Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11."

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system Ansøgningsfrist 9. februar 2015 kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Ansøgningspuljens formål... 3 Mere systematik i sagsbehandlingen... 3 Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser... 3 Bedre matching af behov og tilbud... 3 Nemmere tværgående arbejde mellem offentlige myndigheder... 3 Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Støtteegnede projekter tildelingspuljens anvendelsesområde Kriterier for fordeling af støtte Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Erklæring om brug af midlerne Tildelingsprocedure Praktiske oplysninger Budget... 6

2 11.2 Regnskabsaflæggelse... 7 Side 2 af 7

3 1 Indledning I forbindelse med satspuljeaftalen for 2013 om Overgrebspakke samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb iværksættes et samlet initiativ, der skal styrke kommunernes håndtering af og opfølgning på børneområdet. Formålet er at styrke kommunernes sagsbehandling på børneområdet, så børn tidligt får den indsats, der hjælper dem bedst. Initiativet skal styrke rammerne for og dermed kvaliteten i sagsbehandlingen gennem bedre faglig ledelse og tilrettelæggelse af arbejdet på børneområdet, bedre redskaber til sagsbehandlingen samt styrke kommunalbestyrelsernes fokus på sagsbehandlingen og indsatsen på området. Som led i dette samlede initiativ er der afsat 6 mio. kr. over 3 år til processtøtte til kommunernes anvendelse af ICS i sagsbehandlingen og it-understøttelse af denne. Ud af de 6 mio. kr. er der afsat 3 mio. kr. over 3 år til en ansøgningspulje, hvor kommunerne kan tildeles midler til processtøtte i form af ekstern konsulentbistand til implementering af DUBU eller tilsvarende it-system Det er en forudsætning for at modtage midler, at kommunen inden ansøgningsfristens udløb har indgået en ICS licensaftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvor de forpligter sig til at anvende ICS som socialfaglig systematik. Kommuner der allerede anvender ICS og har en ICS licensaftale er allerede berettiget til at søge. Ansøgningspuljen er blevet udmeldt med 1 mio. i 2013, 1 mio. kr. i 2014 og udmeldes nu for sidste gang i Der er 88 kommuner, der pt. har indgået en licensaftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvorfor hver kommune maksimalt kan søge kr. i Ansøgningspuljens formål Ansøgningspuljens midler skal bruges til at støtte kommunerne i at implementere DUBU eller tilsvarende itsystem. Implementeringsstøtten vil kunne bestå af forskellige elementer, som beskrevet under pkt. 6 og pkt. 7. Fælles for elementerne i implementeringsstøtten er, at de skal hjælpe kommunerne til at realisere de opstillede målsætninger, der oprindelig blev opstillet for Digitalisering Udsatte Børn og Unge DUBU. Herved skal kommunerne blive kvalificeret støttet i de forskellige implementeringsstadier, som de befinder sig i. Målsætningerne for digitalisering af børn og ungeområdet er: Mere systematik i sagsbehandlingen Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser Bedre matchning af behov og tilbud Nemmere tværgående arbejde mellem offentlige myndigheder Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen 3 Projektets målgruppe Implementeringsstøtten vil i praksis blive anvendt af kommunerne på området for myndighedssagsbehandling ift. børne-ungeområdet og vil være målrettet ledelses-, konsulent- og sagsbehandlerniveau. Implementeringsstøtten vil tage udgangspunkt i de problemstillinger, der er relevante for den pågældende kommune samt den/de målgrupper, som disse problemstillinger vedrører. Målgruppen for ICS og it-understøttelsen (borgermålgruppen) er børn og unge i alderen 0-18 år med særlige behov, samt unge i efterværn (18-23 år). Ved at støtte kommunerne i deres implementering af DUBU eller tilsvarende it-system, hvor ICS udgør den socialfaglige systematik, skal det blive muligt for kommunerne i Side 3 af 7

4 højere grad at realisere de opstillede målsætninger, så børn og unge tidligt kan få den hjælp, der matcher deres behov. 4 Ansøgerkreds Der kan tildeles midler til kommuner, der har en ICS - licensaftale og anvender ICS som socialfaglig systematik i deres it-system. Ligeledes kan der tildeles midler til kommuner, der påtænker at anvende ICS, som socialfaglig systematik i sagsbehandling, såfremt disse kommuner har underskrevet en ICS licensaftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ved ICS Metodesekretariatet i Socialstyrelsen inden ansøgningsfristens udløb. ICS licensaftalen findes på 5 Projektperiode Projektperioden er fra 1. januar 2015 til 31. december Støtteegnede projekter tildelingspuljens anvendelsesområde Der kan søges tilskud til implementering af DUBU eller tilsvarende it-system, dvs. processtøtte i form af ekstern konsulentstøtte. Processtøtten skal gives på baggrund af implementeringsudfordringerne i de enkelte kommuner, og skal have fokus på at hjælpe kommuner med implementering af DUBU eller tilsvarende itsystem. Kommuner kan kun tildeles midler individuelt, såfremt kommunen opfylder krav specificeret i pkt. 10, men kommunerne kan godt i fællesskab deltage i eksternt ledede arrangementer med udgangspunkt i pkt. 7. Dvs. budget og regnskab skal aflægges for hver enkelt kommune, der tildeles støtte. Kommunerne kan imidlertid godt i fællesskab deltage i implementeringsunderstøttende aktiviteter arrangeret af ekstern konsulent. Leverandører af it-implementeringsstøtte må gerne hjælpe ansøgerkommuner med at udfylde det påkrævede budget og efterfølgende regnskab for anvendelse af midler, der kræves som følge af, at kommunerne har givet tilsagn om, at de ønsker at få del i tildelingspuljens midler. 7 Kriterier for fordeling af støtte Det er en forudsætning for at få støtte fra puljen, at projektets formål ligger indenfor puljens formål. Puljens formål er at tildele midler til processtøtte i form af ekstern konsulentbistand til kommunernes implementering af DUBU eller tilsvarende it-system. Processtøtten skal indeholde en række minimumsydelser, der er beskrevet nedenfor. Gennemførsel af årlige målinger af kommunens it-implementeringsgrad og/eller parathed, der afdækker, hvor langt kommunen er i forhold til at implementere it-system. Socialstyrelsen skal have adgang til resultaterne af disse målinger. Implementeringsstøtte, der tager udgangspunkt i it-implementeringsgrad og/eller parathed Hvor det er relevant, skal implementeringsstøtten til it-understøttelsen koordineres med de aktiviteter som Socialstyrelsen varetager i ICS Metodesekretariatet Processtøtten skal være rettet mod den faktiske brug af DUBU eller tilsvarende it-system, hvorfor støtten skal bruges til at hjælpe ledelses-, konsulent-, superbruger- og eller sagsbehandlerniveau. Midlerne i puljen tildeles således, at alle kommuner, der har indgået en licensaftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om ICS og ønsker at modtage midler, modtager midler, hvis de samtidig er i gang med eller skal i gang med it-understøttelse af sagsbehandlingen. Alle ansøgere vil således modtage samme beløb, dog bemærkes det at beløbet, der tildeles, er variabelt fra år til år, idet antallet af ICS kommuner varierer. Side 4 af 7

5 Det er endvidere en forudsætning for at få støtte fra puljen, at kommunen har underskrevet og indsendt ICS licensaftale. 8 Tilskudsberettigede udgifter 1. Udgifter til køb af ekstern konsulentbistand, dvs. processtøtte til implementering af DUBU eller tilsvarende it-system, der anvender ICS som socialfaglig systematik. 9 Der kan ikke søges tilskud til 1. Der kan ikke søges midler til andre aktiviteter end de i pkt. 8 nævnte. Dvs. der kan ikke søges midler til indkøb af it, frikøb af medarbejdere eller andet. 10 Erklæring om brug af midlerne Det skal være muligt at følge med i, om midlerne er brugt efter hensigten. Der skal derfor ved projektperiodens udløb udfyldes en erklæring om, at midlerne har været brugt som oplyst i projektansøgningen. Erklæringen kan hentes fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside Tildelingsprocedure Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold forestår tildelingen af midlerne i puljen efter de kriterier, der er beskrevet i pkt. 7. Proceduren for tildeling er som følger: 1. Socialstyrelsen tager i november 2014 kontakt til kommuner, der har en ICS licensaftale og oplyser om vilkårene for at få del i de afsatte midler. Herudover annonceres puljen på hjemmesiden 2. Kommunerne udfylder og indsender en ansøgning og budget på Puljeportalen senest 20. januar En skabelon til ansøgningen findes på Puljeportalen. https://tilskudsportal.sm.dk/sider/forside.aspx 3. Puljestyring sender bevillingsbreve til kommuner, der lever op til kravene for at få del i puljens midler. Kravene er beskrevet i vejledningen, som findes på Puljeportalen. 4. Kommuner, der tildeles midler fra puljen, skal inden den 30. april 2016 indsende regnskab for og erklæring om brug af det bevilgede beløb Der kan maksimalt søges om kr. i Praktiske oplysninger Fristen for at sende ansøgningen er den 09. februar 2015 kl. 12. Efter denne dato kan ansøgningerne ikke fremsendes. Ansøgningerne skal sendes via ministeriets puljeportal. Såfremt den er modtaget korrekt, vil det fremgå af portalen, at ansøgningen er modtaget. Indholdsmæssige spørgsmål om puljen behandles af Socialstyrelsen ved ICS Metodesekretariatet. Spørgsmål kan stiles til Andrey Lukyanov: Side 5 af 7

6 Tekniske spørgsmål om puljen behandles af Puljestyring. Spørgsmål kan stilles til på hverdage mellem kl til eller På Puljeportalen findes de puljer, som ansøgerne har adgang til at søge, herunder vejledning, ansøgningsskema, budgetskema og regnskabsskema. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. Alle punkter i ansøgningsskemaet skal være udfyldt, førend ansøgningen kan sendes elektronisk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Når ministeriet har modtaget ansøgningen, vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds puljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Budgettet oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. På puljens side findes en oversigt over budgetposter, som der kan ansøges om støtte til. Du kan også bruge dette ark til at skabe overblik over dit budget, inden du opretter det i ansøgningen. Periodiserede budgetter For hvert projektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Enhedspriser Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f. eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster kr., anføres to enheder á kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Puljer. Satsen skal angives i budgettet. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne fx er Seminar, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels Side 6 af 7

7 klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse. Noten kan vedhæftes efter budgettet er udfyldt i ansøgningen. Poster som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: 1. Uforudsigelige udgifter 2. Overhead 3. Administrationsbidrag 4. Diverse Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse 11.2 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på fire poster, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger. Leverandør af konsulentbistand, må gerne bistå kommunen med udarbejdelse af regnskab. Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes er indgangen til Social- og Integrationsministeriets samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb. Side 7 af 7

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere