Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Indledning 1.1. I henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed ("EIOPA-forordningen") 1 har EIOPA udarbejdet retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne Retningslinjerne vedrører artikel 103, litra c), og artikel 108 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EU af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 2 samt artikel 83 og artikel 205 til 207 i gennemførelsesforanstaltningerne Retningslinjerne er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens IIdirektivet Hensigten med nedenstående retningslinjer er at skabe en konsekvent og effektiv tilsynspraksis og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-lovgivningen om beregning af justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne i forhold til solvenskapitalkravet Retningslinje 1-14 finder hver især anvendelse på forsikrings- og genforsikringsselskaber ved anvendelse af standardformlen og, hvor det er relevant, på koncerner ved anvendelse af standardformlen Retningslinje finder anvendelse på koncerner ved anvendelse af standardformularen, og når metode 1 anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2. Når metode 2 anvendes selv, finder retningslinje ikke anvendelse, eftersom der ikke foretages yderligere justering for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne på koncernplan. Når begge metoder anvendes, finder retningslinjerne kun anvendelse på den konsoliderede del af koncernen Retningslinjerne dækker ikke værdiansættelsen af de forsikringsmæssige hensættelser eller de udskudte skatteaktiver og -passiver i Solvens II-balancen, eftersom disse er omfattet af artikel 15 i gennemførelsesforanstaltningerne Begrebet "udskudte skatter" anvendes i Solvens II i to forbindelser: Først og fremmest til at beskrive poster i Solvens II-balancen og dernæst i forbindelse med beregningen af skattemæssige justeringer til solvenskapitalkravet. For ikke at skabe forvirring indføres der i nedenstående retningslinjer begrebet "teoretiske udskudte skatter" for poster, der anvendes til beregning af justeringen Med henblik på disse retningslinjer er følgende definition udarbejdet: 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /12

3 - "Teoretiske udskudte skatter": Summen af produkterne af alle relevante og væsentlige skattesatser og alle relevante og væsentlige ændringer i de midlertidige forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen og den skattemæssige værdiansættelse, som ville følge af et umiddelbart tab som omhandlet i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne. I det simpleste tilfælde vil de teoretiske udskudte skatter, hvor der kun er én skattesats, og alle tab bidrager til en ændring i de midlertidige forskelle, udgøres af produktet af en ensartet skattesats og det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede tab. "Teoretiske udskudte skatter" svarer ikke til forskellen mellem udskudte skatter før og efter stresssituationer 4. Et selskab bør vurdere, hvilken del af de teoretiske udskudte skatter der skal indregnes i Solvens IIbalancen efter at have lidt tab i en stresssituation Såfremt begreberne ikke er defineret i disse retningslinjer, har de den betydning, der er defineret i de i indledningen omtalte retsakter Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 1. januar Del I: Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne Retningslinje 1 Beregning af det primære solvenskapitalkrav Ved beregning af den virkning et bestemt scenarie har på basiskapitalgrundlaget som omhandlet i artikel 83 i gennemførelsesforanstaltningerne bør selskaberne: (a) (b) ikke ændre pengestrømme vedrørende fremtidige diskretionære ydelser og ikke genbelåne dem hvis scenariet påvirker den risikofri rentekurve, navnlig stress i forhold til renteniveauet, kun genbelåne pengestrømme vedrørende garanterede ydelser Selskaberne bør tage højde for kravene i punkt 1.12 ved formuleringen af fremtidige ledelseshandlinger som omhandlet i artikel 83, stk. 2, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 2 Metode til bestemmelse af kapitalkravet for delmoduler i beregningen af det primære solvenskapitalkrav Uden at dette berører retningslinje 1, bør tilsynsmyndighederne, såfremt beregningen af et modul eller delmodul til det primære solvenskapitalkrav sker på grundlag af et scenarie, give selskaberne mulighed for at bestemme deres kapitalkrav på grundlag af de kapitalkrav, der udledes til beregningen af det primære nettosolvenskapitalkrav på følgende måde: 4 Et eksempel på begrebet teoretiske udskudte skatter kan findes i bilaget til begrundelsen. 3/12

4 (a) (b) (c) ved at beregne værdien af fremtidige diskretionære ydelser under hensyntagen til virkningen fra scenariet ved at beregne forskellen mellem værdien af fremtidige diskretionære ydelser i den nuværende Solvens II-balance og den i litra a) omhandlede værdi ved at tilføje forskellen i litra b) til kapitalkravet for modulet eller delmodulet, som er udledt til beregning af det primære nettosolvenskapitalkrav. Retningslinje 3 Indvirkning af stress på fremtidige diskretionære ydelser i nettoberegningen Ved bestemmelse af et scenaries indvirkning på de fremtidige diskretionære ydelser, der indgår i de i artikel 206, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede forsikringsmæssige hensættelser, bør selskaberne tage højde for: (a) (b) scenariets indvirkning på fremtidige overskud og fremtidige ledelseshandlinger vedrørende fordelingen af fremtidige diskretionære ydelser som svar på scenariet Ved beregning af det primære nettosolvenskapitalkrav bør selskaberne tage højde for eventuel stress i forhold til renteniveauet, herunder eventuelle ændringer i den relevante risikofri rentekurve, der anvendes til diskontering af pengestrømme vedrørende fremtidige diskretionære ydelser. Retningslinjer 4 Fremtidige bonussatser Såfremt antagelserne om fremtidige ledelseshandlinger efter et i artikel 206, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlet scenarie omfatter variationen i fremtidige bonussatser, bør selskaberne i omfanget af variationen tage højde for arten og omfanget af det underliggende stress. Retningslinje 5 Ledelseshandlinger Selskaberne bør foretage antagelser om fremtidige ledelseshandlinger vedrørende fordelingen af fremtidige diskretionære ydelser, der stemmer overens med deres nuværende forretningspraksis Ved beregning af justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne bør selskaberne foretage antagelser om fremtidige ledelseshandlinger på et granuleringsniveau, der afspejler alle væsentlige og relevante juridiske, forskriftsmæssige eller aftalemæssige begrænsninger for fordelingen af fremtidige diskretionære ydelser. 4/12

5 Del II: Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne beregning Retningslinje 6 Beregningens granuleringsniveau Selskaberne bør foretage beregningen af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne på et granuleringsniveau, der afspejler alle væsentlige og relevante regler i alle gældende skatteordninger. Retningslinje 7 Værdiansættelsesprincipper og -metoder Selskaberne bør beregne justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne ved at stresse Solvens II-balancen og fastslå konsekvenserne for selskabets skattemæssige tal. Justeringen bør derefter beregnes på grundlag af de midlertidige forskelle mellem de stressede Solvens II-værdier og de tilsvarende skattemæssige tal I overensstemmelse med kravene i artikel 15, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne bør selskaberne tage højde for alle aktiver og passiver, som indregnes solvens- eller skattemæssigt i beregningen af de udskudte skatters tabsabsorberende evne Uanset punkt 1.22 bør tilsynsmyndighederne ved bestemmelse af de skattemæssige konsekvenser af det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede tab give selskaberne lov til at anvende en metode baseret på gennemsnitlige skattesatser, forudsat at de kan påvise, at sådanne gennemsnitlige skattesatser fastsættes på et passende niveau, og at justeringen med denne metode ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Retningslinje 8 Fordeling af tab Hvis selskaberne anvender en metode baseret på gennemsnitlige skattesatser, bør de allokere det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede tab til dets årsager i overensstemmelse med artikel 207, stk. 5, i gennemførelsesforanstaltningerne, hvis beregningen af justeringen for de udskudte skatter på aggregeret niveau ikke afspejler alle væsentlige og relevante regler i gældende skatteordninger Hvis den i punkt 1.24 omhandlede allokering ikke afspejler alle væsentlige og relevante regler i gældende skatteordninger, bør selskaberne allokere tabet til balanceposter med et passende granuleringsniveau for at opfylde kravet. Retningslinje 9 Ordninger for overførsel af overskud eller tab Hvis et selskab har indgået kontraktlige aftaler vedrørende overførsel af overskud eller tab til et andet selskab eller er bundet af andre ordninger i henhold til den eksisterende skattelovgivning i medlemsstaten (sambeskattede selskaber) eller en ordning, hvorved en sådan overførsel forekommer eller anses for at forekomme gennem en modregning af sådanne tab i forhold til 5/12

6 overskud i et andet selskab i henhold til de gældende skattemæssige konsolideringsregler i medlemsstaten (skattemæssig enhed), bør selskabet tage højde for disse aftaler eller ordninger ved beregning af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne Hvis det er kontraktligt aftalt og sandsynligt, at et tab overføres til et andet selskab, eller hvis en sådan overførsel af et tab forekommer eller anses for at forekomme gennem en modregning af sådanne tab i forhold til et andet selskabs overskud ("det modtagende selskab"), efter selskabet ("det overførende selskab") lider det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede umiddelbare tab, bør det overførende selskab kun indregne den dermed forbundne justering for udskudt skat, i det omfang betalingen eller anden ydelse modtages mod overførsel af teoretiske skattemæssige tab Det overførende selskab bør kun indregne den modtagne betaling eller ydelse, i det omfang en justering for udskudt skat kan indregnes i henhold til retningslinje 10, hvis tabet ikke blev overført Det overførende selskab bør kun indregne den modtagne betaling eller ydelse, hvis ordningen eller den kontraktlige aftale er juridisk effektiv og eksigibel for det overførende selskab med hensyn til overførslen af de pågældende poster Hvis værdien af den modtagne betaling eller ydelse afhænger af det modtagende selskabs eller den eksisterende skattekonsoliderings (den skattemæssige enheds) soliditet eller skattemæssige stilling som helhed, bør det overførende selskab basere værdiansættelsen af den modtagne betaling eller ydelse på et pålideligt skøn af den værdi, der ventes modtaget mod det overførte tab Det overførende selskab bør kontrollere, at det modtagende selskab er i stand til at opfylde sine forpligtelser under stressede omstændigheder efter solvenskapitalkravets stress, hvis det modtagende selskab er underlagt Solvens II Det overførende selskab bør vise enhver skyldig skat for den modtagne betaling eller ydelse i det indregnede beløb for teoretiske udskudte skatter Hvis det modtagende enkeltselskab er underlagt Solvens II, bør det ikke indregne det overførte tab i beregningen af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne. 6/12

7 Del III: Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne indregning Retningslinje 10 Midlertidig karakter Selskaberne bør indregne teoretiske udskudte skatteaktiver, afhængigt af deres midlertidige karakter. Indregningen bør afhænge af, i hvilket omfang modregning er tilladt efter de relevante skatteordninger. Dette kan omfatte modregning mod tidligere skatteforpligtelser eller nuværende eller sandsynlige fremtidige skatteforpligtelser. Retningslinje 11 Undgåelse af dobbelttælling Selskaberne bør sikre, at udskudte skatteaktiver som følge af det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne definerede umiddelbare tab ikke støttes af de samme udskudte skatteforpligtelser eller fremtidige skattemæssige overskud, der allerede støtter indregningen af udskudte skatteaktiver med hensyn til værdiansættelse i Solvens II-balancen i overensstemmelse med artikel 75 i Solvens II Selskaberne bør i deres indregning af teoretiske udskudte skatteaktiver i en stresset Solvens II-balance følge de i artikel 15 i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede principper. Retningslinje 12 Indregning baseret på fremtidige overskud Hvis indregningen af teoretiske udskudte skatteaktiver støttes af en vurdering af fremtidige skattemæssige overskud, bør selskaberne indregne teoretiske udskudte skatteaktiver, i det omfang det er sandsynligt, at de vil have et tilstrækkeligt fremtidigt skattemæssigt overskud efter at have lidt det umiddelbare tab Selskaberne bør anvende passende teknikker til at vurdere den midlertidige karakter af de teoretiske udskudte skatteaktiver og timingen af fremtidige skattemæssige overskud, som opfylder følgende krav: (a) Vurderingen stemmer overens med artikel 15, stk. 3, i gennemførelsesbestemmelserne. (b) I vurderingen tages der højde for selskabets fremtidsudsigter efter at have lidt det umiddelbare tab. Retningslinje 13 Fritagelse, hvis påvisning af berettigelse er byrdefuldt Tilsynsmyndighederne bør tillade selskaber at se bort fra teoretiske udskudte skatteaktiver i beregningen af justeringen for tabsabsorberende evne, hvis det er for byrdefuldt for selskabet at påvise, at de er berettigede. Retningslinjer 14 Teoretiske udskudte skatteforpligtelser 7/12

8 1.40. Uden at dette berører artikel 207, stk. 4, i gennemførelsesbestemmelserne, bør selskaberne medtage teoretiske udskudte skatteforpligtelser som følge af det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne definerede umiddelbare tab i beregningen af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne. Del IV: Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne på koncernplan Generelle bestemmelser Retningsline 15 Anvendelsesområde Det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandende finansielle holdingselskab bør kun anvende justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, hvis metode 1 eller begge metoder anvendes, på den del af de konsoliderede data, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne. Del V: Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne på koncernplan Retningslinje 16 Scenarier Hvis standardformularen kræver, at der skal vælges mellem alternative scenarier, bør valget foretages på koncernplan. For at udlede de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i delmodulerne for koncernberegningen, bør det relevante scenarie for koncernen beregnes for hvert af de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne på grundlag af anvendelsen af formlen i retningslinje 17. Retningslinje 17 Beregning af det primære nettosolvenskapitalkrav Ved bestemmelse af koncernens forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne på delmodulniveau bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab udlede koncernens nettoberegning af solvenskapitalkravet på delmodulniveau på grundlag af følgende formel under hensyntagen til de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne, og omberegnet på grundlag af det relevante scenarie, hvor dette er relevant: 8/12

9 netscr group sub mod ule grossscr group sub mod ule hvor: grossscr sub mod ule netscr sub mod ule FDB min(1; grossscr netscr - betegner den anvendte procentdel for oprettelsen af det konsoliderede regnskab - FDB er lig med det samlede beløb af fremtidige diskretionære ydelser på individuelt plan justeret for koncerninterne transaktioner i henhold til artikel 339, stk. 2, i gennemførelsesforanstaltningerne ) - netscr sub mod ule og retningslinje 16 grossscr sub mod ule bør fastsættes i overensstemmelse med - grossscr og grossscr sub mod ule netscr betegner det aggregerede netscr sub mod ule og for hvert forsikrings- og genforsikringsselskab ved anvendelse af enten den relevante standardformels korrelationsmatrix eller den godkendte interne model Værdien af nbscr i artikel 206, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne bør udledes med enten aggregeringsmatrixen i standardformlen eller den godkendte interne model. Værdien af fremtidige diskretionære ydelser i artikel 206, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne bør svare til den del af de fremtidige diskretionære ydelser, der vedrører den del af de konsoliderede data, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 18 Koncerninterne transaktioner Ved udarbejdelse af de konsoliderede data, såfremt den del af det bedste skøn for de forsikringsmæssige hensættelser, der vedrører fremtidige diskretionære ydelser i de enkelte forsikrings- og genforsikringsselskaber, justeres for koncerninterne transaktioner i overensstemmelse med artikel 339, stk. 2, i gennemførelsesforanstaltningerne, bør det samlede beløb for de fremtidige diskretionære ydelser på koncernplan justeres tilsvarende. Retningslinje 19 Øvre grænse Justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne på koncernplan bør ikke overstige summen af justeringerne for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 20 Alternativ beregning 9/12

10 1.47. Som alternativ til den i retningslinje 17 foreslåede beregning bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab, såfremt der er et rimeligt homogent niveau i de fremtidige diskretionære ydelser i det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab og forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne, beregne de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i overensstemmelse med retningsline Det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab bør kunne påvise over for den tilsynsførende for koncernen, at der i henhold til koncernens forretnings- og risikoprofil er sikret et rimeligt homogent niveau i de fremtidige diskretionære ydelser i koncernen. Retningslinje 21 Alternativ beregning I overensstemmelse med retningslinje 20 bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab beregne justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne ved hjælp af følgende formel: hvor: - er justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne for det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesbestemmelserne - betegner den anvendte procentdel for oprettelsen af det konsoliderede regnskab - betegner den forholdsmæssige justering som følge af diversifikationseffekten på koncernplan, idet tælleren er solvenskapitalkravet beregnet på grundlag af de konsoliderede data i overensstemmelse med artikel 336, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne, men inden justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, og idet nævneren er solvenskapitalkravet inden justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne for hvert forsikrings- og genforsikringsselskab, som er konsolideret i 5 5 er lig med følgende sum ved anvendelse af standardformlen: 10/12

11 overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c) i gennemførelsesforanstaltningerne. Del VI: Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne på koncernplan Retningslinje 22 Beregning Det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab bør beregne justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne ved hjælp af følgende formel: hvor: - betegner den anvendte procentdel for oprettelsen af det konsoliderede regnskab - er justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne for det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesbestemmelserne - er solvenskapitalkravet efter justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne og inden justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne for det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesbestemmelserne - 6 er solvenskapitalkravet beregnet på grundlag af de konsoliderede data i overensstemmelse med artikel 336, litra a), i gennemførelsesbestemmelserne efter justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne og inden justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne. 6 er lig med følgende sum ved anvendelse af standardformlen: 11/12

12 Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, bestræber de nationale kompetente myndigheder sig på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger bedst muligt Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, indarbejder dem i deres lov- eller tilsynsrammer på passende vis Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og de angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse, senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og vil blive indberettet i overensstemmelse hermed. Afsluttende bestemmelse om revision Disse retningslinjer revideres af EIOPA. 12/12

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPACP 13/09 DA Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR JUSTERINGER AF DEN MODIFICEREDE VARIGHED EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Retningslinjer EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Retningslinjer for justeringer af den modificerede varighed for gældsinstrumenter som omhandlet i artikel 340, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 1. Compliance-

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller EIOPACP 13/011 DA Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1/34 Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1. Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/168 DA Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA-BoS-14/146 DA Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/168 DA Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

under henvisning til den offentlige høring og analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr.

under henvisning til den offentlige høring og analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. L 78/60 24.3.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/445 af 14. marts 2016 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4) STYRELSESRÅDET FOR DEN

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere