Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40"

Transkript

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde Kriterier for fordeling af støtte Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Evaluering og erfaringsopsamling Praktiske oplysninger Ansøgningsprocedure Budget Retningslinier for udarbejdelse af budget Regnskabsaflæggelse... 6 Side 1 af 6

2 1 Indledning Der er med tildeling af støtte til 4 konkrete rådgivningsprojekter i marts 2011 igangsat en fremskudt og forebyggende indsats for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi huslejen ikke er betalt. I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2012 blev det besluttet at afsætte yderligere i alt 40 mio. kr. over 4 år til igangsættelse af forsøg med rådgivning af udsættelsestruede lejere i udvalgte almene boligområder. Heraf afsættes 38,8 mio. kr. til en ansøgningspulje. 2 Puljens formål Formålet med puljen er at nedbringe antallet af udsættelser af lejere, der ikke betaler deres husleje. Der tilsigtes en varig positiv ændring af lejernes økonomiske og i nogle tilfælde personlige forhold. Forsøget skal være af forebyggende karakter, og skal gennemføres i tæt samarbejde med kommunen, så chancen for at hjælpen kommer tids nok, forbedres. Indsatsen skal fortrinsvis ske ved etablering af mulighed for rådgivning i områder med forholdsvis mange lejere i huslejerestance samt udsættelsesforretninger. 3 Projektets målgruppe En SFI rapport fra april 2008 om udsættelser af lejere viser bl.a., at årsagen til udsættelser skal findes i en kombination af lav indkomst, lavt rådighedsbeløb, stor gæld samt manglende evne til at administrere deres økonomi. Disse forhold forstærkes i varierende omfang, når lejere mister deres job, oplever ændringer i familie- og boligmæssige forhold, har misbrugsproblemer eller psykiske lidelser. Målgruppen for projektet er lejere, der kommer i huslejerestance. Målgruppen er som udgangspunkt bred, der skal dog være særlig fokus på børnefamilier. 4 Ansøgerkreds Almene boligorganisationer med mange og i de seneste 5 år stigende antal udsættelsessager, herunder især effektive fogedudsættelser. 5 Projektperiode Midlerne skal anvendes i perioden fra 2012 til Projektperioden forventes at starte 1. juli Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde Der kan søges tilskud til ansættelse af en eller flere medarbejdere med både pædagogiske og økonomiske kompetencer i projektperioden. Det forudsættes, at de personer, der ansættes for at kunne rådgive almene lejere har en faglig relevant baggrund for at kunne rådgive bredt, jf. punkt 3 om målgruppen. Personerne skal således kunne give råd og vejledning til de mange lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men som alligevel kommer i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter. Også lejere, der er ude for ændringer i familiemæssige forhold eller ude for andre begivenheder, der kan have indflydelse på den enkeltes boligsituation, skal kunne få råd og vejledning hos den projektansatte. Der skal rådgives om, hvordan huslejebetalingen kan sikres og om mulighederne for at søge boligstøtte og eventuelle andre offentlige ydelser, som kan bidrage til at forbedre husstandens økonomi. Der skal endvidere rådgives om gæld, familiemæssige og andre problemer. Side 2 af 6

3 Rådgivningen forudsættes også at indebære bistand til udfyldelse af og fremsendelse af eventuelle ansøgningsskemaer til kommunen m.fl., samt hjælp til at kontakte eventuelle kreditorer, der kan være behov for at kontakte med henblik på indgåelse af afdragsordninger. Rådgivningen skal indledes tidligere, end den kommunen i dag kan tilbyde. Det er op til den enkelte boligorganisation selv at tilrettelægge rådgivningen, blot der dermed sikres en forebyggende indsats. Det vil f.eks. være muligt at tilbyde rådgivning, allerede når lejeaftalen indgås. Det forventes, at der følges op på en gennemført rådgivningsindsats, når der viser sig tegn på, at der er behov for at følge op. Det bør tilstræbes at ansætte en eller flere personer, som har et ønske om en mere permanent ansættelse hos boligorganisationen (dog inden for de tidsmæssige rammer, forsøget ligger inden for), således at den ansatte med tiden bliver et velkendt ansigt i boligområdet. Dermed må denne forventes at kunne opnå en højere grad af fortrolighed hos beboerne, end en mere midlertidig ansættelse vil kunne føre til. Endelig forudsættes det, at rådgivningen gennemføres i tæt samarbejde med kommunen, så den nødvendige deltagelse fra kommunen sikres tidligt i forløbet. 7 Kriterier for fordeling af støtte Det er en forudsætning for at få støtte fra puljen, at projektets formål ligger inden for puljens formål. Det er således en forudsætning for at få støtte fra puljen: 1. At projektets formål er beskrevet. I projektets formål beskrives, hvilket problem projektet skal løse for målgruppen, og hvilken forandring det skal medføre for målgruppen. Der vil blive lagt vægt på projekter i boligorganisationer, der ligger i forlængelse af en forudgående aktiv indsats for at nedbringe antallet af effektive udsættelser. Den hidtidige indsats skal derfor beskrives. 2. At projektets målgruppe er beskrevet kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger: Hvem der indgår i målgruppen? Herunder om der er relevante undergrupper (er det f.eks. relevant at skelne mellem mænd og kvinder)? Hvor mange lejere der forventes at være omfattet af projektet? Det er vigtigt, at der gives et realistisk bud på, hvor mange der indgår i projektet, herunder oplysninger om det aktuelle omfang af restancer og udsættelser i det pågældende område. Det økonomiske grundlag for projektet skal være nærmere beskrevet. Endvidere bør fremgå, hvor rådgivningen skal gennemføres. Ansøgningen skal indeholde en nærmere præcisering af, hvornår i et restanceforløb det forventes, at den særlige rådgiver vil tage kontakt til lejerne i målgruppen, og en beskrivelse af, hvordan der vil blive taget kontakt til lejerne i målgruppen. Med forsøget tilsigtes en forebyggende indsats, der fanger sager, som ellers vil ende i fogedretten. Der vil derfor blive lagt vægt på tidspunktet for rådgivningen. 3. At rådgivningen skal udføres af personer med betydelige pædagogiske og økonomiske kompetencer, som er i stand til at rådgive almene lejere, enten før de bringer sig i huslejerestance, eller efter at dette er sket. Der skal være en beskrivelse af den eller de personer, der søges om midler til ansættelse af, herunder af faglige forudsætninger, arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. 4. At projektet gennemføres i samarbejde med kommunen, så der derved på et tidligt tidspunkt i forløbet kan etableres den for en afværgelse af en udsættelse i nogle tilfælde nødvendige kontakt til kommunen. 5. At organiseringen og ledelsen af projektet skal være beskrevet. Vil der fx blive udpeget en person, der har ansvaret for projektet, og som der efter behov kan tages kontakt til? Hvor mange ansatte forventes der i projektet? 6. At projektets mål er klart og præcist beskrevet. Herunder at det er beskrevet, hvilke konkrete forandringer, projektet forventes at medføre for målgruppen, fx færre udsættelser. Ved behandlingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på, om der i forsøget indgår en effektmåling, fx ved at man sammenholder udviklingen i antallet af udsættelser af lejere i de områder, hvor der er blevet ud- Side 3 af 6

4 ført rådgivning, med den tilsvarende udvikling i områder, hvor der også sker forholdsvis mange udsættelser, men som ikke indgår i forsøget. 7. Der skal tillige være en beskrivelse af, hvordan projektets aktiviteter forankres efter tilskudsperiodens udløb. 8 Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Det skal overvejes, om projektet skal målrettes enten mænd eller kvinder eller begge køn. Det forudsættes, at metoder, der bruges, modsvarer de behov for målgruppen, som hhv. kvinder og mænd kan have. I skal overveje om kvinder og mænd har samme behov for hjælp. I må også overveje, om I vil indrette tilbuddet på en måde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af tilbuddet. I skal tage stilling til, om projektet bidrager til reel ligestilling mellem mænd og kvinder. 9 Tilskudsberettigede udgifter 1. Lønudgifter til aflønning af særlige rådgiver. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. For ikke fuldtidsansatte medarbejdere skal lønudgifter budgetteres med antal timer og sats pr. time. 2. Udgifter til offentlig transport 3. Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens almindelige takst pr. km. (den lave sats), jf. Personalestyrelsens cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året. Transport i egen bil skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. 4. Udgifter til lokaler. 5. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. 6. Revisionsudgifter. 10 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Materialeanskaffelser over kr. 3. Anskaffelse af fast ejendom. 4. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). 5. Dækning af underskud. 6. Støtte til enkeltpersoners underhold. 7. Anskaffelse af bil. 8. Gaver. 11 Evaluering og erfaringsopsamling Det skal være muligt at følge med i, om projektets indsats har den tilsigtede virkning for borgerne. Derfor skal det rapporteres til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om de mål, projektet opstillede for sin succes, er/bliver opfyldt. Der skal indsendes en standardrapport én gang om året og ved projektafslutning. Standardrapporten kan hentes fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside Rapporten skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet fil i en til Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter. Mailadressen er: Side 4 af 6

5 12 Praktiske oplysninger 12.1 Ansøgningsprocedure Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, som består af et Word-dokument Ansøgningsskema og et regneark Budget. Regnearket skal anvendes til udarbejdelse af projektets budget. Til udarbejdelse af regnskabet skal anvendes et regneark Regnskab. Vejledningen, ansøgningsskema og regnearkene kan hentes fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside Alle punkter i ansøgningsskemaet skal være udfyldt for, at ansøgningen kan komme i betragtning til tilskud. Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K. Ansøgningsfristen er den 14. maj Ansøgninger modtaget efter denne dato bliver ikke behandlet. Der bliver sendt et kvitteringsbrev til ansøgerne. Hvis dette brev ikke er modtaget senest 4 uger efter ansøgningsfristen udløb, skal ansøgeren kontakte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.. Når ansøgningerne er behandlet, bliver indstillingerne forelagt ministeren for by, bolig og landdistrikter og satspuljepartierne til godkendelse. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen ultimo juni Spørgsmål om puljen behandles af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters kontor for Boliglovgivning. Spørgsmål kan stilles til Lars Gerstrøm tlf.nr.: Budget Til udarbejdelse af budgettet for projektet skal der anvendes et særligt regneark Budget, jf. afsnit om Ansøgningsprocedure. Regnearket er låst, og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger laves automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på 4 udgiftsposter, som er relevante for jeres projekt. Navnefelter til de poster er markeret med gul farve. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for budgettet for jeres projekt. I skal også kun udfylde i år/årene, som er i overensstemmelse med projektperioden, jf. afsnit om Projektperiode. Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) og ansøgers navn og adresse Kommuner og regioner kan ikke få tilskud til dækning af moms, da momsen refunderes af momsudligningsordningen og derfor skal alle udgifter i budgettet være ekskl. moms Retningslinier for udarbejdelse af budget Budgettet skal indeholde en klar opdeling mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Side 5 af 6

6 Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for deltidsansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter m.v. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. I bør udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i budgettet. F.eks. til en udgiftspost Seminar kan noten indeholde oplysninger om antallet af deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplagsholder m.v., dvs. at udgifterne skal opdels på de enkelte udgiftsposter. Hver udgiftspost skal kun fremgå én gang i budgettet. F.eks. alle udgifter til transport i egen bil skal fremgå af posten Transport i egen bil. Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport og b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Personalestyrelsens cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året. I budgettet må forskellige udgiftsposter ikke slås sammen. Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: 1. Uforudsigelige udgifter 2. Overhead 3. Diverse 12.4 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster der var nævnt i projektets budget svare til poster i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regneark Regnskab, jf. afsnit om Ansøgningsprocedure. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på fire poster, som Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Side 6 af 6

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere