Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 Indledning 1.1. I henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed ("EIOPA-forordningen") 1 har EIOPA udarbejdet retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne Retningslinjerne vedrører artikel 103, litra c), og artikel 108 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EU af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 2 samt artikel 83 og artikel 205 til 207 i gennemførelsesforanstaltningerne Retningslinjerne er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens IIdirektivet Hensigten med nedenstående retningslinjer er at skabe en konsekvent og effektiv tilsynspraksis og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-lovgivningen om beregning af justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne i forhold til solvenskapitalkravet Retningslinje 1-14 finder hver især anvendelse på forsikrings- og genforsikringsselskaber ved anvendelse af standardformlen og, hvor det er relevant, på koncerner ved anvendelse af standardformlen Retningslinje finder anvendelse på koncerner ved anvendelse af standardformularen, og når metode 1 anvendes, enten selv eller i kombination med metode 2. Når metode 2 anvendes selv, finder retningslinje ikke anvendelse, eftersom der ikke foretages yderligere justering for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne på koncernplan. Når begge metoder anvendes, finder retningslinjerne kun anvendelse på den konsoliderede del af koncernen Retningslinjerne dækker ikke værdiansættelsen af de forsikringsmæssige hensættelser eller de udskudte skatteaktiver og -passiver i Solvens II-balancen, eftersom disse er omfattet af artikel 15 i gennemførelsesforanstaltningerne Begrebet "udskudte skatter" anvendes i Solvens II i to forbindelser: Først og fremmest til at beskrive poster i Solvens II-balancen og dernæst i forbindelse med beregningen af skattemæssige justeringer til solvenskapitalkravet. For ikke at skabe forvirring indføres der i nedenstående retningslinjer begrebet "teoretiske udskudte skatter" for poster, der anvendes til beregning af justeringen Med henblik på disse retningslinjer er følgende definition udarbejdet: 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /12

3 - "Teoretiske udskudte skatter": Summen af produkterne af alle relevante og væsentlige skattesatser og alle relevante og væsentlige ændringer i de midlertidige forskelle mellem Solvens II-værdiansættelsen og den skattemæssige værdiansættelse, som ville følge af et umiddelbart tab som omhandlet i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne. I det simpleste tilfælde vil de teoretiske udskudte skatter, hvor der kun er én skattesats, og alle tab bidrager til en ændring i de midlertidige forskelle, udgøres af produktet af en ensartet skattesats og det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede tab. "Teoretiske udskudte skatter" svarer ikke til forskellen mellem udskudte skatter før og efter stresssituationer 4. Et selskab bør vurdere, hvilken del af de teoretiske udskudte skatter der skal indregnes i Solvens IIbalancen efter at have lidt tab i en stresssituation Såfremt begreberne ikke er defineret i disse retningslinjer, har de den betydning, der er defineret i de i indledningen omtalte retsakter Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 1. januar Del I: Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne Retningslinje 1 Beregning af det primære solvenskapitalkrav Ved beregning af den virkning et bestemt scenarie har på basiskapitalgrundlaget som omhandlet i artikel 83 i gennemførelsesforanstaltningerne bør selskaberne: (a) (b) ikke ændre pengestrømme vedrørende fremtidige diskretionære ydelser og ikke genbelåne dem hvis scenariet påvirker den risikofri rentekurve, navnlig stress i forhold til renteniveauet, kun genbelåne pengestrømme vedrørende garanterede ydelser Selskaberne bør tage højde for kravene i punkt 1.12 ved formuleringen af fremtidige ledelseshandlinger som omhandlet i artikel 83, stk. 2, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 2 Metode til bestemmelse af kapitalkravet for delmoduler i beregningen af det primære solvenskapitalkrav Uden at dette berører retningslinje 1, bør tilsynsmyndighederne, såfremt beregningen af et modul eller delmodul til det primære solvenskapitalkrav sker på grundlag af et scenarie, give selskaberne mulighed for at bestemme deres kapitalkrav på grundlag af de kapitalkrav, der udledes til beregningen af det primære nettosolvenskapitalkrav på følgende måde: 4 Et eksempel på begrebet teoretiske udskudte skatter kan findes i bilaget til begrundelsen. 3/12

4 (a) (b) (c) ved at beregne værdien af fremtidige diskretionære ydelser under hensyntagen til virkningen fra scenariet ved at beregne forskellen mellem værdien af fremtidige diskretionære ydelser i den nuværende Solvens II-balance og den i litra a) omhandlede værdi ved at tilføje forskellen i litra b) til kapitalkravet for modulet eller delmodulet, som er udledt til beregning af det primære nettosolvenskapitalkrav. Retningslinje 3 Indvirkning af stress på fremtidige diskretionære ydelser i nettoberegningen Ved bestemmelse af et scenaries indvirkning på de fremtidige diskretionære ydelser, der indgår i de i artikel 206, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede forsikringsmæssige hensættelser, bør selskaberne tage højde for: (a) (b) scenariets indvirkning på fremtidige overskud og fremtidige ledelseshandlinger vedrørende fordelingen af fremtidige diskretionære ydelser som svar på scenariet Ved beregning af det primære nettosolvenskapitalkrav bør selskaberne tage højde for eventuel stress i forhold til renteniveauet, herunder eventuelle ændringer i den relevante risikofri rentekurve, der anvendes til diskontering af pengestrømme vedrørende fremtidige diskretionære ydelser. Retningslinjer 4 Fremtidige bonussatser Såfremt antagelserne om fremtidige ledelseshandlinger efter et i artikel 206, stk. 2, litra b), i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlet scenarie omfatter variationen i fremtidige bonussatser, bør selskaberne i omfanget af variationen tage højde for arten og omfanget af det underliggende stress. Retningslinje 5 Ledelseshandlinger Selskaberne bør foretage antagelser om fremtidige ledelseshandlinger vedrørende fordelingen af fremtidige diskretionære ydelser, der stemmer overens med deres nuværende forretningspraksis Ved beregning af justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne bør selskaberne foretage antagelser om fremtidige ledelseshandlinger på et granuleringsniveau, der afspejler alle væsentlige og relevante juridiske, forskriftsmæssige eller aftalemæssige begrænsninger for fordelingen af fremtidige diskretionære ydelser. 4/12

5 Del II: Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne beregning Retningslinje 6 Beregningens granuleringsniveau Selskaberne bør foretage beregningen af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne på et granuleringsniveau, der afspejler alle væsentlige og relevante regler i alle gældende skatteordninger. Retningslinje 7 Værdiansættelsesprincipper og -metoder Selskaberne bør beregne justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne ved at stresse Solvens II-balancen og fastslå konsekvenserne for selskabets skattemæssige tal. Justeringen bør derefter beregnes på grundlag af de midlertidige forskelle mellem de stressede Solvens II-værdier og de tilsvarende skattemæssige tal I overensstemmelse med kravene i artikel 15, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne bør selskaberne tage højde for alle aktiver og passiver, som indregnes solvens- eller skattemæssigt i beregningen af de udskudte skatters tabsabsorberende evne Uanset punkt 1.22 bør tilsynsmyndighederne ved bestemmelse af de skattemæssige konsekvenser af det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede tab give selskaberne lov til at anvende en metode baseret på gennemsnitlige skattesatser, forudsat at de kan påvise, at sådanne gennemsnitlige skattesatser fastsættes på et passende niveau, og at justeringen med denne metode ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Retningslinje 8 Fordeling af tab Hvis selskaberne anvender en metode baseret på gennemsnitlige skattesatser, bør de allokere det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede tab til dets årsager i overensstemmelse med artikel 207, stk. 5, i gennemførelsesforanstaltningerne, hvis beregningen af justeringen for de udskudte skatter på aggregeret niveau ikke afspejler alle væsentlige og relevante regler i gældende skatteordninger Hvis den i punkt 1.24 omhandlede allokering ikke afspejler alle væsentlige og relevante regler i gældende skatteordninger, bør selskaberne allokere tabet til balanceposter med et passende granuleringsniveau for at opfylde kravet. Retningslinje 9 Ordninger for overførsel af overskud eller tab Hvis et selskab har indgået kontraktlige aftaler vedrørende overførsel af overskud eller tab til et andet selskab eller er bundet af andre ordninger i henhold til den eksisterende skattelovgivning i medlemsstaten (sambeskattede selskaber) eller en ordning, hvorved en sådan overførsel forekommer eller anses for at forekomme gennem en modregning af sådanne tab i forhold til 5/12

6 overskud i et andet selskab i henhold til de gældende skattemæssige konsolideringsregler i medlemsstaten (skattemæssig enhed), bør selskabet tage højde for disse aftaler eller ordninger ved beregning af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne Hvis det er kontraktligt aftalt og sandsynligt, at et tab overføres til et andet selskab, eller hvis en sådan overførsel af et tab forekommer eller anses for at forekomme gennem en modregning af sådanne tab i forhold til et andet selskabs overskud ("det modtagende selskab"), efter selskabet ("det overførende selskab") lider det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede umiddelbare tab, bør det overførende selskab kun indregne den dermed forbundne justering for udskudt skat, i det omfang betalingen eller anden ydelse modtages mod overførsel af teoretiske skattemæssige tab Det overførende selskab bør kun indregne den modtagne betaling eller ydelse, i det omfang en justering for udskudt skat kan indregnes i henhold til retningslinje 10, hvis tabet ikke blev overført Det overførende selskab bør kun indregne den modtagne betaling eller ydelse, hvis ordningen eller den kontraktlige aftale er juridisk effektiv og eksigibel for det overførende selskab med hensyn til overførslen af de pågældende poster Hvis værdien af den modtagne betaling eller ydelse afhænger af det modtagende selskabs eller den eksisterende skattekonsoliderings (den skattemæssige enheds) soliditet eller skattemæssige stilling som helhed, bør det overførende selskab basere værdiansættelsen af den modtagne betaling eller ydelse på et pålideligt skøn af den værdi, der ventes modtaget mod det overførte tab Det overførende selskab bør kontrollere, at det modtagende selskab er i stand til at opfylde sine forpligtelser under stressede omstændigheder efter solvenskapitalkravets stress, hvis det modtagende selskab er underlagt Solvens II Det overførende selskab bør vise enhver skyldig skat for den modtagne betaling eller ydelse i det indregnede beløb for teoretiske udskudte skatter Hvis det modtagende enkeltselskab er underlagt Solvens II, bør det ikke indregne det overførte tab i beregningen af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne. 6/12

7 Del III: Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne indregning Retningslinje 10 Midlertidig karakter Selskaberne bør indregne teoretiske udskudte skatteaktiver, afhængigt af deres midlertidige karakter. Indregningen bør afhænge af, i hvilket omfang modregning er tilladt efter de relevante skatteordninger. Dette kan omfatte modregning mod tidligere skatteforpligtelser eller nuværende eller sandsynlige fremtidige skatteforpligtelser. Retningslinje 11 Undgåelse af dobbelttælling Selskaberne bør sikre, at udskudte skatteaktiver som følge af det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne definerede umiddelbare tab ikke støttes af de samme udskudte skatteforpligtelser eller fremtidige skattemæssige overskud, der allerede støtter indregningen af udskudte skatteaktiver med hensyn til værdiansættelse i Solvens II-balancen i overensstemmelse med artikel 75 i Solvens II Selskaberne bør i deres indregning af teoretiske udskudte skatteaktiver i en stresset Solvens II-balance følge de i artikel 15 i gennemførelsesforanstaltningerne omhandlede principper. Retningslinje 12 Indregning baseret på fremtidige overskud Hvis indregningen af teoretiske udskudte skatteaktiver støttes af en vurdering af fremtidige skattemæssige overskud, bør selskaberne indregne teoretiske udskudte skatteaktiver, i det omfang det er sandsynligt, at de vil have et tilstrækkeligt fremtidigt skattemæssigt overskud efter at have lidt det umiddelbare tab Selskaberne bør anvende passende teknikker til at vurdere den midlertidige karakter af de teoretiske udskudte skatteaktiver og timingen af fremtidige skattemæssige overskud, som opfylder følgende krav: (a) Vurderingen stemmer overens med artikel 15, stk. 3, i gennemførelsesbestemmelserne. (b) I vurderingen tages der højde for selskabets fremtidsudsigter efter at have lidt det umiddelbare tab. Retningslinje 13 Fritagelse, hvis påvisning af berettigelse er byrdefuldt Tilsynsmyndighederne bør tillade selskaber at se bort fra teoretiske udskudte skatteaktiver i beregningen af justeringen for tabsabsorberende evne, hvis det er for byrdefuldt for selskabet at påvise, at de er berettigede. Retningslinjer 14 Teoretiske udskudte skatteforpligtelser 7/12

8 1.40. Uden at dette berører artikel 207, stk. 4, i gennemførelsesbestemmelserne, bør selskaberne medtage teoretiske udskudte skatteforpligtelser som følge af det i artikel 207, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne definerede umiddelbare tab i beregningen af justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne. Del IV: Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne på koncernplan Generelle bestemmelser Retningsline 15 Anvendelsesområde Det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandende finansielle holdingselskab bør kun anvende justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, hvis metode 1 eller begge metoder anvendes, på den del af de konsoliderede data, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne. Del V: Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne på koncernplan Retningslinje 16 Scenarier Hvis standardformularen kræver, at der skal vælges mellem alternative scenarier, bør valget foretages på koncernplan. For at udlede de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i delmodulerne for koncernberegningen, bør det relevante scenarie for koncernen beregnes for hvert af de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne på grundlag af anvendelsen af formlen i retningslinje 17. Retningslinje 17 Beregning af det primære nettosolvenskapitalkrav Ved bestemmelse af koncernens forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne på delmodulniveau bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab udlede koncernens nettoberegning af solvenskapitalkravet på delmodulniveau på grundlag af følgende formel under hensyntagen til de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne, og omberegnet på grundlag af det relevante scenarie, hvor dette er relevant: 8/12

9 netscr group sub mod ule grossscr group sub mod ule hvor: grossscr sub mod ule netscr sub mod ule FDB min(1; grossscr netscr - betegner den anvendte procentdel for oprettelsen af det konsoliderede regnskab - FDB er lig med det samlede beløb af fremtidige diskretionære ydelser på individuelt plan justeret for koncerninterne transaktioner i henhold til artikel 339, stk. 2, i gennemførelsesforanstaltningerne ) - netscr sub mod ule og retningslinje 16 grossscr sub mod ule bør fastsættes i overensstemmelse med - grossscr og grossscr sub mod ule netscr betegner det aggregerede netscr sub mod ule og for hvert forsikrings- og genforsikringsselskab ved anvendelse af enten den relevante standardformels korrelationsmatrix eller den godkendte interne model Værdien af nbscr i artikel 206, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne bør udledes med enten aggregeringsmatrixen i standardformlen eller den godkendte interne model. Værdien af fremtidige diskretionære ydelser i artikel 206, stk. 1, i gennemførelsesforanstaltningerne bør svare til den del af de fremtidige diskretionære ydelser, der vedrører den del af de konsoliderede data, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 18 Koncerninterne transaktioner Ved udarbejdelse af de konsoliderede data, såfremt den del af det bedste skøn for de forsikringsmæssige hensættelser, der vedrører fremtidige diskretionære ydelser i de enkelte forsikrings- og genforsikringsselskaber, justeres for koncerninterne transaktioner i overensstemmelse med artikel 339, stk. 2, i gennemførelsesforanstaltningerne, bør det samlede beløb for de fremtidige diskretionære ydelser på koncernplan justeres tilsvarende. Retningslinje 19 Øvre grænse Justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne på koncernplan bør ikke overstige summen af justeringerne for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i de forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne. Retningslinje 20 Alternativ beregning 9/12

10 1.47. Som alternativ til den i retningslinje 17 foreslåede beregning bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab, såfremt der er et rimeligt homogent niveau i de fremtidige diskretionære ydelser i det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab og forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesforanstaltningerne, beregne de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne i overensstemmelse med retningsline Det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab eller forsikringsholdingselskab bør kunne påvise over for den tilsynsførende for koncernen, at der i henhold til koncernens forretnings- og risikoprofil er sikret et rimeligt homogent niveau i de fremtidige diskretionære ydelser i koncernen. Retningslinje 21 Alternativ beregning I overensstemmelse med retningslinje 20 bør det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab beregne justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne ved hjælp af følgende formel: hvor: - er justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne for det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesbestemmelserne - betegner den anvendte procentdel for oprettelsen af det konsoliderede regnskab - betegner den forholdsmæssige justering som følge af diversifikationseffekten på koncernplan, idet tælleren er solvenskapitalkravet beregnet på grundlag af de konsoliderede data i overensstemmelse med artikel 336, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne, men inden justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne, og idet nævneren er solvenskapitalkravet inden justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne for hvert forsikrings- og genforsikringsselskab, som er konsolideret i 5 5 er lig med følgende sum ved anvendelse af standardformlen: 10/12

11 overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c) i gennemførelsesforanstaltningerne. Del VI: Justering for de udskudte skatters tabsabsorberende evne på koncernplan Retningslinje 22 Beregning Det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab bør beregne justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne ved hjælp af følgende formel: hvor: - betegner den anvendte procentdel for oprettelsen af det konsoliderede regnskab - er justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne for det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesbestemmelserne - er solvenskapitalkravet efter justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne og inden justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne for det enkelte forsikrings- og genforsikringsselskab, der er konsolideret i overensstemmelse med artikel 335, stk. 1, litra a), b) og c), i gennemførelsesbestemmelserne - 6 er solvenskapitalkravet beregnet på grundlag af de konsoliderede data i overensstemmelse med artikel 336, litra a), i gennemførelsesbestemmelserne efter justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne og inden justeringen for de udskudte skatters tabsabsorberende evne. 6 er lig med følgende sum ved anvendelse af standardformlen: 11/12

12 Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, bestræber de nationale kompetente myndigheder sig på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger bedst muligt Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, indarbejder dem i deres lov- eller tilsynsrammer på passende vis Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og de angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse, senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og vil blive indberettet i overensstemmelse hermed. Afsluttende bestemmelse om revision Disse retningslinjer revideres af EIOPA. 12/12

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag

Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/168 DA Retningslinjer for klassificering af kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA-BoS-14/146 DA Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse Version 1

Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse Version 1 Spørgsmål og svar om ensartet kundebeskyttelse Version 1 Bekendtgørelsen / Bilags Bekendtgørelsen 1, stk. 3, 4 Hvordan forstås accessoriske risici? Begrebet accessoriske risici fortolkes i overensstemmelse

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Revidata Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Erhvervsstyrelsen A. Saaby-Jensen & Søn ApS Olufsvej 6 B 2100 København Ø Årsrapport 1/1-31/12

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning

RETNINGSLINJER FOR BENCHMARKING AF AFLØNNING EBA/GL/2014/08 16/07/2014. Retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Retningslinjer for benchmarking af aflønning Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa- Parlamentets

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Vi har primært forholdt os til de 2 første af de 5 anførte hovedformål i høringsbrevet.

Vi har primært forholdt os til de 2 første af de 5 anførte hovedformål i høringsbrevet. Modtager: Finanstilsynet, Flemming Petersen, fp@ftnet.dk Emne: Høringssvar vedrørende ændring af regnskabsbekendtgørelsen Dato: Den 20. februar 2015 Høringspart: Den Danske Aktuarforening HØRINGSSVAR Den

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere