Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation"

Transkript

1 Afrapportering fra projektet Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation

2 AFRAPPORTERING J.NR.: Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation PROJEKTRESUMÉ Mange biblioteker har allerede i en eller anden grad et eksternt samarbejde, men hvis bibliotekerne ønsker at optimere dette, skal det eksterne samarbejde professionaliseres, formaliseres og knyttes til det enkelte biblioteks overordnede strategi. Projektet Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation har arbejdet med at skabe viden og redskaber til partnerskabsarbejde og samarbejdsdreven innovation i biblioteksvæsenet. Projektets mål har været at levere viden og redskaber til, at bibliotekerne kan komme videre med netop den opgave. Projektets viden er fremkommet via desk research, en række forskellige undersøgelser, hvor forskellige undersøgelsesmetoder er anvendt og via casestudier fra biblioteksverdenen herunder Roskilde Bibliotekernes innovative samarbejde om Musicon (særligt Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival) og Borgerservice og Bibliotekers visionære arbejde med Urban Mediaspace. I løbet af projektet er der udviklet en guide om partnerskaber, en værktøjskasse, en række værktøjer til partnerskabelse og en film. Desuden er der indsamlet en række gode eksempler på partnerskaber. Projektets materialer lanceres under titlen Byg Partnerskaber!. Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation var et udviklingsprojekt, der blev gennemført i et projektpartnerskab mellem Hovedbiblioteket i Aarhus, Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Universitet. I projektet blev der desuden arbejdet tæt sammen med Det Informationsvidenskabelige Akademi, Dacapo A/S og UiWE. Projektet pågik fra marts 2010 til juli 2012 og blev støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. 2

3 PROJEKTETS FORMÅL Formålet med projektet har været at bidrage til at styrke og redefinere biblioteket som en betydningsfuld aktør i bykulturen og oplevelsessamfundet. Udgangspunktet for projektet har været de to store og innovative tiltag i Roskilde og Aarhus, henholdsvis Musicon (med særligt fokus på Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival) og Multimediehuset. Dette udgangspunkt er taget, fordi såvel Musicon som Multimediehuset vil komme til at bygge på partnerskaber. Projektet har introduceret begrebet og arbejdsformen samarbejdsdreven innovation i Ud af boksen forstået som innovation skabt gennem partnerskaber med eksterne organisationer og virksomheder. Undervejs i projektet er der arbejdet med at identificere drivkræfter og barrierer for innovation skabt gennem partnerskaber. Og projektet har søgt at give svar på, hvad der kendetegner innovative partnerskaber, hvad det kræver af bibliotekerne og af samarbejdspartnerne såvel i samarbejdsrelationen og internt i organisationerne. I projektet er der udviklet værktøj til partnerskabsarbejde i bibliotekerne. Redskaberne er udviklet på baggrund af erfaringer fra allerede igangværende og for projektet interessante partnerskaber samt på baggrund af perspektiver, der er fundet gennem tilkobling til forskning, gennem afholdelse af workshops med relevante aktører og udarbejdelse af en række undersøgelser. Projektet har søgt at være synligt og deltagende i debatten om indgåelse af partnerskaber i biblioteksbranchen, og projektet er blevet formidlet bredt i biblioteksverdenen i indog udland. 3

4 PROJEKTETS KERNEPERSONER En række personer har været involveret i projektet. Kernepersonerne har været: Styregruppen: Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket Aarhus Peter Høybye Greisen, udviklingschef Roskilde Bibliotekerne Birgit Jæger, professor Roskilde Universitet Henrik Jochumsen, lektor, dr.art. Det Informationsvidenskabelige Akademi Claus Have, chefkonsulent Dacapo A/S Projektejer: Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket Aarhus Projektleder: Louise Overgaard, projektleder Hovedbiblioteket Aarhus Jane Kunze, cand.scient.bibl Hovedbiblioteket Aarhus Projektgruppen: Stine Staunsager Larsen, udviklingskonsulent Roskilde Bibliotekerne Sidsel Bech-Petersen, biblioteksudvikler Hovedbiblioteket Aarhus Anders Midtgaard Krag, bibliotekar Roskilde Bibliotekerne Sanne Aabjerg Kristiansen, bibliotekar Roskilde Bibliotekerne Hanne Beier, analysemedarbejder Roskilde Bibliotekerne Porteføljekonsulent: Lisbeth Overgaard Nielsen, biblioteksudvikler Hovedbiblioteket Aarhus Sidsel Bech-Petersen, biblioteksudvikler Hovedbiblioteket Aarhus Følgeforsker: Birgit Jæger, professor Roskilde Universitet Metodekonsulent: Claus Have, chefkonsulent Dacapo A/S Formidlingskonsulent: Christian Pagh, kulturplanlægger og partner UiWE 4

5 ORGANISERING Hovedbiblioteket Aarhus Hovedbiblioteket Aarhus har haft projektejerskabet, rammeprojektledelsen og har bidraget med porteføljekonsulent. I Aarhus har der været nedsat en lille projektgruppe, som har indgået i rammeprojektet og har varetaget delprojektet fra Aarhus. Hovedbiblioteket har desuden løbende inddraget relevante medarbejdere. Roskilde Bibliotekerne Roskilde Bibliotekerne har haft en projektleder og en projektgruppe, som har indgået i rammeprojektet og har varetaget delprojektet fra Roskilde. Der er desuden løbende blevet inddraget relevante medarbejdere fra Roskilde Bibliotekerne. Roskilde Bibliotekerne har været ansvarlige for bloggen: Roskilde Universitet Ud af boksen! er en case i forskningsprojektet CLIPS Collaborative Innovation in the Public Sector. Birgit Jæger har indsamlet viden til forskningsarbejdet og tilført Ud af boksen! ny viden og metoder fra forskningsverdenen. Dacapo A/S Projektet har afholdt tre teaterworkshops og en konference sammen med Dacapo A/S. Det Informationsvidenskabelige Akademi Projektet har løbende sparret med IVA om projektet. Der er afholdt møder med Henrik Jochumsen og Dorte Skott-Hansen, og Henrik har deltaget i projektets styregruppe. UiWE Projektet har haft et løbende samarbejde med Christian Paghs kulturdesign-bureau Ui- WE. Målet med samarbejdet har været at få intern sparring og dialog om projektets arbejde, slutprodukter og formidling. Afleveringer fra UiWE kan eftersendes. Styregruppe Projektet har haft en faglig styregruppe, som udelukkende forholdt sig til projektets faglige indhold og fremdrift. Emner som økonomi og organisering har vi holdt i et mere uformelt regi mellem projektpartnerne. Styregruppen har haft møder med spændende dialoger og stort engagement. Advisory Board Projektet har arbejdet med advisory board på en alternativ måde. Projektgruppen valgte at indsamle synspunkter og føre dialoger i forskellig udformning i løbet af hele projektet i stedet for at samle en række mennesker til møder. Dette fordi vi vurderede, at det ville blive svært at samle de ressourcepersoner, som vi havde behov for til projektet. Se beskrivelse af projektets vidensindsamling i det følgende. 5

6 PROJEKTETS FORLØB Projektets spor I starten af projektet valgte projektgruppen at opdele projektet i en række spor. Dette gjorde vi dels for at skabe overblik over et komplekst projekt og arbejdsfelt, dels for at tage højde for de mange forskellige interessenter og ressourcepersoner og dels for at have fokus på de forskellige målgrupper, som et projekt af denne karakter har. Der skulle således både tænkes i medarbejder- og lederniveau, små og store biblioteker samt by- og landbiblioteker. Se desuden vedlagte oversigt over projektets spor. Det giver hurtigt overblik over aktiviteter og output ved de enkelte spor. Evaluering Projektet har arbejdet med en formativ evalueringsform, hvor projektets aktive og engagerede styregruppe løbende har taget faglig stilling til projektets fremdrift, og hvor Birgit Jæger har fungeret som løbende sparrings- og refleksionspartner for projektgruppen. Desuden har projektgruppen arbejdet med halvårlige touch downs, hvor projektgruppen har taget pulsen på samarbejdet og projektet ved hjælp af metoden strategisk refleksiv kommunikation. Som afslutning på projektet har Birgit Jæger afholdt et forskningsbaseret interview, som både fungerede som slutevaluering og som vidensopsamling til Birgit Jægers forskningsartikel. Tidsplan Projektet er undervejs blevet forlænget bl.a. grundet flere barsler og store formidlingsambitioner. Projektet løb fra

7 PROJEKTETS VIDENSINDSAMLING Projektet har indsamlet viden om partnerskaber, netværk og samarbejdsdreven innovation på en række måder, og projektgruppen har forsøgt kontinuerligt at bygge oven på og skabe dialog med udgangspunkt i den nye viden, som blev indsamlet. F.eks. blev der lavet en hurtig spørgeskemaundersøgelse til deltagerne ved Styrelsens årsmøde november Svarene herfra blev anvendt til udarbejdelsen af den modificerede Delphi-undersøgelse / ekspertundersøgelse. På den måde inviterede projektgruppen gentagne gange i projektet forskellige ressourcepersoner til at give deres input samtidig med, at de byggede oven på eller forholdt sig til allerede indsamlet viden. Oversigt over indsamlingsfora og metoder i kronologisk rækkefølge Fem hurtige nationale spørgsmål - spørgsmål rundsendt efteråret 2010 og foråret Resultatet er de cases, der findes på Fem hurtige spørgsmål til lederne - spørgsmål rundsendt og indsamlet i forbindelse med Styrelsen for Bibliotek og Mediers årlige møde for bibliotekslederne i november Ekspertundersøgelse foretaget i foråret Respondenterne var biblioteksledere og strateger samt partnerskabsstrateger fra andre sektorer. Bearbejdning af undersøgelsens resultater kan findes på Deltagelse på partnerskabskonference i Herning 7. april Materiale kan findes her: Deltagelse på konferencen Biblioteker og partnerskaber. Innovation, ledelse og strategi i Vanløse Kulturhus marts Omtale af konferencen findes her: Fem hurtige internationale spørgsmål - spørgsmål rundsendt april og maj Opsamling af undersøgelsen kan findes Afholdelse af og deltagelse i teaterworkshop How do we get out of the box? på konferencen Next Library juni Opsamling af undersøgelsen kan findes Forskningsinterviews foretaget af professor Birgit Jæger fra Roskilde Universitet med henblik på en forskningsartikel Partnerships as Vehicle for Collaborative Innovation in the Public Sector (arbejdstitel, artikel under udarbejdelse). Interviewpersonerne var: Jens Thorhauge, forh. Direktør for Styrelsen for bibliotek og Medier, Henrik Jochumsen, Lektor IVA, Knud Schultz, Chef for hovedbiblioteket i Aar- 7

8 hus, Pernille Drost, Formand for Bibliotekarforbundet, Mogens Vestergaard, Formand for Bibliotekschefforeningen og Chef for Roskilde Bibliotekerne, Michel Steen Hansen, Direktør for Danmarks Biblioteksforening, Helle Kolind Mikkelsen, Chefkonsulent i KL samt gruppeinterview med Ud af boksen!s projektgruppe. Studietur til San Franscico og Salt Lake City i oktober Turen gik bl.a. til Salt Lake City Public Library, San Jose Public Library og Palo Alto Library. Desuden besøg på et par hackerspaces (inspiration til projektet Lokalsamfundets Innovationsrum) og sidst men ikke mindst en workshop på Stanfords D.School. Turen var for projektgruppen og ledelse fra Roskilde Bibliotekerne og Hovedbiblioteket Blogindlæg fra turen findes her: Afholdelse af og deltagelse i teaterworkshop Kom ud af skabet! Workshop om viden(skabs)formidling på Hovedbiblioteket Aarhus november Opsamling fra workshoppen findes på Afholdelse af og deltagelse i teaterworkshop Rockbib-samarbejdet. Det var en opstarts-workshop for det kommende samarbejde mellem de to institutioner Danmarks Rockmuseum og Roskilde Bibliotekerne i Odense november Konferencen Nye partnerskaber Hvor går grænsen. Konferencen blev afholdt af Danmarks Biblioteksforening region Sjælland, Roskilde Centralbibliotek, Ud af boksen! og Odsherred Bibliotek i Roskilde november Slides findes her: Studietur til Birmingham i foråret Turen bød bl.a. på oplæg om Birmingham & Civic Development, Culture & the Creative City Initiative og Culture Commissioning, samt ture til the Library of Birmingham byggepladsen og til museet Thinktank. Turen var for idé- og strategigruppen for Urban Mediaspace samt Borgerservice og Biblioteker. 8

9 PROJEKTETS BETYDNING FOR PROJEKTPARTNERNE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Borgerservice og Biblioteker arbejder målrettet med at klargøre organisationen til at blive Multimediehuset på Havnen og på en transformation af lokalbibliotekerne, så de udvikles til at blive medborgercentre. Samarbejde på tværs og partnerskaber bliver en essentiel del af Multimediehuset og af medborgercentrene, og er allerede stærkt på vej til at blive det i Borgerservice og Biblioteker. Borgerservice og Biblioteker gik ind i dette projekt for at tilegne sig viden om og få redskaber til partnerskaber og samarbejdsdreven innovation. Desuden har projektet medvirket ved en række tiltag i organisationen: Der er foretaget mappings af netværk, samarbejder og partnerskaber og problemstillinger i forhold til eksternt samarbejde i hele organisationen. På Hovedbiblioteket er der udviklet kommunikation til eksterne samarbejdspartnere i form af pjecen Vi kan! Vil du? og uddybende information på Erfaringer fra projektet anvendes nu i arbejdet med at skabe en ny netværksdatabase i Borgerservice og Biblioteket og i arbejdet med at synliggøre vores eksterne relationer på Hovedbiblioteket. Desuden afholdes der i august to temadage for personalet i Borgerservice og Biblioteker, og efterfølgende bliver der rammesat en dialog på Hovedbiblioteket om, hvordan vi rent praktisk arbejder med eksterne samarbejdspartnere. I forhold til hele processen omkring Multimediehuset vil der i efteråret blive igangsat en proces, hvor der skal skabes en partnerskabsstrategi, og der skal dannes og udbygges gode og relevante konstellationer med eksterne partnere, som skal bidrage til at skabe et spændende og alsidigt bibliotekstilbud. Roskilde Bibliotekerne Roskilde Bibliotekerne arbejder målrettet med at understøtte og markere sig som en stærk medspiller i det musiske og kulturelle liv i Roskilde. Roskilde Bibliotekerne har i flere år arbejdet i partnerskaber, som en måde at komme uden for egne mure og nå flere og nye målgrupper, samtidig med at partnerskaber betragtes som en afgørende faktor for organisationens og medarbejdernes kompetenceudvikling. Med projekt Ud af boksen! ønskede Roskilde Bibliotekerne at udvikle sin viden og erfaring med partnerskaber samt professionalisere sit arbejde for at partnerskaber kunne indarbejdes som strategisk udviklingsværktøj i organisationen. Partnerskaberne med Roskilde Festival samt Danmarks Rockmuseum blev brugt som eksperimentelle testcases på den viden projektet indsamlede, særligt med fokus på opstarts - og implementeringsprocesser. 9

10 Partnerskaber skal i fremtiden være en central metode i Roskilde Bibliotekernes udviklingsarbejde særligt som medspiller i udviklingen af Roskilde Musiske by, men fremadrettet til også at understøtte Roskilde som uddannelsesby i forhold til RUC, University College Sjælland og de mange ungdomsuddannelser. Erfaringer fra Ud af Boksen vil ligge til grund for et internt indsatsområde med fokus på kompetenceudvikling og organisatorisk professionalisering med det mål at udvikle eksisterende - og skabe nye innovative partnerskaber. Der bliver bl.a nedsat en taskforce for partnerskaber og Roskilde Bibliotekernes tre udviklingsteams skal gennemgå et kompetenceudviklingsforløb inden for området. Desuden planlægges der en workshop for hele organisationen, hvor de strategiske tiltag på partnerskabsområdet debatteres. Herudover vil Roskilde Centralbibliotek tilbyde sparring og formidling på partnerskabsområdet for biblioteker i regionen som ønsker at udvikle og professionalisere deres partnerskabsarbejde. Roskilde Universitet forskningsprojektet CLIPS Forskningsprojektet CLIPS (Collaborative Innovation in the Public Sector) undersøger forskellige former for samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. En del af forskningen foregår som case studier, og projekt Ud af boksen har fungeret som en case i forhold til CLIPS projektet. I den sammenhæng bliver projekt Ud af boksen set som en case, hvori partnerskaber bliver betragtet som en speciel form for samarbejde, der har mulighed for at føre til samarbejdsdrevet innovation. Til dette formål har Birgit Jæger dels fulgt udviklingen i projekt Ud af boksen og har dels selv gennemført en række interviews, for at undersøge de politiske og administrative rammer projektet fungerer indenfor. Dette arbejde skal resultere i en forskningsartikel, der fremlægger resultaterne af case studiet. Derudover har Birgit Jæger fungeret som sparringspartner omkring de anvendte metoder. Projekt Ud af boksen har således benyttet to af de metoder, som også bliver benyttet i CLIPS projektet. Både teaterworkshops og Delphi metoden bliver benyttet i begge projekter, dog med forskellige formål og i forskellige varianter. Efter projektet Ud af boksens afslutning er det planen, at Birgit Jæger skal bruge erfaringerne med at benytte de samme metoder i to meget forskellige projekter til at skrive en metode-teoretisk videnskabelig artikel, der fremlægger den viden, som fremkommer ved at sammenligne de forskellige måder at bruge metoderne på. Samarbejdet mellem forskningsprojektet CLIPS og projekt Ud af boksen har på den måde tjent to formål: dels som et case studie i forhold til CLIPS, og dels som afprøvning af to metoder i vidt forskellige sammenhænge. 10

11 PROJEKTETS SLUTPRODUKTER Projektet har udarbejdet en række slutprodukter, men allerede tidligt i projektet udgav projektet en beta-version af partnerskabsguiden Kom godt i gang med partnerskaber. Beta en blev udgivet for at give biblioteksvæsenet noget at arbejde med her og nu, og for at projektet kunne få feedback på, hvordan den endelige guide skulle være. Beta en er forløberen for Byg partnerskaber Værktøj til strategisk biblioteksudvikling. Projektets blog har også været tilgængelig under det meste af projektperioden. Målet med vores slutprodukter er, at såvel ledere og medarbejdere, små og store biblioteker, by- og landbiblioteker samt bibliotekerne i ind- og udland kan få glæde af materialet. Projektgruppen har brugt meget tid på at kvalificere slutprodukterne. F.eks. har en række velvillige biblioteksmedarbejdere fra både store og små biblioteker givet feedback på guiden og værktøjerne. Projektgruppen har desuden tænkt meget over, hvordan materialet skulle formidles, og der har været et intenst samarbejde med UiWE desangående. Byg partnerskaber Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Guiden, som udgives på både dansk og engelsk, indeholder viden om partnerskaber, gode råd, eksempler samt spørgsmål og overvejelser til de enkelte biblioteker. Værktøjskassen Værktøjskassen, som ligger på er et supplement til guiden og indeholder en række forskellige værktøjer, som er udviklet eller bearbejdet i løbet af projektet. Værktøjerne er på dansk. Udover Værktøjskassen findes der også en række gode eksempler på partnerskaber, litteraturlister, artikler og specialer om partnerskaber og samarbejdsdreven innovation samt blogindlæg fra projektets studietur til USA. Better together Better Together er en film, som søger at begrunde, hvorfor det er godt at samarbejde. Filmen er på dansk og engelsk. På et tidspunkt var der tale om at lave to film, men under tilblivelsen viste det sig, at en film ville give et bedre budskab. PR-materiale Som PR-materiale bliver der udviklet to plakater, et fact sheet på henholdsvis dansk og engelsk samt et powerpoint-show på dansk og engelsk. 11

12 EKSISTERENDE FORMIDLING AF PROJEKTET På trods af projektets analytiske karakter har der kontinuerligt været fokus på, at projektet skulle formidle sine erfaringer og fungere som sparringspartner for andre med interesse for partnerskabsarbejde. Specialer og artikler Aamann, Marie Louise Honoré (2011): Folkebibliotekets positionering gennem partnerskaber, Speciale fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, København Arendal, Annemari Fagerlund; Mathiasen, Kim Søborg; Nielsen, Edit Lulu (2011): Offentlig innovation gennem partnerskaber - Om et bibliotek der turde tage Ramasjang en, Speciale fra Roskilde Universitet, Roskilde Nielsen, Kim Rosenkilde; Schulz, Tora Alder ( ): Roskildes musiske bydel, Kommunen, København Nielsen, Kim Rosenkilde; Schulz, Tora Alder ( ): Biblioteker tænker ud af boksen, Kommunen, København Overgaard, Louise (2010): Mindspot Partners Up, Scandinavian Public Library Quarterly nr : Overgaard, Louise (2012): Ud af boksen! Vejen til professionelle partnerskaber, Danmarks Biblioteker nr. 3, København Overgaard, Louise (2012): CAS Et californisk super-partnerskab, Danmarks Biblioteker nr. 3, København Sparring Projektet har haft tilknyttet en specialegruppe fra RUC. Specialegruppen og projektgruppen har holdt flere møder og har haft løbende kontakt. Resultatet blev specialet Offentlig innovation gennem partnerskaber - Om et bibliotek der turde tage Ramasjang en. Mens Ud af Boksen! pågik, havde Herning Bibliotekerne og Københavns Kommunes Biblioteker et samarbejde om afholdelse af konferencer i henholdsvis Herning og København. Ud af Boksen!s projektgruppe bidrog med sparring i forhold til udformning og indhold på dagene og som ressourcepersoner under konferencerne. 12

13 I november 2011 deltog Ud af Boksen i afvikling af Konferencen De nye partnerskaber hvor går grænsen? i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland. Projekt Ud af Boksen deltog med udvikling og faglig kvalificering af konferencens tema om partnerskaber i biblioteker og kulturliv herunder med inddragelse og kvalificering af konferencens paneldebat faciliteret af Dacapo Teatret. Oplæg 2010 Netværksmøde i det organisationsantropologiske netværk Vilde Vinkler Netværksdag om partnerskaber på Gentofte Bibliotek Konferencen Out of the Box IVA 2011 Konference Regional Libraries Working Together - the Way to Manage i i Tromsø Landmøde i LOF Konference i Berlin Next Library i Aarhus Camp i Nordisk Biblioteksnetværk i Stockholm Salt Lake City Library i forbindelse med studietur Konference: De nye partnerskaber hvor går grænsen? 2012 OLA Super Conference i Toronto Netværksdag i NOTA Gæster fra Stockholms Kulturvaltning PR for projektet Præsentation i en brochure/vifte, der er lavet over innovative udviklingsprojekter i Aarhus. Viften blev bl.a. uddelt på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Frederikshavn i marts Projektbanken, Kulturstyrelsen. og og 13

14 FREMTIDIG FORMIDLING AF PROJEKTETS VIDEN Projektet planlægger et formidlingsfremstød i efteråret Her en oversigt over, hvilke fora projektet i hvert fald vil blive formidlet i, og hvem der har påtaget sig opgaven: Projektgruppen Det danske materiale sendes i elektronisk form til landets biblioteker og lægges på Det engelske materiale sendes i elektronisk form til internationalt netværk herunder deltagere fra de foregående Next Library konferencer, Gates fora, medlemmer af Nordisk Biblioteksnetværk og medlemmer af projektet Rum for bildning Rom for Dannelse Materialerne uddeles på Nordisk Biblioteksnetværks camp i Oslo i september, til pre-ifla i Litauen i august og til IFLA i Helsinki i september. Materialet præsenteres på Bibliotekschefforeningens årsmøde. Desuden har vi sendt forespørgsel til Kulturstyrelsen om mulighed for at præsentere det på Kulturstyrelsens årsmøde for bibliotekslederne. Materialet omtales på Peter Alsbjers (Länsbibliotekarie, Regionbibliotek Örebro- Västmanland) blog: Borgerservice og Biblioteker Projektets rammeprojektleder afholder temadag i Borgerservice og Biblioteker (BoB bygger partnerskaber) 28. og 30. August hele personalet er inviteret Projektets rammeprojektleder deltager i udformningen af workshop om partnerskaber og planlægning af partnerskabsproces for Multimediehuset. Projektet deltager med tema, workshop eller poster ved NEXT LIBRARY 2013 Roskilde Bibliotekerne Kontakt til fagpressen (Perspektiv, Danmarks Biblioteker og del din viden) med tilbud om artikler. Udbredelse af erfaringerne fra projektet via koordinationen mellem de 6 Centralbiblioteker, der regionalt kan informere og henvise til projektet - understøttet af information på centralbibliotek.dk. Formidling af projektets resultater gennem både Roskilde Bibliotekernes Projektsekretariats kanaler (etableret informations- og rådgivningsplatform der har en formidlingsforpligtigelse i Roskilde Regions CB-regi) og Roskilde Bibliotekernes egne kanaler i øvrigt. 14

15 Birgit Jæger Birgits arbejde med Ud af boksen præsenteres på RUCs internationale forskningskonference SunRise og ved et KIA (Kommunernes Innovations Akademi) begge i oktober 2012 Jæger, Birgit: Partnerships as Vehicle for Collaborative Innovation in the Public Sector (arbejdstitel - artikel under udarbejdelse), Roskilde Universitet Henrik Jochumsen Projektet omtales i Det Informationsvidenskabelige Akademis webmagasin INSIGHT: Projektet anvendes som case i mastermodulet Ud af boxen se omtale af mastermodulet her: ØKONOMI Regnskab for projektet eftersendes. 15

Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek

Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek Et bibliotekstiltag for, med og af unge Mindspot Resultat af projektet YOUng: Pågik fra 01. januar 2007 til 01. april 2009. Støttet

Læs mere

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling 01 Intet bibliotek uden partnerskaber side 5 Partnerskabelse i Aarhus og

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark

Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark Ansøger: Borgerservice og Biblioteker Århus (ÅKB)

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED BIBLIOTEKET SOM MØDESTED. Projektleder og udvikler Lisbeth Overgaard Nielsen Fremtidens mødested Schmidt, hammer & Lassen 28.000 kvadratmeter ambitiøs lokalplan vision: det nye havnerum skal være en attraktiv

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Herning, april 2014 3 Udvikling af bibliotekstilbuddet til vores brugere er en af de

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Unge og partnerskaber - en læringsdag

Unge og partnerskaber - en læringsdag Lokalbibliotekerne i Aarhus inviterer til: Unge og partnerskaber - en læringsdag Tirsdag den 4.10.2011 Kl. 09.30-16.00 Læringsdagen sætter fokus på, hvordan VI [biblioteker, boligsociale og frivillige

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Birketinget 6, 2300 København S Fredrik Bajers Vej

Læs mere

Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning til innovation i tider med nedskæring?

Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning til innovation i tider med nedskæring? Hvordan skaffer bibliotekerne sig politisk og folkelig opbakning til innovation i tider med nedskæring? Danmarks Biblioteksskole 27. maj 2010 DJØF 7. februar 2008 Innovations begrebet? At skabe ideer er

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling

Reflection in action. Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Reflection in action Et forløb med fokus på toplederens egen kompetenceudvikling Væksthus for ledelse inviterer 28 direktører fra kommuner og regioner til et unikt udviklingsprogram. I forløbet sætter

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW SkanKomp 1.2 Kompetensmäklaruddannelsen WORKSHOP 1 NEED TO KNOW Præludium Sammensætning/opbygning Er der noget farligt indeni? HVEM HVAD HVOR? Kære Louise forventninger: At se ind i virksomhedernes inderste

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Biblioteket i byudviklingen kreativitet, innovation og oplevelse

Biblioteket i byudviklingen kreativitet, innovation og oplevelse Center for Kulturpolitiske Studier 1. juli 2009 Danmarks Biblioteksskole Forskningsprojekt Biblioteket i byudviklingen kreativitet, innovation og oplevelse Formål Det er dette forskningsprojekts overordnede

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER

Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Evalueringskonference DET GODE LIV I LANDOMRÅDERNE - UDVIKLING AF MOBILE BIBLIOTEKER Program PROGRAM: Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe med brød Kl. 09.30 Velkomst v/ Bibliotekschef Bente Kristoffersen,

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

LICENSER TIL MASSERNE

LICENSER TIL MASSERNE LICENSER TIL MASSERNE 01-06-2011 Afslutningsrapport Rapporten beskriver de erfaringer projektgruppen har gjort sig i forbindelse med arbejdet med Licenser til masserne. Licenser til masserne A F S L U

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere