KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007"

Transkript

1 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP Advokatjirmaet Tommy V. Chri.Jt{ansen BILAGNR. L I afgerelsen har deltaget: Erik S. M. Hansen, Leif Aamand, Christen Serensen, Mogens Hjort Heinsen Klager: Indkomstar: Myndighed: Aarestrup Planteskole ToldSkat 0stjylland, Region Viborg 2001 ToldSkat har anset Aarestrup Planteskole for pligtig til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte pa p1anteskolen. Det indeholdelses pligtige be10b er opgjort til i alt kr. Landsskatteretten stadfrester ToldSkats afg0reise, idet retten dog anser forholdet for omfattet af reg1eme om arbejdsudleje. Det overlades tii SKAT at foretage de korrektioner, der f0iger heraf, jf. bkg. nr. 974 af 17. oktober 2005, 17, stk. 2.

2 2002 ToldSkat har anset Aarestrup Planteskole for pligtig til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte ptt planteskolen. Det indeholdelses pligtige bel0b er opgjort til i alt kr. Landsskatteretten stadfrester ToldSkats afg0relse, idet retten dog anser forholdet for omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Det overlades til SKAT at foretage de korrektioner, der f01ger heraf, jf. bkg. nr. 974 af 17. oktober 2005, 17, stk To1dSkat har anset Aarestrup Planteskole for pligtig til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte pa planteskolen. Det indeholdelses pligtige be10b er opgjort til i alt kr. Landsskatteretten stadfrester ToldSkats afg0relse, idet retten dog anser forholdet for onifattet af reglerne om arbejdsudleje. Det overlades til SKAT at foretage de korrektioner, der f0lger heraf, jf. bkg. nr. 974 af 17. oktober 2005, 17, stk. 2. Mede my. Klageren og dennes reprresentant har dmftet sagen med Landsskatterettens sagsbehandler. Reprresentanten har endvidere haft lejlighed til at fremlregge sagen for rettens medlemmer pa et m0de. Sagens oplysninger Klageren er registreret som gartneri. Virksomheden er personligt ejet af Kurt Christensen. PA Arsplan har virksomheden ca. 17 fuldtidsbeskreftigede 10nmodtagere. Heraf er 3 fastansatte funktionrerer og resten er beskreftiget i produktionen. Endvidere har virksomheden en del10st ansatte i form af arbejdskraft fra vikarservice samt "B-10nnere" i form aflokale landmrend, der afregnes med som selvstrendigt erhvervsdrivende. Endelig har virksomheden anvendt arbejdskraft fra henholdsvis England og Litauen. Side 2

3 Af en kontrakt udarbejdet afklageren og underskrevet af Adrian Thomas den 4. maj 2001 fremgar f.01gende: "1, the undersigned firm hereby agree the following conditions of work at Aarestrup Planteskole of my employees will do the work of picking up plants and planting during the period of march, april, may and june The exact dates will be by appointment to Aarestrup Planteskole. After finished work Aarestrup Planteskole receive an itemized account for the work done. This will be based on basic information from Aarestrup Planteskole. Der er endvidere fremlagt to udaterede kontrakter, der er stort set enslydende. Af den ene fremgar fulgende: Contract Between Contractor Adrian Thomas and Aarestrup Planteskole a) The job/employees Planting of seedlings of conifers and hardwood trees in different sizes (ungraded). Other kinds of jobs may occur. The employees should be able to work as a separate team. There must be one team leader responsible for the teams work as well as for the daily contact. The very same employees are supposed to stay during the period. Though: if any of the employees does not live up to the required standard, the contractor is supposed to find a qualified replacement. The team need to have experience in planting - planting must be carried out professionally, due to exact instructions. 1fthe quality of the work is not agreed the payment can be reduced. b) Payment The job will be piece-rate paid. The team is responsible for counting the amount of plants. The settling of account will be in DKK. Pay for planting is 130 DKKJI000 pes. Payment for other jobs by separate appointment. Side 3

4 Aarestrup Planteskole season. (... ) receives an itemised account about May the 1sl + at the end of the Payment on account only to a: responsible representative from the firm. Max. 5,000 dkk/week. c) Accomodation and transportation The employees must be able to transport themselves - absolute minimum is 1 vehicle for the team. Free accommodation (kitchen, bathroom, tv, beds and duvets and pillows included) is provided. The house should be kept respectable during the period. Extra cleaning, painting and mending are reduced within the final account." Under Adrian Thomas' adresse er anf0rt: "Tax no ". Nummeret er anf0rt i handen. Efter det oplyste har det udf0rte arbejdet bestaet i at betjene en plantemaskine, der k0rer efter en traktor. Maskinen skal betjenes af 5 personer. Der er fremlagt billeder af maskinen. Maskinen, savel som planteme og 0vrigt materiel var ejet afklageren. Der er fremlagt kopi af fire fakturaer fra Adrian Thomas ti1 klageren. To af fakturaeme er dateret den 15. juni 2001, medens de 0vrige er dateret henholdsvis den 3. maj 2002 og den 30. apri Fakturaeme fra 2001 er nummereret som nr. 1 og nr. 3, og lyder pa henholdsvis ,25 kr. og ,00 kr. De omfatter begge "piece work", refusion affrerge samt betaling for husleje. Fakturaen fra 2002 er skrevet pa Adrian Thomas' brevpapir. Fakturaen er ikke nummereret. F01gende fremgar affakturaen: "Invoice Tax ref to Aarestrup Planteskole Contract planting of trees & scrubs 130 kr per 1000 plants Total Planted 18 I 5000 Total kr + Travel expenses 5925 kr Side 4

5 Total kr - subs Total kr." Fakturaen fra 2003 er skrevet pa et blankt stykke papir, men ser i 0vrigt nogenlunde ud som fakturaen fra Fakturaen, der ligeledes er unummereret, lyder pa i alt ,39 kr. Der foreligger timeregnskaber for 2001 for englrendeme, der viser, hvor mange timer, de hver isrer har arbejdet i uge 12, 13 og 14. Timeregnskabeme er udarbejdet pa dansk. Der er fremlagt en rrekke kvitteringer, der viser, at klageren i bende har foretaget ugentlige udbetalinger til flere forskellige navngivne englrendere. De udbetalte bel0b har udgjort mellem kr. og kr. I 2002 har klageren betalt Adrian Thomas kr. om ugen. Der foreligger ikke nogen oplysninger, om hvem der har udf0rt arbejdet i klagerens virksomhed. I 2003 er der ligeledes sket 10bende udbetalinger til Adrian Thomas med ca. en uges mellemrum. Udbetalingeme har - bortset fra et enkelt tilfrelde - udgjort kr. Der foreligger ikke nogen oplysninger, om hvem der har udf0rt arbejdet i klagerens virksomhed If0lge en telefax dateret den 8. juni 2001 har klageren bl.a. bedt Adrian Thomas om at oplyse sit "tax ref. no", idet de danske myndigheder ikke kan genkende det tidligere oply- Adrian Thomas var i de omhandlede ar ikke registreret som virksomhed i Danmark, hverken som arbejdsgiver eller for momspligt. Side 5

6 Told- og Skattestyrelsen har bedt de engelske myndigheder om oplysninger vedmrende Adrian Thomas' virksomhed. HM Revenue & Customshar ved et brev dateret 9. maj 2005 bl.a. svaret f.0lgende: "1 enclose computer printouts in respect of Mr Thomas' self assessment returns for years 2001 through to 2004, which cover the income period 6th April 2000 to 5th April As you will note for each year Mr Thomas has returned profits as a self employed horticultural contractor. It does not appear that he has declared the income received from Aarestrup Planteskole as the income/turnover figures appear to be too low. For the year ended 1st April 2001 he has shown a turnover of only 2,800, year ended 1st April 2002 turnover of only 9,800, year ended 1st April 2003 turnover of only 8,500 and year ended 1st April 2004 turnover of only 9,500. Mr Thomas has not operated an employer's scheme and therefore did not deduct tax from any of the employees listed in the documentation you have provided." En beskrivelse pa engelsk afhvordan planteme skal plantes. En rapport for mark nr..0 50, der oplyses at vrere udtaget onsdag den 9. april 2003, og hvorpa det er anf.0rt, hvor mange fejl, der er fundet, i forskellige bede. En oversigt med angivelse af marknumre, antal bede, meter, antal planter og fejl i procent. Uddrag af en kontrolrapport dateret den 28. juni 2005 udarbejdet af ToldSkat Nordjylland, Region Thisted, vedf0rende Salling Planteskole AlS. Af rapporten fremgar, at Salling Planteskole AlS har k.0bt arbejdskraft gennem bl.a. engelske og irske virksomheder, der i perioder af 2-4 uger om aret har udf.0rt arbejde i form af plantning og beskrering af frugttrreer og roser m.v. Der er udarbejdet kontrakt for hvert stykke arbejde, og de udenlandske virksomheder har haft 5-10 mand med til at udf.0re arbejdet. Regionen konstaterer bl.a., at fakturaeme hverken indeholder k.0bers eller srelgers momsnummer, og det aftales, at der holdes m.0de med regionen inden nreste hold pabegynder nyt arbejde for Salling Planteskole AlS. Referat fra et m.0de afholdt den 11. august 2005 mellem Salling Planteskole AlS og ToldSkat. Baggrunden for m0det var, at der efter skattemyndighedens opfattelse Side 6

7 ikke sker korrekt registrering af de udenlandske virksomheder, idet de skal momsregistreres i Danmark. Det fremgar, at myndigheden bekrrefter, at selskabets k0b af arbejdskraft i udlandet ikke er omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Kopi af to kontrakter, som Salling Planteskole A/S i maj 2006 har indgaet med henholdsvis Eire Contractors og Scott Harold International Horticultural Contractor. Kopi af to kontrakter, som Salling Planteskole i henholdsvis april 2000 og oktober 2000 har indgaet med Adrian Thomas. ToldSkats afgarelse Klageren er for 2001,2002 og 2003 anset for forpligtiget til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vededag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte hos klageren. De indeholdelsespligtige bel0b er opgjort tii i alt henholdsvis kr., kr. og kr. Bel0bene er beregnet pa baggrund af klagerens specifikationer til selvangivelseme for If0lge disse har klageren afholdt f0lgende udgifter tii engeisk arbejdskraft: kr kr kr. I alt kr. Engagementet med den engelske arbejdskraft har ikke karakter af, at Adrian Thomas driver selvstrendig virksomhed her i landet, men af at Adrian Thomas reelt har vreret holdleder/sjakbejds for en rrekke navngivne personer - englrendere - som har udf0rt arbejde for klageren. Der er herefter tale om et 10nmodtager/tjenesteforhold og klageren anses for at vrere arbejdsgiver for de engeiske l0nmodtagere. Side 7

8 Det har ikke vreret muligt at konstatere, om der fmdes en selvstrendig virksomhed der ejes og drives af Adrian Thomas, hvor de engelske arbejdere har vreret ansat som l.0nmodtagere i den omtalte periode. Der er intet oplyst, som indikerer, at der eksisterer en engelsk virksomhed, f.eks. offentlig registrering, df.nr., adresse, nogen form for annoncering eller lignende. Den aftale, der er indgaet mellem klageren og den engelske arbejdskraft, overlader ikke nogen selvstrendighed til englrendeme i forbindelse med arbejdets udf.0relse. Den overordnede ledelse af arbejdet pahviler klageren. Det er klageren, der trreffer aile beslutninger omkring plantningen, eksempelvis hvomar arbejdet skal udf.0res, hvad der skal plantes, hvordan der skal plantes, hvilke maskiner der skal anvendes, hvor mange der skal betjene disse maskiner. Den del af ledelsen af arbejdet der er overladt til den engelske arbejdskraft vurderes at vrere afunderordnet betydning. Det er klageren, der brerer risikoen for arbejdets resultat. Hvis det efterf.0lgende viser sig, at der er problemer med de pagreldende planter, enten fordi man har plantet for tidligt, for sent eller forkert af en anden grund, sa er det klageren, der lider det 0konomiske tab herved. Det vii ikke vrere muligt at g.0re et krav greldende mod den engelske arbejdskraft til drekning af tabet pa baggrund af den indgaede aftale, idet man alene har udf0rt en prrecis beskrevet manuel funktion, som er anvist og kontrolleret afklageren. Nar arbejdet er udf.0rt og kontrolleret, afregnes der for arbejdsydelsen, hvorefter forholdet er endeligt afsluttet mellem parteme. Den eneste risiko englrenderne har, er en eventuel reduktion i den aftalte betaling, hvis arbejdet ikke er udf.0rtkorrekt. Den engelske arbejdskraft medbringer ikke arbejdsredskaber eller materialer, idet klageren, der stiller disse til radighed. Klageren s.0rgerfor indkvartering i arbejdsperioden. Klageren afholder aile udgifter i forbindelse med arbejdets udf.0relse. Klageren disponerer over og har ansvaret for arbejdspladsen. Vederlaget beregnes ud fra antallet af plantede planter, hvilket er almindeligt ved akkordafhmning af l.0nmodtagere. Det er klageren, der fastsretter antallet af arbejdere og disses kvalifikationer. Side 8

9 Den engelske arbejdskraft ses ikke at have haft andre hvervgivere i de omtalte perioder. Klagerens oplysninger om, at Adrian Thomas havde en rrekke medarbejdere, som arbejdede pa andre samtidige projekter/entrepriser, fordelt rundt i Danmark er udokumenteret, og det har ikke vreret muligt for SKAT at fremskaffe oplysninger om disse andre projekter/entrepriser. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i cirkulrere ill. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven, pkt De udbetalte be10b er A-indkomst i henhold til kildeskattelovens 43, stk. 1, der omfatter ethvert vederlag i penge herunder 10n, feriegodtgmelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser, samt vrerdien af fri kost og logi. Da der er tale om indkomst for arbejde udf0rt pa dansk omrade er de engelske arbejdere begrrenset skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens 2, stk. 1, litra a, og bidragspligtige i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens 7, stk. 1 og ATP-Iovens 17f. Efter kildeskattelovens 46, stk. 1, 1. pkt., arbejdsmarkedsfondslovens 11, stk. 1 og 9, samt ATP-lovens 17f, skal den, for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages, i forbindelse med denne udbetaling, indeholde forel0big skat, arbejdsmarkedsbidrag og SPbidrag ide udbetalte be10b. Vedmrende reprresentantens oplysninger om, at det var Adrian Thomas' ansvar at beskreftige arbejdeme fra England eller eventuelt afl0nne dem i stilstandsperioden, hvis maskinen gik i stykker eller man pa grund af darligt vejr ikke kunne anvende den, bemrerkes, at det er udokumenteret, hvilkeaftaler der har vreret mellem Adrian Thomas og de 0vrige engelske arbejdere, samt hvorledes der reelt blev afregnet indbyrdes. Der er imidlertid intet der tyder pa, at Adrian Thomas var ansvarlig for beskreftigelsen eller 10nnen overfor de 0vrige englrendere, hvis det ikke var muligt at udf0re plantearbejdet. Det er derfor udokumenteret, om Adrian Thomas har haft et 0konomisk ansvar overfor de 0vrige i forbindelse med arbejdets udf0relse. Side 9

10 For sa vidt angar reprresentantens opfattelse af, at den opkrrevende skat ligger langt ud over det rimelige, idet et eventuelt krav pa skat skal maksimeres til de skatter, der kan beregnes for de enkelte personer, og at den samlede skattebetaling for en begrrenset skattepligtig person, der oppebrerer en arlig lenindtregt pa kr., i 2001 kan opgeres til eksempelvis ca kr. inklusive bidrag, bemrerkes at eksemplet forudsretter, at den pagreldende person ikke har andre indtregter fra Danmark. Det forhold er som bekendt uafklaret i den konkrete sag, idet der intet er oplyst om, hvad den enkelte arbejder har tjent i Danmark. Safremt en person har haft andre indtregter, fx fra arbejde pa andre gartnerier, vil den samlede skattebetaling blive betydeligt sterre. Det er derfor SKATs opfattelse, at det anferte eksempel ikke viser noget om, i hvilket omfang skattekravet er rimeligt eller korrekt opgjort. Klagerens pastand og argumenter Klagerens reprresentant har fremsat pastand om, at klageren ikke var forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v., da klageren har entreret med en udenlandsk virksomhed, og der ikke bestod et lenmodtager-/tjenesteforhold mellem klageren og medarbejderne i den engelske virksomhed. Klageren fik i vinteren/foraret 2001 behov for at involvere en fremmed virksomhed til omskoling af planter. Det var ikke muligt at ansrette danske sresonarbejdere, som ellers sredvanligt blev ansat til omskoling af planter. Klageren indgik derfor forhandlinger med en engelsk virksomhed om en entreprise i forbindelse med omskoling af planter. Den engelske virksomhed, Adrian Thomas, blev anbefalet af en anden planteskole, der tidligere havde benyttet Adrian Thomas til samme type arbejde. Entrepriserne i 2001, 2002 og 2003 gik ud pa, at Adrian Thomas skulle omskole planter med en specialmaskine. Betaling en var efter antal. Specialmaskinen skal bemandes med 5 personer for at kunne fungereoansvaret for bemanding af maskinen pahvilede Adrian Thomas. Adrian Thomas ansatte primrert engelsk arbejdskraft og skiftede i perioder medarbejdere ud med andre medarbejdere, han havde pa andre samtidige projekter i Danmark. I en kortere peri ode havde Adrian Thomas saledes ogsa 2 portugisere tilknyttet arbejdet hos klageren. Adrian Thomas havde saledes en rrekke medarbejdere fordelt rundt i Danmark, som han kunne Side 10

11 udnytte pa de enkelte entrepriser, som det nu var hensigtsmressigt i hans virksomhed. Da maskinen altid skulle bemandes med 5 personer, kunne Adrian Thomas saledes ved sygdom rekvirere en medarbejder fra et andet projekt. Adrian Thomas arbejdede selv en stor del aftiden pa andre planteskoler. Adrian Thomas af1 mnedeformentlig sine medarbejdere pa timebasis. I tilfrelde affrost og dfirligt vejr, hvor specialmaskinen ikke kunne k0re, var det Adrian Thomas, der var ansvarlig for at beskreftige medarbejdeme fra England my. pa andre projekter pa andre planteskoler. Safremt specialmaskinen gik i stykker, var det ligeledes Adrian Thomas, der var ansvarlig for reparation og af]0nning af sine medarbejdere i stilstandsperioden. Afregningen til Adrian Thomas skete i henhold til faktura. Klageren har ikke indeholdt A- skat my. af de betalte bel0b til den engelske virksomhed Adrian Thomas. Klageren havde ogsa samtidig sine egne sredvanlige sresonarbejdere. Disse var af]0nnet i henhold til overenskomsten pa omradet med fast timel0n. Timel0nnen for medarbejdere med mindst Y:z firs relevant erhvervserfaring udgjorde i 2001, 2002 og 2003 henholdsvis 96,62 kr. 99,21 kr. og 101,90 kr. I ti1frelde af dfirligt vejr satte planteskolen disse sresonmedarbejdere til andet arbejde, som f.eks. sortering af planter, da man naturligvis var forpligtet til at betale sresonmedarbejdemes timel0n. Klageren har naturligvis opfyldt sine arbejdsgiverforpligtelser og indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i disse sresonmedarbejderes 10n. Klageren har ikke siden 2003 indgaet aftaler med Adrian Thomas, da kvaliteten af det udf0rte arbejde ikke var tilfredsstillende. Klageren var ikke forpligtiget til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingeme til den engelske virksomhed, Adrian Thomas, da klageren har kontraheret med en udenlandsk virksomhed, der har udf0rt arbejde i Danmark. Klageren har indgaet en aftale om udf0relse af en del af produktionen iplanteskolen med Adrian Thomas, hvorfor det er den engelske virksomhed, der skal anses for at have drevet virksomhed i Danmark. Adrian Side 11

12 Thomas burde have registreret sin virksomhed hos de danske skatte- og afgiftsmyndigheder. Et eventuelt krav pa betaling af dansk skat mv. skal saiedes rettes til Adrian Thomas. Det kan ikke palregges en dansk virksomhed at unders0ge, hvorvidt aftaleparten indeholder skat af sine medarbejderes 10n. Adrian Thomas udf0rer selvstrendig erhvervsvirksomhed i Danmark via sine medarbejdere, og der er ikke tale om et l0nmodtagerforhold mellem de pagreldende personer i den engelske virksomhed og klageren af f0lgende grunde: Klageren har indgaet aftaler med Adrian Thomas om omskoling af planter. Den engelske virksomhed har i kortere perioder udf0rt arbejde i Danmark for klageren i arene Der er saiedes tale om enkeltstaende ordrer. Adrian Thomas har side10bende med entreprisen hos klageren haft medarbejdere pa andre projekter i Danmark. Det var Adrian Thomas, der havde ansvaret for udvrelgelse og ansrettelse af arbejdskraft. Der er ikke indgaet ansrettelsesaftalermellem klageren og de pagreldende personer. Det var Adrian Thomas, der aftalte og udbetalte l0n til den enkelte medarbejder. Det var Adrian Thomas, der bar risikoen for, at medarbejdeme havde noget arbejde de kunne udf0fe. Var medarbejdeme syge, var det Adrian Thomas, der var ansvarlig for at finde medarbejdere, saledes at specialmaskinen var bemandet med 5 personer. Der har ikke deltaget medarbejdere fra klageren. Adrian Thomas kan og har omdirigeret sine medarbejdere i Danmark, som det passede i hans virksomhed. Adrian Thomas har anf0rt et tax nummer (nr ) pa sine fakturaer, og er registreret ved de engelske myndigheder som selvstrendig erhvervsdrivende. Adrian Thomas' virksomhed er registreret som "horticultural contractor" i UK. Denne virksomhedsbetegnelse drekker over, at Adrian Thomas driver gartneri og planteskolevirksomhed og/eller er leverand0r til virksomheder, der driver gartneri og planteskolevirksomhed. De ydelser, som Adrian Thomas og hans virksomhed Side 12

13 har leveret til klageren, er saledes omfattet af den virksomhed, som Adrian Thomas normalt driver. I det daglige havde klageren ikke nogen instruktionsbef0jelser over arbejdskraften fra den engelske virksomhed. Klageren k0bte den pagreldende ydelse, og arbejdet skulle efter aftale udf0res efter generelle kvalitetsbestemmelser, jf. bl.a. at det fremgar af kontrakterne mellem Adrian Thomas og klageren, at "there must be one team builder responsible for the teamwork as well as for the daily contact". Blev arbejdet ikke udf0rt tilfredsstillende, fremgar det afkontrakten, at beta1ingen kunne reduceres, hvilket ogsa er sket. Der er stor forskel pa handteringen af egne sresonmedarbejdere og medarbejdeme i Adrian Thomas' virksomhed. Klageren havde ingen kontakt med Adrian Thomas' medarbejdere. Honoraret b1ev betalt efter regning som et bruttobe10b. Honoraret opg0res efter antallet af planter, der var p1antet. I forhold til afl0nning af sresonmedarbejdere er der med stykafregningen til Adrian Thomas mulighed for et virksomhedsoverskud. Ansvaret og risikoen for det udf0rte arbejde pahvilede Adrian Thomas. Var det udf0rte arbejde ikke i orden, var det saiedes den engelske virksomhed, som i forbindelse med overdragelsen matte tale, at der ikke ville ske fuld betaling for arbejdet. Dette fremgar bl.a. af en af stykafregningeme for en vis mrengde planter, der blev vresentligt nedsat, da planterne ikke var plantet tilstrrekkeligt dybt. Afta1en giver ikke de engelske medarbejdere nogen rettigheder i forhold til pension, feriepenge, social sikring, sygdom mv. Det fremgar af materialet fra de engelske myndigheder, at Adrian Thomas har selvangivet indkomster i England fra selvstrendig virksomhed. Ved vurdering af, om der er tale om et tjenesteforhold, lregges der vregt pa de i cirkulrere nr. 129 af 4. juli 1994, pkt nrevnte kriterier. Klageren opfylder ingen af de vresentlige kriterier, der er nrevnt i cirkulreret. Side 13

14 vregt pa de i cirkulrerets punkt nrevnte kriterier. Adrian Thomas' virksomhed opfylder de i punkt a tit h nrevnte kriterier i forretningsforholdet med klageren, ligesom Adrian Thomas med sine medarbejdere har udf0rt arbejde for andre virksomheder i Danmark. Adrian Thomas er registreret med selvstrendig virksomhed hos myndighedeme i England. I hvilket omfang han har selvangivet omsretning, herunder omsretning fra Danmark, er klageren uvedkommende. De engelske myndigheder anser det ganske vist for tvivlsomt, om omsretningen fra erhvervsmressig virksomhed ud0vet i Danmark er medtaget i den engelske selvangivelse. Myndighedeme i England fastslar dog ikke dette som en kends- Det er klageren uvedkommende, om Adrian Thomas efter greldende regler i England skul- Ie have vreret momsregistreret og registreret som arbejdsgiver i England. Klageren kcul ikke palregges at unders0ge sadanne forhold i England. Klageren har aktivt og i tilstrrekkeligt omfang unders0gt, om der var tale om en registreret engelsk virksomhed. Klageren har saledes vreret overbevist om, at man entrerede med en udenlandsk virksomhed. Der er ikke hjemmel tit at krreve yderligere unders0gelser afklageren. Der kan i 0vrigt henvises til SKM LSR, hvor chauff0ren pa cykeltaxier, der Var ejet af et cykelfirma, ikke skulle anses for at udf0re personligt arbejde i tjenesteforhold, og der skulle derfor ikke indeholdes A-skat af vederlagene. Der blev bl.a. lagt vregt pa, at chauff0reme havde pataget sig en vis 0konomisk risiko, og at vederlagene var erhvervet direkte fra kundeme samt at der skulle betales leje af cykleme. Endelig har reprresentanten henvist tit Told- og Skatteregion Thisteds afg0relse vedmrende Salling Planteskole A/S hvorefter, at der ikke foreligger arbejdsudleje mht. denne planteskoles brug af arbejdskraft fra henholdsvis England og Irland. Det fremgar ikke af afg0- relsen om, arbejdskraften fra England ogsa omfatter Adrian Thomas, men det kan den muligvis have gjort. Salling Planteskole A/S havde i hvert fald kontrakt med Adrian Thomas i 2000, jf. de fremlagte kontrakter Side 14

15 Vedr0rende regionens sagsfremstilling bemrerkes, at det var naturligt, at den maskine, der blev stillet til radighed for Adrian Thomas, var ejet afklageren, da der var tale om en specialmaskine. Safremt Adrian Thomas skulle have benyttet eget materiel, ville dette pavirke betalingen for det udf0rte arbejde. Da maskinen kun kan betjenes af et bestemt antal personer, var antallet af personer saledes pa forhflnd givet. Ved udf0relse af andet arbej de for klageren, kunne antallet af personer variere. Klageren har ikke over for den engelske virksomhed fastsat antallet af personer. De pagreldende personer skulle have kendskab til plantearbejde, men bortset herfra har klageren ikke stillet krav til deres kvalifikationer. Den engelske virksomhed havde en betydelig 0konomisk risiko, idet darligt vejr (f.eks. frost i jorden eller kraftigt regnvejr), hvor man ikke kunne k0re med maskinen, bevirkede, at man ingen indtjening havde, men Adrian Thomas havde forts at udgifter til medarbejdeme. Dette er ikke en normal 0konomisk risiko i et sredvanligt ansrettelsesforhold. Det er korrekt, at der i bilagsmaterialet for 2001 for den allerf0rste afregning med den engelske virksomhed findes en enkelt timeopg0relse, hvor der ogsa er anf0rt navne pa de pagreldende englrendere, som pa det tidspunkt har udf0rt arbejde pa planteskolen. Opg0relsen er udarbejdet efter aftale med Adrian Thomas og udleveret til ham. Klageren er ikke bekendt med, hvad opgerelsen skulle bruges til, og har ikke efterf0lgende anset det som virksomhedens opgave at udarbejde sammentrellinger for den engelske virksomhed. Klageren kender saledes ikke identiteten pa de ansatte i den engelske virksomhed. Klageren har enkelte gange efter anvisning fra Adrian Thomas udbetalt acontobel0b til de engelske arbejdere. Initiativet hertil kom udelukkende fra Adrian Thomas. Det fremgar da ogsa af slutfakturaeme, at de udbetalte acontobel0b er modregnet i det siutbel0b, der er faktureret. Det er uden betydning, at der i flere tilfrelde er udbetalt acontobei0b direkte til den enkelte ansatte hos Adrian Thomas. Det er netop aftalt i kontrakten med Adrian Thomas, at dette kun kan ske efter hans anvisninger. Klageren var saledes pa ingen made bekendt med, hvordan og hvor meget Adrian Thomas har afregnet med sine medarbejdere. Bortset fra et mindre bel0b pa kr. i 2003 er aile slutfakturaer (afregningsbilag) udarbejdet af Adrian Thomas. Det er ikke korrekt, nar regionen oplyser, at aile bilag er udarbejdet afklageren. Det var saledes Adrian Thomas, der som arbejdsgiver afregner 10n my. Side 15

16 til sine medarbejdere. Det er ikke korrekt, at klageren betalte for de engelske arbejderes rejseudgifter. I henhold til kontrakten, er det Adrian Thomas, der betalte for rejseudgifterne, som efter udf.0rt arbejde kunne faktureres til klageren. Klageren har saiedes ikke bestilt rejserne og var ikke pligtig til at refundere rejseudgifterne, f1~rydelsen VaT tilfredsstillende leveret i Danmark. Udgifter afholdt til rejse til Danmark er saledes betalt for Adrian Thomas' regning og risiko. Det er korrekt, at der i 2001 er betalt for husleje. Afregningen herfor er sket gennem Adrian Thomas, og ikke hos hver enkelt engelske arbejder. Fra og med 2002 er der aftalt frel- Ies bolig til radighed. Det er ikke muiigt at tilmelde sig i folkeregisteret i Danmark, nar opholdet i Danmark er afkortere varighed (under 6 maneder). Vederlaget var ikke i overvejende grad nettoindkomst for indkomstmodtageren. En betaling pa ca kr. ( kr. pro maned pro person) for 5 personers arbejde i ca. 4~ uge kan nreppe anses for nettol.0n. Til sammenligning har en ansat sresonmedarbejder en manedsl.0n pa ca kr. Betaling for det udf.0rte arbejde har haft en sadan st.0rrelse, at klageren matte ga ud fra, at der udover l.0nnen til de engelske arbejdere ogsa var piads til et virksomhedsoverskud. De punkter, der anf.0res i sagsfremstillingen, som skulle tale for, at der var et l.0nmodtagerforhold til klageren er saledes ikke til stede. Der er i.0vrigt ikke hjemmel til at afkrreve klageren 60% skat af de foretagne udbetalinger, nar den endelige skat, som eventuelt skulle have vreret betalt af de pagreldende personer, safremt de var skattepligtige til Danmark, utvivisomt er langt mindre. Den skat, som ToldSkat 0stjylland opkrrever hos klageren, ligger langt ud over det rimelige. Et eventuelt krav pa skattebel.0b skal maksimeres til de skatter, der kan beregnes for de enkelte personero For en begrrenset skattepligtig person, der oppebrerer en arlig l.0nindtregt pa kr., udg.0r den samlede skattebetaling my. i 2001 til eksempe1 ca kr. inklusive bidrag, jf. Told- og Skattestyrelsens vejledning om "Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag", afsnit K.3: "Det tilsvarsbel.0b, der opkrreves hos den indeholdelsespligtige, ma ikke overstige indkomstmodtagerens samlede, ikke betalte restskat eksklusiv procenttillreg og eventuelle morarenter for det pagreldende indkomstar." Side 16

BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision

BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision BILAG Aarestrup Planteskole vlkurt Christensen Aarestrupvej 162 7470 Karup Sdr. Boulevard 14 7800 Skive Telefon 72221818 Ean. nr. 5798000033856 skat@skaldk www.skal.dk 1,. juni 2006 GVR-nr. 53 03 59 14

Læs mere

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger

Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger Af: Allan Bjergene Christensen Vejleder: John Engsig Indholdsfortegnelse 1. Forord...5 2. Resume / Summary...6 3. Indledning...9 3.1. Problemformulering...10 3.2. Afgrænsning...10 3.3. Metodevalg...11

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET

DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET "Alminde1ige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlregsvirksomhed" er udfrerdigetefter indstilling af et udvalg, nedsat af Bo1igministeriet, med reprresentation for:. DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/4 2000 ApS og HKR Holding af

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

UDSK RI F T DOM. 2727056 Canada. mod. Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com

UDSK RI F T DOM. 2727056 Canada. mod. Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com - CRI UDSK RI F T A F SØ- & H A ND E LSR E T T E NS D O M B O G DOM Afsagt den 26. februar 2010 H- 95-06 2727056 Canada (opr. MJM Athletic Surplus Inc.) (Advokat Jacob Mosegaard Larsenz) mod 1) Con.Com

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014 Infomøde Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning Dansk Industri 3. oktober 2014 Ikke arbejdsudleje Side 2 3. oktober 2014 Arbejdsudleje Begrebet arbejdsudleje

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere