BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision"

Transkript

1 BILAG Aarestrup Planteskole vlkurt Christensen Aarestrupvej Karup Sdr. Boulevard Skive Telefon Ean. nr ,. juni 2006 GVR-nr Jells Westergaard Skallerevisor Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision jens. Direkle Fax Skive har den 8 juni 2006 foretaget en uanmeldt kontrol afvirk- Skattecenter somheden. Virksomheden fik ved beseget en underretning pa stedet om kontrolbeseg og orienteret om SKATS kontrolbefejelser,jf. retssikkerhedslovens 5, stk. 6. og at beseget primrert er rettet mod eventuel udenlands arbejdskraft. 1.Arsag til kontroj. Virksomheden er udvalgt til kontrol som et led i kontrolprojektet "Fairplay". 2. Virksomhedsbeskrivelse Aarestrup Planteskole er registreret som gartneri. Virksomheden ~ ejet afkurt Christensen, cplnr er personligt Virksomheden har pa arsplan ca. 17 fuldtidsbeskreftigede leilltiodtagere. Heraf er 3 fastansatte funktionrerer og resten er beskreftiget i produktionen. Endvidere har man en dell.0st ansatte i form af arbejdskraft fra vikarservice samt " B-Iennere" - lokale landmrend, der afregnes med som selvstrendigt erhvervsdrivende. 3. Arbejdsgiverkontrol - spotrevision Skat har i virksomheden talt med felgende personer: Kurt Christensen. Personen er indehaver afvirksomheden Mette Toft Pedersen, bogholder Vidas Simasius, Formand for 8 litauiske arbejdere fra firmaet Saruno Noreikos,! fra Litauen. Indehaver Kurt Christensen oplyser, at den prirn Ere arsag til at han havde entreprisekontakt med det udenlandske fiona er, at han ikke kan fa tilstrrekkelig dansk arbejdskraft, der vii udf0re et sadan hardt og monotomt arbejde.

2 Han oplyser, desuden at denkontrakt der er indgaet er gennemgaet afvirksomhedens advokat, det er sket efter at Skattecenter Skive sidste ar palagde virksomheden indeholdelsespligt mht. arbejdsudleje, sadan at denne kontrakt der er lavet er baseret pa entreprise. Indehaver Kurt Christensen oplyser desuden, at hver medarbejder har skriftlig dokumentation for at de socialt sikret, men at der ikke foreligger en E-l 01 Blanket for hver medarbejder. Det skyldes at der en lidt langsommelig arbejdsgang hos de litauiske myndigheder. Dokumentation herfor vist i form afkort. Indehaver Kurt Christensen var desuden utilfreds med, at sagen mht. hreftelsen for a-skat vedr. de engelske medarbejdere for ikke allerede er afgjort. r- Udfert kontrol Skattecenter Skive har pa stedet gennemfert en samtale med Vidas Simasius og Kurt Christensen og faet kopi af de kontrakter der har vreret i perioden 1.april 2005 til i ar. Vidas Simasius oplyser, at han er formad og reprresentant for firmaet pa stedet, han er den eneste som pa et forstaeligt engelsk kan tale med indehaver Kurt Christensen. Han oplyser athan.tar instrukser alene afkurt Christensen om hvilke marker, der skal plantes, nar marken er tilplantet far han igen afkurt Christensen at vide hvilken ny mark der skal plantes. Foruden tilplantning er deres arbejdsomrade prikling og sortering af planter. De far I aile tilfrelde planteme kart ud til adressen Tinghejvej 8, hvorefter de selv star for resten. Han oplyser, han kun har arbejdet her i Danmark, han arbejdede ogsa her i Danmark to gange sidste ar. Han kom 3. april og forventer at stoppe omkringjuli maned. Nar han er i Litauen arbejder han for Sarono Noreikos 11, det grelder dog ikke for aile 8 arbejdere i sjakket, men de fleste. Han er uddannet ternrer og startede hos Sarono Noreikos 11 for ca. 3 ar siden, han oplyser desuden hanbor hos arbejdsgiveren. Arbejdstiden er ca. 8 timer om dagen, nar det regner indhenter de tiden senere pa ugen, han :rarlen hver 14. dag. Han oplyser desuden, at de botpa adressen Tinghejvej betalt rejsen, maden keber de selv mest i silkeborg. 8. Deres arbejdsgiver har Pa baggrund af de kontrakter der blev forevist, vii sagen blive vurderet, om der er tale om en egentlig entreprise kontrakt eiler der er tale om arbejdsudleje og om der.lden forbindelse skal opkrreves arbejdsudlejeskat. Kurt Christensen fik inden medet afsluttes en kopi af det interview skema, som skattecenter Skive lavede pa baggrund af spergsmalene til Vidas Sirriasius. Konklusion vedr. Entreprise kontrakt ejler arbejdsudleje. Skattecenter Skive vii geme inden der bliver foretaget yderligere vurdering i sagen anmode virksomheden om at indsende kontrakteme oversat til dansk inden 14. dage, for at undga at der pa grund af oversrettelsesfejl laves noget forkert i sagen, samt eventuelt komme med bemrerkninger til det derindtil nu er beskrevet i sagen.

3 Der i alt jf. opgmejse udbetajt kr. til Sarono Noreikos 11, der er en samiet fakturarrekke fra nr. 8 tij ill. 23, der mangjer dog faktura ill. 16. Andet. Skattecenteret vij i evrigt henvise tii, at davrerende ToJdSkat 0stjyJJand den I. marts 2005 af virksomhedens revisor Deloitte blev anmodet om en afkjaring af hvorvidt ToJdSkat ville peilregge virksomheden indehojdejsespligt. I sa fajd vii pjanteskojen indeholde 30% af den samlede betajing tij virksomheden. DeJoitte 0nskede et hurtigt svar inden 7. marts 2005, se vedjage kopi afbrevet. ToldSkat svarede DeJoitte pro mail den 4.marts~,Det fremgar ikke afderes forespergsel hvilken konkret aftale man nu agter at indga med arbejdskraften fra Litauen. Regionen bevarer derfor forespergslen ud fra den forudsretning, at aftalen indgeis pei samme made og med samme indhold som de foregaende ar. Det lregges endvidere til grund at aftaleparten reelt er en selvstrendig virksomhed og ikke blot en samling afjeditiodtagere. Pa baggrund af de forelagte oplysninger, er det regionens opfattejse, at der i forholdet mellem Aarestrup PlanteskoJe og arbejdskraften fra Litauen er tale om arbejdsudleje. Regleme herom er udferjigt beskrevet i den juridiske vejledning " Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP- bidrag", afsnit C samt pjecen " Arbejdsudleje ", E TIT.125, der findes peiwww.toldskat.dk.. hvorfor der henvises hertil. Begrundelsen er felgende: Det er Aarestrup Planteskole der brerer risikoen for arbejdets resultat. Hvis det efterfelgende viser sig, at der er problemer med de pagreldende planter enten fordi man har plantet for tidligt, for sent eller forkert af en anden grund, sa er det Aarestrup Planteskole der lider det ekonomiske tab herved. Det vii ikke vrere muligt at gere et krav greldende mod den litauiske arbejdskraft til drekning af tabet pei baggrund af den indgaede aftale, idet man alene har udfert en prrecis beskrevet manuel funktion, som er anvist og kontrolleret af Aarestrup Planteskole. Nflr arbejdet er udf0rt og kontro])eret afregnes der for arbejdsydelsen, hvorefter forholdet er ende- Jigt afsluttet mellem parteme. Den overordnede Jedelse af arbejdet pahviler Aarestrup PJanteskoJe. Det er Aarestrup Planteskole der trreffer aile beslutninger omkring plantningen. Eksempelvis hvomar arbejdet skal udferes, hvad der skal pjantes, hvordan der skal plantes, hvilke maskiner der skal anvendes, hvor mange der skaj betjene disse maskiner. Den del af ledejsen af arbejdet der er overladt til den litauiske arbejdskraft vurderes at vrere afunderordnet betydning. Den Jitauiske arbejdskraft medbringer ikke arbejdsredskaber eller materialer, idet Aarestnlp PlanteskoJe stiller disse til radighed. Det har i den forbindeise, efter regionens opfattejse, ingen betydning at man beregner en Jeje for brug afmaskine, nar man afregner mellemvrerendet.

4 Det er Aarestrup Planteskole der fastsretter antallet af arbejdere og disses kvalifikationer. Ovennrevnte ferer til at de litauiske arbejdere bliver begrrenset skattepligtige af lenindkomsten, jf kildeskatteloven 2, stk.l, litra c. Aarestrup Planteskole skal indeholde en endelig A-skat pa 30 %, brutto, jf. kildeskatteloven. 2, stk. 3 og 48 B. Regleme herom er beskrevet nrennere i ovennrevnte vejledninger. De bedes bemrerke, at den litauiske virksomhed som udgangspunkt skal vrere momsregistreret i Danmark. Reglerne er beskrevet i " Momsguide for udenlandske virksomheder " E nr. 104, der findes pa Nar De har forhandlet aftalen pa piads, kan De naturligvis :fa regionens konkrete vurdering af forholdet, se vedlagte kopi afbrevet. ToldSkat 0stjylland traf senere 25. august 2005 afgmelse, hvorefter der statueres lenmootagerforhold, indeholdelsespligt for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag vedmrende arbejds-kraften fra Litaun. Pa baggrund af de konkrete omstrendigheder i sagen er det regionens vurdering, at der vedmrende den omtalte periode ikke er grundlag for at gere hreftelse greldende mod Aarestrup Planteskole. Regionen vii saledes ikke foretage sig videre vedmrende dette forhojd. Safremt Aarestrup Planteskole i fremtiden indgar i lignende arbejdsudlejeforhold pajregges virksomheden indeholdelsespligt i overensstemmelse med ovennrevnte afgmelse. Det bemrerkes, at safremt der indgas en egentlig entreprenerkontrakt med en reel selvstrendig virksomhed fra Litauen eller et andet af de nye esteuropreiske EUlande, skal en sadan virksomhed som udgangspunkt lade sig momsregistrere i Danmark senest 8 dage fer Ieveringen aftjenesteydelser i Danmark. Regleme er beskrevet i " Momsguide for udenjandske virksomheder " E Dr Iovrigt Virksomhedens indehaver Kurt Christensen efterlyste nogle konkrete afgerelser pa dette omrade. Skattecenter Skive kan oplyste, at der netop er truffet afg0relse om indeholdelsespligt og hreftelse jf. vedlagte afgerelse SKM LSR, se kopi.

5 Hvorpa det for Landsskatteretten foreliggende grundlag er retten enig med Told- Skat i, at de polakker, der har udfert arbejde for klageren, ma anses for arbejdsudlejede til ham. Rett~n har herved bl.a. henset til, at C vi D har stillet medarbejdere til radighed for at udfere arbejde for klageren pa dennes ejendom i X, at klageren som ejer af ejendommen og endvidere som er ejer af og direkter for en bygge- og aniregsvirksomhed ma antages at have haft den daglige styring af arbejdet, at klageren ikke har fremlagt den i aftalen af 8. februar 2005 nrevnte arbejdsbeskrivelse af I. januar 2005, og at C vi D ikke har reageret pa ToldSkats henvendelse. De polske arbejdstagere er omfattet afbegrrenset skattepligt til Danmark, j[ kildeskattelovens 2, stk. 1, litni c. Klageren skal indeholde 30%'s bruttoskat i de polske arbejdstageres len, j[ kildeskattelovens 2, stk. 3 og 48. ToldSkat har af mangel af oplysninger om de polske arbejdstageres Ian fastsat indeholdelsespligten til 30% af det samlede vederlag til C vi D. Der er ikke grundlag for at tilsidesrette dette. Hvervgiveren hrefter for en eventuelt manglende indeholdelse af A-skat, j[ kildeskattelovens 69. Retten lregger til grund, at der ikke er beregnet arbejdsmarkedsbidrag m.v. af det udbetaue vederlag, fordi de polske medarbejdere er omfattet af social sikring i Polen

6 Fakturanr 8 af 4/52005 Fakturanr 9 afl6/ Fakturanr 10 af2/ Faktura Dr. 11 af 21/ Faktura ne. 12 afl/ Faktura nr. 13 af 1/ Faktura Dr. 14 af 17/82005 Faktura Dr 15 af2/ Faktura Dr. 17 af25/ Faktura Dr. 18 af6/ Falctura Dr 19 afl6/ Faktumr 20 af 19/ Fakturanr 21 af2/ Faktura nr. 22 af 15/ Faktura nr 23 af23/ udenmoms udenmoms udenmoms udenmoms udenmoms udenmoms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

7 ~Questionnaire staff - checks on employer Spergeskema ansal- ArbejdsgiverkontJOl Foreign workers employed on construction sites, farm houses etc., including substitutes and trainees Udenlantls!e metfarbqdue po byggepladser. ved landbrug osv, herunder vikarer m.m. Nationality Nalionantel t;~hmv\ \- 0 yv» ~~ 0'- ~k ~dtkj4 Name Navn Vi ~ll c;. S\ 'tv" A.. S) \l S \" n--.d ).a.( \J e; '::>{g permanent address Adresselbopcel - I 1 Danish civil registration number (ld-number) Har du et dansk cpr nr Number of passport Evt.. pasn/jmtnet 1'\1'4" ' ~(,l 0 f 2.. Loo '3 ~ When did you arrive to Denmark? Hvomar er du ankommel tii Danmark ~/l(- 2bO~. Do you have a residence and work permit??~ lljk6~ Har du opholds- og arbejdstilladelse (jhjreovetsibllelse: skal bietes at {JeTS01len) Who paid for your travel to OK? 5~ Sk-I\-"d- /\j\y'vaj 0 YV\.k.t N... Hvem hat belau for reisen iii Danmark Civil status, (married, partner or single) Civilslalus. (oift. samjevende eller sinolel Address abroad S'Am~ SU..,..., \/\' rl-u'clyv".-ju4 ns AdTesse i udlandel For how long have your worked as substitute for the Danish company? HvoTlana lid har du arbeidel som vikar for del danske firma Are you working in more than one place? Arbeider du nu andre sledet end her \=-oe- '>/'i., l;:l'f\ \ Li \ (»J 'C.U.'tJ ~ ) hu~n~ a...u -,",V'" sie,)... "'u \ OPt '"...wdm n;ih[, ~.. ~""\rtj iy"\~ ~vve..(.,~ evo... o--be1clt Have you worked other places than here before? ~r...: - e\ ~\ -1-, Har du tidlioere arbeidet andre sleder end her Have you received any instructions how to perform the work? Instru~tion om arbeidels Udf0Jelse If yes, who instructed you? o-f ~ vv-\ C. M J-k... '.)D-l-- 066J e~ Instruklion af hvem c.~ L_ a :!l q~ Where and how do you get your pay/salary? \\) /\'.\.~V C/V" U.!flh -D- tje.- Hvor Oq hvordan fatchjdin 10n udbelalt Who pays it? S, )\ 'Il..\)'v\. ti 'f\\ IN'e.:. \, 0.1 Hvem udbelaler din lfiln How much are you paid for extra lime? Hvad far du ilfiln for overarbeide ~ l-... t." trv--. U-Q.,\-eh When did you receive your recent pay (date)? \-tl \)'P Oalo for sidsle lfilnudbeta/inq ~; J.e'l-..

8 15atefor next pay? Dato for Jr.este ltanudbetalin.how are your working hours and days? Arbejdstider og dage (ej oversattelse: evt vag/plan tages med hjem Who pays board and lodging for you.? Hvem be/aler for kosi i How long do you expect to stay? Hvot Ian lid forvenler du at Y.eTe her What is your occupation outside season? Hvad laver du udenfor Sailsonen Do you also work for this company in your native country? Arbejder du ogsa for firmaet ; hjemlaooet How were you recruited for this job Hvordan er du rekrvlteret What kind of training and/or education do you have? Uddannelse. eks 'tamrer. muter. Antruffet a adressen A~. ~.j\-.uyjv t) ~l9t Beskrivelse af del arbejde der udfores vitit Data, underskrift kontrolmedarbeo der

9 ~.. VlLNlAUS APSKRlTIES VALSTYBINE MOKEScrv INSPEKCIJA Vll.NlUS REGIONAL STATE TAX INSPECTORATE S~rmuk3niqstr. 4, Lt-Oi509Viini~ Lithuania(!.ietun)I>hone (+ 3705) i Fa."( ) AARESTRUP PLANTESKOLE AARESTRUPVEJ 162 DK-7470 KARUP J DENMARK No. ( ).J-iJ"~ Re: Application of Please be informed that in accordance with the Rules for Filling in of Form FR0445 rela~g to.jb.e Applicmion..of.a Foreign.T.~able Entity for VAT Refund (further the Rules)7 approved by Order No. 339 of 25 November 2002 of the State Tax Inspectorate under the Ministry. of Finance of the Republic of Lithuania; your application filed contains the following errors and ". maccuracles:.. 1) ill Section 2, the. type of the activity of the applicant is not indicated (Item 7 of the 2) Section 9' should not contain any entry, since sarono Noreikos I[ (Individual "']~nterprise), code'j , does not comply with the Rules for Appointment of the Fiscal Agent of a Foreign Taxable Entity and the Requirements for a Person as a Fiscal Ag~nt of a'foreign Taxable Entity, approved by Order No. 221 of 04 July 2002 of the Minister of Finance of the Republic ofllthuania (Item 14 of the Rules); 3) Section 10 is completed not precisely, since all three conditions indicated thereof are marked with "X" (Item 15 of the Rules.). Thus marked should be only thos e conditions that are acceptable. 4) in Section-IO "GOQ~S e-aequi:red for Performance of the Following Activities", the activities for which services were received are not indicated; 5) in the table "Goods and Services, the Paid VAT on Which is Applied for Refurid" VA T invoice series are not indicated (Item 16 of the Rules). Together with the application we you should submit: 1) a certificate under the seal, issued by a competent body of a foreign country, confirming that a foreign taxable entity in a foreign country is registered as a VAT payer or an... eqtrivalent taxpayef (Item 5.2 gf the-ru:j:es); _.... 2) OliginaLdu.c.uro.ents....W-oying_.tnepaym~nt ror services acquire9 (bank order, etc.), and..-. copies tb:ereof-cnem-5:.rbrtlie Rules). Ifpayment documents do not contain numbers or bank marks of VAT invoices according to which payments were made, it is required to submit statements from the seller's bank account. If those statements also do not contain the invoice numbers, the responsible person of the seller's company may indicate them, entering his name, surname, and position, under hand and seal.

10 184 The afore-mentioned mistakes and inaccuracies you may correct and the application with the lacking documents submit to the Office of the Vilnius Regional State Inspectorate. In case of failure to submit the required documents withid. 30 days, your application will not be satisfied.. Please be reminded that legal acts, pertaining to VAT refund for foreign taxable entities, you may find in English on the Internet Web site: Sincerely, Acting Deputy Head fyi.. r!.~.~ ~ II ~~:-.._.. f~!:' ' ii... fz~~. ~;,. ~'~ -- ~=.~ ~..

11 , SARUNO NOREIKOS II Jmones kodas Taikos pr ,lt Klaipeda IGAUOJIMAS LE~OFAUTHO~ATION March 31, 200S AS,Saninas Noreika,Sariino-NoreikQsij savininkas,igalioju Vidq Simasiq,asmens kodas ,gyvenantj Taikbs pr ,kiaipeda,lietuva,atstovauti!mones interesus santykiuose su kitomis kompanijomis,imones vardu pasirasyti sutartis,kontraktus,atstovauti imones interesus valstybes ir valdziosinstitudjose ii at1il<ti visus teisinius veiksmus, susijusius su pnones veikla tiek Lietuvoje,tiekuisienyje. Igaliojinlasgalioja iki Sarunas Noreika cifc,~r- I, SfUiiAas Noreika, personal number ,fue owner of Sariino Noreikos Il, herehy authorize Vidas Simasius, personal nuln~er , res. Taikos avo127-16,klaipeda, Lithuania, to represent company's interests at other companies, to sign contracts on behalf of the company, to represent company's interests at the State and authority institutions, -and to perform all legal operations related to the company's activities both in Uthuania and abroad. The Authorization Letter is valid

12 Instruktuojamojo pavarde vardas, Instruktuojamojo asmens kodas Instr:uktuojamojo profesija, SpecialybC lnstrukcijq Mr jll kielcis DUI'lldoxnas rastu --- j(--.m:.l.~

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 Advokatjirmaet Tommy V. Chri.Jt{ansen BILAGNR. L I afgerelsen har deltaget: Erik S. M. Hansen, Leif Aamand, Christen Serensen, Mogens Hjort Heinsen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle 06/11 '07 TIlE 08: 39 FAX --... Advokatfir.maet Tommy V Christiansen 1. The parties: As Nursery Denmark CVR No. DK53035914 Sara no Noreikos II Taikos pro 127-6, K1aipede Lithuania CVRNo. LT100001246211

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

ForC: Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant

ForC: Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant Laodsskatteretteos kendejse af 25. september 2007, j.or. 2-4-1686-0344 Indelwldelsespligt, A-skat, udenlandsk, arbejdskraft Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren var forpligtet til at indeholde A-skat

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon 3376 0909 Fax 3376 0808 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J CVR-nr. 10242894 EAN-nr. 5798000033726 Isr@lsr.dk www.lsr.dk Vibeke Persson

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment Application for Higher Education in Denmark 2012 Application Guide The Coordinated Enrolment Contents Information from the Ministry of Science, Innovation and Higher Education 3 Where to receive guidance?

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment

Application for Higher Education in Denmark. Application Guide. The Coordinated Enrolment Application for Higher Education in Denmark 2012 Application Guide The Coordinated Enrolment Contents Information from the Ministry of Science, Innovation and Higher Education 3 Where to receive guidance?

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

AdJlokll./fi r-p.1fj4? t TonuKY V', Chnw.r:.ns'l!!1

AdJlokll./fi r-p.1fj4? t TonuKY V', Chnw.r:.ns'l!!1 AdJlokll./fi r-p.1fj4? t TonuKY V', Chnw.r:.ns'l!!1 1. The parties: As Nursery Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 DK 7470 Karup Denmark CVRDK53035914 Saruno Noreikos II Taikos pro 127 16 Klaipeda.

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S Ansøgningsskema / Application form PR1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere