Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket"

Transkript

1 Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

2 Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier... 5 Metodevalget... 8 Organisering... 8 Aktiviteter i projektet... 9 Evaluering... 9 Formidling af projektets resultater Konklusion... 11

3 Projektresumé Projektets omdrejningspunkt var at udvikle metoder til serviceudvikling, outreach og formidling med en meget høj grad af brugerinvolvering i processerne. Projektdeltagerne var Sundby Bibliotek, Solvang Bibliotek, Vollsmose Bibliotek, Biblioteket Sønderborg, Haderslev Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne. Der er afprøvet rigtig mange forskellige metoder på projektbibliotekerne, og en af konklusionerne er, at det er utrolig vigtigt med personlig kontakt til målgruppen. En anden forudsætning for succes har været et tæt samarbejde med andre lokale aktører der har direkte kontakt til sproglige minoriteter. Det har givet en lettere adgang til målgruppen, og er en klart mindre krævende metode end at biblioteket selv skal til at opbygge en personlig relation til målgruppen. Det har også vist at være afgørende, at man får kontakt til de rette personer i målgruppen, der efterfølgende kan være ambassadører for biblioteket. Erfaringerne har vist, at brugerinvolvering er mindre ressourcekrævende og mere succesfuld, når målgruppen har et fast mødested f.eks. kursister på sprogskolen, hvorimod det har været sværere og mere krævende at få etableret en direkte kontakt til f.eks. forældre til børn i indskolingen, der ikke mødes fast på samme måde. Det har været en meget lærerig proces at få etableret kontakt til målgrupperne, og projektet har givet rigtig god erfaring med afprøvning af forskellige metoder til understøttelse af brugerinvolvering. Projektet er gennemført med succes, og alle mål og succeskriterier er blevet opfyldt. Projektets formål Der var inden projektstart fastlagt følgende formål: at projektbibliotekerne skulle rekruttere og fastholde nye brugere fra målgruppen (på tværs af alder, køn og baggrund) ved at udvikle nye metoder til serviceudvikling, outreach og formidling baseret på omfattende brugerinvolvering og dansk og international forskning.

4 Projektet har med succes indfriet formålene med udvikling af nye metoder med stor brugerinvolvering, og derved er det lykkes at rekruttere og fastholde nye brugere fra målgrupperne af sproglige minoriteter. Det har dog været en meget tidskrævende proces, at involvere brugerne i serviceudvikling, så der har ikke været så meget tid til formidling i projektet. Målgruppen Den primære målgruppe er flersprogede ikke-brugere og brugere i de deltagende kommuner samt bibliotekspersonale. Den sekundære målgruppe er børnehaver, foreninger, skolebiblioteker samt borgere med en anden sproglig baggrund, og biblioteker i andre kommuner. Projektbibliotekerne har arbejdet med meget forskellige målgrupper inden for disse rammer: Kort beskrivelse af delprojekterne Vollsmose Målgruppen var dagplejere fra Vollsmose, med hver 3-4 børn i dagpleje. Der blev indgået samarbejder med flere lokale aktører for at nå målgruppen. Delprojektets mål var, at biblioteket kunne medvirke til kompetenceudvikling af dagplejerne, og dermed kvalificerer de pædagogiske tilbud til børnene i dagplejen. Haderslev Målgruppen var andre aktører i Haderslev og deres brugere. Der manglede overblik over det samlede tilbud til nydanskere i Haderslev, så projektets formål var at etablere et netværk for relevante aktører, samt at udvikle services og udbrede det lokale kendskab til services og tilbud til nydanskere i kommunen. Der er afholdt fælles møder, hvor de forskellige aktører har taget brugere med, så der fremadrettet er sikret brugerinvolvering i udviklingen af tilbud og services i kommunen. Sønderborg Målgruppen var primært flygtninge på byens asylcenter og sekundært alle borgere i Sønderborg. Formålet var, at dække et lokalt behov for oplysning omkring flygtninge til lokalsamfundet, samt at indføre flygtninge i biblioteksverden og dens utal af muligheder. Der er indgået mange samarbejder med lokale aktører, og delprojektet resulterede i en flot kunstudstilling. Herning Målgruppen var kursister fra sprogskolen på Danskuddannelse 3, så det var flersprogede voksne førstegenerationsindvandrere fortrinsvis i alderen år, på vej til eller i

5 gang med at tage en uddannelse i Danmark. Målgruppen defineres samtidig ved at der er tale om personer, som har taget en mellemlang eller lang uddannelse i deres oprindelsesland. Biblioteket samarbejdede med sprogskolen og udviklede og afprøvede i denne forbindelse forskellige metoder til brugerinddragelse af kursisterne. Biblioteket fik ved samarbejdet direkte kontakt til brugerne og deres tanker og idéer om biblioteker og biblioteksservices, og kunne ud fra forløbet tilpasse og udvikle services og markedsføring til målgruppen. Silkeborg Målgruppen var forældre med anden sproglig baggrund og med børn i daginstitutionsalderen (0-6 år). Delprojektets formål var at øge målgruppens kendskab til bibliotekets services. Der blev indgået samarbejder med relevante aktører og projektet blev opdelt i to spor med henholdsvis bydelsmødre og pædagoger som biblioteksambassadører. Sundby Målgruppen var kvinder med flersproglig baggrund til småbørn. Målgruppen blev valgt, da bibliotekets tidligere erfaringer viste, at mødrene er vejen ind til hele familien. Projektet havde til formål at øge målgruppens kendskab til biblioteket og udvikle nye services ved hjælp af brugerinvolvering. Der blev indgået lokale samarbejder, der sikrede en direkte kontakt til målgruppen. Solvang Målgruppen var forældre med flersproglig baggrund til indskolingsbørn til og med 2. klasse. Formålet med projektet var at øge kendskabet til og brugen af biblioteket. Der blev indgået et samarbejde med folkeskolen, der sikrede en mulighed for direkte kontakt til målgruppen. Mål og succeskriterier Projektets mål var: Markant lokal inddragelse af målgruppen i udvikling af nye tilbud Styrke bibliotekernes viden, værktøjer og kompetencer Tilpasse services til målgruppens behov Styrke formidlingen - i og uden for biblioteket

6 Projektets succeskriterier var: 5 af projektbibliotekerne inddrager min. 5 lokale aktører som samarbejdspartnere Min. 6 nye tilbud skal udvikles, som kan udrulles nationalt Min. 3 metoder til at få ikke-brugere til at benytte biblioteket (outreach, formidling, PR) Metode/idékatalog over projektets erfaringer Projektet har været en succes i forhold til de fastsatte mål. Det er lykkes på alle projektbibliotekerne at få sat gang i en proces med brugerinvolvering i udviklingen af biblioteksservices. Graden af den direkte brugerinvolvering har været afhængig af tætte samarbejdsrelationer til andre lokale aktører, samt hvorvidt den valgte målgruppe havde et fast mødested. På Silkeborg Bibliotekerne, Solvang Bibliotek og Sundby Bibliotek var der valgt målgrupper, der ikke havde et fast mødested, og derfor blev det vanskeligt og meget tidskrævende at etablere den direkte kontakt til målgruppen. Det er dog lykkedes, at lave kvalitative interviews med målgrupperne på alle tre biblioteker, så den direkte brugerinvolvering og større kendskab til målgruppens behov er opnået. De tre biblioteker har desuden indgået samarbejder med andre lokale aktører, hvilket også har medvirket til brugerinvolvering i serviceudviklingen. På Vollsmose Bibliotek og Herning Bibliotekerne blev der etableret kontakt til "center for dagplejere" og sprogskolen, og derigennem en direkte kontakt til målgrupperne, hvilket har været en meget effektiv og succesfuld tilgang til brugerinvolveringen. På Biblioteket Sønderborg blev der etableret kontakt til det nystartede asylcenter, og via personlige netværk er der opnået en høj grad af brugerinvolvering i udviklingen. Haderslev Bibliotekerne opdagede hurtigt i deres research efter lokale relevante samarbejdspartnere, at der manglede overblik og samarbejde i lokalområdet. Biblioteket har derfor påtaget sig opgaven med at etablere et lokalt netværk, som vil forbedre den samlede indsats for sproglige minoriteter. Brugerinvolveringen i Haderslev er sket ved at de øvrige lokale aktører har medtaget deres brugere til netværksmøder, hvor der er fokus på serviceudvikling, hvilket har sikret brugerinvolveringen i processen. Det er i høj grad lykkedes at styrke de deltagende projektbibliotekers værktøjer mht. anvendelse af forskellige metoder til serviceudvikling og brugerinvolvering. Alle projektbiblioteker har

7 også opnået større viden om deres målgruppe og dens behov for biblioteksservices. De deltagende biblioteker har fået styrket deres kompetencer til de fremtidige arbejde med serviceudvikling og brugerinddragelse i processerne. Alle projektbiblioteker har udviklet nye eller tilpasset eksisterende services i projektperioden. På Sundby Bibliotek er biblioteket gået aktivt ind i planlægningen af "events" på baggrund af brugernes udtrykte ønsker i den kvalitative interviewundersøgelse. På Solvang Bibliotek er der indgået et samarbejde med skolen, så der afholdes informationsmøder for forældrene og gives forældreintroduktioner i forbindelse med skolestart efter sommerferien. På Vollsmose Bibliotek er der igen blevet tilknyttet en sprogpædagog, lavet mange arrangementer og åbningstiden er tilpasset dagplejerne. På Biblioteket Sønderborg er der i samarbejde med brugerne udviklet en kunstudstilling, der også kan udstilles på andre biblioteker, hvis nogle er interesseret. På Haderslev Bibliotekerne er man ikke kommet helt så langt med tilpasningen af services, da man skulle starte fra grunden af med at oprette et netværk, men der er planlagt flere tiltag f.eks. udstillinger kurateret af nydanskere, opstilling af bogdepoter samt oplæsning for børn i boligsociale områder og undervisning i Library Press Display. Herning Bibliotekerne har udviklet en metode til brugerinddragelse af kursister på sprogskolen, og har på baggrund af brugerinvolveringen fokus på nogle af de services brugerne ikke havde kendskab til f.eks. Library Press Display. På Silkeborg Bibliotekerne blev det tydeligt, at der var behov for at kunne fortælle forældre, hvad man kan på et bibliotek, så der er udviklet en ny folder om børnebiblioteket og indkøbet af pegebøger er tilpasset. Det sidste mål var at styrke formidlingen i og uden for biblioteket. Der er brugt mange ressourcer på projektbibliotekerne med at etablere kontakt til en ny målgruppe og ved hjælp af brugerinvolvering at tilpasse eller skabe nye services, så formidlingen har først været i fokus i sidste fase af projektet. Det var oprindelig tanken, at der skulle være fokus på digital formidling af biblioteks services, men på flere af bibliotekerne har brugerne tydeligt tilkendegivet, at de kun ønsker fysisk formidling, så begge typer formidling er anvendt i projektet. Den direkte dialog med målgruppen har på alle projektbibliotekerne styrket formidlingen, og alle bibliotekerne har desuden brugt de lokale samarbejdspartnere som ambassadører til formidling af bibliotekernes tilbud til målgrupperne: netværket i Haderslev, "center for

8 dagplejere" i Vollsmose, det personlige netværk i Sønderborg, sprogskolen i Herning, bydelsmødre i Silkeborg og Sundby samt skolen i Solvang. Der har på alle projektbiblioteker været fokus på at styrke formidling, så målgrupperne fremadrettet bliver bedre informeret om de forskellige biblioteksservices. Metodevalget Projektbibliotekerne har afprøvet rigtig mange forskellige metoder i projektet, og de flest med et rigtig godt resultat. I evalueringsrapporten kan alle de anvendte metoder ses under punkt 2. De mest vellykkede metoder er meget tidskrævende, så det har krævet nogle ressourcer at gennemføre. Personlige samtaler, fokusgrupper, dialogmøder, kvalitative interviews og workshop har været de mest succesfulde metoder i forhold til at inddrage nye brugere i udviklingen af bibliotekernes services. Erfaringer har også vist, at det er meget givende at lave forberedende research og analyse af lokale behov, inden den direkte kommunikation med brugerne påbegyndes, da biblioteket derved har en større forståelse for målgruppens behov og kan være meget mere konkret i dialogen. De mere upersonlige og mindre ressourcekrævende kontaktformer som flyers, plakater, information på intranet og facebook har ikke givet de store resultater for projektbibliotekerne. Generelt viser erfaringerne, at det er altafgørende at få direkte kontakt til målgruppen og at lokale samarbejdspartnere kan give en lettere adgang til nye potentielle biblioteksbrugere. Andre biblioteker kan få inspiration til at komme i gang med brugerinvolvering og udvikling af biblioteksservices i idékataloget på projektets hjemmeside, hvor metoderne er beskrevet mere uddybende. Organisering Der blev fra projektstart nedsat en styregruppe med deltagelse fra fire af de syv projektbiblioteker.

9 Styregruppe: Flemming Munch, Statsbiblioteket (formand) Kirsten Fjeldsted Præstegaard, Sundby Bibliotek Per Månson, Haderslev Bibliotekerne Inge Kring, Silkeborg Bibliotekerne Iben Østerbye, Herning Bibliotekerne Der blev samtidig nedsat en projektgruppe med deltagelse fra alle projektbibliotekerne, der blev ledet af en medarbejder fra Statsbiblioteket. Aktiviteter i projektet Møder i styre- og projektgrupperne Der er afholdt 2 styregruppemøder i projektperioden: og Der er afholdt 5 projektgruppemøder i projektperioden: på BiblioteksCenter for Integration fokus på opstart, fastlæggelse af målgruppe, samarbejdspartnere og brugerinvolvering på Odense Centralbibliotek fokus på vidensdeling og digital formidling med oplæg og workshop ved Jonas Rugaard fra Kudos Kommunikation på Statsbiblioteket i Aarhus fokus på vidensdeling og sparring på Statsbiblioteket i Aarhus fokus på Design Thinking med oplæg og workshop ved Troels Nørlem fra Designit på Herning Bibliotekerne fokus på evaluering Der er afholdt en temadag den 19. maj i Odense. Oplæg og indtryk fra dagen kan ses på projektets hjemmeside. Evaluering Der er lavet en intern evaluering af projektet, hvor projektlederne fra de deltagende bibliotekerne har deltaget i evaluering af projektet ved besvarelse af evalueringsskemaer.

10 Evalueringens konklusion er, at det generelt er lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, og alle har haft udbytte af at deltage i projektet. Det har været meget udfordrende og tidskrævende at få brugerne involveret i udviklingen af biblioteksservices, og på nogle af bibliotekerne er det også de lokale aktører, der har bidraget til udviklingen. Der er blevet afprøvet rigtig mange forskellige metoder i projektet, og de fleste med et rigtig godt resultat. De mest vellykkede metoder har også været meget tidskrævende, så det kræver en del ressourcer at gennemføre. Det har vist sig, at det er meget svært at nå målgrupper, der ikke har et fælles mødested som f.eks. forældre til børn i børnehaver og indskolingen, der blot henter og bringer. En altafgørende faktor for succes med at nå nye målgrupper, er den personlig kontakt Der er stort potentiale i projektbibliotekerne samarbejde med lokale aktører, og alle bibliotekerne vil fortsætte samarbejdet efter projektets afslutning Formidling af projektets resultater Foruden vidensdeling ved den afholdte temadag den 19. maj i Nordatlantisk Hus I Odense, så har projektet haft en fin pressedækning. Der er blevet skrevet 5 artikler om resultater, erfaringer og temadagen i Statsbibliotekets nyhedsbrev For Biblioteker. Der er skrevet en artikel i Perspektiv. Der har været omtale i DR s regionale nyheder Syd og Fyn, samt skrevet to artikler på DR Ligetil. Der har endvidere været skrevet om projektet på bibliotekernes hjemmesider og facebook. Se pressedækningen på projektets hjemmeside under punktet Anden inspiration. Projektet blev også præsenteret med en poster i Bibzonen på Folkemødet Alle erfaringer og producerede materialer er tilgængelig på projektets hjemmeside og i Kulturstyrelsens Projektbank.

11 Konklusion Projektet har opfyldt de formål, der var fastsat fra projektstart. Alle bibliotekerne har fået nye brugere fra de valgte målgrupper, men det er svært at sige præcist, hvor mange nye brugere projektbibliotekerne har fået via projektet, da flere biblioteker har benyttet lokale ambassadører til at nå målgrupperne. Det har været en udfordrende og ressourcekrævende proces at involvere brugerne i udviklingen af bibliotekernes services. Dialog og større kendskab til de valgte målgruppe har medført udvikling af nye services, nye kommunikationsformer og tilretning af eksisterende services efter målgruppens behov, så det er lykkedes, at gøre bibliotekstilbuddet mere relevant for de valgte målgrupper. Erfaringerne har vist, at det er en god investering at bruge ressourcer på samarbejdet med lokale aktører. De har fungeret som biblioteksambassadører og har givet adgang til nye potentielle brugere. Alle de deltagende projektbiblioteker ønsker at fortsætte samarbejdet med de lokale aktører efter projektets afslutning, så projektet har medvirket til at styrke det lokale samarbejde.

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Idékataloget giver inspiration og erfaringer fra de syv projektbiblioteker til at komme i gang med brugerinddragelse på folkebibliotekerne.

Idékataloget giver inspiration og erfaringer fra de syv projektbiblioteker til at komme i gang med brugerinddragelse på folkebibliotekerne. Bilag 3 Idékatalog Idékataloget giver inspiration og erfaringer fra de syv projektbiblioteker til at komme i gang med brugerinddragelse på folkebibliotekerne. Herning Bibliotekerne: forløb med brugerinddragelse

Læs mere

Bilag 1. Samlet besvarelse fra projektbibliotekerne

Bilag 1. Samlet besvarelse fra projektbibliotekerne Bilag 1 Samlet besvarelse fra projektbibliotekerne 1) Hvad har været bibliotekets formål og forventninger med projektdeltagelsen? Sønderborg: At være brobyggere At tage fat i lokale behov for oplysning

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

KONCEPT FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB FOR HELE FAMILIEN

KONCEPT FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB FOR HELE FAMILIEN KONCEPT FOR AKTIVT MEDBORGERSKAB FOR HELE FAMILIEN - aktiviteter vi ved virker Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Målet for klubberne i projektet... 5 Erfaringer fra de 10 delprojekter... 6

Læs mere

Slutrapport fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer bibliotekerne på forkant

Slutrapport fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer bibliotekerne på forkant Slutrapport fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer bibliotekerne på forkant Projektresumé... 3 Formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppe... 4 Organisering... 5 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Slutrapport fra. projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Slutrapport fra projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Mål og succeskriterier... 4 Effektmåling... 8 Undervisningsforløbet...

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgt mandag 1. november 2010 kl. 16.00. Projekttitel 1. Titel Læselysten voks(n)er 2. Projekttype Udviklingsprojekt Hjælpetekst

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper

Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Udvalgte findings, indledende fokusgrupper Skovgaard Museets brugerundersøgelse 2012-13 Metodisk setup og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres som to faser (før og efter udstillingen VIborgere), med

Læs mere

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg

Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Interessentanalyse, kommunikationsstrategi, hjemmeside mv. Chris Kjeldsen Troels Præst Irene Wiborg Udgangspunkt Hvordan formidler vi en stor og kompliceret alliance indeholdende mange forskellige forskningsvinkler

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

Erfaringer med servicedesign

Erfaringer med servicedesign Anne Vest Hansen avh@statsbiblioteket.dk Erfaringer med servicedesign Projekt Attraktiv kundeservice 12-12 møde i Herning Statsbibliotekets vision 2014 Skaber adgang til udvikling og dannelse ved at give

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel ! "# $ %&' %&' $ ()*) ()*) Oplysningerne i projektbeskrivelsen udgør projektplanen. Oplysningerne i projektbeskrivelsen skal danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Punkterne

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

2. Møde i Kvinde/pigenetværket

2. Møde i Kvinde/pigenetværket 2. Møde i Kvinde/pigenetværket Kvarterhuset / Sundby Bibliotek Torsdag den 22. februar kl. 10 13 8-03-2007 Dias 1 Dagsorden Præsentationsrunde og dagens program Godkendelse af kommissorium 1 time om behovsafdækning

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter

Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter 2017-19 Brug Folkeskolen arbejder på udvalgte skoler med særligt udfordrende rammebetingelser i hele København. Det vurderes, at skoledistrikter

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser

BRFkredit. Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser 2011 BRFkredit Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Afsluttende statusrapport for projekt Flere praktikpladser Oprindeligt kaldt Erhvervsadoption og senere Projekt sociale klausuler

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Bettina Lundum Sørensen. bls@jobcenterviborg.dk

Bettina Lundum Sørensen. bls@jobcenterviborg.dk 1. Generelle oplysninger: Journalnummer Projekttitel Pulje, der er bevilliget støtte fra Dato for statusrapport Projektperiode Tilskudsmodtagers navn Kontaktpersonens navn Kontaktpersonens e-mail Kontaktpersonens

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

KONSULENTER FOR BIBLIOTEKSBETJENING AF ETNISKE MINORITETER. Projektbeskrivelse

KONSULENTER FOR BIBLIOTEKSBETJENING AF ETNISKE MINORITETER. Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Det 2-årige projekt: Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter er blevet forlænget med et år (sept. 04 - aug. 05). Forlængelsen er sket på baggrund

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Slutevaluering af projekt

Slutevaluering af projekt Slutevaluering af projekt Børn i balance en forebyggende indsats for børn med motoriske vanskeligheder (Version 2 20/3) Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager marts 2015. 1

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Sciencekommune Assens

Sciencekommune Assens Sciencekommune Assens Projektnavn Baggrund Assens Kommune en innovativ science kommune I et globalt og nationalt perspektiv udtrykkes bekymring over den utilstrækkelige tilgang til de naturfaglige og tekniske

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Formålet med denne kommunikationsstrategi og plan er at skitsere rammerne for Rudersdal Kommunes kommunikation

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE 2015 FORMÅL MED BORGERPANELET Som en del af Demokratieksperimentariet og Strategi for brugerundersøgelser er det besluttet, at der som et 1-årigt eksperiment etableres et borgerpanel.

Læs mere

Kommunikation - strategi og praksis hos Odense Letbane. v. Benthe Vestergård Kommunikationschef Odense Letbane P/S

Kommunikation - strategi og praksis hos Odense Letbane. v. Benthe Vestergård Kommunikationschef Odense Letbane P/S Kommunikation - strategi og praksis hos Odense Letbane v. Benthe Vestergård Kommunikationschef Odense Letbane P/S Fakta om Odense Letbane Tidslinje Linjeføringen Kommunikationsstrategi Mål og succeskriterier

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Projekt Newsgerrige børn Revideret projektbeskrivelse marts 2014

Projekt Newsgerrige børn Revideret projektbeskrivelse marts 2014 Projekt Newsgerrige børn Revideret projektbeskrivelse marts 20 Et nyt samarbejde mellem børnebibliotekerne og DRs Ultra Nyt sætter fokus på børns læselyst og på formidling af nyheder i børnehøjde. Projektet

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere