BILAG I PRODUKTRESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nexgard Spectra 9 mg/2 mg tyggetabletter til hund 2 3,5 kg Nexgard Spectra 19 mg/4 mg tyggetabletter til hund >3,5 7,5 kg Nexgard Spectra 38 mg/8 mg tyggetabletter til hund >7,5 15 kg Nexgard Spectra 75 mg/15 mg tyggetabletter til hund >15 30 kg Nexgard Spectra 150 mg/30 mg tyggetabletter til hund >30 60 kg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktive stoffer: Nexgard Spectra Afoxolaner (mg) Milbemycinoxim (mg) tyggetabletter til hund 2 3,5 kg 9,375 1,875 tyggetabletter til hund >3,5 7,5 kg 18,75 3,75 tyggetabletter til hund >7,5 15 kg 37,50 7,50 tyggetabletter til hund >15 30 kg 75,00 15,00 tyggetabletter til hund >30 60 kg 150,00 30,00 Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1, 3. LÆGEMIDDELFORM Tyggetablet. Marmoreret rød til rødbrun, rund (tablet til hund 2 3,5 kg) eller rektangulær (tablet til hund >3,5-7,5 kg, tablet til hund >7,5 15 kg, tablet til hund >15 30 kg og tablet til hund >30 60 kg). 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til Hund. 4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til Behandling af loppe- og flåtinfestation hos hund hvor samtidig forebyggelse af hjerteorm og/eller behandling af infestationer med gastrointestinale nematoder er indiceret. Behandling af loppeinfestation (Ctenocephalides felis og C.canis) hos hund i 5 uger. Behandling af flåtinfestation (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus og Rhipicephalus sanguineus) hos hund i 4 uger. Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret og starte indtag af føde for at blive eksponeret for det aktive stof. Behandling af infestationer med følgende voksne gastrointestinale nematoder: rundorm (Toxocara canis og Toxascaris leonina), hageorm (Ancylostoma caninum og Ancylostoma braziliense) samt piskeorm (Trichuris vulpis). Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis larver) med månedlig behandling. 2

3 4.3 Kontraindikationer Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 4.4 Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til Lopper og flåter skal starte indtag af føde på værtsdyret for at blive eksponeret for afoxolaner; derfor kan risikoen for overførsel af vektorbårne lidelser ikke udelukkes. Resistens hos parasitter kan udvikles over for enhver klasse af antiparasitære lægemidler ved hyppig anvendelse af et stof fra samme klasse. Derfor bør anvendelsen af dette præparat baseres på en individuel vurdering af hvert enkelt tilfælde samt på lokale epidemiologiske informationer om målarternes aktuelle følsomhed for at begrænse sandsynligheden for fremtidig resistensudvikling. Opretholdelse af de makrocykliske laktoners virkning er afgørende for at kunne kontrollere Dirofilaria immitis. For at minimere risikoen for resistensudvikling anbefales det, at hunde undersøges for både cirkulerende antigener og for mikrofilarier i blodet ved sæsonstart for forebyggende behandling. Kun negative dyr skal behandles. 4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr Da der ikke foreligger data, skal behandling af hvalpe yngre end 8 uger og hunde, som vejer under 2 kg, baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet. Hunde, som lever i områder med endemisk hjerteorm, bør testes for eksisterende infestation med hjerteorm før administration af NEXGARD SPECTRA. Baseret på dyrlægens skøn bør infesterede hunde behandles med et adulticid til at udrydde voksne hjerteorm. NEXGARD SPECTRA er ikke indiceret til udryddelse af mikrofilarier. Den anbefalede dosis bør overholdes nøje for collier eller beslægtede racer. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr - Præparatet kan forårsage gastrointestinale forstyrrelser, hvis det indtages. - Tabletterne skal forblive i blisteret og opbevares i æsken, indtil de skal bruges. - I tilfælde af selvindgivelse ved hændeligt uheld, især til børn, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen. - Vask hænder efter brug. 4.6 Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad) Ingen alvorlige bivirkninger kunne tilskrives kombinationen af afoxolaner og milbemycinoxim i kliniske studier. Bivirkninger såsom opkastninger, diarré, letargi, anorexi og pruritus var ualmindelige. Disse tilfælde var generelt selvbegrænsende og kortvarige. Hyppigheden af bivirkninger er defineret som: - Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling) - Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr) - Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i dyr) - Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af dyr) - Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af dyr, herunder isolerede rapporter). 3

4 4.7 Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning Laboratoriestudier af rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene virkninger eller nogen bivirkninger på reproduktionsevnen hos hanner og hunner. Veterinærlægemidlets sikkerhed er ikke fastslået under drægtighed og diegivning eller hos avlshunde. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-riskforholdet. 4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Milbemycinoxim er et substrat for P-glycoprotein (P-gp) og kan derfor interagere med andre P-gp substrater (for eksempel digoxin og doxorubicin) eller andre makrocykliske laktoner. Samtidig behandling med andre P-gp substrater kan derfor føre til forøget toksicitet. 4.9 Dosering og indgivelsesvej Til oral administration. Dosis: Det veterinærmedicinske lægemiddel skal administreres i en dosis på 2,50 5,36 mg/kg afoxolaner og 0,50 1,07 mg/kg milbemycinoxim i henhold til følgende tabel: Hundens kropsvægt (kg) Nexgard Spectra 9 mg/2 mg Nexgard Spectra 19 mg/4 mg Tyggetablet, styrke og antal 4 Nexgard Spectra 38 mg/8 mg Nexgard Spectra 75 mg/15 mg Nexgard Spectra 150 mg/30 mg 2 3,5 1 >3,5 7,5 1 >7, > > Til hunde, som vejer over 60 kg, skal der anvendes en passende kombination af tyggetabletter. Administrationsmåde: Tabletterne kan tygges og er velsmagende for de fleste hunde. Hvis hunden ikke accepterer tabletterne, som de er, kan de gives sammen med foder. Behandlingsinterval: Behandlingsintervallet skal baseres på dyrlægens diagnose og på den lokale epidemiologiske status. Nexgard Spectra kan anvendes som del af den sæsonmæssige behandling mod lopper og flåter (og derved erstatte behandling med et middel som kun virker mod lopper og flåter) til hunde, som er diagnosticeret med samtidig infestation med gastrointestinale nematoder. Efter behandling af infestationen med nematoder bør yderligere loppe- og flåtbehandling fortsættes med et middel som kun virker mod lopper og flåter. Hjerteorminfestation: Nexgard Spectra dræber Dirofilaria immitis larver i op til en måned efter overførsel fra myg. Derfor skal præparatet anvendes med regelmæssige månedlige intervaller i den periode, hvor vektorerne er til stede, med opstart inden for en måned efter første forventede myggeeksponering. Behandlingen bør fortsætte i en måned efter sidste myggeeksponering. For at etablere en behandlingsrutine anbefales det at behandle samme dag eller dato i hver måned. Når det erstatter et andet præparat til forebyggelse af hjerteorm, bør første behandling med Nexgard Spectra starte på den dato, hvor det tidligere præparat skulle have været givet.

5 Hunde fra områder med endemisk hjerteorm, eller som har rejst til endemiske områder, kan blive smittet med voksne hjerteorm. Der er ikke påvist nogen terapeutisk virkning mod voksne Dirofilaria immitis. Det anbefales derfor, at alle hunde som er 8 måneder gamle eller ældre, som lever i områder med endemisk hjerteorm, testes for eksisterende infestation med hjerteorm, før de behandles med præparatet til forebyggelse af hjerteorm Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt Der blev ikke observeret bivirkninger hos raske, otte uger gamle hvalpe efter 6 behandlinger med op til 5 gange den maksimale dosis Tilbageholdelsestid Ikke relevant. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER Farmakoterapeutisk gruppe: antiparasitære midler, endektocider, milbemycinkombinationer. ATCvet-kode: QP54AB Farmakodynamiske egenskaber Afoxolaner: Afoxolaner er et insekticid og acaricid hørende til isoxazolinfamilien. Afoxolaner virker som en antagonist på ligand-styrede chloridkanaler, især de der styres af neurotransmitteren gamma-aminosmørsyre (GABA). Isoxazoliner, blandt chloridkanalmodulatorerne, bindes til et bestemt og unikt område i insektets GABACl, hvorved de blokerer den præ- og postsynaptiske overførsel af chloridioner over cellemembraner. Langvarig afoxolanerinduceret hypereksitation resulterer i en ukontrolleret aktivitet i centralnervesystemet med deraf følgende drab af insekter og mider. Afoxolaners selektive toksicitet over for insekter og mider i forhold til pattedyr kan skyldes forskel i GABA-receptorernes følsomhed hos insekter og mider i forhold til pattedyrs receptorer. Det virker over for voksne lopper samt over for flere flåtarter såsom Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus og D. variabilis, Ixodes ricinus og I. scapularis, Amblyomma americanum, og Haemaphysalis longicornis. Afoxolaner dræber lopper før ægproduktion og forebygger derfor smittespredning til omgivelserne. Det kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk dermatitis (FAD). Milbemycinoxim: Milbemycinoxim er et antiparasitært endektocid som hører til gruppen af makrocykliske laktoner. Milbemycinoxim indeholder to hovedfaktorer, A3 og A4 (i forholdet 20:80 for A3: A4). Det er et fermentationsproduct fra Streptomyces milbemycinicus. Milbemycinoxim virker ved at afbryde glutamatneurotransmissionen hos hvirvelløse dyr. Milbemycinoxim øger glutamatbindingen med efterfølgende øget indstrømning af chloridioner i cellen. Dette fører til hyperpolarisering af neuromuskulærmembranen med deraf følgende paralyse og død hos parasitterne. 5.2 Farmakokinetiske oplysninger Afoxolaner har høj systemisk absorption. Den absolutte biotilgængelighed er 88%. Middel maksimal koncentration (C max ) er 1822 ± 165 ng/ml i plasma påvist 2 4 timer (T max ) efter en dosis på 2,5 mg/kg afoxolaner. 5

6 Afoxolaner fordeles til væv med et fordelingsvolumen på 2,6 ± 0,6 l/kg og en systemisk clearance på 5,0 ± 1,2 ml/t/kg. Terminal plasmahalveringstid er ca. 2 uger hos hund. Maksimal milbemycinoxim plasmakoncentrationer nås hurtigt inden for de første 1 2 timer (T max ), hvilket indikerer at absorptionen fra tyggetabletten er hurtig. Den absolutte biotilgængelighed er hhv. 81% og 65% for A3 og A4 formen. Terminale halveringstider og maksimale koncentrationer (C max ) efter oral administration er 1,6 ± 0,4 dage og 42 ± 11 ng/ml for A3 formen, 3,3 ± 1,4 dage og 246 ± 71 ng/ml for A4 formen. Milbemycinoxim fordeles til væv med et fordelingsvolumen på hhv. 2,7 ± 0,4 og 2,6 ± 0,6 l/kg for A3 og A4 formerne. Begge former har lav systemisk clearance (75 ± 22 ml/t/kg for A3 formen og 41 ± 12 ml/t/kg for A4 formen). 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer Majsstivelse Soyaprotein Kødsmag Povidon (E1201) Macrogol 400 Macrogol 4000 Macrogol 15 hydroxystearat Glycerol (E422) Triglycerider, middelkædelængde Citronsyre monohydrat (E330) Butylhydroxytoluen (E321) 6.2 Væsentlige uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevar blisteret i den ydre karton for at beskytte mod lys. 6.5 Den indre emballages art og indhold Veterinærlægemidlet er pakket enkeltvis i termoformede, laminerede PVC blisterpakninger med papirbelagt aluminium (Aclar/PVC/Alu). 1 æske indeholder ét blister à 1, 3 eller 6 tyggetabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 6

7 7. INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN MERIAL 29, avenue Tony Garnier Lyon Frankrig 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE) EU/2/14/177/ DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN Dato for første markedsføringstilladelse:{dd / MM / ÅÅÅÅ} 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN {DD / MM / ÅÅÅÅ} Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside ( FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG Ikke relevant. 7

8 BILAG II A. FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG C. ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER 8

9 A. FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse MERIAL 4 Chemin du Calquet Toulouse Frankrig B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG Må kun udleveres efter veterinærrecept. C. ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER Ikke relevant. 9

10 BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 10

11 A. ETIKETTERING 11

12 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Æske 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN NexGard Spectra 9 mg/2 mg tyggetabletter til hund 2 3,5 kg NexGard Spectra 19 mg/4 mg tyggetabletter til hund >3,5 7,5 kg NexGard Spectra 38 mg/8 mg tyggetabletter til hund >7,5 15 kg NexGard Spectra 75 mg/15 mg tyggetabletter til hund >15 30 kg NexGard Spectra 150 mg/30 mg tyggetabletter til hund >30 60 kg afoxolaner./milbemycin.oxim. 2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER 1 tabl.: 9,375 mg afoxolaner. / 1,875 mg milbemycin.oxim. 1 tabl.: 18,75 mg afoxolaner. / 3,75 mg milbemycin.oxim. 1 tabl.: 37,5 mg afoxolaner. / 7,5 mg milbemycin.oxim. 1 tabl.: 75 mg afoxolaner. / 15 mg milbemycin.oxim. 1 tabl.: 150 mg afoxolaner. / 30 mg milbemycin.oxim. 3. LÆGEMIDDELFORM Tyggetablet 4. PAKNINGSSTØRRELSE 1 tabl. 3 tabl. 6 tabl. 5. DYREARTER Hund 2 3,5 kg Hund >3,5 7,5 kg Hund >7,5 15 kg Hund >15 30 kg Hund >30 60 kg 6. INDIKATION(ER) 7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Læs indlægssedlen inden brug. 12

13 8. TILBAGEHOLDELSESTID 9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT Læs indlægssedlen inden brug. 10. UDLØBSDATO EXP{måneder/år} 11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevar blisteret i den ydre karton for at beskytte mod lys. 12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Bortskaffelse: Læs indlægssedlen. 13. TEKSTEN KUN TIL DYR SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT Til dyr. Kræver recept. 14. TEKSTEN OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN MERIAL 29, avenue Tony Garnier Lyon Frankrig 16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE) EU/2/14/177/001 9 mg/ 2 mg, 1 tyggetablet EU/2/14/177/002 9 mg/ 2 mg, 3 tyggetabletter EU/2/14/177/003 9 mg/ 2 mg, 6 tyggetabletter EU/2/14/177/ mg/ 4 mg, 1 tyggetablet EU/2/14/177/ mg/ 4 mg, 3 tyggetabletter EU/2/14/177/ mg/ 4 mg, 6 tyggetabletter EU/2/14/177/ mg/ 8 mg, 1 tyggetablet EU/2/14/177/ mg/ 8 mg, 3 tyggetabletter EU/2/14/177/ mg/ 8 mg, 6 tyggetabletter 13

14 EU/2/14/177/ mg/ 15 mg, 1 tyggetablet EU/2/14/177/ mg/ 15 mg, 3 tyggetabletter EU/2/14/177/ mg/ 15 mg, 6 tyggetabletter EU/2/14/177/ mg/ 30 mg, 1 tyggetablet EU/2/14/177/ mg/ 30 mg, 3 tyggetabletter EU/2/14/177/ mg/ 30 mg, 6 tyggetabletter 17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot {nummer} 14

15 MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS Blister 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN NexGard Spectra 9 mg/2 mg hund 2 3,5 kg NexGard Spectra 19 mg/4 mg hund >3,5 7,5 kg NexGard Spectra 38 mg/8 mg hund >7,5 15 kg NexGard Spectra 75 mg/15 mg hund >15 30 kg NexGard Spectra 150 mg/30 mg hund >30 60 kg afoxolaner./milbemycin.oxim. Tabl. 2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN MERIAL 3. UDLØBSDATO EXP 4. BATCHNUMMER Lot 5. TEKSTEN TIL DYR Til dyr. 15

16 B. INDLÆGSSEDDEL 16

17 INDLÆGSSEDDEL TIL: Nexgard Spectra 9 mg/2 mg tyggetabletter til hund 2 3,5 kg Nexgard Spectra 19 mg/4 mg tyggetabletter til hund >3,5 7,5 kg Nexgard Spectra 38 mg/8 mg tyggetabletter til hund >7,5 15 kg Nexgard Spectra 75 mg/15 mg tyggetabletter til hund >15 30 kg Nexgard Spectra 150 mg/30 mg tyggetabletter til hund >30 60 kg 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: MERIAL 29, avenue Tony Garnier Lyon Frankrig Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: MERIAL 4 Chemin du Calquet Toulouse Frankrig 2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nexgard Spectra 9 mg/2 mg tyggetabletter til hund 2 3,5 kg Nexgard Spectra 19 mg/4 mg tyggetabletter til hund >3,5 7,5 kg Nexgard Spectra 38 mg/8 mg tyggetabletter til hund >7,5 15 kg Nexgard Spectra 75 mg/15 mg tyggetabletter til hund >15 30 kg Nexgard Spectra 150 mg/30 mg tyggetabletter til hund >30 60 kg Afoxolaner, milbemycinoxim 3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER En tyggetablet indeholder følgende aktive stoffer: Nexgard Spectra Afoxolaner (mg) Milbemycinoxim (mg) Tyggetabletter til hund 2 3,5 kg 9,375 1,875 Tyggetabletter til hund >3,5 7,5 kg 18,75 3,75 Tyggetabletter til hund >7,5 15 kg 37,50 7,50 Tyggetabletter til hund >15 30 kg 75,00 15,00 Tyggetabletter til hund >30 60 kg 150,00 30,00 Marmoreret rød til rødbrun, rund (tablet til hund 2 3,5 kg) eller rektangulær (tablet til hund >3,5-7,5 kg, tablet til hund >7,5 15 kg, tablet til hund >15 30 kg og tablet til hund >30 60 kg). 4. INDIKATIONER Behandling af loppe- og flåtangreb hos hund, hvor der samtidig er grundlag for forebyggelse af hjerteorm og/eller behandling af orm i mave-tarmkanalen. Behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis og C.canis) hos hund. 17

18 Behandling af flåtangreb (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus og Rhipicephalus sanguineus) hos hund. Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret og starte indtag af føde for at blive udsat for det aktive stof. Behandling af følgende voksne orm i mave-tarmkanalen: rundorm (Toxocara canis og Toxascaris leonina), hageorm (Ancylostoma caninum og Ancylostoma braziliense) samt piskeorm (Trichuris vulpis). Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis larver) med månedlig behandling. 5. KONTRAINDIKATIONER Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 6. BIVIRKNINGER I kliniske studier så man ingen alvorlige bivirkninger, som kunne tilskrives kombinationen af afoxolaner og milbemycinoxim. Bivirkninger såsom opkastninger, diarré, sløvhed, manglende appetit og kløe blev set, men var ualmindelige. Disse tilfælde var generelt selvbegrænsende og kortvarige. Hyppigheden af bivirkninger er defineret som: - Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling) - Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr) - Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i dyr) - Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af dyr) - Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af dyr, herunder isolerede rapporter) Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. 7. DYREARTER Hund. 8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ Til indgivelse gennem munden. 18

19 Dosis: Det veterinærmedicinske lægemiddel skal indgives i henhold til følgende tabel: Hundens kropsvægt (kg) Nexgard Spectra 9 mg/2 mg Nexgard Spectra 19 mg/4 mg Tyggetablet, styrke og antal Nexgard Spectra 38 mg/8 mg Nexgard Spectra 75 mg/15 mg Nexgard Spectra 150 mg/30 mg 2 3,5 1 >3,5 7,5 1 >7, > > Til hunde, som vejer over 60 kg, skal der anvendes en passende kombination af tyggetabletter. Indgivelsesmåde: Tabletterne kan tygges og er velsmagende for de fleste hunde. Hvis hunden ikke accepterer tabletterne som de er, kan de gives sammen med foder. Behandlingsinterval: Behandlingsskemaet skal baseres på dyrlægens diagnose og på smittestatus i det pågældende område. Nexgard Spectra kan anvendes som del af den sæsonmæssige behandling mod lopper og flåter til hunde, som samtidig har orm i mave-tarmkanalen (og derved erstatte behandling med et middel, som kun virker mod lopper og flåter). En enkelt behandling er effektiv mod orm i mave-tarmkanalen. En behandling mod angreb af lopper og flåter er virksom i en måned. Yderligere behandling kan være nødvendig igennem hele loppe- og/eller flåtsæsonen. Spørg dyrlægen til råds om fortsat loppe- og flåtbehandling. Infektion med hjerteorm: Nexgard Spectra dræber Dirofilaria immitis larver (hjerteorm) i op til en måned efter at de er overført fra myg. Derfor skal præparatet indgives med regelmæssige månedlige mellemrum i den periode, hvor myggene er til stede. Opstart skal ske inden for en måned efter, at hunden først forventes at blive udsat for dem. Behandlingen bør fortsætte i 1 måned efter at hunden sidst forventes at blive udsat for myg. For at etablere en behandlingsrutine anbefales det at behandle samme dag eller dato i hver måned. Når det erstatter et andet præparat til forebyggelse af hjerteorm, bør første behandling med Nexgard Spectra starte på den dato, hvor det tidligere præparat skulle have været givet. Hunde fra områder, hvor der findes hjerteorm, eller som har rejst til områder med hjerteorm, kan blive smittet med voksne hjerteorm. Der er ikke påvist nogen helbredende virkning mod voksne Dirofilaria immitis. Det anbefales derfor, at alle hunde som er 8 måneder gamle eller ældre, som lever i områder, hvor der findes hjerteorm, testes for eksisterende infektion med hjerteorm, før de behandles med dette præparat til forebyggelse af hjerteorm. 9 OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE Tabletterne kan tygges og er velsmagende for de fleste hunde. Hvis hunden ikke accepterer tabletterne som de er, kan de gives sammen med foder. 19

20 10. TILBAGEHOLDELSESTID Ikke relevant. 11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar blisteret i den ydre emballage for at beskytte mod lys. Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på den ydre emballage efter EXP. 12. SÆRLIGE ADVARSLER Særlige advarsler for hver dyreart: Lopper og flåter skal begynde at suge blod fra værtsdyret for at blive udsat for stoffet afoxolaner; derfor kan risikoen for overførsel af sygdomme fra lopper og flåter ikke udelukkes. Resistens hos parasitter kan udvikles over for enhver klasse af antiparasitære lægemidler ved hyppig anvendelse af et stof fra samme klasse. Derfor bør anvendelsen af dette præparat baseres på en individuel vurdering af hvert enkelt tilfælde samt på lokale informationer om målarternes aktuelle følsomhed for at begrænse sandsynligheden for fremtidig resistensudvikling. Det er af afgørende betydning at kunne forebygge smitte med hjerteorm. For at minimere risikoen for resistensudvikling anbefales det, at hunde undersøges for både cirkulerende antigener og for mikrofilarier i blodet ved sæsonstart for forebyggende behandling. Kun negative dyr skal behandles. Særlige forholdsregler til brug hos dyr: Da der ikke foreligger data, skal behandling af hvalpe yngre end 8 uger og hunde, som vejer under 2 kg, baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper. Hunde, som lever i områder, hvor der findes hjerteorm, bør testes for eksisterende smitte med hjerteorm, før Nexgard Spectra gives. Hvis dyrlægen skønner, at det er nødvendigt, bør man behandle smittede hunde med et middel til at udrydde voksne hjerteorm. Nexgard Spectra er ikke beregnet til udryddelse af mikrofilarier fra positive hunde. Hos collier og beslægtede racer skal man være omhyggelig med at overholde den anbefalede dosis. Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr: Præparatet kan forårsage forstyrrelser i mave-tarmkanalen, hvis det indtages. Tabletterne skal forblive i blisteret og opbevares i den ydre karton, indtil de skal bruges. I tilfælde af selvindgivelse ved hændeligt uheld, især til børn, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Vask hænder efter brug. Drægtighed og diegivning: Laboratorieundersøgelser af rotter og kaniner har ikke afsløret fosterskadende virkninger eller bivirkninger på avlssevnen hos hanner og hunner. Veterinærlægemidlets sikkerhed er ikke fastslået under drægtighed og diegivning eller hos avlshunde. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Milbemycinoxim er et substrat for P-glycoprotein (P-gp). Hvis man giver det samtidig med andre P-gp substrater (for eksempel digoxin og doxorubicin) eller andre makrocykliske laktoner, kan de påvirke hinanden. Samtidig behandling med andre P-gp substrater kan derfor føre til forøget giftighed. 20

21 Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift): Der blev ikke observeret bivirkninger hos raske, otte uger gamle hvalpe efter 6 behandlinger med op til 5 gange den maksimale dosis. 13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet. 14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside ANDRE OPLYSNINGER Afoxolaner er et insekticid og acaricid, som hører til isoxazolinfamilien. Det virker over for voksne lopper såvel som adskillige flåtarter såsom Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus og D.variabilis, Ixodes ricinus og I.scapularis, Amblyomma americanum, og Haemaphysalis longicornis. Afoxolaner dræber lopper før ægproduktion og forebygger derfor smittespredning til omgivelserne. Det kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk hudbetændelse (FAD). Milbemycinoxim er et antiparasitært endectocid, som hører til gruppen af makrocykliske laktoner. Det virker mod adskillige orm i mave-tarmkanalen (såsom: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense og Trichuris vulpis) samt Dirofilaria immitis larver. Hver styrke af tyggetabletterne findes i følgende pakningsstørrelser. Æske med 1 termoformet blister som indeholder 1, 3 eller 6 tyggetabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 21

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN NexGard 11 mg tyggetabletter til hund 2 4 kg NexGard 28 mg tyggetabletter til hund >4 10 kg NexGard 68 mg tyggetabletter til hund >10 25 kg NexGard

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN NexGard 11 mg tyggetabletter til hund 2 4 kg NexGard 28 mg tyggetabletter til hund >4 10 kg NexGard 68 mg tyggetabletter til hund >10 25 kg NexGard

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

Aktive stoffer: Én ml indeholder 150 mg/ml metaflumizon og 150 mg/ml amitraz.

Aktive stoffer: Én ml indeholder 150 mg/ml metaflumizon og 150 mg/ml amitraz. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg, Spot-on, opløsning til små hunde ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg, Spot-on, opløsning til mellemstore hunde ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Procox indeholder 0,9 mg/ml emodepsid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Comfortis 270 mg tyggetabletter til hunde Comfortis 425 mg tyggetabletter til hunde Comfortis 665 mg tyggetabletter til hunde Comfortis 1040 mg tyggetabletter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on, opløsning til hund 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on, opløsning til hund 10-20 kg CERTIFECT

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Bravecto 112,5 mg tyggetabletter til miniaturehunde (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg tyggetabletter til små hunde (> 4,5-10 kg) Bravecto 500 mg tyggetabletter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 [Enkeltdosispipetter] 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Profender 30 mg/7,5 mg spot-on, opløsning til små katte Profender 60 mg/15 mg spot-on, opløsning til mellemstore katte Profender

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/66 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små katte Advocate spot-on opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Advocate

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Prac-tic 56,25 mg spot-on opløsning til meget små hunde Prac-tic 137,5 mg spot-on opløsning til små hunde Prac-tic 275 mg spot-on opløsning til mellemstore

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate 40 mg + 4 mg spot-on opløsning til små katte og fritter Advocate 80 mg + 8 mg spot-on opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. L GEMIDLETS NAVN Pentofel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENS TNING Pr. dosis á 1 ml. Aktive indholdsstoffer Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4) Inaktiveret felint

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Aktivt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Panacur AquaSol 200 mg/ml, oral suspension til brug i drikkevand, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder : Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax Rabies, injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Rabies rekombinant

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Milbactor, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Milbactor, tabletter 15. december 2014 PRODUKTRESUMÉ for Milbactor, tabletter 0. D.SP.NR. 29095 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Milbactor 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Aktive stoffer: Milbemycinoxim

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Recocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, svin og heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Neocolipor, injektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof (Aktive stoffer): Per dosis à 2 ml: E.coli adhesin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN BROADLINE spot-on, opløsning til kat < 2,5 kg BROADLINE spot-on, opløsning til kat 2,5 7,5 kg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer:

Læs mere

for Aktive stoffer: Febantel 15,0 mg Pyrantel 5,0 mg (svarende til 14,4 mg pyrantelembonat)

for Aktive stoffer: Febantel 15,0 mg Pyrantel 5,0 mg (svarende til 14,4 mg pyrantelembonat) 30. juli 2013 PRODUKTRESUMÉ for Welpan Vet., oral suspension 0. D.SP.NR 9508 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Welpan Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/17 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer Tetanus

Læs mere

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin.

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små hunde Advocate spot-on opløsning til mellemstore hunde Advocate spot-on opløsning til store hunde Advocate spot-on opløsning til ekstra store

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enkelt dosisenhed indeholder: 2.1 Aktivt stof Doxycyclinhyclat Ph.Eur. 51 mg (svarende

Læs mere

PÅ FERIE MED DIN HUND

PÅ FERIE MED DIN HUND PÅ FERIE MED DIN HUND Dét skal du tænke på inden I rejser Sommerferien er over os, og du har måske planer om at rejse med din hund? En ferie med hunden er en perfekt mulighed for, at I rigtig kan nyde

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Trifexis 270 mg/4,5 mg tyggetabletter til hunde (3,9 6,0 kg) Trifexis 425 mg/7,1 mg tyggetabletter til hunde (6,1 9,4 kg) Trifexis 665 mg/11,1 mg tyggetabletter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on, opløsning til hund 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on, opløsning til hund 10-20 kg CERTIFECT

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Milbactor, filmovertrukne tabletter. Aktive stoffer: 4 mg/10 mg (små katte og killinger, der vejer mindst 0,5 kg) Milbemycinoxim

PRODUKTRESUMÉ. for. Milbactor, filmovertrukne tabletter. Aktive stoffer: 4 mg/10 mg (små katte og killinger, der vejer mindst 0,5 kg) Milbemycinoxim 21. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Milbactor, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 29095 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Milbactor 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Therios, tabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Therios, tabletter 0. D.SP.NR 26830 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Therios 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Therios 300 mg : Cefalexin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Posatex øredråber, suspension til hund. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Orbifloxacin Mometasonfuroat (som monohydrat) Posakonazol 8,5 mg/ml 0,9 mg/ml

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Oxyglobin 130 mg/ml infusionsvæske,opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktivt stof Hæmoglobin glutamer-200 (okse)- 130 mg/ml 2.2

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/52 [Enkeltdosispipetter] 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Profender spot-on, opløsning til små katte Profender spot-on, opløsning til mellemstore katte Profender spot-on, opløsning

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl Tick Plus 75 + 240 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl Tick Plus 150 + 480 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl Tick Plus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Toltarox, oral suspension 0. D.SP.NR 26780 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Toltarox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder: Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Doxycyclin 2care4 Vet., pulver til opløsning i drikkevand (2care4) 0. D.SP.NR. 09519 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Doxycyclin 2care4 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fevaxyn Pentofel, injektionsvæske, suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis med 1 ml (engangssprøjte): Aktive stoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV M Hyo injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Porcint

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME [Version 7.3, 04/2010] BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN RHINISENG Injektionsvæske, suspension til grise. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 2 ml indeholder: Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Exproline vet., spot-on, opløsning 50 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Exproline vet., spot-on, opløsning 50 mg 30. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Exproline vet., spot-on, opløsning 50 mg 1. D.SP.NR 27332 2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Exproline vet. 3. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 pipette (0,5 ml) indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Onsior 6 mg tabletter til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Aktivt stof: Robenacoxib 6 mg Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MS-H Vaccine øjendråber, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 dosis (30 µl) indeholder: Mycoplasma synoviae-stamme MS-H,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Novaquin 15 mg/ml oral suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Natriumbenzoat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Frontline Combo Vet., spot-on, opløsning til katte

PRODUKTRESUMÉ. for. Frontline Combo Vet., spot-on, opløsning til katte 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Frontline Combo Vet., spot-on, opløsning til katte 0. D.SP.NR 22025 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Frontline Combo Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 pipette

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Frontline Combo Vet., spot-on, opløsning til katte

PRODUKTRESUMÉ. for. Frontline Combo Vet., spot-on, opløsning til katte 11. august 2008 PRODUKTRESUMÉ for Frontline Combo Vet., spot-on, opløsning til katte 0. D.SP.NR 22025 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Frontline Combo Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ecomectin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Ecomectin Vet., oralt pulver 16. juni 2015 PRODUKTRESUMÉ for Ecomectin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 09937 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ecomectin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Ivermectin 6,0 mg/g Hjælpestoffer:

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Emodepsid Toltrazuril

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo 15. juli 2010 PRODUKTRESUMÉ for Malaseb Vet., shampoo 0. D.SP.NR 25817 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Malaseb Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktive stoffer: Chlorhexidindigluconat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Florgane, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR 26482 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Florgane 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Florfenicol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG

BESKYT DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG BESKYT DIN HUND MOD FLÅTER, LOPPER OG MYG NEJ TAK TIL PLAGEÅNDER Flåt- og loppebid kan være meget generende for din hund. Derudover kan lopper, flåter, myg og sandfluer overføre sygdomme, som f.eks. bændelorm,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Comfortis 90 mg tyggetabletter til hunde og katte Comfortis 140 mg tyggetabletter til hunde og katte Comfortis 180 mg tyggetabletter til hunde og katte

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/42 TABLETTER 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cerenia 16 mg tabletter, til hunde Cerenia 24 mg tabletter, til hunde Cerenia 60 mg tabletter,til hunde Cerenia 160 mg tabletter, til hunde

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN STRONGHOLD 15 mg Spot-on opløsning STRONGHOLD 30 mg Spot-on opløsning STRONGHOLD 45 mg Spot-on opløsning STRONGHOLD 60 mg Spot-on opløsning STRONGHOLD

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Comfortis 90 mg tyggetabletter til hunde og katte Comfortis 140 mg tyggetabletter til hunde og katte Comfortis 270 mg tyggetabletter til hunde og katte

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere