Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse"

Transkript

1 Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade fremgå af projektmaterialets beskrivelser eller angivelser i øvrigt. Teksten omfatter kun forhold, som er specielle for bygningsrenovering og byfornyelse. 1 Tilstandsvurdering af ejendommen En grundig kortlægning af det byggeri, der skal byfornyes eller renoveres, er vigtig for kvaliteten af selve renoveringen og kan medvirke til at fjerne sikkerheds- og sundhedsmæssige risici for de beskæftigede, der senere skal udføre renoveringsarbejderne. Kortlægningens formål - i relation til arbejdsmiljøet i udførelsesfasen - er at få identificeret de særlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, som kan opstå ved renoveringen af det eksisterende byggeri. En tilstandsvurdering bør være så omfattende, at alle nødvendige arbejder er forudset i projektet og indarbejdet i en realistisk tidsplan. at sundhedsskadelige stoffer og materialer, der er risiko for at komme i berøring med, er identificeret. at konstruktioner, der er ustabile eller bliver ustabile på grund af ændringer, er lokaliseret og undersøgt. at konstruktioner, som de udførende skal færdes på og udføre arbejde fra, er undersøgt for deres bærerevne. at installationer, fx el-installationer der kan frembyde fare, er lokaliseret. Læs også: Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. /projekterendes-og-raadgiveres-pligter.aspx

2 Bekendtgørelse om bygherrens pligter. /bygherrens-pligter.aspx BAR-faktablad om bygherrens pligter Asbestregistrering Det er lovpligtigt at foretage en registrering af eventuel asbest i forbindelse med renovering. Asbest kan især forekomme ved isolerede rør og varmeanlæg samt i tagplader. Endvidere skal man være opmærksom på loftsplader, der indeholder asbest. Der tages i forbindelse med projekteringen højde for, at asbest skal fjernes under iagttagelse af særlige foranstaltninger, ligesom der i tidsplanen tages hensyn til især indvendig asbestrenovering. Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest. /rloi-registrering-af-asbest-993.aspx BAR-vejledning om når du støder på asbest. 2 Bærende konstruktioners stabilitet Ved indgreb i den eksisterende konstruktion skal man være opmærksom på, at konstruktionens bæreevne og stabilitet kan blive ændret. Ejendommen gennemgås for at fastlægge omfanget af en eventuel nedbrydning, og de tilbageblevne dele af bygværket gennemgås ligeledes for at konstatere og eventuelt beregne, om konstruktionen har den nødvendige bærerevne og stabilitet. 3 Fundamenter og kældre 3.1 Sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og mennesker Forekomster i væsentligt omfang af sundhedsskadelige efterladenskaber efter dyr eller mennesker i kælderen kortlægges. Der kan fx være tale om efterladenskaber 2

3 fra rotter eller kanyler fra narkomaner. Læs også: Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. /biologiske-agenser-57.aspx BAR-vejledning om arbejde i krybekældre Fundamenters og jordbunds bæreevne Ved udgravning af kældre undersøges stabiliteten af bærende vægge og fundamenter og den omkringliggende jord undersøges. At-vejledning D.2.23 om arbejde i forurenet jord. arbejde-i-forurenet-jord.aspx BAR-vejledning om arbejde i forurenet jord Overfladebehandlingens indhold af sundhedsskadelige stoffer Tidligere overfladebehandling af fundamenter og vægge kortlægges, hvis overfladerne skal afrenses eller klargøres og indeholder sundhedsskadelige stoffer, fx bly, asbest og stenkulstjærebaseret asfalt. Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv. og materialer. /sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest. 3

4 /rloi-registrering-af-asbest-993.aspx Bekendtgørelse om asbest. a/sam-asbest-1502.aspx At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer. At-vejledning C.2.2 om asbest. asbest.aspx BAR-vejledning om håndtering af bly i bygninger Loftshøjde i kælderrum Det kortlægges, hvis kælderen helt eller delvis har en lofthøjde under 190 cm. BAR-vejledning om når du støder på asbest. BAR-vejledning om arbejde i krybekældre Råd og svamp Eventuelle forekomster af råd- og svampeskaders type og omfang kortlægges, hvis der er tale om skader i et omfang, der kan medføre sundhedsskadelige påvirkninger af de udførende under arbejdets udførelse. Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. /biologiske-agenser-57.aspx BAR-faktablad om når du støder på 4

5 skimmelsvamp. 4 Ydervægge 4.1 Skjulte installationer Hvis der er planer om at bore eller skære i de eksisterende ydervægge, kortlægges samtlige installationer, så risikoen for senere at komme i berøring med fx elektriske ledninger minimeres. Læs også: Stærkstrømsbekendtgørelsen Asbestholdige materialer Asbestholdige materialer kortlægges. Der foreligger måske allerede en asbestregistrering af bygningen. Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest. rloi-registrering-af-asbest-993.aspx Bekendtgørelse om asbest. /sam-asbest-1502.aspx At-vejledning C.2.2 om asbest. asbest.aspx BAR-vejledning om når du støder på asbest Isoleringsmaterialer Hvis der er planer om at ændre på ydervægge, så skal isoleringsmaterialer kortlægges, herunder gammel mineraluld. 5

6 Tidligere overfladebehandling af ydervæggene kortlægges, hvis overfladerne skal afrenses eller klargøres til maling, og hvis de indeholder sundhedsskadelige stoffer, fx bly, asbest og isocyanater. BAR-vejledning om arbejde med isoleringsmaterialer Overfladebehandlingens indhold af sundhedsskadelige stoffer Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). /sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv. og materialer. sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer. arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx BAR-vejledning om håndtering af bly i bygninger. Se desuden Asbestholdige materialer 4.4 Risiko for nedstyrtning af gesimser mv. Hvis der er fare for nedstyrtning af løse gesimser, dekorationer o.l., kortlægges de løse konstruktioner/genstande. 4.6 Råd og svamp Eventuelle forekomster af råd- og svampeskaders type og omfang kortlægges, hvis der er tale om skader i et omfang, der kan medføre sundhedsskadelige 6

7 påvirkninger af de udførende under arbejdets udførelse. Tidligere overfladebehandling af vinduernes karme og rammer, metalbeslag og træbeklædning kortlægges, hvis de indeholder sundhedsskadelige stoffer, fx bly, asbest og isocyanate, og overfladerne skal afrenses eller klargøres til malearbejde. Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. /biologiske-agenser-57.aspx BAR-faktablad om når du støder på skimmelsvamp. 5 Vinduer og udvendigt træværk 5.1 Overfladebehandlingens indhold af sundhedsskadelige stoffer Læs også: Bekendtgørelse om asbest. a/sam-asbest-1502.aspx Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer. arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx BAR-vejledning om håndtering af bly i bygninger. BAR-vejledning om når du støder på asbest Fuger Det kortlægges, om der er PCB i fugerne omkring vinduerne. Dette kan være trukket ud i betonen. 7

8 BAR-vejledning om håndtering og fjernelse af PCBholdige byggematerialer Råd og svamp Skader fra råd og svamp kortlægges for type såvel som omfang, hvis der er tale om skader i et omfang, der kan medføre sundhedsskadelige påvirkninger af de udførende under arbejdets udførelse. Bekendtgørelse om biologiske agenser. b/biologiske-agenser-57.aspx BAR-faktablad om når du støder på skimmelsvamp. 6 Tage 6.1 Stenkulstjære i behandlet træ Stenkulstjærebehandlet træ i tagkonstruktionen kortlægges. Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer mv. /sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer. 8

9 arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx 6.2 Asbestholdige materialer Asbestholdige tagplader kortlægges. Bekendtgørelse om asbest. am-asbest-1502.aspx At-vejledning C.2.2 om asbest. asbest.aspx BAR-vejledning om når du støder på asbest Sundhedsskadelige efterladenskaber fra dyr og mennesker Forekomster i væsentligt omfang af sundhedsskadelige efterladenskaber efter dyr og mennesker kortlægges, fx duemøg og kanyler fra narkomaner, i det eksisterende tagrum. Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. /biologiske-agenser-57.aspx 6.4 Råd og svamp Eventuelle forekomster af råd- og svampeskaders type og omfang kortlægges, hvis der er tale om skader i et omfang, der kan medføre sundhedsskadelige påvirkninger af de udførende under arbejdets udførelse. Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. 9

10 /biologiske-agenser-57.aspx BAR-faktablad om når du støder på skimmelsvamp Bæreevne og stabilitet Tagets bærerevne og tagkonstruktionens stabilitet kortlægges. Hvis det ikke kan dokumenteres, at tagbeklædningen er sikker at gå på, og at konstruktionen kan modstå de belastninger, der må forventes at forekomme i udførelsesfasen, bør det fremgå af kortlægningen. 7 Installationer 7.1 Asbestholdig isolering Der kan forekomme asbest i isolerede rør, kedler og beholdere, hvilket kortlægges. Bekendtgørelse om asbest. /sam-asbest-1502.aspx At-vejledning C.2.2 om asbest. asbest.aspx BAR-vejledning om når du støder på asbest. BAR-vejledning om arbejde i krybekældre Krybekældre og trange rum Hvis det er planlagt at udskifte eller ændre på installationer, der ligger i krybekælder e.l., hvor lofthøjden er under 190 cm, kortlægges dette. Det er i denne sammenhæng også vigtigt at kortlægge de faktiske forhold, fx i form af dårlige adgangsforhold, at der er meget varmt og gener fra ubehagelig lugt. 10

11 BAR-vejledning om arbejde i krybekældre. 8 Indvendige bygningsdele 8.1 Asbestholdige materialer Indvendige bygningsdele kan være overfladebehandlet med asbest, hvilket kortlægges. Gulvbelægning og loftplader kan ligeledes indeholde asbest. Bekendtgørelse om asbest. /sam-asbest-1502.aspx At-vejledning C.2.2 om asbest. asbest.aspx BAR-vejledning om når du støder på asbest Isoleringsmaterialer Hvis der er planer om at ændre på lofter, så skal isoleringsmaterialer kortlægges, herunder gammel mineraluld. BAR-vejledning om arbejde med isoleringsmaterialer Overfladebehandlingens indhold af sundhedsskadelige stoffer Indvendige bygningsdele kan være overfladebehandlet med stoffer eller materialer, der indeholder sundhedsskadelige stoffer som fx bly, asbest og isocyanater. Hvis det planlægges at afrense eller male indvendige bygningsdele, hvor den eksisterende overfladebehandling indeholder sådanne 11

12 sundhedsskadelige stoffer, kortlægges indholdet af den eksisterende overfladebehandling. Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx At-vejledning C.0.7 om epoxyharpikser og isocyanater. At-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer. BAR-vejledning om håndtering af bly i bygninger. Se også: Asbestholdige materialer 8.4 Råd og svamp Eventuelle forekomster af råd- og svampeskaders type og omfang kortlægges, hvis der er tale om skader i et omfang, der kan medføre sundhedsskadelige påvirkninger af de udførende under arbejdets udførelse. Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø. /biologiske-agenser-57.aspx BAR-faktablad om når du støder på skimmelsvamp Indskudsler Etageadskillelser kan indeholde indskudsler (kan give støvgener ved fjernelse). Er det tilfældet, bør det kortlægges. 12

13 BAR-vejledning om støv på byggepladsen. 9 Omfang af eventuel brandskade Stabiliteten i en brandskadet bygning skal som udgangspunkt betragtes som usikker, indtil en nærmere undersøgelse viser noget andet. Man skal især være forsigtig med brandskadet beton, da materialet ved opvarmning mister store dele af sin bæreevne og kan opføre sig vanskeligt forudsigeligt. Derfor kortlægges helt eller delvist brandskadet beton. Desuden kortlægges brandskadede tagkonstruktioner og brandskadede asbestholdige materialer, fx asbestholdige tagplader. Se mere under de enkelte bygningsdele. 10 Kortlægning af grundens arealer Før projekteringen påbegyndes, gennemgås ejendommen og arealer omkring ejendommen som veje og naboskel, som kan have betydning for de udførendes sikkerhed og sundhed. Det kan dreje sig om: Forureninger af grunden Giftdepoter på grunden Gamle installationer på grunden Strømførende installationer på grunden Andre forsyningsinstallationer på grunden Trafik At-vejledning D.2.13 om gravearbejde. gravearbejde.aspx At-vejledning D.2.23 om arbejde i forurenet jord. arbejde-i-forurenet-jord.aspx BAR-vejledning om arbejde i forurenet jord. 13

14 14

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG

TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG Indhold Vi gør det enkelt at vedligeholde din bolig... side 03 Fundament og sokkel... side 04 Udvendige mure... side 05 Tag... side 06 Vinduer og døre...

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Ken Stokbæk ndersen dresse Muskatvænget 1 Postnr. 6360 Dato 30-03-2015 By Tinglev Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0061 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-15934 Matrikel/Ejerlav: 1304

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sindal. Udløbsdato 28-11-2014. Lb. nr. H-14-02574-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørring kommune dresse Fredensgade 11 Postnr. 9870 Dato 28-05-2014 By Sindal Udløbsdato 28-11-2014 H-14-0-0033 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32834 Matrikel/Ejerlav: 3HT Sindal By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard dresse Skovvænget 34 Postnr. 6630 Dato 08-07-2015 By Rødding Udløbsdato 08-01-2016 H-15-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-88925 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Børge Uldahl dresse Spurvevej 1 Postnr. 9550 Dato 21-07-2015 By Mariager Udløbsdato 21-01-2016 H-15-00-0184 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-20806 Matrikel/Ejerlav: 8FB ssens By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 05-09-2013. Lb. nr. H-13-00565-0008. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 05-09-2013. Lb. nr. H-13-00565-0008. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 05-03-2013 By Ringsted Udløbsdato 05-09-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Birger Hermansen dresse Bavnehøjen 35 Postnr. 6933 Dato 26-08-2015 By Kibæk Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-910398 Matrikel/Ejerlav: 38IP Kibæk By, ssing Internt

Læs mere