29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012"

Transkript

1 29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder

2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Mængderne i projektet opgøres løbende i forbindelse med afslutning af hver enkelt delydelse i TBL en og afregnes i henhold til de priser der er angivet i tilbuddet. Mængderegulering sker ved anvendelse af tilbudslistens poster. Entreprenørens arbejde skal omfatte de nødvendige ydelser til entreprisens gennemførsel, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger, projektering mv. samt spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv., samt alle nødvendige biydelser. Entreprenøren er ligeledes ansvarlig for den løbende opdatering af økonomi- og fremdriftsrapporter. I tilfælde hvor entreprenøren ved undersøgelser, analyser, sin metode eller tekniske kunne kan overbevise bygherren om, at delarbejder ikke er nødvendige eller kan udføres anderledes, er entreprenøren berettiget til 25 % af de besparelser der kan opnås ved entreprenørens forslag. I forbindelse med fremsendelsen af acontobegæringer skal entreprenøren fotodokumentere sin fremdrift på kontraktens arbejder, samt eventuelle ekstraarbejder over for bygherren. Dette kan evt. ske i forbindelse med et byggemøde. Projektering Omkostningerne til den projektering der er nødvendig i forbindelse med gennemførselen af den beskrevne del af arbejdet (fastprisdelen), dvs. udarbejdelse af måleprogrammer, analyse af måleresultater, udarbejdelse af nødvendige arbejdstegninger og -procedurer, som udført dokumentation, tilsynsrapporter osv. skal fordeles på kontraktens enhedspriser i forhold til den forventede projekteringsindsats, således at regulering af projektets omfang (merarbejder/bortfaldet af opgaver) ikke giver anledning til ekstraregninger for projektering. Kun projektering af ekstraarbejder efter aftale med bygherren honoreres efter tilbudslistens rater. Acontoudbetalinger For de elementer som afregnes i fastpris får entreprenøren månedlige rateudbetalinger i henhold til en betalingsplan for hvert bygværk. Betalingen for hvert bygværk opdeles i et antal lige rater for hver planlagt påbegyndt måned for udførelsen af det enkelte bygværk. Raten er først berettiget til udbetaling når entreprenøren har sandsynliggjort sin fremdrift jf. ovenstående. Entreprenøren skal fremsende et oplæg til en betalingsplan til bygherrens godkendelse på baggrund af TAG ens retningslinjer, entreprenørens tidsplan, 1 1

3 og prisen i henhold til entreprenørens tilbud. I tilfælde af, at entreprenøren er efter tidsplanen, er bygherren berettiget til at tilbageholde hele, eller dele af raten på baggrund af den vurderede fremdrift. Arbejder der jf. udbudsmaterialet afregnes som ekstraarbejde, afregnes månedligt på baggrund af underskrevne timesedler, faktura for materialer og udlæg, samt optællinger for materiel. Retningslinjerne for fakturering af arbejder i regning, er som angivet nedenfor under Ekstraarbejder. Udformning af fakturagrundlag I forbindelse med faktureringen på entreprisen skal entreprenøren inden fremsendelse af fakturagrundlag til godkendelse, have sandsynliggjort sin fremdrift over for bygherren. Det må påregnes, at bygherren har 5 arbejdsdage til at godkende et fakturagrundlag, forudsat at det er korrekt dokumenteret. Tilbagehold Når entreprenøren har faktureret 90 % af tilbudt samlet entreprisesum, tilbageholdes de sidste 10 % af entreprisesummen af bygherren indtil entreprenøren har afsluttet sine arbejder, ryddet byggepladsen, og har afleveret som udført dokumentation iht. kontraktens krav. Der ydes ikke kompensation for dette tilbagehold. Ekstraarbejder Ekstraarbejder er alle arbejder der ikke er omfattet af tilbudsarbejderne. Ekstraarbejderne kan allerede være angivet i TBL eller de kan defineres efterhånden som entreprisen gennemføres. Ekstraarbejdernes fastsatte mængder og timetal er skønnede mængder og kan variere ubegrænset. Timer opgøres på baggrund af dagssedler eller lignende, der underskrives af entreprenøren. Hvor bygherren laver tilkøb til projektet, afregnes afholdte timer, og/eller omkostninger i forbindelse med underentreprenører, materialer og materiel, omkostninger afregnes i henhold til faktura + administrationsbidrag på 12 %. De i tilbuddet angivende timerater anvendes som afregningsgrundlag. Hvor kontraktens timerater ikke er dækkende, henvises til SB 14 stk. 4. Timeraten angivet i tilbuddet inkluderer betaling for nat, overtid og weekend arbejde, og er således en enhedspris som alle timer afregnes efter. Timer udført at underentreprenører afregnes efter tilbuddets rater, i det omfang de er dækkende for de angivende ydelser. Derudover afregnes underentreprenører efter faktura, samt et bidrag på 12 % for administration. Timer afholdt af entreprenørens basisorganisation, anvendt til administration af materialeindkøb, materielleje eller til at styre underentreprenører honoreres ikke. Entrepriseleder timer der ikke er afholdt på byggepladsen honoreres ikke, idet begge typer timeforbrug forventes dækket ind i administrationssat- 2

4 sen. Materialer afregnes efter faktura, samt et bidrag på 12 % for administration. Materiel afregnes efter seneste GSV priskatalog fratrukket 40 % for standardrabatter for entrepriser af denne størrelse og varighed, samt et bidrag på 12 % for administration. I faktureringen tages der ikke højde for hvilke rabatter entreprenøren kan opnå, eller om GSV faktisk benyttes. Priskataloget kan findes på Kun hvor GSV kataloget ikke indeholder lignende materiel, accepteres faktura samt et bidrag for administration på 12 %. For intern fakturering af materiel, accepteres kun priser der er tilsvarende markedspriser. Bemærkninger til tilbudslistens poster Ekstraarbejder For alle afregnede timer gælder, at der ved faktureringen skal bilægges dagbog og arbejdssedler. Bygherren forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation for de fakturerede timer. Timer der anvendes af projektets støttefunktioner, som f.eks. regnskab, indkøb, jura, administration, HR osv. kan ikke faktureres, men skal være indeholdt i entreprenørens overhead. Post A.01 Timer, entrepriseledelse Posten er til afregning af de timer entreprenøren anvender til entrepriseledelse ved ekstraarbejder. Under posten kan afregnes timer for navngiven entrepriseleder. Afregning kan kun ske for de timer entrepriselederen anvender på byggepladsen. Bemærk at timetallet er vejledende, og det er det faktiske timetal der afregnes. Post A.02 Timer, projektering Posten er kun til afregning af projekteringstimer i forbindelse med ekstraarbejder. Posten kan kun anvendes efter foregående aftale med bygherren. Projekteringen der er nødvendig i forbindelse med gennemførelsen af den beskrevne del af arbejdet, dvs. udarbejdelse af måleprogrammer, analyse af måleresultater, udarbejdelse af nødvendige arbejdstegninger, osv. skal fordeles på kontraktens enhedspriser i forhold til den forventede projekteringsindsats. Bemærk at dette også gælder projekteringsarbejdet i forbindelse med afsluttende projektdokumentation i form af som udført tegninger og tilsynsrapporter i henhold til gældende regler jf. SB 11 stk.1. Bemærk at timetallet er vejledende, og det er det faktiske timetal der afregnes. Post A.03, Timer, formand/specialist Posten er til afregning af formands- og specialisttimer ved ekstraarbejder. Der accepteres kun en formand pr. sjak. En formand er en navngiven person, 3

5 og ikke en titel der kan overdrages til den mest erfarne på pladsen i tilfælde af at formanden ikke deltager i arbejdsopgaverne. Derudover anvendes posten til afregning af specialisttimer. Specialisttimer kan afregnes ved følgende ydelser: Trafikplanlægger der forstår trafikplanlægningen og tilhørende omlægninger Landmåler Elektrikerarbejde Fugtmembranarbejde Smede og svejsearbejde Kranfører på permanente kraner Arbejde udført som sikkerhedskoordinator Arbejde i forbindelse med fjernelse miljøfarligt affald Kun de medlemmer af arbejdsgruppen der udfører specialistarbejdet kan afregnes til denne rate. Bemærk at timetallet er vejledende, og det er det faktiske timetal der afregnes. Som ekstraarbejder kan eksempelvis nævnes: Ledningsarbejder Måling af PCB og ekstra omkostninger i forbindelse med entreprisens udførelse som følge af PCB forurening. Håndtering og deponering af forurenet jord. Post A.04, Timer, arbejdsmand Posten til timer for afregning af arbejdsmand er til alle timer til arbejde udført på entreprisen, der ikke omfattet af ovenstående poster A.1, A.2 og A.3. På posten kan afregnes alle de timer der anvendes i den direkte produktion på projektet. Bemærk at timetallet er vejledende, og det er det faktiske timetal der afregnes. Tilbudsarbejder Post B.01, Byggeplads Posten skal indeholde alle omkostninger til etablering og drift af byggeplads i forbindelse med arbejdet herunder afværgeforanstaltninger, jf. SAB 1.7. Byggepladsomkostningen er bygværksspecifik, og omkostningen skal også indeholde omkostninger til byggepladsfaciliteter der ikke er bygværksspecifikke, hvis sådanne etableres. Forlængelse af den af entreprenøren fastlagte byggeperiode som følge af godkendte ekstraarbejder afregnes forholdsmæssigt per dag. Vejrligsbestemte foranstaltninger for beskyttelse af materialer mod frost samt foranstaltninger mod ved betonarbejde skal være indeholdt i de respektive poster vedr. form, armering, beton, fugtisolering, belægninger m.fl. Vejrligs- 4

6 følsomme arbejder og er således ikke indeholdt i nærværende post. TAG, Betingelser m.v. Øvrige vejrligs- og årstidsbestemte foranstaltninger skal ligeledes være indeholdt i posten. Post B.02, Omisolering Posten skal indeholde alle omkostninger til omisolering af det angivende absolutte antal kvadratmeter areal. Areal der skal isoleres 1 m ned ved broender, klemlister, jordarbejder, drænarbejder, mv. skal være indeholdt i posten. Posten skal indeholde svarende til belægningstykkelser jf. standardtegning og i henhold til projektets generelle og specifikke retningslinjer herunder nødvendige afvandingsarbejder og arbejder knyttet til broafløb og dryprør. Posten skal bl.a. indeholde: Afvanding og jordarbejder herunder omkostninger for levering og indbygning af nødvendige nedløbsbrønde. Her skal regnes med 4 stk. nedløbsbrønde pr. bygværk. Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende belægninger og isolering, inklusive belægninger og jordarbejder ved broender for gennemførelse af isoleringsarbejder. Klargøring af betonoverflader for isoleringsarbejder, herunder skrabespartling af betonoverfladen der forudsættes at være finfræset. Levering og montering af 10 stk. dryprør inklusive boring af huller gennem brodæk. Grunding af betonoverflade 2 lags epoxy (forsegling) Levering og indbygning af isolering (type IVa) inkl. klemskinner af rustfrit syrefast stål og fugemasse type B langs kantbjælker. Drænkanal af åben kunststofbeton i begge sider af broen i fuld længde. Belægningsopbygning: Drænlag (nominel tykkelse 20 mm ÅAB8 B 70/100), nominel tykkelse 45 mm beskyttelseslag ABM type c B40/60) og slidlag nominel tykkelse 40 mm slidlag SMA 11B (B40/60) Bitumenfuger type C langs kantbjælker. Kontrabanketter langs kantbjælker udføres i AB6t Note 1 er gældende og skal være indeholdt i posten. Post B.03, Betonreparationer Betonreparationer. Posten indeholder alle omkostninger til de i SAB beskrivende betonreparationer, af brodæk (overside og underside), såvel som andre betonreparationer for bygværket (ikke kantbjælke), som beskrevet i tillæg til SB. 5

7 Posten indeholder også alle forundersøgelse, som f.eks. boreprøver, der skal udføres i forbindelse med arbejdet, jf. SAB afsnit 13. Er der behov for yderligere prøver, afregnes disse i regning. Endelig skal eventuelle stilladser og adgang være indeholdt i posten. Note 2,3 og 4 er gældende og skal være indeholdt i posten. Post B.04, Opretning af brodæk Opretning af brooverside (profileringsbeton) svarende til den eventuelle differenstykkelse mellem standardbelægningstykkelsen og faktiske forhold. Der skal regnes med ankre (L-bøjler) Ø12 mm pr. m 2 iboret 150 mm (inkl. ankermørtel) per 500 mm i begge retninger. Armeringsnet ilægges, Y12 pr. 200 mm i begge retninger over hele broarealet. Posten skal ligeledes indeholde iboring af strittere Y12 per 500 mm i kantbjælken til overlap med armeringsnettet i bropladen. Der skal regnes med i alt 10 cm beton klasse E Note 1,2, 3 og 4 er gældende og skal være indeholdt i posten. Post B.05 Reparation af kantbjælker Reparation af Kantbjælke. Prisen indeholder alle omkostninger til udbedring af gammel kantbjælke, med behugning til 50 mm dybde. Reparationerne forventes at anvende 0,4m 3 beton og 150 kg armering pr. løbende meter. Note 1, 2, 3 og 4 er gældende og skal være indeholdt i posten. Hvor undersøgelser viser at kantbjælken er i en stand hvor det vurderes at reparation bliver urentabel for bygherren, udgår arbejdet, og kantbjælken udskiftes i henhold til den afgivne fastpris for udskiftning af en kantbjælke. Udskiftningsprisen hentes fra et tilsvarende bygværk i den samlede entreprise, jf. underposterne på siderne B1, B2, osv. Post B.06, Udskiftning af kantbjælker Posten indeholder alle omkostninger til udskiftning af eksisterende kantbjælke i henhold til standardprojekt - Tillæg til SAB - udskiftning af kantbjælker. Note 1, 2, 3 og 4 er gældende og skal være indeholdt i posten. Arbejder på brovinge og broplade (jf. tillæg til SAB - udskiftning af kantbjælker, afsnit ) vedr. fastlæggelse af endelige nedbrydnings-, behugnings og afrensningsarbejder udenfor kantbjælkeområdet udføres som ekstraarbejde. Post B.07, Udskiftning af broautoværn Udskiftning af autoværn. Posten indeholder alle omkostningerne til nedtagning og bortskaffelse af gammelt autoværn, og etablering af nyt, i henhold til projektets generelle og specifikke retningslinjer. Posten skal indeholde indstøbningsdele for den nye kantbjælke, evt. iboring og forankring af ankre i den eksisterende kantbjælke, punktfundamenter udenfor bro, forstærkning af autoværn i alle brohjørner, o.l. 6

8 Eventuel forhøjelse af kantbjælker for at leve op til Vejreglernes krav om kantstensopspring udføres som ekstraarbejde. Post B.08, Udskiftning af dilatationsfuger Udskiftning af dilatationsfuger. Posten indeholder alle omkostninger i forbindelse med fjernelse og bortskaffelse af gamle dilatationsfuger, og reetablering af nye henhold til projektets generelle og specifikke retningslinjer. Posten skal indeholde samtlige udgifter i forbindelse med levering og montering af dilatationsfuger (inkl. fugebånd), herunder opbygning af betonen for at tilpasse fugerne med o.s. ny belægning jf. SAB kap Der skal regnes med en fugetype svarende til MAURER D80 eller lignende. Post B.09, Udskiftning af slidlag Udskiftning af slidlag. Posten indeholder alle omkostninger til fjernelse og bortskaffelse af gammelt slidlag, og etablering af nyt slidlag i henhold til projektets generelle og specifikke retningslinjer. Der skal regnes med slidlag nominel tykkelse 40 mm slidlag SMA 11B (B40/60). Post B.10 Udskiftning af belægning Udskiftning af belægning. Prisen indeholder alle omkostninger til fjernelse og bortskaffelse af gammelt belægningslag, og etablering af nyt, inklusiv kørebaneafstribninger, i henhold til projektets generelle og specifikke retningslinjer. Der skal regnes med nominel tykkelse 45 mm beskyttelseslag ABM type c B40/60) og slidlag nominel tykkelse 40 mm slidlag SMA 11B (B40/60) Post B.11 Interimbelægninger Levering, klæbning, udlægning og komprimering (de beskrevne lagtykkelser jf. SAB afsnit 18) samt nødvendigt vedligehold i anlægsperioden, herunder de i SAB afsnit 18 beskrevne tilslutninger til eksisterede asfaltbelæninger (herunder fræsning mv.). Fuldstændig fjernelse at de eksisterende bundne og ubundne lag, interimbelægninger opbygges og udlægges, som vist på gældende projekttegning og beskrevet i SAB afsnit 18. Udgifter for nedtagning af eksisterende vejautoværn, hvor dette er nødvendigt for etableringen af de viste interimbelægninger. Udgifter til tilslutning til eksisterende vejautoværn (eventuelt med anvendelse af nedtaget vejautoværn), skal være indeholdt i enhedsprisen, såfremt denne pris ikke er anført under andre underpunkter, Retablering af områder efter entreprisens udførelse, svarende til forhold ved overtagelsen af områderne (herunder bl.a. genopsætning af kantsten mv.). Trafikale foranstaltninger, for arbejdets udførelse af de ovenstående arbejders udførelse, ligeledes skal drift og vedligeholdelse være indeholdt. 7

9 Post B.12 Retablering Post B.18.1 og B.18.2 Trafikaleforanstaltninger, stationære Reetablering. Prisen indeholder alle omkostninger til reetablering af bygværkets fulde funktionalitet, som f.eks. belysning og skilte, samt oprydning af entrepriseområdet og byggepladsen. De stationære trafikale foranstaltninger er defineret ved det specifikke trafikprojekt for hvert bygværk, herunder eventuelle anvendelser af DRI 500. Posten til de stationære trafikale foranstaltninger skal indeholde alle omkostninger for etablering, vedligeholdelse, flytning mellem etaper samt nedtagning efter arbejdets udførelse. Post T.19 Trafikale foranstaltninger, bevægelige De bevægelige udføres jf. gældende DRI tegninger, for de enkelte broer er angivet hvilke type der kan anvendes og i hvilket tidsrum Ydelserne skal indeholde samtlige udgifter til etablering, drift og nedtagning af afmærkningen.. Disse afspærringer skal udføres som aften/natarbejder. NOTER I det følgende er angivet en række arbejder som skal være indeholdt i ovenstående poster hvor dette er nævnt. Note 1 Jordarbejder Herunder udgifter til alle nødvendige ydelser, udgravning, transport, indbygning og komprimering, udsætning, bortskaffelse, henlægning i depot samt evt. levering af muld og fyld (specielt friktionsfyld) m.v. Endvidere skal nødvendige afstivninger, pumpning og normale foranstaltninger for tørholdelse være inkluderet. Rydningsarbejder skal ligeledes være inkluderet, medmindre andet er specielt angivet. Udgravning for ledninger, dræn, drængrave og brønde skal være indeholdt. Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for interimskonstruktioner ved dybe udgravninger. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med midlertidig oplagring i miler, analyser, myndighedsbehandling af forurenet jord. Bortskaffelse af forurenet jord betales i regning såfremt entreprenøren kan dokumentere agtpågivende adfærd i forbindelse med håndteringen af forurenet jord (adskillelse af jord med forskellige forureningsklasser). Note 2 Form og stillads Posten omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af form inkl. understøtning, stillads, funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler m.v. og inkl. delenes senere nedtagning og fjernelse. For de konstruktionsdele, hvor stillads ikke er specielt omtalt, skal udgifter til 8

10 stillads være inkluderet i formprisen. Priserne for typestillads skal inkludere udgift til leverandørens særlige sagkyndiges kontrol af færdig opstilling. Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstøbninger m.m., herunder levering af indstøbte dele, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtagne. Posten skal indeholde entreprenørens eventuelle udgifter ved tabtgået form. Posten skal omfatte samtlige omkostninger for: Levering (herunder beregninger, tegninger samt skemaer mv. jf. tilsynshåndbogen), montering, vedligeholdelse samt nedtagning af stillads og form langs brofacader. Samtlige udgifter til trafikale foranstaltninger for montering, nedtagning, flytning, af stillads, imellem etaper samt drift og vedligehold i hele udførelsesperioden. Note 3 Armering Posten skal indeholde levering, bukning og montering af ribbestål B550. Posten skal indeholde omkostninger for stød (f.eks. nødvendiggjort af fabrikationslængder) samt montage- og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd og lignende foranstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med den af entreprenøren valgte udførelsesmetode. Posten skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning (herunder evt. tilbagebukning af stødjern i etapegrænser), ilægning og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget. Enhedsprisen omfatter ikke supplering af skadet armering; det afregnes som regningsarbejder. Note 4 Beton i fortove, rabatter, kantbjælker, plinte, overbeton, betonreparationer o.l.. Enhedsprisen skal baseres på anvendelse af beton E40. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering, udstøbning, klargøring af evt. støbeskel, bearbejdning og afretning samt kontrol. Tiltag i forbindelse med støbning i vinterperioden skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen. Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB og SAB afsnit 8.3.9, idet entreprenøren på basis af temperaturberegninger skal påregne, at det i hærdeforløbet er nødvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med styret udstøbningstemperatur, isolering af udstøbt 9

11 beton ved anbringelse af tildækning eller isolering på formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere udstøbt beton, forlænget formperiode ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til styrkekrav ved afformning samt vind- og solafskærmning af støbeområder. Bortset fra temperaturregulering ved opvarmning eller afkøling, skal enhedspriserne endvidere inkludere udgifterne til de i AAB og SAB anførte foranstaltninger. Betonen som bliver udført med t>50 mm skal udføres iht. AAB kapitel 8. Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger af udsparinger, beslag m.v. Ydelserne skal tillige inkludere nødvendige stilladser, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtagne. Enhedspriserne skal ligeledes indeholde samtlige omkostninger for klargøring af støbeskel (afrensning, sandlæsning mv.). 10

TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG UDBUD Mindre Totalentrepriser, Afregnet til fast pris DECEMBER 2012

TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG UDBUD Mindre Totalentrepriser, Afregnet til fast pris DECEMBER 2012 TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG UDBUD 2013 Mindre Totalentrepriser, Afregnet til fast pris DECEMBER 2012 UDBUD 2013 MINDRE TOTALENTREPRISER AFREGNET TIL FAST PRIS BYGVÆRKSREPARATIONER 2013 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 22

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN SAMLET INDLÆG 1. Mønbroen og istandsættelsen 2012 2016 i 2 entrepriser samt løsninger og erfaringer

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel Bilag Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012 Eksempel Formål I nærværende entrepriseform er en væsentlig del af opgaveplanlægning og styring entreprenørens ansvar. Drejebogen udarbejdes forud

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Tilbudsliste (TBL) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Rebild koune. Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken. 22. juli Tilbud Undertegnede tilbyder at

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. FEBRUAR 2012 TAG Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 72 44

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Udskiftning af dilatationsfuger, Vejlefjordbroen. Dansk brodag 2009

Udskiftning af dilatationsfuger, Vejlefjordbroen. Dansk brodag 2009 Udskiftning af dilatationsfuger, Vejlefjordbroen Dansk brodag 2009 Vejlefjordbroen Indviet 1. juli 1980 Længde 1712 m, bredde : 27,6 m Gennemsejlingshøjde 40 m Foto : COWI 2005 2 Principplan trafik Trafikomlægning

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. november 2013 KBP SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 SPØRGSMÅL OG SVAR Spørgsmål vil så vidt muligt være anonymiserede, og anført i den rækkefølge de bliver besvaret.

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 1 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

14. december 2011 GENERELT. Indkomne spørgsmål

14. december 2011 GENERELT. Indkomne spørgsmål 14. december 2011 GENERELT Spørgsmål nr. 1 TAG Post B05, 0,4m3 beton pr lbm kantbjælke er voldsomt meget til reparation, er det korrekt det skal forudsættes ved afgivelse af tilbud? Svar nr. 1 TAG Post

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER INDHOLD BILAG 1: TJEKSKEMA VEDRØRENDE VINTERBYGGERI... 2 BILAG 2: UDBUDSMATERIALET.... 7 BILAG 3: DAGSORDEN FOR VINTERMØDE (ved afregning efter dokumenteret forbrug

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW110 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE VIW-14 BROREPARATIONSARBEJDER 2012 MAJ 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE VIW-14 BROREPARATIONSARBEJDER 2012 MAJ 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILUDSLISTE ENTREPRISE VIW-14 ROREPARATIONSAREJDER 2012 MAJ 2012 TILUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Tilbudsliste (TL) Entreprise VIW-14 roreparationsarbejdersarbejder 2012 Rev. 0 den 30. april 2012 TILUDSLISTE

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BROPAKKE VIW-2010-04. Istandsættelse 2012 AUGUST 2011

TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BROPAKKE VIW-2010-04. Istandsættelse 2012 AUGUST 2011 TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BROPAKKE VIW-2010-04 Istandsættelse 2012 AUGUST 2011 Dato August 2011 Vejdirektoratet Bro 11-0-105.00 UF af K-vej 73, Kongstrupvej Bro 11-0-106.00 OF af L-vej 624, Roskildevej

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. oktober 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. oktober 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af almindelige bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning mv.

Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning mv. JULI 2012 ODENSE KOMMUNE Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning mv. SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense Danmark TLF

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Referat af: Byggemøde 9 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 28.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 9 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 28.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 9 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 28.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Johansen (HJ), HMJ Michael Paraskevas (MP), RIOS Afbud

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB Betonreparation

Kørestrømsanlæg. SAB Betonreparation Dokument: Dokument 2 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal

Læs mere