Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet Ansøgningsfrist d. 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Puljens formål Puljens målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Ansøgningsprocedure Hvilke projekter kan komme i betragtning? Beskrivelse af projektet Projektresumé Projektets formål Projektets målgruppe Mål på brugerniveau Hvordan nås resultaterne (Projektets forandringsteori) Beskrivelse af organisatoriske forudsætninger og dokumentationskapacitet Plan for forankring og videreformidling Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Praktiske oplysninger ang. ansøgningsprocedure Budget... 7 Side 1 af 8

2 1 Indledning I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2014 blev det besluttet at afsætte 5,0 mio. kr. over to år til en udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til udviklingsinitiativer indenfor puljens anvendelsesområde gennemført af frivillige organisationer mv. 2 Puljens formål Puljens formål er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af frivillige organisationer, private ansøgere, NGO er m.v. Det er puljens mål gennem støtte til konkrete projekter at fastholde og styrke den rolle NGO er, frivillige organisationer, private aktører mv. har i forhold til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats. De projekter, der modtager støtte fra puljen, skal etablere mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte de unge i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge. 3 Puljens målgruppe Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra puljen, omfatter socialt udsatte unge på vej ud i kriminalitet, som har gavn af den indsats, som frivillige organisationer, NGO er mv. gennemfører. 4 Ansøgerkreds Frivillige organisationer, private ansøgere, NGO er og lignende, der tager initiativ til projekter beskrevet i afsnit Støtteegnede projekter. 5 Projektperiode Midlerne skal anvendes i perioden 1. august 2014 til 31. juli Ansøgningsprocedure Ansøger skal udarbejde en kort ansøgning i form af en projektskitse, som beskriver det enkelte projekts formål, målgruppe, konkrete mål, organisering, forandringsteori mv. Projektskitsen udarbejdes i et elektronisk ansøgningsskema. Projektskitserne danner grundlag for en faglig vurdering af, hvilke projekter der indstilles til støtte. Egentlige, detaljerede projektbeskrivelser udarbejdes først, når det er besluttet, hvilke projekter der skal ydes støtte til. Herefter udarbejder ansøgerne i dialog med Socialstyrelsen egentlige, fuldt udbyggede projektbeskrivelser. Udarbejdelsen af de endelige projektbeskrivelser består i uddybning og konkretisering af projektskitserne fra første ansøgningsrunde og et budget. Når de færdige projektbeskrivelser kan godkendes, vil ansøgerne modtage tilskudsbreve, hvorefter projekterne kan iværksættes. Side 2 af 8

3 7 Hvilke projekter kan komme i betragtning? For at et projekt kan komme i betragtning til støtte fra puljen, skal projektet: 1. Have et formål, der ligger inden for puljens tema. 2. Være et udviklingsprojekt. 3. Have nyhedsværdi. Det er en betingelse for støtte, at projektet lever op til alle tre kriterier. De tre kriterier uddybes i det følgende. Ad 1: Formålet med projektet skal ligge inden for temaet for udviklingspuljen Projektets formål skal ligge inden for temaet Udviklingsstøtte til projekter, som etablerer mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Temaet omfatter målrettede initiativer, hvor mentorer skal understøtte de unge i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge. Dette gøres ved at støtte projekter, som sikrer: Bedre mulighed for at skabe og udvikle netværk. Mulighed for støtte til at ændre egen livssituation. Mulighed for skadesreduktion. En forebyggende indsats. En sammenhængende indsats på tværs af sektorer. Udvikling af nye samarbejdsformer mellem den frivillige og den offentlige indsats. Mulighed for at blive en integreret del af det danske samfund. Ad 2: Der skal være tale om et udviklingsprojekt Der ydes alene støtte til udviklingsprojekter. Med udviklingsprojekter forstås projekter, der har til formål: At udvikle nye indsatser. At videreudvikle eksisterende indsatser. At afprøve eksisterende indsatser på nye områder eller i forhold til nye målgrupper. At udbrede tidligere udviklede initiativer, hvis særlige lokale behov taler herfor. Med indsatser forstås primært metoder målrettet udfordringer på det sociale område og på integrationsområdet. Ad 3: Projektet skal have nyhedsværdi Med nyhedsværdi forstås følgende: Der skal være et generelt behov for den indsats, der skal afprøves eller frembringes, og behovet må ikke allerede være tilstrækkeligt dækket af relevant, tilgængelig viden eller metoder og/eller andre initiativer. Der gives ikke støtte til projekter, der emne- og metodemæssigt har så stor lighed med allerede gennemførte, offentligt støttede projekter, at der ikke vurderes at være nogen nyhedsværdi i det foreslåede udviklingsprojekt. Nyhedsværdi kan også være udbredelse af tidligere udviklede initiativer eller relevante udviklingsprojekter i øvrigt, hvis særlige lokale behov taler herfor. 8 Beskrivelse af projektet I vurderingen af ansøgningerne lægges særlig vægt på projekternes faglige kvalitet, dvs. om der er opstillet klare mål, og om der er sammenhæng mellem mål og aktiviteter. Det er følgelig helt centralt, at ansøgningen indeholder en præcis beskrivelse af forslagets formål og målgruppe samt projektets konkrete, specifikke mål Side 3 af 8

4 med tilhørende succeskriterier. Det skal fremgå hvilken forandring, projektet vil skabe for borgerne, på en sådan måde, at der kan følges op på, om projektet er lykkedes. Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i beskrivelsen. 8.1 Projektresumé Der skal indledningsvist udarbejdes et kort projektresumé, som beskriver projektets formål, målgruppe og projektets mål på brugerniveau. Projektresuméet skal ligeledes indeholde en beskrivelse af, hvilken metode og aktiviteter, der anvendes i projektet, og endelig skal det fremgå, hvor projektet geografisk etableres. 8.2 Projektets formål Beskriv kort og præcist projektets formål. Tag udgangspunkt i det problem, projektet skal løse for målgruppen, og den forandring, projektet skal medføre for målgruppen. Det langsigtede mål er ofte en ændring af deltagernes livssituation, fx mindre eller ingen kriminalitet, at en tilfredsstillende stor del har taget en uddannelse, at en dårlig spiral er blevet stoppet, etc. Under formålet beskrives desuden, hvad der gør projektet til et udviklingsprojekt. 8.3 Projektets målgruppe Her beskrives målgruppen for projektet. Det er vigtigt at stille sig selv spørgsmål som fx: Hvem er målgruppen? Tænk i antal, køn, alder, etnicitet, geografi m.m. Hvor mange i målgruppen forventes at være omfattet af projektet? Målgruppen består måske af 1000 personer, men indsatsen vil kun omfatte 100. Er der relevante undergrupper (er det fx relevant at skelne mellem mænd og kvinder, piger og drenge)? Vær så præcis som muligt, for det er ikke sikkert, at én løsning passer til Er der bestemte forventninger til udviklingen i målgruppen? Vær så konkret som muligt i beskrivelsen af målgruppen. 8.4 Mål på brugerniveau Beskriv projektets konkrete mål med tilhørende succeskriterier. Fokuser på hvilken forandring, der skal opnås for borgerne i målgruppen på kort sigt og ved projektets afslutning. Forudsætningen for at kunne give et godt billede af de resultater, der skal nås for at opfylde formålet med projektet, er at gøre målene så konkrete, at man kan konstatere om de opfyldes. Udvælg derfor nogle få og centrale mål. Udgangspunktet for udvælgelse af mål er ansøgers vurdering af de mest centrale mål for indsatsen. Mål gøres konkrete ved at de SMART-sikres i det omfang, det er muligt. SMART-sikring betyder, at målene skal være: Specifikke (formuleret konkret, præcist og detaljeret). Målbare (man kan dokumentere, at målet er nået. Der skal være synlige beviser for, at projektet er lykkedes, i form af at der er indtrådt konkrete forandringer for borgerne/brugerne). Accepterede (målene er accepterede af interessenterne og attraktive for de involverede at opnå). Realistiske (målene kan nås inden for den givne tid og med de givne ressourcer). Tidsbegrænsede (det fremgår, hvornår målet skal være nået). Et SMART-sikret mål er et mål, som er specifik, målrettet, accepteret, realistisk og tidsafgrænset, dvs. målet skal opfylde alle 5 betingelser. Et konstrueret eksempel fra en forening, der etablerer venskaber mellem udsatte unge og ressourcestærke frivillige voksne: Side 4 af 8

5 Kort sigt: Foreningens matchnings- og opfølgningsprocedurer skal sikre, at der for mindst 85 pct. af matchningerne etableres relationer med et gennemsnitligt kontaktomfang på ca. 3 møder om måneden det første år. Lidt længere sigt: At 80 pct. af de unge, der har haft en relation til en mentor i projektet i et år, har haft en positiv udvikling i form af bedre netværk. Udviklingen belyses ved et spørgeskemabaseret interview med den unge i forbindelse med matchningen og et år efter relationens etablering. Et eksempel på et mål på lang sigt (jf. punkt 1: projektets formål), som ligger uden for projektets løbetid: At målgruppen klarer sig bedre end de ellers ville have gjort mht. at få en ungdomsuddannelse, undgå kriminalitet mv.. Et sådant mål kan der i dette tilfælde ikke måles på inden for projektperioden. 8.5 Hvordan nås resultaterne (Projektets forandringsteori) Beskriv kort og præcist forslagets forandringsteori, dvs. hvordan målene skal nås, hvilke aktiviteter der skal til, hvilke ressourcer disse aktiviteter kræver m.v. Læg vægten på at beskrive årsags-virkningsforholdet mellem de centrale aktiviteter i projektet. Hvordan antages resultatet af én aktivitet at være forudsætningen for at den næste vil lykkes osv. (Fx kan det være en forudsætning, at deltagerne i indsatsen tilegner sig nogle grundlæggende sociale færdigheder før de vil få udbytte af et uddannelsesforløb). Begrund valget af aktiviteter ud fra, på hvilken måde de bidrager til at opfylde det langsigtede mål. Beskriv hvilken dokumentation (fx forskning eller erfaringer fra andre projekter), der understøtter, at aktiviteterne er velegnede til at nå resultaterne. 9 Beskrivelse af organisatoriske forudsætninger og dokumentationskapacitet I ansøgningen skal der indgå en beskrivelse af den konkrete organisering af projektet. Desuden skal der indgå en kort beskrivelse af ansøgers erfaringer med udviklingsprojekter. Alle projekter, der støttes med midler fra puljen, skal foretage en løbende dokumentation af resultaterne. Når det er relevant og vigtigt, skal der tillige ske en ekstern resultatvurdering. Derfor skal der i projektansøgningen indgå beskrivelse af ansøgers dokumentationskapacitet, dvs. ansøgers erfaringer med at dokumentere resultaterne for målgruppen af sine indsatser. Hvis ansøger ikke har den fornødne organisatoriske eller dokumentationsmæssige kapacitet, skal der i skemaet indgå en kort beskrivelse af, hvad ansøger som led i projektet vil gøre for at blive i stand til at gennemføre projektet og dokumentere det (fx ansættelse af projektmedarbejdere, inddragelse af ekstern konsulentbistand etc.). Det er således ikke en betingelse for at søge, at ansøger på forhånd har alle nødvendige forudsætninger for at gennemføre projektet og dokumenterer det. Der kan som led i projektet efter en konkret vurdering afsættes midler og ydes støtte med henblik på, at den fornødne kapacitet opnås. 10 Plan for forankring og videreformidling I vurderingen af projektansøgningen bliver der lagt vægt på, at der er taget højde for forankring og videreformidling, idet der som udgangspunkt ikke sker forlængelse af udviklingsprojekter. Projektskitsen skal derfor indeholde en kort beskrivelse af, hvordan projektet skal forankres finansielt og organisatorisk ved bevillingsophør (bevillingen er maksimalt to år). Beskrivelsen skal således redegøre for, hvor, hvordan og hvornår projektet vil blive forankret. Senest et år før tilskuddets udløb skal projektet indsende en konkret plan for den fremtidige organisatoriske og økonomiske forankring til Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Side 5 af 8

6 Projektskitsen skal desuden kort beskrive, hvordan den opnåede viden i projektet skal videreformidles til relevante aktører. 11 Tilskudsberettigede udgifter Der kan ydes støtte til generelle driftsudgifter i forbindelse med foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde. Derudover kan der ydes støtte til enkeltprojekter. Tilskudsberettigede udgifter kan være: 1. Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. 2. Revisionsudgifter. 3. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. 4. Udgifter til transport i egen bil. Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på portalens forside. 5. Udgifter til aktiviteter. 6. Udgifter til formidling. 7. Udgifter til lokaler. 8. Kontorhold. 9. Mindre materielanskaffelser. Der kan ydes tilskud til materielanskaffelser indtil kr. pr. år (f.eks. indkøb af udstyr, køkkenmaskiner eller andet inventar). 10. Andre definerede udgifter. 12 Der kan ikke søges tilskud til 1. Aktiviteter i udlandet. 2. Aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark. 3. Materialeanskaffelser for over kr. per år. 4. Anskaffelse af fast ejendom. 5. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). 6. Dækning af underskud. 7. Støtte til enkeltpersoners underhold. 8. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 9. Uddannelsesmæssige aktiviteter af frivillige. Der henvises til Uddannelsespuljen for frivillige, se 10. Aktiviteter, der ikke er målrettet mennesker med sociale problemer eller er i en svær livssituation. Dette kan fx være almindelige kulturelle og underholdende aktiviteter, idrætsaktiviteter o. lign. 13 Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Du skal overveje, om projektet er målrettet enten mænd eller kvinder eller begge køn. Det forudsættes, at metoder, der bruges, modsvarer de behov for målgruppen, som hhv. kvinder og mænd kan have. Du skal overveje om kvinder og mænd har samme behov for hjælp. Du må også overveje, om du vil indrette tilbuddet på en måde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af det. Endelig skal du skal tage stilling til, om projektet bidrager til reel ligestilling mellem mænd og kvinder. 14 Praktiske oplysninger ang. ansøgningsprocedure Ansøgningsfristen er den 26. marts Ansøgninger modtaget efter denne dato bliver ikke behandlet. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen medio juni De ansøgere, der er udvalgt, får herefter nærmere oplysninger om forløbet for udarbejdelse af egentlig projektbeskrivelse og budget, mulighederne for vejledning fra Socialstyrelsen mv. Side 6 af 8

7 Socialfaglige spørgsmål og spørgsmål om administration af puljen behandles af ministeriets kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag til fredag mellem kl og 14.00, eller Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Når ministeriet har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds puljer skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Budgettet oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. På puljens side findes en oversigt over budgetposter, som der kan ansøges om støtte til. Du kan også bruge dette ark til at skabe overblik over dit budget, inden du opretter det i ansøgningen. Budgettet skal udarbejdes med udgangspunkt i den projektskitse, som beskriver det projekt, der søges om støtte til. Det er bl.a. på baggrund af budgetoplysningerne, at projektets ressourceforbrug i forhold til aktiviteter og brugergruppe vurderes, ligesom det er budgettet som anvendes til at bestemme et eventuelt tilskuds størrelse. Budgettet skal udarbejdes med så stor detaljeringsgrad, som muligt. Budgettet skal som minimum opgøre udgifter til løn, husleje og aktiviteter/øvrige udgifter. Der stilles krav om budgetter, hvor udgifterne er fordelt på måneder. På baggrund af en projektskitse kan det være vanskeligt at angive præcist, hvornår større aktiviteter i projektet vil foregå. Det er helt centralt, at udgifter budgetteres i de korrekte år, mens budgetteringen på månedsbasis må bero på bedste skøn. De projekter, som støttes gennem puljen skal efterfølgende udarbejde egentlige detaljerede projektbeskrivelser samt endelige budgetter. I det følgende gennemgås de almindelige krav til budgetter. Periodiserede budgetter For hvert projektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. For et fireårigt projekt skal der således laves fire årsbudgetter. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Enhedspriser Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f. eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster kr., anføres to enheder á kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cir- Side 7 af 8

8 kulære om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Puljer. Satsen skal angives i budgettet. Materialeanskaffelser Med mindre særlige forhold taler derfor, kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke overstige kr. i hvert projektår. Der bør altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne fx er Seminar, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse. Noten kan vedhæftes efter budgettet er udfyldt i ansøgningen. Poster som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: 1. Uforudsigelige udgifter 2. Overhead 3. Administrationsbidrag 4. Diverse Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse Side 8 af 8

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål, anvendelse og mål... 3 3 Målgruppe

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning Temahæfte I Den gode ansøgning Dansk Projektrådgivning Indhold Hvorfor gives der tilskud... 4 Hvorfor søge om tilskud... 5 Den Gode ansøgning... 5 Ansøgningsmaterialets dele... 5 Ansøgningsskema... 6 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere