Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 Indledning 1.1. Ifølge artikel 16 i forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 (herefter EIOPA-forordningen ) 1 og artikel 48 og artikel i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 2, som udbygget ved gennemførelsesbestemmelserne, navnlig artikel om reglerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser, EIOPA udsteder Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser Retningslinjerne om værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser er udarbejdet for at skabe større ensartethed og konvergens i den professionelle praksis for alle selskabstyper og -størrelser i medlemsstaterne og bistå selskaberne med at beregne deres forsikringsmæssige hensættelser i henhold til Solvens II Det erkendes, at ekspertbedømmelse er en central del ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, og den bør anvendes ved formuleringen af antagelser for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser for forsikrings- og genforsikringsselskaber. Retningslinjerne om værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser bør læses i sammenhæng med kapitel 4 i retningslinjerne om interne modeller for formulering af antagelser og ekspertbedømmelse, som er baseret på artikel 2 i gennemførelsesbestemmelserne Retningslinjerne henvender sig til de nationale kompetente myndigheder i Solvens II Retningslinjerne anvendes ultimativt af aktuarer og andre professionelle, som kan udpeges til at udføre aktuararbejdet De relevante trin til sikring af, at en beregning af forsikringsmæssige hensættelser er pålidelig, bør udføres af de personer, der er ansvarlige for beregningen. Aktuarfunktionen bør udføre koordineringen og valideringen. Selskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen (også selvom det ikke specifikt nævnes) udfører sine opgaver under hensyntagen, hvis det er relevant, til kravene i Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser og i overensstemmelse med Retningslinjer for ledelsessystem og kravene i artikel 272 i gennemførelsesbestemmelserne Disse retningslinjer er opdelt i forskellige afsnit. Afsnit 1 om datakvalitet gennemgår, hvordan der bør tages hensyn til datakvalitetsproblemer ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og ved sikringen af, at eventuelle mangler er afhjulpet på passende vis. 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /41

3 1.8. I afsnit 2 om segmentering og opdeling beskrives det, hvordan forsikrings- og genforsikringsforpligtelser opdeles. Formålet med opdeling er at opnå en nøjagtig værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser I afsnit 3 om antagelser fastlægges kravene for valget af metoder til beregning af forsikringsmæssige hensættelser. Dette vedrører den generelle proportionalitetsvurdering, som selskaberne forventes at udføre ved deres valg af beregningsmetode, og de specifikke metodeaspekter i beregningen Afsnit 4 om metoder til beregning af forsikringsmæssige hensættelser indeholder relevante retningslinjer til brug ved beregning af forsikringsmæssige hensættelser som en helhed. Det indeholder endvidere en ikke-udtømmende liste over mulige forenklingsmetoder i lyset af, at metoderne og teknikkerne til værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser løbende udvikles. Proportionalitetsvurderingen, der fremgår af retningslinjerne, er ikke kun relevant for valget af metoder til beregning af forsikringsmæssige hensættelser. De fremsatte løsninger bør også være relevante for de andre nødvendige trin ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, såsom datakvalitet, opdeling, formulering af antagelser og validering Eftersom en udtømmende liste ikke ville være i overensstemmelse med den principbaserede tilgang til proportionalitet og ikke nødvendigvis ville indeholde hensigtsmæssige beregningsmetoder til alle risikoprofiler, kan de forenklede metoder, der foreslås i disse retningslinjer, ikke betragtes som en udtømmende liste, men som mulige metoder, der kan anvendes Afsnit 5 om validering fokuserer på typer og valg af valideringsprocedurer og - processer, timing, omfang og dokumentation samt vurdering af de kontroller, som selskaberne bør udføre for at validere de forsikringsmæssige hensættelser. Formålet med disse retningslinjer er at sikre en ensartet tilgang til proceduren for validering af forsikringsmæssige hensættelser i medlemsstaterne. De tekniske bilag indeholder valideringsstandarder og processer, og foreslår, hvornår det kan være hensigtsmæssigt at anvende disse Udtryk, der ikke er defineret i disse retningslinjer, tillægges samme betydning som i de retsakter, der er nævnt i indledningen Retningslinjerne finder anvendelse fra den 1. april /41

4 Afsnit 1: Datakvalitet Præcisering af koncepterne datafuldstændighed og -relevans Retningslinje 1 Datafuldstændighed Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at data til beregning af forsikringsmæssige hensættelser dækker en tilstrækkelig lang observationsperiode, der er karakteristisk for den målte realitet For at udføre beregningen af præmiehensættelser for skadesforsikringsforpligtelser bør selskaberne sikre, at der foreligger tilstrækkelige og tilstrækkeligt detaljerede historiske oplysninger om de samlede skadesudgifter og deres aktuelle tendens For at udføre beregningen af erstatningshensættelser bør selskaberne sikre, at der foreligger tilstrækkelige data med en tilstrækkelig detaljeringsgrad til at identificere de relevante mønstre i udviklingen inden for erstatningskrav, for således at kunne analysere sådanne mønstre i homogene risikogrupper. Retningslinje 2 Datarelevans Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at data vedrørende forskellige tidsperioder anvendes ensartet Selskaberne bør efter behov justere de historiske data for at øge deres pålidelighed eller kvalitet og dermed at være i stand til at foretage mere pålidelige skøn over forsikringsmæssige hensættelser og bedre afstemme med egenskaberne ved den portefølje, der værdiansættes, og den forventede risikoudvikling fremover. Gennemgang og validering af datakvalitet Retningslinje 3 Datakontrol Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen vurderer nøjagtigheden og fuldstændigheden af data i en tilstrækkelig omfattende række kontroller for at opfylde de kriterier, der fremgår af førnævnte retningslinjer, og konstatere eventuelle mangler Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen udfører denne vurdering tilstrækkeligt detaljeret. Retningslinje 4 Vurdering af andet analysearbejde Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen tager hensyn til konklusioner fra relevante eksternt udførte analyser, hvor datakvaliteten i forbindelse med beregning af forsikringsmæssige hensættelser undersøges. 4/41

5 Retningslinje 5 - Vurdering af anvendt metode Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen tager hensyn til forholdet mellem konklusionen om datakvalitet og valget af anvendt metode til at værdiansætte de forsikringsmæssige hensættelser Selskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen analyserer, hvorvidt de anvendte data er hensigtsmæssige til at understøtte de underliggende antagelser for de metoder, der anvendes til værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser. Hvis disse data ikke i tilstrækkelig grad understøtter metoderne, bør selskabet vælge en anden metode I vurderingen af fuldstændigheden af data bør selskaberne sikre, at aktuarfunktionen vurderer, om antallet af observationer og detaljeringsgraden af de tilgængelige data er tilstrækkelig til at kunne anvendes til den valgte metode. Retningslinje 6 - Datakilde og dataanvendelse Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør kræve, at aktuarfunktionen tager hensyn til kilden og den tiltænkte anvendelse af data i datavalideringsprocessen. Retningslinje 7 Anvendelse af ekspertbedømmelse Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at brugen af eksperter til bedømmelse af korrekthed, relevans og fuldstændighed af data til brug ved beregning af forsikringsmæssige hensættelser ikke erstatter en behørig indsamling, behandling og analyse af data, men supplerer disse, når det er nødvendigt. Retningslinje 8 - Validering og feedback Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen i forhold til koordineringen af de forsikringsmæssige hensættelser også koordinerer vurderingen og valideringen af relevante data til brug ved værdiansættelse Denne koordinering bør som minimum omfatte: a) valg af data til brug ved værdiansættelsen, idet der tages hensyn til kriterierne for dataenes nøjagtighed, hensigtsmæssighed og fuldstændighed og til de metoder, som det er mest relevant at anvende til beregningen. Her bør der anvendes hensigtsmæssige værktøjer til at kontrollere væsentlige forskelle i data fra et enkelt år og i andre relevante analyser, b) rapportering af eventuelle anbefalinger om forbedringer i de interne procedurer, der anses for relevante til at øge opfyldelsen af kriterierne under punkt a), c) identifikation af tilfælde, hvor der er behov for yderligere eksterne data, 5/41

6 d) en vurdering af kvaliteten af eksterne data magen til den, der foretages for interne data, med fokus på, om markedsdataene er nødvendige, eller om de bør anvendes til at forbedre kvaliteten af interne data, og hvorvidt og hvordan forbedringer af de tilgængelige data bør foretages, e) en vurdering af, om det er nødvendigt at foretage justeringer i de tilgængelige data som led i den aktuarmæssige bedste praksis for at styrke og øge pålideligheden af de skøn, der beregnes ud fra aktuar- og statistiske hensættelsesmetoder baseret på disse data, f) registrering af relevant viden, der fremkommer ved vurderingen og valideringen, og som kan være relevant for andre dele af beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, og som vedrører kendskabet til de underliggende risici og viden om kvalitet og begrænsninger i de tilgængelige data. Begrænsninger i data Retningslinje 9 Identifikation af kilder til væsentlige begrænsninger Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at aktuarfunktion vurderer dataenes nøjagtighed, fuldstændighed og relevans for at identificere eventuelle væsentlige begrænsninger i dataene. Hvis der identificeres væsentlige begrænsninger, bør kilderne til disse begrænsninger også identificeres. Retningslinje 10 - Indvirkningen af mangler Med henblik på at klarlægge og vurdere indvirkningen af eventuelle mangler, som kan påvirke opfyldelsen af datakvalitetskravene, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne sikre, at aktuarfunktion tager hensyn til al relevant og tilgængelig dokumentation vedrørende interne processer og procedurer for indsamling, opbevaring og validering af data til brug ved værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser, og om nødvendigt finder frem til mere specifik information ved at kontakte personalet, der arbejder med disse processer Endvidere bør selskaberne sikre, at aktuarfunktionen koordinerer relevante opgaver, der kan udføres for at vurdere de konstaterede manglers indvirkning på de tilgængelige data, der anvendes ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, for at afklare, om de tilgængelige data bør anvendes til de tiltænkte formål eller om andre data bør tilvejebringes. Retningslinje 11 Datajusteringer Hvis der konstateres datamangler, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne sikre, at aktuarfunktionen vurderer, om datakvaliteten i forhold til formålet kan forbedres ved at justere eller supplere dataene. 6/41

7 1.34. Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at der indføres relevante foranstaltninger til at imødegå begrænsninger i data som følge af udveksling af information med en forretningspartner Ved anvendelse af eksterne data bør selskaberne sikre, at dataene opfylder datakvalitetsstandarderne i disse retningslinjer Selskaberne bør beslutte, om det er muligt at justere dataene for at imødegå mangler, som kan påvirke datakvaliteten, og i givet fald hvilke specifikke justeringer der bør anvendes Selskaberne bør sikre, at disse justeringer begrænses til det strengt nødvendige for at kunne øge opfyldelsen af kriterierne i disse retningslinjer, og ikke forringer identifikationen af tendenser og andre karakteristiske forhold ved de underliggende risici, som dataene afspejler. Retningslinje 12 Anbefalinger fra aktuarfunktionen Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen fremsætter anbefalinger til ledelsen om de procedurer, der kan anvendes for at øge datakvaliteten og mængden af tilgængelige data. Med henblik herpå bør aktuarfunktionen identificere kilder til væsentlige begrænsninger og foreslå mulige løsninger i forhold til disses effektivitet og den nødvendige tid til implementering af dem. Retningslinje 13 Anvendelse af ekspertbedømmelse ved væsentlige begrænsninger I tilfælde af væsentlige databegrænsninger, der ikke kan løses uden unødig kompleksitet, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne sikre, at der anvendes ekspertbedømmelse til at imødegå disse begrænsninger for at sikre, at hensættelserne beregnes korrekt. Beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser bør ikke forringes som følge af ukorrekte eller unøjagtige data. Retningslinje 14 Dokumentation af databegrænsninger Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen dokumenterer databegrænsninger ved mindst at forelægge: (a) en beskrivelse af manglerne, herunder deres årsager, og referencer til andre dokumenter, hvor de også er konstateret, (b) en kort beskrivelse af manglernes indvirkning på beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, både med hensyn til væsentlighed og hvordan det påvirker denne proces, (c) en beskrivelse af, hvad aktuarfunktionen har gjort for at konstatere disse mangler, med eller uden øvrige kilder og dokumenter, (d) en beskrivelse af, hvordan sådanne situationer kan afhjælpes på kort sigt til det tiltænkte formål, og eventuelle relevante anbefalinger med henblik på bedre datakvalitet fremover. 7/41

8 Markedsdata Retningslinje 15 Anvendelse af markedsdata Når værdiansættelsen af forpligtelser, der afhænger direkte af udviklingen på finansmarkedet, eller når beregningen af forsikringsmæssige hensættelser kræver data fra en ekstern kilde, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne kunne påvise, at de eksterne data er mere egnede end de interne data til det tiltænkte formål. Selskaberne bør sikre, at eksterne data fra tredjeparter eller markedsdata supplerer de tilgængelige interne data Uanset forpligtelsernes afhængighed af markedsforholdene eller kvaliteten af de tilgængelige interne data bør selskaberne om nødvendigt tage hensyn til relevante, eksterne benchmarks. Der bør indgå eksterne data i analysen for at vurdere den overordnede overholdelse af datakvalitetskravene. Retningslinje 16 - Betingelser for markedsdata For at foretage en vurdering af, hvor nøjagtige, hensigtsmæssige og fuldstændige de eksterne data er, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne sikre, at aktuarfunktionen kender til og i sin analyse vurderer pålideligheden af informationskilderne og ensartetheden og stabiliteten af proceduren for indsamling og offentliggørelse af oplysninger over tid Endvidere bør selskaberne sikre, at aktuarfunktionen vurderer alle realistiske antagelser og relevante metoder, der anvendes til fremskaffe data, herunder eventuelle justeringer eller forenklinger af rådata. Aktuarfunktionen bør have kendskab og tage hensyn til, om eventuelle ændringer, der i tidens løb er foretaget i eksterne data, vedrører antagelser eller tilhørende metoder eller andre procedurer vedrørende indsamling af eksterne data Så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt, bør selskaberne endvidere sikre, at aktuarfunktionen måler kvaliteten af de tilgængelige data vedrørende hensættelsesanalyser med hensyn til tilgængelige branche- eller markedsdata, som anses for sammenlignelige, og navnlig med hensyn til kravene i artikel 76, stk. 3, i Solvens II. Væsentlige afvigelser bør identificeres og forstås af aktuarfunktionen. Denne analyse kan henvise til de specifikke forhold ved den særligt homogene risikogruppe, der undersøges. Afsnit 2: Segmentering og opdeling Retningslinje 17 - Segmentering af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser fra syge- og andre skadesforsikringsaftaler Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser fra syge- og andre skadesforsikringsaftaler segmenteres i brancher inden for livsforsikring, hvis disse forpligtelser eksponeres for biometriske risici (dødelighed, levetid, invaliditet eller 8/41

9 morbiditet) og når de almindelige teknikker til vurdering af disse forpligtelser udtrykkeligt tager højde for de underliggende risikovariablers adfærd Hvis sygeforsikrings- eller -genforsikringsforpligtelserne beregnes ifølge betingelserne i artikel 206 i Solvens II, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne sikre, at disse forpligtelser beregnes på et teknisk grundlag svarende til det tekniske grundlag for livsforsikring, og derfor fordeles på brancher inden for livsforsikring. Retningslinje 18 - Ændringer i segmenteringen af skadesforsikrings- eller genforsikringsforpligtelser Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, som oprindeligt var segmenteret i brancher inden for skadesforsikring og som følge af en forsikringsbegivenhed medfører livsforsikrings- eller genforsikringsforpligtelser, bør vurderes ved hjælp af livsforsikringsteknikker, der udtrykkeligt tager hensyn til de underliggende biometriske risikovariablers adfærd, og fordeles på de relevante brancher inden for livsforsikring, så snart der foreligger tilstrækkelig information til at vurdere disse forpligtelser ved hjælp af livsforsikringsteknikker. Retningslinje 19 - Fastlæggelse og vurdering af en homogen risikogruppes relevans Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør beregne de forsikringsmæssige hensættelser ved hjælp af homogene risikogrupper for at udlede antagelser En homogen risikogruppe betyder en gruppe policer med lignende risikokarakteristika. Ved udvælgelsen af en homogen risikogruppe bør selskaberne sikre en passende balance mellem pålideligheden af de tilgængelige data for at sikre, at der udføres pålidelige statistiske analyser, og risikokarakteristikaenes ensartethed i gruppen. Selskaberne bør definere homogene risikogrupper, der forventes at være rimeligt stabile over tid Hvis det er relevant, bør selskaberne til udledning af risici bl.a. tage hensyn til følgende: a) forsikringspolitik b) skadesopgørelsesmønster c) forsikringstagernes risikoprofil d) produktegenskaber, navnlig garantier e) fremtidige ledelseshandlinger Selskaberne bør sikre ensartethed mellem de homogene risikogrupper, der anvendes til at vurdere resultatet af genforsikringens forsikringsmæssige hensættelser, og beløb, der kan tilbagekræves i forbindelse med genforsikringen. 9/41

10 Retningslinje 20 - Gruppepoliceberegninger For at beregne de forsikringsmæssige hensættelser og foretage cash flowfremskrivninger bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne anvende de antagelser, de udleder fra homogene risikogrupper, på individuelle policer eller gruppepolicer, når gruppevurderingerne er mere detaljerede end vurderingerne for homogene risikogrupper. Retningslinje 21 - Regnskabsmæssig opdeling af forsikrings- eller genforsikringsaftaler, der dækker flere risici Hvis en forsikrings- eller genforsikringsaftale omfatter risici inden for flere brancher, kræves der ikke en opdeling af forpligtelserne, når kun én af de risici, der er omfattet af en aftale, er væsentlig. I så fald bør forpligtelser vedrørende aftalen segmenteres ud fra den største risikofaktor. Retningslinje 22 - Detaljeringsgrad i segmenteringen Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør undersøge, om detaljeringsgraden af segmenterede forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser i tilstrækkelig grad afspejler risicienes art. Denne segmentering bør tage hensyn til forsikringstagers ret til gevinstandele, optioner og garantier i aftalen og de relevante risikofaktorer for disse forpligtelser. Retningslinje 23 Segmentering i forbindelse med præmiehensættelser og erstatningshensættelser Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør vurdere både arten af de underliggende risici, der evalueres sammen, og datakvaliteten ved udvælgelsen af homogene risikogrupper til beregning af præmiehensættelser og erstatningshensættelser. 10/41

11 Afsnit 3: Antagelser Retningslinje 24 - Ensartede antagelser Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at antagelser til brug ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, egne midler og solvenskapitalkrav er ensartede. Biometriske risikofaktorer Retningslinje 25 Udformning af modeller for biometriske risikofaktorer Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør vurdere, om det er relevant at anvende en deterministisk eller stokastisk tilgang til udformning af en model for usikkerheden ved biometriske risikofaktorer Selskaberne bør tage hensyn til varigheden af deres forpligtelser i vurderingen af, om en metode, der udelukker forventede fremtidige ændringer i biometriske risikofaktorer, er relevant, navnlig ved at vurdere fejlforekomsten, der indføres med metoden Selskaberne bør ved vurderingen af, om en metode, der antager, at biometriske risikofaktorer er uafhængige fra andre variabler, sikre, at den er relevant, og at der tages hensyn til de specifikke forhold for risikofaktorerne. Med henblik herpå bør vurderingen af korrelationsomfanget ske på grundlag af en historisk data- og ekspertbedømmelse, jf. retningslinjerne om ekspertbedømmelser. Retningslinje 26 Udgifter til kurssikring Forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender kurssikring til at afbøde risici, bør tage hensyn hertil i værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser. Den forventede realisering af disse udgifter bør afspejles i de forventede ind- og udgående cash flow til at afvikle forsikrings- og genforsikringsforpligtelser. Retningslinje 27 Tilgængelige markedsdata Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør vurdere tilgængeligheden af relevante markedsdata for udgifter ved at vurdere, hvor repræsentative deres markedsdata er i forhold til porteføljen af forsikrings- eller genforsikringsforpligtelser og datapålidelighed. Retningslinje 28 Udgifter som følge af aftalevilkår Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at der på baggrund af aftalevilkårene tages hensyn til udgifter, som følger af kontrakter indgået mellem selskabet og tredjeparter. Der bør navnlig tages hensyn til provision fra forsikringsaftaler på grundlag af vilkårene i aftaler, der er indgået mellem 11/41

12 selskaber og sælgere, og udgifter vedrørende genforsikring på grundlag af kontrakter indgået mellem selskabet og dets genforsikringsselskaber. Udgiftsfordeling Retningslinje 29 Detaljeringsgrad ved udgiftsfordeling Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør fordele udgifterne på homogene risikogrupper, som minimum efter brancher, så de svarer til den segmentering af deres forpligtelser, der anvendes ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser. Retningslinje 30 Fordeling af kapacitetsomkostninger Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør fordele kapacitetsomkostninger på en realistisk og objektiv måde og bør basere fordelingen på nyligt foretagne analyser af virksomheden, fastlagte hensigtsmæssige omkostningsfaktorer og relevante udgiftsfordelingsforhold Uden at det berører proportionalitetsvurderingen og første afsnit i disse retningslinjer bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne ved fordelingen af kapacitetsomkostninger overveje at anvende forenklingen i teknisk bilag I, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) selskabet udøver virksomhed, der fornys hvert år b) fornyelsen defineres som ny virksomhed i overensstemmelse med rammerne i forsikringsaftalen c) der opstår regelmæssigt erstatningskrav i løbet af dækningsperioden. Retningslinje 31 Ændring i metoden til opdeling af kapacitetsomkostninger Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør fordele kapacitetsomkostninger på eksisterende og fremtidig virksomhed på et ensartet grundlag over tid, og bør kun ændre fordelingsgrundlaget, hvis der er en ny metode, som bedre afspejler den aktuelle situation. Udgiftsforventninger Retningslinje 32 Konsekvens mellem udgifter og andre cash flow Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør fordele udgifter på cash flowfremskrivningen, så timingen i udgifts-cash flowene følger timingen af andre ind- og udgående cash flow, der er nødvendige for at afvikle forsikrings- og genforsikringsforpligtelser. Retningslinje 33 Udgiftsændringer Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at antagelser om udgiftsudviklingen over tid, herunder fremtidige udgifter i forbindelse med forpligtelser, der er indgået på eller efter værdiansættelsesdatoen, er 12/41

13 relevante og tager hensyn til arten af disse udgifter. Selskaberne bør indregne inflation i overensstemmelse med de økonomiske antagelser. Retningslinje 34 Forenklinger vedrørende udgifter Ved vurdering af arten, omfanget og kompleksiteten af underliggende risici for udgifter, der inddrages ved beregning af forsikringsmæssige hensættelser, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne bl.a. tage hensyn til usikkerheden ved fremtidige udgifts-cash flow og begivenheder, der kan ændre størrelsen, hyppigheden og alvoren af dets udgifts-cash flow Selskaberne bør også tage hensyn til udgiftstyper og til, hvor stor korrelation der er mellem de forskellige udgiftstyper Hvis der anvendes en forenkling ved beregningen af forventede udgifter baseret på en model, der anvender oplysninger om aktuelle og tidligere udgiftsposter, til skøn over fremtidige udgiftsposter, bør selskaberne analysere aktuelle og historiske udgifter og bl.a. tage hensyn til, hvor udgifterne optræder og hvilke faktorer, der påvirker dem. Selskaberne bør i proportionalitetsvurderingen foretage en analyse af, hvordan udgifterne relaterer sig til størrelsen og arten af forsikringsporteføljen. Selskaberne bør ikke anvende forenkling, hvis udgifterne er væsentligt forandrede eller kun forventes delvist at dække udgifterne til betaling af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser. Behandling af finansielle garantier og aftalebestemte optioner Retningslinje 35 Udgifter til indbyggede optioner Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør udtrykkeligt tage hensyn til beløb, der opkræves fra forsikringstagere for indbyggede optioner. Retningslinje 36 - Antagelsernes relevans Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, antagelserne i værdiansættelsen af aftalebestemte optioner og finansielle garantier stemmer overens med aktuelle markedsdata, aktuel markedspraksis, forsikringstagers og administrative forhold for virksomheds- og selskabsaktiviteterne. Endvidere bør selskaberne vurdere virkningen af negative markedsforhold og -trends og indfører en løbende proces til opdatering og sikring af, at disse antagelser fortsat er realistiske og tage hensyn til al yderligere information siden sidste beregning af de forsikringsmæssige hensættelser. Retningslinje 37 - Antagelser om forsikringstagers adfærd Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at antagelser om forsikringstageres forhold så vidt muligt baseres på statistisk og empirisk dokumentation. Selskaberne bør vurdere, i hvilket omfang forsikringstagere udnytter aftalebestemte optioner på en økonomisk rationel måde ved udledning af disse antagelser. Med henblik herpå bør selskaberne vurdere 13/41

14 forsikringstagernes viden om værdien af policeoptioner og forsikringstageres eventuelle reaktion på ændringer i selskabets finansielle situation. Fremtidige ledelseshandlinger Retningslinje 38 Fremtidige ledelseshandlinger Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør kunne give en fyldestgørende begrundelse for at se bort fra fremtidige ledelseshandlinger på grund af væsentlighed. Retningslinje 39 - Balance mellem ledelseshandlinger og andre antagelser Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør tage hensyn til formodede ledelseshandlingers indvirkning på andre antagelser i forhold til specifikke værdiansættelsesscenarier. Selskaberne bør navnlig tage hensyn til bestemte ledelseshandlingers indvirkning på forsikringstageres adfærd eller dertil relaterede udgifter. Selskaberne bør tage hensyn til relevante juridiske eller lovgivningsmæssige begrænsninger for ledelseshandlinger. Endvidere bør selskaberne i forhold til bestemte scenarier sikre, at de formodede fremtidige ledelseshandlinger afspejler en balance i forhold til selskabets planlægning, konkurrenceevnen og risikoen for dynamiske svigt. Retningslinje 40 Relation med overdragende virksomhed Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør vurdere fremtidige ledelseshandlinger hos den overdragende virksomhed og forsikringstagers adfærd, og anslå de forsikringsmæssige hensættelser baseret på rimelige antagelser for den overdragendes adfærd. Fremtidige diskretionære ydelser Retningslinje 41 Fremtidige diskretionære ydelser Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør tage hensyn til fremtidige diskretionære ydelser, som forventes udbetalt, uanset om betalingerne er kontraktuelt garanteret. Selskaberne bør sikre, at vurderingen af værdien af de fremtidige diskretionære ydelser tager hensyn til alle relevante juridiske og aftalebestemte begrænsninger, eksisterende gevinstandelsordninger og aftaler om udlodning af overskud. Retningslinje 42 - Antagelser vedrørende fremtidige diskretionære ydelser Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at antagelser om udlodning af fremtidige diskretionære ydelser uddrages på en objektiv, realistisk og verificerbar måde, der omfatter de principper og den praksis, som selskabet har fastlagt i forbindelse med udbydelse af forsikringsaftaler med gevinstandele. Hvis udlodningen af fremtidige diskretionære ydelser afhænger af selskabets finansielle situation, bør antagelserne afspejle interaktionen mellem selskabets aktiver og passiver. 14/41

15 Retningslinje 43 Antagelser vedrørende modelbaseret udlodning af fremtidige diskretionære ydelser Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør inddrage en omfattende analyse af tidligere erfaring, praksis og udlodningsmekanismer ved vurdering af proportionaliteten af en forenklet metode til fastlæggelse af de fremtidige diskretionære ydelser. Afsnit 4: Metoder til beregning af forsikringsmæssige hensættelser Proportionalitetsvurdering Retningslinje 44 Almindeligt proportionalitetsprincip Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør med henblik på en samlet vurdering af de underliggende risici for deres forsikrings- og genforsikringsforpligtelser tage hensyn til den stærke indbyrdes relation mellem arten, omfanget og kompleksiteten af disse risici Selskaberne bør sikre, at aktuarfunktionen kan forklare, hvilke metoder der anvendes til beregning af de forsikringsmæssige hensættelser, og årsagen til valget af disse metoder. Retningslinje 45 Vurdering af risicienes art og kompleksitet Ved vurdering af arten og kompleksiteten af underliggende risici for forsikringsaftaler som omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra a), i gennemførelsesbestemmelserne, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne mindst tage hensyn til følgende forhold: (a) risicienes homogenitet, (b) hvilke forskellige underrisici eller risikokomponenter der indgår i den enkelte risiko, (c) måden, hvorpå disse underrisici er indbyrdes forbundne, (d) usikkerhedsniveauet med hensyn til skøn over fremtidige cash flow, (e) hvordan risici udarter sig i forhold til hyppighed og alvor, (f) hvordan udbetalinger af erstatningskrav udvikler sig med tiden, (g) omfanget af et potentielt tab, herunder fordeling af erstatningskrav, (h) hvilken type virksomhed risiciene hidrører fra, dvs. direkte forsikring eller genforsikring, (i) hvor stor indbyrdes afhængighed der er mellem forskellige risikotyper, herunder risikofordeling, (j) anvendte risikoafbødningsinstrumenter og deres virkning på den underliggende risikoprofil. 15/41

16 Retningslinje 46 Identificering af komplekse risikostrukturer Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør identificere faktorer, der indikerer tilstedeværelse af komplekse risici. Dette bør i det mindste være tilfældet, hvis: (a) cash flowene er særdeles strukturelt baserede, (b) der er betydelige ikke-lineære indbyrdes afhængighedsforhold mellem forskellige usikkerhedsmomenter, (c) cash flowene påvirkes væsentligt af potentielle fremtidige ledelseshandlinger, (d) risici har en væsentlig asymmetrisk virkning på værdien af cash flow, navnlig hvis aftaler indeholder væsentlige indbyggede optioner og garantier, eller ved komplekse genforsikringsaftaler, (e) værdien af optioner og garantier påvirkes af forsikringstagernes adfærd, (f) selskabet anvender et komplekst risikoafbødningsinstrument, (g) forskellige dækninger af forskellig art samles i aftaler, (h) aftalevilkårene er komplekse, bl.a. i forbindelse med franchiseaftaler, kapitalinteresser og inklusions- og eksklusionskriterier for dækningen. Retningslinje 47 Vurdering af risikoomfang Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør identificere og anvende en fortolkning af risicienes omfang, som er den bedst egnede til selskabets specifikke omstændigheder og risikoprofilen for dens portefølje. Vurderingen af omfang bør føre til en objektiv og pålidelig vurdering For at måle omfanget af risici bør selskaberne oprette et selskabsspecifikt benchmark, som giver et relativt vurderingsresultat i stedet for et absolut. Til det formål kan risici vurderes i et område fra lille til stor i forhold til det oprettede benchmark. Retningslinje 48 Detaljeringsgraden af væsentlighedsvurderinger Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør fastlægge det mest relevante niveau for væsentlighedsvurderingen til brug ved beregning af de forsikringsmæssige hensættelser. Det kan være de enkelte homogene risikogrupper, de enkelte brancher eller forsikringsyderens samlede virksomhed Selskaberne bør i sin væsentlighedsvurdering tage hensyn til, at en risiko, som er uvæsentlig for forsikringsyderens samlede virksomhed, alligevel kan have betydelig virkning på et mindre segment Endvidere bør selskaberne ikke analysere forsikringsmæssige hensættelser for sig selv, men analysere virkningen på egne midler og således på hele solvensbalancen, og solvenskapitalkravet bør inddrages i denne vurdering. 16/41

17 Retningslinje 49 Følger af konstaterede væsentlige fejl i proportionalitetsvurderingen Hvis det ikke kan undgås, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne anvender en metode, der medfører en væsentlig fejlforekomst, bør selskabet dokumentere dette og vurdere følgerne med hensyn til, hvor pålidelig beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser er, og med hensyn til den samlede solvens. Navnlig bør selskabet vurdere, om den væsentlige fejlforekomst er tilstrækkeligt dækket af solvenskapitalkravet og dermed også i forhold til fastsættelsen af risikotillægget i de forsikringsmæssige hensættelser. Metoder til beregning af forsikringsmæssige hensættelser i løbet af året Retningslinje 50 Forenklet beregning af forsikringsmæssige hensættelser i løbet af året Forsikrings- og genforsikringsselskaberne kan anvende forenklinger, f.eks. den forenkling, der fremgår af teknisk bilag VI, med forbehold af proportionalitetsvurderingen, i form af kvartalsvise beregninger af forsikringsmæssige hensættelser. Retningslinje 51 Kvartalsvis beregning af bedste skøn for livs- og skadesforsikringshensættelser Til den kvartalsvise beregning af det bedste skøn for forsikringsmæssige hensættelser kan forsikrings- og genforsikringsselskaberne udføre en rullende beregning, hvor der tages hensyn til de cash flow, der er optrådt i løbet af året, og de nye forpligtelser, der opstår i løbet af kvartalet. Selskabet bør opdatere sine antagelser om den rullende beregningsmetode, når den faktiske vs. den forventede analyse viser, at der er sket væsentlige ændringer i løbet af kvartalet. Retningslinje 52 - Kvartalsvis beregning af bedste skøn for livsforsikringshensættelser Til den kvartalsvise rullende beregning af det bedste skøn for livsforsikringshensættelser til indeksregulerede aftaler, unit-linked aftaler, aftaler med gevinstandele eller aftaler med finansielle garantier bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne i henhold til artikel 272, stk. 5, i gennemførelsesbestemmelserne, anvende en følsomhedsanalyse for at vurdere følsomheden af det bedste skøn for de relevante finansielle parametre. De bør dokumentere valget af de angivne finansielle parametre og deres løbende tilstrækkelighed for porteføljen af aktiver og relevansen og nøjagtigheden af følsomhedsanalysen. 17/41

18 Metoder til værdiansættelse af aftalebestemte optioner og finansielle garantier Retningslinje 53 - Valg af metode Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at værdiansættelsen af aftalebestemte optioner og finansielle garantier baseres på passende, anvendelige og relevante aktuarmæssige og statistiske metoder og tager hensyn til udviklingen på dette område Selskaberne bør sikre, at der ved valget af metode til bestemmelse af værdien af aftalebestemte optioner og finansielle garantier mindst tages hensyn til følgende aspekter: (a) Arten, omfanget og kompleksiteten af de underliggende risici og deres indbyrdes relation i aftalernes løbetid. (b) Eventuel viden om arten af optioner og garantier og deres primære drivkraft. (c) Grundig undersøgelse af behovet for at medtage yderligere og komplekse beregningsmæssige forhold. (d) Begrundelse for metodens relevans. Retningslinje 54 Metoder til værdiansættelse af aftalebestemte optioner og finansielle garantier Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør anvende proportionalitetsvurderingen som omhandlet i artikel 56 i gennemførelsesbestemmelserne ved vurderingen af brugen af en isoleret formel eller stokastisk metode til værdiansættelse af aftalebestemte optioner og finansielle garantier, der indgår i forsikringsaftalerne Hvis ingen af disse metoder kan anvendes, kan selskaberne som sidste udvej anvende en metode bestående af følgende trin: (a) Analyse af optionens eller garantiens egenskaber og af, hvordan den vil påvirke cash flowene, (b) Analyse af optionsbeløb eller garantibeløb som forventes at være in-themoney eller out-of-the-money, (c) Fastsættelse af tidsmæssige ændringer i optionsudgiften eller garantiudgiften, (d) Vurdering af sandsynligheden for, at optionen eller garantien bliver mere eller mindre dyr i fremtiden. Økonomiske scenariegeneratorer (ESG) Retningslinje 55 - Dokumentation af økonomiske scenariegeneratorer Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør være i stand til på anmodning at fremlægge følgende dokumenter for tilsynsmyndighederne: 18/41

19 (a) de matematiske modeller, som de økonomiske scenariegeneratorer baseres på, og årsagen til valget heraf, (b) en vurdering af datakvaliteten, (c) kalibreringsprocessen, (d) de parametre, som følger af kalibreringsprocessen (navnlig vedrørende volatilitet og korrelerende drivkræfter for markedsrisiko). Retningslinje 56 - Generelt kendskab til økonomiske scenariegeneratorer Hvis de økonomiske scenariegeneratorer outsources, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne sikre, at de har tilstrækkeligt kendskab til den matematiske model, som økonomiske scenariegeneratorer baseres på, og til kalibreringsprocessen, navnlig hvad angår de metoder og antagelser, der anvendes, og begrænsningerne ved de økonomiske scenariegeneratorer, og de bør løbende orienteres om væsentlige ændringer. Retningslinje 57 Kalibreringsproces: markedsdata og valg af finansielle instrumenter Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at kalibreringsprocessen for ESG, der anvendes for en markedsbaseret værdiansættelse, sker på grundlag af data fra finansielle markeder, der kendetegnes ved at være dybe, likvide og transparente som defineret i artikel 1 i gennemførelsesbestemmelserne, og afspejler de aktuelle markedsvilkår. Hvis det ikke er muligt, bør selskaberne anvende andre markedspriser, holde øje med eventuel forvridning og sikre, at der justeres for sådanne eventuelle forvridninger på en direkte, objektiv og pålidelig måde Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør kunne påvise, at valget af finansielle instrumenter til anvendelse i kalibreringsprocessen er relevant ud fra forsikrings- og genforsikringsforpligtelsernes karakteristika (f.eks. aftalebestemte optioner og finansielle garantier). Retningslinje 58 - Testkrav (nøjagtighed, robusthed og markedskonformitet) Hvis forsikrings- eller genforsikringsselskaberne anvender økonomiske scenariegeneratorer til stokastiske modeller af de forsikringsmæssige hensættelser, bør de overfor de relevante tilsynsmyndigheder påvise deres økonomiske scenariegeneratorers nøjagtighed, robusthed og markedskonformitet. Der bør anvendes et mål for nøjagtigheden i de økonomiske scenariegeneratorer (som minimum en Monte Carlo-fejlanalyse) For at påvise de økonomiske scenariegeneratorers robusthed bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne teste værdiansættelsens følsomhed for en række typiske forpligtelser i forhold til udsvingene i en række parametre i kalibreringsprocessen For at påvise de økonomiske scenariegeneratorers markedskonformitet bør følgende test mindst udføres for de scenarier, der dannes af de økonomiske scenariegeneratorer til brug ved værdiansættelse: 19/41

20 (a) (b) Kalibreringstest: kontrol af, at kravene i artikel 22, stk. 3, i gennemførelsesbestemmelserne er opfyldt. Martingale-test: gennemførelse af Martingale-testen for de aktivklasser (aktier, obligationer, ejendom, valutakurser osv.), der anvendes i kalibreringsprocessen vedrørende de økonomiske scenariegeneratorer, og for visse porteføljeinvesteringsstrategier. (c) Korrelationstest: sammenligning af simulerede korrelationer med historiske korrelationer Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at testen af de økonomiske scenariegeneratorers nøjagtighed, robusthed og markedskonformitet udføres regelmæssigt og mindst en gang om året. Retningslinje 59 Tilfældigheds- og pseudotalgeneratorer Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør sikre, at (pseudo)tilfældighedsgeneratorer, der anvendes i økonomiske scenariegeneratorer, er korrekt testede. Retningslinje 60 - Økonomiske scenariegeneratorers løbende relevans Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør have tilstrækkelige procedurer til løbende at sikre, at en økonomisk scenariegenerator er relevant for beregning af forsikringsmæssige hensættelser. Beregning af risikotillæg Retningslinje 61 Metoder til beregning af risikotillæg Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør vurdere, om det er nødvendigt at foretage et fuldstændigt skøn over samtlige fremtidige solvenskapitalkrav med henblik på forholdsmæssigt at afspejle arten, omfanget og kompleksiteten af de underliggende risici i referenceselskabets forsikrings- og genforsikringsforpligtelser. I så tilfælde bør selskaberne udføre disse beregninger. Der kan også anvendes andre metoder til at beregne risikotillægget, idet det sikres, at den valgte metode er tilstrækkelig til at dække selskabets risikoprofil Ved brug af forenklede metoder til beregning af det bedste skøn bør selskaberne vurdere, hvordan brugen af disse metoder kan påvirke de tilgængelige metoder til beregning af risikotillæg, herunder brug af forenklede metoder til estimering af fremtidige solvenskapitalkrav. Retningslinje 62 Metodehierarki til beregning af risikotillæg Ved valget af, hvilket niveau i nedenstående hierarki der er mest hensigtsmæssigt, bør forsikrings- og genforsikringsselskaberne sikre, at beregningen ikke er mere kompleks, end hvad der er nødvendigt for forholdsmæssigt at afspejle arten, omfanget og kompleksiteten af de 20/41

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere