SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)"

Transkript

1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014

2 SIDE 2 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt Mængdefastsættelse og afregningsmængder Mængdeændringer Prisfastsættelse Prisreguleringer Opbygning af TBL og TAG Tilbudslistens Poster... 5 Hovedpost A - Tilbudsarbejder Arbejdsplads Indretning og rømning af arbejdsplads Flåder Kvalitetssikring og miljøledelse Stillads og form Stillads og inddækninger B. Beton reparationer B.2 Beton i søjler B.13 Cementmørtel Andre arbejder Nedbrydnings, behugnings- og afregningsarbejder Katodisk beskyttelse Øvrige ydelser Hovedpost B - Regningsarbejder Regningsarbejder Arbejdsløn ved regningsarbejder Materiellejepriser ved regningsarbejder Kompressorer Trykluft Diverse BILAG:

3 1 Generelt Vejdirektoratet Samlet vedligeholdsudbud januar 2014 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 3 af 22 Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. I tilbudslisten er tilstræbt en forenklet ydelsesspecifikation. Det indebærer, at alle omfattede ydelser ikke udførligt fremgår af tilbudslisten. Ydelserne er angivet med en overskrift, og nærmere defineret i SAB samt afgrænset i TAG. 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast indbygget mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes/ændres under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som bygherren før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. Mængder for ændringsarbejder er stipulerede, og skal kunne anvendes uanset arbejdets omfang. 1.2 Mængdeændringer Mængdeændringer jf. AB og SB ad 14 bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 1.3 Prisfastsættelse Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder bla. omkostninger for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte og miljømæssige foranstaltninger. Priserne skal ligeledes omfatte den projektering der er nødvendig i forbindelse med gennemførslen af arbejdet, dvs. udarbejdelse af måleprogrammer, analyse af måleresultater, udarbejdelse af nødvendige arbejdstegninger og -procedurer, udarbejdelse af nødvendige længde- og tværprofiler for udførelsen, af som udført dokumentation, tilsynsrapporter osv. Der betales ikke for projektering i forbindelse med ændring af opgavens mængder. Ved prisfastsættelsen skal der yderligere tages højde for, at anden entreprenør evt. udfører mindre arbejder indenfor entreprenørens arbejdsområde. 1.4 Prisreguleringer Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb i henhold til Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindreudgifter.

4 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 4 af 22 Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale i henhold til Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres i henhold til anden regulering. Efter fastprisperioden gælder: Efter fastprisperiodens udløb foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg (BYG 6), basis 1995=100. Til regulering af entreprisen anvendes følgende vægtede indeks: Indeks Vægt Betonkonstruktioner 66⅔ % Driftsindeks 33⅓ % Reguleringsindeks 100 % Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks 2014K1, og I2 angiver kvartalsindeks for det kvartal reguleringen skal gælde. Ved regningsbeløbet forstås det beløb, der iht. kontrakten skal prisreguleres. 1. regulering foretages med indeks 2015K1, og gælder for januar kvartal Entreprenøren er forpligtet til at foretage opgørelse over samt at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden samt ved udgangen af hvert kvartal. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen.

5 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 5 af Opbygning af TBL og TAG Ved afregning af ekstraarbejder, hvortil der ikke findes relevante enhedspriser kan Vejdirektoratet kræve arbejdet udført som regningsarbejde, til de i TBL anførte time-/dag- /ugepriser. De anførte priser gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer der er koncernforbundne hermed. Såfremt der rekvireres ekstraarbejde, der efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte priser, kan der til eksterne regninger lægges et administrationsbidrag på 5 %. 2. Tilbudslistens Poster Tilbudslisten indeholder to hovedposter: Hovedpost A-Tilbudsarbejder omfatter en række opmålte arbejder, som afregnes i fast pris. Hovedpost B-Regningsarbejder omfatter et antal timer af forskellige typer, der benyttes ved afregning af eventuelle ekstraarbejder, samt et antal poster vedr. bevægelige trafikforanstaltninger, der benyttes ved afregning i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder. Alle priser skal indeholde entreprenørens projektering og tilsyn mv. Priserne skal endvidere indeholde alle omkostninger i forbindelse med vejrlig, specielle adgangsforhold og tiltag som følge af nat- og weekendarbejder. Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser, ydelsesomfang og opgørelsesmetoder for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre. For ydelser, hvor mængderne ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat skønnede mængder.

6 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 6 af 22 Underpost Betegnelse Variationsprocent Tillæg til drift af arbejdsplads Ubegrænset Tillæg til drift af flåder og bådebroer Ubegrænset Beton i piller, E40 Ubegrænset Behugning af skadet betondæklag Ubegrænset Behugning, verificering af armeringskontinuitet samt reparation Ubegrænset Levering af referenceelektroder +25/ Installation og omstøbning af referenceelektroder +25/-0 De endelige mængder for ovennævnte poster/underposter bestemmes som beskrevet i hvert enkelt tilfælde.

7 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 7 af 22 Hovedpost A - Tilbudsarbejder 1. Arbejdsplads Beløb under nedennævnte underposter og vil blive udbetalt med 1/2 for hver etape, der fordeles med 30 % efter etablering, 50 % i lige store rater i forbindelse med de månedlige acontobegæringer og 20 % efter rømning. 1.1 Indretning og rømning af arbejdsplads Indretning og rømning af arbejdsplads Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer, til adgangsog arbejdsveje m.v. samt til indhegning af arbejdsplads, og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Design, konstruering og levering af fast stillads til brug i/på alle piller, jf. SAB afsnit 5, afregnes separat under post 5. Nødvendig søafmærkning skal være inkluderet i den faste sum, herunder levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af søafmærkning. De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling være til rådighed for regningsarbejder (R). Den faste sum må ikke overstige 10 % af det samlede tilbud Tillæg til drift af arbejdsplads 1.8 Flåder Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen Flåder og bådebroer Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser i forbindelse med levering og drift af sejlende materiel, dvs. alle nødvendige flåder, pramme og både for etablering af de faste stilladser og transport til og fra stilladserne. Tilbudslistens faste sum skal ligeledes inkludere alle udgifter ved etablering, drift og fjernelse af de bådebroer, som entreprenøren finder nødvendige, samt eventuel leje af kajplads. Sikkerhedsudstyr samt entreprenørens eventuelle fører/bemanding af sejlende materiel skal være inkluderet Tillæg til drift af flåder og bådebroer Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, og er der i den forlængede periode brug for det sejlende materiel, betales dette pr. arbejdsdag med enhedsprisen.

8 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 8 af Kvalitetssikring og miljøledelse Kvalitetssikring Ydelsesomfanget fremgår af beskrivelsen og betales med en fast sum. Posterne vil blive udbetalt, når den pågældende dokumentation er accepteret af bygherren. Alle andre beskrivelser, dokumentation m.v. udover post skal være indeholdt i pågældende hovedposter.

9 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 9 af Stillads og form 5.10 Stillads og inddækninger Etablering af fast stillads omkring piller/pyloner Den faste sum skal inkludere alle udgifter i forbindelse med design, konstruering, levering, tilrigning ved piller inklusive vedligehold, drift samt successiv afrigning pille for pille af det faste stillads. Endelig skal alle omkostninger til beregning, projektering og godkendelse af adgangsforhold og stillads være indeholdt i den faste sum.

10 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 10 af 22 8B. Beton reparationer Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering, form, armering, udstøbning, bearbejdning og afretning samt kontrol. Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. SAB afsnit 8.3.9, samt vind- og solafskærmning af støbeområder. Mængderne med hensyn til betonreparationer er skønnede. 8B.2 Beton i søjler 8B.2.1 Beton i søjler, E40 Enhedsprisen for beton i piller, E40 skal omfatte alle udgifter til materialer, materiel, udførelse og kontrol i forbindelse med traditionelle betonreparationer på pillesider som beskrevet under SAB afsnit 8. Behugning og afrensning/rengøring af behuggede områder afregnes separat under posterne Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling. Mængderne er skønnede mængder. Reparationsarealer opmåles ved opdeling i delarealer, hvor hvert delareal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm - som omskriver det behuggede areal. Ved kanter indgår begge tilstødende flader fuldt ud. Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede areal, dog mindst en måling pr. m². Kontrol af vedhæftningen ved aftræksprøvning skal være indeholdt i enhedsprisen. 8B.2.8 Prøvestøbning Den faste sum skal omfatte alle udgifter til materialer, materiel, udførelse og kontrol i forbindelse med procedureprøvning for installering af anodesystem, inklusive rilleskærring, montage af anodebånd og strømtilleder, omstøbning af anodebånd/strømtilleder, efterbehandling som beskrevet under SAB afsnit 8 og Ydelsen skal omfatte alle udgifter til beton samt prøvning af de færdige arbejder efter installeringen af anodesystemet, herunder udtagning af borekerner, iht. SAB afsnit 8B. 8B.13 Cementmørtel 8B13.31 og 32 Mørtelomstøbning af riller for anodebånd, piller og pyloner Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til materialer, materiel, udførelse og kontrol i forbindelse med omstøbning af anodebånd i skårne riller samt udstøbning af fræsede riller for strømtilledere og kabler udvendigt på pillesider som beskrevet under SAB afsnit 8. Skæring af riller og afrensning/rengøring afregnes separat under posterne , Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling.

11 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 11 af Andre arbejder Nedbrydnings, behugnings- og afregningsarbejder Behugning af skadet betondæklag Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til behugning af delaminerede og skadede betonoverflader, rengøring af behuggede områder og fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer m.v., herunder transport- og deponeringsudgifter. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner skal endvidere være indeholdt. Arealer opmåles ved opdeling i delarealer, hvor hvert del-areal opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm -, som omskriver det behuggede areal, dog min. 0,25 m 2. Ved kanter opmåles arealer som de udfoldede arealer. Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede areal, dog mindst en måling pr. m og 3 Skæring af riller for anodebånd, piller og pyloner Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til skæring af riller for montage af anodebånd inklusive rengøring af rillerne og fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer m.v., herunder transport- og deponeringsudgifter. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner skal endvidere være indeholdt. Rillerne afregnes henholdsvis pr. pille eller pr. pylon. Fræsning af riller for indstøbning af strømtilledere og kabler fra referenceelektroder skal være indeholdt i enhedsprisen Boring af huller i pilletop for gennemføring af kabler, piller Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til boring af huller i pilletop/dæk for gennemføring af kabler fra anodebånd og referenceelektroder herunder transport- og deponeringsudgifter. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner og sigteluger skal endvidere være indeholdt i posten. Hullerne afregnes pr. pille, med et hul i toppen af hver pille Boring af huller i pyloner for gennemføring af kabler Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til boring af huller i pyloner for gennemføring af kabler fra anodebånd og referenceelektroder herunder transport- og deponeringsudgifter. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner og sigteluger skal endvidere være indeholdt i posten. Hullerne afregnes pr. pylon Boring af gennemføringer over sigteluger, piller Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til boring af huller i betonvægge over sigteluger for føring af kabler til pille inderside. Enhedsprisen skal omfatte begge sigteluger på en pille.

12 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 12 af 22 Enhedsprisen skal endvidere inkludere omkostninger til forsegling omkring gennemføringen Behugning, verificering af armeringskontinuitet samt reparation Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til behugning af beton således at armeringskontinuiteten kan verificeres. Et ophugget område er typisk 15x15 cm og skal indeholde ophugning til begge krydsende armeringslag. Den blotlagte armering skal afrenses med stålbørste. Efterfølgende genudstøbning med beton. Verifikation og dokumentation af armeringskontinuitet skal være indeholdt i enhedsprisen. Endvidere skal alt nødvendigt måleudstyr og kabler samt materialer og materiel til retablering af betonen være indeholdt i enhedsprisen Katodisk beskyttelse Ved alle priser angivet i post skal følgende være indeholdt: Fejl og mangler på det katodiske beskyttelsesanlæg i afhjælpningsperioden skal udbedres straks og senest 1 måned efter de er fejlmeldt. Såfremt fejl og mangler skyldes defekter, hvor adgang kræver anvendelse af flåde/båd skal udbedring udføres straks når vejrforholdene tillader dette. Alle udgifter forbundet med udbedringer herunder udgifter til flåde/båd er bygherren uvedkommende Forundersøgelser, piller og pyloner Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til forundersøgelser af en pille henholdsvis pylon som angivet i SAB afsnit Alt nødvendigt måleudstyr samt farver til opmærkning skal være indeholdt i ydelsen. Registrering og optegning af skadede områder skal afrapporteres skriftligt, og rapporteringen skal være indeholdt i ydelsen Detailprojektering og dimensionering af katodisk beskyttelsesanlæg til SF-broen Den faste sum skal omfatte alle beregninger for anodesystem, ensrettere og styresystem for det katodiske beskyttelsesanlæg iht. SAB afsnit Skriftlig afrapportering inkl. beregninger og evt. skitser/tegninger skal være indeholdt i posten Detailprojektering og dimensionering af katodisk beskyttelsesanlæg til FF-broen Den faste sum skal omfatte alle beregninger for anodesystem, ensrettere og styresystem for det katodiske beskyttelsesanlæg iht. SAB afsnit Skriftlig afrapportering inkl. beregninger og evt. skitser/tegninger skal være indeholdt i posten Levering af anodebånd og strømtilledere, piller Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til alle materialer (anodebånd, strømtilledere og ledninger) for piller, som angivet i SAB afsnit , , og Mørtel til indstøbning af anodebånd og strømtilledere er indeholdt i post

13 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 13 af Montering af anodebånd og strømtilledere, piller Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til montering af anodebånd inklusive strømtilledere og kabelforbindelser som angivet i SAB afsnit , , og Rilleskæring og fræsning af riller for strømtilledere og kabler udvendigt på piller afregnes under post Omstøbning af anodebånd afregnes under post Alt nødvendigt udstyr til montering og kontrol af anodebånd samt ledningsføring og montage af kabler i samlebokse indvendigt i piller inklusive udstøbning af samlebokse i bropiller skal være indeholdt i denne post Levering af anodebånd og strømtilledere, pyloner Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til alle materialer (anodebånd, strømtilledere, kabler) til anodebånd for pyloner som angivet i SAB afsnit , , og Mørtel til indstøbning af anodebånd og strømtilledere er indeholdt i post Montering af anodebånd og strømtilledere, pyloner Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til montering af anodebånd inklusive strømtilledere og kabelforbindelser for pyloner som angivet i SAB afsnit , , og Rilleskæring og fræsning af riller for strømtilledere og kabler udvendigt på pyloner afregnes under post Omstøbning af anodebånd afregnes under post Alt nødvendigt udstyr til montering og kontrol af anodebånd, strømtilledere og ledningsføring samt montage af kabler i samlebokse på pyloner skal være indeholdt i denne post Levering af referenceelektroder Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til alle materialer (referenceelektroder, ledninger, omstøbningsmørtel) ved levering af referenceelektroder til piller og pyloner, som anført i SAB afsnit og Installation og omstøbning af referenceelektroder Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser, som anført i SAB afsnit og i forbindelse med montage og indstøbning af reference elektroder i piller og pyloner. Alt nødvendigt udstyr til installation af reference elektroder samt trækning af ledningsføring til samlebokse i bropiller, herunder indfræsning/indstøbning af ledninger op til gennemføringer i sigteluger skal være indeholdt i denne post Levering af kabler, føringsveje og samlebokse, piller indvendigt Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til materialer (kabler, føringsveje, samlebokse i pilleskafter og brokasse, fastgørelse, udstøbningsmateriale, etc.) for fremføring af kabler fra samlebokse nederst i pillerne og frem til samlebokse i brokasse, som angivet under afsnit og i SAB. Materialer til rørgennemføringer fra pilletoppe til brokasse afregnes under post

14 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 14 af trækning af kabler og montering i/af samlebokse, piller indvendigt Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til trækning af kabler fra anodezoner og referenceelektroder til samlebokse i pilleskafte op gennem pilleskaft til samlebokse i brokasse inklusive montering af føringsveje, som angivet under afsnit og i SAB. Enhedsprisen skal yderligere omfatte montage og montering af samlebokse i pilleskafte og i brokasse. Hulboring og montage af rørgennemføringer fra pilletoppe til brokasse afregnes under post Levering af kabler, føringsveje og samlebokse, piller udvendigt Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til materialer (kabler, føringsveje, samlebokse på pilleskafter og i brokassen, udstøbningsmateriale, fastgørelse, etc.) for fremføring af kabler fra anodezoner og referenceelektroder udvendigt på pilleskafte til samlebokse i brokasse, som angivet under afsnit og, i SAB. Materialer til rørgennemføringer fra pilletoppe til brokasse afregnes under post Trækning af kabler og montering i/af samlebokse, piller udvendigt Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til trækning af kabler fra anodezoner og referenceelektroder til samlebokse på pilleskafte op ad pilleskaft udvendigt til samlebokse i brokasse inklusive montering af føringsveje, som angivet under afsnit , og i SAB. Enhedsprisen omfatter endvidere montage og montering af samlebokse i pilleskafte og i brokasse. Hulboring og montage af rørgennemføringer fra pilletoppe til brokasse afregnes under post Trækning af kabler, føringsveje og samlebokse, pyloner Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til materialer (kabler, føringsveje, samlebokse på pilleskafter og i brokassen, udstøbningsmateriale, fastgørelse, etc.) for fremføring af kabler fra anodezoner og referenceelektroder udvendigt på pilleskafte til samlebokse i brokasse, som angivet under afsnit og, i SAB. Materialer til rørgennemføringer fra pilletoppe til brokasse afregnes under post Trækning af kabler og montering i/af samlebokse, pyloner Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til trækning af kabler fra anodezoner og referenceelektroder til samlebokse på pilleskafte op ad pilleskaft udvendigt til samlebokse i brokasse inklusive montering af føringsveje, som angivet under afsnit , og i SAB. Enhedsprisen omfatter endvidere montage og montering af samlebokse i pilleskafte og i brokasse. Hulboring og montage af rørgennemføringer fra pilletoppe til brokasse afregnes under post

15 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 15 af Levering og etablering af rørgennemføringer fra pilletop til broklasse Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til hulboring, materialer og materiel til montage af rørgennemføringer. Overfladebeskyttelse af eventuelle beskadigede områder af overfladebehandlingen på undersiden af brokassen skal være indeholdt i posten, som angivet under SAB afsnit og Opskumning af hullet omkring rørgennemføringen i pilletop skal være indeholdt i posten. Etablering af huller i betonen i pilletoppe og over sigteluger afregnes under posterne og Montering af fiberopkoblinger til små ensrettere Den faste sum skal omfatte alle udgifter til opkobling og afprøvning i henhold til tegninger A og Opsætning og montering af små ensrettere Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opsætning og montering af små decentrale ensrettere/styresystem inkl. kabinetter, opsætning af kabinetter, installering af ensrettere og andet måleudstyr samt tilslutning af anlæg som beskrevet i SAB afsnit og Alt nødvendigt udstyr til opsætning og montering af ensretterkabinetter inklusive styring og måling skal være indeholdt i denne post. Trækning af kabler fra samleboks i brokasse til de de-centrale enheder skal være indeholdt i posten. Installering af den fornødne software for opsamling, styring og kommunikation mellem de decentrale enheder og den centrale dataserver skal være indeholdt i denne post Levering af databuskabler, SF-broen (små ensrettere) Den faste sum skal omfatte alle udgifter til materialer (kabler, føringsveje (i det omfang de eksisterende ikke dækker behovet), udfyldning ved trækning gennem fleksible føringsveje ved endevederlag, etc.) i henhold til tegninger A og Trækning og opkobling af databuskabler, SF-broen (små ensrettere) Den faste sum skal omfatte alle ydelser og alt materiel til trækning, opkobling og afprøvning i henhold til tegninger A og Levering af databuskabler, FF-broen (små ensrettere) Den faste sum skal omfatte alle udgifter til materialer (kabler, føringsveje (i det omfang de eksisterende ikke dækker behovet), udfyldning ved trækning gennem fleksible føringsveje ved endevederlag, etc.) i henhold til tegninger A og Trækning og opkobling af databuskabler, FF-broen (små ensrettere) Den faste sum skal omfatte alle ydelser og alt materiel til trækning, opkobling og afprøvning i henhold til tegninger A og Levering af konvertere inkl. nødvendig kabelføring mv. for opkobling til fiber samt montering (små ensrettere) Den faste sum skal omfatte alle udgifter til materialer i henhold til tegninger A og -04.

16 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 16 af El-installationer, SF-broen (små ensrettere) Den faste sum skal omfatte alle udgifter til levering og føring af kabler (anodekabler, kabler for katodeforbindelser, strømforsyningskabler) inkl. føringsveje i brokassen, hvor eksisterende ikke kan anvendes. Levering og føring af kabler fra tavle til små ensrettere, målekort og konvertere skal være indeholdt i enhedsprisen El-installationer, FF-broen (små ensrettere) Den faste sum skal omfatte alle udgifter til levering og føring af kabler (anodekabler, kabler for katodeforbindelser, strømforsyningskabler) inkl. føringsveje i brokassen, hvor eksisterende ikke kan anvendes. Levering og føring af kabler fra tavle til små ensrettere, målekort og konvertere skal være indeholdt i enhedsprisen Installation af industri-pc i FF-0 (dataserver og central styreenhed) Den faste sum skal omfatte alle udgifter til materialer, software, installation, opkobling og afprøvning i henhold til SAB afsnit Elektronik og/eller software til synkronisering af styresystemet med styresystemet for det eksisterende katodisk beskyttelsesanlæg på piller, skal være indeholdt i den faste sum Etablering af modemforbindelse (GSM/GPRS/ADSL) og opkobling til katodisk beskyttelsesanlæg Den faste sum skal omfatte alle udgifter til materialer, installation og opkobling i henhold til SAB afsnit T/R, R/E units and control system Posterne dækker samlet leverance specificeret i bilag A til SAB Idriftsætning og indregulering, SF-broen Den faste sum skal omfatte alle udgifter til idriftsætning og indregulering af anlægget på SF-broen i henhold til SAB afsnit , samt alle udgifter til driften af det katodiske beskyttelsesanlæg frem til aflevering af etape 2. Ydelsen skal omfatte en skriftlig rapportering af indreguleringen Idriftsætning og indregulering, FF-broen Den faste sum skal omfatte alle udgifter til idriftsætning og indregulering af anlægget på FF-broen i henhold til SAB afsnit Ydelsen skal omfatte en skriftlig rapportering af indreguleringen Drift og vedligehold af katodisk beskyttelsesanlæg for SF og FF broen Den faste sum skal dække alle udgifter til første års drift og vedligeholdelse af det katodiske beskyttelsesanlæg efter aflevering af anlæg SF og FF broen, i henhold til SAB afsnit Ydelsen skal omfatte en samlet skriftlig rapportering af driften årligt samt statusrapporter efter hhv. 3 mdr. og 6 mdr. Inspektion af anlæggene på stedet efter 1 år, herunder også in-

17 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 17 af 22 spektion af anodesystem, kabelføring, samlebokse og ensretterkabinetter, skal være indeholdt. Ydelsen inkluderer oprettelse af anlægget i Vejdirektoratets forvaltningssystem for katodisk beskyttelse års drift og vedligehold af katodisk beskyttelsesanlæg for begge broer Den faste sum skal dække alle udgifter til 5 års drift og vedligeholdelse af det katodiske beskyttelsesanlæg efter aflevering af anlæg på begge broer i henhold til SAB afsnit Bemærk at etape 1 (SF) udføres før etape 2 og derved indeholder posten et ekstra år for etape 1. Ydelsen skal omfatte en samlet skriftlig rapportering af driften årligt samt statusrapporter efter hhv. 3 mdr. og 6 mdr. Inspektion af anlæggene på stedet årligt, herunder også inspektion af anodesystem, kabelføring, samlebokse og ensretterkabinetter, skal være indeholdt Instrukser og program for drift og vedligehold for SF-broen Den faste sum skal omfatte alle udgifter til udarbejdelse af instrukser for drift og vedligehold inklusive program for drift og vedligehold af anlægget på SF-broen i henhold til SAB afsnit Instrukser og program for drift og vedligehold for FF-broen Den faste sum skal omfatte alle udgifter til udarbejdelse af instrukser for drift og vedligehold inklusive program for drift og vedligehold af anlægget på FF-broen i henhold til SAB afsnit Katode- og måleforbindelser Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter forbundet med levering og montering af katodeog måleforbindelse iht. SAB afsnit og Enhedsprisen angives som et gennemsnit for alle piller. Der udføres alene måleforbindelser over de piller, der har referenceelektroder (3 piller på SF-broen og 4 piller på FF-broen). Udgifter til føring af kabler frem til ensretterskabe indvendigt i kassedragere inkl. opkobling af kabler i skabene skal være inkluderet. Alle materialer, alt nødvendigt udstyr og materiel til udførelse af forbindelser inklusiv kontrol skal være indeholdt i enhedsprisen. Skriftlig dokumentation af kontroller skal være indeholdt i ydelsen.

18 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 18 af Øvrige ydelser Den faste sum skal inkludere alle andre efter entreprenørens vurdering for entreprisens fuldførelse nødvendige arbejder og leverancer i henhold til tegninger, beskrivelse og betingelser. Såfremt der anføres et beløb under denne post, skal arten af de pågældende ydelser angives af entreprenøren på tilbudslisten.

19 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 19 af Arbejdsløn Hovedpost B - Regningsarbejder For delarbejder der betales efter regning, gælder nedenfor anførte betalingsbetingelser: Arbejdslønnen godtgøres med det i entreprenørens tilbud angivne timebeløb for formænd og faglærte arbejdere. Heraf afholdes lønudbetaling, sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste m.v., alle opholds- og befordringsudgifter samt udgifter, der ikke dækkes af de i nærværende afsnit under pkt nævnte godtgørelser. Forbrugsgods direkte relateret til arbejdsløn skal ligeledes være inkluderet herunder personlige værnemidler. Eventuelle overarbejdstimer, der ikke ligger i "forskudt arbejdstid", betales med samme beløb. Såfremt en formand leder såvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgøres kun den på regningsarbejdet faldende del af formandslønnen. Ved fordelingen af formandslønnen lægges antallet af de ved de to arbejder beskæftigede folk til grund. Til alle arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som arbejdstilsynet kræver ved arbejde med epoxy og andre kunststofprodukter, er i tilbudslistens post anført en godtgørelse pr. times arbejde med sådanne produkter som tillæg til den tilbudte arbejdsløn Materialer og forbrugsgods Dette godtgøres som angivet i AB92, ad 14, stk. 4, afsnit b). Såfremt der under udførelsen skulle vise sig behov for materiel til udførelse af ekstraarbejder eller tillægsarbejder vil materiel blive afregnet i henhold til gældende officielle listepriser fra Loxam A/S eller tilsvarende materieludlejningsfirma. Eksempelvis nævnes, at skærpning af mejsler regnes som forbrugsgods, mens dyser på materiel til højtryksspuling hører til dette og skal vedligeholdes Lejegodtgørelse for materiel Regningsbeløb Dette godtgøres med de i entreprenørens tilbud angivne enhedspriser, jf. TBL. Driftsmidler afregnes som forbrugsgods. Materiel, som ikke indgår i tilbudet, jf. TBL, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets udførelse under hensyn til normale markedspriser, jf. TAG afsnit B0.1. Dette godtgøres som angivet i AB92 ad 14, stk. 4. Underentreprenører, der udfører de arbejder, der er listet på omstående side under "Tilbudslistens poster (R)" er i øvrigt underkastet de foranstående bestemmelser og efterfølgende

20 0.1.5 Dokumentation Vejdirektoratet Samlet vedligeholdsudbud januar 2014 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 20 af 22 Tilsynet skal under udførelsen af regningsarbejder have lejlighed til at føre løbende kontrol med samtlige medgående arbejdstimer og materialer m.v. Entreprenøren skal hver måned fremsende specificeret regning over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumentation for de afholdte udgifter.

21 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 21 af Regningsarbejder 16.1 Arbejdsløn ved regningsarbejder Arbejdsløn ved regningsarbejder Betales med enhedspris pr. time. Antallet af timer opgøres som de effektive timer, personalet er på arbejdsstedet Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglærte arbejdere, byggeplads Betales med enhedspris pr. time. Antallet at timer opgøres som de effektive timer, personalet er på arbejdsstedet Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder, der kræver arbejdsmiljømæssige foranstaltninger Betales med enhedspris pr. time. Antallet at timer opgøres som de effektive timer, personalet er på arbejdsstedet Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt arbejdstid, formænd Betales med enhedspris pr. time. Forskudt arbejdstid regnes i tidsrummet til samt hele døgnet i weekender og på helligdage Tillæg til arbejdsløn for regningsarbejder for forskudt arbejdstid, faglærte arbejdere Betales med enhedspris pr. time. Forskudt arbejdstid regnes i tidsrummet til samt hele døgnet i weekender og på helligdage.

22 Vedligehold af store bygværker(byg-sv) Side 22 af Materiellejepriser ved regningsarbejder 17.1 Kompressorer Kompressor Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til levering og drift af kompressor Trykluft Trykluft Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til levering og drift af trykluftværktøj Diverse Fast godtgørelse for håndværktøj Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til levering og drift af håndværktøj.

23 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

TILBUDSLISTE - samleside (side 1)

TILBUDSLISTE - samleside (side 1) TILBUDSLISTE - samleside (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise "" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af 30. august 2013 angivne grundlag for en betaling af: Samlet

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. FEBRUAR 2012 TAG Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 72 44

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16

VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-16 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. MARTS 0 TBL Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 7 44 4 54 VILSUNDBROEN BYGVÆRK 0045-6 OVERFLADEBEHANDLING AF STÅLKONSTRUKTIONER MV. TILBUDSLISTE (TBL) Niels Juels

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL TILBUD- OG AFREGNINGSGRUNDLAG VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 1. Vedligeholdscenter...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN SAMLET INDLÆG 1. Mønbroen og istandsættelsen 2012 2016 i 2 entrepriser samt løsninger og erfaringer

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

TILBUDSLISTE - samleside

TILBUDSLISTE - samleside TILBUDSLISTE - samleside Nedenstående arbejder vedrørende entreprise "" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af 30. august 2013 angivne grundlag for en betaling af: Samlet tilbudssum

Læs mere

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

UDBUD vejdrift side 1 af 9 TAG-Autoværn Entreprise VSJ TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 1 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 36 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE)

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) Sagsnr. : 1148657 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af 2013-02-12 og evt. rettelsesblade for et samlet

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012 akutberedskab og efterladte køretøjer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS-

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6620.771 Levering af CE-mærket vejautoværn Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg LICITATION

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rådgivning R03. Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning. Sjælland (Masnedø) - Falster

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rådgivning R03. Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning. Sjælland (Masnedø) - Falster Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rådgivning 93200.R03 Storstrømsbroen Geotekniske offshore undersøgelser og rådgivning Sjælland (Masnedø) - Falster september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Tilbudsliste (TBL) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Rebild koune. Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken. 22. juli Tilbud Undertegnede tilbyder at

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FISK-MAL SIDE 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2 2. Priser... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 2 af 6 1. Generelt Tilbuds-

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE SAMT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående opgaver vedrørende Bemanding af T.I.C.

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 Rammeaftale RAMMEAFTALE Levering og montering af vejvisningstavler i

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Katodisk beskyttelse af konstruktioner i marint miljø

Katodisk beskyttelse af konstruktioner i marint miljø Katodisk beskyttelse af konstruktioner i marint miljø Seniorspecialist Ruth E. Sørensen 1 Indhold Katodisk beskyttelse, baggrund Katodisk beskyttelse som reparationsstrategi Design Udførelse Drift 2 Katodisk

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS-

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere