BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision"

Transkript

1 BILAG Aarestrup Planteskole vlkurt Christensen Aarestrupvej Karup Sdr. Boulevard Skive Telefon Ean. nr ,. juni 2006 GVR-nr Jells Westergaard Skallerevisor Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision jens. Direkle Fax Skive har den 8 juni 2006 foretaget en uanmeldt kontrol afvirk- Skattecenter somheden. Virksomheden fik ved beseget en underretning pa stedet om kontrolbeseg og orienteret om SKATS kontrolbefejelser,jf. retssikkerhedslovens 5, stk. 6. og at beseget primrert er rettet mod eventuel udenlands arbejdskraft. 1.Arsag til kontroj. Virksomheden er udvalgt til kontrol som et led i kontrolprojektet "Fairplay". 2. Virksomhedsbeskrivelse Aarestrup Planteskole er registreret som gartneri. Virksomheden ~ ejet afkurt Christensen, cplnr er personligt Virksomheden har pa arsplan ca. 17 fuldtidsbeskreftigede leilltiodtagere. Heraf er 3 fastansatte funktionrerer og resten er beskreftiget i produktionen. Endvidere har man en dell.0st ansatte i form af arbejdskraft fra vikarservice samt " B-Iennere" - lokale landmrend, der afregnes med som selvstrendigt erhvervsdrivende. 3. Arbejdsgiverkontrol - spotrevision Skat har i virksomheden talt med felgende personer: Kurt Christensen. Personen er indehaver afvirksomheden Mette Toft Pedersen, bogholder Vidas Simasius, Formand for 8 litauiske arbejdere fra firmaet Saruno Noreikos,! fra Litauen. Indehaver Kurt Christensen oplyser, at den prirn Ere arsag til at han havde entreprisekontakt med det udenlandske fiona er, at han ikke kan fa tilstrrekkelig dansk arbejdskraft, der vii udf0re et sadan hardt og monotomt arbejde.

2 Han oplyser, desuden at denkontrakt der er indgaet er gennemgaet afvirksomhedens advokat, det er sket efter at Skattecenter Skive sidste ar palagde virksomheden indeholdelsespligt mht. arbejdsudleje, sadan at denne kontrakt der er lavet er baseret pa entreprise. Indehaver Kurt Christensen oplyser desuden, at hver medarbejder har skriftlig dokumentation for at de socialt sikret, men at der ikke foreligger en E-l 01 Blanket for hver medarbejder. Det skyldes at der en lidt langsommelig arbejdsgang hos de litauiske myndigheder. Dokumentation herfor vist i form afkort. Indehaver Kurt Christensen var desuden utilfreds med, at sagen mht. hreftelsen for a-skat vedr. de engelske medarbejdere for ikke allerede er afgjort. r- Udfert kontrol Skattecenter Skive har pa stedet gennemfert en samtale med Vidas Simasius og Kurt Christensen og faet kopi af de kontrakter der har vreret i perioden 1.april 2005 til i ar. Vidas Simasius oplyser, at han er formad og reprresentant for firmaet pa stedet, han er den eneste som pa et forstaeligt engelsk kan tale med indehaver Kurt Christensen. Han oplyser athan.tar instrukser alene afkurt Christensen om hvilke marker, der skal plantes, nar marken er tilplantet far han igen afkurt Christensen at vide hvilken ny mark der skal plantes. Foruden tilplantning er deres arbejdsomrade prikling og sortering af planter. De far I aile tilfrelde planteme kart ud til adressen Tinghejvej 8, hvorefter de selv star for resten. Han oplyser, han kun har arbejdet her i Danmark, han arbejdede ogsa her i Danmark to gange sidste ar. Han kom 3. april og forventer at stoppe omkringjuli maned. Nar han er i Litauen arbejder han for Sarono Noreikos 11, det grelder dog ikke for aile 8 arbejdere i sjakket, men de fleste. Han er uddannet ternrer og startede hos Sarono Noreikos 11 for ca. 3 ar siden, han oplyser desuden hanbor hos arbejdsgiveren. Arbejdstiden er ca. 8 timer om dagen, nar det regner indhenter de tiden senere pa ugen, han :rarlen hver 14. dag. Han oplyser desuden, at de botpa adressen Tinghejvej betalt rejsen, maden keber de selv mest i silkeborg. 8. Deres arbejdsgiver har Pa baggrund af de kontrakter der blev forevist, vii sagen blive vurderet, om der er tale om en egentlig entreprise kontrakt eiler der er tale om arbejdsudleje og om der.lden forbindelse skal opkrreves arbejdsudlejeskat. Kurt Christensen fik inden medet afsluttes en kopi af det interview skema, som skattecenter Skive lavede pa baggrund af spergsmalene til Vidas Sirriasius. Konklusion vedr. Entreprise kontrakt ejler arbejdsudleje. Skattecenter Skive vii geme inden der bliver foretaget yderligere vurdering i sagen anmode virksomheden om at indsende kontrakteme oversat til dansk inden 14. dage, for at undga at der pa grund af oversrettelsesfejl laves noget forkert i sagen, samt eventuelt komme med bemrerkninger til det derindtil nu er beskrevet i sagen.

3 Der i alt jf. opgmejse udbetajt kr. til Sarono Noreikos 11, der er en samiet fakturarrekke fra nr. 8 tij ill. 23, der mangjer dog faktura ill. 16. Andet. Skattecenteret vij i evrigt henvise tii, at davrerende ToJdSkat 0stjyJJand den I. marts 2005 af virksomhedens revisor Deloitte blev anmodet om en afkjaring af hvorvidt ToJdSkat ville peilregge virksomheden indehojdejsespligt. I sa fajd vii pjanteskojen indeholde 30% af den samlede betajing tij virksomheden. DeJoitte 0nskede et hurtigt svar inden 7. marts 2005, se vedjage kopi afbrevet. ToldSkat svarede DeJoitte pro mail den 4.marts~,Det fremgar ikke afderes forespergsel hvilken konkret aftale man nu agter at indga med arbejdskraften fra Litauen. Regionen bevarer derfor forespergslen ud fra den forudsretning, at aftalen indgeis pei samme made og med samme indhold som de foregaende ar. Det lregges endvidere til grund at aftaleparten reelt er en selvstrendig virksomhed og ikke blot en samling afjeditiodtagere. Pa baggrund af de forelagte oplysninger, er det regionens opfattejse, at der i forholdet mellem Aarestrup PlanteskoJe og arbejdskraften fra Litauen er tale om arbejdsudleje. Regleme herom er udferjigt beskrevet i den juridiske vejledning " Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP- bidrag", afsnit C samt pjecen " Arbejdsudleje ", E TIT.125, der findes peiwww.toldskat.dk.. hvorfor der henvises hertil. Begrundelsen er felgende: Det er Aarestrup Planteskole der brerer risikoen for arbejdets resultat. Hvis det efterfelgende viser sig, at der er problemer med de pagreldende planter enten fordi man har plantet for tidligt, for sent eller forkert af en anden grund, sa er det Aarestrup Planteskole der lider det ekonomiske tab herved. Det vii ikke vrere muligt at gere et krav greldende mod den litauiske arbejdskraft til drekning af tabet pei baggrund af den indgaede aftale, idet man alene har udfert en prrecis beskrevet manuel funktion, som er anvist og kontrolleret af Aarestrup Planteskole. Nflr arbejdet er udf0rt og kontro])eret afregnes der for arbejdsydelsen, hvorefter forholdet er ende- Jigt afsluttet mellem parteme. Den overordnede Jedelse af arbejdet pahviler Aarestrup PJanteskoJe. Det er Aarestrup Planteskole der trreffer aile beslutninger omkring plantningen. Eksempelvis hvomar arbejdet skal udferes, hvad der skal pjantes, hvordan der skal plantes, hvilke maskiner der skal anvendes, hvor mange der skaj betjene disse maskiner. Den del af ledejsen af arbejdet der er overladt til den litauiske arbejdskraft vurderes at vrere afunderordnet betydning. Den Jitauiske arbejdskraft medbringer ikke arbejdsredskaber eller materialer, idet Aarestnlp PlanteskoJe stiller disse til radighed. Det har i den forbindeise, efter regionens opfattejse, ingen betydning at man beregner en Jeje for brug afmaskine, nar man afregner mellemvrerendet.

4 Det er Aarestrup Planteskole der fastsretter antallet af arbejdere og disses kvalifikationer. Ovennrevnte ferer til at de litauiske arbejdere bliver begrrenset skattepligtige af lenindkomsten, jf kildeskatteloven 2, stk.l, litra c. Aarestrup Planteskole skal indeholde en endelig A-skat pa 30 %, brutto, jf. kildeskatteloven. 2, stk. 3 og 48 B. Regleme herom er beskrevet nrennere i ovennrevnte vejledninger. De bedes bemrerke, at den litauiske virksomhed som udgangspunkt skal vrere momsregistreret i Danmark. Reglerne er beskrevet i " Momsguide for udenlandske virksomheder " E nr. 104, der findes pa Nar De har forhandlet aftalen pa piads, kan De naturligvis :fa regionens konkrete vurdering af forholdet, se vedlagte kopi afbrevet. ToldSkat 0stjylland traf senere 25. august 2005 afgmelse, hvorefter der statueres lenmootagerforhold, indeholdelsespligt for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag vedmrende arbejds-kraften fra Litaun. Pa baggrund af de konkrete omstrendigheder i sagen er det regionens vurdering, at der vedmrende den omtalte periode ikke er grundlag for at gere hreftelse greldende mod Aarestrup Planteskole. Regionen vii saledes ikke foretage sig videre vedmrende dette forhojd. Safremt Aarestrup Planteskole i fremtiden indgar i lignende arbejdsudlejeforhold pajregges virksomheden indeholdelsespligt i overensstemmelse med ovennrevnte afgmelse. Det bemrerkes, at safremt der indgas en egentlig entreprenerkontrakt med en reel selvstrendig virksomhed fra Litauen eller et andet af de nye esteuropreiske EUlande, skal en sadan virksomhed som udgangspunkt lade sig momsregistrere i Danmark senest 8 dage fer Ieveringen aftjenesteydelser i Danmark. Regleme er beskrevet i " Momsguide for udenjandske virksomheder " E Dr Iovrigt Virksomhedens indehaver Kurt Christensen efterlyste nogle konkrete afgerelser pa dette omrade. Skattecenter Skive kan oplyste, at der netop er truffet afg0relse om indeholdelsespligt og hreftelse jf. vedlagte afgerelse SKM LSR, se kopi.

5 Hvorpa det for Landsskatteretten foreliggende grundlag er retten enig med Told- Skat i, at de polakker, der har udfert arbejde for klageren, ma anses for arbejdsudlejede til ham. Rett~n har herved bl.a. henset til, at C vi D har stillet medarbejdere til radighed for at udfere arbejde for klageren pa dennes ejendom i X, at klageren som ejer af ejendommen og endvidere som er ejer af og direkter for en bygge- og aniregsvirksomhed ma antages at have haft den daglige styring af arbejdet, at klageren ikke har fremlagt den i aftalen af 8. februar 2005 nrevnte arbejdsbeskrivelse af I. januar 2005, og at C vi D ikke har reageret pa ToldSkats henvendelse. De polske arbejdstagere er omfattet afbegrrenset skattepligt til Danmark, j[ kildeskattelovens 2, stk. 1, litni c. Klageren skal indeholde 30%'s bruttoskat i de polske arbejdstageres len, j[ kildeskattelovens 2, stk. 3 og 48. ToldSkat har af mangel af oplysninger om de polske arbejdstageres Ian fastsat indeholdelsespligten til 30% af det samlede vederlag til C vi D. Der er ikke grundlag for at tilsidesrette dette. Hvervgiveren hrefter for en eventuelt manglende indeholdelse af A-skat, j[ kildeskattelovens 69. Retten lregger til grund, at der ikke er beregnet arbejdsmarkedsbidrag m.v. af det udbetaue vederlag, fordi de polske medarbejdere er omfattet af social sikring i Polen

6 Fakturanr 8 af 4/52005 Fakturanr 9 afl6/ Fakturanr 10 af2/ Faktura Dr. 11 af 21/ Faktura ne. 12 afl/ Faktura nr. 13 af 1/ Faktura Dr. 14 af 17/82005 Faktura Dr 15 af2/ Faktura Dr. 17 af25/ Faktura Dr. 18 af6/ Falctura Dr 19 afl6/ Faktumr 20 af 19/ Fakturanr 21 af2/ Faktura nr. 22 af 15/ Faktura nr 23 af23/ udenmoms udenmoms udenmoms udenmoms udenmoms udenmoms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

7 ~Questionnaire staff - checks on employer Spergeskema ansal- ArbejdsgiverkontJOl Foreign workers employed on construction sites, farm houses etc., including substitutes and trainees Udenlantls!e metfarbqdue po byggepladser. ved landbrug osv, herunder vikarer m.m. Nationality Nalionantel t;~hmv\ \- 0 yv» ~~ 0'- ~k ~dtkj4 Name Navn Vi ~ll c;. S\ 'tv" A.. S) \l S \" n--.d ).a.( \J e; '::>{g permanent address Adresselbopcel - I 1 Danish civil registration number (ld-number) Har du et dansk cpr nr Number of passport Evt.. pasn/jmtnet 1'\1'4" ' ~(,l 0 f 2.. Loo '3 ~ When did you arrive to Denmark? Hvomar er du ankommel tii Danmark ~/l(- 2bO~. Do you have a residence and work permit??~ lljk6~ Har du opholds- og arbejdstilladelse (jhjreovetsibllelse: skal bietes at {JeTS01len) Who paid for your travel to OK? 5~ Sk-I\-"d- /\j\y'vaj 0 YV\.k.t N... Hvem hat belau for reisen iii Danmark Civil status, (married, partner or single) Civilslalus. (oift. samjevende eller sinolel Address abroad S'Am~ SU..,..., \/\' rl-u'clyv".-ju4 ns AdTesse i udlandel For how long have your worked as substitute for the Danish company? HvoTlana lid har du arbeidel som vikar for del danske firma Are you working in more than one place? Arbeider du nu andre sledet end her \=-oe- '>/'i., l;:l'f\ \ Li \ (»J 'C.U.'tJ ~ ) hu~n~ a...u -,",V'" sie,)... "'u \ OPt '"...wdm n;ih[, ~.. ~""\rtj iy"\~ ~vve..(.,~ evo... o--be1clt Have you worked other places than here before? ~r...: - e\ ~\ -1-, Har du tidlioere arbeidet andre sleder end her Have you received any instructions how to perform the work? Instru~tion om arbeidels Udf0Jelse If yes, who instructed you? o-f ~ vv-\ C. M J-k... '.)D-l-- 066J e~ Instruklion af hvem c.~ L_ a :!l q~ Where and how do you get your pay/salary? \\) /\'.\.~V C/V" U.!flh -D- tje.- Hvor Oq hvordan fatchjdin 10n udbelalt Who pays it? S, )\ 'Il..\)'v\. ti 'f\\ IN'e.:. \, 0.1 Hvem udbelaler din lfiln How much are you paid for extra lime? Hvad far du ilfiln for overarbeide ~ l-... t." trv--. U-Q.,\-eh When did you receive your recent pay (date)? \-tl \)'P Oalo for sidsle lfilnudbeta/inq ~; J.e'l-..

8 15atefor next pay? Dato for Jr.este ltanudbetalin.how are your working hours and days? Arbejdstider og dage (ej oversattelse: evt vag/plan tages med hjem Who pays board and lodging for you.? Hvem be/aler for kosi i How long do you expect to stay? Hvot Ian lid forvenler du at Y.eTe her What is your occupation outside season? Hvad laver du udenfor Sailsonen Do you also work for this company in your native country? Arbejder du ogsa for firmaet ; hjemlaooet How were you recruited for this job Hvordan er du rekrvlteret What kind of training and/or education do you have? Uddannelse. eks 'tamrer. muter. Antruffet a adressen A~. ~.j\-.uyjv t) ~l9t Beskrivelse af del arbejde der udfores vitit Data, underskrift kontrolmedarbeo der

9 ~.. VlLNlAUS APSKRlTIES VALSTYBINE MOKEScrv INSPEKCIJA Vll.NlUS REGIONAL STATE TAX INSPECTORATE S~rmuk3niqstr. 4, Lt-Oi509Viini~ Lithuania(!.ietun)I>hone (+ 3705) i Fa."( ) AARESTRUP PLANTESKOLE AARESTRUPVEJ 162 DK-7470 KARUP J DENMARK No. ( ).J-iJ"~ Re: Application of Please be informed that in accordance with the Rules for Filling in of Form FR0445 rela~g to.jb.e Applicmion..of.a Foreign.T.~able Entity for VAT Refund (further the Rules)7 approved by Order No. 339 of 25 November 2002 of the State Tax Inspectorate under the Ministry. of Finance of the Republic of Lithuania; your application filed contains the following errors and ". maccuracles:.. 1) ill Section 2, the. type of the activity of the applicant is not indicated (Item 7 of the 2) Section 9' should not contain any entry, since sarono Noreikos I[ (Individual "']~nterprise), code'j , does not comply with the Rules for Appointment of the Fiscal Agent of a Foreign Taxable Entity and the Requirements for a Person as a Fiscal Ag~nt of a'foreign Taxable Entity, approved by Order No. 221 of 04 July 2002 of the Minister of Finance of the Republic ofllthuania (Item 14 of the Rules); 3) Section 10 is completed not precisely, since all three conditions indicated thereof are marked with "X" (Item 15 of the Rules.). Thus marked should be only thos e conditions that are acceptable. 4) in Section-IO "GOQ~S e-aequi:red for Performance of the Following Activities", the activities for which services were received are not indicated; 5) in the table "Goods and Services, the Paid VAT on Which is Applied for Refurid" VA T invoice series are not indicated (Item 16 of the Rules). Together with the application we you should submit: 1) a certificate under the seal, issued by a competent body of a foreign country, confirming that a foreign taxable entity in a foreign country is registered as a VAT payer or an... eqtrivalent taxpayef (Item 5.2 gf the-ru:j:es); _.... 2) OliginaLdu.c.uro.ents....W-oying_.tnepaym~nt ror services acquire9 (bank order, etc.), and..-. copies tb:ereof-cnem-5:.rbrtlie Rules). Ifpayment documents do not contain numbers or bank marks of VAT invoices according to which payments were made, it is required to submit statements from the seller's bank account. If those statements also do not contain the invoice numbers, the responsible person of the seller's company may indicate them, entering his name, surname, and position, under hand and seal.

10 184 The afore-mentioned mistakes and inaccuracies you may correct and the application with the lacking documents submit to the Office of the Vilnius Regional State Inspectorate. In case of failure to submit the required documents withid. 30 days, your application will not be satisfied.. Please be reminded that legal acts, pertaining to VAT refund for foreign taxable entities, you may find in English on the Internet Web site: Sincerely, Acting Deputy Head fyi.. r!.~.~ ~ II ~~:-.._.. f~!:' ' ii... fz~~. ~;,. ~'~ -- ~=.~ ~..

11 , SARUNO NOREIKOS II Jmones kodas Taikos pr ,lt Klaipeda IGAUOJIMAS LE~OFAUTHO~ATION March 31, 200S AS,Saninas Noreika,Sariino-NoreikQsij savininkas,igalioju Vidq Simasiq,asmens kodas ,gyvenantj Taikbs pr ,kiaipeda,lietuva,atstovauti!mones interesus santykiuose su kitomis kompanijomis,imones vardu pasirasyti sutartis,kontraktus,atstovauti imones interesus valstybes ir valdziosinstitudjose ii at1il<ti visus teisinius veiksmus, susijusius su pnones veikla tiek Lietuvoje,tiekuisienyje. Igaliojinlasgalioja iki Sarunas Noreika cifc,~r- I, SfUiiAas Noreika, personal number ,fue owner of Sariino Noreikos Il, herehy authorize Vidas Simasius, personal nuln~er , res. Taikos avo127-16,klaipeda, Lithuania, to represent company's interests at other companies, to sign contracts on behalf of the company, to represent company's interests at the State and authority institutions, -and to perform all legal operations related to the company's activities both in Uthuania and abroad. The Authorization Letter is valid

12 Instruktuojamojo pavarde vardas, Instruktuojamojo asmens kodas Instr:uktuojamojo profesija, SpecialybC lnstrukcijq Mr jll kielcis DUI'lldoxnas rastu --- j(--.m:.l.~

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger Af: Allan Bjergene Christensen Vejleder: John Engsig Indholdsfortegnelse 1. Forord...5 2. Resume / Summary...6 3. Indledning...9 3.1. Problemformulering...10 3.2. Afgrænsning...10 3.3. Metodevalg...11

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 171/2010 (2. afdeling) Controllers ApS og Kersi F. Porbunderwalla (advokat Johan Løje for begge) mod Sarbanes-Oxley Institute, Sarbanes-Oxley Group

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk September 2000 Laila Dybkjær med bidrag fra Niels Ole Bernsen, Eddie Jørgensen og Sven Madsen Feasibility-studium

Læs mere