KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007"

Transkript

1 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP Advokatjirmaet Tommy V. Chri.Jt{ansen BILAGNR. L I afgerelsen har deltaget: Erik S. M. Hansen, Leif Aamand, Christen Serensen, Mogens Hjort Heinsen Klager: Indkomstar: Myndighed: Aarestrup Planteskole ToldSkat 0stjylland, Region Viborg 2001 ToldSkat har anset Aarestrup Planteskole for pligtig til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte pa p1anteskolen. Det indeholdelses pligtige be10b er opgjort til i alt kr. Landsskatteretten stadfrester ToldSkats afg0reise, idet retten dog anser forholdet for omfattet af reg1eme om arbejdsudleje. Det overlades tii SKAT at foretage de korrektioner, der f0iger heraf, jf. bkg. nr. 974 af 17. oktober 2005, 17, stk. 2.

2 2002 ToldSkat har anset Aarestrup Planteskole for pligtig til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte ptt planteskolen. Det indeholdelses pligtige bel0b er opgjort til i alt kr. Landsskatteretten stadfrester ToldSkats afg0relse, idet retten dog anser forholdet for omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Det overlades til SKAT at foretage de korrektioner, der f01ger heraf, jf. bkg. nr. 974 af 17. oktober 2005, 17, stk To1dSkat har anset Aarestrup Planteskole for pligtig til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte pa planteskolen. Det indeholdelses pligtige be10b er opgjort til i alt kr. Landsskatteretten stadfrester ToldSkats afg0relse, idet retten dog anser forholdet for onifattet af reglerne om arbejdsudleje. Det overlades til SKAT at foretage de korrektioner, der f0lger heraf, jf. bkg. nr. 974 af 17. oktober 2005, 17, stk. 2. Mede my. Klageren og dennes reprresentant har dmftet sagen med Landsskatterettens sagsbehandler. Reprresentanten har endvidere haft lejlighed til at fremlregge sagen for rettens medlemmer pa et m0de. Sagens oplysninger Klageren er registreret som gartneri. Virksomheden er personligt ejet af Kurt Christensen. PA Arsplan har virksomheden ca. 17 fuldtidsbeskreftigede 10nmodtagere. Heraf er 3 fastansatte funktionrerer og resten er beskreftiget i produktionen. Endvidere har virksomheden en del10st ansatte i form af arbejdskraft fra vikarservice samt "B-10nnere" i form aflokale landmrend, der afregnes med som selvstrendigt erhvervsdrivende. Endelig har virksomheden anvendt arbejdskraft fra henholdsvis England og Litauen. Side 2

3 Af en kontrakt udarbejdet afklageren og underskrevet af Adrian Thomas den 4. maj 2001 fremgar f.01gende: "1, the undersigned firm hereby agree the following conditions of work at Aarestrup Planteskole of my employees will do the work of picking up plants and planting during the period of march, april, may and june The exact dates will be by appointment to Aarestrup Planteskole. After finished work Aarestrup Planteskole receive an itemized account for the work done. This will be based on basic information from Aarestrup Planteskole. Der er endvidere fremlagt to udaterede kontrakter, der er stort set enslydende. Af den ene fremgar fulgende: Contract Between Contractor Adrian Thomas and Aarestrup Planteskole a) The job/employees Planting of seedlings of conifers and hardwood trees in different sizes (ungraded). Other kinds of jobs may occur. The employees should be able to work as a separate team. There must be one team leader responsible for the teams work as well as for the daily contact. The very same employees are supposed to stay during the period. Though: if any of the employees does not live up to the required standard, the contractor is supposed to find a qualified replacement. The team need to have experience in planting - planting must be carried out professionally, due to exact instructions. 1fthe quality of the work is not agreed the payment can be reduced. b) Payment The job will be piece-rate paid. The team is responsible for counting the amount of plants. The settling of account will be in DKK. Pay for planting is 130 DKKJI000 pes. Payment for other jobs by separate appointment. Side 3

4 Aarestrup Planteskole season. (... ) receives an itemised account about May the 1sl + at the end of the Payment on account only to a: responsible representative from the firm. Max. 5,000 dkk/week. c) Accomodation and transportation The employees must be able to transport themselves - absolute minimum is 1 vehicle for the team. Free accommodation (kitchen, bathroom, tv, beds and duvets and pillows included) is provided. The house should be kept respectable during the period. Extra cleaning, painting and mending are reduced within the final account." Under Adrian Thomas' adresse er anf0rt: "Tax no ". Nummeret er anf0rt i handen. Efter det oplyste har det udf0rte arbejdet bestaet i at betjene en plantemaskine, der k0rer efter en traktor. Maskinen skal betjenes af 5 personer. Der er fremlagt billeder af maskinen. Maskinen, savel som planteme og 0vrigt materiel var ejet afklageren. Der er fremlagt kopi af fire fakturaer fra Adrian Thomas ti1 klageren. To af fakturaeme er dateret den 15. juni 2001, medens de 0vrige er dateret henholdsvis den 3. maj 2002 og den 30. apri Fakturaeme fra 2001 er nummereret som nr. 1 og nr. 3, og lyder pa henholdsvis ,25 kr. og ,00 kr. De omfatter begge "piece work", refusion affrerge samt betaling for husleje. Fakturaen fra 2002 er skrevet pa Adrian Thomas' brevpapir. Fakturaen er ikke nummereret. F01gende fremgar affakturaen: "Invoice Tax ref to Aarestrup Planteskole Contract planting of trees & scrubs 130 kr per 1000 plants Total Planted 18 I 5000 Total kr + Travel expenses 5925 kr Side 4

5 Total kr - subs Total kr." Fakturaen fra 2003 er skrevet pa et blankt stykke papir, men ser i 0vrigt nogenlunde ud som fakturaen fra Fakturaen, der ligeledes er unummereret, lyder pa i alt ,39 kr. Der foreligger timeregnskaber for 2001 for englrendeme, der viser, hvor mange timer, de hver isrer har arbejdet i uge 12, 13 og 14. Timeregnskabeme er udarbejdet pa dansk. Der er fremlagt en rrekke kvitteringer, der viser, at klageren i bende har foretaget ugentlige udbetalinger til flere forskellige navngivne englrendere. De udbetalte bel0b har udgjort mellem kr. og kr. I 2002 har klageren betalt Adrian Thomas kr. om ugen. Der foreligger ikke nogen oplysninger, om hvem der har udf0rt arbejdet i klagerens virksomhed. I 2003 er der ligeledes sket 10bende udbetalinger til Adrian Thomas med ca. en uges mellemrum. Udbetalingeme har - bortset fra et enkelt tilfrelde - udgjort kr. Der foreligger ikke nogen oplysninger, om hvem der har udf0rt arbejdet i klagerens virksomhed If0lge en telefax dateret den 8. juni 2001 har klageren bl.a. bedt Adrian Thomas om at oplyse sit "tax ref. no", idet de danske myndigheder ikke kan genkende det tidligere oply- Adrian Thomas var i de omhandlede ar ikke registreret som virksomhed i Danmark, hverken som arbejdsgiver eller for momspligt. Side 5

6 Told- og Skattestyrelsen har bedt de engelske myndigheder om oplysninger vedmrende Adrian Thomas' virksomhed. HM Revenue & Customshar ved et brev dateret 9. maj 2005 bl.a. svaret f.0lgende: "1 enclose computer printouts in respect of Mr Thomas' self assessment returns for years 2001 through to 2004, which cover the income period 6th April 2000 to 5th April As you will note for each year Mr Thomas has returned profits as a self employed horticultural contractor. It does not appear that he has declared the income received from Aarestrup Planteskole as the income/turnover figures appear to be too low. For the year ended 1st April 2001 he has shown a turnover of only 2,800, year ended 1st April 2002 turnover of only 9,800, year ended 1st April 2003 turnover of only 8,500 and year ended 1st April 2004 turnover of only 9,500. Mr Thomas has not operated an employer's scheme and therefore did not deduct tax from any of the employees listed in the documentation you have provided." En beskrivelse pa engelsk afhvordan planteme skal plantes. En rapport for mark nr..0 50, der oplyses at vrere udtaget onsdag den 9. april 2003, og hvorpa det er anf.0rt, hvor mange fejl, der er fundet, i forskellige bede. En oversigt med angivelse af marknumre, antal bede, meter, antal planter og fejl i procent. Uddrag af en kontrolrapport dateret den 28. juni 2005 udarbejdet af ToldSkat Nordjylland, Region Thisted, vedf0rende Salling Planteskole AlS. Af rapporten fremgar, at Salling Planteskole AlS har k.0bt arbejdskraft gennem bl.a. engelske og irske virksomheder, der i perioder af 2-4 uger om aret har udf.0rt arbejde i form af plantning og beskrering af frugttrreer og roser m.v. Der er udarbejdet kontrakt for hvert stykke arbejde, og de udenlandske virksomheder har haft 5-10 mand med til at udf.0re arbejdet. Regionen konstaterer bl.a., at fakturaeme hverken indeholder k.0bers eller srelgers momsnummer, og det aftales, at der holdes m.0de med regionen inden nreste hold pabegynder nyt arbejde for Salling Planteskole AlS. Referat fra et m.0de afholdt den 11. august 2005 mellem Salling Planteskole AlS og ToldSkat. Baggrunden for m0det var, at der efter skattemyndighedens opfattelse Side 6

7 ikke sker korrekt registrering af de udenlandske virksomheder, idet de skal momsregistreres i Danmark. Det fremgar, at myndigheden bekrrefter, at selskabets k0b af arbejdskraft i udlandet ikke er omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Kopi af to kontrakter, som Salling Planteskole A/S i maj 2006 har indgaet med henholdsvis Eire Contractors og Scott Harold International Horticultural Contractor. Kopi af to kontrakter, som Salling Planteskole i henholdsvis april 2000 og oktober 2000 har indgaet med Adrian Thomas. ToldSkats afgarelse Klageren er for 2001,2002 og 2003 anset for forpligtiget til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vededag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte hos klageren. De indeholdelsespligtige bel0b er opgjort tii i alt henholdsvis kr., kr. og kr. Bel0bene er beregnet pa baggrund af klagerens specifikationer til selvangivelseme for If0lge disse har klageren afholdt f0lgende udgifter tii engeisk arbejdskraft: kr kr kr. I alt kr. Engagementet med den engelske arbejdskraft har ikke karakter af, at Adrian Thomas driver selvstrendig virksomhed her i landet, men af at Adrian Thomas reelt har vreret holdleder/sjakbejds for en rrekke navngivne personer - englrendere - som har udf0rt arbejde for klageren. Der er herefter tale om et 10nmodtager/tjenesteforhold og klageren anses for at vrere arbejdsgiver for de engeiske l0nmodtagere. Side 7

8 Det har ikke vreret muligt at konstatere, om der fmdes en selvstrendig virksomhed der ejes og drives af Adrian Thomas, hvor de engelske arbejdere har vreret ansat som l.0nmodtagere i den omtalte periode. Der er intet oplyst, som indikerer, at der eksisterer en engelsk virksomhed, f.eks. offentlig registrering, df.nr., adresse, nogen form for annoncering eller lignende. Den aftale, der er indgaet mellem klageren og den engelske arbejdskraft, overlader ikke nogen selvstrendighed til englrendeme i forbindelse med arbejdets udf.0relse. Den overordnede ledelse af arbejdet pahviler klageren. Det er klageren, der trreffer aile beslutninger omkring plantningen, eksempelvis hvomar arbejdet skal udf.0res, hvad der skal plantes, hvordan der skal plantes, hvilke maskiner der skal anvendes, hvor mange der skal betjene disse maskiner. Den del af ledelsen af arbejdet der er overladt til den engelske arbejdskraft vurderes at vrere afunderordnet betydning. Det er klageren, der brerer risikoen for arbejdets resultat. Hvis det efterf.0lgende viser sig, at der er problemer med de pagreldende planter, enten fordi man har plantet for tidligt, for sent eller forkert af en anden grund, sa er det klageren, der lider det 0konomiske tab herved. Det vii ikke vrere muligt at g.0re et krav greldende mod den engelske arbejdskraft til drekning af tabet pa baggrund af den indgaede aftale, idet man alene har udf0rt en prrecis beskrevet manuel funktion, som er anvist og kontrolleret afklageren. Nar arbejdet er udf.0rt og kontrolleret, afregnes der for arbejdsydelsen, hvorefter forholdet er endeligt afsluttet mellem parteme. Den eneste risiko englrenderne har, er en eventuel reduktion i den aftalte betaling, hvis arbejdet ikke er udf.0rtkorrekt. Den engelske arbejdskraft medbringer ikke arbejdsredskaber eller materialer, idet klageren, der stiller disse til radighed. Klageren s.0rgerfor indkvartering i arbejdsperioden. Klageren afholder aile udgifter i forbindelse med arbejdets udf.0relse. Klageren disponerer over og har ansvaret for arbejdspladsen. Vederlaget beregnes ud fra antallet af plantede planter, hvilket er almindeligt ved akkordafhmning af l.0nmodtagere. Det er klageren, der fastsretter antallet af arbejdere og disses kvalifikationer. Side 8

9 Den engelske arbejdskraft ses ikke at have haft andre hvervgivere i de omtalte perioder. Klagerens oplysninger om, at Adrian Thomas havde en rrekke medarbejdere, som arbejdede pa andre samtidige projekter/entrepriser, fordelt rundt i Danmark er udokumenteret, og det har ikke vreret muligt for SKAT at fremskaffe oplysninger om disse andre projekter/entrepriser. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i cirkulrere ill. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven, pkt De udbetalte be10b er A-indkomst i henhold til kildeskattelovens 43, stk. 1, der omfatter ethvert vederlag i penge herunder 10n, feriegodtgmelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser, samt vrerdien af fri kost og logi. Da der er tale om indkomst for arbejde udf0rt pa dansk omrade er de engelske arbejdere begrrenset skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens 2, stk. 1, litra a, og bidragspligtige i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens 7, stk. 1 og ATP-Iovens 17f. Efter kildeskattelovens 46, stk. 1, 1. pkt., arbejdsmarkedsfondslovens 11, stk. 1 og 9, samt ATP-lovens 17f, skal den, for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages, i forbindelse med denne udbetaling, indeholde forel0big skat, arbejdsmarkedsbidrag og SPbidrag ide udbetalte be10b. Vedmrende reprresentantens oplysninger om, at det var Adrian Thomas' ansvar at beskreftige arbejdeme fra England eller eventuelt afl0nne dem i stilstandsperioden, hvis maskinen gik i stykker eller man pa grund af darligt vejr ikke kunne anvende den, bemrerkes, at det er udokumenteret, hvilkeaftaler der har vreret mellem Adrian Thomas og de 0vrige engelske arbejdere, samt hvorledes der reelt blev afregnet indbyrdes. Der er imidlertid intet der tyder pa, at Adrian Thomas var ansvarlig for beskreftigelsen eller 10nnen overfor de 0vrige englrendere, hvis det ikke var muligt at udf0re plantearbejdet. Det er derfor udokumenteret, om Adrian Thomas har haft et 0konomisk ansvar overfor de 0vrige i forbindelse med arbejdets udf0relse. Side 9

10 For sa vidt angar reprresentantens opfattelse af, at den opkrrevende skat ligger langt ud over det rimelige, idet et eventuelt krav pa skat skal maksimeres til de skatter, der kan beregnes for de enkelte personer, og at den samlede skattebetaling for en begrrenset skattepligtig person, der oppebrerer en arlig lenindtregt pa kr., i 2001 kan opgeres til eksempelvis ca kr. inklusive bidrag, bemrerkes at eksemplet forudsretter, at den pagreldende person ikke har andre indtregter fra Danmark. Det forhold er som bekendt uafklaret i den konkrete sag, idet der intet er oplyst om, hvad den enkelte arbejder har tjent i Danmark. Safremt en person har haft andre indtregter, fx fra arbejde pa andre gartnerier, vil den samlede skattebetaling blive betydeligt sterre. Det er derfor SKATs opfattelse, at det anferte eksempel ikke viser noget om, i hvilket omfang skattekravet er rimeligt eller korrekt opgjort. Klagerens pastand og argumenter Klagerens reprresentant har fremsat pastand om, at klageren ikke var forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v., da klageren har entreret med en udenlandsk virksomhed, og der ikke bestod et lenmodtager-/tjenesteforhold mellem klageren og medarbejderne i den engelske virksomhed. Klageren fik i vinteren/foraret 2001 behov for at involvere en fremmed virksomhed til omskoling af planter. Det var ikke muligt at ansrette danske sresonarbejdere, som ellers sredvanligt blev ansat til omskoling af planter. Klageren indgik derfor forhandlinger med en engelsk virksomhed om en entreprise i forbindelse med omskoling af planter. Den engelske virksomhed, Adrian Thomas, blev anbefalet af en anden planteskole, der tidligere havde benyttet Adrian Thomas til samme type arbejde. Entrepriserne i 2001, 2002 og 2003 gik ud pa, at Adrian Thomas skulle omskole planter med en specialmaskine. Betaling en var efter antal. Specialmaskinen skal bemandes med 5 personer for at kunne fungereoansvaret for bemanding af maskinen pahvilede Adrian Thomas. Adrian Thomas ansatte primrert engelsk arbejdskraft og skiftede i perioder medarbejdere ud med andre medarbejdere, han havde pa andre samtidige projekter i Danmark. I en kortere peri ode havde Adrian Thomas saledes ogsa 2 portugisere tilknyttet arbejdet hos klageren. Adrian Thomas havde saledes en rrekke medarbejdere fordelt rundt i Danmark, som han kunne Side 10

11 udnytte pa de enkelte entrepriser, som det nu var hensigtsmressigt i hans virksomhed. Da maskinen altid skulle bemandes med 5 personer, kunne Adrian Thomas saledes ved sygdom rekvirere en medarbejder fra et andet projekt. Adrian Thomas arbejdede selv en stor del aftiden pa andre planteskoler. Adrian Thomas af1 mnedeformentlig sine medarbejdere pa timebasis. I tilfrelde affrost og dfirligt vejr, hvor specialmaskinen ikke kunne k0re, var det Adrian Thomas, der var ansvarlig for at beskreftige medarbejdeme fra England my. pa andre projekter pa andre planteskoler. Safremt specialmaskinen gik i stykker, var det ligeledes Adrian Thomas, der var ansvarlig for reparation og af]0nning af sine medarbejdere i stilstandsperioden. Afregningen til Adrian Thomas skete i henhold til faktura. Klageren har ikke indeholdt A- skat my. af de betalte bel0b til den engelske virksomhed Adrian Thomas. Klageren havde ogsa samtidig sine egne sredvanlige sresonarbejdere. Disse var af]0nnet i henhold til overenskomsten pa omradet med fast timel0n. Timel0nnen for medarbejdere med mindst Y:z firs relevant erhvervserfaring udgjorde i 2001, 2002 og 2003 henholdsvis 96,62 kr. 99,21 kr. og 101,90 kr. I ti1frelde af dfirligt vejr satte planteskolen disse sresonmedarbejdere til andet arbejde, som f.eks. sortering af planter, da man naturligvis var forpligtet til at betale sresonmedarbejdemes timel0n. Klageren har naturligvis opfyldt sine arbejdsgiverforpligtelser og indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i disse sresonmedarbejderes 10n. Klageren har ikke siden 2003 indgaet aftaler med Adrian Thomas, da kvaliteten af det udf0rte arbejde ikke var tilfredsstillende. Klageren var ikke forpligtiget til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingeme til den engelske virksomhed, Adrian Thomas, da klageren har kontraheret med en udenlandsk virksomhed, der har udf0rt arbejde i Danmark. Klageren har indgaet en aftale om udf0relse af en del af produktionen iplanteskolen med Adrian Thomas, hvorfor det er den engelske virksomhed, der skal anses for at have drevet virksomhed i Danmark. Adrian Side 11

12 Thomas burde have registreret sin virksomhed hos de danske skatte- og afgiftsmyndigheder. Et eventuelt krav pa betaling af dansk skat mv. skal saiedes rettes til Adrian Thomas. Det kan ikke palregges en dansk virksomhed at unders0ge, hvorvidt aftaleparten indeholder skat af sine medarbejderes 10n. Adrian Thomas udf0rer selvstrendig erhvervsvirksomhed i Danmark via sine medarbejdere, og der er ikke tale om et l0nmodtagerforhold mellem de pagreldende personer i den engelske virksomhed og klageren af f0lgende grunde: Klageren har indgaet aftaler med Adrian Thomas om omskoling af planter. Den engelske virksomhed har i kortere perioder udf0rt arbejde i Danmark for klageren i arene Der er saiedes tale om enkeltstaende ordrer. Adrian Thomas har side10bende med entreprisen hos klageren haft medarbejdere pa andre projekter i Danmark. Det var Adrian Thomas, der havde ansvaret for udvrelgelse og ansrettelse af arbejdskraft. Der er ikke indgaet ansrettelsesaftalermellem klageren og de pagreldende personer. Det var Adrian Thomas, der aftalte og udbetalte l0n til den enkelte medarbejder. Det var Adrian Thomas, der bar risikoen for, at medarbejdeme havde noget arbejde de kunne udf0fe. Var medarbejdeme syge, var det Adrian Thomas, der var ansvarlig for at finde medarbejdere, saledes at specialmaskinen var bemandet med 5 personer. Der har ikke deltaget medarbejdere fra klageren. Adrian Thomas kan og har omdirigeret sine medarbejdere i Danmark, som det passede i hans virksomhed. Adrian Thomas har anf0rt et tax nummer (nr ) pa sine fakturaer, og er registreret ved de engelske myndigheder som selvstrendig erhvervsdrivende. Adrian Thomas' virksomhed er registreret som "horticultural contractor" i UK. Denne virksomhedsbetegnelse drekker over, at Adrian Thomas driver gartneri og planteskolevirksomhed og/eller er leverand0r til virksomheder, der driver gartneri og planteskolevirksomhed. De ydelser, som Adrian Thomas og hans virksomhed Side 12

13 har leveret til klageren, er saledes omfattet af den virksomhed, som Adrian Thomas normalt driver. I det daglige havde klageren ikke nogen instruktionsbef0jelser over arbejdskraften fra den engelske virksomhed. Klageren k0bte den pagreldende ydelse, og arbejdet skulle efter aftale udf0res efter generelle kvalitetsbestemmelser, jf. bl.a. at det fremgar af kontrakterne mellem Adrian Thomas og klageren, at "there must be one team builder responsible for the teamwork as well as for the daily contact". Blev arbejdet ikke udf0rt tilfredsstillende, fremgar det afkontrakten, at beta1ingen kunne reduceres, hvilket ogsa er sket. Der er stor forskel pa handteringen af egne sresonmedarbejdere og medarbejdeme i Adrian Thomas' virksomhed. Klageren havde ingen kontakt med Adrian Thomas' medarbejdere. Honoraret b1ev betalt efter regning som et bruttobe10b. Honoraret opg0res efter antallet af planter, der var p1antet. I forhold til afl0nning af sresonmedarbejdere er der med stykafregningen til Adrian Thomas mulighed for et virksomhedsoverskud. Ansvaret og risikoen for det udf0rte arbejde pahvilede Adrian Thomas. Var det udf0rte arbejde ikke i orden, var det saiedes den engelske virksomhed, som i forbindelse med overdragelsen matte tale, at der ikke ville ske fuld betaling for arbejdet. Dette fremgar bl.a. af en af stykafregningeme for en vis mrengde planter, der blev vresentligt nedsat, da planterne ikke var plantet tilstrrekkeligt dybt. Afta1en giver ikke de engelske medarbejdere nogen rettigheder i forhold til pension, feriepenge, social sikring, sygdom mv. Det fremgar af materialet fra de engelske myndigheder, at Adrian Thomas har selvangivet indkomster i England fra selvstrendig virksomhed. Ved vurdering af, om der er tale om et tjenesteforhold, lregges der vregt pa de i cirkulrere nr. 129 af 4. juli 1994, pkt nrevnte kriterier. Klageren opfylder ingen af de vresentlige kriterier, der er nrevnt i cirkulreret. Side 13

14 vregt pa de i cirkulrerets punkt nrevnte kriterier. Adrian Thomas' virksomhed opfylder de i punkt a tit h nrevnte kriterier i forretningsforholdet med klageren, ligesom Adrian Thomas med sine medarbejdere har udf0rt arbejde for andre virksomheder i Danmark. Adrian Thomas er registreret med selvstrendig virksomhed hos myndighedeme i England. I hvilket omfang han har selvangivet omsretning, herunder omsretning fra Danmark, er klageren uvedkommende. De engelske myndigheder anser det ganske vist for tvivlsomt, om omsretningen fra erhvervsmressig virksomhed ud0vet i Danmark er medtaget i den engelske selvangivelse. Myndighedeme i England fastslar dog ikke dette som en kends- Det er klageren uvedkommende, om Adrian Thomas efter greldende regler i England skul- Ie have vreret momsregistreret og registreret som arbejdsgiver i England. Klageren kcul ikke palregges at unders0ge sadanne forhold i England. Klageren har aktivt og i tilstrrekkeligt omfang unders0gt, om der var tale om en registreret engelsk virksomhed. Klageren har saledes vreret overbevist om, at man entrerede med en udenlandsk virksomhed. Der er ikke hjemmel tit at krreve yderligere unders0gelser afklageren. Der kan i 0vrigt henvises til SKM LSR, hvor chauff0ren pa cykeltaxier, der Var ejet af et cykelfirma, ikke skulle anses for at udf0re personligt arbejde i tjenesteforhold, og der skulle derfor ikke indeholdes A-skat af vederlagene. Der blev bl.a. lagt vregt pa, at chauff0reme havde pataget sig en vis 0konomisk risiko, og at vederlagene var erhvervet direkte fra kundeme samt at der skulle betales leje af cykleme. Endelig har reprresentanten henvist tit Told- og Skatteregion Thisteds afg0relse vedmrende Salling Planteskole A/S hvorefter, at der ikke foreligger arbejdsudleje mht. denne planteskoles brug af arbejdskraft fra henholdsvis England og Irland. Det fremgar ikke af afg0- relsen om, arbejdskraften fra England ogsa omfatter Adrian Thomas, men det kan den muligvis have gjort. Salling Planteskole A/S havde i hvert fald kontrakt med Adrian Thomas i 2000, jf. de fremlagte kontrakter Side 14

15 Vedr0rende regionens sagsfremstilling bemrerkes, at det var naturligt, at den maskine, der blev stillet til radighed for Adrian Thomas, var ejet afklageren, da der var tale om en specialmaskine. Safremt Adrian Thomas skulle have benyttet eget materiel, ville dette pavirke betalingen for det udf0rte arbejde. Da maskinen kun kan betjenes af et bestemt antal personer, var antallet af personer saledes pa forhflnd givet. Ved udf0relse af andet arbej de for klageren, kunne antallet af personer variere. Klageren har ikke over for den engelske virksomhed fastsat antallet af personer. De pagreldende personer skulle have kendskab til plantearbejde, men bortset herfra har klageren ikke stillet krav til deres kvalifikationer. Den engelske virksomhed havde en betydelig 0konomisk risiko, idet darligt vejr (f.eks. frost i jorden eller kraftigt regnvejr), hvor man ikke kunne k0re med maskinen, bevirkede, at man ingen indtjening havde, men Adrian Thomas havde forts at udgifter til medarbejdeme. Dette er ikke en normal 0konomisk risiko i et sredvanligt ansrettelsesforhold. Det er korrekt, at der i bilagsmaterialet for 2001 for den allerf0rste afregning med den engelske virksomhed findes en enkelt timeopg0relse, hvor der ogsa er anf0rt navne pa de pagreldende englrendere, som pa det tidspunkt har udf0rt arbejde pa planteskolen. Opg0relsen er udarbejdet efter aftale med Adrian Thomas og udleveret til ham. Klageren er ikke bekendt med, hvad opgerelsen skulle bruges til, og har ikke efterf0lgende anset det som virksomhedens opgave at udarbejde sammentrellinger for den engelske virksomhed. Klageren kender saledes ikke identiteten pa de ansatte i den engelske virksomhed. Klageren har enkelte gange efter anvisning fra Adrian Thomas udbetalt acontobel0b til de engelske arbejdere. Initiativet hertil kom udelukkende fra Adrian Thomas. Det fremgar da ogsa af slutfakturaeme, at de udbetalte acontobel0b er modregnet i det siutbel0b, der er faktureret. Det er uden betydning, at der i flere tilfrelde er udbetalt acontobei0b direkte til den enkelte ansatte hos Adrian Thomas. Det er netop aftalt i kontrakten med Adrian Thomas, at dette kun kan ske efter hans anvisninger. Klageren var saledes pa ingen made bekendt med, hvordan og hvor meget Adrian Thomas har afregnet med sine medarbejdere. Bortset fra et mindre bel0b pa kr. i 2003 er aile slutfakturaer (afregningsbilag) udarbejdet af Adrian Thomas. Det er ikke korrekt, nar regionen oplyser, at aile bilag er udarbejdet afklageren. Det var saledes Adrian Thomas, der som arbejdsgiver afregner 10n my. Side 15

16 til sine medarbejdere. Det er ikke korrekt, at klageren betalte for de engelske arbejderes rejseudgifter. I henhold til kontrakten, er det Adrian Thomas, der betalte for rejseudgifterne, som efter udf.0rt arbejde kunne faktureres til klageren. Klageren har saiedes ikke bestilt rejserne og var ikke pligtig til at refundere rejseudgifterne, f1~rydelsen VaT tilfredsstillende leveret i Danmark. Udgifter afholdt til rejse til Danmark er saledes betalt for Adrian Thomas' regning og risiko. Det er korrekt, at der i 2001 er betalt for husleje. Afregningen herfor er sket gennem Adrian Thomas, og ikke hos hver enkelt engelske arbejder. Fra og med 2002 er der aftalt frel- Ies bolig til radighed. Det er ikke muiigt at tilmelde sig i folkeregisteret i Danmark, nar opholdet i Danmark er afkortere varighed (under 6 maneder). Vederlaget var ikke i overvejende grad nettoindkomst for indkomstmodtageren. En betaling pa ca kr. ( kr. pro maned pro person) for 5 personers arbejde i ca. 4~ uge kan nreppe anses for nettol.0n. Til sammenligning har en ansat sresonmedarbejder en manedsl.0n pa ca kr. Betaling for det udf.0rte arbejde har haft en sadan st.0rrelse, at klageren matte ga ud fra, at der udover l.0nnen til de engelske arbejdere ogsa var piads til et virksomhedsoverskud. De punkter, der anf.0res i sagsfremstillingen, som skulle tale for, at der var et l.0nmodtagerforhold til klageren er saledes ikke til stede. Der er i.0vrigt ikke hjemmel til at afkrreve klageren 60% skat af de foretagne udbetalinger, nar den endelige skat, som eventuelt skulle have vreret betalt af de pagreldende personer, safremt de var skattepligtige til Danmark, utvivisomt er langt mindre. Den skat, som ToldSkat 0stjylland opkrrever hos klageren, ligger langt ud over det rimelige. Et eventuelt krav pa skattebel.0b skal maksimeres til de skatter, der kan beregnes for de enkelte personero For en begrrenset skattepligtig person, der oppebrerer en arlig l.0nindtregt pa kr., udg.0r den samlede skattebetaling my. i 2001 til eksempe1 ca kr. inklusive bidrag, jf. Told- og Skattestyrelsens vejledning om "Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag", afsnit K.3: "Det tilsvarsbel.0b, der opkrreves hos den indeholdelsespligtige, ma ikke overstige indkomstmodtagerens samlede, ikke betalte restskat eksklusiv procenttillreg og eventuelle morarenter for det pagreldende indkomstar." Side 16

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision

BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision BILAG Aarestrup Planteskole vlkurt Christensen Aarestrupvej 162 7470 Karup Sdr. Boulevard 14 7800 Skive Telefon 72221818 Ean. nr. 5798000033856 skat@skaldk www.skal.dk 1,. juni 2006 GVR-nr. 53 03 59 14

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014 Infomøde Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning Dansk Industri 3. oktober 2014 Ikke arbejdsudleje Side 2 3. oktober 2014 Arbejdsudleje Begrebet arbejdsudleje

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon 3376 0909 Fax 3376 0808 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J CVR-nr. 10242894 EAN-nr. 5798000033726 Isr@lsr.dk www.lsr.dk Vibeke Persson

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle 06/11 '07 TIlE 08: 39 FAX --... Advokatfir.maet Tommy V Christiansen 1. The parties: As Nursery Denmark CVR No. DK53035914 Sara no Noreikos II Taikos pro 127-6, K1aipede Lithuania CVRNo. LT100001246211

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

ForC: Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant

ForC: Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant Laodsskatteretteos kendejse af 25. september 2007, j.or. 2-4-1686-0344 Indelwldelsespligt, A-skat, udenlandsk, arbejdskraft Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren var forpligtet til at indeholde A-skat

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS RegJstrerede RevisorerFRR Revisor@idziak.dk Fan"vej 7 4600 K"ge Tit. 56 63 11 20 Fax 56631164 CVRnr. 71474828 ARSREGNSKAB FOR 2003 Gardlauget Tylvten c/o Herbo-Administration

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal

Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal j.nr. 14-0075841 Tekst til styresignal Arbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal 1. Sammenfatning Der er tale om arbejdsudleje, når en person erhverver indkomst i form af vederlag for personligt

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 2 Regnskabs-/økonomichefen Ud- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen "Willemoesgade 63 - Livjregergade 31".

VEDTJEGTER. for. Ejerforeningen Willemoesgade 63 - Livjregergade 31. Ejerlejlighed 1-16 afmatr.ill. 1550 Udenbys Klredebo BeIiggenhed: Livjregergade 31 Willemoesgade 63, 2100 K0benhavn 0 Anmelder: Anders Meilvang Livjregergade 31, 3 tho 2100 K0benhavn 0 TIL 31 426055 VEDTJEGTER

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere