd. Vi har set dem i julens krybbespil, og det at se

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16 1 1.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 10. januar 2016 kl. 10.00. Salmer:123/434/138/289//444/439/362/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /750 Åbningshilsen Vi er efter helligtrekonger

Læs mere

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det?

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det? 1 28. dec. kl. 16.30 Julesøndag 118 Julen har englelyd 123 Her kommer Jesus dine små 117 En rose så jeg skyde 125 - Mit hjerte altid vanker 111 - Hør hvor englesangen toner Der er en ting, jeg mangler

Læs mere

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42.

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Dato: 23. juni 2013 Rindum Kirke. Af Mogens Thams. 1. 3. & 4. søndag efter trinitatis. Evangelium og formaning: Der er en

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil dele fotoerfaringer, og udfordre hinanden med små spændende fotoopgaver.

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil dele fotoerfaringer, og udfordre hinanden med små spændende fotoopgaver. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil dele fotoerfaringer, og udfordre hinanden med små spændende fotoopgaver. Tag dit fotogrej med, hvad enten det er det avanceret udstyr eller en mobiltelefon

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Helligtrekongers søndag 3. januar 2016

Helligtrekongers søndag 3. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (med kirkekaffe) Tema: Verdens lys Salmer: 749, 362, 25; 136, 138 Evangelium: Joh. 8,12-20 "Jeg er verdens lys", siger Jesus. Hvad betyder det? Hvad lys betyder for vores liv, véd

Læs mere

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009 RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM RELIGION I DET 04 OFFENTLIGE RUM NY GENBRUGSBUTIK 07 GUDSTJENESTE FOR 08 KIRKEFREMMEDE 1 MF-bladet i ny skikkelse LANDSSEKRETÆR

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Prædiken til 5. søndag e. påske kl. 10.00 i Engevang. 676 - Guds fred er mere end englevagt.

Prædiken til 5. søndag e. påske kl. 10.00 i Engevang. 676 - Guds fred er mere end englevagt. 1 Prædiken til 5. søndag e. påske kl. 10.00 i Engevang 746 - Dig store Guds ske ære på 22 - Gådefuld er du, vor Gud 586 - Stol du kun på dit fadervor 294 - Talsmand som på jorderige 293 - Gud Helligånd

Læs mere

Kalundborg Folkeblad d. 15. jan. 1977:

Kalundborg Folkeblad d. 15. jan. 1977: Afskrift fra Kalundborg Folkeblad Ved.: Flemming Paulsen Kalundborg Folkeblad d. 15. jan. 1977: Præsten, biokemikeren, sommerfuglesamleren i Føllenslev præstegård. Den unge Eivind Palm Hvorfor siger man

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Teen-tro Alting har tid Jeg har altid tid Tid til tro Tid til Gud grunde til åbne Bibelen:

Teen-tro Alting har tid Jeg har altid tid Tid til tro Tid til Gud grunde til åbne Bibelen: Teen-tro Alting har en tid siger Bibelen Der skal være tid til venner. Tid til familie. Tid til Gud. Og tid til sport. Tid til skole. Og tid til dig selv. Måske har du god tid. Eller slet ikk tid. Måske

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang

LÆRINGSARK. Spørgsmål til samtale Luk 4,14-21. Historie. Bibel-oplæg (til dine notater under oplægget) Opgave til næste gang Denne første samling handler om det store billede: Guds mission. Hvad er Guds mission og plan med verden? Og hvordan passer integreret mission ind i denne frelsesplan? Luk 4,14-21 Hvordan vil I opsummere

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere