Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 Indledning 1.1. I henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed ("EIOPA-forordningen") 1 har EIOPA udarbejdet retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne Retningslinjerne vedrører artikel 103, litra c), og artikel 108 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EU af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 2 samt artikel 83 og artikel 205 til 207 i gennemførelsesforanstaltningerne Retningslinjerne er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens IIdirektivet Hensigten med nedenstående retningslinjer er at skabe en konsekvent og effektiv tilsynspraksis og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-lovgivningen om beregning af justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne i forhold til solvenskapitalkravet Retningslinje 1-14 finder hver især anvendelse på forsikrings- og genforsikringsselskaber ved anvendelse af standardformlen og, hvor det er relevant, på koncerner ved anvendelse af standardformlen Retningslinje finder anvendelse på koncerner ved anvendelse af standardformularen, og når metode 1 anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2. Når metode 2 anvendes selv, finder retningslinje ikke anvendelse, eftersom der ikke foretages yderligere justering for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne på koncernplan. Når begge metoder anvendes, finder retningslinjerne kun anvendelse på den konsoliderede del af koncernen Retningslinjerne dækker ikke værdiansættelsen af de forsikringsmæssige hensættelser eller de udskudte skatteaktiver og -passiver i Solvens II-balancen, eftersom disse er omfattet af artikel 15 i gennemførelsesforanstaltningerne Begrebet "udskudte skatter" anvendes i Solvens II i to forbindelser: Først og fremmest til at beskrive poster i Solvens II-balancen og dernæst i forbindelse med beregningen af skattemæssige justeringer til solvenskapitalkravet. For ikke at skabe forvirring indføres der i nedenstående retningslinjer begrebet "teoretiske udskudte skatter" for poster, der anvendes til beregning af justeringen Med henblik på disse retningslinjer er følgende definition udarbejdet: 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /12

3 - "Teoretiske udskudte skatter": Summen af produkterne af alle relevante og væsentlige skattesatser og alle relevante og væsentlige ændringer i de midlertidige forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen og den skattemæssige værdiansættelse, som ville følge af et umiddelbart tab som omhandlet i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne. I det simpleste tilfælde vil de teoretiske udskudte skatter, hvor der kun er én skattesats, og alle tab bidrager til en ændring i de midlertidige forskelle, udgøres af produktet af en ensartet skattesats og det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede tab. "Teoretiske udskudte skatter" svarer ikke til forskellen mellem udskudte skatter før og efter stresssituationer 4. Et selskab bør vurdere, hvilken del af de teoretiske udskudte skatter der skal indregnes i Solvens IIbalancen efter at have lidt tab i en stresssituation Såfremt begreberne ikke er defineret i disse retningslinjer, har de den betydning, der er defineret i de i indledningen omtalte retsakter Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 1. januar Del I: Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne Retningslinje 1 Beregning af det primære solvenskapitalkrav Ved beregning af den virkning et bestemt scenarie har på basiskapitalgrundlaget som omhandlet i artikel 83 i gennemførelsesforanstaltningerne bør selskaberne: (a) (b) ikke ændre pengestrømme vedrørende fremtidige diskretionære ydelser og ikke genbelåne dem hvis scenariet påvirker den risikofri rentekurve, navnlig stress i forhold til renteniveauet, kun genbelåne pengestrømme vedrørende garanterede ydelser Selskaberne bør tage højde for kravene i punkt 1.12 ved formuleringen af fremtidige ledelseshandlinger som omhandlet i artikel 83, stk. 2, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 2 Metode til bestemmelse af kapitalkravet for delmoduler i beregningen af det primære solvenskapitalkrav Uden at dette berører retningslinje 1, bør tilsynsmyndighederne, såfremt beregningen af et modul eller delmodul til det primære solvenskapitalkrav sker på grundlag af et scenarie, give selskaberne mulighed for at bestemme deres kapitalkrav på grundlag af de kapitalkrav, der udledes til beregningen af det primære nettosolvenskapitalkrav på følgende måde: 4 Et eksempel på begrebet teoretiske udskudte skatter kan findes i bilaget til begrundelsen. 3/12

4 (a) (b) (c) ved at beregne værdien af fremtidige diskretionære ydelser under hensyntagen til virkningen fra scenariet ved at beregne forskellen mellem værdien af fremtidige diskretionære ydelser i den nuværende Solvens II-balance og den i litra a) omhandlede værdi ved at tilføje forskellen i litra b) til kapitalkravet for modulet eller delmodulet, som er udledt til beregning af det primære nettosolvenskapitalkrav. Retningslinje 3 Indvirkning af stress på fremtidige diskretionære ydelser i nettoberegningen Ved bestemmelse af et scenaries indvirkning på de fremtidige diskretionære ydelser, der indgår i de i artikel 206, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede forsikringsmæssige hensættelser, bør selskaberne tage højde for: (a) (b) scenariets indvirkning på fremtidige overskud og fremtidige ledelseshandlinger vedrørende fordelingen af fremtidige diskretionære ydelser som svar på scenariet Ved beregning af det primære nettosolvenskapitalkrav bør selskaberne tage højde for eventuel stress i forhold til renteniveauet, herunder eventuelle ændringer i den relevante risikofri rentekurve, der anvendes til diskontering af pengestrømme vedrørende fremtidige diskretionære ydelser. Retningslinjer 4 Fremtidige bonussatser Såfremt antagelserne om fremtidige ledelseshandlinger efter et i artikel 206, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlet scenarie omfatter variationen i fremtidige bonussatser, bør selskaberne i omfanget af variationen tage højde for arten og omfanget af det underliggende stress. Retningslinje 5 Ledelseshandlinger Selskaberne bør foretage antagelser om fremtidige ledelseshandlinger vedrørende fordelingen af fremtidige diskretionære ydelser, der stemmer overens med deres nuværende forretningspraksis Ved beregning af justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne bør selskaberne foretage antagelser om fremtidige ledelseshandlinger på et granuleringsniveau, der afspejler alle væsentlige og relevante juridiske, forskriftsmæssige eller aftalemæssige begrænsninger for fordelingen af fremtidige diskretionære ydelser. 4/12

5 Del II: Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne beregning Retningslinje 6 Beregningens granuleringsniveau Selskaberne bør foretage beregningen af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne på et granuleringsniveau, der afspejler alle væsentlige og relevante regler i alle gældende skatteordninger. Retningslinje 7 Værdiansættelsesprincipper og -metoder Selskaberne bør beregne justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne ved at stresse Solvens II-balancen og fastslå konsekvenserne for selskabets skattemæssige tal. Justeringen bør derefter beregnes på grundlag af de midlertidige forskelle mellem de stressede Solvens II-værdier og de tilsvarende skattemæssige tal I overensstemmelse med kravene i artikel 15, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne bør selskaberne tage højde for alle aktiver og passiver, som indregnes solvens- eller skattemæssigt i beregningen af de udskudte skatters tabsabsorberende evne Uanset punkt 1.22 bør tilsynsmyndighederne ved bestemmelse af de skattemæssige konsekvenser af det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede tab give selskaberne lov til at anvende en metode baseret på gennemsnitlige skattesatser, forudsat at de kan påvise, at sådanne gennemsnitlige skattesatser fastsættes på et passende niveau, og at justeringen med denne metode ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Retningslinje 8 Fordeling af tab Hvis selskaberne anvender en metode baseret på gennemsnitlige skattesatser, bør de allokere det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede tab til dets årsager i overensstemmelse med artikel 207, stk. 5, i gennemførelsesforanstaltningerne, hvis beregningen af justeringen for de udskudte skatter på aggregeret niveau ikke afspejler alle væsentlige og relevante regler i gældende skatteordninger Hvis den i punkt 1.24 omhandlede allokering ikke afspejler alle væsentlige og relevante regler i gældende skatteordninger, bør selskaberne allokere tabet til balanceposter med et passende granuleringsniveau for at opfylde kravet. Retningslinje 9 Ordninger for overførsel af overskud eller tab Hvis et selskab har indgået kontraktlige aftaler vedrørende overførsel af overskud eller tab til et andet selskab eller er bundet af andre ordninger i henhold til den eksisterende skattelovgivning i medlemsstaten (sambeskattede selskaber) eller en ordning, hvorved en sådan overførsel forekommer eller anses for at forekomme gennem en modregning af sådanne tab i forhold til 5/12

6 overskud i et andet selskab i henhold til de gældende skattemæssige konsolideringsregler i medlemsstaten (skattemæssig enhed), bør selskabet tage højde for disse aftaler eller ordninger ved beregning af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne Hvis det er kontraktligt aftalt og sandsynligt, at et tab overføres til et andet selskab, eller hvis en sådan overførsel af et tab forekommer eller anses for at forekomme gennem en modregning af sådanne tab i forhold til et andet selskabs overskud ("det modtagende selskab"), efter selskabet ("det overførende selskab") lider det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede umiddelbare tab, bør det overførende selskab kun indregne den dermed forbundne justering for udskudt skat, i det omfang betalingen eller anden ydelse modtages mod overførsel af teoretiske skattemæssige tab Det overførende selskab bør kun indregne den modtagne betaling eller ydelse, i det omfang en justering for udskudt skat kan indregnes i henhold til retningslinje 10, hvis tabet ikke blev overført Det overførende selskab bør kun indregne den modtagne betaling eller ydelse, hvis ordningen eller den kontraktlige aftale er juridisk effektiv og eksigibel for det overførende selskab med hensyn til overførslen af de pågældende poster Hvis værdien af den modtagne betaling eller ydelse afhænger af det modtagende selskabs eller den eksisterende skattekonsoliderings (den skattemæssige enheds) soliditet eller skattemæssige stilling som helhed, bør det overførende selskab basere værdiansættelsen af den modtagne betaling eller ydelse på et pålideligt skøn af den værdi, der ventes modtaget mod det overførte tab Det overførende selskab bør kontrollere, at det modtagende selskab er i stand til at opfylde sine forpligtelser under stressede omstændigheder efter solvenskapitalkravets stress, hvis det modtagende selskab er underlagt Solvens II Det overførende selskab bør vise enhver skyldig skat for den modtagne betaling eller ydelse i det indregnede beløb for teoretiske udskudte skatter Hvis det modtagende enkeltselskab er underlagt Solvens II, bør det ikke indregne det overførte tab i beregningen af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne. 6/12

7 Del III: Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne indregning Retningslinje 10 Midlertidig karakter Selskaberne bør indregne teoretiske udskudte skatteaktiver, afhængigt af deres midlertidige karakter. Indregningen bør afhænge af, i hvilket omfang modregning er tilladt efter de relevante skatteordninger. Dette kan omfatte modregning mod tidligere skatteforpligtelser eller nuværende eller sandsynlige fremtidige skatteforpligtelser. Retningslinje 11 Undgåelse af dobbelttælling Selskaberne bør sikre, at udskudte skatteaktiver som følge af det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne definerede umiddelbare tab ikke støttes af de samme udskudte skatteforpligtelser eller fremtidige skattemæssige overskud, der allerede støtter indregningen af udskudte skatteaktiver med hensyn til værdiansættelse i Solvens II-balancen i overensstemmelse med artikel 75 i Solvens II Selskaberne bør i deres indregning af teoretiske udskudte skatteaktiver i en stresset Solvens II-balance følge de i artikel 15 i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede principper. Retningslinje 12 Indregning baseret på fremtidige overskud Hvis indregningen af teoretiske udskudte skatteaktiver støttes af en vurdering af fremtidige skattemæssige overskud, bør selskaberne indregne teoretiske udskudte skatteaktiver, i det omfang det er sandsynligt, at de vil have et tilstrækkeligt fremtidigt skattemæssigt overskud efter at have lidt det umiddelbare tab Selskaberne bør anvende passende teknikker til at vurdere den midlertidige karakter af de teoretiske udskudte skatteaktiver og timingen af fremtidige skattemæssige overskud, som opfylder følgende krav: (a) Vurderingen stemmer overens med artikel 15, stk. 3, i gennemførelsesbestemmelserne. (b) I vurderingen tages der højde for selskabets fremtidsudsigter efter at have lidt det umiddelbare tab. Retningslinje 13 Fritagelse, hvis påvisning af berettigelse er byrdefuldt Tilsynsmyndighederne bør tillade selskaber at se bort fra teoretiske udskudte skatteaktiver i beregningen af justeringen for tabsabsorberende evne, hvis det er for byrdefuldt for selskabet at påvise, at de er berettigede. Retningslinjer 14 Teoretiske udskudte skatteforpligtelser 7/12

8 1.40. Uden at dette berører artikel 207, stk. 4, i gennemførelsesbestemmelserne, bør selskaberne medtage teoretiske udskudte skatteforpligtelser som følge af det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne definerede umiddelbare tab i beregningen af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne. Del IV: Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne på koncernplan Generelle bestemmelser Retningsline 15 Anvendelsesområde Det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandende finansielle holdingselskab bør kun anvende justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, hvis metode 1 eller begge metoder anvendes, på den del af de konsoliderede data, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne. Del V: Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne på koncernplan Retningslinje 16 Scenarier Hvis standardformularen kræver, at der skal vælges mellem alternative scenarier, bør valget foretages på koncernplan. For at udlede de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i delmodulerne for koncernberegningen, bør det relevante scenarie for koncernen beregnes for hvert af de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne på grundlag af anvendelsen af formlen i retningslinje 17. Retningslinje 17 Beregning af det primære nettosolvenskapitalkrav Ved bestemmelse af koncernens forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne på delmodulniveau bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab udlede koncernens nettoberegning af solvenskapitalkravet på delmodulniveau på grundlag af følgende formel under hensyntagen til de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne, og omberegnet på grundlag af det relevante scenarie, hvor dette er relevant: 8/12

9 netscr group sub mod ule grossscr group sub mod ule hvor: grossscr sub mod ule netscr sub mod ule FDB min(1; grossscr netscr - betegner den anvendte procentdel for oprettelsen af det konsoliderede regnskab - FDB er lig med det samlede beløb af fremtidige diskretionære ydelser på individuelt plan justeret for koncerninterne transaktioner i henhold til artikel 339, stk. 2, i gennemførelsesforanstaltningerne ) - netscr sub mod ule og retningslinje 16 grossscr sub mod ule bør fastsættes i overensstemmelse med - grossscr og grossscr sub mod ule netscr betegner det aggregerede netscr sub mod ule og for hvert forsikrings- og genforsikringsselskab ved anvendelse af enten den relevante standardformels korrelationsmatrix eller den godkendte interne model Værdien af nbscr i artikel 206, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne bør udledes med enten aggregeringsmatrixen i standardformlen eller den godkendte interne model. Værdien af fremtidige diskretionære ydelser i artikel 206, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne bør svare til den del af de fremtidige diskretionære ydelser, der vedrører den del af de konsoliderede data, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 18 Koncerninterne transaktioner Ved udarbejdelse af de konsoliderede data, såfremt den del af det bedste skøn for de forsikringsmæssige hensættelser, der vedrører fremtidige diskretionære ydelser i de enkelte forsikrings- og genforsikringsselskaber, justeres for koncerninterne transaktioner i overensstemmelse med artikel 339, stk. 2, i gennemførelsesforanstaltningerne, bør det samlede beløb for de fremtidige diskretionære ydelser på koncernplan justeres tilsvarende. Retningslinje 19 Øvre grænse Justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne på koncernplan bør ikke overstige summen af justeringerne for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 20 Alternativ beregning 9/12

10 1.47. Som alternativ til den i retningslinje 17 foreslåede beregning bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab, såfremt der er et rimeligt homogent niveau i de fremtidige diskretionære ydelser i det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab og forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne, beregne de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i overensstemmelse med retningsline Det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab bør kunne påvise over for den tilsynsførende for koncernen, at der i henhold til koncernens forretnings- og risikoprofil er sikret et rimeligt homogent niveau i de fremtidige diskretionære ydelser i koncernen. Retningslinje 21 Alternativ beregning I overensstemmelse med retningslinje 20 bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab beregne justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne ved hjælp af følgende formel: hvor: - er justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne for det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesbestemmelserne - betegner den anvendte procentdel for oprettelsen af det konsoliderede regnskab - betegner den forholdsmæssige justering som følge af diversifikationseffekten på koncernplan, idet tælleren er solvenskapitalkravet beregnet på grundlag af de konsoliderede data i overensstemmelse med artikel 336, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne, men inden justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, og idet nævneren er solvenskapitalkravet inden justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne for hvert forsikrings- og genforsikringsselskab, som er konsolideret i 5 5 er lig med følgende sum ved anvendelse af standardformlen: 10/12

11 overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c) i gennemførelsesforanstaltningerne. Del VI: Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne på koncernplan Retningslinje 22 Beregning Det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab bør beregne justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne ved hjælp af følgende formel: hvor: - betegner den anvendte procentdel for oprettelsen af det konsoliderede regnskab - er justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne for det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesbestemmelserne - er solvenskapitalkravet efter justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne og inden justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne for det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesbestemmelserne - 6 er solvenskapitalkravet beregnet på grundlag af de konsoliderede data i overensstemmelse med artikel 336, litra a), i gennemførelsesbestemmelserne efter justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne og inden justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne. 6 er lig med følgende sum ved anvendelse af standardformlen: 11/12

12 Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, bestræber de nationale kompetente myndigheder sig på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger bedst muligt Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, indarbejder dem i deres lov- eller tilsynsrammer på passende vis Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og de angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse, senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og vil blive indberettet i overensstemmelse hermed. Afsluttende bestemmelse om revision Disse retningslinjer revideres af EIOPA. 12/12

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7237 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

L 83. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 56. årgang 22. marts 2013. Dansk udgave.

L 83. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 56. årgang 22. marts 2013. Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 83 Dansk udgave Retsforskrifter 56. årgang 22. marts 2013 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens delegerede forordning (EU)

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.7.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 201/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 26.9.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 336/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. juni 2014 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 8, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, f. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere