Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation"

Transkript

1 Afrapportering fra projektet Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation

2 AFRAPPORTERING J.NR.: Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation PROJEKTRESUMÉ Mange biblioteker har allerede i en eller anden grad et eksternt samarbejde, men hvis bibliotekerne ønsker at optimere dette, skal det eksterne samarbejde professionaliseres, formaliseres og knyttes til det enkelte biblioteks overordnede strategi. Projektet Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation har arbejdet med at skabe viden og redskaber til partnerskabsarbejde og samarbejdsdreven innovation i biblioteksvæsenet. Projektets mål har været at levere viden og redskaber til, at bibliotekerne kan komme videre med netop den opgave. Projektets viden er fremkommet via desk research, en række forskellige undersøgelser, hvor forskellige undersøgelsesmetoder er anvendt og via casestudier fra biblioteksverdenen herunder Roskilde Bibliotekernes innovative samarbejde om Musicon (særligt Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival) og Borgerservice og Bibliotekers visionære arbejde med Urban Mediaspace. I løbet af projektet er der udviklet en guide om partnerskaber, en værktøjskasse, en række værktøjer til partnerskabelse og en film. Desuden er der indsamlet en række gode eksempler på partnerskaber. Projektets materialer lanceres under titlen Byg Partnerskaber!. Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation var et udviklingsprojekt, der blev gennemført i et projektpartnerskab mellem Hovedbiblioteket i Aarhus, Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Universitet. I projektet blev der desuden arbejdet tæt sammen med Det Informationsvidenskabelige Akademi, Dacapo A/S og UiWE. Projektet pågik fra marts 2010 til juli 2012 og blev støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. 2

3 PROJEKTETS FORMÅL Formålet med projektet har været at bidrage til at styrke og redefinere biblioteket som en betydningsfuld aktør i bykulturen og oplevelsessamfundet. Udgangspunktet for projektet har været de to store og innovative tiltag i Roskilde og Aarhus, henholdsvis Musicon (med særligt fokus på Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival) og Multimediehuset. Dette udgangspunkt er taget, fordi såvel Musicon som Multimediehuset vil komme til at bygge på partnerskaber. Projektet har introduceret begrebet og arbejdsformen samarbejdsdreven innovation i Ud af boksen forstået som innovation skabt gennem partnerskaber med eksterne organisationer og virksomheder. Undervejs i projektet er der arbejdet med at identificere drivkræfter og barrierer for innovation skabt gennem partnerskaber. Og projektet har søgt at give svar på, hvad der kendetegner innovative partnerskaber, hvad det kræver af bibliotekerne og af samarbejdspartnerne såvel i samarbejdsrelationen og internt i organisationerne. I projektet er der udviklet værktøj til partnerskabsarbejde i bibliotekerne. Redskaberne er udviklet på baggrund af erfaringer fra allerede igangværende og for projektet interessante partnerskaber samt på baggrund af perspektiver, der er fundet gennem tilkobling til forskning, gennem afholdelse af workshops med relevante aktører og udarbejdelse af en række undersøgelser. Projektet har søgt at være synligt og deltagende i debatten om indgåelse af partnerskaber i biblioteksbranchen, og projektet er blevet formidlet bredt i biblioteksverdenen i indog udland. 3

4 PROJEKTETS KERNEPERSONER En række personer har været involveret i projektet. Kernepersonerne har været: Styregruppen: Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket Aarhus Peter Høybye Greisen, udviklingschef Roskilde Bibliotekerne Birgit Jæger, professor Roskilde Universitet Henrik Jochumsen, lektor, dr.art. Det Informationsvidenskabelige Akademi Claus Have, chefkonsulent Dacapo A/S Projektejer: Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket Aarhus Projektleder: Louise Overgaard, projektleder Hovedbiblioteket Aarhus Jane Kunze, cand.scient.bibl Hovedbiblioteket Aarhus Projektgruppen: Stine Staunsager Larsen, udviklingskonsulent Roskilde Bibliotekerne Sidsel Bech-Petersen, biblioteksudvikler Hovedbiblioteket Aarhus Anders Midtgaard Krag, bibliotekar Roskilde Bibliotekerne Sanne Aabjerg Kristiansen, bibliotekar Roskilde Bibliotekerne Hanne Beier, analysemedarbejder Roskilde Bibliotekerne Porteføljekonsulent: Lisbeth Overgaard Nielsen, biblioteksudvikler Hovedbiblioteket Aarhus Sidsel Bech-Petersen, biblioteksudvikler Hovedbiblioteket Aarhus Følgeforsker: Birgit Jæger, professor Roskilde Universitet Metodekonsulent: Claus Have, chefkonsulent Dacapo A/S Formidlingskonsulent: Christian Pagh, kulturplanlægger og partner UiWE 4

5 ORGANISERING Hovedbiblioteket Aarhus Hovedbiblioteket Aarhus har haft projektejerskabet, rammeprojektledelsen og har bidraget med porteføljekonsulent. I Aarhus har der været nedsat en lille projektgruppe, som har indgået i rammeprojektet og har varetaget delprojektet fra Aarhus. Hovedbiblioteket har desuden løbende inddraget relevante medarbejdere. Roskilde Bibliotekerne Roskilde Bibliotekerne har haft en projektleder og en projektgruppe, som har indgået i rammeprojektet og har varetaget delprojektet fra Roskilde. Der er desuden løbende blevet inddraget relevante medarbejdere fra Roskilde Bibliotekerne. Roskilde Bibliotekerne har været ansvarlige for bloggen: Roskilde Universitet Ud af boksen! er en case i forskningsprojektet CLIPS Collaborative Innovation in the Public Sector. Birgit Jæger har indsamlet viden til forskningsarbejdet og tilført Ud af boksen! ny viden og metoder fra forskningsverdenen. Dacapo A/S Projektet har afholdt tre teaterworkshops og en konference sammen med Dacapo A/S. Det Informationsvidenskabelige Akademi Projektet har løbende sparret med IVA om projektet. Der er afholdt møder med Henrik Jochumsen og Dorte Skott-Hansen, og Henrik har deltaget i projektets styregruppe. UiWE Projektet har haft et løbende samarbejde med Christian Paghs kulturdesign-bureau Ui- WE. Målet med samarbejdet har været at få intern sparring og dialog om projektets arbejde, slutprodukter og formidling. Afleveringer fra UiWE kan eftersendes. Styregruppe Projektet har haft en faglig styregruppe, som udelukkende forholdt sig til projektets faglige indhold og fremdrift. Emner som økonomi og organisering har vi holdt i et mere uformelt regi mellem projektpartnerne. Styregruppen har haft møder med spændende dialoger og stort engagement. Advisory Board Projektet har arbejdet med advisory board på en alternativ måde. Projektgruppen valgte at indsamle synspunkter og føre dialoger i forskellig udformning i løbet af hele projektet i stedet for at samle en række mennesker til møder. Dette fordi vi vurderede, at det ville blive svært at samle de ressourcepersoner, som vi havde behov for til projektet. Se beskrivelse af projektets vidensindsamling i det følgende. 5

6 PROJEKTETS FORLØB Projektets spor I starten af projektet valgte projektgruppen at opdele projektet i en række spor. Dette gjorde vi dels for at skabe overblik over et komplekst projekt og arbejdsfelt, dels for at tage højde for de mange forskellige interessenter og ressourcepersoner og dels for at have fokus på de forskellige målgrupper, som et projekt af denne karakter har. Der skulle således både tænkes i medarbejder- og lederniveau, små og store biblioteker samt by- og landbiblioteker. Se desuden vedlagte oversigt over projektets spor. Det giver hurtigt overblik over aktiviteter og output ved de enkelte spor. Evaluering Projektet har arbejdet med en formativ evalueringsform, hvor projektets aktive og engagerede styregruppe løbende har taget faglig stilling til projektets fremdrift, og hvor Birgit Jæger har fungeret som løbende sparrings- og refleksionspartner for projektgruppen. Desuden har projektgruppen arbejdet med halvårlige touch downs, hvor projektgruppen har taget pulsen på samarbejdet og projektet ved hjælp af metoden strategisk refleksiv kommunikation. Som afslutning på projektet har Birgit Jæger afholdt et forskningsbaseret interview, som både fungerede som slutevaluering og som vidensopsamling til Birgit Jægers forskningsartikel. Tidsplan Projektet er undervejs blevet forlænget bl.a. grundet flere barsler og store formidlingsambitioner. Projektet løb fra

7 PROJEKTETS VIDENSINDSAMLING Projektet har indsamlet viden om partnerskaber, netværk og samarbejdsdreven innovation på en række måder, og projektgruppen har forsøgt kontinuerligt at bygge oven på og skabe dialog med udgangspunkt i den nye viden, som blev indsamlet. F.eks. blev der lavet en hurtig spørgeskemaundersøgelse til deltagerne ved Styrelsens årsmøde november Svarene herfra blev anvendt til udarbejdelsen af den modificerede Delphi-undersøgelse / ekspertundersøgelse. På den måde inviterede projektgruppen gentagne gange i projektet forskellige ressourcepersoner til at give deres input samtidig med, at de byggede oven på eller forholdt sig til allerede indsamlet viden. Oversigt over indsamlingsfora og metoder i kronologisk rækkefølge Fem hurtige nationale spørgsmål - spørgsmål rundsendt efteråret 2010 og foråret Resultatet er de cases, der findes på Fem hurtige spørgsmål til lederne - spørgsmål rundsendt og indsamlet i forbindelse med Styrelsen for Bibliotek og Mediers årlige møde for bibliotekslederne i november Ekspertundersøgelse foretaget i foråret Respondenterne var biblioteksledere og strateger samt partnerskabsstrateger fra andre sektorer. Bearbejdning af undersøgelsens resultater kan findes på Deltagelse på partnerskabskonference i Herning 7. april Materiale kan findes her: Deltagelse på konferencen Biblioteker og partnerskaber. Innovation, ledelse og strategi i Vanløse Kulturhus marts Omtale af konferencen findes her: Fem hurtige internationale spørgsmål - spørgsmål rundsendt april og maj Opsamling af undersøgelsen kan findes Afholdelse af og deltagelse i teaterworkshop How do we get out of the box? på konferencen Next Library juni Opsamling af undersøgelsen kan findes Forskningsinterviews foretaget af professor Birgit Jæger fra Roskilde Universitet med henblik på en forskningsartikel Partnerships as Vehicle for Collaborative Innovation in the Public Sector (arbejdstitel, artikel under udarbejdelse). Interviewpersonerne var: Jens Thorhauge, forh. Direktør for Styrelsen for bibliotek og Medier, Henrik Jochumsen, Lektor IVA, Knud Schultz, Chef for hovedbiblioteket i Aar- 7

8 hus, Pernille Drost, Formand for Bibliotekarforbundet, Mogens Vestergaard, Formand for Bibliotekschefforeningen og Chef for Roskilde Bibliotekerne, Michel Steen Hansen, Direktør for Danmarks Biblioteksforening, Helle Kolind Mikkelsen, Chefkonsulent i KL samt gruppeinterview med Ud af boksen!s projektgruppe. Studietur til San Franscico og Salt Lake City i oktober Turen gik bl.a. til Salt Lake City Public Library, San Jose Public Library og Palo Alto Library. Desuden besøg på et par hackerspaces (inspiration til projektet Lokalsamfundets Innovationsrum) og sidst men ikke mindst en workshop på Stanfords D.School. Turen var for projektgruppen og ledelse fra Roskilde Bibliotekerne og Hovedbiblioteket Blogindlæg fra turen findes her: Afholdelse af og deltagelse i teaterworkshop Kom ud af skabet! Workshop om viden(skabs)formidling på Hovedbiblioteket Aarhus november Opsamling fra workshoppen findes på Afholdelse af og deltagelse i teaterworkshop Rockbib-samarbejdet. Det var en opstarts-workshop for det kommende samarbejde mellem de to institutioner Danmarks Rockmuseum og Roskilde Bibliotekerne i Odense november Konferencen Nye partnerskaber Hvor går grænsen. Konferencen blev afholdt af Danmarks Biblioteksforening region Sjælland, Roskilde Centralbibliotek, Ud af boksen! og Odsherred Bibliotek i Roskilde november Slides findes her: Studietur til Birmingham i foråret Turen bød bl.a. på oplæg om Birmingham & Civic Development, Culture & the Creative City Initiative og Culture Commissioning, samt ture til the Library of Birmingham byggepladsen og til museet Thinktank. Turen var for idé- og strategigruppen for Urban Mediaspace samt Borgerservice og Biblioteker. 8

9 PROJEKTETS BETYDNING FOR PROJEKTPARTNERNE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Borgerservice og Biblioteker arbejder målrettet med at klargøre organisationen til at blive Multimediehuset på Havnen og på en transformation af lokalbibliotekerne, så de udvikles til at blive medborgercentre. Samarbejde på tværs og partnerskaber bliver en essentiel del af Multimediehuset og af medborgercentrene, og er allerede stærkt på vej til at blive det i Borgerservice og Biblioteker. Borgerservice og Biblioteker gik ind i dette projekt for at tilegne sig viden om og få redskaber til partnerskaber og samarbejdsdreven innovation. Desuden har projektet medvirket ved en række tiltag i organisationen: Der er foretaget mappings af netværk, samarbejder og partnerskaber og problemstillinger i forhold til eksternt samarbejde i hele organisationen. På Hovedbiblioteket er der udviklet kommunikation til eksterne samarbejdspartnere i form af pjecen Vi kan! Vil du? og uddybende information på Erfaringer fra projektet anvendes nu i arbejdet med at skabe en ny netværksdatabase i Borgerservice og Biblioteket og i arbejdet med at synliggøre vores eksterne relationer på Hovedbiblioteket. Desuden afholdes der i august to temadage for personalet i Borgerservice og Biblioteker, og efterfølgende bliver der rammesat en dialog på Hovedbiblioteket om, hvordan vi rent praktisk arbejder med eksterne samarbejdspartnere. I forhold til hele processen omkring Multimediehuset vil der i efteråret blive igangsat en proces, hvor der skal skabes en partnerskabsstrategi, og der skal dannes og udbygges gode og relevante konstellationer med eksterne partnere, som skal bidrage til at skabe et spændende og alsidigt bibliotekstilbud. Roskilde Bibliotekerne Roskilde Bibliotekerne arbejder målrettet med at understøtte og markere sig som en stærk medspiller i det musiske og kulturelle liv i Roskilde. Roskilde Bibliotekerne har i flere år arbejdet i partnerskaber, som en måde at komme uden for egne mure og nå flere og nye målgrupper, samtidig med at partnerskaber betragtes som en afgørende faktor for organisationens og medarbejdernes kompetenceudvikling. Med projekt Ud af boksen! ønskede Roskilde Bibliotekerne at udvikle sin viden og erfaring med partnerskaber samt professionalisere sit arbejde for at partnerskaber kunne indarbejdes som strategisk udviklingsværktøj i organisationen. Partnerskaberne med Roskilde Festival samt Danmarks Rockmuseum blev brugt som eksperimentelle testcases på den viden projektet indsamlede, særligt med fokus på opstarts - og implementeringsprocesser. 9

10 Partnerskaber skal i fremtiden være en central metode i Roskilde Bibliotekernes udviklingsarbejde særligt som medspiller i udviklingen af Roskilde Musiske by, men fremadrettet til også at understøtte Roskilde som uddannelsesby i forhold til RUC, University College Sjælland og de mange ungdomsuddannelser. Erfaringer fra Ud af Boksen vil ligge til grund for et internt indsatsområde med fokus på kompetenceudvikling og organisatorisk professionalisering med det mål at udvikle eksisterende - og skabe nye innovative partnerskaber. Der bliver bl.a nedsat en taskforce for partnerskaber og Roskilde Bibliotekernes tre udviklingsteams skal gennemgå et kompetenceudviklingsforløb inden for området. Desuden planlægges der en workshop for hele organisationen, hvor de strategiske tiltag på partnerskabsområdet debatteres. Herudover vil Roskilde Centralbibliotek tilbyde sparring og formidling på partnerskabsområdet for biblioteker i regionen som ønsker at udvikle og professionalisere deres partnerskabsarbejde. Roskilde Universitet forskningsprojektet CLIPS Forskningsprojektet CLIPS (Collaborative Innovation in the Public Sector) undersøger forskellige former for samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. En del af forskningen foregår som case studier, og projekt Ud af boksen har fungeret som en case i forhold til CLIPS projektet. I den sammenhæng bliver projekt Ud af boksen set som en case, hvori partnerskaber bliver betragtet som en speciel form for samarbejde, der har mulighed for at føre til samarbejdsdrevet innovation. Til dette formål har Birgit Jæger dels fulgt udviklingen i projekt Ud af boksen og har dels selv gennemført en række interviews, for at undersøge de politiske og administrative rammer projektet fungerer indenfor. Dette arbejde skal resultere i en forskningsartikel, der fremlægger resultaterne af case studiet. Derudover har Birgit Jæger fungeret som sparringspartner omkring de anvendte metoder. Projekt Ud af boksen har således benyttet to af de metoder, som også bliver benyttet i CLIPS projektet. Både teaterworkshops og Delphi metoden bliver benyttet i begge projekter, dog med forskellige formål og i forskellige varianter. Efter projektet Ud af boksens afslutning er det planen, at Birgit Jæger skal bruge erfaringerne med at benytte de samme metoder i to meget forskellige projekter til at skrive en metode-teoretisk videnskabelig artikel, der fremlægger den viden, som fremkommer ved at sammenligne de forskellige måder at bruge metoderne på. Samarbejdet mellem forskningsprojektet CLIPS og projekt Ud af boksen har på den måde tjent to formål: dels som et case studie i forhold til CLIPS, og dels som afprøvning af to metoder i vidt forskellige sammenhænge. 10

11 PROJEKTETS SLUTPRODUKTER Projektet har udarbejdet en række slutprodukter, men allerede tidligt i projektet udgav projektet en beta-version af partnerskabsguiden Kom godt i gang med partnerskaber. Beta en blev udgivet for at give biblioteksvæsenet noget at arbejde med her og nu, og for at projektet kunne få feedback på, hvordan den endelige guide skulle være. Beta en er forløberen for Byg partnerskaber Værktøj til strategisk biblioteksudvikling. Projektets blog har også været tilgængelig under det meste af projektperioden. Målet med vores slutprodukter er, at såvel ledere og medarbejdere, små og store biblioteker, by- og landbiblioteker samt bibliotekerne i ind- og udland kan få glæde af materialet. Projektgruppen har brugt meget tid på at kvalificere slutprodukterne. F.eks. har en række velvillige biblioteksmedarbejdere fra både store og små biblioteker givet feedback på guiden og værktøjerne. Projektgruppen har desuden tænkt meget over, hvordan materialet skulle formidles, og der har været et intenst samarbejde med UiWE desangående. Byg partnerskaber Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Guiden, som udgives på både dansk og engelsk, indeholder viden om partnerskaber, gode råd, eksempler samt spørgsmål og overvejelser til de enkelte biblioteker. Værktøjskassen Værktøjskassen, som ligger på er et supplement til guiden og indeholder en række forskellige værktøjer, som er udviklet eller bearbejdet i løbet af projektet. Værktøjerne er på dansk. Udover Værktøjskassen findes der også en række gode eksempler på partnerskaber, litteraturlister, artikler og specialer om partnerskaber og samarbejdsdreven innovation samt blogindlæg fra projektets studietur til USA. Better together Better Together er en film, som søger at begrunde, hvorfor det er godt at samarbejde. Filmen er på dansk og engelsk. På et tidspunkt var der tale om at lave to film, men under tilblivelsen viste det sig, at en film ville give et bedre budskab. PR-materiale Som PR-materiale bliver der udviklet to plakater, et fact sheet på henholdsvis dansk og engelsk samt et powerpoint-show på dansk og engelsk. 11

12 EKSISTERENDE FORMIDLING AF PROJEKTET På trods af projektets analytiske karakter har der kontinuerligt været fokus på, at projektet skulle formidle sine erfaringer og fungere som sparringspartner for andre med interesse for partnerskabsarbejde. Specialer og artikler Aamann, Marie Louise Honoré (2011): Folkebibliotekets positionering gennem partnerskaber, Speciale fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, København Arendal, Annemari Fagerlund; Mathiasen, Kim Søborg; Nielsen, Edit Lulu (2011): Offentlig innovation gennem partnerskaber - Om et bibliotek der turde tage Ramasjang en, Speciale fra Roskilde Universitet, Roskilde Nielsen, Kim Rosenkilde; Schulz, Tora Alder ( ): Roskildes musiske bydel, Kommunen, København Nielsen, Kim Rosenkilde; Schulz, Tora Alder ( ): Biblioteker tænker ud af boksen, Kommunen, København Overgaard, Louise (2010): Mindspot Partners Up, Scandinavian Public Library Quarterly nr : Overgaard, Louise (2012): Ud af boksen! Vejen til professionelle partnerskaber, Danmarks Biblioteker nr. 3, København Overgaard, Louise (2012): CAS Et californisk super-partnerskab, Danmarks Biblioteker nr. 3, København Sparring Projektet har haft tilknyttet en specialegruppe fra RUC. Specialegruppen og projektgruppen har holdt flere møder og har haft løbende kontakt. Resultatet blev specialet Offentlig innovation gennem partnerskaber - Om et bibliotek der turde tage Ramasjang en. Mens Ud af Boksen! pågik, havde Herning Bibliotekerne og Københavns Kommunes Biblioteker et samarbejde om afholdelse af konferencer i henholdsvis Herning og København. Ud af Boksen!s projektgruppe bidrog med sparring i forhold til udformning og indhold på dagene og som ressourcepersoner under konferencerne. 12

13 I november 2011 deltog Ud af Boksen i afvikling af Konferencen De nye partnerskaber hvor går grænsen? i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland. Projekt Ud af Boksen deltog med udvikling og faglig kvalificering af konferencens tema om partnerskaber i biblioteker og kulturliv herunder med inddragelse og kvalificering af konferencens paneldebat faciliteret af Dacapo Teatret. Oplæg 2010 Netværksmøde i det organisationsantropologiske netværk Vilde Vinkler Netværksdag om partnerskaber på Gentofte Bibliotek Konferencen Out of the Box IVA 2011 Konference Regional Libraries Working Together - the Way to Manage i i Tromsø Landmøde i LOF Konference i Berlin Next Library i Aarhus Camp i Nordisk Biblioteksnetværk i Stockholm Salt Lake City Library i forbindelse med studietur Konference: De nye partnerskaber hvor går grænsen? 2012 OLA Super Conference i Toronto Netværksdag i NOTA Gæster fra Stockholms Kulturvaltning PR for projektet Præsentation i en brochure/vifte, der er lavet over innovative udviklingsprojekter i Aarhus. Viften blev bl.a. uddelt på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Frederikshavn i marts Projektbanken, Kulturstyrelsen. og og 13

14 FREMTIDIG FORMIDLING AF PROJEKTETS VIDEN Projektet planlægger et formidlingsfremstød i efteråret Her en oversigt over, hvilke fora projektet i hvert fald vil blive formidlet i, og hvem der har påtaget sig opgaven: Projektgruppen Det danske materiale sendes i elektronisk form til landets biblioteker og lægges på Det engelske materiale sendes i elektronisk form til internationalt netværk herunder deltagere fra de foregående Next Library konferencer, Gates fora, medlemmer af Nordisk Biblioteksnetværk og medlemmer af projektet Rum for bildning Rom for Dannelse Materialerne uddeles på Nordisk Biblioteksnetværks camp i Oslo i september, til pre-ifla i Litauen i august og til IFLA i Helsinki i september. Materialet præsenteres på Bibliotekschefforeningens årsmøde. Desuden har vi sendt forespørgsel til Kulturstyrelsen om mulighed for at præsentere det på Kulturstyrelsens årsmøde for bibliotekslederne. Materialet omtales på Peter Alsbjers (Länsbibliotekarie, Regionbibliotek Örebro- Västmanland) blog: Borgerservice og Biblioteker Projektets rammeprojektleder afholder temadag i Borgerservice og Biblioteker (BoB bygger partnerskaber) 28. og 30. August hele personalet er inviteret Projektets rammeprojektleder deltager i udformningen af workshop om partnerskaber og planlægning af partnerskabsproces for Multimediehuset. Projektet deltager med tema, workshop eller poster ved NEXT LIBRARY 2013 Roskilde Bibliotekerne Kontakt til fagpressen (Perspektiv, Danmarks Biblioteker og del din viden) med tilbud om artikler. Udbredelse af erfaringerne fra projektet via koordinationen mellem de 6 Centralbiblioteker, der regionalt kan informere og henvise til projektet - understøttet af information på centralbibliotek.dk. Formidling af projektets resultater gennem både Roskilde Bibliotekernes Projektsekretariats kanaler (etableret informations- og rådgivningsplatform der har en formidlingsforpligtigelse i Roskilde Regions CB-regi) og Roskilde Bibliotekernes egne kanaler i øvrigt. 14

15 Birgit Jæger Birgits arbejde med Ud af boksen præsenteres på RUCs internationale forskningskonference SunRise og ved et KIA (Kommunernes Innovations Akademi) begge i oktober 2012 Jæger, Birgit: Partnerships as Vehicle for Collaborative Innovation in the Public Sector (arbejdstitel - artikel under udarbejdelse), Roskilde Universitet Henrik Jochumsen Projektet omtales i Det Informationsvidenskabelige Akademis webmagasin INSIGHT: Projektet anvendes som case i mastermodulet Ud af boxen se omtale af mastermodulet her: ØKONOMI Regnskab for projektet eftersendes. 15

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Nye partnerskaber nye muligheder Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsgruppen anbefaler...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere