BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision"

Transkript

1 BILAG Aarestrup Planteskole vlkurt Christensen Aarestrupvej Karup Sdr. Boulevard Skive Telefon Ean. nr ,. juni 2006 GVR-nr Jells Westergaard Skallerevisor Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision jens. Direkle Fax Skive har den 8 juni 2006 foretaget en uanmeldt kontrol afvirk- Skattecenter somheden. Virksomheden fik ved beseget en underretning pa stedet om kontrolbeseg og orienteret om SKATS kontrolbefejelser,jf. retssikkerhedslovens 5, stk. 6. og at beseget primrert er rettet mod eventuel udenlands arbejdskraft. 1.Arsag til kontroj. Virksomheden er udvalgt til kontrol som et led i kontrolprojektet "Fairplay". 2. Virksomhedsbeskrivelse Aarestrup Planteskole er registreret som gartneri. Virksomheden ~ ejet afkurt Christensen, cplnr er personligt Virksomheden har pa arsplan ca. 17 fuldtidsbeskreftigede leilltiodtagere. Heraf er 3 fastansatte funktionrerer og resten er beskreftiget i produktionen. Endvidere har man en dell.0st ansatte i form af arbejdskraft fra vikarservice samt " B-Iennere" - lokale landmrend, der afregnes med som selvstrendigt erhvervsdrivende. 3. Arbejdsgiverkontrol - spotrevision Skat har i virksomheden talt med felgende personer: Kurt Christensen. Personen er indehaver afvirksomheden Mette Toft Pedersen, bogholder Vidas Simasius, Formand for 8 litauiske arbejdere fra firmaet Saruno Noreikos,! fra Litauen. Indehaver Kurt Christensen oplyser, at den prirn Ere arsag til at han havde entreprisekontakt med det udenlandske fiona er, at han ikke kan fa tilstrrekkelig dansk arbejdskraft, der vii udf0re et sadan hardt og monotomt arbejde.

2 Han oplyser, desuden at denkontrakt der er indgaet er gennemgaet afvirksomhedens advokat, det er sket efter at Skattecenter Skive sidste ar palagde virksomheden indeholdelsespligt mht. arbejdsudleje, sadan at denne kontrakt der er lavet er baseret pa entreprise. Indehaver Kurt Christensen oplyser desuden, at hver medarbejder har skriftlig dokumentation for at de socialt sikret, men at der ikke foreligger en E-l 01 Blanket for hver medarbejder. Det skyldes at der en lidt langsommelig arbejdsgang hos de litauiske myndigheder. Dokumentation herfor vist i form afkort. Indehaver Kurt Christensen var desuden utilfreds med, at sagen mht. hreftelsen for a-skat vedr. de engelske medarbejdere for ikke allerede er afgjort. r- Udfert kontrol Skattecenter Skive har pa stedet gennemfert en samtale med Vidas Simasius og Kurt Christensen og faet kopi af de kontrakter der har vreret i perioden 1.april 2005 til i ar. Vidas Simasius oplyser, at han er formad og reprresentant for firmaet pa stedet, han er den eneste som pa et forstaeligt engelsk kan tale med indehaver Kurt Christensen. Han oplyser athan.tar instrukser alene afkurt Christensen om hvilke marker, der skal plantes, nar marken er tilplantet far han igen afkurt Christensen at vide hvilken ny mark der skal plantes. Foruden tilplantning er deres arbejdsomrade prikling og sortering af planter. De far I aile tilfrelde planteme kart ud til adressen Tinghejvej 8, hvorefter de selv star for resten. Han oplyser, han kun har arbejdet her i Danmark, han arbejdede ogsa her i Danmark to gange sidste ar. Han kom 3. april og forventer at stoppe omkringjuli maned. Nar han er i Litauen arbejder han for Sarono Noreikos 11, det grelder dog ikke for aile 8 arbejdere i sjakket, men de fleste. Han er uddannet ternrer og startede hos Sarono Noreikos 11 for ca. 3 ar siden, han oplyser desuden hanbor hos arbejdsgiveren. Arbejdstiden er ca. 8 timer om dagen, nar det regner indhenter de tiden senere pa ugen, han :rarlen hver 14. dag. Han oplyser desuden, at de botpa adressen Tinghejvej betalt rejsen, maden keber de selv mest i silkeborg. 8. Deres arbejdsgiver har Pa baggrund af de kontrakter der blev forevist, vii sagen blive vurderet, om der er tale om en egentlig entreprise kontrakt eiler der er tale om arbejdsudleje og om der.lden forbindelse skal opkrreves arbejdsudlejeskat. Kurt Christensen fik inden medet afsluttes en kopi af det interview skema, som skattecenter Skive lavede pa baggrund af spergsmalene til Vidas Sirriasius. Konklusion vedr. Entreprise kontrakt ejler arbejdsudleje. Skattecenter Skive vii geme inden der bliver foretaget yderligere vurdering i sagen anmode virksomheden om at indsende kontrakteme oversat til dansk inden 14. dage, for at undga at der pa grund af oversrettelsesfejl laves noget forkert i sagen, samt eventuelt komme med bemrerkninger til det derindtil nu er beskrevet i sagen.

3 Der i alt jf. opgmejse udbetajt kr. til Sarono Noreikos 11, der er en samiet fakturarrekke fra nr. 8 tij ill. 23, der mangjer dog faktura ill. 16. Andet. Skattecenteret vij i evrigt henvise tii, at davrerende ToJdSkat 0stjyJJand den I. marts 2005 af virksomhedens revisor Deloitte blev anmodet om en afkjaring af hvorvidt ToJdSkat ville peilregge virksomheden indehojdejsespligt. I sa fajd vii pjanteskojen indeholde 30% af den samlede betajing tij virksomheden. DeJoitte 0nskede et hurtigt svar inden 7. marts 2005, se vedjage kopi afbrevet. ToldSkat svarede DeJoitte pro mail den 4.marts~,Det fremgar ikke afderes forespergsel hvilken konkret aftale man nu agter at indga med arbejdskraften fra Litauen. Regionen bevarer derfor forespergslen ud fra den forudsretning, at aftalen indgeis pei samme made og med samme indhold som de foregaende ar. Det lregges endvidere til grund at aftaleparten reelt er en selvstrendig virksomhed og ikke blot en samling afjeditiodtagere. Pa baggrund af de forelagte oplysninger, er det regionens opfattejse, at der i forholdet mellem Aarestrup PlanteskoJe og arbejdskraften fra Litauen er tale om arbejdsudleje. Regleme herom er udferjigt beskrevet i den juridiske vejledning " Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP- bidrag", afsnit C samt pjecen " Arbejdsudleje ", E TIT.125, der findes peiwww.toldskat.dk.. hvorfor der henvises hertil. Begrundelsen er felgende: Det er Aarestrup Planteskole der brerer risikoen for arbejdets resultat. Hvis det efterfelgende viser sig, at der er problemer med de pagreldende planter enten fordi man har plantet for tidligt, for sent eller forkert af en anden grund, sa er det Aarestrup Planteskole der lider det ekonomiske tab herved. Det vii ikke vrere muligt at gere et krav greldende mod den litauiske arbejdskraft til drekning af tabet pei baggrund af den indgaede aftale, idet man alene har udfert en prrecis beskrevet manuel funktion, som er anvist og kontrolleret af Aarestrup Planteskole. Nflr arbejdet er udf0rt og kontro])eret afregnes der for arbejdsydelsen, hvorefter forholdet er ende- Jigt afsluttet mellem parteme. Den overordnede Jedelse af arbejdet pahviler Aarestrup PJanteskoJe. Det er Aarestrup Planteskole der trreffer aile beslutninger omkring plantningen. Eksempelvis hvomar arbejdet skal udferes, hvad der skal pjantes, hvordan der skal plantes, hvilke maskiner der skal anvendes, hvor mange der skaj betjene disse maskiner. Den del af ledejsen af arbejdet der er overladt til den litauiske arbejdskraft vurderes at vrere afunderordnet betydning. Den Jitauiske arbejdskraft medbringer ikke arbejdsredskaber eller materialer, idet Aarestnlp PlanteskoJe stiller disse til radighed. Det har i den forbindeise, efter regionens opfattejse, ingen betydning at man beregner en Jeje for brug afmaskine, nar man afregner mellemvrerendet.

4 Det er Aarestrup Planteskole der fastsretter antallet af arbejdere og disses kvalifikationer. Ovennrevnte ferer til at de litauiske arbejdere bliver begrrenset skattepligtige af lenindkomsten, jf kildeskatteloven 2, stk.l, litra c. Aarestrup Planteskole skal indeholde en endelig A-skat pa 30 %, brutto, jf. kildeskatteloven. 2, stk. 3 og 48 B. Regleme herom er beskrevet nrennere i ovennrevnte vejledninger. De bedes bemrerke, at den litauiske virksomhed som udgangspunkt skal vrere momsregistreret i Danmark. Reglerne er beskrevet i " Momsguide for udenlandske virksomheder " E nr. 104, der findes pa Nar De har forhandlet aftalen pa piads, kan De naturligvis :fa regionens konkrete vurdering af forholdet, se vedlagte kopi afbrevet. ToldSkat 0stjylland traf senere 25. august 2005 afgmelse, hvorefter der statueres lenmootagerforhold, indeholdelsespligt for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag vedmrende arbejds-kraften fra Litaun. Pa baggrund af de konkrete omstrendigheder i sagen er det regionens vurdering, at der vedmrende den omtalte periode ikke er grundlag for at gere hreftelse greldende mod Aarestrup Planteskole. Regionen vii saledes ikke foretage sig videre vedmrende dette forhojd. Safremt Aarestrup Planteskole i fremtiden indgar i lignende arbejdsudlejeforhold pajregges virksomheden indeholdelsespligt i overensstemmelse med ovennrevnte afgmelse. Det bemrerkes, at safremt der indgas en egentlig entreprenerkontrakt med en reel selvstrendig virksomhed fra Litauen eller et andet af de nye esteuropreiske EUlande, skal en sadan virksomhed som udgangspunkt lade sig momsregistrere i Danmark senest 8 dage fer Ieveringen aftjenesteydelser i Danmark. Regleme er beskrevet i " Momsguide for udenjandske virksomheder " E Dr Iovrigt Virksomhedens indehaver Kurt Christensen efterlyste nogle konkrete afgerelser pa dette omrade. Skattecenter Skive kan oplyste, at der netop er truffet afg0relse om indeholdelsespligt og hreftelse jf. vedlagte afgerelse SKM LSR, se kopi.

5 Hvorpa det for Landsskatteretten foreliggende grundlag er retten enig med Told- Skat i, at de polakker, der har udfert arbejde for klageren, ma anses for arbejdsudlejede til ham. Rett~n har herved bl.a. henset til, at C vi D har stillet medarbejdere til radighed for at udfere arbejde for klageren pa dennes ejendom i X, at klageren som ejer af ejendommen og endvidere som er ejer af og direkter for en bygge- og aniregsvirksomhed ma antages at have haft den daglige styring af arbejdet, at klageren ikke har fremlagt den i aftalen af 8. februar 2005 nrevnte arbejdsbeskrivelse af I. januar 2005, og at C vi D ikke har reageret pa ToldSkats henvendelse. De polske arbejdstagere er omfattet afbegrrenset skattepligt til Danmark, j[ kildeskattelovens 2, stk. 1, litni c. Klageren skal indeholde 30%'s bruttoskat i de polske arbejdstageres len, j[ kildeskattelovens 2, stk. 3 og 48. ToldSkat har af mangel af oplysninger om de polske arbejdstageres Ian fastsat indeholdelsespligten til 30% af det samlede vederlag til C vi D. Der er ikke grundlag for at tilsidesrette dette. Hvervgiveren hrefter for en eventuelt manglende indeholdelse af A-skat, j[ kildeskattelovens 69. Retten lregger til grund, at der ikke er beregnet arbejdsmarkedsbidrag m.v. af det udbetaue vederlag, fordi de polske medarbejdere er omfattet af social sikring i Polen

6 Fakturanr 8 af 4/52005 Fakturanr 9 afl6/ Fakturanr 10 af2/ Faktura Dr. 11 af 21/ Faktura ne. 12 afl/ Faktura nr. 13 af 1/ Faktura Dr. 14 af 17/82005 Faktura Dr 15 af2/ Faktura Dr. 17 af25/ Faktura Dr. 18 af6/ Falctura Dr 19 afl6/ Faktumr 20 af 19/ Fakturanr 21 af2/ Faktura nr. 22 af 15/ Faktura nr 23 af23/ udenmoms udenmoms udenmoms udenmoms udenmoms udenmoms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

7 ~Questionnaire staff - checks on employer Spergeskema ansal- ArbejdsgiverkontJOl Foreign workers employed on construction sites, farm houses etc., including substitutes and trainees Udenlantls!e metfarbqdue po byggepladser. ved landbrug osv, herunder vikarer m.m. Nationality Nalionantel t;~hmv\ \- 0 yv» ~~ 0'- ~k ~dtkj4 Name Navn Vi ~ll c;. S\ 'tv" A.. S) \l S \" n--.d ).a.( \J e; '::>{g permanent address Adresselbopcel - I 1 Danish civil registration number (ld-number) Har du et dansk cpr nr Number of passport Evt.. pasn/jmtnet 1'\1'4" ' ~(,l 0 f 2.. Loo '3 ~ When did you arrive to Denmark? Hvomar er du ankommel tii Danmark ~/l(- 2bO~. Do you have a residence and work permit??~ lljk6~ Har du opholds- og arbejdstilladelse (jhjreovetsibllelse: skal bietes at {JeTS01len) Who paid for your travel to OK? 5~ Sk-I\-"d- /\j\y'vaj 0 YV\.k.t N... Hvem hat belau for reisen iii Danmark Civil status, (married, partner or single) Civilslalus. (oift. samjevende eller sinolel Address abroad S'Am~ SU..,..., \/\' rl-u'clyv".-ju4 ns AdTesse i udlandel For how long have your worked as substitute for the Danish company? HvoTlana lid har du arbeidel som vikar for del danske firma Are you working in more than one place? Arbeider du nu andre sledet end her \=-oe- '>/'i., l;:l'f\ \ Li \ (»J 'C.U.'tJ ~ ) hu~n~ a...u -,",V'" sie,)... "'u \ OPt '"...wdm n;ih[, ~.. ~""\rtj iy"\~ ~vve..(.,~ evo... o--be1clt Have you worked other places than here before? ~r...: - e\ ~\ -1-, Har du tidlioere arbeidet andre sleder end her Have you received any instructions how to perform the work? Instru~tion om arbeidels Udf0Jelse If yes, who instructed you? o-f ~ vv-\ C. M J-k... '.)D-l-- 066J e~ Instruklion af hvem c.~ L_ a :!l q~ Where and how do you get your pay/salary? \\) /\'.\.~V C/V" U.!flh -D- tje.- Hvor Oq hvordan fatchjdin 10n udbelalt Who pays it? S, )\ 'Il..\)'v\. ti 'f\\ IN'e.:. \, 0.1 Hvem udbelaler din lfiln How much are you paid for extra lime? Hvad far du ilfiln for overarbeide ~ l-... t." trv--. U-Q.,\-eh When did you receive your recent pay (date)? \-tl \)'P Oalo for sidsle lfilnudbeta/inq ~; J.e'l-..

8 15atefor next pay? Dato for Jr.este ltanudbetalin.how are your working hours and days? Arbejdstider og dage (ej oversattelse: evt vag/plan tages med hjem Who pays board and lodging for you.? Hvem be/aler for kosi i How long do you expect to stay? Hvot Ian lid forvenler du at Y.eTe her What is your occupation outside season? Hvad laver du udenfor Sailsonen Do you also work for this company in your native country? Arbejder du ogsa for firmaet ; hjemlaooet How were you recruited for this job Hvordan er du rekrvlteret What kind of training and/or education do you have? Uddannelse. eks 'tamrer. muter. Antruffet a adressen A~. ~.j\-.uyjv t) ~l9t Beskrivelse af del arbejde der udfores vitit Data, underskrift kontrolmedarbeo der

9 ~.. VlLNlAUS APSKRlTIES VALSTYBINE MOKEScrv INSPEKCIJA Vll.NlUS REGIONAL STATE TAX INSPECTORATE S~rmuk3niqstr. 4, Lt-Oi509Viini~ Lithuania(!.ietun)I>hone (+ 3705) i Fa."( ) AARESTRUP PLANTESKOLE AARESTRUPVEJ 162 DK-7470 KARUP J DENMARK No. ( ).J-iJ"~ Re: Application of Please be informed that in accordance with the Rules for Filling in of Form FR0445 rela~g to.jb.e Applicmion..of.a Foreign.T.~able Entity for VAT Refund (further the Rules)7 approved by Order No. 339 of 25 November 2002 of the State Tax Inspectorate under the Ministry. of Finance of the Republic of Lithuania; your application filed contains the following errors and ". maccuracles:.. 1) ill Section 2, the. type of the activity of the applicant is not indicated (Item 7 of the 2) Section 9' should not contain any entry, since sarono Noreikos I[ (Individual "']~nterprise), code'j , does not comply with the Rules for Appointment of the Fiscal Agent of a Foreign Taxable Entity and the Requirements for a Person as a Fiscal Ag~nt of a'foreign Taxable Entity, approved by Order No. 221 of 04 July 2002 of the Minister of Finance of the Republic ofllthuania (Item 14 of the Rules); 3) Section 10 is completed not precisely, since all three conditions indicated thereof are marked with "X" (Item 15 of the Rules.). Thus marked should be only thos e conditions that are acceptable. 4) in Section-IO "GOQ~S e-aequi:red for Performance of the Following Activities", the activities for which services were received are not indicated; 5) in the table "Goods and Services, the Paid VAT on Which is Applied for Refurid" VA T invoice series are not indicated (Item 16 of the Rules). Together with the application we you should submit: 1) a certificate under the seal, issued by a competent body of a foreign country, confirming that a foreign taxable entity in a foreign country is registered as a VAT payer or an... eqtrivalent taxpayef (Item 5.2 gf the-ru:j:es); _.... 2) OliginaLdu.c.uro.ents....W-oying_.tnepaym~nt ror services acquire9 (bank order, etc.), and..-. copies tb:ereof-cnem-5:.rbrtlie Rules). Ifpayment documents do not contain numbers or bank marks of VAT invoices according to which payments were made, it is required to submit statements from the seller's bank account. If those statements also do not contain the invoice numbers, the responsible person of the seller's company may indicate them, entering his name, surname, and position, under hand and seal.

10 184 The afore-mentioned mistakes and inaccuracies you may correct and the application with the lacking documents submit to the Office of the Vilnius Regional State Inspectorate. In case of failure to submit the required documents withid. 30 days, your application will not be satisfied.. Please be reminded that legal acts, pertaining to VAT refund for foreign taxable entities, you may find in English on the Internet Web site: Sincerely, Acting Deputy Head fyi.. r!.~.~ ~ II ~~:-.._.. f~!:' ' ii... fz~~. ~;,. ~'~ -- ~=.~ ~..

11 , SARUNO NOREIKOS II Jmones kodas Taikos pr ,lt Klaipeda IGAUOJIMAS LE~OFAUTHO~ATION March 31, 200S AS,Saninas Noreika,Sariino-NoreikQsij savininkas,igalioju Vidq Simasiq,asmens kodas ,gyvenantj Taikbs pr ,kiaipeda,lietuva,atstovauti!mones interesus santykiuose su kitomis kompanijomis,imones vardu pasirasyti sutartis,kontraktus,atstovauti imones interesus valstybes ir valdziosinstitudjose ii at1il<ti visus teisinius veiksmus, susijusius su pnones veikla tiek Lietuvoje,tiekuisienyje. Igaliojinlasgalioja iki Sarunas Noreika cifc,~r- I, SfUiiAas Noreika, personal number ,fue owner of Sariino Noreikos Il, herehy authorize Vidas Simasius, personal nuln~er , res. Taikos avo127-16,klaipeda, Lithuania, to represent company's interests at other companies, to sign contracts on behalf of the company, to represent company's interests at the State and authority institutions, -and to perform all legal operations related to the company's activities both in Uthuania and abroad. The Authorization Letter is valid

12 Instruktuojamojo pavarde vardas, Instruktuojamojo asmens kodas Instr:uktuojamojo profesija, SpecialybC lnstrukcijq Mr jll kielcis DUI'lldoxnas rastu --- j(--.m:.l.~

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatfirmaet Troels Lind Pedersen Advokat Seren Frichs Vej 42A 8230 Abyhej, Arhus Tlf. 70Il 0800 Fax 70Il 0801 23.1 1.2007 67616/IH Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J v/advokat Troels

Læs mere

Svarskrift. Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup. Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K.

Svarskrift. Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup. Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K. Svarskrift Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K. Supplerende sagsfremstilling 09 opfordringer Som det fremg~r af stcevningen

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Advokatjirmaet Tommy V. Christiansen AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT

Advokatjirmaet Tommy V. Christiansen AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT Troels Lind Pedersen Advokat Sillen Frichs Vej 42A 8230 Abyh0j, Arhus TIt: 7011 0800 Fax 7011 0801 26.11.2008 67616/ MST/ins AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT TIL VESTRE LANDSRET Aarestrup Planteskole Aarestrupvej

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

AFG0RELSE TRUFFET AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007. ToldSkat 0stjylland, Region Viborg

AFG0RELSE TRUFFET AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007. ToldSkat 0stjylland, Region Viborg AFG0RELSE TRUFFET AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 Advokatjirmaet Tommy V. Chrijtiansen 0v Klager: Aarestrup Planteskole Myndighed: ToldSkat 0stjylland, Region Viborg Klagen vedf.0rer hreftelse for

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 Advokatjirmaet Tommy V. Chri.Jt{ansen BILAGNR. L I afgerelsen har deltaget: Erik S. M. Hansen, Leif Aamand, Christen Serensen, Mogens Hjort Heinsen

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle 06/11 '07 TIlE 08: 39 FAX --... Advokatfir.maet Tommy V Christiansen 1. The parties: As Nursery Denmark CVR No. DK53035914 Sara no Noreikos II Taikos pro 127-6, K1aipede Lithuania CVRNo. LT100001246211

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx.

Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. Del af Beskæftigelsesministeriet 3 lokationer Link mellem danske virksomheder og udenlandske kandidater - højt kvalificerede medarbejdere fx. ingeniør, IT, sundhed osv. Rekruttering, rådgivning, information

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. no 2014-19 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses:

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl.

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl. BKI nr 48 af 08/12/2005 Offentliggørelsesdato: 21-12-2005 Udenrigsministeriet Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Engelsk tekst Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation

Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektbeskrivelse... 3 Projektansvarlig... 3 Formål... 3 Namespace... 3 Skemafiler... 3 Kontrol... Error! Bookmark

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS

DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS DANISH CENSUS HEADINGS WITH ENGLISH TRANSLATIONS Danish and English texts are not written full, but includes only words which are necesssay to give a correct understanding B. PROVINSBYER CITIES Year and

Læs mere

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2.

6. Lovgrundlag for tilladelsen Lægemiddelloven - Lov om lægemidler, 39, stk. 1 og 2. Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter til human brug Manufacturer s / Importer s Authorisation regarding Human Medicinal Products Sundhedsstyrelsen godkender hermed,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 05. 12. årgang. 2012-03-02 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 05. 12. årgang. 2012-03-02 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 05. 12. årgang. 2012-03-02 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 80 Ændringer til design... 86

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Spørgsmål svar pr. 16. april til prækvalifikation 2

Spørgsmål svar pr. 16. april til prækvalifikation 2 Spørgsmål svar pr. 16. april 2013 - til prækvalifikation 2 1 Add. Del III.1.1 Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Ordregiver gør opmærksom på, at der ved tilbudsafgivelse skal foreligge dokumentation

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Anmeldelse af ansættelsesforhold hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse af et konkret ansættelsesforhold

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2016-16 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Investigation of preventable risk

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Udgående dokument Indhentelse af tilbud fra mægler på udarbejdelse af købsaftale - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San José State University (SJSU) Study Abroad

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San José State University (SJSU) Study Abroad Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San José State University (SJSU) Study Abroad Side 1 Apply Now Her vælger du blot det relevante semester under punktet Semester at SJSU (eks. Spring

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon 3376 0909 Fax 3376 0808 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J CVR-nr. 10242894 EAN-nr. 5798000033726 Isr@lsr.dk www.lsr.dk Vibeke Persson

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere