Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi sætter stor pris på vores medarbejdere"

Transkript

1 MILJØSANERING

2 Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet. Vi sætter stor pris på vores medarbejdere Vi forpligter os til løbende forbedringer, reduktion af forurening og forebyggelse af arbejdsskader. Det er J. Jensen s målsætning, at vores kunder oplever os som en miljøbevidst virksomhed, der inden for vores forretningsområder er i front med udviklingen. J. Jensen s miljøpolitik vil være offentlig tilgængelig på hjemmesiden J. Jensen A/S er arbejdsmiljøcertificeret efter: OHSAS 18001:2004 & Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005 Miljøcertificeret efter ISO i Kvalitet & Miljø - er det fundament, vi bygger vores forretning på og det kan ikke rives ned! En bred erfaring og ekspertise sætter os i stand til at løse en vifte af opgaver inden for vores områder med mest mulig hensyntagen til opgavens art, medarbejdernes sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Sikker i handling og ord Sikker kan betyde mange ting. For os handler det om din sikkerhed for, at opgaven løses bedst muligt. Det handler om vores medarbejderes sikkerhed. Og om miljømæssig forsvarlighed. Lige meget hvilken type miljøsaneringsopgave I står overfor, har vi folkene med kernekompetencer der matcher opgaven og alt det rette materiel. 2

3 Med miljøet som arbejdsplads Miljøcertificering og miljøomtanke er omdrejningspunktet i vores hverdag. Både et godt og et sikkert arbejdsmiljø er ligeledes af største betydning for os. Når I vælger J. Jensen kan I føle jer trygge ved, at der ikke bliver ubehagelige efterspil med ridser i omdømmet til følge. Vi overholder naturligvis enhver lovgivning og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet. Men ud over det forpligter vi os også til løbende forbedringer, til at reducere forurening og forebygge arbejdsskader. Læs mere om hvordan vi håndterer affald og om vores arbejde med genbrug. Vi ønsker at vores kunder, medarbejdere og omverden oplever os som miljøbevidste i både adfærd og ydelser. Det forpligter. Derfor har vi hos J. Jensen formuleret en offentlig tilgængelig miljøpolitik, som vi arbejder efter. Miljøpolitik At genbruge i så stort om fang som det er muligt. At indkøbe maskiner/ værktøj med særlig fokus på at forebygge nedslidning af muskler og skelet. At forebygge arbejdsskader og ulykker ved at fremme arbejdsmetoder som mind sker udsættelse for tunge løft, nedstyrtningsfare samt støv og støj. At vejlede og råde vores kunder der om miljømæssigekonse kvenser. At undgå engagementer, som vi skønner miljømæssigt uforsvarlige. At fremme arbejdsmetoder som ikke forurener omgivel serne med unødig støv, støj og vibrationer samt mindske risiko for udsættelse af ska delige kemiske produkter. At firmaets holdning til arbejdsmiljøet synliggøres ved interne uanmeldte besøg på firmaets pladser. At fremme en virksomhedsånd, der opfordrer alle an satte til at fremsætte nye ideer og forbedringsforslag samt fortsat aktiv delta gelse i arbejdsmiljø- og miljøopgaver. At der løbende gennemgås uddannelse/træning, så medarbejdernes kvalifikationer tilpasses. At vi løbende orienterer os om nye tiltag inden for maskiner/værktøj. At systemet til stadighed er håndterligt og overskueligt. At underentreprenører lever op til de krav som J. Jensen A/S har til miljø- og arbejds miljø. At fremme sundhed og sikkerhed gennem et forbud mod indtagelse af alkohol, rusmidler og lignende i arbejdstiden. At styrke samarbejde og trivsel i virksomheden ved aktiv inddragelse af medarbejderne. 3

4 4

5 Alle opgaver løses af uddannede miljøsanitører Nedriveruddannelsen Uddannelsen varer 1 1/2 år, og er opbygget med skiftevis deltagelse i kurser på erhvervsskolen VIA Univercity College - Erhvervsuddannelser i Horsens, og arbejde i hjemmevirksomheden. Der er 10 skoleperioder på 2 ugers varighed - i alt 20 ugers undervisning. Uddannelsens indhold Der undervises i hovedområder som bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialelære, miljøforhold, maskinbetjening og værktøjers betjening. I skoleforløbet opnås certifikater til bl.a. stilladser, kran D, teleskoplæsser og truck. Hos J. Jensen er vi kendt for et højt kvalitetsniveau, bl.a. ved at sørge for, at vores medarbejdere altid er uddannet til at varetage de opgaver, de får stillet. Det styrker både faglighed, sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Vi har mere end 40 uddannede miljøsanitører inden for asbest, pcb, bly, skimmelsvamp, mm. og udfører sanering efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø. Alle medarbejdere deltager løbende på relevante kurser for altid at kunne matche de stadig strengere krav, bl.a. på miljøområdet, som vores branche bliver pålagt. Derved sikrer vi, at vi altid ligger i front i forhold til den seneste udvikling inden for mijøsanering uanset opgaven. Derudover efteruddannes sanitørerne løbende i nye og aktuelle emner. Derfor vil man altid møde sanitører fra J. Jensen der er uddannede og parate til at håndtere nye aktuelle miljøtrusler. Miljøsanitører For vore miljøsanitører suppleres ovenstående med hhv. Asbest, Bly og PCB eller andre relevante kurser / uddannelser så snart disse er tilgængelige. 5

6 Asbest Forsegling af arbejdsområdet og poseforsegling af asbestholdigt materiale beskytter imod spredning af asbestfibre. Asbestholdige materialer finder man i byggerier fra 1960 erne, hvor det var et almindeligt brugt byggemateriale. Asbest er ikke farligt at røre ved, men skadeligt ved indånding. Der er ikke krav om at asbest skal fjernes, men det må ikke være blottet. Asbest findes bl.a. i vinyl, gulvlim, fliseklæber, beton, lofter og rørisolering samt i tag-, facade- og loftplader. Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som fine nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struktur kan fibrene ved påvirkning hele tiden spaltes på langs og blive meget tynde. Ved indånding er der derfor fare for at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de kan aflejre sig. Udsættelse for asbestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft. 6

7 Ved den mindste mistanke om asbest i en bygning eller i materialer, skal asbestreglerne følges. Asbestsanering Siden 1987 har vi beskæftiget os med asbestsanering og udfører alle opgaver med det nyeste materiel og sikkerhedsudstyr. Vi fjerner asbest med stor forsigtighed i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser. J. Jensen står for hele processen: Asbestregistrering af ejendomme, anmeldelse til Arbejdstilsynet, forsegling af brud samt asbestrengøring, håndtering og kørsel med asbestaffald. J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og har i dag ansat mere end 25 sanitører med asbestcertifikat. Typiske opgaver: Asbestregistrering af ejendomme Anmeldelse til Arbejdstilsynet Forsegling af brud samt asbestrengøring Anmeldelse af asbestholdigt affald til den stedlige miljøkontrol Håndtering af og kørsel med asbestaffald. J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og forpligtet til at følge vejledningens retningslinierne. Dansk asbestforening 7

8 Blysanering Der udtages prøve for kontrol af blyindhold i malingen Bly findes i maling og plast og har været anvendt i mange hundrede år. J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og forpligtet til at følge vejledningens retningslinier. Bly er et metal, der har forskellige skadelige effekter for mennesker og miljø. Bly optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i mindre omfang gennem huden. Udsættes mennesker gennem længere tid for bly eller kortvarigt for høje koncentrationer af bly, kan der opstå varige helbredsskader. Bly er ikke farligt, når det er bundet i fast materiale, men det kan blive frigivet med og i støv, fx ved nedrivning af vægge med blyholdig maling m.v. Genbrug af blyholdigt affald er ikke tilladt. Blyholdigt affald skal til speciel deponi. Hos J. Jensen har vi specialuddannede sanitører med speciale i blysanering. Vi har den fornødne viden der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger er på plads, når dette farlige stof skal fjernes. J. Jensen har udviklet det lukkede Sponge-Jet Anlæg, der er den nyeste løsning på markedet og forhindrer at bly spredes til omgivelserne ved sanering. 8

9 9

10 Klorerede Paraffiner Der findes ikke et samlet overblik over, hvor mange ton klorerede paraffiner, der sidder i de danske bygninger. Den danske bygningsmasse indeholder tonsvis af klorerede paraffiner, som er ekstremt miljø- og sundhedsskadelige. Laboratorieforsøg har påvist, at det påvirker lever, nyrer og skjoldbruskkirtel, ligesom det er under alvorlig mistanke for også at være kræftfremkaldende. De klorerede paraffiner er blevet anvendt som erstatning for en anden miljøgift, PCB, der blev forbudt i danske bygninger i 1970 erne. Klorerede paraffiner er derimod brugt langt op i halvfemserne, som blødgører i bl.a. fuger, lak og maling. På trods af kendskabet til de miljø- og sundhedsskadelige virkninger, bortskaffes det pt. blot sammen med andet byggeaffald, fordi der ikke er krav om, at finde frem til de klorerede paraffiner. Det kan forekomme paradoksalt, at der pt. ikke er krav om finde frem til de klorerede paraffiner, når de samtidig i affaldsbekendtgørelsen betragtes som farligt affald. Få leder efter de klorerede paraffiner og de dukker oftest op som bifangst i de analyser, der tages for PCB. I 25 procent af prøverne der tages, hvor der ikke er PCB, finder man i stedet klorerede paraffiner. Dette er sandsynligvis kun toppen af isbjerget, for brugen af de klorerede paraffiner toppede først efter, at PCB var blevet forbudt. 10

11 Personlige værnemidler som når der PCB saneres. J. Jensen har PCB filtre i flere varianter. Disse er også særdeles velegnede til at opsamle klorerede paraffiner. Klorerede Paraffiner udgør et stort miljøproblem og da man ikke kender det nøjagtige omfang, er det et område, som J. Jensen følger meget tæt. Vi har et stort ansvar for både miljø og vore medarbejdere. Mange steder ryger de klorerede paraffiner pt. blot ud sammen med de materialer, som maling og fugemasse er bundet til. Fælles er det, at der ikke gives garanti for, at stoffet bliver uskadeliggjort. I stedet får store mængder klorerede paraffiner lov til at forurene naturen, en del havner til sidst i farvandene, for ligesom PCB, til sidst at ophobe sig i fødekæden. Kravene til håndtering af klorerede paraffiner i arbejdsmiljøet er nøjagtig lige så skrappe, som hvis der er tale om PCB, ifølge Arbejdstilsynets vurdering (maj 2011). Klorerede paraffiner betragtes som farligt affald ifølge affaldsbekendtgørelsen nr af Udover det samfunds- og miljømæssige ansvar, som vi alle bærer, har det også stor betydning for de involverede parter, at vi også får undersøgt vores bygningsmasse for klorerede paraffiner. I modsat fald kan det få store konsekvenser i form af økonomiske overraskelser og forsinkelser for bygherren, samt arbejdsmiljømæssige konsekvenser for den udførende entreprenør. 11 J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og følger vejledningens retningslinjer, så længe der ikke er klare regler for klorerede paraffinder.

12 Kviksølv Kviksølv som i mange år har været kendt, som et yderst skadeligt for miljøet, viser sig nu også at have været brugt i maling. J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og følger vejledningens retningslinjer, så længe der ikke er klare regler herom. For 50 år siden fik børnene det at lege med. Nu ved man at én dråbe, fra for eksempel et tabt termometer mellem gulvbrædderne, i værste fald kan gøre en lejlighed ubeboelig. Kviksølv har mange skadevirkninger på mennesker. De skader der ses ved de laveste koncentrationer er skader på fostres og børns nervesystem. Skader som resulterer i blandt andet nedsat indlæringsevne, koncentrationsbesvær og føleforstyrrelser. I byggeriet blev kviksølv i form af forskellige organiske forbindelser anvendt som konserveringsmiddel i plastikmaling, eller latexmaling som det blev kaldt, da det kom frem i slutningen af fyrrene. Brugen af kviksølv i maling blev med få undtagelser forbudt i Kviksølv er derudover blevet anvendt i elektriske kontakter og anvendes fortsat i lysstofrør og sparepærer. En lang række anvendelser af kviksølv er i dag forbudt i Danmark og i EU. 12

13 Kviksølv anvendes fortsat i lysstofrør og sparepærer. Miljøvogn Ved en hvilken som helst miljøsanering er det et must at medarbejderne har en miljøvogn til rådighed. J. Jensen A/S råder over et meget stort antal af disse. Andre anvendelser er stadig aktuelle og kan også give anledning til kviksølvudslip i bygninger. Det er for eksempel kviksølv i lysstofrør og energisparepærer. Der er ganske små mængder kviksølv i, men man skal alligevel være varsom med oprydning og korrekt affaldsbortskaffelse, hvis for eksempel en pære går i stykker. I januar 2013 har man på globalt plan forhandlet en konvention om begrænsning af kviksølvforurening færdig. Selvom kviksølvproblemet har været kendt i årtier i Danmark, må vi altså forvente en øget fokus på kviksølv i de kommende år. Kviksølvholdig maling bør håndteres på samme måde som PCB-holdig maling under hensyntagen til de til en hver tid gældende grænseværdier J. Jensen har i dag ansat mere end 40 sanitører, der med deres erfaring og indgående kendskab til miljøskadelige stoffer, også kan håndtere kviksølv. 13

14 PCB Her ses verdens største PCB-filter, endnu en innovation fra J. Jensen A/S J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og er forpligtet til at følge vejledningens retningslinjer. PCB er en forkortelse for Polychlorerede Biphenyler, der er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljøog sundhedsskadelige. Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker og dyr, og brugen af PCB i åbne anvendelser som fuger og maling blev i Danmark forbudt pr. 1. januar Internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer, og verden over er der vedtaget handlingsplaner for at få indsamlet og destrueret PCB og PCB-holdige produkter. 14 PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olielignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særlig PCBs brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af industrien.

15 PCB sanering Typiske opgaver: Registrering og undersøgelse af PCB-indholdet (prøveudtagning) Afskærmning af arbejdsområder Renskæring med særligt skæreværktøj med sug på Anmeldelse af PCB-holdigt affald til den stedlige miljøkontrol Håndtering af og kørsel med PCB-affald til Kommunekemi. PCB-Asbest sanering Miljøsanering For at PCB kan håndteres forsvarligt i byggesagen, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor der findes PCB og hvilke koncentrationer af PCB, der er i materialet. Hos J. Jensen har vi specialuddannede sanitører med speciale i PCBsanering. Vi har den fornødne viden der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger er på plads, når dette farlige stof skal fjernes. J. Jensens kompetente medarbejdere og miljøbevidsthed har gjort, at vi har udviklet vores helt eget PCB filter, som i dag er det eneste på markedet, der dokumenteret opsamler alle de farlige PCB-gasser. J. Jensen udfører PCB-sanering og affaldshåndtering efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø. Vi har desuden det patenterede lukkede Sponge-Jet Anlæg, der sammen med det nyudviklede filter, sætter nye standarder for, hvordan man kan fjerne og deponere PCB. Husk altid af skilte, når der arbejdes med PCB. 15

16 Skimmelsvamp Skimmelsvampprøve kan udtages på stedet og giver omgående svar. Miljøvogn Ved en hvilken som helst miljøsanering er det et must at medarbejderne har en miljøvogn til rådighed. J. Jensen A/S råder over et meget stort antal af disse Man ser ofte skimmelsvamp i bygninger i forbindelse med fugtskader eller fugtige steder som kældre eller badeværelser med dårlig udluftning. Fugt, cellulose og varme er en optimal cocktail for udviklingen af skimmelsvamp og er derfor et problem i de moderne ofte meget tætte bygninger og huse. Skimmelsvamp er en overfladesvamp, der ikke nedbryder bygninger og bygningskonstruktioner på linje med hussvamp, men den er sundhedsskadelig for mennesker og skal fjernes. Samtidig skal årsagen til svampeangrebet findes ellers vil svampen komme igen. 16 Skimmelsvamp forårsager irritationssymptomer i øjne, næse, svælg, samt hovedpine, hoste, træthed og i det hele taget mange af dagligdagens gener. Har du allergi eller astma skal der passes ekstra på. Ca. 4% af den danske befolkning udvikler desuden en egentlig allergi i forbindelse med skimmelsvampe. Kasserede materialer skal håndteres og deponeres som andre skadelige byggematerialer, det er påkrævet at anvende åndedrætsværn med godkendte specialfiltre.

17 Skimmelsvampsanering Skimmelsvamp er en overfladesvamp, der ikke nedbryder bygninger og bygningskonstruktioner på linje med hussvamp, men den er ofte sundhedsskadelig for mennesker og skal derfor fjernes. J. Jensen A/S er ISO certificeret til sanering af skimmelsvamp og har mere end 40 erfarne skimmelsvamp -sanitører. Saneringen og affaldshåndteringen udføres efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for miljø- og arbejdsmiljø. Hos J. Jensen har vi specialuddannede sanitører med speciale i sanering af skimmelsvamp. Vi har den fornødne viden, der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger er på plads, når de inficerede materialer skal fjernes. Typiske opgaver: Rådgivning Besigtigelse Prøver Fugtmålinger Planlægning Miljørigtig sanering Afsluttende rengøring Dokumenteret kvalitetssikring Vor erfaring siger, at det er vigtigt med hurtig og korrekt information til beboerne, derved undgås unødige irrationelle reaktioner, når prøver udtages og evt. skimmelsvamp-sanering påbegyndes. 17

18 Jordoprensning På billede ses et af vore mindre jordsorteringsanlæg Typiske opgaver: Oprensning af forurenede grunde i forbindelse med nybyggeri Nedlæggelse / udskiftning af tanke på servicestationer. J. Jensen forestod rydningen af de sidste miner fra 2. verdenskrig på Skallingen. Vi sorterede m 3 jord og sand. Her ses et af vore sorteranlæg, som vi anvendte på Skallingen. J. Jensen udfører alle typer jordforureningsopgaver, ofte som en del af større eller mindre anlægsarbejder men også som selvstændige opgaver. Oprensning af jord er vigtigt for miljøet og os mennesker. Forurenet jord er den største trussel mod vores drikkevand. Oprensning af registrerede forurenede grunde sker i samarbejde med myndigheder og rådgivere. Byzoner i Danmark er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Dette indebærer at jord, der flyttes fra byzoner, skal anmeldes til den lokale miljømyndighed, og der skal være indgået en aftale med et godkendt jordmodtageanlæg. Oprensningerne forekommer også ofte på tidligere industri- og fabriksgrunde eller ved gamle tankanlæg. Jorden opsamles og forsegles og transporteres til deponi eller rensning. 18

19 19

20 Affaldshåndtering Brancheaftale om selektiv nedbrydning m.v. J. Jensen er medlem af nedbrydersektionen som har indgået aftale med Miljø- og energiministeriet og er tiltrådt af Boligministeriet. NMK96 J. Jensen sikrer, at alt byggeaffald bliver behandlet, sorteret og bortskaffet med omtanke for miljøet. Miljøskadeligt affald registreres under hele processen efter gældende regler og afleveres på autoriserede modtagestationer. I tilfælde af miljøforurening saneres de forurenede materialer, således at de tilbageværende rene materialer kan genanvendes. Olieforurenet jord afleveres til rensning og andet affald til forbrænding. Andre miljøskadelige stoffer som asbest, bly og PCB m.m. emballeres og afleveres efter gældende regler til godkendte modtagestationer. I alle oprydningens faser følges og dokumenteres alt, således er miljøet sikret mod yderligere påvikning. Affaldsregistrering J. Jensen er selv affaldstransportør og alt affald registreres elektronisk for senere dokumentation. 20

21 Genbrug af materialer I vores m 2 store hal er der gode fund til gørdet-selv-folket lige fra døre, vinduer, gulvplanker og klinker til VVS- og el-artikler. At genbruge, i så stort omfang som det er muligt, er et hovedelement i J. Jensens miljøpolitik. Vores succes mål er 95% genanvendelse ifb. med nedrivningsopgaver iht. NMK 96. Ifb. med nedrivningsopgaver sorteres byggeaffaldet, og rene materialer genanvendes i videst mulig omfang. At genbruge byggeaffald, i stedet for at destruere det, er med til at skåne miljøet, idet der spares på råvarer og energi til fremstilling af nye byggematerialer. Desuden mindskes den miljøbelastning, som bygningsaffald giver. Hos J. Jensen gør vi det blandt andet ved at sortere og sælge velegnet byggeaffald fra vores entrepriser på vores genbrugsplads i Lynge. J. Jensen samarbejder bl.a. med Københavns Kommune med henblik på mest mulig genanvendelse. 21

22 Visioner og fremtid I vores bestræbelser på hele tiden at beskytte vores medarbejdere og miljøet, udviklede vi det lukkede Sponge-Jet anlæg. J. Jensen er også: Nedrivning Anlægsarbejde Byggepladsdrift Maskinudlejning Materieludlejning Vognmandsforretning Miljøsanering Affaldshåndtering Genbrug For J. Jensen er det vigtigt, at vi også i fremtiden er en spændende og kompetent medspiller - hvad enten vi taler om miljø, genanvendelse eller nedrivning. J. Jensen vil fortsætte som en af branchens bannerførere både nationalt og internationalt og være med til at sætte standarder for branchen. I de seneste år har J. Jensen udviklet vores forretningsområde og i stigende grad fokuseret på miljøet. Denne proces vil fortsætte i det omfang, det passer ind i forretningen J. Jensen A/S. 22 J. Jensen s vision er At være en pioner og gå forrest og vise vejen, og gøre det umulige - muligt! At skabe respekt omkring uddannelse, personlige egenskaber og kreativitet hos ansatte, samarbejdspartnere og kollegaer i branchen. At være innovative og skabe kvalitet udover det sædvanlige og fortsat være Danmarks førende virksomhed inden for miljøsanering. At være en virksomhed, som er kendt for at ændre og forbedre billedet af nedbrydningsbranchen.

23 Seneste innovationer PCB-filtrene i det lukkede Sponge-jet-anlæg PCB-filteret Filteret er designet og udviklet til at sikre mod udslip af PCB-gasser og er det eneste af sin af sin art i Danmark. Filteret kontrolleres og dokumenteres løbende på et uvildigt laboratorium. Afrensningsrummet J. Jensen har som de eneste, for at sikre vores medarbejdere, indrettet et afrensningsrum efter alle forskrifter. Rummet er lukket og forhindrer spredning af PCB. Disse faciliteter skal i fremtiden også kunne tilbydes vores kunder og kollegaer i branchen. Sponge-jet anlægget Systemet er en patenteret løsning, hvor vi miljøsanerer i et lukket system, der forhindrer spredning af miljøskadelige stoffer, så som bly, PCB og klorerede paraffiner. Sponge-Jet anlægget er udviklet for både at beskytte vores medarbejdere og for ikke at tilføre miljøet unødvendigt kontamineret affald. De anvendte svampe kan renses og genbruges. Det kontaminerede affald ender i en lukket beholder, og de skadelige PCBgasser ender i det unikke PCB -filter. 23 J. Jensen har fokus på miljøet og miljøskadelige stoffer. Vi holder os løbende opdateret mht. nye retningsliner for stoffer, som bl.a. Cadmium Formaldehyd Nanopartikler J. Jensen følger altid de gældende retningslinier for miljø og arbejdsmiljø, samt affaldsbekendgørelser og arbejdstilsynets vejledninger.

24 Højlundevej 8, 3540 Lynge Tel.: , Fax:

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Markedssituationen i nedrivningsbranchen

Markedssituationen i nedrivningsbranchen Netværksdag om selektiv nedrivning onsdag den 3. april 2013 Markedssituationen i nedrivningsbranchen Rigtig mange offentlige myndigheder og bygherre, samt private aktører, herunder bygherrer, entreprenører

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

MODUL 2 FARLIGE STOFFER

MODUL 2 FARLIGE STOFFER MODUL 2 FARLIGE STOFFER SCHOOL OF ENGINEERING HVAD ER FARLIGE STOFFER?? SCHOOL OF ENGINEERING BYGHERRENS(/RÅDGIVERS) FORPLIGTELSER SCHOOL OF ENGINEERING AT-BEKENDTGØRELSE #117 BILAG 1 AT_Bekendtgorels

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere Vi sætter stor pris på vores medarbejdere J. Jensen er: Nedrivning Anlægsarbejde Byggepladsdrift Maskinudlejning Materieludlejning Vognmandsforretning Miljøoprensning Affaldshåndtering Genbrug J. Jensen

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Nedbrydningssektionen nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 1 3/21/2013 3:37:07 PM nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 2 3/21/2013 3:37:08

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com j-jensen.com PCB Nedrivning, Kokkedal Danmark j-jensen.com EDA Konference, Rom 29.5.2008 Nedrivningen i billeder Processen Delvis nedrivning af 2 boligblokke Rydning og Stripning PCB i Dilatationsfuger?

Læs mere

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter Forhåbentlig også erfaringsdeling Håndtering Udvikling af nye og bedre

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB

PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i danske bygninger praktiske udfordringer for byggebranchen SBI, PCB netværk, 15. juni 2016 v. Anke Oberender, centerleder, VHGB PCB forekomster i over 75% af danske bygninger Samlet antal

Læs mere

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg Denne PowerPoint er udgivet i håbet om, at alle faglærere vil medvirke til at vi kan få knækket den fortsat stigende kurve i Danmark af asbest relaterede sygdomme Alle billeder af bygninger er taget af

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

Baggrundsnotat for Teknik og Miljøudvalget - møde den 4. juni 2015

Baggrundsnotat for Teknik og Miljøudvalget - møde den 4. juni 2015 Baggrundsnotat for Teknik og Miljøudvalget - møde den 4. juni 2015 Kort resume Struer Boligselskab skal have nedrevet 10 lejlighedsblokke med i alt 180 lejligheder. Der er lavet en række undersøgelser

Læs mere

E N T R E P R I C E A / S

E N T R E P R I C E A / S E N T R E P R I C E A/S STOR FOKUS PÅ KVALITET, SIKKERHED OG MILJØ DIAMANTSKÆRING OG -BORING HOS KIELER ENTREPRICE ER VI EKSPERTER I DIAMANTSKÆRINGER OG BORINGER VI SKÆRER OG BORER I ALLE MATERIALER: BETON,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Natur & Miljø 2013, Nyborg den 29. maj 2013 v. Bo Alslev, NIRAS Program Procedurer og dokumentationsbehov Hvornår er nok,

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd:

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 377 Offentligt Talepapir til samråd i MPU alm. del den 10. februar 2011 samrådsspørgsmål BU-BX af 4. januar 2011, stillet efter ønske fra Pia Olsen

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere