VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB"

Transkript

1 VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB

2 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling 10 Ekstraordinær generalforsamling 11 Beslutninger på generalforsamlingen 12 Regnskab og revision 13 Bestyrelsens sammensætning 14 Bestyrelsens opgaver og kompetencer 15 Tegning og hæftelse 16 Udvalg 17 Særlige bestemmelser i relation til DGU 18 Disciplinær straf 19 Klubbens opløsning

3 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Mollerup Golf Club (herefter benævnt MGC) med hjemsted i Aarhus kommune. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (DGU) samt Danmarks Idræts Forbund (DIF). 2. Formål Klubbens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten, herunder: Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet. Skabe de bedst mulige vilkår for et godt klubliv. Fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i klubben. Forestå driften af klubbens baneanlæg og klubhus m.v. Klubben skal varetage ejerskab vedrørende matr. nr.14a, Terp, Aarhus Jorder og de på dette areal opførte bygninger. Klubben har indgået lejeaftale med Aarhus Kommune vedrørende arealer, udlagt til golfbane. Klubben kan drive erhvervsvirksomhed, der har tilknytning til golfsporten, herunder drive restaurant med hjemsted i klubhuset. 3. Medlemskab Stk.3. Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner. Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn periodevis begrænse tilgangen af medlemmer. I så fald føres en venteliste. Såvel professionelle som amatør golfspillere samt amatører, der har mistet deres amatørstatus ved at have modtaget præmier, f.eks. en hole in one præmie, der overstiger R&A s officielle værdigrænse, kan optages som aktive medlemmer. Ethvert aktivt medlem kan efter ønske overgå til passivt medlemskab. Anmodning om ændring skal ske skriftligt med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.

4 Passive medlemmer har ikke spilletilladelse og derfor ikke adgang til at benytte baneanlæg og træningsområder, men har adgang til klubbens øvrige faciliteter og arrangementer. Passive medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlinger. Stk. 5. Stk. 6. Ved overgang til passivt medlemskab skal DGU-kort returneres til klubben. Et passivt medlem kan overgå til aktivt medlemskab efter mindst 12 måneders passivt medlemskab eller mod fuld betaling af årskontingent. 4. Indmeldelse Indmeldelse skal ske skriftligt. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge. Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af klubbens vedtægter til nye medlemmer. 5. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar eller en 1. juli. 6. Indskud og kontingent Generalforsamlingen træffer efter indstilling fra klubbens bestyrelse bestemmelse om indskud og medlemskontingent, fordelt efter de af bestyrelsen fastsatte medlemskategorier. Kontingent opkræves efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Ved indmeldelse betales et indskud, der ikke tilbagebetales ved udmeldelse, samt et indskud, der tilbagebetales senest ved udmeldelse. 7. Restance Såfremt kontingent ikke er indbetalt ved forfaldsdag udsendes rykker, og der pålægges rykkergebyr. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent ved forfaldsdag, har ikke adgang til at benytte baneanlæg og træningsområder. Et medlem, som i mere end tre måneder efter forfaldsdagen undlader at betale kontingent, mister automatisk sit medlemskab i klubben. Genoptagelse af medlemskab i klubben kan først ske, når det skyldige kontingentbeløb og de omkostninger, klubben måtte have haft i anledning af den manglende kontingentbetaling, er betalt. Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, gøre undtagelse fra denne bestemmelse.

5 8. Ordinær generalforsamling Stk. 5. Stk. 6. Klubbens øverste myndighed i alle anliggender er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubhuset, på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv, samt ved udsendelse af til medlemmer med indberettet adresse, og postbesørget brev til medlemmer uden indberettet e- mailadresse. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Enhver generalforsamling ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i restance, er stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen. Medlemmer, der er økonomisk afhængige af eller indtager en lønnet stilling i klubben, er ikke valgbare til bestyrelsen. Et medlem kan skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på en generalforsamling. Ethvert fremmødt medlem kan alene i henhold til fuldmagt stemme for 1 fuldmagtsgiver. 9. Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Orientering om budget for indeværende år. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud for det kommende år. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Indkomne forslag fra medlemmerne. 8. Valg af formand. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 10. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 12. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

6 Årsregnskab og de forslag, der af bestyrelsen eller af medlemmer ønskes forelagt en generalforsamling, skal senest ugedagen før generalforsamlingen være fremlagt til gennemsyn for medlemmerne ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv. Kandidater til formandsposten skal være anmeldt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal senest ugedagen før generalforsamlingen offentliggøre kandidaternes navne ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv. Hvis kandidaterne ønsker at fremsætte et valgprogram, skal dette offentliggøres samtidig. 10. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i Aarhus kommune, når generalforsamlingen eller bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter at den skriftlige begæring er modtaget. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubhuset, på klubbens hjemmeside, hvis en sådan er aktiv, samt ved udsendelse af til medlemmer med indberettet adresse, og postbesørget brev til medlemmer uden indberettet adresse. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af fuldstændig dagsorden og indholdet af de forslag der kommer til behandling alternativt med angivelse af, hvor sådanne forslag er fremlagt til gennemsyn. Enhver ekstraordinær generalforsamling ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent. Alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i restance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Et medlem kan skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på en generalforsamling. Ethvert fremmødt medlem kan alene i henhold til fuldmagt stemme for 1 fuldmagtsgiver. 11. Beslutninger på generalforsamlingen De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse af ændringer i klubbens vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget. Alle personvalg skal foregå skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Der stemmes på følgende måde: Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme

7 på det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Øvrige afstemninger foregår efter dirigentens skøn, dog skal der afholdes skriftlig afstemning, når mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlanger det. Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigent og referent. 12. Regnskab og revision Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Klubbens regnskab skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 13. Bestyrelsens sammensætning Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Formanden vælges særskilt og vælges i lige år. Genvalg kan finde sted. Såfremt der i valgperioden opstår vakance, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge for resten af valgperioden. Dette er dog ikke gældende ved formandens varige forfald. I et sådant tilfælde skal en ny formand vælges på en generalforsamling, ligeledes for resten af valgperioden. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, herunder formand eller næstformand, er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 14. Bestyrelsens opgaver og kompetencer Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning om klubbens anliggender.

8 Til varetagelse af den daglige drift, vedligeholdelse og forbedringer af bane og bygninger samt til maskinkøb m.v., bemyndiges bestyrelsen af generalforsamlingen til at optage lån/ kreditter inden for en nærmere fastsat ramme. Eventuel nødvendig optagelse af lån/kreditter udover den på en generalforsamling besluttet ramme skal, ligesom køb og salg af fast ejendom, forelægges og godkendes af generalforsamlingen. 15. Tegning og hæftelse Klubben tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. 16. Udvalg Bestyrelsen nedsætter et Juniorudvalg til sikring af indflydelse på anliggender, der vedrører juniormedlemmerne. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til bestemte opgaver, f.eks. handicapkomite, baneudvalg m.m. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. 17. Særlige bestemmelser i relation til DGU For golfspillet i klubben gælder de af "The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrew" fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU s handicapsystem, og tildeling af handicap i handicapturneringer og matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system. Golfspillere, der har mistet deres amatørstatus, kan bevare og få deres handicap reguleret. Disse spillere kan deltage i Mollerup Golf Clubs egne turneringer, men ikke repræsentere klubben i divisions- og andre turneringer. Klubben respekterer de af DGU og Dansk Idrætsforbund (DIF) fastlagte betingelser for medlemskab.

9 Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Klubben respekterer DGU s regler for DGU- og Nordisk introduktionskort. Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område. For gæster, der er medlemmer af andre golfklubber, fastsætter bestyrelsen et betalingsreglement (greenfee), der ophænges i klubhuset. 18. Disciplinær straf Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser og regler med hensyn til udøvelse af spillet og opretholdelse af orden inden for klubbens område. Overtrædelse af klubbens vedtægter og bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i golfspil på klubbens bane i indtil 3 måneder eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Det ekskluderede medlem har ret til at kræve eksklusionen optaget på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling. Medlemmet kan indbringe enhver afgørelse til prøvelse for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Indbringelse for generalforsamling eller Amatør- og Ordensudvalget har ikke opsættende virkning. 19. Klubbens opløsning Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen ved brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til 14, træffer generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen skal i samråd med Aarhus Kommune, afd. for Sport og Fritid tilfalder almennyttige ungdomsarbejde i århusianske idrætsklubber - fortrinsvis golfklubber.

10 Nærværende vedtægter for Mollerup Golf Club er vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 30. april Senest ændret på den ordinære generalforsamling 24. marts 2015

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ Vedtægter for Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ 1 Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK

Foreningsvedtægter for Svebølle Motocross klub SMCK 1 Navn og hjemsted Foreningen SVEBØLLE MOTOCROSS KLUB, SMCK er stiftet d. 29-06-1984 Foreningens hejmsted er Svebølle Motocrossbane, Frederiksholm 2, 4470 Svebølle som har hjemsted i Kalundborg kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere