Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi sætter stor pris på vores medarbejdere"

Transkript

1 MILJØSANERING

2 Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet. Vi sætter stor pris på vores medarbejdere Vi forpligter os til løbende forbedringer, reduktion af forurening og forebyggelse af arbejdsskader. Det er J. Jensen s målsætning, at vores kunder oplever os som en miljøbevidst virksomhed, der inden for vores forretningsområder er i front med udviklingen. J. Jensen s miljøpolitik vil være offentlig tilgængelig på hjemmesiden J. Jensen A/S er arbejdsmiljøcertificeret efter: OHSAS 18001:2004 & Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005 Miljøcertificeret efter ISO i Kvalitet & Miljø - er det fundament, vi bygger vores forretning på og det kan ikke rives ned! En bred erfaring og ekspertise sætter os i stand til at løse en vifte af opgaver inden for vores områder med mest mulig hensyntagen til opgavens art, medarbejdernes sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Sikker i handling og ord Sikker kan betyde mange ting. For os handler det om din sikkerhed for, at opgaven løses bedst muligt. Det handler om vores medarbejderes sikkerhed. Og om miljømæssig forsvarlighed. Lige meget hvilken type miljøsaneringsopgave I står overfor, har vi folkene med kernekompetencer der matcher opgaven og alt det rette materiel. 2

3 Med miljøet som arbejdsplads Miljøcertificering og miljøomtanke er omdrejningspunktet i vores hverdag. Både et godt og et sikkert arbejdsmiljø er ligeledes af største betydning for os. Når I vælger J. Jensen kan I føle jer trygge ved, at der ikke bliver ubehagelige efterspil med ridser i omdømmet til følge. Vi overholder naturligvis enhver lovgivning og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet. Men ud over det forpligter vi os også til løbende forbedringer, til at reducere forurening og forebygge arbejdsskader. Læs mere om hvordan vi håndterer affald og om vores arbejde med genbrug. Vi ønsker at vores kunder, medarbejdere og omverden oplever os som miljøbevidste i både adfærd og ydelser. Det forpligter. Derfor har vi hos J. Jensen formuleret en offentlig tilgængelig miljøpolitik, som vi arbejder efter. Miljøpolitik At genbruge i så stort om fang som det er muligt. At indkøbe maskiner/ værktøj med særlig fokus på at forebygge nedslidning af muskler og skelet. At forebygge arbejdsskader og ulykker ved at fremme arbejdsmetoder som mind sker udsættelse for tunge løft, nedstyrtningsfare samt støv og støj. At vejlede og råde vores kunder der om miljømæssigekonse kvenser. At undgå engagementer, som vi skønner miljømæssigt uforsvarlige. At fremme arbejdsmetoder som ikke forurener omgivel serne med unødig støv, støj og vibrationer samt mindske risiko for udsættelse af ska delige kemiske produkter. At firmaets holdning til arbejdsmiljøet synliggøres ved interne uanmeldte besøg på firmaets pladser. At fremme en virksomhedsånd, der opfordrer alle an satte til at fremsætte nye ideer og forbedringsforslag samt fortsat aktiv delta gelse i arbejdsmiljø- og miljøopgaver. At der løbende gennemgås uddannelse/træning, så medarbejdernes kvalifikationer tilpasses. At vi løbende orienterer os om nye tiltag inden for maskiner/værktøj. At systemet til stadighed er håndterligt og overskueligt. At underentreprenører lever op til de krav som J. Jensen A/S har til miljø- og arbejds miljø. At fremme sundhed og sikkerhed gennem et forbud mod indtagelse af alkohol, rusmidler og lignende i arbejdstiden. At styrke samarbejde og trivsel i virksomheden ved aktiv inddragelse af medarbejderne. 3

4 4

5 Alle opgaver løses af uddannede miljøsanitører Nedriveruddannelsen Uddannelsen varer 1 1/2 år, og er opbygget med skiftevis deltagelse i kurser på erhvervsskolen VIA Univercity College - Erhvervsuddannelser i Horsens, og arbejde i hjemmevirksomheden. Der er 10 skoleperioder på 2 ugers varighed - i alt 20 ugers undervisning. Uddannelsens indhold Der undervises i hovedområder som bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialelære, miljøforhold, maskinbetjening og værktøjers betjening. I skoleforløbet opnås certifikater til bl.a. stilladser, kran D, teleskoplæsser og truck. Hos J. Jensen er vi kendt for et højt kvalitetsniveau, bl.a. ved at sørge for, at vores medarbejdere altid er uddannet til at varetage de opgaver, de får stillet. Det styrker både faglighed, sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Vi har mere end 40 uddannede miljøsanitører inden for asbest, pcb, bly, skimmelsvamp, mm. og udfører sanering efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø. Alle medarbejdere deltager løbende på relevante kurser for altid at kunne matche de stadig strengere krav, bl.a. på miljøområdet, som vores branche bliver pålagt. Derved sikrer vi, at vi altid ligger i front i forhold til den seneste udvikling inden for mijøsanering uanset opgaven. Derudover efteruddannes sanitørerne løbende i nye og aktuelle emner. Derfor vil man altid møde sanitører fra J. Jensen der er uddannede og parate til at håndtere nye aktuelle miljøtrusler. Miljøsanitører For vore miljøsanitører suppleres ovenstående med hhv. Asbest, Bly og PCB eller andre relevante kurser / uddannelser så snart disse er tilgængelige. 5

6 Asbest Forsegling af arbejdsområdet og poseforsegling af asbestholdigt materiale beskytter imod spredning af asbestfibre. Asbestholdige materialer finder man i byggerier fra 1960 erne, hvor det var et almindeligt brugt byggemateriale. Asbest er ikke farligt at røre ved, men skadeligt ved indånding. Der er ikke krav om at asbest skal fjernes, men det må ikke være blottet. Asbest findes bl.a. i vinyl, gulvlim, fliseklæber, beton, lofter og rørisolering samt i tag-, facade- og loftplader. Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som fine nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struktur kan fibrene ved påvirkning hele tiden spaltes på langs og blive meget tynde. Ved indånding er der derfor fare for at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de kan aflejre sig. Udsættelse for asbestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft. 6

7 Ved den mindste mistanke om asbest i en bygning eller i materialer, skal asbestreglerne følges. Asbestsanering Siden 1987 har vi beskæftiget os med asbestsanering og udfører alle opgaver med det nyeste materiel og sikkerhedsudstyr. Vi fjerner asbest med stor forsigtighed i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser. J. Jensen står for hele processen: Asbestregistrering af ejendomme, anmeldelse til Arbejdstilsynet, forsegling af brud samt asbestrengøring, håndtering og kørsel med asbestaffald. J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og har i dag ansat mere end 25 sanitører med asbestcertifikat. Typiske opgaver: Asbestregistrering af ejendomme Anmeldelse til Arbejdstilsynet Forsegling af brud samt asbestrengøring Anmeldelse af asbestholdigt affald til den stedlige miljøkontrol Håndtering af og kørsel med asbestaffald. J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og forpligtet til at følge vejledningens retningslinierne. Dansk asbestforening 7

8 Blysanering Der udtages prøve for kontrol af blyindhold i malingen Bly findes i maling og plast og har været anvendt i mange hundrede år. J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og forpligtet til at følge vejledningens retningslinier. Bly er et metal, der har forskellige skadelige effekter for mennesker og miljø. Bly optages i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og i mindre omfang gennem huden. Udsættes mennesker gennem længere tid for bly eller kortvarigt for høje koncentrationer af bly, kan der opstå varige helbredsskader. Bly er ikke farligt, når det er bundet i fast materiale, men det kan blive frigivet med og i støv, fx ved nedrivning af vægge med blyholdig maling m.v. Genbrug af blyholdigt affald er ikke tilladt. Blyholdigt affald skal til speciel deponi. Hos J. Jensen har vi specialuddannede sanitører med speciale i blysanering. Vi har den fornødne viden der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger er på plads, når dette farlige stof skal fjernes. J. Jensen har udviklet det lukkede Sponge-Jet Anlæg, der er den nyeste løsning på markedet og forhindrer at bly spredes til omgivelserne ved sanering. 8

9 9

10 Klorerede Paraffiner Der findes ikke et samlet overblik over, hvor mange ton klorerede paraffiner, der sidder i de danske bygninger. Den danske bygningsmasse indeholder tonsvis af klorerede paraffiner, som er ekstremt miljø- og sundhedsskadelige. Laboratorieforsøg har påvist, at det påvirker lever, nyrer og skjoldbruskkirtel, ligesom det er under alvorlig mistanke for også at være kræftfremkaldende. De klorerede paraffiner er blevet anvendt som erstatning for en anden miljøgift, PCB, der blev forbudt i danske bygninger i 1970 erne. Klorerede paraffiner er derimod brugt langt op i halvfemserne, som blødgører i bl.a. fuger, lak og maling. På trods af kendskabet til de miljø- og sundhedsskadelige virkninger, bortskaffes det pt. blot sammen med andet byggeaffald, fordi der ikke er krav om, at finde frem til de klorerede paraffiner. Det kan forekomme paradoksalt, at der pt. ikke er krav om finde frem til de klorerede paraffiner, når de samtidig i affaldsbekendtgørelsen betragtes som farligt affald. Få leder efter de klorerede paraffiner og de dukker oftest op som bifangst i de analyser, der tages for PCB. I 25 procent af prøverne der tages, hvor der ikke er PCB, finder man i stedet klorerede paraffiner. Dette er sandsynligvis kun toppen af isbjerget, for brugen af de klorerede paraffiner toppede først efter, at PCB var blevet forbudt. 10

11 Personlige værnemidler som når der PCB saneres. J. Jensen har PCB filtre i flere varianter. Disse er også særdeles velegnede til at opsamle klorerede paraffiner. Klorerede Paraffiner udgør et stort miljøproblem og da man ikke kender det nøjagtige omfang, er det et område, som J. Jensen følger meget tæt. Vi har et stort ansvar for både miljø og vore medarbejdere. Mange steder ryger de klorerede paraffiner pt. blot ud sammen med de materialer, som maling og fugemasse er bundet til. Fælles er det, at der ikke gives garanti for, at stoffet bliver uskadeliggjort. I stedet får store mængder klorerede paraffiner lov til at forurene naturen, en del havner til sidst i farvandene, for ligesom PCB, til sidst at ophobe sig i fødekæden. Kravene til håndtering af klorerede paraffiner i arbejdsmiljøet er nøjagtig lige så skrappe, som hvis der er tale om PCB, ifølge Arbejdstilsynets vurdering (maj 2011). Klorerede paraffiner betragtes som farligt affald ifølge affaldsbekendtgørelsen nr af Udover det samfunds- og miljømæssige ansvar, som vi alle bærer, har det også stor betydning for de involverede parter, at vi også får undersøgt vores bygningsmasse for klorerede paraffiner. I modsat fald kan det få store konsekvenser i form af økonomiske overraskelser og forsinkelser for bygherren, samt arbejdsmiljømæssige konsekvenser for den udførende entreprenør. 11 J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og følger vejledningens retningslinjer, så længe der ikke er klare regler for klorerede paraffinder.

12 Kviksølv Kviksølv som i mange år har været kendt, som et yderst skadeligt for miljøet, viser sig nu også at have været brugt i maling. J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og følger vejledningens retningslinjer, så længe der ikke er klare regler herom. For 50 år siden fik børnene det at lege med. Nu ved man at én dråbe, fra for eksempel et tabt termometer mellem gulvbrædderne, i værste fald kan gøre en lejlighed ubeboelig. Kviksølv har mange skadevirkninger på mennesker. De skader der ses ved de laveste koncentrationer er skader på fostres og børns nervesystem. Skader som resulterer i blandt andet nedsat indlæringsevne, koncentrationsbesvær og føleforstyrrelser. I byggeriet blev kviksølv i form af forskellige organiske forbindelser anvendt som konserveringsmiddel i plastikmaling, eller latexmaling som det blev kaldt, da det kom frem i slutningen af fyrrene. Brugen af kviksølv i maling blev med få undtagelser forbudt i Kviksølv er derudover blevet anvendt i elektriske kontakter og anvendes fortsat i lysstofrør og sparepærer. En lang række anvendelser af kviksølv er i dag forbudt i Danmark og i EU. 12

13 Kviksølv anvendes fortsat i lysstofrør og sparepærer. Miljøvogn Ved en hvilken som helst miljøsanering er det et must at medarbejderne har en miljøvogn til rådighed. J. Jensen A/S råder over et meget stort antal af disse. Andre anvendelser er stadig aktuelle og kan også give anledning til kviksølvudslip i bygninger. Det er for eksempel kviksølv i lysstofrør og energisparepærer. Der er ganske små mængder kviksølv i, men man skal alligevel være varsom med oprydning og korrekt affaldsbortskaffelse, hvis for eksempel en pære går i stykker. I januar 2013 har man på globalt plan forhandlet en konvention om begrænsning af kviksølvforurening færdig. Selvom kviksølvproblemet har været kendt i årtier i Danmark, må vi altså forvente en øget fokus på kviksølv i de kommende år. Kviksølvholdig maling bør håndteres på samme måde som PCB-holdig maling under hensyntagen til de til en hver tid gældende grænseværdier J. Jensen har i dag ansat mere end 40 sanitører, der med deres erfaring og indgående kendskab til miljøskadelige stoffer, også kan håndtere kviksølv. 13

14 PCB Her ses verdens største PCB-filter, endnu en innovation fra J. Jensen A/S J. Jensen er medlem af Dansk Asbestforening og er forpligtet til at følge vejledningens retningslinjer. PCB er en forkortelse for Polychlorerede Biphenyler, der er en gruppe af kemiske stoffer, som er meget miljøog sundhedsskadelige. Allerede i 1970-erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker og dyr, og brugen af PCB i åbne anvendelser som fuger og maling blev i Danmark forbudt pr. 1. januar Internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer, og verden over er der vedtaget handlingsplaner for at få indsamlet og destrueret PCB og PCB-holdige produkter. 14 PCB var i 1960-erne og 1970-erne et populært tilsætningsstof i mange produkter. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olielignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særlig PCBs brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af industrien.

15 PCB sanering Typiske opgaver: Registrering og undersøgelse af PCB-indholdet (prøveudtagning) Afskærmning af arbejdsområder Renskæring med særligt skæreværktøj med sug på Anmeldelse af PCB-holdigt affald til den stedlige miljøkontrol Håndtering af og kørsel med PCB-affald til Kommunekemi. PCB-Asbest sanering Miljøsanering For at PCB kan håndteres forsvarligt i byggesagen, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor der findes PCB og hvilke koncentrationer af PCB, der er i materialet. Hos J. Jensen har vi specialuddannede sanitører med speciale i PCBsanering. Vi har den fornødne viden der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger er på plads, når dette farlige stof skal fjernes. J. Jensens kompetente medarbejdere og miljøbevidsthed har gjort, at vi har udviklet vores helt eget PCB filter, som i dag er det eneste på markedet, der dokumenteret opsamler alle de farlige PCB-gasser. J. Jensen udfører PCB-sanering og affaldshåndtering efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for både miljø og arbejdsmiljø. Vi har desuden det patenterede lukkede Sponge-Jet Anlæg, der sammen med det nyudviklede filter, sætter nye standarder for, hvordan man kan fjerne og deponere PCB. Husk altid af skilte, når der arbejdes med PCB. 15

16 Skimmelsvamp Skimmelsvampprøve kan udtages på stedet og giver omgående svar. Miljøvogn Ved en hvilken som helst miljøsanering er det et must at medarbejderne har en miljøvogn til rådighed. J. Jensen A/S råder over et meget stort antal af disse Man ser ofte skimmelsvamp i bygninger i forbindelse med fugtskader eller fugtige steder som kældre eller badeværelser med dårlig udluftning. Fugt, cellulose og varme er en optimal cocktail for udviklingen af skimmelsvamp og er derfor et problem i de moderne ofte meget tætte bygninger og huse. Skimmelsvamp er en overfladesvamp, der ikke nedbryder bygninger og bygningskonstruktioner på linje med hussvamp, men den er sundhedsskadelig for mennesker og skal fjernes. Samtidig skal årsagen til svampeangrebet findes ellers vil svampen komme igen. 16 Skimmelsvamp forårsager irritationssymptomer i øjne, næse, svælg, samt hovedpine, hoste, træthed og i det hele taget mange af dagligdagens gener. Har du allergi eller astma skal der passes ekstra på. Ca. 4% af den danske befolkning udvikler desuden en egentlig allergi i forbindelse med skimmelsvampe. Kasserede materialer skal håndteres og deponeres som andre skadelige byggematerialer, det er påkrævet at anvende åndedrætsværn med godkendte specialfiltre.

17 Skimmelsvampsanering Skimmelsvamp er en overfladesvamp, der ikke nedbryder bygninger og bygningskonstruktioner på linje med hussvamp, men den er ofte sundhedsskadelig for mennesker og skal derfor fjernes. J. Jensen A/S er ISO certificeret til sanering af skimmelsvamp og har mere end 40 erfarne skimmelsvamp -sanitører. Saneringen og affaldshåndteringen udføres efter gældende retningslinjer og sikkerhedsvejledninger for miljø- og arbejdsmiljø. Hos J. Jensen har vi specialuddannede sanitører med speciale i sanering af skimmelsvamp. Vi har den fornødne viden, der sikrer, at alle regler og sikkerhedsforanstaltninger er på plads, når de inficerede materialer skal fjernes. Typiske opgaver: Rådgivning Besigtigelse Prøver Fugtmålinger Planlægning Miljørigtig sanering Afsluttende rengøring Dokumenteret kvalitetssikring Vor erfaring siger, at det er vigtigt med hurtig og korrekt information til beboerne, derved undgås unødige irrationelle reaktioner, når prøver udtages og evt. skimmelsvamp-sanering påbegyndes. 17

18 Jordoprensning På billede ses et af vore mindre jordsorteringsanlæg Typiske opgaver: Oprensning af forurenede grunde i forbindelse med nybyggeri Nedlæggelse / udskiftning af tanke på servicestationer. J. Jensen forestod rydningen af de sidste miner fra 2. verdenskrig på Skallingen. Vi sorterede m 3 jord og sand. Her ses et af vore sorteranlæg, som vi anvendte på Skallingen. J. Jensen udfører alle typer jordforureningsopgaver, ofte som en del af større eller mindre anlægsarbejder men også som selvstændige opgaver. Oprensning af jord er vigtigt for miljøet og os mennesker. Forurenet jord er den største trussel mod vores drikkevand. Oprensning af registrerede forurenede grunde sker i samarbejde med myndigheder og rådgivere. Byzoner i Danmark er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Dette indebærer at jord, der flyttes fra byzoner, skal anmeldes til den lokale miljømyndighed, og der skal være indgået en aftale med et godkendt jordmodtageanlæg. Oprensningerne forekommer også ofte på tidligere industri- og fabriksgrunde eller ved gamle tankanlæg. Jorden opsamles og forsegles og transporteres til deponi eller rensning. 18

19 19

20 Affaldshåndtering Brancheaftale om selektiv nedbrydning m.v. J. Jensen er medlem af nedbrydersektionen som har indgået aftale med Miljø- og energiministeriet og er tiltrådt af Boligministeriet. NMK96 J. Jensen sikrer, at alt byggeaffald bliver behandlet, sorteret og bortskaffet med omtanke for miljøet. Miljøskadeligt affald registreres under hele processen efter gældende regler og afleveres på autoriserede modtagestationer. I tilfælde af miljøforurening saneres de forurenede materialer, således at de tilbageværende rene materialer kan genanvendes. Olieforurenet jord afleveres til rensning og andet affald til forbrænding. Andre miljøskadelige stoffer som asbest, bly og PCB m.m. emballeres og afleveres efter gældende regler til godkendte modtagestationer. I alle oprydningens faser følges og dokumenteres alt, således er miljøet sikret mod yderligere påvikning. Affaldsregistrering J. Jensen er selv affaldstransportør og alt affald registreres elektronisk for senere dokumentation. 20

21 Genbrug af materialer I vores m 2 store hal er der gode fund til gørdet-selv-folket lige fra døre, vinduer, gulvplanker og klinker til VVS- og el-artikler. At genbruge, i så stort omfang som det er muligt, er et hovedelement i J. Jensens miljøpolitik. Vores succes mål er 95% genanvendelse ifb. med nedrivningsopgaver iht. NMK 96. Ifb. med nedrivningsopgaver sorteres byggeaffaldet, og rene materialer genanvendes i videst mulig omfang. At genbruge byggeaffald, i stedet for at destruere det, er med til at skåne miljøet, idet der spares på råvarer og energi til fremstilling af nye byggematerialer. Desuden mindskes den miljøbelastning, som bygningsaffald giver. Hos J. Jensen gør vi det blandt andet ved at sortere og sælge velegnet byggeaffald fra vores entrepriser på vores genbrugsplads i Lynge. J. Jensen samarbejder bl.a. med Københavns Kommune med henblik på mest mulig genanvendelse. 21

22 Visioner og fremtid I vores bestræbelser på hele tiden at beskytte vores medarbejdere og miljøet, udviklede vi det lukkede Sponge-Jet anlæg. J. Jensen er også: Nedrivning Anlægsarbejde Byggepladsdrift Maskinudlejning Materieludlejning Vognmandsforretning Miljøsanering Affaldshåndtering Genbrug For J. Jensen er det vigtigt, at vi også i fremtiden er en spændende og kompetent medspiller - hvad enten vi taler om miljø, genanvendelse eller nedrivning. J. Jensen vil fortsætte som en af branchens bannerførere både nationalt og internationalt og være med til at sætte standarder for branchen. I de seneste år har J. Jensen udviklet vores forretningsområde og i stigende grad fokuseret på miljøet. Denne proces vil fortsætte i det omfang, det passer ind i forretningen J. Jensen A/S. 22 J. Jensen s vision er At være en pioner og gå forrest og vise vejen, og gøre det umulige - muligt! At skabe respekt omkring uddannelse, personlige egenskaber og kreativitet hos ansatte, samarbejdspartnere og kollegaer i branchen. At være innovative og skabe kvalitet udover det sædvanlige og fortsat være Danmarks førende virksomhed inden for miljøsanering. At være en virksomhed, som er kendt for at ændre og forbedre billedet af nedbrydningsbranchen.

23 Seneste innovationer PCB-filtrene i det lukkede Sponge-jet-anlæg PCB-filteret Filteret er designet og udviklet til at sikre mod udslip af PCB-gasser og er det eneste af sin af sin art i Danmark. Filteret kontrolleres og dokumenteres løbende på et uvildigt laboratorium. Afrensningsrummet J. Jensen har som de eneste, for at sikre vores medarbejdere, indrettet et afrensningsrum efter alle forskrifter. Rummet er lukket og forhindrer spredning af PCB. Disse faciliteter skal i fremtiden også kunne tilbydes vores kunder og kollegaer i branchen. Sponge-jet anlægget Systemet er en patenteret løsning, hvor vi miljøsanerer i et lukket system, der forhindrer spredning af miljøskadelige stoffer, så som bly, PCB og klorerede paraffiner. Sponge-Jet anlægget er udviklet for både at beskytte vores medarbejdere og for ikke at tilføre miljøet unødvendigt kontamineret affald. De anvendte svampe kan renses og genbruges. Det kontaminerede affald ender i en lukket beholder, og de skadelige PCBgasser ender i det unikke PCB -filter. 23 J. Jensen har fokus på miljøet og miljøskadelige stoffer. Vi holder os løbende opdateret mht. nye retningsliner for stoffer, som bl.a. Cadmium Formaldehyd Nanopartikler J. Jensen følger altid de gældende retningslinier for miljø og arbejdsmiljø, samt affaldsbekendgørelser og arbejdstilsynets vejledninger.

24 Højlundevej 8, 3540 Lynge Tel.: , Fax:

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev Hjørring Kommune Hjørring Kommune - Kommunale Bygninger Springvandspladsen 5 9800 Afgørelsesdato 31-07-2014 Sagsnr. 02.34.04-G01-269-14 Matr.nr. 2A, TVERSTED BY, TVERSTED Via e-mail: walther.nyholm.hartmann@hjoerring.dk

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag Program 08.00-11.30 Generel vurdering af risiko Risici fra forskellige syndere Hvor møder vi dem Skimmelsvampe Viden på området i dag Hvor findes oplysninger Valg og brug af værnemidler og andre foranstaltninger

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ORIENTERING FRA ROSKILDE KOMMUNE Håndtering af bygge- og anlægsaffald 4 trin i processen 1 2 3 4 Bygningsgennemgang og affaldsklassificering Anmeldelse af byggeog anlægsaffald Sortering af byggeog anlægsaffald

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009 CHECKLISTE OG VEJLEDNING TIL FORUNDERSØGELSER Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) Miljømæssige undersøgelser Mange steder er jorden mere eller mindre forurenet, og det kan få konsekvenser for sikkerheden

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

FREDE ANDERSEN & SØN

FREDE ANDERSEN & SØN FREDE ANDERSEN & SØN Kvalitetstransport siden 1903 Frede Andersen & Søn har rødder tilbage til 1903 og er i dag en moderne virksomhed med et bredt udbud af transporter. Vores kerneydelser er inden for

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere