VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub"

Transkript

1 VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014

2 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde side 15 Kontingentsatser side 11 Medlemsfordele side 15 Nyheder & informationsformidling side 24 Nyttige numre side 27 Ordensregler side 16 Retningslinjer for medlemsgrupper side 12 Sekretariatet side 3 Tidsbestilling side 15 Træning side 23 Turneringer side 19 Turneringsbetingelser, generelle side 19 Ugeklubber side 26 Vedtægterne side 4 Værd at vide side 28 2

3 SEKRETARIATET Sekretariatet varetager alt, der har med Golfklubben at gøre. Arbejdsopgaverne består blandt meget andet i: Medlemsservice, indmeldelser, udmeldelser, kontingentopkrævninger og betalingsopfølgning, nyhedsformidling, korrespondance, kontakt til Dansk Golf Union, turneringsarbejde - herunder opsætning, tilmeldinger, afbud, forberedelser og afvikling udvalgssamarbejde og bestyrelsessamarbejde. Medlemmernes handicaps reguleres desuden dagligt. Der udlægges reviderede handicaplister hver tirsdag og fredag. Medlemmer med Himmerland som hjemmeklub kan indlevere scorekort til regulering i postkassen ved klubkontoret. Denne postkasse kan også bruges til øvrig korrespondance med klubben. Klubsekretæren, Maria Fjelstrup Kallesø, kan træffes på telefon , via eller personligt på klubkontoret inden for sekretariatets åbningstider, der primo marts til ultimo oktober er alle hverdage fra til samt torsdage helt til kl I perioden primo november til ultimo februar har sekretariatet kontor- og telefontid torsdage og fredage fra til eller efter nærmere aftale. Dog er kontoret altid lukket 1. torsdag/fredag i november samt mellem jul og nytår. BESTYRELSEN FOTO KOMMER Formand PETER GRINSTED Aarhus Turneringsudvalg & Ugeklubber Bane-, Elite-, Junior- & Breddeudvalg FOTO KOMMER FOTO KOMMER GITTE NIELSEN Aabenraa JUDY HØJBO Farsø VAGNER MORTENSEN Farsø THOMAS H. NIELSEN Aars

4 KLUBBENS VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland Golf Klub, stiftet i Golfklubben har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben har indgået en aftale med Himmerland Golf & Country Club A/S vedrørende brugsret til vedligeholdt golfanlæg, på hvilken klubben skal organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. 3 Medlemskab Som medlem kan optages enhver. Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på golfbanen. Kun fysiske personer kan optages som medlem. Medlemmerne opdeles i følgende kategorier: A. Voksne: Medlemmer over 25 år. B. Ungdomsspillere: Medlemmer mellem år. C. Juniorer: Medlemmer under 19 år. D. Hverdagsmedlemmer. E. Passive medlemmer. F. Fleksmedlemmer Medlemmerne er forpligtet til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. 4

5 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat 4 Indmeldelse Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge. 5 Udmeldelse Medlemskab er bindende for et halvår ad gangen. Udmeldelse af klubben eller overgang til passivt medlem skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse med 3 måneders varsel til den eller Aktive medlemmer, der overflyttes til passive medlemmer, kan senere genoptages som aktive medlemmer, dersom betingelserne under 6 er opfyldte. 6 Indskud og kontingent Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Hverdagsmedlemmer betaler 50 % af voksenkontingentet. For juniorer under 19 år betales 25 % af voksenkontingentet, og for ungdomsspillere år betales ligeledes 50 % af voksenkontingentet. Via klubkontingentet betaler medlemskategorierne A-F det til enhver tid gældende årskontingent til Dansk Golf Union. Ved optagelse i klubben er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 25 år, forpligtet til at betale et indskud på p. t. kr ,00. Der er dog 4 undtagelser: 1. Enhver, der pr var noteret som aktionær i HG&CC A/S har for hver aktie på nom. kr ,00, han da var noteret for, ret til 2 medlemskaber uden indskudsbetaling. Medlemmer af HiGK pr , der også var aktionærer i HG&CC A/S på dette tidspunkt, kan overdrage deres aktie (aktier) eller anmelde personer i lige ret- og nedstigende linie, samt til deres ægtefælle/samlever på en aktie, således at der ikke ved disse personers indmeldelse i HiGK kræves indskud. Aktierne giver således fortsat med ovennævnte begrænsning adgang til medlemskab for 2 personer over 25 år. 5

6 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat 2. Personer, der tidligere har betalt et kontant indskud på kr ,00 eller kr , Personer, der er ejer af et indskudsbevis på nominel kr ,-. Er indskudsbeviset overdraget til tredjemand med bestyrelsens samtykke, vil der kun blive opkrævet forskelsbeløbet til gældende indskud for nye medlemmer, p.t. kr ,-. 4. Personer, der uden pauser har været aktive medlemmer af klubben mindst 5 år ved tidspunktet for overgang til seniormedlemskab, betaler kr ,00 i indskud ved overgang til seniormedlemskab. De af medlemmerne betalte kontante indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingentet betales halvårsvis forud med forfaldstidspunkt l. januar og l. juli. 7 Restance Kontingentrestance ud over 3 måneder fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede. Ved første og efterfølgende rykkerskrivelse tillægges et gebyr på kr Ordinær generalforsamling Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Vesthimmerlands Kommune hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne samt revideret regnskab. Indkaldelse samt eventuelle bilag hertil vil blive fremsendt til medlemmerne via e- mail i det omfang, det er muligt. Medlemmer, der ikke er i besiddelse af en e- mailadresse, vil fortsat få materialet fremsendt via almindelig post. 6

7 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 1. februar. Alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde har adgang til generalforsamling. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme. Et medlem kan skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på en generalforsamling. 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra medlemmerne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 10 Generalforsamlingens ledelse Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 1 medlem forlanger det. Ved personvalg skal der dog afstemmes skriftligt. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: 7

8 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 11 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 12 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen med direkte valg af bestyrelsens formand. Genvalg kan finde sted. I bestyrelsen skal mindst 2 grundejere og 1 ikke-grundejer være repræsenteret. Af bestyrelsen afgår årligt skiftevis 2 og 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 8

9 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat Suppleanter vælges for et år ad gangen. 13 Bestyrelsens kompetence Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg. Medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab som aktiv junior, sikres medbestemmelse i klubbens anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 14 Tegning og hæftelse Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt ét bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner over ,00 kr. kræves dog underskrift af formanden og kassereren. Optagelse af lån på mere end ,00 kr. samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 9

10 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på klubbens vegne hæfter alene klubbens formue. 15 Regnskab Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 16 Særlige bestemmelser i relation til DGU Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og NGU Introduktionskort. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system. Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område. 17 Disciplinær straf Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med skriftlig advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. 10

11 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat 18 Opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2010 KONTINGENTER Kontingenter opkræves halvårligt med forfald 1. januar og 1. juli. Når kontingentet er betalt kan bagmærket, som skal anbringes synligt på bag en, afhentes på klubkontoret. Kontingenttype Årligt Voksen (over 25 år) Kr ,00 Ungdomsspiller (19-25 år) Kr ,00 Junior (til og med 18 år) Kr ,00 Fleks hverdagsmedlem Kr ,00 Fleksmedlem Kr ,00 Junior u/spilletilladelse Kr. 800,00 Passiv Kr. 650,00 11

12 ØVRIGE PRISER INDSKUD Ved indmeldelse er ethvert medlem, der er fyldt 25 år, forpligtet til at betale et indskud på kr ,00. Dette gælder kategorierne Voksen og Fleks Hverdag. Ved skift af kontingentgruppe fra fleks- eller ungdomsspiller til voksen- eller fleks hverdagsmedlem skal tillige betales indskud. Indskud tabes ved udmeldelse. BAGRUM I kælderen under Himmerland Resort Hotel forefindes bagrum / lockerskabe. Disse udlejes for kr. 500,00 årligt. Kontakt klubsekretæren, hvis du har behov for et sted til dit udstyr. GREENFEE Bane Tidsrum 18 huller Hel dag Garia Course Alle dage 400,00 600,00 Backtee Course Alle dage 600, ,00 Bette Course Alle dage 50,00 - Juniorspillere betaler det halve. RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSGRUPPER I henhold til gældende regler for klubber, der er medlem af Dansk Golf Union, må man som voksen-, ungdoms- og juniormedlem spille alle ugens dage. Fleks Hverdag (tidligere benævnt Hverdagsmedlemskab) er fleksmedlemmer med hverdagsrettigheder, der frit må spille på deres hjemmebane mandag til torsdag. Fredag til søndag kan spilles mod betaling af halv greenfee. Dette tilbud gælder dog kun Himmerlands egne medlemmer af denne kategori. Fleksmedlemskab giver spilleret via det F-markerede DGU-kort samt stemmeret på klubbens generalforsamlinger. Fleksmedlemmer skal ikke betale indskud, men skal - oven i kontingentet - betale normal greenfee på såvel egen som på andre baner. Passivt medlemskab er et ikke-medlemskab, som mange vælger, hvis de ønsker en golf-pause, men gerne vil bibeholde en plads - og indskuddet - i golfklubben. Et passivt medlem har ingen spilleret - heller ikke mod betaling af greenfee. Er du 12

13 RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSGRUPPER - fortsat passivt medlem i Himmerland, men har et fuldgyldigt medlemskab andetsteds, kan du selvfølgelig spille i Himmerland mod betaling af greenfee på lige fod med klubbens øvrige gæstespillere. SKIFT AF KONTINGENTGRUPPE Skift fra aktiv til passiv eller fra fuldgyldig til hverdagsmedlemskab eller fleks kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december. Skift fra junior- til ungdomsmedlemskab og fra ungdoms- til voksenmedlemskab sker automatisk. Man er junior til og med det kalenderår, man fylder 18 og man er ungdomsmedlem til og med det kalenderår, man fylder 25. UDMELDELSE I henhold til vedtægternes 5 skal udmeldelse af klubben ligeledes meddeles skriftligt med 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december. MEDLEMSFORDELE Som aktivt medlem af Himmerland Golf Klub har man adgang til en masse herlige fordele. Man har blandt andet spilleret på to 18 hullers baner og én 9 hullers par 3 bane mulighed for 28 dages forudbestilling af starttider mulighed for at træne i tørvejr fra overdækket range fri adgang til ugentlig fællestræning i sæsonen Fri adgang til resortens svømmehal og omklædningsfaciliteter mulighed for rabatter ved køb i HG&SR A/S (blandt meget andet 20 % rabat på gæstegreenfee) ved tilmelding til HG&SR s Loyalitetsprogram. Se mere herom på hjemmesiden. Som fuldgyldigt medlem af Himmerland kan man desuden spille til ½ greenfee i de nordjyske klubber, der hører under SGN - Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland. (Se mere herom på side 25) 13

14 GOLFBILER LEJET GOLFBIL I kælderen under Himmerland Resort Hotel står en imponerende flåde af Garia elgolfbiler klar til udlejning. Golfbilerne kan lejes gennem Proshoppen af medlemmer og greenfeegæster. Golfbiler kan kun lejes og køres af personer over 18 år. Golfbiler må kun køre på golfbanen. Det er dog tilladt, at krydse vejen i forbindelse med spil på banen. Udlejning af golfbiler vil kun finde sted, når baneforholdene tillader det. PRIVAT GOLFBIL Det er også muligt at benytte egen golfbil mod betaling af årligt gebyr til Himmerland Golf & Spa Resort A/S. Der er to kategorier: KATEGORI 1 persontilladelse PRIS: DKK 800,00 plus moms per person per kalenderår KRAV: Lægeerklæring HVEM MÅ FØRE BILEN? Tilladelsen til at køre på banen/føre den private golfbil gælder kun den person for hvem lægeattesten er udfærdiget. HVEM MÅ KØRE MED? Føreren må medbringe valgfri passager. Kategorien for private golfbilejere, der afleverer lægeattest på, at de kun kan udføre deres sport, hvis de har mulighed for at benytte persontransporterende vogne. KATEGORI 2 husstandstilladelse PRIS: DKK 2.295,00 plus moms per golfbil per kalenderår KRAV: Ingen HVEM MÅ FØRE BILEN? Op til 6 navngivne personer over 18 år. HVEM MÅ KØRE MED? Der må medbringes valgfri passager. Ved registreringen skal opgives op til 6 mulige førere af golfbilen. De navne, der gives ved registrering er bindende for registreringsåret og kan ikke efterfølgende ændres. HVAD FÅR MAN FOR AFGIFTEN? Man får ret til at benytte sin private golfbil på banerne tilknyttede Himmerland Golf & Spa Resort. Afgiften opkræves årligt primo hvert kalenderår. Når betaling er foretaget, kan årsskiltet afhentes. Dette skilt skal placeres synligt i bilens forrude. 14

15 TIDSBESTILLING I Himmerland skal bestilles starttider for at komme ud at spille. Starttider kan bookes via Golfbox - i Proshoppen - telefon eller i Receptionen - telefon Medlemmer og husejere kan bestille starttider 28 dage i forvejen. Gæster kan bestille tider 5 dage i forvejen. Husk DGU-numre på alle spillere, når du booker! ELITEARBEJDE TEAM HIMMERLAND er Himmerland Golf Klubs eliteafdeling, der skal medvirke til at gøre Himmerland Golf Klub kendt rundt omkring på de danske golfbaner. Teamet skal forsøge at være repræsenteret på højeste niveau i DGU-regi. Dette er ensbetydende med, at den overordnede målsætning for teamet er at være repræsenteret i den bedste række i Danmarksturneringen. Spillere, der deltager på Team Himmerland, skal ligeledes være af en sådan spillemæssig styrke, at de kan markere sig i danske rangliste-turneringer og fra tid til anden være landsholdspotentiale. På længere sigt skal Team Himmerland være i stand til at skabe spillere, der kan gøre karriere som professionelle såvel playing som teaching. JUNIORARBEJDE HIMMERLAND JUNIORKLUB er Himmerland Golf Klubs juniorafdeling. Målsætningen er at give de unge spillere sjove golfoplevelser, hjælpe dem med at blive stabile, omgængelige golfere samt at opnå gode resultater i turneringer. Juniorklubben har stor opbakning fra såvel forældre som klubbens øvrige medlemmer. Vi møder stor forståelse fra andre spillere, når vi på banen indfører de håbefulde unge i golfens forunderlige verden. Juniorklubben er opdelt i flere grupper, der hver især tilgodeser juniorernes individuelle niveauer og behov. 15

16 BANESERVICE Baneservice er et begreb, der under ét dækker over funktionerne starter, banekontrol og baneforplejning. I Starters House sørger starteren igennem højsæsonen for, at golfspillere sendes af sted på banerne i henhold til de i forvejen bookede starttider. Service til medlemmer og gæster er nøgleordet i Starters House, der er leveringsdygtig i de småting - drikkevarer, slik, tobak eller tees - du lige står og mangler inden start. Banekontrollen er ligeledes en service over for klubbens medlemmer og gæster, og er ikke kun kontrolforanstaltning. Der henstilles til, at alle efterkommer banekontrollens anvisninger og eventuelle påtaler. Dette indebærer, at spillere, der antræffes uden at kunne dokumentere spilleberettigelse, øjeblikkeligt vil blive bortvist. Banekontrollens ønske er at hjælpe alle til at få en god oplevelse på Himmerland Golf Klubs baner. Banekontrollen kan påtale overtrædelser af stedets ordensforskrifter og kontrollerer blandt andet om hver spiller medbringer og anvender eget udstyr, om spilleren er berettiget til spil (synligt bagmærke), om gæstespillere har betalt greenfee og om korrekt baneforløb overholdes Hvis forskrifter for spil og opførsel ikke overholdes, har banekontrollen i sidste ende ret til at bortvise spillere fra banen. ORDENSREGLER SIKKERHED Spilleren bør ved prøvesving sikre sig, at ingen kan blive ramt af køllen eller opslået jord etc. På tee: Man står omtrent ud for spilleren, der skal slå, men aldrig nærmere landingsområdet end spilleren selv. På fairway: Man går ikke nærmere hullet end den spiller, der skal slå, medmindre man er så langt ude i siden af hullet, at der ikke er risiko, eller man er opfordret til at gå frem for at kigge. Man råber "fore" af fuld kraft, hvis en bold er på vej mod andre spillere. HENSYN Er man gæst, betaler man greenfee i Proshoppen eller Receptionen FØR spil. Man tee er ikke en bold op, når det er andres tur. 16

17 ORDENSREGLER - fortsat Skal en spiller slå en ny (eller provisorisk) bold fra teestedet, går han til side og venter, til alle andre har slået. Ingen bevæger sig, taler eller står tæt på spilleren eller lige bag bolden eller hullet, når en spiller skal slå. Ingen må slå til bolden, hvis spillerne foran er indenfor rækkevidde. Man udebliver ikke fra en turnering uden rettidigt afbud. Man er høflig, og man opretholder en behagelig omgangstone. Man kigger efter medspillernes (og modstandernes) bolde. Man hjælper modstanderen med at lede efter bolden. Man kommer ikke med undskyldninger for eget dårligt spil. Man viser ikke arrigskab, vrede eller frustration ved fysisk handling. Man undskylder ved personligt fremmøde, hvis man har udsat andre for fare for at blive ramt af ens bold. Man hjælper modstanderen med regelforståelse også til egen ulempe. Man er ikke højrøstet på banen. Man overholder klubbens dresscode. Man samler ikke en bold op, medmindre man er absolut sikker på, den ikke er i spil. Man taler ikke i mobiltelefon under spillet. Man træder ikke i andre spilleres puttelinie. Man lader ikke sin skygge dække andres bold eller puttelinie. Man holder på flagdugen, mens man passer flagstangen for andre. Man står udenfor medspillerens personlige "øjenkrogssynsvidde" især på green. Man vinder spillet på egen præstation ikke ved at genere modstanderen det mindste. Man trykker hånd efter spillet. OVERHOLDELSE AF REGLER Man overholder golfreglerne og snyder ikke. Man er sin egen dommer. Man retter ikke på andre spilleres teknik, dog undtaget efter opfordring på træningsbanen. Man snyder ikke med sit handicap. Man snyder ikke med sin medlemsstatus og spiller i weekender som hverdagsmedlem. Man bærer sit bagmærke (der udsendes/udleveres ved betaling) synligt på bagen. SPILLETEMPO Man overholder starttidsintervallerne og slår ud til korrekt tid. Spilleren, hvis bold er længst fra hullet, skal spille uden unødig forsinkelse. 17

18 ORDENSREGLER - fortsat Så snart det er klart, at en bold ikke LET kan findes, skal bagfrakommende spillere vinkes igennem. Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de ledende, selv hvis bolden findes. Green skal forlades straks spillet på hullet er afsluttet. Et hold, som ikke holder sin plads på banen, skal vinke igennem, når der er et ledigt hul foran. Et hold, der spiller en fuld runde (18 huller) har ret til at gå igennem et hold, der spiller færre huller. Man spiller så hurtigt, man kan: Vær parat, spild ikke tiden, gå hurtigt. Man overholder de normerede spilletider 4 timer på Garia Course og 4½ timer på Backtee Course. Man spiller ikke videre, når man ikke kan få point på hullet. Ved green placerer man sin bag hensigtsmæssigt i retning af adgangsvejen til næste tee. Mødes spillere fra hver sit hold på banen, således at den ene spiller må vente på den anden, har den spiller fortrinsret, som er længst fremme på banens 18 huller. OMSORG FOR BANEN Ujævnheder, man har lavet i bunkers, skal udjævnes omhyggeligt. Opslåede græstørv også på teestedet - samt nedslagsmærker og spikesmærker på greens skal repareres (sidstnævnte efter man har puttet). En spiller må ikke beskadige green ved at læne sig op ad sin putter. Spiller eller caddie må ikke træde tæt på hullet f.eks. når bolden samles op. Skader ved prøvesving bør undgås. Man bringer ikke bag eller vogn ind på green eller teested. Man opholder sig ikke på teestedet, når man venter. Man medbringer en pitchfork i lommen til reparation af greens. Man smider ikke flaget på green, men lægger det - uden at beskadige green. Man løfter og genplacerer flaget uden at beskadige hulkanten. GOLFBILER Lejede golfbiler må udelukkende færdes på golfbanen og de til golfbanen hørende stier. Lejede golfbiler må ikke på offentlig vej (offentlig vej må dog gerne krydses som naturlig del af golfspillet) eller i husområderne. Private golfbiler skal være udstyrede med det for året gældende kategoriskilt, der viser at bilen er berettiget til at køre på banen. 18

19 ORDENSREGLER - fortsat DRESSCODE Der henstilles til at spillere er iført tækkelig beklædning eksempelvis poloshirt eller anden overdel med ærmer og krave samt at shorts ikke er kortere end til midt på låret. Det er ikke velset at opholde sig i arkaden, restauranten, klublokalet, baren, proshoppen, receptionen eller på golfbanen iført badetøj. TURNERINGER I løbet af året arrangeres en del klubturneringer, i hvilke klubbens medlemmer og gæster kan deltage. Disse turneringer er nærmere beskrevet i turneringsprogrammet, som produceres før sæsonstart. Programmet kan rekvireres eller hentes hos klubsekretæren og downloades fra hjemmesiden For hver enkelt turnering fremgår det, hvornår den spilles og hvem der er sponsor. Mere specifikke informationer som starttidspunkt, bane og turneringsformat, kan ses under den enkelte turnering på Golfbox. De specifikke turneringsbetingelser opslås ca. 2½ uge før turneringens afvikling. Tilmelding skal ske skriftligt via mail eller Golfbox. Læs altid de enkelte turneringers specifikke betingelser, da afvigelser fra klubbens generelle turneringsbetingelser kan forekomme. GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER AFBRYDELSE AF SPIL Spillet kan afbrydes i tilfælde af tordenvejr med risiko for lynnedslag eller meget kraftig regn. Afbrydelse adviseres ved brug af kompressorhorn. Øjeblikkelig suspension af spillet: En lang tone efterfulgt af en kort. Suspension af spillet: Tre på hinanden følgende toner, der gentages. Genoptagelse af spillet: To korte toner, der gentages. AFBUD Op til kl den sidste hverdag før turneringens afvikling rettes afbud til klubsekretæren. Herefter rettes afbud til turneringslederne. Ved afbud senere end én time før første start eller udeblivelse uden afbud skal turneringsfee betales. 19

20 GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER - fortsat AFSTANDSMÅLERE Det er tilladt at benytte afstandsmåler (jf. lokalreglen herfor) medmindre andet er foreskrevet i de specifikke turneringsbetingelser. CADDIES Det er tilladt at benytte sig af caddie medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser. EFTERTILMELDINGER accepteres som udgangspunkt ikke. Det vil være op til turneringslederne, hvorvidt eventuelle eftertilmeldte kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads FOR SEN ANKOMST Ved ankomst op til 5 minutter efter starttidspunkt tildeles 2 straffeslag i slagspil og tab af 1. hul i hulspil. Ankomst senere end 5 minutter efter starttidspunkt medfører diskvalifikation. GOLFBILER Det er tilladt at benytte persontransporterende vogne så længe chefgreenkeeperen tillader det, medmindre andet er anført i de specifikke betingelser. IGANGSÆTNING AF SPIL Ved gunstart sættes spillet i gang på det for turneringen givne tidspunkt ved brug af kompressorhorn. (Én lang tone) JUNIORER kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne. LIGE RESULTATER I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således: Hulspil: Sudden death play off fra hul 1 Slagspil/stableford: Laveste handicap Hvis stadig lige: Laveste score/flest points på sidste Hvis stadig lige: Lodtrækning Klubmesterskaber: Omspil af 1 hul indtil vinderen er fundet. Hul udpeges af turneringsledelsen. 20

21 GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER - fortsat MOBILTELEFONER Der henstilles til turneringsdeltagere, at mobiltelefoner er slukkede under spillet. PRÆMIER Der vil som udgangspunkt være 1 præmie pr. 5 deltagere i de enkelte rækker. Modtagelse af præmier kræver tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen. Præmieoverrækkelsen vil finde sted hurtigst muligt efter at turneringen er færdigspillet. Nærmere informationer om tid og sted gives af turneringsledelsen på dagen. REGLER Der henvises til de til enhver tid gældende golfregler formulerede af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews samt til klubbens eventuelle lokalregler. RÆKKER I individuelle turneringer vil spillerne videst muligt blive inddelt i 4 antalsmæssigt lige store rækker. I visse turneringer kan turneringsudvalget finde det hensigtsmæssigt at opdele deltagerne i rækker på forhånd, og da vil rækkeinddelingen være oplyst i turneringens specifikke betingelser. Klubbens turneringer er åbne for alle med spilletilladelse og registreret HCP på max. 54, medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser. En række kræver minimum 5 deltagere for at opretholdes. Ved færre en 5 deltagere, slås rækkerne sammen. Hvor spillere med HCP 37 eller derover deltager i foursome eller greensome sættes HCP til 36. SCOREKORT udleveres af turneringslederne fra ½ time før start ved løbende start eller fra 1½ time før start ved gunstart. Scorekort skal afhentes senest 10 minutter før en løbende start og senest 15 minutter før en gunstart. 21

22 GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER - fortsat SPILLETID Maksimal spilletid for Garia Course er 4 timer. Maksimal spilletid for Backtee Course er 4½ timer. Vær dog opmærksom på at der i spidsbelastede perioder (ferier, helligdage, weekender) må påregnes længere rundetider. STARTLISTE forefindes ved sekretariatet samt på Golfbox senest kl dage før turneringen. Oplysning om starttid kan desuden indhentes på telefon inden for klubsekretariatets åbningstider. TEESÆT Medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser spiller herrer fra gul tee / tee 56 og damer spiller fra rød tee / tee 52. TID OG STED for turneringen vil fremgå af de til turneringen opsatte betingelser. TILMELDING Tilmelding foregår via Golfbox. Det er dog også muligt at tilmelde sig pr. mail: Husk at meddele DGU-nummer på alle der tilmeldes. TILMELDINGSFRIST udløber kl , 5 dage før turneringen. Det er vigtigt for afviklingen af turneringen, at fristen respekteres, da blandt andet ubrugte starttider skal kunne frigives. TURNERINGSFEE Almindelig klubturnering: Voksenspiller kr. 75,00 og Juniorspiller kr. 50,00. (Man er i golfsammenhæng juniorspiller til og med det kalenderår i hvilket man fylder 18) Grundfee en kan tillægges et beløb, hvis der er en form for forplejning med i turneringsarrangementet. Turneringsfee betales til turneringslederne ved afhentningen af scorekort. Gæstespillere betaler normal greenfee og turneringsfee ved deltagelse i turneringer. Greenfee betales i Proshoppen forud runden. 22

23 GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER - fortsat Himmerlands egne fleks-hverdagsmedlemmer betaler halv greenfee i Proshoppen ved deltagelse i klubbens turneringer i weekender. TVIVLSSPØRGSMÅL afgøres af turneringskomiteen / turneringslederne UDEBLIVELSE Udeblivelse uden afbud vil medføre skriftlig advarsel. Næste udeblivelse vil uden yderligere varsel medføre 2 spilledages karantæne. Hvis en spiller trækker sig under en turnering eller før en enkelt runde uden gyldig grund, anses det som usportslig optræden og sidestilles med udeblivelse. TRÆNING Med vores NIKE Performance Center, der byder på overdækkede udslagssteder og yderligere udslagssteder fra måtter og græs, samt områder for træning af det korte spil, bunkerslag og putting, er der rig mulighed for at kunne øve alle spillets facetter. TRÆNERE Må vi præsentere Himmerlands dynamiske træner-duo, Steven Chad, der har været at finde såvel på driving range som i Proshoppen siden 2012 og ikke mindst Himmerlands navnkundige chefpro Robert Bobby the Pro Kristensen, der siden 1980 har lært spillere både howdy-howdy og waggle-waggle. INDIVIDUELLE LEKTIONER En lektion varer 30 minutter og koster kr. 250,00. Alle grundlektioner i Himmerland er med video. 23

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 BESTYRELSENS FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR KALØ GOLF CLUB D. 20/3-2014 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kalø Golf Club. 1.2 Klubben har hjemsted på golfanlægget beliggende Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT

VEDTÆGTER. for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT KLUBBENS NAVN OG FORMÅL 1.1. Klubbens navn er GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT. 1.2. Golfklubben har hjemsted i Middelfart kommune. 1. 1.3. Klubbens formål er at forestå driften

Læs mere

Vedtægter for Ikast Golf Klub

Vedtægter for Ikast Golf Klub Vedtægter for Ikast Golf Klub som endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14.3.2013 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Ikast Golf Klub. 1.2 Hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB

VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB VEDTÆGTER FOR CGC GOLF CLUB NAVN OG HJEMSTED: Klubbens navn er CGC Golf Club, og dens hjemsted er i Vallensbæk Kommune. 1 2 FORMÅL: Stk. 1: Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB 1 VEDTÆGTER FOR RANDERS FJORD GOLFKLUB Murhusbakken 21, Støvring, 8930 Randers NØ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Klubbens navn er Randers Fjord Golfklub, Støvringgaard (Tidl.: Nørhald Golfklub) og dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Smørum Golfklub

Vedtægter for Smørum Golfklub Vedtægter for Smørum Golfklub Bestyrelsen Marts 2015 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Smørum Golfklub. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Klubben er stiftet den 15. august 1994.

Læs mere

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub

Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub Vedtægter for Lyngbygaard Golf klub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Lyngbygaard Golf Klub og dens hjemsted er i Aarhus kommune. 1.2 Klubben har indgået lejeaftale om brug af det på Lyngbygaard

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November

Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen November 2013 1 1 Klubbens navn er ALBERTSLUND GOLFKLUB hjemmehørende i Albertslund kommune. Det er Albertslund Golfklubs formål med udgangspunkt i foreningsfællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Golfklub

Vedtægter for Midtfyns Golfklub Vedtægter for Midtfyns Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Midtfyns Golfklub der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune. 2 - Formål Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til golfspillet

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB

VEDTÆGTER. for MOLLERUP GOLF CLUB VEDTÆGTER for MOLLERUP GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Indskud og kontingent 7 Restance 8 Ordinær generalforsamling 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub.

Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Vedtægter for MUNKENE I Sebber Kloster Golf Klub. Klubbens navn og formål: Foreningens navn er MUNKENE (herreklub i Sebber Kloster Golfklub). Klubben har hjemsted i Aalborg Kommune. Daglig ledelse er herreklubbens

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

Vedtægter for Asserbo Golf Club

Vedtægter for Asserbo Golf Club Vedtægter for Asserbo Golf Club 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Asserbo Golf Club. Den er stiftet den 30. april 1946 og har hjemsted i Halsnæs kommune. 2 Formål. Det er klubbens formål at skabe gode

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vedtægter for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Sydsjællands Golfklub Mogenstrup og dens hjemsted er Mogenstrup, Næstved

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune.

Vedtægter for. Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Vedtægter for Brøndby Golfklub (Senest revideret april 2016) 1 Klubbens navn er Brøndby Golfklub, og dens hjemsted er Brøndby Kommune. Klubbens formål er: at organisere de til golfsporten hørende idrætslige

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere