ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE"

Transkript

1 ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning

2 DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING OG INDEHOLDELSE 4. HVERVGIVERS HÆFTELSE Dansk hvervgiver lader en opgave udføre ved hel eller delvis bistand fra en udenlandsk virksomhed. Der afregnes overfor den udenlandske virksomhed mod udstedelse af faktura; dvs. bruttobeløbet udbetales. PROBLEMSTILLING Skulle den danske hvervgiver have indeholdt skat ved udbetalingen? Hæfter den danske hvervgiver ved manglende indeholdelse? REGELGRUNDLAG: KILDESKATTELOVEN (KSL)

3 INTRO PERSONERS SKATTEPLIGT TIL DANMARK FULD SKATTEPLIGT KSL 1 Dvs. alle indtægter medregnes i den skattepligtige indkomst. Ex 1: Personer, der har bopæl her i landet. Ex 2: Personer, der opholder sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder. BEGRÆNSET SKATTEPLIGT KSL 2 Dvs. skattepligten er begrænset til en bestemt indkomstkilde. Ex 1: ARBEJDE HER I LANDET- FOR DANSK ARBEJDSGIVER Ex 2: ARBEJDSUDLEJE HER ER EN UDENLANDSK ARBEJDSGIVER

4 HVAD ER ARBEJDSUDLEJE HIDTIDIG AFGRÆNSNING Afgrænsning overfor entreprise FT 1981/82, Tillæg A, 2. samling, spalte 3304: Ved bedømmelsen af, om en arbejdstager skal anses for udlejet, lægges især vægt på, om a) om den overordnede ledelse af arbejdet påhviler bygherren, b) Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som bygherren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret, c) Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid der er medgået, eller under hensyntagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får, d) Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af bygherren, og e) Udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer.

5 HVAD ER ARBEJDSUDLEJE NYT BEGREB L /12 I 2010 præciserede OECD arbejdsudlejebegrebet i kommentaren til modeloverenskomsten: at der ved afgørelsen af, om der foreligger arbejdsudleje eller entreprise, i første række skal lægges vægt på om de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, udgør en integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvor tjenesteydelserne leveres.

6 HVAD ER ARBEJDSUDLEJE NYT BEGREB L /12 Det foreslås at skærpe retstilstanden på området. Ny definition på arbejdsudleje i KSL 2, stk. 1, nr. 3: Pligt til at svare indkomstskat påhviler personer, der: Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. I kraft: Gælder for kontrakter indgået efter 19. september 2012 Overgangsregel: Fra 1. oktober 2013 også for tidligere indgåede kontrakter.

7 HVAD ER ARBEJDSUDLEJE EN INTEGRERET DEL AF VIRKSOMHEDEN Selvom der formelt indgås entreprisekontrakt, så omfattes vederlaget nu af arbejdsudleje, hvis arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Direkte adresserede brancher i L 195: landbrug, skovbrug, gartneri og slagteri. I praksis også ofte håndværksbranchen. Den integrerede del kan jf. L 195 både være arbejde, som udgør virksomhedens kerneydelser, og arbejde, som udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, f.eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift.

8 HVAD ER ARBEJDSUDLEJE EKSEMPLER FRA FORARBEJDERNE I L /12 : Dansk virksomhed (fx håndværks- / produktionsvirksomhed) køber softwareudvikling og instruktion. Ikke arbejdsudleje Dansk hotel tilføres receptionist i 5 måneder fra udenlandsk hotel. Arbejdsudleje Dansk hotel indgår aftale med udenlandsk byggefirma om at ombygge hotellets køkken. Ikke arbejdsudleje

9 HVAD ER ARBEJDSUDLEJE EKSEMPLER FRA PRAKSIS SKM SR: Udlejningsvirksomhed af beboelsesbygninger. Køb af arbejdskraft til enkeltstående og større restaurerings- og vedligeholdelsesopgaver : Ikke arbejdsudleje - ctr. hvis blot løbende vedligeholdelsesopgaver. Arbejdsudlejereglerne gælder også mellem koncernselskaber. SKM SR: Svenske vikarer flyttede IT-opgave fra svensk til dansk koncernselskab. Efter flytning skulle det danske selskab udføre opgaven. Ikke arbejdsudleje, da IT-opgaven endnu ikke ansås for integreret del af virksomheden. Hvis hvervgiver bestemmer fra opgave til opgave, om underleverandør skal anvendes, så udg.pkt. arbejdsudleje. Uanset om ansatte eller ej og uanset om ekspertise eller ej.

10 HVAD ER ARBEJDSUDLEJE UNDTAGELSE: MERE PERMANENT OUTSOURCING Ikke arbejdsudleje, hvis på mere permanent basis outsourcet en arbejdsopgave, så arbejdsopgaven ikke længere er en integreret del af den danske virksomhed. SKM SR støbningsarbejde Selvom ydelserne (støbningsarbejde) ansås som integreret del af den danske byggevirksomhed, ansås ydelserne fra en udenlandsk virksomhed ikke for arbejdsudleje, da støberiarbejdet var outsourcet på mere permanent basis til en bestemt udenlandsk virksomhed, der anvendtes som underleverandør. SKM SR Tidsbegrænset aftale på 6 mdr. ej permanent

11 BESKATNING OG INDEHOLDELSE BESKATNING Begrænset skattepligtig: vederlaget for arbejdsudlejen Skat - 30 % af bruttoindtægten (penge og naturalier) Beregnes af den del, som er tilgået den arbejdsudlejede arbejdstager. Kendes den del ikke, da af det samlede vederlag. AM-bidragspligtig 8 % INDEHOLDELSE I forbindelse med udbetalingen skal hvervgiveren foretage indeholdelse af skatten og AM-bidraget.

12 HÆFTELSE VED MANGLENDE INDEHOLDELSE KSL 69 Den, som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb, er over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov. Hvad skal der til for at godtgøre det? Praksis fx U H og U H: Hvis hvervgiver var bekendt med de faktiske forhold, så som udgangspunkt hæftelse. Men det er hvervgiveren vel faktisk altid bekendt med er der så objektivt ansvar?

13 HÆFTELSE VED MANGLENDE INDEHOLDELSE VESTRE LANDSRETS DOM AF 21. OKTOBER 2013 Dansk tømrervirksomhed Underentreprenør på større bygge/renoveringsprojekt skulle forestå tagentreprisen. Opbygning af kviste blev udført af polsk tømrervirksomhed Forelagt kontraktgrundlaget for revisor Revisor vurderede ud fra SKATs vejledning i SKM om arbejdsudleje ctr. entreprise. Revisors konklusion: Det er entreprise ingen indeholdelsespligt! Processuelt aftales, at det kan lægges til grund, at revisoren karakteriserede forholdet som entrepriseforhold.

14 HÆFTELSE VED MANGLENDE INDEHOLDELSE VESTRE LANDSRETS DOM AF 21. OKTOBER 2013: Konsekvens: Bindende svar må indhentes.

15 TORBEN BUUR Advokat (L), partner Skatter og afgifter Corporate Commercial Torben Buur har speciale i skatteret, selskabsret og virksomhedsoverdragelser samt krydsfeltet mellem disse discipliner. Skatteretligt beskæftiger Torben Buur sig med såvel skatteproces som skatterådgivning i bred forstand. Han underviser bl.a. i skatteret på HD-R og HD-F under Aarhus Universitet (Handelshøjskolen Aarhus) og på Master i Skat under Copenhagen Business School (CBS) og forestår løbende kurser herom for primært revisorer Selskabsretligt yder Torben Buur rådgivning om såvel almindelige som specielle selskabsretlige forhold, ofte i samspil med relevante skatteregler, fx vedr. omstruktureringer. Endelig behandler Torben Buur virksomhedsoverdragelser og dertil knyttede processer, herunder juridisk due diligence undersøgelse, forhandling og kontraktudfærdigelse. Han har afholdt flere kurser om bl.a. due diligence. Direkte: Mobil: Mail:

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom

Nedskrivningstest af anlægsaktiver. Nye regler om iværksætterselskaber mv. Ulovligt aktionærlån køb af fast ejendom 2-2013 2 4 Aktiver og værdien heraf er væsentlige for at bedømme en virksomheds økonomiske situation. Vækstplanen Der er nu indgået aftale om vækstplanen for 2013-2020. En plan hvor regeringen og aftaleparterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) I den efterfølgende vejledning har vi fremhævet en række forhold, som du kan / bør / skal tjekke op på, inden du indgår aftale

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere