Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation"

Transkript

1 Afrapportering fra projektet Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation

2 AFRAPPORTERING J.NR.: Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation PROJEKTRESUMÉ Mange biblioteker har allerede i en eller anden grad et eksternt samarbejde, men hvis bibliotekerne ønsker at optimere dette, skal det eksterne samarbejde professionaliseres, formaliseres og knyttes til det enkelte biblioteks overordnede strategi. Projektet Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation har arbejdet med at skabe viden og redskaber til partnerskabsarbejde og samarbejdsdreven innovation i biblioteksvæsenet. Projektets mål har været at levere viden og redskaber til, at bibliotekerne kan komme videre med netop den opgave. Projektets viden er fremkommet via desk research, en række forskellige undersøgelser, hvor forskellige undersøgelsesmetoder er anvendt og via casestudier fra biblioteksverdenen herunder Roskilde Bibliotekernes innovative samarbejde om Musicon (særligt Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival) og Borgerservice og Bibliotekers visionære arbejde med Urban Mediaspace. I løbet af projektet er der udviklet en guide om partnerskaber, en værktøjskasse, en række værktøjer til partnerskabelse og en film. Desuden er der indsamlet en række gode eksempler på partnerskaber. Projektets materialer lanceres under titlen Byg Partnerskaber!. Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation var et udviklingsprojekt, der blev gennemført i et projektpartnerskab mellem Hovedbiblioteket i Aarhus, Roskilde Bibliotekerne og Roskilde Universitet. I projektet blev der desuden arbejdet tæt sammen med Det Informationsvidenskabelige Akademi, Dacapo A/S og UiWE. Projektet pågik fra marts 2010 til juli 2012 og blev støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. 2

3 PROJEKTETS FORMÅL Formålet med projektet har været at bidrage til at styrke og redefinere biblioteket som en betydningsfuld aktør i bykulturen og oplevelsessamfundet. Udgangspunktet for projektet har været de to store og innovative tiltag i Roskilde og Aarhus, henholdsvis Musicon (med særligt fokus på Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival) og Multimediehuset. Dette udgangspunkt er taget, fordi såvel Musicon som Multimediehuset vil komme til at bygge på partnerskaber. Projektet har introduceret begrebet og arbejdsformen samarbejdsdreven innovation i Ud af boksen forstået som innovation skabt gennem partnerskaber med eksterne organisationer og virksomheder. Undervejs i projektet er der arbejdet med at identificere drivkræfter og barrierer for innovation skabt gennem partnerskaber. Og projektet har søgt at give svar på, hvad der kendetegner innovative partnerskaber, hvad det kræver af bibliotekerne og af samarbejdspartnerne såvel i samarbejdsrelationen og internt i organisationerne. I projektet er der udviklet værktøj til partnerskabsarbejde i bibliotekerne. Redskaberne er udviklet på baggrund af erfaringer fra allerede igangværende og for projektet interessante partnerskaber samt på baggrund af perspektiver, der er fundet gennem tilkobling til forskning, gennem afholdelse af workshops med relevante aktører og udarbejdelse af en række undersøgelser. Projektet har søgt at være synligt og deltagende i debatten om indgåelse af partnerskaber i biblioteksbranchen, og projektet er blevet formidlet bredt i biblioteksverdenen i indog udland. 3

4 PROJEKTETS KERNEPERSONER En række personer har været involveret i projektet. Kernepersonerne har været: Styregruppen: Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket Aarhus Peter Høybye Greisen, udviklingschef Roskilde Bibliotekerne Birgit Jæger, professor Roskilde Universitet Henrik Jochumsen, lektor, dr.art. Det Informationsvidenskabelige Akademi Claus Have, chefkonsulent Dacapo A/S Projektejer: Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket Aarhus Projektleder: Louise Overgaard, projektleder Hovedbiblioteket Aarhus Jane Kunze, cand.scient.bibl Hovedbiblioteket Aarhus Projektgruppen: Stine Staunsager Larsen, udviklingskonsulent Roskilde Bibliotekerne Sidsel Bech-Petersen, biblioteksudvikler Hovedbiblioteket Aarhus Anders Midtgaard Krag, bibliotekar Roskilde Bibliotekerne Sanne Aabjerg Kristiansen, bibliotekar Roskilde Bibliotekerne Hanne Beier, analysemedarbejder Roskilde Bibliotekerne Porteføljekonsulent: Lisbeth Overgaard Nielsen, biblioteksudvikler Hovedbiblioteket Aarhus Sidsel Bech-Petersen, biblioteksudvikler Hovedbiblioteket Aarhus Følgeforsker: Birgit Jæger, professor Roskilde Universitet Metodekonsulent: Claus Have, chefkonsulent Dacapo A/S Formidlingskonsulent: Christian Pagh, kulturplanlægger og partner UiWE 4

5 ORGANISERING Hovedbiblioteket Aarhus Hovedbiblioteket Aarhus har haft projektejerskabet, rammeprojektledelsen og har bidraget med porteføljekonsulent. I Aarhus har der været nedsat en lille projektgruppe, som har indgået i rammeprojektet og har varetaget delprojektet fra Aarhus. Hovedbiblioteket har desuden løbende inddraget relevante medarbejdere. Roskilde Bibliotekerne Roskilde Bibliotekerne har haft en projektleder og en projektgruppe, som har indgået i rammeprojektet og har varetaget delprojektet fra Roskilde. Der er desuden løbende blevet inddraget relevante medarbejdere fra Roskilde Bibliotekerne. Roskilde Bibliotekerne har været ansvarlige for bloggen: Roskilde Universitet Ud af boksen! er en case i forskningsprojektet CLIPS Collaborative Innovation in the Public Sector. Birgit Jæger har indsamlet viden til forskningsarbejdet og tilført Ud af boksen! ny viden og metoder fra forskningsverdenen. Dacapo A/S Projektet har afholdt tre teaterworkshops og en konference sammen med Dacapo A/S. Det Informationsvidenskabelige Akademi Projektet har løbende sparret med IVA om projektet. Der er afholdt møder med Henrik Jochumsen og Dorte Skott-Hansen, og Henrik har deltaget i projektets styregruppe. UiWE Projektet har haft et løbende samarbejde med Christian Paghs kulturdesign-bureau Ui- WE. Målet med samarbejdet har været at få intern sparring og dialog om projektets arbejde, slutprodukter og formidling. Afleveringer fra UiWE kan eftersendes. Styregruppe Projektet har haft en faglig styregruppe, som udelukkende forholdt sig til projektets faglige indhold og fremdrift. Emner som økonomi og organisering har vi holdt i et mere uformelt regi mellem projektpartnerne. Styregruppen har haft møder med spændende dialoger og stort engagement. Advisory Board Projektet har arbejdet med advisory board på en alternativ måde. Projektgruppen valgte at indsamle synspunkter og føre dialoger i forskellig udformning i løbet af hele projektet i stedet for at samle en række mennesker til møder. Dette fordi vi vurderede, at det ville blive svært at samle de ressourcepersoner, som vi havde behov for til projektet. Se beskrivelse af projektets vidensindsamling i det følgende. 5

6 PROJEKTETS FORLØB Projektets spor I starten af projektet valgte projektgruppen at opdele projektet i en række spor. Dette gjorde vi dels for at skabe overblik over et komplekst projekt og arbejdsfelt, dels for at tage højde for de mange forskellige interessenter og ressourcepersoner og dels for at have fokus på de forskellige målgrupper, som et projekt af denne karakter har. Der skulle således både tænkes i medarbejder- og lederniveau, små og store biblioteker samt by- og landbiblioteker. Se desuden vedlagte oversigt over projektets spor. Det giver hurtigt overblik over aktiviteter og output ved de enkelte spor. Evaluering Projektet har arbejdet med en formativ evalueringsform, hvor projektets aktive og engagerede styregruppe løbende har taget faglig stilling til projektets fremdrift, og hvor Birgit Jæger har fungeret som løbende sparrings- og refleksionspartner for projektgruppen. Desuden har projektgruppen arbejdet med halvårlige touch downs, hvor projektgruppen har taget pulsen på samarbejdet og projektet ved hjælp af metoden strategisk refleksiv kommunikation. Som afslutning på projektet har Birgit Jæger afholdt et forskningsbaseret interview, som både fungerede som slutevaluering og som vidensopsamling til Birgit Jægers forskningsartikel. Tidsplan Projektet er undervejs blevet forlænget bl.a. grundet flere barsler og store formidlingsambitioner. Projektet løb fra

7 PROJEKTETS VIDENSINDSAMLING Projektet har indsamlet viden om partnerskaber, netværk og samarbejdsdreven innovation på en række måder, og projektgruppen har forsøgt kontinuerligt at bygge oven på og skabe dialog med udgangspunkt i den nye viden, som blev indsamlet. F.eks. blev der lavet en hurtig spørgeskemaundersøgelse til deltagerne ved Styrelsens årsmøde november Svarene herfra blev anvendt til udarbejdelsen af den modificerede Delphi-undersøgelse / ekspertundersøgelse. På den måde inviterede projektgruppen gentagne gange i projektet forskellige ressourcepersoner til at give deres input samtidig med, at de byggede oven på eller forholdt sig til allerede indsamlet viden. Oversigt over indsamlingsfora og metoder i kronologisk rækkefølge Fem hurtige nationale spørgsmål - spørgsmål rundsendt efteråret 2010 og foråret Resultatet er de cases, der findes på Fem hurtige spørgsmål til lederne - spørgsmål rundsendt og indsamlet i forbindelse med Styrelsen for Bibliotek og Mediers årlige møde for bibliotekslederne i november Ekspertundersøgelse foretaget i foråret Respondenterne var biblioteksledere og strateger samt partnerskabsstrateger fra andre sektorer. Bearbejdning af undersøgelsens resultater kan findes på Deltagelse på partnerskabskonference i Herning 7. april Materiale kan findes her: Deltagelse på konferencen Biblioteker og partnerskaber. Innovation, ledelse og strategi i Vanløse Kulturhus marts Omtale af konferencen findes her: Fem hurtige internationale spørgsmål - spørgsmål rundsendt april og maj Opsamling af undersøgelsen kan findes Afholdelse af og deltagelse i teaterworkshop How do we get out of the box? på konferencen Next Library juni Opsamling af undersøgelsen kan findes Forskningsinterviews foretaget af professor Birgit Jæger fra Roskilde Universitet med henblik på en forskningsartikel Partnerships as Vehicle for Collaborative Innovation in the Public Sector (arbejdstitel, artikel under udarbejdelse). Interviewpersonerne var: Jens Thorhauge, forh. Direktør for Styrelsen for bibliotek og Medier, Henrik Jochumsen, Lektor IVA, Knud Schultz, Chef for hovedbiblioteket i Aar- 7

8 hus, Pernille Drost, Formand for Bibliotekarforbundet, Mogens Vestergaard, Formand for Bibliotekschefforeningen og Chef for Roskilde Bibliotekerne, Michel Steen Hansen, Direktør for Danmarks Biblioteksforening, Helle Kolind Mikkelsen, Chefkonsulent i KL samt gruppeinterview med Ud af boksen!s projektgruppe. Studietur til San Franscico og Salt Lake City i oktober Turen gik bl.a. til Salt Lake City Public Library, San Jose Public Library og Palo Alto Library. Desuden besøg på et par hackerspaces (inspiration til projektet Lokalsamfundets Innovationsrum) og sidst men ikke mindst en workshop på Stanfords D.School. Turen var for projektgruppen og ledelse fra Roskilde Bibliotekerne og Hovedbiblioteket Blogindlæg fra turen findes her: Afholdelse af og deltagelse i teaterworkshop Kom ud af skabet! Workshop om viden(skabs)formidling på Hovedbiblioteket Aarhus november Opsamling fra workshoppen findes på Afholdelse af og deltagelse i teaterworkshop Rockbib-samarbejdet. Det var en opstarts-workshop for det kommende samarbejde mellem de to institutioner Danmarks Rockmuseum og Roskilde Bibliotekerne i Odense november Konferencen Nye partnerskaber Hvor går grænsen. Konferencen blev afholdt af Danmarks Biblioteksforening region Sjælland, Roskilde Centralbibliotek, Ud af boksen! og Odsherred Bibliotek i Roskilde november Slides findes her: Studietur til Birmingham i foråret Turen bød bl.a. på oplæg om Birmingham & Civic Development, Culture & the Creative City Initiative og Culture Commissioning, samt ture til the Library of Birmingham byggepladsen og til museet Thinktank. Turen var for idé- og strategigruppen for Urban Mediaspace samt Borgerservice og Biblioteker. 8

9 PROJEKTETS BETYDNING FOR PROJEKTPARTNERNE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Borgerservice og Biblioteker arbejder målrettet med at klargøre organisationen til at blive Multimediehuset på Havnen og på en transformation af lokalbibliotekerne, så de udvikles til at blive medborgercentre. Samarbejde på tværs og partnerskaber bliver en essentiel del af Multimediehuset og af medborgercentrene, og er allerede stærkt på vej til at blive det i Borgerservice og Biblioteker. Borgerservice og Biblioteker gik ind i dette projekt for at tilegne sig viden om og få redskaber til partnerskaber og samarbejdsdreven innovation. Desuden har projektet medvirket ved en række tiltag i organisationen: Der er foretaget mappings af netværk, samarbejder og partnerskaber og problemstillinger i forhold til eksternt samarbejde i hele organisationen. På Hovedbiblioteket er der udviklet kommunikation til eksterne samarbejdspartnere i form af pjecen Vi kan! Vil du? og uddybende information på Erfaringer fra projektet anvendes nu i arbejdet med at skabe en ny netværksdatabase i Borgerservice og Biblioteket og i arbejdet med at synliggøre vores eksterne relationer på Hovedbiblioteket. Desuden afholdes der i august to temadage for personalet i Borgerservice og Biblioteker, og efterfølgende bliver der rammesat en dialog på Hovedbiblioteket om, hvordan vi rent praktisk arbejder med eksterne samarbejdspartnere. I forhold til hele processen omkring Multimediehuset vil der i efteråret blive igangsat en proces, hvor der skal skabes en partnerskabsstrategi, og der skal dannes og udbygges gode og relevante konstellationer med eksterne partnere, som skal bidrage til at skabe et spændende og alsidigt bibliotekstilbud. Roskilde Bibliotekerne Roskilde Bibliotekerne arbejder målrettet med at understøtte og markere sig som en stærk medspiller i det musiske og kulturelle liv i Roskilde. Roskilde Bibliotekerne har i flere år arbejdet i partnerskaber, som en måde at komme uden for egne mure og nå flere og nye målgrupper, samtidig med at partnerskaber betragtes som en afgørende faktor for organisationens og medarbejdernes kompetenceudvikling. Med projekt Ud af boksen! ønskede Roskilde Bibliotekerne at udvikle sin viden og erfaring med partnerskaber samt professionalisere sit arbejde for at partnerskaber kunne indarbejdes som strategisk udviklingsværktøj i organisationen. Partnerskaberne med Roskilde Festival samt Danmarks Rockmuseum blev brugt som eksperimentelle testcases på den viden projektet indsamlede, særligt med fokus på opstarts - og implementeringsprocesser. 9

10 Partnerskaber skal i fremtiden være en central metode i Roskilde Bibliotekernes udviklingsarbejde særligt som medspiller i udviklingen af Roskilde Musiske by, men fremadrettet til også at understøtte Roskilde som uddannelsesby i forhold til RUC, University College Sjælland og de mange ungdomsuddannelser. Erfaringer fra Ud af Boksen vil ligge til grund for et internt indsatsområde med fokus på kompetenceudvikling og organisatorisk professionalisering med det mål at udvikle eksisterende - og skabe nye innovative partnerskaber. Der bliver bl.a nedsat en taskforce for partnerskaber og Roskilde Bibliotekernes tre udviklingsteams skal gennemgå et kompetenceudviklingsforløb inden for området. Desuden planlægges der en workshop for hele organisationen, hvor de strategiske tiltag på partnerskabsområdet debatteres. Herudover vil Roskilde Centralbibliotek tilbyde sparring og formidling på partnerskabsområdet for biblioteker i regionen som ønsker at udvikle og professionalisere deres partnerskabsarbejde. Roskilde Universitet forskningsprojektet CLIPS Forskningsprojektet CLIPS (Collaborative Innovation in the Public Sector) undersøger forskellige former for samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. En del af forskningen foregår som case studier, og projekt Ud af boksen har fungeret som en case i forhold til CLIPS projektet. I den sammenhæng bliver projekt Ud af boksen set som en case, hvori partnerskaber bliver betragtet som en speciel form for samarbejde, der har mulighed for at føre til samarbejdsdrevet innovation. Til dette formål har Birgit Jæger dels fulgt udviklingen i projekt Ud af boksen og har dels selv gennemført en række interviews, for at undersøge de politiske og administrative rammer projektet fungerer indenfor. Dette arbejde skal resultere i en forskningsartikel, der fremlægger resultaterne af case studiet. Derudover har Birgit Jæger fungeret som sparringspartner omkring de anvendte metoder. Projekt Ud af boksen har således benyttet to af de metoder, som også bliver benyttet i CLIPS projektet. Både teaterworkshops og Delphi metoden bliver benyttet i begge projekter, dog med forskellige formål og i forskellige varianter. Efter projektet Ud af boksens afslutning er det planen, at Birgit Jæger skal bruge erfaringerne med at benytte de samme metoder i to meget forskellige projekter til at skrive en metode-teoretisk videnskabelig artikel, der fremlægger den viden, som fremkommer ved at sammenligne de forskellige måder at bruge metoderne på. Samarbejdet mellem forskningsprojektet CLIPS og projekt Ud af boksen har på den måde tjent to formål: dels som et case studie i forhold til CLIPS, og dels som afprøvning af to metoder i vidt forskellige sammenhænge. 10

11 PROJEKTETS SLUTPRODUKTER Projektet har udarbejdet en række slutprodukter, men allerede tidligt i projektet udgav projektet en beta-version af partnerskabsguiden Kom godt i gang med partnerskaber. Beta en blev udgivet for at give biblioteksvæsenet noget at arbejde med her og nu, og for at projektet kunne få feedback på, hvordan den endelige guide skulle være. Beta en er forløberen for Byg partnerskaber Værktøj til strategisk biblioteksudvikling. Projektets blog har også været tilgængelig under det meste af projektperioden. Målet med vores slutprodukter er, at såvel ledere og medarbejdere, små og store biblioteker, by- og landbiblioteker samt bibliotekerne i ind- og udland kan få glæde af materialet. Projektgruppen har brugt meget tid på at kvalificere slutprodukterne. F.eks. har en række velvillige biblioteksmedarbejdere fra både store og små biblioteker givet feedback på guiden og værktøjerne. Projektgruppen har desuden tænkt meget over, hvordan materialet skulle formidles, og der har været et intenst samarbejde med UiWE desangående. Byg partnerskaber Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Guiden, som udgives på både dansk og engelsk, indeholder viden om partnerskaber, gode råd, eksempler samt spørgsmål og overvejelser til de enkelte biblioteker. Værktøjskassen Værktøjskassen, som ligger på er et supplement til guiden og indeholder en række forskellige værktøjer, som er udviklet eller bearbejdet i løbet af projektet. Værktøjerne er på dansk. Udover Værktøjskassen findes der også en række gode eksempler på partnerskaber, litteraturlister, artikler og specialer om partnerskaber og samarbejdsdreven innovation samt blogindlæg fra projektets studietur til USA. Better together Better Together er en film, som søger at begrunde, hvorfor det er godt at samarbejde. Filmen er på dansk og engelsk. På et tidspunkt var der tale om at lave to film, men under tilblivelsen viste det sig, at en film ville give et bedre budskab. PR-materiale Som PR-materiale bliver der udviklet to plakater, et fact sheet på henholdsvis dansk og engelsk samt et powerpoint-show på dansk og engelsk. 11

12 EKSISTERENDE FORMIDLING AF PROJEKTET På trods af projektets analytiske karakter har der kontinuerligt været fokus på, at projektet skulle formidle sine erfaringer og fungere som sparringspartner for andre med interesse for partnerskabsarbejde. Specialer og artikler Aamann, Marie Louise Honoré (2011): Folkebibliotekets positionering gennem partnerskaber, Speciale fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, København Arendal, Annemari Fagerlund; Mathiasen, Kim Søborg; Nielsen, Edit Lulu (2011): Offentlig innovation gennem partnerskaber - Om et bibliotek der turde tage Ramasjang en, Speciale fra Roskilde Universitet, Roskilde Nielsen, Kim Rosenkilde; Schulz, Tora Alder ( ): Roskildes musiske bydel, Kommunen, København Nielsen, Kim Rosenkilde; Schulz, Tora Alder ( ): Biblioteker tænker ud af boksen, Kommunen, København Overgaard, Louise (2010): Mindspot Partners Up, Scandinavian Public Library Quarterly nr : Overgaard, Louise (2012): Ud af boksen! Vejen til professionelle partnerskaber, Danmarks Biblioteker nr. 3, København Overgaard, Louise (2012): CAS Et californisk super-partnerskab, Danmarks Biblioteker nr. 3, København Sparring Projektet har haft tilknyttet en specialegruppe fra RUC. Specialegruppen og projektgruppen har holdt flere møder og har haft løbende kontakt. Resultatet blev specialet Offentlig innovation gennem partnerskaber - Om et bibliotek der turde tage Ramasjang en. Mens Ud af Boksen! pågik, havde Herning Bibliotekerne og Københavns Kommunes Biblioteker et samarbejde om afholdelse af konferencer i henholdsvis Herning og København. Ud af Boksen!s projektgruppe bidrog med sparring i forhold til udformning og indhold på dagene og som ressourcepersoner under konferencerne. 12

13 I november 2011 deltog Ud af Boksen i afvikling af Konferencen De nye partnerskaber hvor går grænsen? i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening Region Sjælland. Projekt Ud af Boksen deltog med udvikling og faglig kvalificering af konferencens tema om partnerskaber i biblioteker og kulturliv herunder med inddragelse og kvalificering af konferencens paneldebat faciliteret af Dacapo Teatret. Oplæg 2010 Netværksmøde i det organisationsantropologiske netværk Vilde Vinkler Netværksdag om partnerskaber på Gentofte Bibliotek Konferencen Out of the Box IVA 2011 Konference Regional Libraries Working Together - the Way to Manage i i Tromsø Landmøde i LOF Konference i Berlin Next Library i Aarhus Camp i Nordisk Biblioteksnetværk i Stockholm Salt Lake City Library i forbindelse med studietur Konference: De nye partnerskaber hvor går grænsen? 2012 OLA Super Conference i Toronto Netværksdag i NOTA Gæster fra Stockholms Kulturvaltning PR for projektet Præsentation i en brochure/vifte, der er lavet over innovative udviklingsprojekter i Aarhus. Viften blev bl.a. uddelt på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Frederikshavn i marts Projektbanken, Kulturstyrelsen. og og 13

14 FREMTIDIG FORMIDLING AF PROJEKTETS VIDEN Projektet planlægger et formidlingsfremstød i efteråret Her en oversigt over, hvilke fora projektet i hvert fald vil blive formidlet i, og hvem der har påtaget sig opgaven: Projektgruppen Det danske materiale sendes i elektronisk form til landets biblioteker og lægges på Det engelske materiale sendes i elektronisk form til internationalt netværk herunder deltagere fra de foregående Next Library konferencer, Gates fora, medlemmer af Nordisk Biblioteksnetværk og medlemmer af projektet Rum for bildning Rom for Dannelse Materialerne uddeles på Nordisk Biblioteksnetværks camp i Oslo i september, til pre-ifla i Litauen i august og til IFLA i Helsinki i september. Materialet præsenteres på Bibliotekschefforeningens årsmøde. Desuden har vi sendt forespørgsel til Kulturstyrelsen om mulighed for at præsentere det på Kulturstyrelsens årsmøde for bibliotekslederne. Materialet omtales på Peter Alsbjers (Länsbibliotekarie, Regionbibliotek Örebro- Västmanland) blog: Borgerservice og Biblioteker Projektets rammeprojektleder afholder temadag i Borgerservice og Biblioteker (BoB bygger partnerskaber) 28. og 30. August hele personalet er inviteret Projektets rammeprojektleder deltager i udformningen af workshop om partnerskaber og planlægning af partnerskabsproces for Multimediehuset. Projektet deltager med tema, workshop eller poster ved NEXT LIBRARY 2013 Roskilde Bibliotekerne Kontakt til fagpressen (Perspektiv, Danmarks Biblioteker og del din viden) med tilbud om artikler. Udbredelse af erfaringerne fra projektet via koordinationen mellem de 6 Centralbiblioteker, der regionalt kan informere og henvise til projektet - understøttet af information på centralbibliotek.dk. Formidling af projektets resultater gennem både Roskilde Bibliotekernes Projektsekretariats kanaler (etableret informations- og rådgivningsplatform der har en formidlingsforpligtigelse i Roskilde Regions CB-regi) og Roskilde Bibliotekernes egne kanaler i øvrigt. 14

15 Birgit Jæger Birgits arbejde med Ud af boksen præsenteres på RUCs internationale forskningskonference SunRise og ved et KIA (Kommunernes Innovations Akademi) begge i oktober 2012 Jæger, Birgit: Partnerships as Vehicle for Collaborative Innovation in the Public Sector (arbejdstitel - artikel under udarbejdelse), Roskilde Universitet Henrik Jochumsen Projektet omtales i Det Informationsvidenskabelige Akademis webmagasin INSIGHT: Projektet anvendes som case i mastermodulet Ud af boxen se omtale af mastermodulet her: ØKONOMI Regnskab for projektet eftersendes. 15

Fokus: Innovation via samarbejde og partnerskaber. Out of the box - IVA, 4. november 2010 Sidsel Bech-Petersen, Hovedbiblioteket i Århus

Fokus: Innovation via samarbejde og partnerskaber. Out of the box - IVA, 4. november 2010 Sidsel Bech-Petersen, Hovedbiblioteket i Århus Innovation via samarbejde og partnerskaber Out of the box - IVA, 4. november 2010 Sidsel Bech-Petersen, Hovedbiblioteket i Århus Fokus: Masser af eksempler på samarbejde i bibliotekerne Fokus på partnerskaber

Læs mere

Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek

Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek Et bibliotekstiltag for, med og af unge Mindspot Resultat af projektet YOUng: Pågik fra 01. januar 2007 til 01. april 2009. Støttet

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling 01 Intet bibliotek uden partnerskaber side 5 Partnerskabelse i Aarhus og

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor (CLIPS Collaborative Innovation in the Public Sector) Samarbejdsdreven innovation er for eksempel når unge

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark

Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark Ansøger: Borgerservice og Biblioteker Århus (ÅKB)

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgt mandag 1. november 2010 kl. 16.00. Projekttitel 1. Titel Læselysten voks(n)er 2. Projekttype Udviklingsprojekt Hjælpetekst

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København E-bøger og library bypass Oplæg på temadag om e-bøger Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010 Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København Dagens ret Projektet: Deltagere Mål Arbejdet Fem

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017

Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. januar 2017 Aarhus Kommune på Folkemødet 2017 Planlægning af Aarhus Kommunes fælles deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2017. 1. Resumé

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Kristian Nagel Delica Ph.d. og Adjunkt ENSPAC, RUC kdelica@ruc.dk Temadag Medborgerhuset Korskær 19.9 2013 1 Struktur Medborgercentre som hybride institutioner Relationer i arbejdet Kompetencer i dagligdagen

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Unge og partnerskaber - en læringsdag

Unge og partnerskaber - en læringsdag Lokalbibliotekerne i Aarhus inviterer til: Unge og partnerskaber - en læringsdag Tirsdag den 4.10.2011 Kl. 09.30-16.00 Læringsdagen sætter fokus på, hvordan VI [biblioteker, boligsociale og frivillige

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Netværksmøde Next Generation Vartov, 3. februar 2014 U D V I K L I N G S P U L J E N

Netværksmøde Next Generation Vartov, 3. februar 2014 U D V I K L I N G S P U L J E N Netværksmøde Next Generation Vartov, 3. februar 2014 Opsamling på netværksmøde om U D V I K L I N G S P U L J E N Dagens program 9.30 10.00 Velkommen & opsamling fra sidst Intro til dagens emne: Udviklingspuljen

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde

Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. 16. september 2010 5. og sidste møde Digital formidling - med udgangspunkt i Ting 16. september 2010 5. og sidste møde Morgensang Dagens program Partnerskaber Gaveboden er åben Danskernes Digitale Bibliotek Netværk Evaluering evalueringsskema

Læs mere

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 INDHOLD 3 MISSION VÆRDIER VISION 4 INDSATSOMRÅDER ÅRETS GANG PROJEKTER 5 INDSATSOMRÅDER 2014 BIBLIOTEKET indgangen til det digitale samfund

Læs mere

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum.

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Institutionens navn: Guldborgsund-bibliotekerne Projekttitel:(Max.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Udviklingsforløb for bibliotekschefer og ledere i CB-område Midtjylland Vinter 2015

Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Udviklingsforløb for bibliotekschefer og ledere i CB-område Midtjylland Vinter 2015 Biblioteksudvikling i et ledelsesperspektiv Udviklingsforløb for bibliotekschefer og ledere i CB-område Midtjylland Vinter 2015 Baggrund Udviklingsforløbet udspringer af en besøgsrunde på bibliotekerne

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Innovation og udvikling

Innovation og udvikling Temadag Partnerskaber som fælles ramme for Innovation og udvikling Innovation og udvikling Indhold Formål..............................................Side 3 Faglige oplæg........................................side

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

DESIGN THINKING I BIBLIOTEKET

DESIGN THINKING I BIBLIOTEKET DESIGN THINKING I BIBLIOTEKET LÆR NOGET NYT OM DET BIBLIOTEK, I KENDER SÅ GODT! Hvem står bag design thinking i biblioteket? ET INTERNATIONALT TOOLKIT Det oprindelige Design Thinking for Libraries-toolkit

Læs mere

Afsluttende rapport fra projekt Tilskud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark

Afsluttende rapport fra projekt Tilskud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark Afsluttende rapport fra projekt Tilskud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark 2009 2013 Indhold: 1. Kort sammenfatning 2. Formål og mål 3. Organisering og sekretariat 4. Advisory

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010.

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Rapport fra Studietur til IFLA 2010 i Gøteborg 30-12-2010 Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene10.-15. august

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2014

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2014 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens leder) og sendes til

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 1 Aktuelle udfordringer for bibliotekerne set fra Michel SteenHansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk 2 Er biblioteket Bogens hellige hal? 3 Er biblioteket

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING VARTOV, FARVERGADE 27 D, 2 SAL 1463 KØBENHAVN K TLF.: Danmarks Biblioteksforening

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING VARTOV, FARVERGADE 27 D, 2 SAL 1463 KØBENHAVN K TLF.: Danmarks Biblioteksforening DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING VARTOV, FARVERGADE 27 D, 2 SAL 1463 KØBENHAVN K TLF.: 33 25 09 35 WWW.DB.DK db@db.dk 2 Danmarks Biblioteksforening INDHOLD 4 VISION 5 INDSATSOMRÅDER 2017 & UDVALGSARBEJDSOMRÅDER

Læs mere

Biblioteks Chef Foreningen. Odense 17. maj 2011

Biblioteks Chef Foreningen. Odense 17. maj 2011 Odense 17. maj 2011 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Biblioteksleder Otterup (1997-2002) Medlem af Udvalget om Folkebibliotekerne

Læs mere

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED BIBLIOTEKET SOM MØDESTED. Projektleder og udvikler Lisbeth Overgaard Nielsen Fremtidens mødested Schmidt, hammer & Lassen 28.000 kvadratmeter ambitiøs lokalplan vision: det nye havnerum skal være en attraktiv

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler 2015 Kommissorium Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler Konsulenter: Kinne Kaysen og Jeanett Beckmann Tværbæltlig samarbejdsaftale 1. Baggrunden for projektet Nærværende kommissorium

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

Rum for bildning Rom for dannelse Larvik, 13. januar 2012

Rum for bildning Rom for dannelse Larvik, 13. januar 2012 Rum for bildning Rom for dannelse Larvik, 13. januar 2012 1 Den kompetente borger? Et 1 årigt projekt Støttet af Styrelsen som overbygningsprojekt Projektpartnere: FO Aarhus, FOF Aarhus, VUC Aarhus, Lærdansk

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere