VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *"

Transkript

1 VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

2 V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v n e : - Team Rynkeby Founation - Team Rynkeby Fond - Team Rynkeby Sååtlo - Team Rynkeby Grunnurin 2. STIFTER 2.1 Fonden er s t i f t e t af Rynkeby Foods A / S, CVR nr ved gavebrev af 15. oktober 2013 til f o n d e n. 3. HJEMSTED 3.1 Fondens h j e m s t e d ( h o v e d k o n t o r ) er i Faaborg-Midtfyn K o m m u n e. 4. F O N D E N S V I R K S O M H E D O G FORMÅL 4.1 Fonden, der er en selvejende i n s t i t u t i o n, har til f o r m å l at f r e m m e de nedenfor n æ v n t e formål. Fondens f o r m å l er selv at drive s a m t yde s t ø t t e, tilskud og donationer t i l s a m f u n d s gavnlige og a l m e n n y t t i g e a k t i v i t e t e r, h e r u n d e r bl.a. a k t i v i t e t e r af sundhedsmæssig, social, k u l t u r e l, h u m a n i t æ r og uddannelsesmæssig k a r a k t e r. Støtte kan efter bestyrelsens beslutning bl.a. ydes til privatpersoner, erhvervsdrivende v i r k s o m h e d e r, foreninger, a l m e n n y t t i g e organisationer, offentlige institutioner s a m t fonde m v., forudsat at de pågældende a k t i v i t e t e r ligger indenfor fondens f o r m å l. Formålet varetages gennem fondens egen d r i f t af a k t i v i t e t e r, kampagner, p r o j e k t e r, og events m v. s a m t via fondens udlodninger, 4.2 Der er ikke tillagt s t i f t e r e n eller andre særlige r e t t i g h e d e r eller fordele. 4.3 I n g e n har retskrav på støtte fra f o n d e n. Bestyrelsen t r æ f f e r selv afgørelse o m, h v o r v i d t uddeling til de i nærværende v e d t æ g t e r anførte f o r m å l skal ske uden eller efter ansøgning

3 5. FONDENS FORMUEFORHOLD 5.1 Ved stiftelsen udgjorde fondens bundne a k t i v e r DKK , hvilket beløb er f u l d t i n d betalt og skænket fonden af s t i f t e r e n som anført i p k t , og fondens egenkapital u d g j o r d e DKK Bundne er i ø v r i g t de af fondens a k t i v e r, som i henhold til den til enhver t i d gældende fondslovgivning anses som bundne aktiver. 5.2 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedernes s a m t y k k e uddele bundne a k t i v e r, Uanset dette kan bestyrelsen dog uden indhentelse af fondsmyndighedernes s a m t y k k e u d dele a k t i v e r svarende t i l det foregående regnskabsårs n e t t o k u r s g e v i n s t e r, s å f r e m t betingelserne herfor i den til enhver t i d gældende fondslovgivning er o p f y l d t. 5.3 Det påhviler bestyrelsen at anvende årets o v e r s k u d, s a m t beløb, der er henlagt fra t i d ligere år med henblik på uddeling, t i l de i p k t angivne f o r m å l. Anvendelsen af o v e r skud kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens f o r m å l. 5.4 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens f o r m u e. Sådanne henlæggelser er bundne a k t i v e r, j f. pkt Fondens midler kan på intet t i d s p u n k t gå tilbage til fondens s t i f t e r. 6. FONDENS BESTYRELSE 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 m e d l e m m e r. For h v e r t bestyrelsesmedlem kan t i l lige vælges en suppleant, Fondens første bestyrelse s a m t eventuelle suppleanter udpeges af s t i f t e r e n. Mindst 3 af bestyrelsens m e d l e m m e r skal til enhver t i d være ansat hos Rynkeby Foods A / S eller hos et selskab som helt eller delvist, direkte eller indirekte er ejet af eller e j e r Rynkeby Foods A / S. 6.4 Af disse 3 m e d l e m m e r skal den til enhver t i d værende administrerende direktør f o r Rynkeby Foods A/S være det ene m e d l e m, den til enhver t i d værende ø k o n o m i d i r e k t ø r for Rynkeby Foods A / S skal v æ r e d e t a n d e t medlem og den t i l enhver tid v æ r e n d e m a r ketingsdirektør skal være det t r e d j e m e d l e m. Den til enhver t i d værende a d m i n i s t r e rende direktør f o r Rynkeby Foods A / S skal v æ r e født f o r m a n d for bestyrelsen. F r a t r æ der disse personer - sammen eller hver for sig - deres stilling i Rynkeby Foods A/S eller har disse personer ikke længere de n æ v n t e ansvarsområder, u d t r æ d e r m e d l e m m e r n e a u t o m a t i s k af bestyrelsen, h v o r e f t e r deres respektive efterfølgere a u t o m a t i s k i n d t r æ d e r i bestyrelsen. 6.5 Mindst 2 af bestyrelsens m e d l e m m e r må ikke være ansat hos eller have anden lignende t i l k n y t n i n g til Rynkeby Foods A / S. Ved udpegelse af disse bestyrelsesmedlemmer skal - 2 -

4 det tilstræbes, at udpege m e d l e m m e r der har v i d e n, erfaring og k o m p e t e n c e r indenfor o m r å d e r som er relevante i forhold t i l f r e m m e af fondens f o r m å l. 6.6 Bestyrelsen er selvsupplerende, og nye m e d l e m m e r s a m t eventuelle suppleanter vælges ved simpelt f l e r t a l. Valget sker for 2 år ad gangen med undtagelse af de i p k t. 6.3 n æ v n t e m e d l e m m e r, hvis m e d l e m s k a b ikke er undergivet t i d s b e g r æ n s n i n g, j f, dog p k t, 6.4 og p k t Genvalg kan finde s t e d. Flertallet af bestyrelsens m e d l e m m e r må Ikke v æ r e ansat som direktører i f o n d e n. 6.7 Et medlem af bestyrelsen skal senest f r a t r æ d e bestyrelsen e f t e r udløbet af den m å n e d, hvor det pågældende medlem f y l d e r 70 år. Dette gælder ens for alle b e s t y r e l s e s m e d lemmer, 6.8 Bestyrelsen t r æ f f e r i en forretningsorden bestemmelse om retningslinjerne f o r u d ø v e l sen af sit hverv. Bestyrelsen er b e s l u t n i n g s d y g t i g, når mindst 4 m e d l e m m e r e r t i l stede. Bestyrelsen t r æ f f e r sine beslutninger ved simpel s t e m m e f l e r h e d, m e d m i n d r e a n d e t er foreskrevet i nærværende v e d t æ g t e r. Ved s t e m m e l i g h e d er formandens s t e m m e afgørende. 6.9 Bestyrelsen kan f a s t s æ t t e et h o n o r a r til sine m e d l e m m e r. Honoraret fastsættes under hensyntagen t i l, hvad der anses for sædvanligt e f t e r hvervets a r t og a r b e j d e t s o m f a n g. Fonden betaler m e d l e m m e r n e s o m k o s t n i n g e r i forbindelse med h v e r v e t. Der ydes ikke honorar til de bestyrelsesmedlemmer som er ansat i Rynkeby Foods A / S Bestyrelsen kan ikke tillægge s t i f t e r e n, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, d i r e k t ø r e r e l ler personer, der indtager en ledende stilling i f o n d e n, andre ydelser end et v e d e r l a g, der ikke må overstige, hvad der anses som sædvanligt efter hvervets a r t og a r b e j d e t s o m f a n g. Det samme gælder f o r d e n, der er k n y t t e t til en af de n æ v n t e personer ved ægteskab eller fast s a m l i v s f o r h o l d. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den n æ v n t e personkreds er ikke t i l l a d t Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af fondens v i r k s o m h e d i o v e r e n s s t e m melse med fondens f o r m å l og iagttagelse af nærværende v e d t æ g t e r, En d i r e k t ø r må ikke uden fondsmyndighedens godkendelse vælges som formand for bestyrelsen Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og f o r m u e f o r v a l t n i n g e n kontrolleres på en e f t e r fondens forhold tilfredsstillende m å d e. Direktøren skal sørge for, a t fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler h e r o m, og at f o r m u e f o r v a l t n i n g e n foregår på betryggende måde Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. 7. BESTYRELSESMØDER 7.1 Bestyrelsesmøder holdes på fondens h j e m s t e d eller hvor bestyrelsens f o r m a n d i øvrigt m å t t e beslutte. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden skønner nødvendigt, - 3 -

5 dog m i n d s t 3 gange å r l i g t. Bestyrelsesmøder afholdes d e s u d e n, når det begæres af e t bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Formanden indkalder bestyrelsen med m i n d s t 14 dages s k r i f t l i g t varsel. 7.2 Bestyrelsen skal én gang o m å r e t afholde bestyrelsesmøde med det f o r m å l at godkende den reviderede årsrapport. Å r s r a p p o r t e n skal underskrives af bestyrelsen inden 6 m å neder efter regnskabsårets a f s l u t n i n g. På d e t t e b e s t y r e l s e s m ø d e skal d a g s o r d e n e n m i n d s t i n d e h o l d e f ø l g e n d e p u n k t e r : li Bestyrelsens beretning o m fondens v i r k s o m h e d i det forløbne år 2. Godkendelse af den reviderede å r s r a p p o r t 3. Beslutning om anvendelse af overskud i overensstemmelse med v e d t æ g t e r n e s p k t Valg af bestyrelsesmedlemmer og e v t, suppleanter 5. Valg af r e v i s o r ( e r ) 6. Eventuelt 7.3 Udlodning fra fonden kan alene besluttes af bestyrelsen under et bestyrelsesmøde. 8. DIREKTION 8.1 Bestyrelsen kan a n s æ t t e en direktør. Direktøren skal følge de r e t n i n g s l i n j e r og a n v i s ninger som bestyrelsen til enhver t i d f a s t s æ t t e r, herunder udfylde pligterne i d i r e k t ø r i n s t r u k s e n. Direktøren leder fondens s e k r e t a r i a t, som udfører fondens daglige a r b e j d e. 8.2 Direktøren har ret t i l at deltage i bestyrelsesmøderne med mindre bestyrelsen i det e n kelte tilfælde b e s t e m m e r andet. Direktøren har dog ikke s t e m m e r e t på møderne TEGNINGS REGEL Fonden tegnes af direktøren og af f o r m a n d e n for bestyrelsen i forening eller af b e s t y relsens f o r m a n d i forening med et a n d e t bestyrelsesmedlem REFERAT Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres et referat, der underskrives af s a m t l i ge tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal sørge f o r at r e f e r a t e t o p bevares forsvarligt, I r e f e r a t e t indføres oplysninger o m, hvorledes fondens m i d l e r bes l u t t e t a n v e n d t, herunder hvilke personer, Institutioner eller a k t i v i t e t e r, der har fået t i l delt s t ø t t e, begrundelsen herfor s a m t i øvrigt meddelelser og oplysninger, der skønnes at have betydning for fondens f r e m t i d i g e a d m i n i s t r a t i o n. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens b e s l u t n i n g, har ret t i l at få sin m e n i n g t i l f ø r t referatet, - 4 -

6 REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT Fondens regnskabsår skal v æ r e fra 1. september t i l 3 1. august. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 3 1, a u g u s t Årsrapporten skal give e t retvisende billede af fondens a k t i v e r og passiver, dens f i n a n sielle stilling s a m t r e s u l t a t e t Fondens årsrapport revideres af én eller to statsautoriserede elier registrerede revisorer valgt af bestyrelsen for et regnskabsår ad g a n g e n VEDTÆGTSÆNDRINGER, O P L Ø S N I N G OG EKSTRAORDINÆRE D I S P O S I T I O N E R Bestyrelsen kan ved e n s t e m m i g beslutning og med tilladelse fra f o n d s m y n d i g h e d e n f o retage ændring i n æ r v æ r e n d e v e d t æ g t e r, herunder fondens f o r m å l. Det kan h e r u n d e r besluttes, at fonden s a m m e n l æ g g e s med andre f o n d e, eller at en fond hvis m i d l e r ikke står i r i m e l i g t forhold t i l f o r m å l e t opløses ved uddeling af k a p i t a l e n Som led i en opløsning skal fondens midier anvendes til de i pkt n æ v n t e f o r m å l. Hvis dette ikke er m u l i g t, skal midlerne anvendes t i l tilsvarende f o r m å l, eller til uddeling t i l en fond eller en lignende i n s t i t u t i o n, som v a r e t a g e r tilsvarende f o r m å l Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens s a m t y k k e foretage eller m e d v i r k e til ekst r a o r d i n æ r e dispositioner, s o m kan medføre risiko for, at v e d t æ g t e n ikke kan o v e r h o l des. Den 22. oktober 2013

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere