Velkommen til ordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C

2 2 af 16 / Ordinær generalforsamling 2015 / Dagsorden Auriga Industries A/S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse. 4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen. 4.1 Endelig godkendelse af honorar for På den ordinære generalforsamling i 2014 blev bestyrelsens honorar for 2014 foreløbigt fastsat således: Honoraret baseres på et grundhonorar på kr til formanden, kr til næstformanden og kr til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer et tillæg på kr til formanden for revisionsudvalget og kr til andre medlemmer af revisionsudvalget, samt et tillæg på kr til formanden for produktudviklingsudvalget og kr til øvrige medlemmer af produktudviklingsudvalget. Det samlede honorar til bestyrelsens medlemmer for 2014 ville i henhold til denne foreløbige vedtagelse udgøre kr Selskabets hovedaktionær, Aarhus Universitets Forskningsfond, foreslår, at de nævnte grundhonorarer på henholdsvis kr , kr og kr fordobles under hensyntagen til det betydelige merarbejde, der har været udført af bestyrelsen i forbindelse med salget af datterselskabet. Vedtagelse foreslås i overensstemmelse med hovedaktionærens forslag, hvorved det samlede foreslåede honorar for bestyrelsen for 2014 udgør kr Godkendelse af niveauet for honorar for Niveauet for honorar for 2015 foreslås foreløbigt fastsat til kr til formanden, kr til næstformanden og kr til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer et tillæg til formanden for revisionsudvalget på kr Hvis bestyrelsen sammensættes, som foreslået under pkt. 6 nedenfor, vil det samlede foreløbigt fastsatte honorar for 2015 til bestyrelsens fortsættende medlemmer således udgøre kr De udtrædende bestyrelsesmedlemmer vil i 2015 endeligt modtage et forholdsmæssigt beløb på i alt kr Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Som beskrevet under pkt. 10 planlægger selskabet efter gennemførelse af salget af Cheminova A/S og generalforsamlingens afholdelse at udlodde et ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer. Bestyrelsen foreslår derfor, at der ikke deklareres et ordinært udbytte for Valg til bestyrelsen. 6.1 Vedtægtsændring vedrørende bestyrelsens størrelse. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 14, 1. pkt., ændres, således at bestyrelsen kan bestå af 3-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer mod nu 4-6 medlemmer. Såfremt forslaget vedtages, vil vedtægternes 14, 1. pkt., få følgende ordlyd: Bestyrelsen består foruden de repræsentanter for medarbejderne, som ifølge de til enhver tid gældende lovregler måtte være valgt som bestyrelsesmedlemmer af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 6.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden for selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udløber på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Due Olsen, Jutta af Rosenborg og Torben Svejgård. Lars Hvidtfeldt, Karl Anker Jørgensen og Jørgen Jensen genopstiller ikke.

3 Auriga Industries A/S Dagsorden / Ordinær generalforsamling 2015 / 3 af Valg af revisor. Det forventes, at frasalget af Cheminova A/S er gennemført inden generalforsamlingens afholdelse, og at alle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer derfor vil være udtrådt af bestyrelsen inden generalforsamlingen. På baggrund af ovenstående forventes bestyrelsen kun at bestå af tre medlemmer efter generalforsamlingen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at opstille yderligere kandidater, hvis salget af Cheminova A/S mod forventning ikke gennemføres inden generalforsamlingens afholdelse. Oplysninger om hver enkelt kandidats kompetencer og beskæftigelse fremgår af Aurigas hjemmeside, Det er bestyrelsens hensigt at konstituere sig med Jens Due Olsen som bestyrelsesformand, Torben Svejgård som næstformand og Jutta af Rosenborg som formand for revisionsudvalget. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 8. Forslag fra bestyrelsen vedrørende egne aktier. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen, således at købsprisen for egne aktier ikke må afvige mere end 10 % fra den til enhver tid gældende børskurs, og således at selskabet på intet tidspunkt må eje mere end 10 % af aktiekapitalen. 9. Forslag fra aktionærer vedrørende donationer og disponering af provenuet fra salget af Cheminova A/S Forslag fra aktionær Kurt Aabo om donation af kr. 1 mio. til en årlig event eller kulturel begivenhed. Kurt Aabo har fremsat forslag om, at (a) der afsættes kr. 1 mio. til fordeling over en årrække til en årlig event eller kulturel begivenhed for at fejre Gunnar Andreasens etablering af Cheminova A/S i 1938, (b) lade Lemvig Kommune disponere og administrere midlerne, og (c) den første event afholdes i 2016 og den sidste i Bestyrelsens kommentar til forslaget: Bestyrelsen støtter ikke forslaget Forslag fra aktionær Kurt Aabo om donation af midler til en lokal erhvervsfond. Kurt Aabo har fremsat forslag om, at (a) der afsættes kr. 100 mio. til oprettelse af en lokal erhvervsfond med sigte på at skabe og bevare arbejdspladser i lokalområdet, (b) lade Lemvig Kommune forestå udarbejdelse af vedtægter og administration af fondens midler, og (c) midlerne skal mindst strække til 2038, der er 100-året for Cheminova A/S s etablering. Bestyrelsens kommentar til forslaget: Bestyrelsen finder ikke, at det er overensstemmende med Aurigas formål og status som erhvervsdrivende virksomhed, at meget væsentlige beløb, der endeligt tilkommer alle selskabets aktionærer, anvendes til formål, som ikke er relateret til selskabets drift. Bestyrelsen støtter derfor ikke forslaget. Der henvises til de særlige regler for aktionærer, der stemmer imod forslaget, jf. nedenfor under Vedtagelseskrav og indløsning. 9.3 Forslag fra Kritiske Aktionærer om miljømæssig oprydning. Kritiske Aktionærer, Frank Aaen, har fremsat forslag om, at selskabet erkender, at det har et ansvar for at rydde op efter den forurening, selskabet har været ansvarlig for, og derfor vil sørge for, at en andel af provenuet fra salget af Cheminova A/S bruges til at dække hele eller en væsentlig del af omkostningerne ved en oprydning. Bestyrelsens kommentar til forslaget: Bestyrelsen lægger til grund, at forslaget vedrører Høfde 42 på Harboøre Tange. Bestyrelsen skal hertil bemærke, at det ved Vestre Landsrets dom af 4. juni 1987 endeligt er fastslået, at Auriga ikke er ansvarlig for oprensning ved Høfde 42. Bestyrelsen støtter derfor ikke forslaget. Der henvises til de særlige regler for aktionærer, der stemmer imod forslaget, jf. nedenfor under Vedtagelseskrav og indløsning.

4 4 af 16 / Ordinær generalforsamling 2015 / Dagsorden Auriga Industries A/S 9.4 Forslag fra Aarhus Universitets Forskningsfond om oprettelse af en erhvervsdrivende fond. Aarhus Universitets Forskningsfond har fremsat forslag om, at selskabet uden at være juridisk forpligtet hertil donerer kr. 125 mio. til oprettelsen af en erhvervsdrivende fond med navnet Auriga Fonden, hvis uddelingsformål skal være at yde støtte til oprensning af jordforurening og lignende naturbevarende foranstaltninger inden for Lemvig Kommunes geografiske område. Aarhus Universitets Forskningsfond har anmodet om, at forslaget sættes til afstemning efter reglen i selskabslovens 107, stk. 2. Aarhus Universitets Forskningsfonds motivering af forslaget samt udkast til vedtægter for den foreslåede erhvervsdrivende fond fremgår af fondens brev til selskabet af 6. april 2015, som kan ses i et bilag på hjemmesiden. Bestyrelsens kommentar til forslaget: Om selskabets ansvar bemærker bestyrelsen, at det ved Vestre Landsrets dom af 4. juni 1987 endeligt er fastslået, at Auriga ikke er ansvarlig for oprensning ved Høfde 42. Bestyrelsen støtter derfor ikke forslaget. Der henvises til de særlige regler for aktionærer, der stemmer imod forslaget, jf. nedenfor under Vedtagelseskrav og indløsning. 10. Forslag fra bestyrelsen vedrørende udlodning af provenuet fra salget af Cheminova A/S. Baggrund Selskabet forventer, at salget af Cheminova A/S vil blive gennemført inden generalforsamlingens afholdelse. Selskabet planlægger derfor at udlodde et samlet beløb på kr til selskabets aktionærer, svarende til kr. 323 pr. aktie, efter gennemførelse af salget og afholdelse af generalforsamlingen. Beløbet svarer til det forventede provenu fra salget med fradrag af transaktionsomkostninger, betaling af selskabets gæld samt omkostninger til afvikling af selskabet. Et eventuelt restbeløb, der forventes at udgøre omkring kr. 2 pr. aktie, vil i givet fald blive udloddet på et senere tidspunkt. Udlodningens endelige størrelse kan blive ændret, herunder hvis et eller flere af forslagene under dagsordenens pkt vedtages, eller der i øvrigt indtræder uventede begivenheder inden udlodningstidspunktet. Bestyrelsen har siden september 2014, hvor salgsaftalen blev underskrevet, undersøgt mulighederne for udlodning af provenuet fra salget. På baggrund af tilbagemeldinger fra SKAT har bestyrelsen besluttet at udlodde provenuet som ekstraordinært udbytte med forventet udbetaling i løbet af juni Aktionærer, som måtte ønske at afstå deres aktier inden udbyttebetalingen, har således en periode på min. 4 uger efter generalforsamlingen til at gennemføre et eventuelt salg. Med henblik på at gennemføre udlodningen fremsætter bestyrelsen derfor forslag om bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte samt om kapitalnedsættelse med henblik på at overføre selskabskapital til frie reserver, der kan udloddes til aktionærerne Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte, samt at bemyndigelsen indsættes som ny 7.3 i vedtægterne med følgende ordlyd: Bestyrelsen er bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte. Som konsekvens heraf vil vedtægternes nuværende 7.3, 7.4 og 7.5 blive til 7.4, 7.5 og 7.6.

5 Auriga Industries A/S Dagsorden / Ordinær generalforsamling 2015 / 5 af Kapitalnedsættelse ved overførsel til frie reserver. Med henblik på at øge de frie reserver, der kan udloddes til aktionærerne, foreslår bestyrelsen, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt kr fra kr til kr Nedsættelsesbeløbet henlægges til en særlig reserve, som bestyrelsen foreslår overført til frie reserver, der straks efter kapitalnedsættelsen kan udloddes til aktionærerne som udbytte. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved, at aktiernes pålydende værdi på nominelt kr. 10 nedsættes til nominelt kr. 0,20. Antallet af aktier samt antallet af stemmer per A- og B-aktie ændres således ikke. Kapitalnedsættelsen på nominelt kr er fordelt med nominelt kr på selskabets A-aktiekapital og med nominelt kr på selskabets B-aktiekapital. Hvis forslaget vedtages, vil kapitalnedsættelsen kunne gennemføres af bestyrelsen efter udløb af en proklamaperiode på 4 uger (dvs. forventeligt tidligst den 1. juni 2015). Efter gennemførelsen vil vedtægternes 4.1, 1. og 2. pkt., ændres til følgende: Selskabets aktiekapital udgør kr Heraf udgør kr A-aktier og kr B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 0,20 eller multipla heraf. Endvidere ændres vedtægternes 10.2 til følgende: Hvert A-aktiebeløb på kr. 0,20 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på kr. 0,20 giver 1 stemme på generalforsamlingen. 11. Bemyndigelse til dirigenten. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage sådanne ændringer og tilføjelser, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen som betingelse for registrering eller godkendelse. 12. Eventuelt ---oo0oo--- Vedtagelseskrav og indløsning Forslagene i pkt. 6.1, pkt og pkt. 10.2, som alle medfører vedtægtsændringer, kræver vedtagelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Forslagene i pkt kræver vedtagelse med mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens 107, stk. 2, nr. 1. Hvis et af de pågældende forslag i pkt vedtages, kan en aktionær, der på generalforsamlingen har modsat sig forslaget, kræve sine aktier indløst af selskabet i henhold til de nærmere regler herom indeholdt i selskabslovens 110. Indløsning er betinget af, at krav herom fremsættes på generalforsamlingen, jf. selskabslovens 110, stk. 2. Til vedtagelse af de øvrige forslag på dagsordenen kræves simpel majoritet. Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret Selskabets aktiekapital udgør kr og består af kr A-aktier og kr B-aktier. Hver A-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver 1 stemme. Stemmeret kan udøves af aktionærer, der rettidigt har løst adgangskort, og som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen torsdag den 23. april 2015 eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen.

6 6 af 16 / Ordinær generalforsamling 2015 / Dagsorden Auriga Industries A/S Adgangskort og fuldmagt Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 24. april Adgangskort kan bestilles via InvestorPortalen på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, på eller på telefon Du kan vælge at printe dit adgangskort selv. Adgangskort, der ikke er printet i forbindelse med bestillingen, vil blive sendt med posten til den adresse, der er noteret i Aurigas ejerbog. Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan hentes elektronisk på selskabets hjemmeside Afgivelse af fuldmagt kan ske via InvestorPortalen på selskabets hjemmeside Fuldmagter skal være modtaget senest fredag den 24. april Brevstemme Der er endvidere mulighed for at afgive stemme pr. brev. Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan hentes elektronisk på selskabets hjemmeside I så fald skal fuldmagts- og brevstemmeblanket sendes med tydelig angivelse af aktionærens navn og VPreferencenummer til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, så den er modtaget senest onsdag den 29. april 2015, kl Brevstemmer kan også afgives elektronisk via InvestorPortalen på selskabets hjemmeside En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Bemærk venligst, at der ikke kan afgives både fuldmagt og brevstemme. Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen eller koncernen i øvrigt. Skriftlige spørgsmål sendes på til Adgang til information Indkaldelsen med fuldstændige dagsordensforslag og formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt kan fra onsdag den 8. april 2015 ses på selskabets hjemmeside, eller bestilles hos Investor Relations på eller tlf alle hverdage mellem kl til fremsendelse med posten. Elektronisk kommunikation Auriga anvender elektronisk kommunikation. Indkaldelse med tilhørende tilmeldings- og fuldmagtsblanket til generalforsamlingen udsendes kun til de navnenoterede aktionærer, der har bestilt denne type information (abonnement) enten med posten eller på . Aurigas årsrapport for 2014 foreligger ikke i en trykt udgave. Aktionærer, der ønsker en printet version, kan bestille denne ved henvendelse til Investor Relations på tlf på hverdage mellem eller Aktionærer, der har bestilt abonnement på fysisk modtagelse af indkaldelsen, vil modtage denne med posten få dage efter den 8. april Indkaldelsen vedlægges en printet udgave af Aurigas årsrapport for 2014.

7 Auriga Industries A/S Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen / Ordinær generalforsamling 2015 / 7 af 16 Bilag 1: AUFFs motivering af forslag 9.4 samt udkast til vedtægter for den foreslåede erhvervsdrivende fond Anmodning om optagelse af punkt på dags ordenen for den ordinære generalforsamling i Auriga Industries A/S den 30. april 2015 På vegne af Aarhus Universitets Forskningsfond skal jeg hermed anmode bestyrelsen i Auriga Industries A/S om, at der på dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Auriga Industries A/S, som afholdes den 30. april 2015, optages følgende punkt: Forslag om at selskabet uden at være juridisk forpligtet hertil donerer DKK 125 mio. til oprettelsen af en erhvervsdrivende fond, i overensstemmelse med vedlagte udkast til vedtægter, med navnet Auriga Fonden, og hvis uddelingsformål skal være at yde støtte til oprensning af jordforurening og lignende naturbevarende foranstaltninger inden for Lemvig Kommunes geografiske område Aarhus Universitets Forskningsfond foreslår, at selskabet af nettoprovenuet fra salget af aktierne i Cheminova A/S foretager en donation på DKK 125 mio. til oprettelsen af en erhvervsdrivende fond med navnet Auriga Fonden, der således stiftes ved, at selskabet ved gavebrev yder en gave på DKK 125 mio. til Auriga Fonden. Auriga Fonden foreslås stiftet i henhold til vedlagte udkast til vedtægter for Auriga Fonden med det formål at yde støtte til oprensning af jordforurening og lignende naturbevarende foranstaltninger inden for Lemvig Kommunes geografiske område. Det foreslås, at selskabet forinden oprettelsen af Auriga Fonden stifter et datterselskab med en aktiekapital på DKK og en egenkapital på DKK 10 mio., der skal have til formål at udvikle og sælge know-how inden for oprensning af jordforurening og lignende naturbevarende foranstaltninger samt rådgivning i forbindelse med sådanne projekter. Selskabets donation til Auriga Fonden vil bestå af indskud af DKK 10 mio. i form af aktierne i det nystiftede datterselskab, der som led i oprettelsen af Auriga Fonden således vil blive et datterselskab til Auriga Fonden, samt et kontant indskud på DKK 115 mio. Af den samlede donation skal DKK 10 mio. indskydes som Auriga Fondens grundkapital, mens DKK 115 mio. indskydes med henblik på uddeling i henhold til Auriga Fondens formål. Det foreslås, at bestyrelsen for Auriga Fonden skal foretage uddeling af Auriga Fondens frie kapital i form af legater eller lån til enkeltpersoner, virksomheder eller offentlige myndigheder (som eksempelvis kommuner og regioner), som efter bestyrelsens skøn fremmer eller tilgodeser almenvelgørende eller almennyttige projekter inden for Auriga Fondens formål. Hvis legater ydes til offentlige myndigheder, forudsættes det i udgangspunktet, at den offentlige myndighed selv bidrager til det konkrete formål med et tilsvarende beløb. Det er Aarhus Universitets Forskningsfonds opfattelse, at en donation på DKK 125 mio. er både nødvendig for og tilstrækkelig til at tilgodese Auriga Fondens aktivitets- og uddelingsformål. Auriga Fondens første bestyrelse udpeges af selskabet for en periode på 2 år, hvorefter nye medlemmer af bestyrelsen foreslås udpeget for en periode på 4 år ad gangen som følger: a) 1 medlem udpeges af Lemvig Kommune efter indstilling fra Auriga Fondens bestyrelse. b) 2 medlemmer udpeges af en i forhold til fondens formål relevant forskningsinstitution efter indstilling fra Auriga Fondens bestyrelse. Den relevante forskningsinstitution vælges af Auriga Industries A/S i forbindelse med stiftelsen af Auriga Fonden (og navnet på forskningsinstitutionen indsættes således i vedtægterne).

8 8 af 16 / Ordinær generalforsamling 2015 / Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen Auriga Industries A/S a) 2 medlemmer udpeges af Auriga Fondens bestyrelse, idet bestyrelsen ved udpegningen af disse medlemmer skal sikre, at bestyrelsen sammensættes, således at den samlet set besidder relevant fagkundskab og erfaring inden for de områder, som Auriga Fonden skal fremme. Forslaget fra Aarhus Universitets Forskningsfond er fremsat med et ønske om, at selskabet bidrager til den fremtidige bevarelse af naturen i Lemvig Kommune, hvor driften af Cheminova A/S gennem tiden har haft en negativ indflydelse, og forslaget falder således naturligt i tråd med de strategiske målsætninger for miljømæssig ansvarlighed, som har været en del af selskabet og Cheminova A/S gennem en længere årrække. Aarhus Universitets Forskningsfond anmoder om, at forslaget sættes til afstemning efter selskabslovens 107, stk oo0oo--- Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, står vi til disposition. Med venlig hilsen Med venlig hilsen Kromann Reumert Jacob Møller Bilag Bilag A Udkast til vedtægter for Auriga Fonden.

9 Auriga Industries A/S Bilag A / Ordinær generalforsamling 2015 / 9 af 16 Bilag A: Bilag til AUFFs motivering af forslag 9.4 samt udkast til vedtægter for den foreslåede erhvervsdrivende fond Vedtægter 1. Navn 1.1 Fondens navn er Auriga Fonden. 2. Stifter 2.1 Fonden er stiftet af Auriga Industries A/S ved gavebrev af [dato] 2015 til fonden. 3. Hjemsted 3.1 Fondens hjemsted (hovedkontor) er i Lemvig Kommune. 4. Fondens virksomhed og formål 4.1 Fonden, der er en selvejende, erhvervsdrivende institution, har til formål at sikre og fremme de i pkt. 4.2 nævnte formål. Fonden har herunder til formål at drive aktiviteter inden for oprensning af jordforurening samt at eje kapitalandele i datterselskabet [selskabsnavn]. 4.2 Fonden skal støtte følgende formål: 1. Oprensning af jordforurening samt lignende oprensningsformål inden for Lemvig Kommunes geografiske område, herunder oprensning på Høfde 42 ved Harboøre Tange. 2. Projekter rettet primært mod jordforurening på særligt udsatte områder inden for Lemvig Kommunes geografiske område, eksempelvis som følge af placering i nærheden af følsomme naturområder eller som følge af nærliggende risiko for spredning eller udsivning. 3. Naturbeskyttelse og naturbevarelse inden for Lemvig Kommunes geografiske område. 4.3 Støtte kan ydes i form af legater eller lån til enkeltpersoner, virksomheder eller offentlige myndigheder (som eksempelvis kommuner og regioner), som efter bestyrelsens skøn fremmer eller tilgodeser almenvelgørende eller almennyttige projekter inden for de i pkt. 4.2 angivne formål. Hvis legater ydes til offentlige myndigheder, forudsættes det, at den offentlige myndighed selv bidrager til det konkrete formål med et tilsvarende beløb, medmindre Fonden finder, at der foreligger helt særlige omstændigheder. 4.4 Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele. 4.5 Ingen har retskrav på støtte fra fonden. Bestyrelsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt uddeling til de i nærværende vedtægter anførte formål skal ske uden eller efter ansøgning. 5. Fondens formueforhold 5.1 Ved stiftelsen udgør fondens grundkapital DKK Beløbet er af stifteren, jf. pkt. 2.1, fuldt indbetalt kontant. Gavebrevet med bilag er vedhæftet nærværende vedtægter som bilag. 5.2 Det påhviler bestyrelsen at foretage uddeling af de i pkt. 5.3 nævnte beløb til de i pkt. 4.2 angivne formål, jf. pkt Bestyrelsen kan dog foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden. Bestyrelsen skal herved beslutte, om beløbet skal overføres til grundkapitalen.

10 10 af 16 / Ordinær generalforsamling 2015 / Bilag A Auriga Industries A/S 5.3 Til uddeling kan anvendes beløb, der i fondens seneste godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Endvidere kan anvendes øvrige midler, der i henhold til lovgivningen om erhvervsdrivende fonde kan uddeles. Følgende kan dog ikke anvendes: 1. Reserver for opskrivning efter indre værdis metode. 2. Alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver. 3. Reserver, der er bundne i henhold til nærværende vedtægter. 6. Fondens bestyrelse 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen kan ansætte en direktion, jf. pkt Fondens første bestyrelse udpeges af stifteren og sker ved fondens stiftelse for en periode på 2 år. Senere udpegninger sker for en periode på 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted, idet et bestyrelsesmedlem dog maksimalt kan genudpeges to gange. 6.3 Nye medlemmer af bestyrelsen udpeges på følgende måde: a) 1 medlem udpeges af Lemvig Kommune efter indstilling fra fondens bestyrelse. b) 2 medlemmer udpeges af [navnet på en i forhold til fondens formål relevant forskningsinstitution, som indsættes af stifteren i forbindelse med stiftelsen af fonden] efter indstilling fra fondens bestyrelse. c) 2 medlemmer udpeges af fondens bestyrelsen, idet bestyrelsen ved udpegningen af disse medlemmer skal sikre, at bestyrelsen sammensættes, således at den samlet set besidder relevant fagkundskab og erfaring inden for de områder, som fonden skal fremme, jf. pkt Bestyrelsen træffer i en forretningsorden bestemmelse om retningslinjerne for udøvelsen af sit hverv. 6.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand for 2 år ad gangen. En direktør må ikke uden fondsmyndighedens godkendelse vælges som formand. 6.6 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende. 6.7 Fonden betaler bestyrelsesmedlemmernes omkostninger i forbindelse med hvervet, herunder kørselsgodtgørelse efter statens takster. 6.8 Bestyrelsen kan ikke tillægge stifteren, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses som sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Det samme gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den nævnte personkreds er ikke tilladt. 6.9 Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af fondens virksomhed. Har bestyrelsen antaget en direktion, forestås ledelsen af bestyrelsen og direktionen Direktionen varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

11 Auriga Industries A/S Bilag A / Ordinær generalforsamling 2015 / 11 af Fondsmøder 7.1 Bestyrelsen skal holde ordinært fondsmøde (årsregnskabsmøde) på fondens hjemsted. Årsregnskabsmødet skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 7.2 På årsregnskabsmødet skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter: 1. Bestyrelsens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år 2. Godkendelse af den reviderede årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.2 og 5.3 eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Bestyrelsens redegørelse for, hvorledes den forholder sig til Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 5. Eventuel indstilling vedrørende udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer 6. Eventuelt valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Eventuelt 7.3 Revisor deltager årsregnskabsmødet, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet, og revisor er enig heri. 7.4 Ekstraordinært fondsmøde afholdes, når dette er nødvendigt, samt når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Formanden indkalder bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel. 7.5 Udlodning fra fonden kan alene besluttes af bestyrelsen under et bestyrelsesmøde. 8. Tegningsregel 8.1 Fonden forpligtes ved retshandler, der på fondens vegne indgås af bestyrelsens formand i forening med direktøren, af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 9. Protokol 9.1 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over forhandlingerne. I denne protokol indføres oplysninger om, hvilke personer eller institutioner, der har fået tildelt legatportioner, begrundelsen herfor samt i øvrigt meddelelser og oplysninger, der skønnes at have betydning for fondens fremtidige administration. Protokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen. Bestyrelsen skal sørge for, at protokollen opbevares forsvarligt. 10. Regnskabsår, årsrapport 10.1 Fondens regnskabsår skal være kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til den 31. december Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet.

12 12 af 16 / Ordinær generalforsamling 2015 / Bilag A Auriga Industries A/S 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER, FUSION, OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER 11.1 Ændring af fondens vedtægter, herunder fondens formål, kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne af bestyrelsen stemmer herfor samt godkendelse i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde. Det kan herunder besluttes, at fonden skal fusionere med andre erhvervsdrivende fonde eller ved overtagelse af en dattervirksomhed, der er et aktie- eller anpartsselskab, eller at fonden skal opløses Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke kan eksistere. Bilag Gavebrev af [dato] 2015 med vurderingsberetning vedrørende indskudte/overtagne værdier Aarhus, den [dato] 2015 I bestyrelsen:

13 Auriga Industries A/S Oversigt over forslag til vedtægtsændringer 2015 / Ordinær generalforsamling 2015 / 13 af 16 Oversigt over forslag til vedtægtsændringer 2015 Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 4.1. Selskabets aktiekapital udgør kr Heraf udgør kr A-aktier og kr B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 10 eller multipla heraf. Der kan udstedes samleaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Selskabets aktiekapital udgør kr Heraf udgør kr A-aktier og kr B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 0,20 eller multipla heraf. Der kan udstedes samleaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Nyt punkt 7.3. Bestyrelsen er bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte. Som konsekvens heraf vil vedtægternes nuværende 7.3, 7.4 og 7.5, blive til 7.4, 7.5 og Hvert A-aktiebeløb på kr. 10 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme på generalforsamlingen. 14. Bestyrelsen består foruden de repræsentanter for medarbejderne, som ifølge de til enhver tid gældende lovregler måtte være valgt som bestyrelsesmedlemmer af 4-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valget sker for et år ad gangen. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Intet bestyrelsesmedlem kan dog vælges eller genvælges efter at være fyldt 70 år Hvert A-aktiebeløb på kr. 0,20 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på kr. 0,20 giver 1 stemme på generalforsamlingen. 14. Bestyrelsen består foruden de repræsentanter for medarbejderne, som ifølge de til enhver tid gældende lovregler måtte være valgt som bestyrelsesmedlemmer af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valget sker for et år ad gangen. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Intet bestyrelsesmedlem kan dog vælges eller genvælges efter at være fyldt 70 år.

14 14 af 16 / Ordinær generalforsamling 2015 / Bestyrelsen Auriga Industries A/S Bestyrelsen Jens Due Olsen Formand for bestyrelsen Formand for nomineringsudvalget Andre bestyrelsesposter: Formand for bestyrelsen i: Amrop A/S, AtchikRealtime A/S, NKT Holding A/S, pierre.dk A/S. Næstformand for bestyrelsen i: Bladt Industries A/S. Medlem af bestyrelsen i: Cryptomathic A/S, Gyldendal A/S, Heptagon Advanced Micro Optics Inc., Industriens Pensionsforsikring A/S, Royal Unibrew A/S. Kompetencer: Med sin baggrund som professionelt bestyrelsesmedlem, tidligere CEO og CFO i børsnoterede industrivirksomheder og internationale selskaber har Jens Due Olsen særlig kompetence inden for ledelse, strategi, akkvisitioner og virksomhedssalg, finans, risikostyring og investor relations. Torben Svejgård Næstformand for bestyrelsen Formand for vederlagsudvalget Medlem af nomineringsudvalget Andre bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen i: R2 Group A/S. Kompetencer: Med sin baggrund som professionelt bestyrelsesmedlem, tidligere CEO og medlem af topledelsen i børsnoterede industrivirksomheder og internationale selskaber har Torben Svejgård særlig kompetence inden for ledelse, strategi, akkvisitioner, forretningsintegration og -udvikling. Jutta af Rosenborg Formand for revisionsudvalget Medlem af vederlagsudvalget Andre bestyrelsesposter: Formand for bestyrelsen i: Det Danske Klasselotteri A/S. Medlem af bestyrelsen i: Aberdeen Asset Management PLC, JPMorgan European Investment Trust PLC, NKT A/S, PGA European Tour. Kompetencer: Med sin baggrund som professionelt bestyrelsesmedlem i internationale selskaber, tidligere CFO medlem af topledelsen i en børsnoteret medicinalvirksomhed samt som statsautoriseret revisor (beskikkelse deponeret) har Jutta af Rosenborg særlig kompetence inden for ledelse, strategi, M&A, revision, risikostyring, finans og investor relations. Lars Hvidtfeldt Medlem af produktudviklingsudvalget Andre bestyrelsesposter: Formand for bestyrelsen i: Folketidende Gruppen, SEGES P/S. Næstformand for bestyrelsen i: Landbrug & Fødevarer, Grønt Center A/S, Malmö Tidningtryck, Rotationen Nykøbing F. Medlem af bestyrelsen i: Sannarp AB. Kompetencer: Med sin baggrund som ejer af et land- og skovbrug (Gl. Kirstineberg gods) og erfaring via sit arbejde i en række landbrugsorganisationer har Lars Hvidtfeldt særlig kompetence inden for erhvervsmæssig landbrugsdrift, moderne planteavl, den agrokemiske branche og agrokemiske produkter. Jørgen Jensen Medlem af revisionsudvalget Andre bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen i: Nordic Waterproofing Group AB, TCM Group A/S. Kompetencer: Med sin baggrund som administrerende direktør for Widex A/S og som tidligere CEO samt sin erfaring fra andre ledende poster i internationale selskaber har Jørgen Jensen særlig kompetence inden for ledelse, strategi, globale forsyningskæde- og produktionsprocesser, akkvisitioner, forretningsintegration og -udvikling. Karl Anker Jørgensen Formand for produktudviklingsudvalget Andre bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen i: Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF). Kompetencer: Med sin baggrund som professor, forsker og underviser i kemi ved Aarhus Universitet og bestyrelsesmedlem i videnstunge organisationer har Karl Anker Jørgensen særlig kompetence inden for udvikling og produktion af kemikalier, herunder forståelse af organiske reaktioner. Se mere på

15 Auriga Industries A/S Egne noter / Ordinær generalforsamling 2015 / 15 af 16 Egne noter

16 Auriga Industries A/S Postboks Lemvig Reg.adr.: Finlandsgade 14, 8200 Århus N Tlf.: CVR nr

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. torsdag den 30. april 2015 kl

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. torsdag den 30. april 2015 kl Auriga Industries A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Danmark Postadresse: Postboks 9 7620 Lemvig Tlf: 7010 7030 Fax: 7010 7031 investor@auriga.dk www.auriga.dk CVR Nr. 34629218 Reg. Kontor: Finlandsgade

Læs mere

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015 Pr. e-mail til: (jens@dueolsen.dk) Bestyrelsen i Auriga Industries A/S Att.: Bestyrelsesformand Jens Peter Due Olsen ADVOKATFIRMA ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 14. marts 2012 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8.1 til afholdelse:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. onsdag den 2. april 2014 kl. 14.00

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. onsdag den 2. april 2014 kl. 14.00 Auriga Industries A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Danmark Postadresse: Postboks 9 7620 Lemvig Tlf: 7010 7030 Fax: 7010 7031 investor@auriga.dk www.auriga.dk CVR Nr. 34629218 Reg. Kontor: Finlandsgade

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30 Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse nr. 22/2015 30. oktober 2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Auriga Industries A/S Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 28. APRIL 2011

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 28. APRIL 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011 30. marts 2011 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 28. APRIL 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8.1 til afholdelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter for Auriga Industries A/S. CVR-nr

Vedtægter for Auriga Industries A/S. CVR-nr Vedtægter for Auriga Industries A/S CVR-nr. 34629218 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet "Industri Invest

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 Selskabsmeddelelse nr. 3/2009 13. marts 2009 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8 til afholdelse torsdag

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Expedit A/S

V E D T Æ G T E R. for. Expedit A/S V E D T Æ G T E R for Expedit A/S April 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Expedit A/S, og dets hjemsted er Favrskov Kommune. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere