Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger"

Transkript

1 MIDTVEJSSTATUS 29. august 2008 J.nr. Ref. PB/ Side 1/10 Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger 1. Baggrund Det fremgår af den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene , at regeringen skal udarbejde en strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. Det fremgår også af aftalen, at en projektbeskrivelse drøftes med parterne inden 31. marts 2008, og en midtvejsstatus drøftes inden 15. september Oplæg til den endelige strategi forelægges til drøftelse med parterne inden 1. marts Projektbeskrivelsen af 26. marts 2008 (bilag 1) blev drøftet med forligsparterne den 2. april Projektbeskrivelsen fastlægger med baggrund i den politiske aftale de leverancer og hovedelementer, der skal indgå i oplægget til strategi. Samtidig indgår det i projektbeskrivelsen, hvordan arbejdet med strategien vil blive organiseret samt tidsplan for arbejdet. Der er igangsat et omfattende arbejde og en lang række større analyser og udredninger. Disse er godt i gang, men der foreligger på nuværende tidspunkt ikke resultater. Denne midtvejsstatus beskriver, hvilke elementer der indgår i arbejdet, herunder specielt hvilke undersøgelser der er igangsat, hvordan strategiarbejdet er organiseret, samt hvordan forskellige interessenter bliver inddraget. 2. Hovedelementer og igangsatte analyser Der er igangsat en række analyser og udredningsarbejder, som skal bidrage med viden og initiativforslag til brug for strategiarbejdet. Analyserne foretages inden for fokusområderne nye bygninger, eksisterende bygninger, barrierer, incitamenter og virkemidler, anvendelse af ES- COs og energimærkning samt andre opgaver. a) Nye bygninger Det fremgår af den politiske aftale, at der gennemføres stramninger i nye bygningers energiforbrug med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i I alt skal reduktionen være mindst 75 pct. senest i Med baggrund heri gennemføres der bl.a. følgende udredninger og analyser:

2 Krav til nybyggeri, nye krav til bygningsreglementet, BR 08 Det er igangsat en udredning af, hvilke teknologiske løsninger og produkter der er på markedet for lavenergibyggeri, hvilke der er anvendelige, samt hvilke økonomiske konsekvenser der er for de enkelte løsninger for forskellige bygningstyper. Udgangspunktet for analysen er, at tiltagene så vidt muligt skal være omkostningseffektive, og at de ikke påvirker indeklimaet negativt. Denne udredning skal give det faglige grundlag for at fastlægge, hvor meget kravene skal strammes i 2010 og for de efterfølgende stramninger senest i 2015 og 2020, herunder fordelingen på forskellige bygningstyper. Som en selvstændig opgave analyseres det, i hvor høj grad kravene i bygningsreglementet overholdes (se nedenfor under andre opgaver). Fremme af lavenergibygninger I forbindelse med stramningen af energikravene i 2010 og igen i 2015 og 2020 skal det afklares, hvordan der fortsat kan skabes incitamenter til at bygge bedre end bygningsreglementets krav. Det vil blive vurderet, om de allerede fastsatte initiativer til fremme af lavenergibygninger skal justeres, og om der er brug for nye initiativer. Det vil bl.a. indgå, hvordan fremtidige krav om fritagelse for tilslutning til fjernvarme og naturgas kan udformes, og om muligheder for at stille krav om lavenergibyggeri via planloven kan forbedres. Samtidig indgår det i det selvstændige udvalgsarbejde om styring og finansiering af det almene byggeri, hvordan der kan skabes bedre rammer for totaløkonomi, ikke mindst i henseende til energisiden inden for dette område. b) Eksisterende bygninger - krav i bygningsreglementet mv. Som led i en afklaring af mulighederne for at stramme energikravene til eksisterende bygninger i forbindelse med renoveringer og udskiftninger af komponenter mv. gennemføres der bl.a. følgende udredninger og analyser: Stramninger af komponentkrav i forbindelse med eksisterende byggeri, herunder ombygning/renovering Bygningsreglementets krav til klimaskærmens enkeltdele gennemgås med henblik på at udarbejde forslag til krav til eksisterende bygningers klimaskærm i 2010, 2015 og Det undersøges, hvilke teknologiske løsninger der er på markedet, hvilke der er anvendelige, samt hvilke økonomiske konsekvenser der er for de enkelte løsninger for forskellige bygningstyper og bygningsårgange. Udgangspunktet for analysen er, at tiltagene så vidt muligt skal være omkostningseffektive, og at de ikke påvirker indeklimaet negativt. I forbindelse med denne analyse vil det blive vurderet, om de gældende rentabilitetskrav skal ændres. Vinduer krav og mærkningsordning I overensstemmelse med den energipolitiske aftale fra februar 2008 gennemføres der en særlig undersøgelse vedrørende vinduer. Der er igangsat en konsulentundersøgelse, som med baggrund i en indsamling og analyse af eksisterende vinduer på det danske marked analyserer forskellige modeller for udformning af energikrav til vinduer i bygningsreglementet og kriterierne i forbindelse med energimærkning af vinduer. Undersøgelsen skal give et fagligt grundlag for at fastsætte kravene til vinduer såvel i 2010 som i 2015 og c) Finansieringsformer og anvendelse af ESCOs Den politiske aftale fastlægger, at strategien skal have fokus på finansieringsordninger, herunder ESCOs. På denne baggrund gennemføres der følgende undersøgelser: Side 2/10

3 Analyse af mulige finansieringsmuligheder ved energirenoveringer Med henblik på at kortlægge finansielle virkemidler, der kan tilskynde til reduktion af energiforbruget i bygninger, gennemføres der en analyse af mulige finansieringsmuligheder i forbindelse med energirenoveringer af bygninger. Analysen omfatter bl.a. en beskrivelse og vurdering af danske og udenlandske finansierings- og forsikringstilbud. Det primære fokus er på markedsdrevne løsninger. ESCOs Der gennemføres en analyse af, hvordan anvendelsen af energitjenesteselskaber (ESCO s) kan fremmes i forbindelse med energirenoveringer af bygninger i den offentlige sektor og inden for boligområdet. Analysen vil i stor udstrækning blive baseret på eksisterende projekter og erfaringer. Samtidig er der gennemført en workshop med deltagelse af de forskellige parter bag danske undersøgelser samt andre relevante aktører. Den har givet værdifuld input til fokusering af analysen. d) Vurdering af barrierer i den private og almene sektor Den politiske aftale fastlægger, at strategien skal indeholde en vurdering af barrierer for gennemførelse af energibesparelser, herunder i såvel nybyggeri som eksisterende boliger i den almene boligsektor. På denne baggrund gennemføres der følgende analyser: Offentlige bygninger, privat service og ejerboliger Der gennemføres en analyse af barrierer og incitamenter til energibesparelser for eksisterende bygninger, herunder ejerboliger, erhvervsbygninger og offentlige bygninger. I sammenhæng med dette analyseres forskellige kategorier af virkemidler, der kan overvinde de identificerede barrierer. Denne analyse er koordineret med udmøntningen af den styrkede besparelsesindsats i de statslige institutioner, jf. den politiske aftale. Den almene sektor og private udlejningsboliger Som en del af strategiarbejdet afdækkes, hvilke barrierer der findes for gennemførelse af energibesparelser i henholdsvis eksisterende almene udlejningsboliger og eksisterende private udlejningsboliger. I forlængelse heraf vil det blive vurderet, hvilke muligheder der er for at overvinde disse barrierer. Der fokuseres på incitamentsstrukturen for ejere og lejere, men betydningen af f.eks. finansieringsmuligheder og informationsniveauet inddrages også. I forhold til nybyggeri inden for den almene sektor indgår mulighederne for at fremme totaløkonomi, herunder på energiområdet, i det selvstændige udvalgsarbejde om finansiering af det almene nybyggeri, som er ved at blive færdiggjort. e) Andre opgaver Udover ovennævnte opgaver, som er direkte knyttet til beskrivelsen i den politiske aftale og projektbeskrivelsen af 26. marts 2008, gennemføres der følgende undersøgelser og udredninger: Overholdelsen af energikravene i bygningsreglementet Det gennemføres en undersøgelse af, i hvilket omfang energikravene i bygningsreglementet overholdes, hvordan reglerne håndteres i praksis, samt hvordan kendskabet til reglerne er. I den udstrækning reglerne ikke overholdes, kortlægges årsagen til dette, samt hvordan man Side 3/10

4 kan sikre, at reglerne i højere grad overholdes. Undersøgelsen omfatter såvel kravene til nybyggeri som kravene i forbindelse med renoveringer og ombygninger af eksisterende byggeri. Forbedring af energimærkningen af bygninger På baggrund af analysen om barrierer og virkemidler for gennemførelsen af energibesparelser udarbejdes forslag til justering og målretning af energimærkningen med henblik på, at mærkningen i samspil med andre virkemidler i højere grad bidrager til realiseringen af energibesparelser i bygninger inden for ejer- og lejeboliger, erhvervsbyggeri (administration) og den offentlige sektor. Hovedsigtet er, at energimærkningen skal udgøre et fælles grundlag for alle aktører involveret i renoveringer og gennemførelsen af bygningsændringer, herunder bygningsejere, rådgivere, byggeindustri og finansieringsselskaber. Som led i dette arbejdes på en offentliggørelse af alle energimærker via Den offentlige Informationsserver, OIS. Potentiale for energibesparelser i forskellige bygningstyper I forbindelse med udarbejdelse af strategien er der igangsat en udredningsopgave, som skal give en opdateret og øget viden om besparelsespotentialer i forskellige bygningstyper og alderskategorier af eksisterende bygninger samt omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af de forskellige mulige energiforbedringer. Udredningen vil tage udgangspunkt i den eksisterende viden fra energimærkningen om bygningers energimæssige tilstand og vil blive koordineret med analyserne af mulighederne for at stramme komponentkravene ved ombygning og renovering. f) Tilknyttede initiativer Den politiske aftale indeholder en række initiativer rettet mod energiforbruget i bygninger, som ikke direkte er en del af dette strategiarbejde. Det drejer sig om følgende opgaver: Styrkelse af besparelsesindsatsen i statslige institutioner Det er fastlagt, at besparelsesindsatsen i de statslige institutioner skal styrkes med henblik på at sikre et fald i energiforbruget. Et oplæg herom skal forelægges til drøftelse med parterne senest den 1. oktober Strategien leverer fagligt input til denne selvstændige opgave, herunder analyser af besparelsespotentialer, barrierer mv. Det vil udgøre end del af grundlaget for vurdering af, hvordan kravene til de statslige institutioner kan strammes. Kampagnemidler til fremme af energibesparelser I den politiske aftale er der afsat midler til kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger. Oplæg om anvendelsen og administrationen af disse kampagnemidler blev i juni 2008 forelagt forligsparterne til orientering. Det fremgår bl.a. heraf, at midlerne vil blive udmøntet via en tilskudsordning. Den første indkaldelse af ansøgninger forventes at blive annonceret i september Etablering af videncenter for energibesparelser i bygninger I henhold til den politiske aftale skal der etableres et videncenter for energibesparelser i bygninger, og centret skal placeres i et miljø med faglige erfaringer på baggrund af et udbud. Oplæg om centrets opgaver, kvalifikationskrav mv. blev forelagt for forligspartiernes ordførere i juni 2008, og det gav ikke anledning til bemærkninger. I forlængelse heraf er centret sendt i EU-udbud med frist for indgivelse af tilbud den 5. september Side 4/10

5 Analyse af tarifstrukturen Det er aftalt, at der skal gennemføres en analyse af tarifstrukturen med henblik på at skabe incitamenter til at reducere energiforbruget. Denne analyse gennemføres som et selvstændigt projekt, jf. projektbeskrivelse (bilag 1), og indgår således ikke i strategiarbejdet. 3. Organisering og inddragelse af interessenter Tværministeriel arbejdsgruppe Strategiarbejdet varetages af en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Økonomi- og Erhvervsministeriet/Erhvervs- og Byggestyrelsen (fmd.), Klima- og Energiministeriet/Energistyrelsen, Velfærdsministeriet og Finansministeriet. Strategisk partnerskab Projektbeskrivelsen fastlægger, at der som led i udarbejdelsen af strategien skal nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra virksomheder, videninstitutioner og relevante organisationer. Det fremgår også, at relevante udvalg mv., herunder Koordinationsudvalget om energibesparelser og Erhvervsklimapanelet, skal inddrages. Efterfølgende er det i tilknytning til arbejdet i Erhvervsklimapanelet besluttet at etablere et strategisk partnerskab om reduktion af energiforbruget i bygninger med særligt fokus på de erhvervsmæssige aspekter. I forlængelse heraf, og for at udnytte den viden som allerede foreligger i erhvervslivet og i forskningsverdenen, har klima- og energiminister, Connie Hedegaard, og økonomi- og erhvervsminister, Bendt Bendtsen, besluttet at etablere én gruppe - et strategisk partnerskab der varetager begge disse opgaver. Direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen er formand for partnerskabet. Partnerskabet har deltagelse af ledere fra 21 virksomheder, videninstitutioner og interesseorganisationer, jf. vedlagte bilag 2. Sammensætningen afspejler dels det brede fokus i strategien for energireduktion i bygninger på henholdsvis byggeteknik, komponenter, energibesparelser, forsyning, brugersiden, finansiering og rådgivning, dels erhvervsklimastrategiens fokus på det erhvervsmæssige potentiale i energieffektive løsninger samt hensynet til et partnerskab af en passende størrelse. Første møde i partnerskabet blev afholdt den 24. juni Medlemmernes hovedbudskaber på mødet var, at stramninger af bygningsreglementet er vigtige, men at det væsentligste indsatsområde bør være de eksisterende bygninger, at forbrugerne ikke gennemfører åbenlyse energibesparelser med meget kort tilbagebetalingstid, samt at skrappe danske krav er fremmende for produktudviklingen og derved også for den danske konkurrenceevne. Der er planlagt tre yderligere møder i Workshops og midtvejsstatus For at inddrage øvrige relevante interessenter er der afholdt eller planlagt afholdt otte workshops om klimaskærme, forsyning, privat og alment udlejningsbyggeri, energitjenesteselskaber (ESCO), elbesparelser, varme, køling og ventilation samt et møde med repræsentanter for de grønne organisationer. Hermed har en ganske bred kreds af interessenter på området fået mulighed for at fremføre deres synspunkter. Side 5/10

6 Arbejdsgruppens medlemmer har afholdt og vil afholde en række møder med interessenter, som enten selv har tilbudt deres assistance, eller interessenter som arbejdsgruppen har fundet relevant at invitere. Endelig afholdes der i slutningen af efteråret en bred temadag, hvor analyseresultaterne præsenteres, og hvor der følges op på diskussionerne fra de afholdte workshops. Temadagen vil være åben for alle interesserede. Afrapportering De forskellige faglige analyser og udredninger planlægges offentliggjort som selvstændige rapporter i konsulenternes navn. Regeringens oplæg til en samlet strategi vil blive forelagt for forligspartierne til drøftelse inden den 1. marts Herefter vil strategien blive offentliggjort. Der kan dog på specifikke områder blive fremlagt forslag til de fremtidige krav og initiativer på et tidligere tidspunkt. Det gælder f.eks. i forhold til vinduer, hvor industrien har et ønske om at kende de fremtidige krav så tidligt som muligt, således at industrien har mest mulig tid til at udvikle deres produkter. Side 6/10

7 Bilag marts 2008 Projektbeskrivelse for strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger 1. Baggrund I henhold til den energipolitiske aftale, der blev indgået den 21. februar 2008 med en bred kreds af Folketingets partier skal regeringen udarbejde en strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. I følge den energipolitiske aftale skal arbejdet bl.a. indeholde følgende: For eksisterende bygninger, herunder bl.a. krav i bygningsreglementet, mærkningsordninger for vinduer og finansieringsformer og anvendelse af ESCOs (Energy Saving Companies). Projektbeskrivelse drøftes med parterne inden den 31. marts 2008 og midtvejsstatus drøftes inden 15. september Oplæg forelægges til drøftelse med parterne inden den 1. marts Vurdering af barrierer, herunder i den almene boligsektor (såvel nybyggeri som eksisterende boliger): Oplæg forelægges til drøftelse med parterne inden den 1. marts En midtvejsstatus drøftes inden 15. september Med hensyn til nye bygninger fastlægger den politiske aftale, at der skal gennemføres stramning med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt en reduktion med mindst 75 pct. i Udmøntningen af disse rammer hænger tæt sammen med den første af de ovenfor nævnte delopgaver. Udover disse tiltag indeholder den politiske aftale, at der afsættes 20 mio. kr. årligt i til kampagner om energibesparelser i bygninger, herunder til etablering af et videncenter for energibesparelser i bygninger, og at der i 2008 skal gennemføres en evaluering af energispareindsatsen, herunder energimærkningsordningen. Endelig er det fastlagt, at besparelsesindsatsen i de statslige institutioner skal styrkes med henblik på, at sikre et fald i energiforbruget fx gennem udbredelse af erfaringer, kortlægning af barrierer mv. Denne projektbeskrivelse indeholder rammerne for udarbejdelsen af strategien for reduktion af energiforbruget i bygninger, herunder udmøntnin- Side 7/10

8 gen af de fastlagte stramninger af energikravene for nye bygninger. Analysen af tarifstrukturen gennemføres som et selvstændigt projekt og indgår således ikke i denne projektbeskrivelse. 2. Leverancer og hovedelementer Der udarbejdes et samlet forslag til strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger omfattende de delopgaver, som er fastlagt i den politiske aftale, samt forslag til udmøntningen af de fastlagte energikrav for nye bygninger. Der kan være delelementer, som færdiggøres og forelægges på et tidligere tidspunkt. Forslaget til strategi kan indeholde vurderinger og forslag inden for følgende områder: a) Nye bygninger: - Stramning af energikravene med mindst 25 pct. i 2010 for forskellige bygningstyper. Dette vil blive baseret på vurdering af de tekniske muligheder og omkostningsvurderinger. - De aftalte stramninger i 2015 og Initiativer, der kan fremme energieffektivt byggeri. b) Eksisterende bygninger i bygningsreglementet: - Byggelovens regler for kommunernes dispensationer for så vidt angår energikrav. - Vurdering af kravene ved renoveringer. - Vurdering af krav til komponenter og bygningsdele samt stramning af gældende krav. - Vurdering af rentabilitetskravene i forbindelse med renoveringer og udskiftninger. - Mærkningsordning for vinduer. - Initiativer, der kan fremme anvendelsen af energieffektive teknologier og løsninger ved renovering af bygninger. c) Finansieringsformer og anvendelse af ESCOs: - Initiativer, der understøtter investeringer i energibesparende tiltag i bygninger, herunder evt. anvendelse af ESCOs. Dette vil bl.a. være baseret på en analyse af finansielle barrierer og incitamenter til at reducere energiforbruget. d) Vurdering af barrierer, herunder i den almene sektor: - Analyse af barrierer for gennemførelse af energibesparelser i lejeboliger (almene som private) for nybyggeri og eksisterende boliger. - Forslag til initiativer, som kan medvirke til at overvinde disse barrierer og dermed fremme energibesparelser Side 8/10

9 Arbejdsgruppen belyser endvidere de økonomiske konsekvenser af strategiens forslag. 3. Organisering og tidsplan Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Økonomi- og Erhvervsministeriet/Erhvervs- og Byggestyrelsen (fmd.), Klima- og Energiministeriet/Energistyrelsen, Velfærdsministeriet og Finansministeriet. Relevante organisationer, videninstitutioner og virksomheder inddrages efter behov, bl.a. i en følgegruppe. Samtidig inddrages relevante udvalg mv., herunder Koordinationsudvalget om energibesparelser og Erhvervsklimapanelet. Der færdiggøres en midtvejsstatus for arbejdet med henblik på, at denne kan drøftes med forligspartierne inden den 15. september Der forelægges et forslag til strategi for forligspartierne til drøftelse inden den 1. marts Side 9/10

10 Bilag 2 Medlemmer af Partnerskab for lavere energiforbrug i bygninger Organisation Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) Energistyrelsen (ENS) 3XN Boligselskabernes Landsforening, BL Cenergia Danmarks Tekniske Universitet, DTU Danske Arkitektvirksomheder, ARK Dansk Byggeri Dansk Energi Dansk Fjernvarme DI Byggematerialebranchen Det Økologiske Råd Ejendomsforeningen Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Håndværksrådet Kommunernes Landsforening, KL NCC Realdania Rockwool Statens Byggeforskningsinstitut, SBi TAC A/S Tekniq VELUX Medlem Direktør Finn Lauritzen (formand) Vicedirektør Kristian Møller (næstformand) Partner Kim Herforth Nielsen Vicedirektør Bent Madsen Direktør Peder Vejsig Pedersen Institutdirektør Jacob Steen Møller Direktør Christian Lerche Direktør Michael H. Nielsen Afdelingschef Jens Madsen Teknisk konsulent Mette Hansen Branchedirektør Anne Windfeldt Trolle Energimedarbejder Søren Dyck-Madsen Adm. direktør Rolf Norstrand Direktør Henrik Garver Vicedirektør Ane Buch Direktør Suzanne Aalholm Koncerndirektør, Torben Biilmann Direktør Hans Peter Svendler Direktør Claus Bugge Garn Konstitueret direktør Thorkild Ærø Adm. direktør Jeppe Rasmussen Adm. direktør Niels Jørgen Hansen Afdelingsdirektør Michael K. Rasmussen Side 10/10

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven 2009/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 26. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Energy Renovation of Existing Buildings Diskussionsoplæg om Klimaløsninger i Workshop Gruppe 2 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Tre drivende faktorer for energibesparelser Klima Det er værre, end vi

Læs mere

Energibesparelser i den offentlige sektor. v/janne Uldall Elsparefondens Kunderådgivning

Energibesparelser i den offentlige sektor. v/janne Uldall Elsparefondens Kunderådgivning Energibesparelser i den offentlige sektor v/janne Uldall Elsparefondens Kunderådgivning Indhold Kort præsentation af Elsparefonden Projekt elbesparende indkøb 2007 Politiske rammer: Cirkulære om energibesparelser

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Partnerskab for lavere energiforbrug i bygninger

Partnerskab for lavere energiforbrug i bygninger Partnerskab for lavere energiforbrug i bygninger - Anbefalinger og egne initiativer 2 Forord Driften af bygninger tegner sig i dag for ca. 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark og i resten

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Københavns Erhvervsakademi Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Potentiale Bygningsbestanden fordelt på opførelsestidspunkt og udviklingen i BRs energikrav

Læs mere

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold EMNEGRUPPE 3 Tilskud til renoverings- og forbedringsarbejder Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf. 72 16 02 32, Ib Mechlenborg

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder Energieffektiviseringer vvs erne muligheder DGF s Gastekniske Dage 2014 Per Jensen Afdelingschef HMN Naturgas I/S 20-05-2014 1 Agenda Hvorfor energieffektiviseringer? Hvilke initiativer er etableret? Samarbejder

Læs mere

Parterne er enige om, at der skal gøres en indsats for at gøre det nemmere for private boligejere at realisere energibesparelser gennem ESCO-light.

Parterne er enige om, at der skal gøres en indsats for at gøre det nemmere for private boligejere at realisere energibesparelser gennem ESCO-light. 1 ESCO-LIGHT Fremme af energibesparelser i private boliger Juni 2010 Parterne støtter op om at fremme energibesparelser i private boliger. Parterne har allerede og vil også fremover bidrage med at fremme

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

ANNONCE. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

ANNONCE. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk ANNONCE Undersøgelse af udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse og gennemførsel af indbrudsforebyggende pilotprojekter i forbindelse med renoveringsprojekt i et alment boligbyggeri 1. Opgaven Indbrudsraten

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Energiforbedringer i eksisterende bygninger

Energiforbedringer i eksisterende bygninger Energiforbedringer i eksisterende bygninger Elselskabernes indsats - Muligheder og barrierer Bygge- og Anlægssektorens miljøklub Fyn 24. Maj 2007 Konsulent Dorte Lindholm Dansk Energi Indhold Energispareaftalen

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Drift af bygninger. fokus på energieffektivitet. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum.

Drift af bygninger. fokus på energieffektivitet. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/energi SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 4. december Drift af bygninger fokus på energieffektivitet

Læs mere

Klimaplan - bygninger

Klimaplan - bygninger , sekretariatsleder Klimaplan - bygninger Energistyrelsen, 3. september 2012 Varme gnmsnit Varme BR 1995 Varme BR 2006 Varme Passiv Hus Varmt vand gnmsnit Varmt vand + solfang El - gennemsnit El - bedste

Læs mere

Den almene sektors rolle i en bæredygtig byudvikling.

Den almene sektors rolle i en bæredygtig byudvikling. 1 Den almene sektors rolle i en bæredygtig byudvikling. Træk ved udviklingen af den almene sektor 1945-1959 Boligmangel og bolignød 1960-1974 Byplanlægning- og industrialisering 1975 2000 Spredning og

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER Regler (EU-direktiver, Cirkulære for staten, love, bekendtgørelser). Informationsindsats (sparenergi.dk, guider og vejledninger, beregningsværktøjer,

Læs mere

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering Energirenovering Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering 1 Kommissorium for Tænketank om Bygningsrenovering Drøfte udfordringerne og potentialerne for bygningsrenovering i Danmark samt komme

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde - Præsentation af et tværfagligt samarbejde mellem Bygningsingeniører og bygningskonstruktører på VIA University College Lotte Thøgersen Forskningschef

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S

Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Ea Projekter Evaluering af samtlige danske virkemidler til at fremme energisbeparelser (2008) Industri: TBT = 1 3 år

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Energisparerådet 16. marts 2011 Hvad kan der spares? Hvordan kan der spares? Hvilke

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

VELKOMMEN TIL NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING

VELKOMMEN TIL NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING VELKOMMEN TIL NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING DAGENS PROGRAM 12.05-13.10 Indlæg og debat v/ Martin Lidegaard, klima-, energi- og bygningsminister 13.10-13.40 Energirenovering af bygninger i EU - muligheder

Læs mere

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Hvorfor er ESCO-konceptet interessant for Dansk Byggeri? Dansk Byggeri: 5.800

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning Bo Rasmussen Kommunaldirektør i Albertslund Kommune Realdania Debat Debatmøde i Ejerboligforum d. 4. maj Profit og projekter i fremtidens forstad Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen Middelfart kommune Vision: Vi bygger broer til fremtiden Den grønne vækstkommune

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Videncenter for energibesparelser i bygninger v/vagn Holk Lauridsen De næste 30 min. Kort introduktion til Videncentret Hvor langt er vi? Hvad

Læs mere

Med en Kurveknækkeraftale fås gratis støtte til energispareindsats fra Center for Energibesparelser (CFE)., hvilket bl.a.

Med en Kurveknækkeraftale fås gratis støtte til energispareindsats fra Center for Energibesparelser (CFE)., hvilket bl.a. Assens Kommune, 1 af 5 Referat Klimaforum Tid tirsdag den 9. november 2010 kl. 15:00 Sted Aarup Rådhus lokale 1 Afbud Rikke Bjerglyng og Karsten Stig Nielsen Indholdsfortegnelse: 6. Kurveknækkeraftale

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008 Den almene boligsektors styring SBI sept. 2008 Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Sep. 2008 Mod 2010 Den fremtidige styring af den almene sektor - processen Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Indførelse af stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og bygninger med fjernvarme eller naturgas

Indførelse af stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger og bygninger med fjernvarme eller naturgas BR15 ENERGIAFTALERNE Reduktion af energiforbruget i bygninger: For nye bygninger gennemføres stramning med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt en reduktion med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt N O T AT 27. april 2015 Center for Bygninger Resumé af høringsnotat vedrørende nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Samarbejdsmuligheder SBi s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor: Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd Ministerier,

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

ENERGIAFTALEN MARTS 2012

ENERGIAFTALEN MARTS 2012 BR15 EN AFGØRENDE INDSATS Energieffektivitet ca. 40 % af energiforbrug sker i bygninger. Indeklima og sundhed - I Danmark tilbringer vi 80-90 % af tiden indendøre. ENERGIAFTALEN MARTS 2012 Regeringens

Læs mere

Velkommen til: Energiseminar. Workshop. med BR10 i fokus

Velkommen til: Energiseminar. Workshop. med BR10 i fokus Velkommen til: Energiseminar Workshop med BR10 i fokus Dagens program 09.45 10.00 Velkomst / MB 10.00 10.30 BR10 set af Energitjenesten 10.30 11.00 BR10 set af Konstruktørforeningen 11.00 12.30 Diskussions-

Læs mere

INVITATION ENERGISEMINAR VENTILATIONSSEMINAR. - inviterer hermed til. Mandag den 27. oktober. Tirsdag den 28. oktober

INVITATION ENERGISEMINAR VENTILATIONSSEMINAR. - inviterer hermed til. Mandag den 27. oktober. Tirsdag den 28. oktober INVITATION - inviterer hermed til ENERGISEMINAR Mandag den 27. oktober VENTILATIONSSEMINAR Tirsdag den 28. oktober Program, Energiseminar den 27. okt. 2008 09.30 Velkomst Energiforbruget i bygninger 09.45

Læs mere

forbruget falder. Og med et stort budget bliver det en af de største offentlige kampagner nogensinde.

forbruget falder. Og med et stort budget bliver det en af de største offentlige kampagner nogensinde. Træ Nyhedsbrev Februar 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Hjælp danskerne med at holde på varmen Energiforbruget i danske bygninger skal ned, og det skal være nu. Derfor sætter Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere