VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub"

Transkript

1 VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014

2 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde side 15 Kontingentsatser side 11 Medlemsfordele side 15 Nyheder & informationsformidling side 24 Nyttige numre side 27 Ordensregler side 16 Retningslinjer for medlemsgrupper side 12 Sekretariatet side 3 Tidsbestilling side 15 Træning side 23 Turneringer side 19 Turneringsbetingelser, generelle side 19 Ugeklubber side 26 Vedtægterne side 4 Værd at vide side 28 2

3 SEKRETARIATET Sekretariatet varetager alt, der har med Golfklubben at gøre. Arbejdsopgaverne består blandt meget andet i: Medlemsservice, indmeldelser, udmeldelser, kontingentopkrævninger og betalingsopfølgning, nyhedsformidling, korrespondance, kontakt til Dansk Golf Union, turneringsarbejde - herunder opsætning, tilmeldinger, afbud, forberedelser og afvikling udvalgssamarbejde og bestyrelsessamarbejde. Medlemmernes handicaps reguleres desuden dagligt. Der udlægges reviderede handicaplister hver tirsdag og fredag. Medlemmer med Himmerland som hjemmeklub kan indlevere scorekort til regulering i postkassen ved klubkontoret. Denne postkasse kan også bruges til øvrig korrespondance med klubben. Klubsekretæren, Maria Fjelstrup Kallesø, kan træffes på telefon , via eller personligt på klubkontoret inden for sekretariatets åbningstider, der primo marts til ultimo oktober er alle hverdage fra til samt torsdage helt til kl I perioden primo november til ultimo februar har sekretariatet kontor- og telefontid torsdage og fredage fra til eller efter nærmere aftale. Dog er kontoret altid lukket 1. torsdag/fredag i november samt mellem jul og nytår. BESTYRELSEN FOTO KOMMER Formand PETER GRINSTED Aarhus Turneringsudvalg & Ugeklubber Bane-, Elite-, Junior- & Breddeudvalg FOTO KOMMER FOTO KOMMER GITTE NIELSEN Aabenraa JUDY HØJBO Farsø VAGNER MORTENSEN Farsø THOMAS H. NIELSEN Aars

4 KLUBBENS VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland Golf Klub, stiftet i Golfklubben har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben har indgået en aftale med Himmerland Golf & Country Club A/S vedrørende brugsret til vedligeholdt golfanlæg, på hvilken klubben skal organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. 3 Medlemskab Som medlem kan optages enhver. Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på golfbanen. Kun fysiske personer kan optages som medlem. Medlemmerne opdeles i følgende kategorier: A. Voksne: Medlemmer over 25 år. B. Ungdomsspillere: Medlemmer mellem år. C. Juniorer: Medlemmer under 19 år. D. Hverdagsmedlemmer. E. Passive medlemmer. F. Fleksmedlemmer Medlemmerne er forpligtet til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. 4

5 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat 4 Indmeldelse Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge. 5 Udmeldelse Medlemskab er bindende for et halvår ad gangen. Udmeldelse af klubben eller overgang til passivt medlem skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse med 3 måneders varsel til den eller Aktive medlemmer, der overflyttes til passive medlemmer, kan senere genoptages som aktive medlemmer, dersom betingelserne under 6 er opfyldte. 6 Indskud og kontingent Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Hverdagsmedlemmer betaler 50 % af voksenkontingentet. For juniorer under 19 år betales 25 % af voksenkontingentet, og for ungdomsspillere år betales ligeledes 50 % af voksenkontingentet. Via klubkontingentet betaler medlemskategorierne A-F det til enhver tid gældende årskontingent til Dansk Golf Union. Ved optagelse i klubben er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 25 år, forpligtet til at betale et indskud på p. t. kr ,00. Der er dog 4 undtagelser: 1. Enhver, der pr var noteret som aktionær i HG&CC A/S har for hver aktie på nom. kr ,00, han da var noteret for, ret til 2 medlemskaber uden indskudsbetaling. Medlemmer af HiGK pr , der også var aktionærer i HG&CC A/S på dette tidspunkt, kan overdrage deres aktie (aktier) eller anmelde personer i lige ret- og nedstigende linie, samt til deres ægtefælle/samlever på en aktie, således at der ikke ved disse personers indmeldelse i HiGK kræves indskud. Aktierne giver således fortsat med ovennævnte begrænsning adgang til medlemskab for 2 personer over 25 år. 5

6 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat 2. Personer, der tidligere har betalt et kontant indskud på kr ,00 eller kr , Personer, der er ejer af et indskudsbevis på nominel kr ,-. Er indskudsbeviset overdraget til tredjemand med bestyrelsens samtykke, vil der kun blive opkrævet forskelsbeløbet til gældende indskud for nye medlemmer, p.t. kr ,-. 4. Personer, der uden pauser har været aktive medlemmer af klubben mindst 5 år ved tidspunktet for overgang til seniormedlemskab, betaler kr ,00 i indskud ved overgang til seniormedlemskab. De af medlemmerne betalte kontante indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingentet betales halvårsvis forud med forfaldstidspunkt l. januar og l. juli. 7 Restance Kontingentrestance ud over 3 måneder fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede. Ved første og efterfølgende rykkerskrivelse tillægges et gebyr på kr Ordinær generalforsamling Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Vesthimmerlands Kommune hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne samt revideret regnskab. Indkaldelse samt eventuelle bilag hertil vil blive fremsendt til medlemmerne via e- mail i det omfang, det er muligt. Medlemmer, der ikke er i besiddelse af en e- mailadresse, vil fortsat få materialet fremsendt via almindelig post. 6

7 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 1. februar. Alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde har adgang til generalforsamling. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme. Et medlem kan skriftligt meddele et andet medlem fuldmagt til at repræsentere sig på en generalforsamling. 9 Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra medlemmerne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 10 Generalforsamlingens ledelse Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 1 medlem forlanger det. Ved personvalg skal der dog afstemmes skriftligt. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: 7

8 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 11 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 12 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen med direkte valg af bestyrelsens formand. Genvalg kan finde sted. I bestyrelsen skal mindst 2 grundejere og 1 ikke-grundejer være repræsenteret. Af bestyrelsen afgår årligt skiftevis 2 og 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 8

9 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat Suppleanter vælges for et år ad gangen. 13 Bestyrelsens kompetence Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg. Medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab som aktiv junior, sikres medbestemmelse i klubbens anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 14 Tegning og hæftelse Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt ét bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner over ,00 kr. kræves dog underskrift af formanden og kassereren. Optagelse af lån på mere end ,00 kr. samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. 9

10 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på klubbens vegne hæfter alene klubbens formue. 15 Regnskab Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 16 Særlige bestemmelser i relation til DGU Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og NGU Introduktionskort. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system. Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område. 17 Disciplinær straf Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med skriftlig advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. 10

11 KLUBBENS VEDTÆGTER fortsat 18 Opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2010 KONTINGENTER Kontingenter opkræves halvårligt med forfald 1. januar og 1. juli. Når kontingentet er betalt kan bagmærket, som skal anbringes synligt på bag en, afhentes på klubkontoret. Kontingenttype Årligt Voksen (over 25 år) Kr ,00 Ungdomsspiller (19-25 år) Kr ,00 Junior (til og med 18 år) Kr ,00 Fleks hverdagsmedlem Kr ,00 Fleksmedlem Kr ,00 Junior u/spilletilladelse Kr. 800,00 Passiv Kr. 650,00 11

12 ØVRIGE PRISER INDSKUD Ved indmeldelse er ethvert medlem, der er fyldt 25 år, forpligtet til at betale et indskud på kr ,00. Dette gælder kategorierne Voksen og Fleks Hverdag. Ved skift af kontingentgruppe fra fleks- eller ungdomsspiller til voksen- eller fleks hverdagsmedlem skal tillige betales indskud. Indskud tabes ved udmeldelse. BAGRUM I kælderen under Himmerland Resort Hotel forefindes bagrum / lockerskabe. Disse udlejes for kr. 500,00 årligt. Kontakt klubsekretæren, hvis du har behov for et sted til dit udstyr. GREENFEE Bane Tidsrum 18 huller Hel dag Garia Course Alle dage 400,00 600,00 Backtee Course Alle dage 600, ,00 Bette Course Alle dage 50,00 - Juniorspillere betaler det halve. RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSGRUPPER I henhold til gældende regler for klubber, der er medlem af Dansk Golf Union, må man som voksen-, ungdoms- og juniormedlem spille alle ugens dage. Fleks Hverdag (tidligere benævnt Hverdagsmedlemskab) er fleksmedlemmer med hverdagsrettigheder, der frit må spille på deres hjemmebane mandag til torsdag. Fredag til søndag kan spilles mod betaling af halv greenfee. Dette tilbud gælder dog kun Himmerlands egne medlemmer af denne kategori. Fleksmedlemskab giver spilleret via det F-markerede DGU-kort samt stemmeret på klubbens generalforsamlinger. Fleksmedlemmer skal ikke betale indskud, men skal - oven i kontingentet - betale normal greenfee på såvel egen som på andre baner. Passivt medlemskab er et ikke-medlemskab, som mange vælger, hvis de ønsker en golf-pause, men gerne vil bibeholde en plads - og indskuddet - i golfklubben. Et passivt medlem har ingen spilleret - heller ikke mod betaling af greenfee. Er du 12

13 RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSGRUPPER - fortsat passivt medlem i Himmerland, men har et fuldgyldigt medlemskab andetsteds, kan du selvfølgelig spille i Himmerland mod betaling af greenfee på lige fod med klubbens øvrige gæstespillere. SKIFT AF KONTINGENTGRUPPE Skift fra aktiv til passiv eller fra fuldgyldig til hverdagsmedlemskab eller fleks kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december. Skift fra junior- til ungdomsmedlemskab og fra ungdoms- til voksenmedlemskab sker automatisk. Man er junior til og med det kalenderår, man fylder 18 og man er ungdomsmedlem til og med det kalenderår, man fylder 25. UDMELDELSE I henhold til vedtægternes 5 skal udmeldelse af klubben ligeledes meddeles skriftligt med 3 måneders varsel til den 30. juni eller 31. december. MEDLEMSFORDELE Som aktivt medlem af Himmerland Golf Klub har man adgang til en masse herlige fordele. Man har blandt andet spilleret på to 18 hullers baner og én 9 hullers par 3 bane mulighed for 28 dages forudbestilling af starttider mulighed for at træne i tørvejr fra overdækket range fri adgang til ugentlig fællestræning i sæsonen Fri adgang til resortens svømmehal og omklædningsfaciliteter mulighed for rabatter ved køb i HG&SR A/S (blandt meget andet 20 % rabat på gæstegreenfee) ved tilmelding til HG&SR s Loyalitetsprogram. Se mere herom på hjemmesiden. Som fuldgyldigt medlem af Himmerland kan man desuden spille til ½ greenfee i de nordjyske klubber, der hører under SGN - Samarbejdende Golfklubber i Nordjylland. (Se mere herom på side 25) 13

14 GOLFBILER LEJET GOLFBIL I kælderen under Himmerland Resort Hotel står en imponerende flåde af Garia elgolfbiler klar til udlejning. Golfbilerne kan lejes gennem Proshoppen af medlemmer og greenfeegæster. Golfbiler kan kun lejes og køres af personer over 18 år. Golfbiler må kun køre på golfbanen. Det er dog tilladt, at krydse vejen i forbindelse med spil på banen. Udlejning af golfbiler vil kun finde sted, når baneforholdene tillader det. PRIVAT GOLFBIL Det er også muligt at benytte egen golfbil mod betaling af årligt gebyr til Himmerland Golf & Spa Resort A/S. Der er to kategorier: KATEGORI 1 persontilladelse PRIS: DKK 800,00 plus moms per person per kalenderår KRAV: Lægeerklæring HVEM MÅ FØRE BILEN? Tilladelsen til at køre på banen/føre den private golfbil gælder kun den person for hvem lægeattesten er udfærdiget. HVEM MÅ KØRE MED? Føreren må medbringe valgfri passager. Kategorien for private golfbilejere, der afleverer lægeattest på, at de kun kan udføre deres sport, hvis de har mulighed for at benytte persontransporterende vogne. KATEGORI 2 husstandstilladelse PRIS: DKK 2.295,00 plus moms per golfbil per kalenderår KRAV: Ingen HVEM MÅ FØRE BILEN? Op til 6 navngivne personer over 18 år. HVEM MÅ KØRE MED? Der må medbringes valgfri passager. Ved registreringen skal opgives op til 6 mulige førere af golfbilen. De navne, der gives ved registrering er bindende for registreringsåret og kan ikke efterfølgende ændres. HVAD FÅR MAN FOR AFGIFTEN? Man får ret til at benytte sin private golfbil på banerne tilknyttede Himmerland Golf & Spa Resort. Afgiften opkræves årligt primo hvert kalenderår. Når betaling er foretaget, kan årsskiltet afhentes. Dette skilt skal placeres synligt i bilens forrude. 14

15 TIDSBESTILLING I Himmerland skal bestilles starttider for at komme ud at spille. Starttider kan bookes via Golfbox - i Proshoppen - telefon eller i Receptionen - telefon Medlemmer og husejere kan bestille starttider 28 dage i forvejen. Gæster kan bestille tider 5 dage i forvejen. Husk DGU-numre på alle spillere, når du booker! ELITEARBEJDE TEAM HIMMERLAND er Himmerland Golf Klubs eliteafdeling, der skal medvirke til at gøre Himmerland Golf Klub kendt rundt omkring på de danske golfbaner. Teamet skal forsøge at være repræsenteret på højeste niveau i DGU-regi. Dette er ensbetydende med, at den overordnede målsætning for teamet er at være repræsenteret i den bedste række i Danmarksturneringen. Spillere, der deltager på Team Himmerland, skal ligeledes være af en sådan spillemæssig styrke, at de kan markere sig i danske rangliste-turneringer og fra tid til anden være landsholdspotentiale. På længere sigt skal Team Himmerland være i stand til at skabe spillere, der kan gøre karriere som professionelle såvel playing som teaching. JUNIORARBEJDE HIMMERLAND JUNIORKLUB er Himmerland Golf Klubs juniorafdeling. Målsætningen er at give de unge spillere sjove golfoplevelser, hjælpe dem med at blive stabile, omgængelige golfere samt at opnå gode resultater i turneringer. Juniorklubben har stor opbakning fra såvel forældre som klubbens øvrige medlemmer. Vi møder stor forståelse fra andre spillere, når vi på banen indfører de håbefulde unge i golfens forunderlige verden. Juniorklubben er opdelt i flere grupper, der hver især tilgodeser juniorernes individuelle niveauer og behov. 15

16 BANESERVICE Baneservice er et begreb, der under ét dækker over funktionerne starter, banekontrol og baneforplejning. I Starters House sørger starteren igennem højsæsonen for, at golfspillere sendes af sted på banerne i henhold til de i forvejen bookede starttider. Service til medlemmer og gæster er nøgleordet i Starters House, der er leveringsdygtig i de småting - drikkevarer, slik, tobak eller tees - du lige står og mangler inden start. Banekontrollen er ligeledes en service over for klubbens medlemmer og gæster, og er ikke kun kontrolforanstaltning. Der henstilles til, at alle efterkommer banekontrollens anvisninger og eventuelle påtaler. Dette indebærer, at spillere, der antræffes uden at kunne dokumentere spilleberettigelse, øjeblikkeligt vil blive bortvist. Banekontrollens ønske er at hjælpe alle til at få en god oplevelse på Himmerland Golf Klubs baner. Banekontrollen kan påtale overtrædelser af stedets ordensforskrifter og kontrollerer blandt andet om hver spiller medbringer og anvender eget udstyr, om spilleren er berettiget til spil (synligt bagmærke), om gæstespillere har betalt greenfee og om korrekt baneforløb overholdes Hvis forskrifter for spil og opførsel ikke overholdes, har banekontrollen i sidste ende ret til at bortvise spillere fra banen. ORDENSREGLER SIKKERHED Spilleren bør ved prøvesving sikre sig, at ingen kan blive ramt af køllen eller opslået jord etc. På tee: Man står omtrent ud for spilleren, der skal slå, men aldrig nærmere landingsområdet end spilleren selv. På fairway: Man går ikke nærmere hullet end den spiller, der skal slå, medmindre man er så langt ude i siden af hullet, at der ikke er risiko, eller man er opfordret til at gå frem for at kigge. Man råber "fore" af fuld kraft, hvis en bold er på vej mod andre spillere. HENSYN Er man gæst, betaler man greenfee i Proshoppen eller Receptionen FØR spil. Man tee er ikke en bold op, når det er andres tur. 16

17 ORDENSREGLER - fortsat Skal en spiller slå en ny (eller provisorisk) bold fra teestedet, går han til side og venter, til alle andre har slået. Ingen bevæger sig, taler eller står tæt på spilleren eller lige bag bolden eller hullet, når en spiller skal slå. Ingen må slå til bolden, hvis spillerne foran er indenfor rækkevidde. Man udebliver ikke fra en turnering uden rettidigt afbud. Man er høflig, og man opretholder en behagelig omgangstone. Man kigger efter medspillernes (og modstandernes) bolde. Man hjælper modstanderen med at lede efter bolden. Man kommer ikke med undskyldninger for eget dårligt spil. Man viser ikke arrigskab, vrede eller frustration ved fysisk handling. Man undskylder ved personligt fremmøde, hvis man har udsat andre for fare for at blive ramt af ens bold. Man hjælper modstanderen med regelforståelse også til egen ulempe. Man er ikke højrøstet på banen. Man overholder klubbens dresscode. Man samler ikke en bold op, medmindre man er absolut sikker på, den ikke er i spil. Man taler ikke i mobiltelefon under spillet. Man træder ikke i andre spilleres puttelinie. Man lader ikke sin skygge dække andres bold eller puttelinie. Man holder på flagdugen, mens man passer flagstangen for andre. Man står udenfor medspillerens personlige "øjenkrogssynsvidde" især på green. Man vinder spillet på egen præstation ikke ved at genere modstanderen det mindste. Man trykker hånd efter spillet. OVERHOLDELSE AF REGLER Man overholder golfreglerne og snyder ikke. Man er sin egen dommer. Man retter ikke på andre spilleres teknik, dog undtaget efter opfordring på træningsbanen. Man snyder ikke med sit handicap. Man snyder ikke med sin medlemsstatus og spiller i weekender som hverdagsmedlem. Man bærer sit bagmærke (der udsendes/udleveres ved betaling) synligt på bagen. SPILLETEMPO Man overholder starttidsintervallerne og slår ud til korrekt tid. Spilleren, hvis bold er længst fra hullet, skal spille uden unødig forsinkelse. 17

18 ORDENSREGLER - fortsat Så snart det er klart, at en bold ikke LET kan findes, skal bagfrakommende spillere vinkes igennem. Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de ledende, selv hvis bolden findes. Green skal forlades straks spillet på hullet er afsluttet. Et hold, som ikke holder sin plads på banen, skal vinke igennem, når der er et ledigt hul foran. Et hold, der spiller en fuld runde (18 huller) har ret til at gå igennem et hold, der spiller færre huller. Man spiller så hurtigt, man kan: Vær parat, spild ikke tiden, gå hurtigt. Man overholder de normerede spilletider 4 timer på Garia Course og 4½ timer på Backtee Course. Man spiller ikke videre, når man ikke kan få point på hullet. Ved green placerer man sin bag hensigtsmæssigt i retning af adgangsvejen til næste tee. Mødes spillere fra hver sit hold på banen, således at den ene spiller må vente på den anden, har den spiller fortrinsret, som er længst fremme på banens 18 huller. OMSORG FOR BANEN Ujævnheder, man har lavet i bunkers, skal udjævnes omhyggeligt. Opslåede græstørv også på teestedet - samt nedslagsmærker og spikesmærker på greens skal repareres (sidstnævnte efter man har puttet). En spiller må ikke beskadige green ved at læne sig op ad sin putter. Spiller eller caddie må ikke træde tæt på hullet f.eks. når bolden samles op. Skader ved prøvesving bør undgås. Man bringer ikke bag eller vogn ind på green eller teested. Man opholder sig ikke på teestedet, når man venter. Man medbringer en pitchfork i lommen til reparation af greens. Man smider ikke flaget på green, men lægger det - uden at beskadige green. Man løfter og genplacerer flaget uden at beskadige hulkanten. GOLFBILER Lejede golfbiler må udelukkende færdes på golfbanen og de til golfbanen hørende stier. Lejede golfbiler må ikke på offentlig vej (offentlig vej må dog gerne krydses som naturlig del af golfspillet) eller i husområderne. Private golfbiler skal være udstyrede med det for året gældende kategoriskilt, der viser at bilen er berettiget til at køre på banen. 18

19 ORDENSREGLER - fortsat DRESSCODE Der henstilles til at spillere er iført tækkelig beklædning eksempelvis poloshirt eller anden overdel med ærmer og krave samt at shorts ikke er kortere end til midt på låret. Det er ikke velset at opholde sig i arkaden, restauranten, klublokalet, baren, proshoppen, receptionen eller på golfbanen iført badetøj. TURNERINGER I løbet af året arrangeres en del klubturneringer, i hvilke klubbens medlemmer og gæster kan deltage. Disse turneringer er nærmere beskrevet i turneringsprogrammet, som produceres før sæsonstart. Programmet kan rekvireres eller hentes hos klubsekretæren og downloades fra hjemmesiden For hver enkelt turnering fremgår det, hvornår den spilles og hvem der er sponsor. Mere specifikke informationer som starttidspunkt, bane og turneringsformat, kan ses under den enkelte turnering på Golfbox. De specifikke turneringsbetingelser opslås ca. 2½ uge før turneringens afvikling. Tilmelding skal ske skriftligt via mail eller Golfbox. Læs altid de enkelte turneringers specifikke betingelser, da afvigelser fra klubbens generelle turneringsbetingelser kan forekomme. GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER AFBRYDELSE AF SPIL Spillet kan afbrydes i tilfælde af tordenvejr med risiko for lynnedslag eller meget kraftig regn. Afbrydelse adviseres ved brug af kompressorhorn. Øjeblikkelig suspension af spillet: En lang tone efterfulgt af en kort. Suspension af spillet: Tre på hinanden følgende toner, der gentages. Genoptagelse af spillet: To korte toner, der gentages. AFBUD Op til kl den sidste hverdag før turneringens afvikling rettes afbud til klubsekretæren. Herefter rettes afbud til turneringslederne. Ved afbud senere end én time før første start eller udeblivelse uden afbud skal turneringsfee betales. 19

20 GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER - fortsat AFSTANDSMÅLERE Det er tilladt at benytte afstandsmåler (jf. lokalreglen herfor) medmindre andet er foreskrevet i de specifikke turneringsbetingelser. CADDIES Det er tilladt at benytte sig af caddie medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser. EFTERTILMELDINGER accepteres som udgangspunkt ikke. Det vil være op til turneringslederne, hvorvidt eventuelle eftertilmeldte kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads FOR SEN ANKOMST Ved ankomst op til 5 minutter efter starttidspunkt tildeles 2 straffeslag i slagspil og tab af 1. hul i hulspil. Ankomst senere end 5 minutter efter starttidspunkt medfører diskvalifikation. GOLFBILER Det er tilladt at benytte persontransporterende vogne så længe chefgreenkeeperen tillader det, medmindre andet er anført i de specifikke betingelser. IGANGSÆTNING AF SPIL Ved gunstart sættes spillet i gang på det for turneringen givne tidspunkt ved brug af kompressorhorn. (Én lang tone) JUNIORER kan deltage i alle turneringer, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne. LIGE RESULTATER I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således: Hulspil: Sudden death play off fra hul 1 Slagspil/stableford: Laveste handicap Hvis stadig lige: Laveste score/flest points på sidste Hvis stadig lige: Lodtrækning Klubmesterskaber: Omspil af 1 hul indtil vinderen er fundet. Hul udpeges af turneringsledelsen. 20

21 GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER - fortsat MOBILTELEFONER Der henstilles til turneringsdeltagere, at mobiltelefoner er slukkede under spillet. PRÆMIER Der vil som udgangspunkt være 1 præmie pr. 5 deltagere i de enkelte rækker. Modtagelse af præmier kræver tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen. Præmieoverrækkelsen vil finde sted hurtigst muligt efter at turneringen er færdigspillet. Nærmere informationer om tid og sted gives af turneringsledelsen på dagen. REGLER Der henvises til de til enhver tid gældende golfregler formulerede af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews samt til klubbens eventuelle lokalregler. RÆKKER I individuelle turneringer vil spillerne videst muligt blive inddelt i 4 antalsmæssigt lige store rækker. I visse turneringer kan turneringsudvalget finde det hensigtsmæssigt at opdele deltagerne i rækker på forhånd, og da vil rækkeinddelingen være oplyst i turneringens specifikke betingelser. Klubbens turneringer er åbne for alle med spilletilladelse og registreret HCP på max. 54, medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser. En række kræver minimum 5 deltagere for at opretholdes. Ved færre en 5 deltagere, slås rækkerne sammen. Hvor spillere med HCP 37 eller derover deltager i foursome eller greensome sættes HCP til 36. SCOREKORT udleveres af turneringslederne fra ½ time før start ved løbende start eller fra 1½ time før start ved gunstart. Scorekort skal afhentes senest 10 minutter før en løbende start og senest 15 minutter før en gunstart. 21

22 GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER - fortsat SPILLETID Maksimal spilletid for Garia Course er 4 timer. Maksimal spilletid for Backtee Course er 4½ timer. Vær dog opmærksom på at der i spidsbelastede perioder (ferier, helligdage, weekender) må påregnes længere rundetider. STARTLISTE forefindes ved sekretariatet samt på Golfbox senest kl dage før turneringen. Oplysning om starttid kan desuden indhentes på telefon inden for klubsekretariatets åbningstider. TEESÆT Medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser spiller herrer fra gul tee / tee 56 og damer spiller fra rød tee / tee 52. TID OG STED for turneringen vil fremgå af de til turneringen opsatte betingelser. TILMELDING Tilmelding foregår via Golfbox. Det er dog også muligt at tilmelde sig pr. mail: Husk at meddele DGU-nummer på alle der tilmeldes. TILMELDINGSFRIST udløber kl , 5 dage før turneringen. Det er vigtigt for afviklingen af turneringen, at fristen respekteres, da blandt andet ubrugte starttider skal kunne frigives. TURNERINGSFEE Almindelig klubturnering: Voksenspiller kr. 75,00 og Juniorspiller kr. 50,00. (Man er i golfsammenhæng juniorspiller til og med det kalenderår i hvilket man fylder 18) Grundfee en kan tillægges et beløb, hvis der er en form for forplejning med i turneringsarrangementet. Turneringsfee betales til turneringslederne ved afhentningen af scorekort. Gæstespillere betaler normal greenfee og turneringsfee ved deltagelse i turneringer. Greenfee betales i Proshoppen forud runden. 22

23 GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER - fortsat Himmerlands egne fleks-hverdagsmedlemmer betaler halv greenfee i Proshoppen ved deltagelse i klubbens turneringer i weekender. TVIVLSSPØRGSMÅL afgøres af turneringskomiteen / turneringslederne UDEBLIVELSE Udeblivelse uden afbud vil medføre skriftlig advarsel. Næste udeblivelse vil uden yderligere varsel medføre 2 spilledages karantæne. Hvis en spiller trækker sig under en turnering eller før en enkelt runde uden gyldig grund, anses det som usportslig optræden og sidestilles med udeblivelse. TRÆNING Med vores NIKE Performance Center, der byder på overdækkede udslagssteder og yderligere udslagssteder fra måtter og græs, samt områder for træning af det korte spil, bunkerslag og putting, er der rig mulighed for at kunne øve alle spillets facetter. TRÆNERE Må vi præsentere Himmerlands dynamiske træner-duo, Steven Chad, der har været at finde såvel på driving range som i Proshoppen siden 2012 og ikke mindst Himmerlands navnkundige chefpro Robert Bobby the Pro Kristensen, der siden 1980 har lært spillere både howdy-howdy og waggle-waggle. INDIVIDUELLE LEKTIONER En lektion varer 30 minutter og koster kr. 250,00. Alle grundlektioner i Himmerland er med video. 23

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere