KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007"

Transkript

1 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP Advokatjirmaet Tommy V. Chri.Jt{ansen BILAGNR. L I afgerelsen har deltaget: Erik S. M. Hansen, Leif Aamand, Christen Serensen, Mogens Hjort Heinsen Klager: Indkomstar: Myndighed: Aarestrup Planteskole ToldSkat 0stjylland, Region Viborg 2001 ToldSkat har anset Aarestrup Planteskole for pligtig til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte pa p1anteskolen. Det indeholdelses pligtige be10b er opgjort til i alt kr. Landsskatteretten stadfrester ToldSkats afg0reise, idet retten dog anser forholdet for omfattet af reg1eme om arbejdsudleje. Det overlades tii SKAT at foretage de korrektioner, der f0iger heraf, jf. bkg. nr. 974 af 17. oktober 2005, 17, stk. 2.

2 2002 ToldSkat har anset Aarestrup Planteskole for pligtig til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte ptt planteskolen. Det indeholdelses pligtige bel0b er opgjort til i alt kr. Landsskatteretten stadfrester ToldSkats afg0relse, idet retten dog anser forholdet for omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Det overlades til SKAT at foretage de korrektioner, der f01ger heraf, jf. bkg. nr. 974 af 17. oktober 2005, 17, stk To1dSkat har anset Aarestrup Planteskole for pligtig til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vederlag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte pa planteskolen. Det indeholdelses pligtige be10b er opgjort til i alt kr. Landsskatteretten stadfrester ToldSkats afg0relse, idet retten dog anser forholdet for onifattet af reglerne om arbejdsudleje. Det overlades til SKAT at foretage de korrektioner, der f0lger heraf, jf. bkg. nr. 974 af 17. oktober 2005, 17, stk. 2. Mede my. Klageren og dennes reprresentant har dmftet sagen med Landsskatterettens sagsbehandler. Reprresentanten har endvidere haft lejlighed til at fremlregge sagen for rettens medlemmer pa et m0de. Sagens oplysninger Klageren er registreret som gartneri. Virksomheden er personligt ejet af Kurt Christensen. PA Arsplan har virksomheden ca. 17 fuldtidsbeskreftigede 10nmodtagere. Heraf er 3 fastansatte funktionrerer og resten er beskreftiget i produktionen. Endvidere har virksomheden en del10st ansatte i form af arbejdskraft fra vikarservice samt "B-10nnere" i form aflokale landmrend, der afregnes med som selvstrendigt erhvervsdrivende. Endelig har virksomheden anvendt arbejdskraft fra henholdsvis England og Litauen. Side 2

3 Af en kontrakt udarbejdet afklageren og underskrevet af Adrian Thomas den 4. maj 2001 fremgar f.01gende: "1, the undersigned firm hereby agree the following conditions of work at Aarestrup Planteskole of my employees will do the work of picking up plants and planting during the period of march, april, may and june The exact dates will be by appointment to Aarestrup Planteskole. After finished work Aarestrup Planteskole receive an itemized account for the work done. This will be based on basic information from Aarestrup Planteskole. Der er endvidere fremlagt to udaterede kontrakter, der er stort set enslydende. Af den ene fremgar fulgende: Contract Between Contractor Adrian Thomas and Aarestrup Planteskole a) The job/employees Planting of seedlings of conifers and hardwood trees in different sizes (ungraded). Other kinds of jobs may occur. The employees should be able to work as a separate team. There must be one team leader responsible for the teams work as well as for the daily contact. The very same employees are supposed to stay during the period. Though: if any of the employees does not live up to the required standard, the contractor is supposed to find a qualified replacement. The team need to have experience in planting - planting must be carried out professionally, due to exact instructions. 1fthe quality of the work is not agreed the payment can be reduced. b) Payment The job will be piece-rate paid. The team is responsible for counting the amount of plants. The settling of account will be in DKK. Pay for planting is 130 DKKJI000 pes. Payment for other jobs by separate appointment. Side 3

4 Aarestrup Planteskole season. (... ) receives an itemised account about May the 1sl + at the end of the Payment on account only to a: responsible representative from the firm. Max. 5,000 dkk/week. c) Accomodation and transportation The employees must be able to transport themselves - absolute minimum is 1 vehicle for the team. Free accommodation (kitchen, bathroom, tv, beds and duvets and pillows included) is provided. The house should be kept respectable during the period. Extra cleaning, painting and mending are reduced within the final account." Under Adrian Thomas' adresse er anf0rt: "Tax no ". Nummeret er anf0rt i handen. Efter det oplyste har det udf0rte arbejdet bestaet i at betjene en plantemaskine, der k0rer efter en traktor. Maskinen skal betjenes af 5 personer. Der er fremlagt billeder af maskinen. Maskinen, savel som planteme og 0vrigt materiel var ejet afklageren. Der er fremlagt kopi af fire fakturaer fra Adrian Thomas ti1 klageren. To af fakturaeme er dateret den 15. juni 2001, medens de 0vrige er dateret henholdsvis den 3. maj 2002 og den 30. apri Fakturaeme fra 2001 er nummereret som nr. 1 og nr. 3, og lyder pa henholdsvis ,25 kr. og ,00 kr. De omfatter begge "piece work", refusion affrerge samt betaling for husleje. Fakturaen fra 2002 er skrevet pa Adrian Thomas' brevpapir. Fakturaen er ikke nummereret. F01gende fremgar affakturaen: "Invoice Tax ref to Aarestrup Planteskole Contract planting of trees & scrubs 130 kr per 1000 plants Total Planted 18 I 5000 Total kr + Travel expenses 5925 kr Side 4

5 Total kr - subs Total kr." Fakturaen fra 2003 er skrevet pa et blankt stykke papir, men ser i 0vrigt nogenlunde ud som fakturaen fra Fakturaen, der ligeledes er unummereret, lyder pa i alt ,39 kr. Der foreligger timeregnskaber for 2001 for englrendeme, der viser, hvor mange timer, de hver isrer har arbejdet i uge 12, 13 og 14. Timeregnskabeme er udarbejdet pa dansk. Der er fremlagt en rrekke kvitteringer, der viser, at klageren i bende har foretaget ugentlige udbetalinger til flere forskellige navngivne englrendere. De udbetalte bel0b har udgjort mellem kr. og kr. I 2002 har klageren betalt Adrian Thomas kr. om ugen. Der foreligger ikke nogen oplysninger, om hvem der har udf0rt arbejdet i klagerens virksomhed. I 2003 er der ligeledes sket 10bende udbetalinger til Adrian Thomas med ca. en uges mellemrum. Udbetalingeme har - bortset fra et enkelt tilfrelde - udgjort kr. Der foreligger ikke nogen oplysninger, om hvem der har udf0rt arbejdet i klagerens virksomhed If0lge en telefax dateret den 8. juni 2001 har klageren bl.a. bedt Adrian Thomas om at oplyse sit "tax ref. no", idet de danske myndigheder ikke kan genkende det tidligere oply- Adrian Thomas var i de omhandlede ar ikke registreret som virksomhed i Danmark, hverken som arbejdsgiver eller for momspligt. Side 5

6 Told- og Skattestyrelsen har bedt de engelske myndigheder om oplysninger vedmrende Adrian Thomas' virksomhed. HM Revenue & Customshar ved et brev dateret 9. maj 2005 bl.a. svaret f.0lgende: "1 enclose computer printouts in respect of Mr Thomas' self assessment returns for years 2001 through to 2004, which cover the income period 6th April 2000 to 5th April As you will note for each year Mr Thomas has returned profits as a self employed horticultural contractor. It does not appear that he has declared the income received from Aarestrup Planteskole as the income/turnover figures appear to be too low. For the year ended 1st April 2001 he has shown a turnover of only 2,800, year ended 1st April 2002 turnover of only 9,800, year ended 1st April 2003 turnover of only 8,500 and year ended 1st April 2004 turnover of only 9,500. Mr Thomas has not operated an employer's scheme and therefore did not deduct tax from any of the employees listed in the documentation you have provided." En beskrivelse pa engelsk afhvordan planteme skal plantes. En rapport for mark nr..0 50, der oplyses at vrere udtaget onsdag den 9. april 2003, og hvorpa det er anf.0rt, hvor mange fejl, der er fundet, i forskellige bede. En oversigt med angivelse af marknumre, antal bede, meter, antal planter og fejl i procent. Uddrag af en kontrolrapport dateret den 28. juni 2005 udarbejdet af ToldSkat Nordjylland, Region Thisted, vedf0rende Salling Planteskole AlS. Af rapporten fremgar, at Salling Planteskole AlS har k.0bt arbejdskraft gennem bl.a. engelske og irske virksomheder, der i perioder af 2-4 uger om aret har udf.0rt arbejde i form af plantning og beskrering af frugttrreer og roser m.v. Der er udarbejdet kontrakt for hvert stykke arbejde, og de udenlandske virksomheder har haft 5-10 mand med til at udf.0re arbejdet. Regionen konstaterer bl.a., at fakturaeme hverken indeholder k.0bers eller srelgers momsnummer, og det aftales, at der holdes m.0de med regionen inden nreste hold pabegynder nyt arbejde for Salling Planteskole AlS. Referat fra et m.0de afholdt den 11. august 2005 mellem Salling Planteskole AlS og ToldSkat. Baggrunden for m0det var, at der efter skattemyndighedens opfattelse Side 6

7 ikke sker korrekt registrering af de udenlandske virksomheder, idet de skal momsregistreres i Danmark. Det fremgar, at myndigheden bekrrefter, at selskabets k0b af arbejdskraft i udlandet ikke er omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Kopi af to kontrakter, som Salling Planteskole A/S i maj 2006 har indgaet med henholdsvis Eire Contractors og Scott Harold International Horticultural Contractor. Kopi af to kontrakter, som Salling Planteskole i henholdsvis april 2000 og oktober 2000 har indgaet med Adrian Thomas. ToldSkats afgarelse Klageren er for 2001,2002 og 2003 anset for forpligtiget til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag i vededag udbetalt til personer fra England, da de anses for ansatte hos klageren. De indeholdelsespligtige bel0b er opgjort tii i alt henholdsvis kr., kr. og kr. Bel0bene er beregnet pa baggrund af klagerens specifikationer til selvangivelseme for If0lge disse har klageren afholdt f0lgende udgifter tii engeisk arbejdskraft: kr kr kr. I alt kr. Engagementet med den engelske arbejdskraft har ikke karakter af, at Adrian Thomas driver selvstrendig virksomhed her i landet, men af at Adrian Thomas reelt har vreret holdleder/sjakbejds for en rrekke navngivne personer - englrendere - som har udf0rt arbejde for klageren. Der er herefter tale om et 10nmodtager/tjenesteforhold og klageren anses for at vrere arbejdsgiver for de engeiske l0nmodtagere. Side 7

8 Det har ikke vreret muligt at konstatere, om der fmdes en selvstrendig virksomhed der ejes og drives af Adrian Thomas, hvor de engelske arbejdere har vreret ansat som l.0nmodtagere i den omtalte periode. Der er intet oplyst, som indikerer, at der eksisterer en engelsk virksomhed, f.eks. offentlig registrering, df.nr., adresse, nogen form for annoncering eller lignende. Den aftale, der er indgaet mellem klageren og den engelske arbejdskraft, overlader ikke nogen selvstrendighed til englrendeme i forbindelse med arbejdets udf.0relse. Den overordnede ledelse af arbejdet pahviler klageren. Det er klageren, der trreffer aile beslutninger omkring plantningen, eksempelvis hvomar arbejdet skal udf.0res, hvad der skal plantes, hvordan der skal plantes, hvilke maskiner der skal anvendes, hvor mange der skal betjene disse maskiner. Den del af ledelsen af arbejdet der er overladt til den engelske arbejdskraft vurderes at vrere afunderordnet betydning. Det er klageren, der brerer risikoen for arbejdets resultat. Hvis det efterf.0lgende viser sig, at der er problemer med de pagreldende planter, enten fordi man har plantet for tidligt, for sent eller forkert af en anden grund, sa er det klageren, der lider det 0konomiske tab herved. Det vii ikke vrere muligt at g.0re et krav greldende mod den engelske arbejdskraft til drekning af tabet pa baggrund af den indgaede aftale, idet man alene har udf0rt en prrecis beskrevet manuel funktion, som er anvist og kontrolleret afklageren. Nar arbejdet er udf.0rt og kontrolleret, afregnes der for arbejdsydelsen, hvorefter forholdet er endeligt afsluttet mellem parteme. Den eneste risiko englrenderne har, er en eventuel reduktion i den aftalte betaling, hvis arbejdet ikke er udf.0rtkorrekt. Den engelske arbejdskraft medbringer ikke arbejdsredskaber eller materialer, idet klageren, der stiller disse til radighed. Klageren s.0rgerfor indkvartering i arbejdsperioden. Klageren afholder aile udgifter i forbindelse med arbejdets udf.0relse. Klageren disponerer over og har ansvaret for arbejdspladsen. Vederlaget beregnes ud fra antallet af plantede planter, hvilket er almindeligt ved akkordafhmning af l.0nmodtagere. Det er klageren, der fastsretter antallet af arbejdere og disses kvalifikationer. Side 8

9 Den engelske arbejdskraft ses ikke at have haft andre hvervgivere i de omtalte perioder. Klagerens oplysninger om, at Adrian Thomas havde en rrekke medarbejdere, som arbejdede pa andre samtidige projekter/entrepriser, fordelt rundt i Danmark er udokumenteret, og det har ikke vreret muligt for SKAT at fremskaffe oplysninger om disse andre projekter/entrepriser. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i cirkulrere ill. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven, pkt De udbetalte be10b er A-indkomst i henhold til kildeskattelovens 43, stk. 1, der omfatter ethvert vederlag i penge herunder 10n, feriegodtgmelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser, samt vrerdien af fri kost og logi. Da der er tale om indkomst for arbejde udf0rt pa dansk omrade er de engelske arbejdere begrrenset skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens 2, stk. 1, litra a, og bidragspligtige i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens 7, stk. 1 og ATP-Iovens 17f. Efter kildeskattelovens 46, stk. 1, 1. pkt., arbejdsmarkedsfondslovens 11, stk. 1 og 9, samt ATP-lovens 17f, skal den, for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages, i forbindelse med denne udbetaling, indeholde forel0big skat, arbejdsmarkedsbidrag og SPbidrag ide udbetalte be10b. Vedmrende reprresentantens oplysninger om, at det var Adrian Thomas' ansvar at beskreftige arbejdeme fra England eller eventuelt afl0nne dem i stilstandsperioden, hvis maskinen gik i stykker eller man pa grund af darligt vejr ikke kunne anvende den, bemrerkes, at det er udokumenteret, hvilkeaftaler der har vreret mellem Adrian Thomas og de 0vrige engelske arbejdere, samt hvorledes der reelt blev afregnet indbyrdes. Der er imidlertid intet der tyder pa, at Adrian Thomas var ansvarlig for beskreftigelsen eller 10nnen overfor de 0vrige englrendere, hvis det ikke var muligt at udf0re plantearbejdet. Det er derfor udokumenteret, om Adrian Thomas har haft et 0konomisk ansvar overfor de 0vrige i forbindelse med arbejdets udf0relse. Side 9

10 For sa vidt angar reprresentantens opfattelse af, at den opkrrevende skat ligger langt ud over det rimelige, idet et eventuelt krav pa skat skal maksimeres til de skatter, der kan beregnes for de enkelte personer, og at den samlede skattebetaling for en begrrenset skattepligtig person, der oppebrerer en arlig lenindtregt pa kr., i 2001 kan opgeres til eksempelvis ca kr. inklusive bidrag, bemrerkes at eksemplet forudsretter, at den pagreldende person ikke har andre indtregter fra Danmark. Det forhold er som bekendt uafklaret i den konkrete sag, idet der intet er oplyst om, hvad den enkelte arbejder har tjent i Danmark. Safremt en person har haft andre indtregter, fx fra arbejde pa andre gartnerier, vil den samlede skattebetaling blive betydeligt sterre. Det er derfor SKATs opfattelse, at det anferte eksempel ikke viser noget om, i hvilket omfang skattekravet er rimeligt eller korrekt opgjort. Klagerens pastand og argumenter Klagerens reprresentant har fremsat pastand om, at klageren ikke var forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v., da klageren har entreret med en udenlandsk virksomhed, og der ikke bestod et lenmodtager-/tjenesteforhold mellem klageren og medarbejderne i den engelske virksomhed. Klageren fik i vinteren/foraret 2001 behov for at involvere en fremmed virksomhed til omskoling af planter. Det var ikke muligt at ansrette danske sresonarbejdere, som ellers sredvanligt blev ansat til omskoling af planter. Klageren indgik derfor forhandlinger med en engelsk virksomhed om en entreprise i forbindelse med omskoling af planter. Den engelske virksomhed, Adrian Thomas, blev anbefalet af en anden planteskole, der tidligere havde benyttet Adrian Thomas til samme type arbejde. Entrepriserne i 2001, 2002 og 2003 gik ud pa, at Adrian Thomas skulle omskole planter med en specialmaskine. Betaling en var efter antal. Specialmaskinen skal bemandes med 5 personer for at kunne fungereoansvaret for bemanding af maskinen pahvilede Adrian Thomas. Adrian Thomas ansatte primrert engelsk arbejdskraft og skiftede i perioder medarbejdere ud med andre medarbejdere, han havde pa andre samtidige projekter i Danmark. I en kortere peri ode havde Adrian Thomas saledes ogsa 2 portugisere tilknyttet arbejdet hos klageren. Adrian Thomas havde saledes en rrekke medarbejdere fordelt rundt i Danmark, som han kunne Side 10

11 udnytte pa de enkelte entrepriser, som det nu var hensigtsmressigt i hans virksomhed. Da maskinen altid skulle bemandes med 5 personer, kunne Adrian Thomas saledes ved sygdom rekvirere en medarbejder fra et andet projekt. Adrian Thomas arbejdede selv en stor del aftiden pa andre planteskoler. Adrian Thomas af1 mnedeformentlig sine medarbejdere pa timebasis. I tilfrelde affrost og dfirligt vejr, hvor specialmaskinen ikke kunne k0re, var det Adrian Thomas, der var ansvarlig for at beskreftige medarbejdeme fra England my. pa andre projekter pa andre planteskoler. Safremt specialmaskinen gik i stykker, var det ligeledes Adrian Thomas, der var ansvarlig for reparation og af]0nning af sine medarbejdere i stilstandsperioden. Afregningen til Adrian Thomas skete i henhold til faktura. Klageren har ikke indeholdt A- skat my. af de betalte bel0b til den engelske virksomhed Adrian Thomas. Klageren havde ogsa samtidig sine egne sredvanlige sresonarbejdere. Disse var af]0nnet i henhold til overenskomsten pa omradet med fast timel0n. Timel0nnen for medarbejdere med mindst Y:z firs relevant erhvervserfaring udgjorde i 2001, 2002 og 2003 henholdsvis 96,62 kr. 99,21 kr. og 101,90 kr. I ti1frelde af dfirligt vejr satte planteskolen disse sresonmedarbejdere til andet arbejde, som f.eks. sortering af planter, da man naturligvis var forpligtet til at betale sresonmedarbejdemes timel0n. Klageren har naturligvis opfyldt sine arbejdsgiverforpligtelser og indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i disse sresonmedarbejderes 10n. Klageren har ikke siden 2003 indgaet aftaler med Adrian Thomas, da kvaliteten af det udf0rte arbejde ikke var tilfredsstillende. Klageren var ikke forpligtiget til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingeme til den engelske virksomhed, Adrian Thomas, da klageren har kontraheret med en udenlandsk virksomhed, der har udf0rt arbejde i Danmark. Klageren har indgaet en aftale om udf0relse af en del af produktionen iplanteskolen med Adrian Thomas, hvorfor det er den engelske virksomhed, der skal anses for at have drevet virksomhed i Danmark. Adrian Side 11

12 Thomas burde have registreret sin virksomhed hos de danske skatte- og afgiftsmyndigheder. Et eventuelt krav pa betaling af dansk skat mv. skal saiedes rettes til Adrian Thomas. Det kan ikke palregges en dansk virksomhed at unders0ge, hvorvidt aftaleparten indeholder skat af sine medarbejderes 10n. Adrian Thomas udf0rer selvstrendig erhvervsvirksomhed i Danmark via sine medarbejdere, og der er ikke tale om et l0nmodtagerforhold mellem de pagreldende personer i den engelske virksomhed og klageren af f0lgende grunde: Klageren har indgaet aftaler med Adrian Thomas om omskoling af planter. Den engelske virksomhed har i kortere perioder udf0rt arbejde i Danmark for klageren i arene Der er saiedes tale om enkeltstaende ordrer. Adrian Thomas har side10bende med entreprisen hos klageren haft medarbejdere pa andre projekter i Danmark. Det var Adrian Thomas, der havde ansvaret for udvrelgelse og ansrettelse af arbejdskraft. Der er ikke indgaet ansrettelsesaftalermellem klageren og de pagreldende personer. Det var Adrian Thomas, der aftalte og udbetalte l0n til den enkelte medarbejder. Det var Adrian Thomas, der bar risikoen for, at medarbejdeme havde noget arbejde de kunne udf0fe. Var medarbejdeme syge, var det Adrian Thomas, der var ansvarlig for at finde medarbejdere, saledes at specialmaskinen var bemandet med 5 personer. Der har ikke deltaget medarbejdere fra klageren. Adrian Thomas kan og har omdirigeret sine medarbejdere i Danmark, som det passede i hans virksomhed. Adrian Thomas har anf0rt et tax nummer (nr ) pa sine fakturaer, og er registreret ved de engelske myndigheder som selvstrendig erhvervsdrivende. Adrian Thomas' virksomhed er registreret som "horticultural contractor" i UK. Denne virksomhedsbetegnelse drekker over, at Adrian Thomas driver gartneri og planteskolevirksomhed og/eller er leverand0r til virksomheder, der driver gartneri og planteskolevirksomhed. De ydelser, som Adrian Thomas og hans virksomhed Side 12

13 har leveret til klageren, er saledes omfattet af den virksomhed, som Adrian Thomas normalt driver. I det daglige havde klageren ikke nogen instruktionsbef0jelser over arbejdskraften fra den engelske virksomhed. Klageren k0bte den pagreldende ydelse, og arbejdet skulle efter aftale udf0res efter generelle kvalitetsbestemmelser, jf. bl.a. at det fremgar af kontrakterne mellem Adrian Thomas og klageren, at "there must be one team builder responsible for the teamwork as well as for the daily contact". Blev arbejdet ikke udf0rt tilfredsstillende, fremgar det afkontrakten, at beta1ingen kunne reduceres, hvilket ogsa er sket. Der er stor forskel pa handteringen af egne sresonmedarbejdere og medarbejdeme i Adrian Thomas' virksomhed. Klageren havde ingen kontakt med Adrian Thomas' medarbejdere. Honoraret b1ev betalt efter regning som et bruttobe10b. Honoraret opg0res efter antallet af planter, der var p1antet. I forhold til afl0nning af sresonmedarbejdere er der med stykafregningen til Adrian Thomas mulighed for et virksomhedsoverskud. Ansvaret og risikoen for det udf0rte arbejde pahvilede Adrian Thomas. Var det udf0rte arbejde ikke i orden, var det saiedes den engelske virksomhed, som i forbindelse med overdragelsen matte tale, at der ikke ville ske fuld betaling for arbejdet. Dette fremgar bl.a. af en af stykafregningeme for en vis mrengde planter, der blev vresentligt nedsat, da planterne ikke var plantet tilstrrekkeligt dybt. Afta1en giver ikke de engelske medarbejdere nogen rettigheder i forhold til pension, feriepenge, social sikring, sygdom mv. Det fremgar af materialet fra de engelske myndigheder, at Adrian Thomas har selvangivet indkomster i England fra selvstrendig virksomhed. Ved vurdering af, om der er tale om et tjenesteforhold, lregges der vregt pa de i cirkulrere nr. 129 af 4. juli 1994, pkt nrevnte kriterier. Klageren opfylder ingen af de vresentlige kriterier, der er nrevnt i cirkulreret. Side 13

14 vregt pa de i cirkulrerets punkt nrevnte kriterier. Adrian Thomas' virksomhed opfylder de i punkt a tit h nrevnte kriterier i forretningsforholdet med klageren, ligesom Adrian Thomas med sine medarbejdere har udf0rt arbejde for andre virksomheder i Danmark. Adrian Thomas er registreret med selvstrendig virksomhed hos myndighedeme i England. I hvilket omfang han har selvangivet omsretning, herunder omsretning fra Danmark, er klageren uvedkommende. De engelske myndigheder anser det ganske vist for tvivlsomt, om omsretningen fra erhvervsmressig virksomhed ud0vet i Danmark er medtaget i den engelske selvangivelse. Myndighedeme i England fastslar dog ikke dette som en kends- Det er klageren uvedkommende, om Adrian Thomas efter greldende regler i England skul- Ie have vreret momsregistreret og registreret som arbejdsgiver i England. Klageren kcul ikke palregges at unders0ge sadanne forhold i England. Klageren har aktivt og i tilstrrekkeligt omfang unders0gt, om der var tale om en registreret engelsk virksomhed. Klageren har saledes vreret overbevist om, at man entrerede med en udenlandsk virksomhed. Der er ikke hjemmel tit at krreve yderligere unders0gelser afklageren. Der kan i 0vrigt henvises til SKM LSR, hvor chauff0ren pa cykeltaxier, der Var ejet af et cykelfirma, ikke skulle anses for at udf0re personligt arbejde i tjenesteforhold, og der skulle derfor ikke indeholdes A-skat af vederlagene. Der blev bl.a. lagt vregt pa, at chauff0reme havde pataget sig en vis 0konomisk risiko, og at vederlagene var erhvervet direkte fra kundeme samt at der skulle betales leje af cykleme. Endelig har reprresentanten henvist tit Told- og Skatteregion Thisteds afg0relse vedmrende Salling Planteskole A/S hvorefter, at der ikke foreligger arbejdsudleje mht. denne planteskoles brug af arbejdskraft fra henholdsvis England og Irland. Det fremgar ikke af afg0- relsen om, arbejdskraften fra England ogsa omfatter Adrian Thomas, men det kan den muligvis have gjort. Salling Planteskole A/S havde i hvert fald kontrakt med Adrian Thomas i 2000, jf. de fremlagte kontrakter Side 14

15 Vedr0rende regionens sagsfremstilling bemrerkes, at det var naturligt, at den maskine, der blev stillet til radighed for Adrian Thomas, var ejet afklageren, da der var tale om en specialmaskine. Safremt Adrian Thomas skulle have benyttet eget materiel, ville dette pavirke betalingen for det udf0rte arbejde. Da maskinen kun kan betjenes af et bestemt antal personer, var antallet af personer saledes pa forhflnd givet. Ved udf0relse af andet arbej de for klageren, kunne antallet af personer variere. Klageren har ikke over for den engelske virksomhed fastsat antallet af personer. De pagreldende personer skulle have kendskab til plantearbejde, men bortset herfra har klageren ikke stillet krav til deres kvalifikationer. Den engelske virksomhed havde en betydelig 0konomisk risiko, idet darligt vejr (f.eks. frost i jorden eller kraftigt regnvejr), hvor man ikke kunne k0re med maskinen, bevirkede, at man ingen indtjening havde, men Adrian Thomas havde forts at udgifter til medarbejdeme. Dette er ikke en normal 0konomisk risiko i et sredvanligt ansrettelsesforhold. Det er korrekt, at der i bilagsmaterialet for 2001 for den allerf0rste afregning med den engelske virksomhed findes en enkelt timeopg0relse, hvor der ogsa er anf0rt navne pa de pagreldende englrendere, som pa det tidspunkt har udf0rt arbejde pa planteskolen. Opg0relsen er udarbejdet efter aftale med Adrian Thomas og udleveret til ham. Klageren er ikke bekendt med, hvad opgerelsen skulle bruges til, og har ikke efterf0lgende anset det som virksomhedens opgave at udarbejde sammentrellinger for den engelske virksomhed. Klageren kender saledes ikke identiteten pa de ansatte i den engelske virksomhed. Klageren har enkelte gange efter anvisning fra Adrian Thomas udbetalt acontobel0b til de engelske arbejdere. Initiativet hertil kom udelukkende fra Adrian Thomas. Det fremgar da ogsa af slutfakturaeme, at de udbetalte acontobel0b er modregnet i det siutbel0b, der er faktureret. Det er uden betydning, at der i flere tilfrelde er udbetalt acontobei0b direkte til den enkelte ansatte hos Adrian Thomas. Det er netop aftalt i kontrakten med Adrian Thomas, at dette kun kan ske efter hans anvisninger. Klageren var saledes pa ingen made bekendt med, hvordan og hvor meget Adrian Thomas har afregnet med sine medarbejdere. Bortset fra et mindre bel0b pa kr. i 2003 er aile slutfakturaer (afregningsbilag) udarbejdet af Adrian Thomas. Det er ikke korrekt, nar regionen oplyser, at aile bilag er udarbejdet afklageren. Det var saledes Adrian Thomas, der som arbejdsgiver afregner 10n my. Side 15

16 til sine medarbejdere. Det er ikke korrekt, at klageren betalte for de engelske arbejderes rejseudgifter. I henhold til kontrakten, er det Adrian Thomas, der betalte for rejseudgifterne, som efter udf.0rt arbejde kunne faktureres til klageren. Klageren har saiedes ikke bestilt rejserne og var ikke pligtig til at refundere rejseudgifterne, f1~rydelsen VaT tilfredsstillende leveret i Danmark. Udgifter afholdt til rejse til Danmark er saledes betalt for Adrian Thomas' regning og risiko. Det er korrekt, at der i 2001 er betalt for husleje. Afregningen herfor er sket gennem Adrian Thomas, og ikke hos hver enkelt engelske arbejder. Fra og med 2002 er der aftalt frel- Ies bolig til radighed. Det er ikke muiigt at tilmelde sig i folkeregisteret i Danmark, nar opholdet i Danmark er afkortere varighed (under 6 maneder). Vederlaget var ikke i overvejende grad nettoindkomst for indkomstmodtageren. En betaling pa ca kr. ( kr. pro maned pro person) for 5 personers arbejde i ca. 4~ uge kan nreppe anses for nettol.0n. Til sammenligning har en ansat sresonmedarbejder en manedsl.0n pa ca kr. Betaling for det udf.0rte arbejde har haft en sadan st.0rrelse, at klageren matte ga ud fra, at der udover l.0nnen til de engelske arbejdere ogsa var piads til et virksomhedsoverskud. De punkter, der anf.0res i sagsfremstillingen, som skulle tale for, at der var et l.0nmodtagerforhold til klageren er saledes ikke til stede. Der er i.0vrigt ikke hjemmel til at afkrreve klageren 60% skat af de foretagne udbetalinger, nar den endelige skat, som eventuelt skulle have vreret betalt af de pagreldende personer, safremt de var skattepligtige til Danmark, utvivisomt er langt mindre. Den skat, som ToldSkat 0stjylland opkrrever hos klageren, ligger langt ud over det rimelige. Et eventuelt krav pa skattebel.0b skal maksimeres til de skatter, der kan beregnes for de enkelte personero For en begrrenset skattepligtig person, der oppebrerer en arlig l.0nindtregt pa kr., udg.0r den samlede skattebetaling my. i 2001 til eksempe1 ca kr. inklusive bidrag, jf. Told- og Skattestyrelsens vejledning om "Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag", afsnit K.3: "Det tilsvarsbel.0b, der opkrreves hos den indeholdelsespligtige, ma ikke overstige indkomstmodtagerens samlede, ikke betalte restskat eksklusiv procenttillreg og eventuelle morarenter for det pagreldende indkomstar." Side 16

AFG0RELSE TRUFFET AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007. ToldSkat 0stjylland, Region Viborg

AFG0RELSE TRUFFET AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007. ToldSkat 0stjylland, Region Viborg AFG0RELSE TRUFFET AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 Advokatjirmaet Tommy V. Chrijtiansen 0v Klager: Aarestrup Planteskole Myndighed: ToldSkat 0stjylland, Region Viborg Klagen vedf.0rer hreftelse for

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatfirmaet Troels Lind Pedersen Advokat Seren Frichs Vej 42A 8230 Abyhej, Arhus Tlf. 70Il 0800 Fax 70Il 0801 23.1 1.2007 67616/IH Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J v/advokat Troels

Læs mere

Svarskrift. Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup. Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K.

Svarskrift. Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup. Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K. Svarskrift Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K. Supplerende sagsfremstilling 09 opfordringer Som det fremg~r af stcevningen

Læs mere

Advokatjirmaet Tommy V. Christiansen AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT

Advokatjirmaet Tommy V. Christiansen AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT Troels Lind Pedersen Advokat Sillen Frichs Vej 42A 8230 Abyh0j, Arhus TIt: 7011 0800 Fax 7011 0801 26.11.2008 67616/ MST/ins AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT TIL VESTRE LANDSRET Aarestrup Planteskole Aarestrupvej

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Instruks om beskatning Sektion 8.8

Instruks om beskatning Sektion 8.8 Skattestyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning om: Hvordan personer ansat mindre end 6 måneder skal behandles skattemæssigt, og hvordan de pågældende skal indberettes til lønadministrationen. Hvordan

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD Disse vedtcegter erstatter vedtcegterne i foreningens andelsbeviser. VEDTJEGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYDESGARD 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Brydesgard. 2. Formal og hjemsted

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J

g DEC. 2009 1 O DEC. 2009 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Telefon 3376 0909 Fax 3376 0808 Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J CVR-nr. 10242894 EAN-nr. 5798000033726 Isr@lsr.dk www.lsr.dk Vibeke Persson

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014 Infomøde Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning Dansk Industri 3. oktober 2014 Ikke arbejdsudleje Side 2 3. oktober 2014 Arbejdsudleje Begrebet arbejdsudleje

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision

BILAG. Uanmeldt kontrolbes09 - spotrevision BILAG Aarestrup Planteskole vlkurt Christensen Aarestrupvej 162 7470 Karup Sdr. Boulevard 14 7800 Skive Telefon 72221818 Ean. nr. 5798000033856 skat@skaldk www.skal.dk 1,. juni 2006 GVR-nr. 53 03 59 14

Læs mere

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle

Advokatfir.maet Tommy V Christiansen. It is hereby agreed that SN will undertake to perform the following contract worle 06/11 '07 TIlE 08: 39 FAX --... Advokatfir.maet Tommy V Christiansen 1. The parties: As Nursery Denmark CVR No. DK53035914 Sara no Noreikos II Taikos pro 127-6, K1aipede Lithuania CVRNo. LT100001246211

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Novo Nordisk A/S den 15. oktober 2012.

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Novo Nordisk A/S den 15. oktober 2012. Novo Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd København, den 9. januar 2013 Vedr.: Aa-2012-5117, DAWN2 Global Results Meeting (GRM) - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen.

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen. Den 18. november 2015 blev der i sag nr. 33/2015 SKAT mod Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. marts 2015 har SKAT klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

6. februar 2015 Notat. Region Syddanmark Særlig gennemgang af forskningsprojekter

6. februar 2015 Notat. Region Syddanmark Særlig gennemgang af forskningsprojekter 6. februar 2015 Notat Region Syddanmark Særlig gennemgang af forskningsprojekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1. Grundlag for undersøgelsen 3 1.2. Gennemgang af forskningsprojekter 4 1.3. Kontrol

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

HOVEDAFTALE. rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere

HOVEDAFTALE. rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere -, 33.00.2.1 Side I HOVEDAFTALE rnellern Regionernes L0nnings- og Takstmevn og AC-organisationerne vedmrende overenskornstansatte akadernikere Denne hovedaftale er indgaet rned bindende virkning for: I.

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Deloitte. Redeg~relse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2006. KlS Viking 3, Ejendomme SlZinderlandsgade 44 7500 Holstebro

Deloitte. Redeg~relse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2006. KlS Viking 3, Ejendomme SlZinderlandsgade 44 7500 Holstebro Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Aevlsionsaktie selskab evr-or. 2421 37 14 Aboulevarden 31 Postboks 514 81 Arhus C Teleten 894141 41 Telefa 8941 4243 www.daloltte.dk KlS Viking 3, Ejendomme SlZinderlandsgade

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler Konsulentaftaler Ved advokat Pinar Gökcen 47 Konsulentaftaler 1 48 Konsulent eller lønmodtager? I Lønmodtager Lønmodtagerbegrebet er ikke entydigt defineret i dansk ret Afgrænsningen af, hvilke lønmodtagere,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Herning den 20. oktober 2015 Jacob Langvad Nielsen Advokat (L), specialkonsulent Tanja Stocholm Specialkonsulent SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udenlandsk arbejdskraft Ansættelsesret 2... 21.

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere