Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT"

Transkript

1 12/2015 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

2

3 Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...6 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...7 Entreprenøren/arbejdsgiveren...8 De ansatte FØR ARBEJDET GÅR I GANG Projektgennemgangsmøde...10 Opstartsmøde...10 Internt informationsmøde...10 Tilrettelæggelse af arbejdet Krav om uddannelse ARBEJDSMILJØPÅVIRKNINGER OG SIKKERHEDS FORANSTALTNING Afmærkning af arbejdsområdet, trafikområdet og arbejdsstedet Arbejde i nærheden af kørende maskiner (indenfor afspærringen) Tunge løft Støj...14 Vibrationerj KEMI Brugsanvisninger...16 Kemisk APV...16 Udskiftning af skadelige stoffer Temperatur...18 Asfaltrøg og sundhedsskadelige dampe Naturlig og mekanisk ventilation...21 Åndedrætsværn...21 Undgå hudkontakt...21 Vask af hænder...23 Forbrændinger...23 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 3

4 Indhold 24 VELFÆRDSFORANSTALTNINGER 25 BILAG 1 Klasse 3 arbejdstøj...25 Klasse 2 arbejdstøj BILAG 2 Oversigt over relevante bekendtgørelser Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

5 Indledning INDLEDNING Denne vejledning handler om en række af de forhold, som er forudsætningen for, at arbejdet med asfaltudlægning kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen indeholder derfor også en beskrivelse af de nødvendige overvejelser i forbindelse med projekteringen og planlægningen af projektet. Vejledningen er en revision af vejledningen fra 2008 og indeholder bl.a. de nye bygherrekrav til koordinering af arbejdsmiljøet i både projekterings- og planlægningsfasen. Som supplement anbefales det at gå ind på for at få et overblik over, hvilke krav der stilles, når der arbejdes med farlige stoffer og materialer. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 5

6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet ANSVAR OG PLIGTER FOR ARBEJDSMILJØET Ifølge Arbejdsmiljølovgivningen har både bygherren, den projekterende, arbejdsgiveren/entreprenøren og de ansatte en række pligter, der er med til at sikre, at projektet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Bygherrens ansvar og pligter Bygherren har væsentlig indflydelse på arbejdsmiljøet både på byggepladsen og i det færdige byggeri. Foruden beskrivelserne i denne vejledning henviser BAR Bygge & Anlæg til den særlige vejledning om Bygherrens pligter og ansvar, som er mere detaljeret. Find vejledningen og få mere hjælp på og Bygherren skal generelt sørge for: At udpege arbejdsmiljøkoordinatorer (koordinator P og koordinator B), hvis der må forventes 2 eller flere arbejdsgivere beskæftiget på byggepladsen samtidigt. Formålet er at sikre koordinering af arbejdsmiljøet både under projekteringen og under udførelsen At udarbejde under projekteringen - en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) for byggepladsens indretning og drift, hvis der forventes 2 eller flere arbejdsgivere og flere end 10 personer beskæftiget på pladsen samtidig, eller hvis der 2 eller flere arbejdsgivere og tale om farligt arbejde. At afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder gennem aftaler om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne At afholde opstartsmøder, hvis der forventes 2 eller flere arbejdsgivere og flere end 10 personer beskæftiget på pladsen samtidigt At der på større byggepladser gennemføres sikkerhedsrunderinger min. hver 14. dag Udarbejde en journal, som indeholder en liste over de emner vedrørende arbejdsmiljø, der bør tages hensyn til i forbindelse med drift og vedligehold af det færdige byggeri. At anmelde byggepladser over en vis størrelse til Arbejdstilsynet Hvis bygherren ikke ønsker at fungere som koordinator eller ikke opfylder kompetencekravene, skal bygherren sikre, at koordineringen varetages af personer med de lovpligtige kvalifikationer. Det skal fremgå af PSS, hvem der varetager koordineringen. Bygherren kan dog ikke overdrage ansvaret for sine forpligtelser. Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at bygge- og anlægsarbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I praksis betyder det, at bygherren fx ikke må stille krav om anvendelse af farlige stoffer eller arbejdsmetoder, når der findes ufarlige eller mindre farlige alternativer. Bygherren kan således ikke bestemme, at der skal anvendes bitumenopløsning i stedet for emulsion eller at trafikafviklingen skal gå forud for nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Fokus på substitution af farlige stoffer er endvidere en opgave for koordinator P. 6 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Du kan læse mere om arbejdsmiljøkoordinatorenes opgaver på Ved asfaltudlægning skal bygherren sikre, at: Særlige risici i forbindelse med det konkrete projekt er identificeret, undersøgt og vurderet (der er velegnede adgangs- og transportveje At arbejdsområde og trafikområdet er behørigt opdeles i henhold til reglerne for afmærkning af vejarbejde, mens arbejdsstedet derudover skal sikres i overensstemmelse med bekendtgørelsen for byggepladsens indretning. Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter Den projekterende skal med sine angivelser i projektmaterialet sikre at: arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efter- følgende vedligeholdelse. omfanget af adgangs- og transportveje samt oplagspladser er beskrevet med kvalitetskrav til fx dimensionering, bæredygtighed, belægning, afvanding og dræning mv. friarealer er etableret, så materialer kan placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til arbejdspladsen og adgangs- og køreveje. der er den fornødne plads og mulighed for at anvende egnede tekniske hjælpemidler. der ikke er foreskrevet anvendelse af stoffer og materialer, der kan være farlige eller skadelige for sikkerhed og sundhed, hvis der findes alternativer særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet. bygherrens tidsplaner er indarbejdet i projektet, så arbejdet kan udføres uden gener. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 7

8 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Entreprenøren/arbejdsgiveren Arbejdsgiveren har generelt bl.a. pligt til at sørge for at: arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt - samt at føre et effektivt tilsyn hermed virksomheden er repræsenteret på bygherrens koordinerende sikkerhedsmøder de ansatte instrueres i, hvordan arbejdet udføres sikkert herunder etablering af sikkerhedsforanstaltninger samt brug af tekniske hjælpemidler og vigtigheden af god personlig hygiejne i forbindelse med arbejde med farlige stoffer håndtering af særlige risici ved de konkrete arbejdsopgaver at stille de nødvendige værnemidler til rådighed samt sørge for at de ansatte oplæres i brugen der bruges egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid hvor den manuelle håndtering udgør en risiko for sikkerhed og sundhed at brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler er til stede på arbejdsstedet, og at der på baggrund af sikkerhedsdatabladene for stoffer og materialer udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer, de ansatte instrueres i aftaler vedrørende fællesområder samt indholdet af plan for sikkerhed og sundhed (hvis der er krav om en sådan) orientere bygherre og arbejdsmiljøkoordinator, hvis de påregner at bruge underentreprenører virksomheden har udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) Ved asfaltudlægning skal arbejdsgiveren/entreprenøren sikre at: der udarbejdes en afmærkningsplan, som godkendes før et vejarbejde påbegyndes. der etableres sikkerhedsforanstaltninger mod påkørsel. der er udarbejdet en særlig skriftlig vurdering (en såkaldt kemisk APV) for arbejdet, hvis der arbejdes med farlige stoffer og materialer. Virksomhedens APV for asfaltarbejde tilpasses den konkrete opgave. de ansatte har gennemført de relevante uddannelser, som arbejdet kræver, fx: Sikkerhed og sundhed ved vejasfaltarbejde (lovkrav jf.bekg.om arbejdsmiljøfaglige uddannelser) og Vejen som arbejdsplads (bygherrekrav) alle personer bærer synligt fluorescerende/reflekterende arbejdstøj. Da der kan være forskellige krav afhængig af for hvem arbejdet udføres, anbefaler branchen, at der anvendes klasse 3 beklædning for at undgå konflikter med arbejdsmiljølovgivningen 8 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

9 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet De ansatte De ansatte har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Det betyder at de ansatte har pligt til at: bruge de tekniske hjælpemidler og værnemidler, som stilles til rådighed samt i øvrigt følge instrukser fx omkring hygiejne etablere og vedligeholde sikkerhedsforanstaltninger jf. instruktionerne meddele virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, arbejdslederen eller arbejdsgiveren, hvis der er forhold på byggepladsen som ikke er forsvarlige eller i orden. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 9

10 Før arbejdet går i gang FØR ARBEJDET GÅR I GANG Projektgennemgangsmøde Selv når aftalegrundlaget (kontrakterne) er entydigt, kan det være nødvendigt, specieltpå større opgaver, at holde et projektgennemgangsmøde med det formål, at få detaljerne i det samlede projekt på plads. På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: Grænseflader/koordinering mellem aktørerne i projektet /entreprenørerne på pladsen Tidsplanen. Fælles sikkerhedsforanstaltninger. Opstartsmøde På større byggepladser med 2 eller flere virksomheder og mere end10 ansatte på pladsen samtidigt er bygherre eller dennes koordinator forpligtiget til at afholde opstartsmøder, før byggeriet går i gang og når der kommer nye arbejdsgivere eller underentreprenører. Opstartsmødet er vigtigt, fordi der er her aftalerne fra PSS kombineres med entreprenørenes valg af arbejdsmetoder for tilsammen at give et godt arbejdsmiljø. På mødet indgås aftaler om følgende: gennemgang af det kontraktlige grundlag tids- og procesplaner grænseflader/koordinering mellem aktørerne fælles sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle vinterforanstaltninger om der er særlige risici og hvordan de minimeres gennemgang og justering af plan for sikkerhed og sundhed retningslinjer for overdragelse og skift i entrepriser muligheden for at anvende de planlagte tekniske hjælpemidler hvem der deltager i sikkerhedsmøder hvem der deltager i sikkerhedsrunderinger hvem der underretter koordinator ved brug af underentreprenører Husk det er i alles interesse, at aftaler bliver ført til referat Internt informationsmøde Det er vigtigt, at arbejdsmiljørelevant information som fx aktuelle forhold fra APVén, vurderingen af særligt farligt arbejde samt aftaler fra opstartsmødet kommer videre til de enkelte entreprenørers ansatte. Dette kan foregå på et internt møde for medarbejderne på pladsen. Her kan projektmaterialet ligeledes gennemgås sammen med leverandørenes brugsanvisninger og evt. andre relevante oplysninger fra projektgennemgangsmødet. 10 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

11 Før arbejdet går i gang Alle arbejdsmiljørelevante dokumenter og brugsanvisninger skal udleveres / være tilgængelige for de ansatte på pladsen, og det interne informationsmøde kan evt. fungere som forum for instruktion. Tilrettelæggelse af arbejdet Før en ny arbejdsopgave igangsættes skal de ansatte instrueres af arbejdsgiveren. Der lægges særlig vægt på arbejdspladsbrugsanvisninger, og anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis arbejdet strækker sig over flere dage, er det en god idé, at arbejds- giveren holder et opstartsmøde, hvor fx følgende emner gennemgås: Gennemgang af relevant information fra fx projektgennemgangsmøde samt virksomhedens APV. Afmærkningsplanen. Plan for Sikkerhed og Sundhed Hvem der løbende kontrollerer afmærkning og afspærringer. Hvem der instruerer nye medarbejdere på arbejdspladsen. Hvem der opstiller, ændrer eller fjerner skilte /afskærmning og afmærkning. Hvor der er brand- og førstehjælpsudstyr Evt. instruktion i forhold til brug af tekniske hjælpemidler og god hygiejne Hvis arbejdet er af kortere varighed, anbefales det, at holde et kort møde, hvor I planlægger dagens arbejde, så der er styr på, hvem der gør hvad i forhold til afmærkning, skiltning og oprydning. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 11

12 Arbejdsmiljøpåvirkninger og sikkerhedsforanstaltning Krav om uddannelse Udlægning af asfalt og andre bitumenholdige produkter kræver et kursus-bevis fra AMU-kurset Vejasfalt varetagelse af sikkerhed og sundhed og. Kurset udbydes separat, men indgår også som en del af undervisningen på Vejasfaltøruddannelsen. De som arbejder med asfaltmaterialer, skal tilmeldes første ledige kursus og ind til kurset er gennemført skal de hver 4. uge instrueres i arbejdet med asfaltmaterialer af en person, der gennemgået kurset. (Vejasfalt varetagelse af sikkerhed og sundhed) Vejdirektoratet og flere kommunale vejmyndigheder kræver derudover at AMU-kurset Vejen som arbejdsplads er gennemført. Alt efter ansvarsområde kan der være krav om deltagelse i Vejdirektoratets 3 overbygningstrin. ARBEJDSMILJØPÅVIRKNINGER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNING Uanset hvilken type asfaltarbejde, der udføres, er der nogle generelle regler, der skal følges, så arbejdet kan planlægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvar- ligt. Disse regler gennemgås i dette afsnit. Reglerne omfatter: Afmærkning af arbejdsstedet Undgå tunge løft Begrænsning af støj og vibrationer Kemi (Undgå asfaltrøg og sundhedsskadelige dampe samt hudkontakt) Velfærdsforanstaltninger Afmærkning af arbejdsområdet, trafikområdet og arbejdsstedet Alt efter hvor arbejdet forgår, hvor længe det varer og arbejdets art findes der forskellige niveauer for den nødvendige beskyttelse. Læs mere i Vejdirektoratets regler og lommebogen Med udgangspunkt i udbudsmaterialet skal entreprenøren udarbejde en afmærkningsplan, før vejarbejdet kan påbegyndes. 12 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

13 Arbejdsmiljøpåvirkninger og sikkerhedsforanstaltning Allerede i projekteringsfasen skal trafikafviklingen planlægges, så det sikres, at arbejdet rent faktisk kan udføres efter reglerne. Udbudsmaterialet skal sikre ens vilkår for de bydende og skal udarbejdes under hensyn- tagen til trafikafviklingen og den dertil hørende afmærkning. Det skal derfor fremgå, hvis det er nødvendigt at udføre arbejdet om natten, etablere ensretning eller lukning af en vej. Planen skal godkendes af vejmyndigheden. Afmærkningsplanen skal sikre, at arbejdsstedet er omhyggeligt afmærket, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt for svarligt. Følg planen for både din egen og trafikanternes skyld. Arbejde i nærheden af kørende maskiner (indenfor afspærringen) Lav klare aftaler omkring arbejde i nærheden af kørende maskiner og anvend arbejdstøj/beklædning, der øger synligheden. Tøjet skal være reflekterende (klasse 3 se bilag) Tunge løft Tilrettelæg arbejdet, så I undgår manuelle løft. Brug maskiner og andre tekniske hjælpemidler til skovling, gravning og afretning, hvor det er muligt. Brug fx bobcat til udlægning og fordeling af asfalten. Brug sækkevogn til transport af skiltefødder og gasflasker. Brug ladmonteret kran og andet løftegrej i stedet for at løfte manuelt, når plade- vibratorer og andet materiel skal af og på lastvogn og trailer. Brug termocontainere og presenninger for at undgå for hurtig afkøling, da kold asfalt er sværere at arbejde med. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 13

14 Arbejdsmiljøpåvirkninger og sikkerhedsforanstaltning Støj Maskiner og udstyr skal have begrænset støjen mest muligt, fx gennem indkapsling. Støjbelastningen må ikke overskride 85 db(a). Ved nyindkøb skal leverandøren kunne dokumentere støjforholdene omkring maskiner og materiel. Ved belastning over 80 db(a) skal høreværn stilles til rådighed. Høreværnet skal anvendes, når maskinen er forsynets med et mær - kat om påbudt høreværn, og når støjen kan være høreskadende 85 db(a). Hvis der i øvrigt er generende støj ved arbejdet - fx ved arbejde i stærkt trafikerede områder - anbefales ligeledes brug af høreværn. Støjbelastningen er udtryk for gennemsnittet af de støjniveauer, som en person udsættes for i løbet af en arbejdsdag på 8 timer. Se i øvrigt branchevejledning om støj- og hånd/armvibrationer. Det kan være en fordel at anvende høreværn, der også muliggør radiokommunikation. Læs mere i faktabladet om valg af høreværn. Vibrationer Begræns vibrationer. Ved brug af entreprenørmaskiner og vibrerende håndværktøj er der risiko for at blive udsat for vibrationer, som kan medføre en sundhedsmæssig risiko. Aktions- og grænseværdi (belastning målt over en 8 timers arbejdsdag) Vibrationsbelastningen opgøres i aktions- og grænseværdier. Aktions- og grænseværdi: Hånd/arm Helkrop Aktionsniveau 2,5 m/s2 0,5 m/s2 Grænseværdi 5 m/s2 1,15 m/s2 Når aktionsniveauet overskrides, skal arbejdsgiveren undersøge årsagen og iværksætte foranstaltninger, der minimerer belastningen. Grænseværdien for belastning over en hel dag må under ingen omstændigheder overskrides. Arbejdsgiveren skal straks iværksætte tekniske eller organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at overskridelsen ikke sker igen. Risikoen for og følgerne af en vibrationsudsættelse skal behandles i virksomhedens APV. 14 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

15 Arbejdsmiljøpåvirkninger og sikkerhedsforanstaltning Begrænsning af vibrationer fra maskiner og håndholdt udstyr Vælg de maskiner, der vibrerer mindst. For håndholdte maskiner skal fabrikanten oplyse vibrationsniveauet, når det overstiger 2,5 m/s2. Ligger vibrationsniveauet under 2,5 m/s2, skal dette være anført. Maskiner med førerplads skal være konstrueret, så maskinens vibrationer påvirker føreren mindst muligt. Spørg altid leverandøren om, hvilke helkropsvibrationer der kan forventes i forbindelse med maskinens normale drift. Brug pladevibrator med fjernbetjening. Monter den hydrauliske hammer på maskinen frem for at holde den i hånden. Asfaltfræsere kan vibrationsdæmpes væsentligt ved hjælp af individuelt justerbare luftfjedre under platformen eller via en kompressor, som regulerer lufttrykket ved fodpladen. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 15

16 Kemi KEMI Brugsanvisninger Sikkerhedsdatablad/leverandørbrugsanvisning Når en virksomhed bruger produkter, som indeholder farlige stoffer og materialer, skal der følge et sikkerhedsdatablad med produktet. Sikkerhedsdatabladet skal være skrevet på letforståeligt dansk, og indeholder 16 faste punkter - bl.a. om stoffernes farlighed samt, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal tage ved brugen af produktet. Arbejdspladsbrugsanvisning Med udgangspunkt i sikkerhedsdatabladet/leverandørbrugsanvisningen og anden kendt viden skal arbejdsgiveren i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for hvert produkt, som er omfattet af bekendtgørelsen om farlige stoffer og materialer. En arbejdspladsbrugsanvisning kan være en brugsanvisning specielt udarbejdet til arbejdspladsen eller en leverandørbrugsanvisning suppleret med oplysninger i forhold til den konkrete brug på arbejdspladsen. En arbejdspladsbrugsanvisning er også et godt udgangspunkt, når de ansatte skal instrueres i, hvordan arbejdet skal udføres. Alle ansatte skal i øvrigt vide, hvor brugsanvisninger er og have adgang til dem. Lav fx en mappe med brugsanvisninger, som kan opbevares i arbejdsvognen (servicebilen), eller gør dem tilgængelige elektronisk. Kemisk APV Ud over den almindelige APV skal der laves en særlig vurdering (kemisk APV), når der bruges farlige stoffer og materialer. Det gælder også, når der arbejdes med farlige asfaltmaterialer. Ifølge Arbejdstilsynet er farlige asfaltmaterialer fx: Asfaltmaterialer, der er mærket med et faresymbol, med brandfarlig eller med miljøfarlig Asfaltmaterialer, der indeholder mindst 1% af et sundhedsfarligt stof, et miljøfarligt stof eller et stof med en grænseværdi Genbrugsasfalt, der indeholder stenkulstjære Asfaltmaterialer, der under opvarmning og brug afgiver asfaltrøg og anden sundhedsskadelig luftforurening. Den særlige vurdering er en vurdering af, hvordan der konkret arbejdes med det farlige stof eller materiale, og om der er særlige forhold ved arbejdet, som kræver opmærksomhed. 16 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

17 Kemi Man kan derfor med fordel tage udgangspunkt i de arbejdspladsbrugsanvisninger, som virksomheden allerede har lavet, da arbejdspladsbrugsanvisningerne skal indeholde oplysninger om sundhedsfarer, værnemidler og forholdsregler ved brug. Resultatet af vurderingen kan derfor fremgå ved, at man i den almindelige APV henviser til arbejdspladsbrugsanvisningen for det farlige stof eller materiale Hvis resultatet af vurderingen viser, at der er forhold, der ikke er i orden, fx at der mangler personlige værnemidler eller at ventilationen ikke er god nok, overføres problemet til den almindelige APV s handlingsplan med henblik på at finde en løsning. Det er et krav fra Arbejdstilsynet, at man laver en samlet liste over alle de farlige stoffer og materialer, der bruges, og henviser til sikkerhedsdatabladene. Eksempler på særlige forhold ved arbejde med asfaltmaterialer som kan indgå i den særlige vurdering: Indendørs udlægning af asfalt, hvor der er risiko for at indånde asfaltrøg Arbejdsområder, der er dårligt ventileret Arbejde med bitumenopløsninger Udskiftning af skadelige stoffer Arbejdsgiveren skal sørge at skadelige stoffer på arbejdspladsen fjernes/erstattes eller begrænses til et minimum. (læs mere herom i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer) Dieselolie er et brændstof og må ikke bruges som slipmiddel eller rengøringsmiddel. Brug fx rent vand til tromler - eventuelt tilsat slipsæbe eller vegetabilsk olie. Til både slipmidler og rengøring af skovle, ragere og andre redskaber anbefales vegetabilske produkter. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 17

18 Kemi Temperatur For hver type asfalt er der fastsat en grænse for den maksimale anvendelsestemperatur. Asfaltens temperatur må ikke overskride denne grænse. Der er også fastsat en lavere temperatur som ikke bør overskrides ved normalt arbejde. Der skal være et termometer til rådighed på udlægningsstedet, så det er muligt at kontrollere asfaltens temperatur. Gør det til en vane altid at kontrollere asfaltens temperatur, når I modtager et nyt læs asfalt. Temperaturen er mindre end eller lig med temperaturen i det grønne felt: Ingen problemer - udlægning udføres på almindeligvis Temperaturen ligger i intervallet i det gule felt: Udlægningen må kun udføres med åndedrætsværn. Entrepriselederen kontaktes, og der skrives en afvigelse. Temperaturen ligger over den højeste temperatur i det røde felt: Stop udlægningen med det samme. Entrepriselederen kontaktes, og der skrives en afvigelse. Temperature ved pulverasfalt NORMAL anvendelses temperatur INTERVAL hvor åndedrætsværn skal anvendes FORBUDT OMRÅDE! Temperaturen må ikke overskrides Tætgraderet 330/ Åbengraderet 330/ Åbengraderet 330/ Åbengraderet 250/ Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

19 Kemi Temperatur skema NORMAL anvendelses temperatur INTERVAL hvor åndedrætsværn skal anvendes FORBUDT OMRÅDE! Temperaturen må ikke overskrides Asfaltslidlag bortset fra pulverasfalt Åbengraderet 100/ Tætgraderet 100/ Åbengraderet 70/ Tætgraderet 70/ Åbengraderet 40/ Tætgraderet 40/ Åbengraderet 20/30-35/ Tætgraderet 20/30-35/ Asfaltbindelag og Grusasfaltbeton 70/ / /60, modificeret bitumen Asfaltbelægninger med modificeret bitumen K og R > K og R Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 19

20 Kemi Asfaltrøg og sundhedsskadelige dampe Der kan være forskellige måder at undgå eller begrænse udsættelse for asfaltrøg og dampe, der kan være sundhedsskadelige. Det kan være at: bruge mindre skadelige stoffer (slipmidler og organiske opløsningsmidler). sænke temperaturen på asfalt - dog skal asfalten være tilstrækkelig varm til at kunne bearbejdes. arbejde væk fra røgfane (naturlig ventilation). bruge mekanisk ventilation. bruge åndedrætsværn. Vær opmærksom på, at der kan være en risiko for dampe fra stenkulstjære, når der arbejdes med remix. Dette undersøges ved udtagelse af borekerne forud for arbejdet. Viser dette sig at være tilfældet, træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Der skal være udarbejdet en skriftlig instruktion, som fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis der konstateres stenkulstjære 20 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

21 Kemi Naturlig og mekanisk ventilation For at undgå udsættelse for asfaltrøg skal udendørs arbejde så vidt det er muligt plan- lægges, så det ikke foregår direkte i røgfanen. I planlægningen kan det være nødvendigt at tage højde for vindretningen. Ved brug af maskiner kan udsættelse for asfaltrøg undgås ved at anvende førerhuse med overtryk eller filtre. Eller ved brug af andre tekniske løsninger som fx varmeskjold over strygejern. Ved asfaltarbejde i fx baggårde og andre områder med dårlig naturlig ventilation, kan røgens fjernes mekanisk fx ved hjælp af en kornblæser. Ved indendørs asfaltarbejde i industri- og lagerbygninger eller fx ved asfaltarbejde i tunneller kan røg og udstødningsgasser fjernes ved procesventilation. Åndedrætsværn Hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå udsættelse for asfaltrøg og farlige dampe og i de situationer, hvor de normale anvendelsestemperaturer overskrides, skal åndedrætsværn anvendes. Skemaet s.?? viser forskellige typer asfalt, med normal anvendelsestemperatur (grøn), maksimale temperaturer, som ikke må overskrides (rød). Hvis asfalttemperaturen ligger i det gule felt, skal der bruges åndedrætsværn. Åndedrætsværn skal også anvendes, hvis arbejde i røgfanen Ikke kan undgås. Åndedrætsværn skal også anvendes: Ved håndudsprøjtning eller maskinel udsprøjtning af bitumenopløsninger (cutbacks). Hvis man opholder sig i en førerkabine med overtryk og luftforsyning gennem et effektivt filter, er det ikke nødvendigt at bruge åndedrætsværn ved maskinel udsprøjtning af bitumenopløsning. Åndedrætsværn skal være filtermaske med mindst A2/P2 filter, og det skal altid være til rådighed på arbejdspladsen. Når der arbejdes i trafikerede områder og ved maskiner uden den fornødne naturlige ventilation, kan det pga. dieselpartikler være nødvendigt med et A2/P3 filter Der anvendes turbomaske, hvis arbejdet varer mere end 3 timer. Undgå hudkontakt Arbejdstøj og handsker Arbejdstøj, handsker og fodtøj er personlige værnemidler, som skal bruges for at undgå hudkontakt med: Varm asfalt. Flydende produkter som fx bitumenemulsion. Produkter der indeholder organiske opløsningsmidler. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 21

22 Kemi Arbejdsgiveren stiller arbejdstøj, handsker og fodtøj til rådighed. Arbejdsgiveren skal sørge for vask og vedligeholdelse, mens ansatte har pligt til at anvende de personlige værnemidler. Tilsmudset arbejdstøj og handsker må ikke tages med hjem. Arbejdstøjet skal skiftes jævnligt. Hvis arbejdstøjet bliver gennemvædet, skal det skiftes med det samme. Der skal altid være et rent sæt arbejdstøj til rådighed. Da hudkontakt med bitumenemulsion og organiske opløsningsmidler kan give hudirritation og hudeksem, skal man ved arbejde med disse produkter bruge særlige beskyttelseshandsker, der er egnede til at beskytte mod hudpåvirkninger. Brug aldrig skindhandsker eller almindelige arbejdshandsker ved arbejde med disse produkter. Personlige værnemidler, som skal hindre hudkontakt på hænder med kemikalier som fx farlige asfaltmaterialer, må kun anvendes som engangshandsker. Handskens brugsanvisning og arbejdspladsbrugsanvisningen kan med fordel bruge til at vurdere, om handsken er egnet til at beskytte mod de aktuelle produkter. 22 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

23 Kemi For almindelige arbejdshandsker og særlige beskyttelseshandsker gælder: Tag kun handsker på rene og tørre hænder. Brug langskaftede handsker, hvis der er risiko for stænk på armen. Brug inderhandsker af bomuld - de opsuger sveden. Kassér forurenede handsker. Ved manuel udsprøjtning af klæber, bitumenemulsion og cutback skal der udover beskyttelseshandsker bruges, overtræksdragt, særlige gummistøvler, der kan tåle kemikalier samt øjenværn. Vask af hænder Hænder vaskes inden spisning, toiletbesøg, pauser og ved fyraften samt efter direkte hud- kontakt med asfalt, klæber og andre stoffer og materialer. Forbrændinger Ved at bruge LANGE BUSKER som arbejdstøj undgår I også kontakt med den varme asfalt. Hvis I alligevel bliver forbrændt, skal I følge førstehjælpsreglerne: 1. Køl straks med VAND. Hold det forbrændte område nede i en spand vand eller hæld vand over hele tiden 2. Bliv ved med at køle med vand - også under evt. transport eller ventetid. Bliv ved med at køle indtil smerterne er væk. Det kan tage flere timer 3. Lad asfalt og tøj sidde på det forbrændte sted. Lad lægen afgøre, om det skal fjernes. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 23

24 Velfærdsforanstaltninger Velfærdsforanstaltninger Ansatte, som arbejder med asfaltmaterialer, skal enten have velfærdsforanstaltninger efter reglerne i bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning eller efter reglerne i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Arbejde med asfaltmaterialer omfattet af bilag IV i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer vil normalt blive betragtet som stærkt tilsmudsende arbejde og som arbejde, hvor det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at få fjernet asfaltmaterialet fra huden. Dette indebærer bl.a., at den ansatte i forbindelse med spisepauser og toiletbesøg skal have mulighed at vaske hænder og bruge egnet rensemiddel samt, at der skal være stillet brusebad til rådighed, og at gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt. Velfærdsfaciliteterne skal findes eller etableres i: egnede lokaler, der er til rådighed under arbejdet på arbejdsstedet eller i umiddelbar nærhed af dette, eller skurvogne eller andre flytbare enheder. Hvis der er mere end 4 personer om benyttelsen, skal indretningen opfylde kravene i bekendtgørelsen om indretning af skurvogne o.l., eller et af arbejdsgiveren etableret samlingssted, udgangssted eller lignende. Den ansatte vil normalt ikke kunne henvises til at benytte velfærdsfaciliteterne i egen bolig, ligesom den ansatte normalt ikke vil kunne henvises til velfærdsfaciliteter på offentlige rastepladser, cafeterier o.l. steder, hvor der er andre end arbejdsgiverens ansatte, der benytter sig af de samme faciliteter. Førerkabinen vil ikke kunne accepteres som egnet velfærdsfacilitet, medmindre arbejdet ikke er tilsmudsende eller ikke medfører hudkontakt med asfaltmaterialer. Hvis fx spisning og omklædning skal kunne foregå i førerkabinen, nødvendiggør det en særlig indretning af kabinen, så bl.a. de hygiejniske krav til indretningen af velfærdsfaciliteterne er overholdt. Normalt vil det betyde, at der adskilt fra den øvrige førerkabine skal være et særligt aflukke, indrettet til dette formål, som endvidere skal kunne opvarmes. 24 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

25 Bilag Bilag 1 Klasse 3 arbejdstøj I forbindelse med vejarbejde uden for de afmærkede områder eller ved andet arbejde på veje uden afmærkning eller fysisk adskillelse til den kørende trafik er der krav om brug af klasse 3 beklædning jf. DS/EN Dette gælder fx også på havneområder på steder med kørende trafik samt ved arbejde i tunneler, hvor man i forbindelse med arbejdet kommer udenfor de opsatte afspærringer, også selvom der kun forekommer arbejdskørsel. Chauffører der ikke forlader førerhuset under arbejdet er dog fritaget. Se også Arbejdstilsynets vejledning om reflekstøj. Klasse 3 arbejdstøj kan være: Vest (klasse 3) Jakke (klasse 3) Benklæder og vest Benklæder og jakke Kedeldragt På lukkede pladser samt ved eksempelvis tilsyn med vejarbejde kan man nøjes med klasse 2 Klasse 2 arbejdstøj kan være: Vest (klasse 2) Jakke Overalls Er man i tvivl, tilrådes det at anvende klasse 3 eller 2 stk. klasse 2 beklædning. Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 25

26 Bilag Bilag 2 Oversigt over relevante bekendtgørelser. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde Bekendtgørelse om Arbejde med stoffer og materialer Bekendtgørelse om bygherres pligter Bekendtgørelse om rådgivendes pligter 26 Branchevejledning om udlægning af vejasfalt

27 Noter NOTER Branchevejledning om udlægning af vejasfalt 27

28 VIL DU VIDE MERE? På kan du finde masser af information om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen og tilmelde dig nyhedsbrev. BAR for Bygge & Anlæg står også bag følgende hjemmesider: - om gode tekniske hjælpemidler - et forum om arbejdsmiljø - om arbejdsmiljøet i byggeprocessens forskellige faser film og undervisningsmateriale om arbejdsmiljø - om ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur - håndbog om arbejdsmiljø på dansk, polsk, engelsk og tysk - om kemi, stoffer og materialer - om samarbejde og trivsel Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Bymestervej 5, 2. sal 2400 København NV Tel: Fax: ISBN: Varenummer:

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT

BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT 2. udgave 2008 Indhold 4 Indledning 5 Ansvar for arbejdsmiljøet Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte 8 Hvem gør hvad 10 Tilrettelæggelse af arbejdet

Læs mere

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 09/2016 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 ARBEJDSMILJØPÅVIRKNINGER OG SIKKERHEDS FORANSTALTNING Afmærkning af arbejdsområdet, trafikområdet og arbejdsstedet...6

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

SVEJSEUNDERMEMBRAN PF 4900 SBS RODHÆMMET. Varenr. 939-039 PR-nr. -

SVEJSEUNDERMEMBRAN PF 4900 SBS RODHÆMMET. Varenr. 939-039 PR-nr. - SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: September 2002 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: SVEJSEUNDERMEMBRAN PF

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen. Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Indhold: Kort tilbageblik på AT handleplan fra december 2007

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering rbejdspladsvurdering For utolakering Hvordan bruges PV skemaerne En PV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autolakeringsværksted som minimum benytte følgende kortlægningsskemaer:

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING November 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold INDHOLD 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013

Allergi på arbejdet. SikkertNyt.dk nr. 01/2013 SikkertNyt.dk nr. 01/2013 Allergi på arbejdet Mange kemiske stoffer i arbejdsmiljøet kan fremkalde allergi. Allergi kan vise sig som astma eller eksem. Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Navn Skriv tydeligt Arbejdsmiljø og miljø Jeg bekræfter hermed, at jeg vil overholde de givne regler, og jeg vil deltage aktivt i arbejdet med at skabe en sikker

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved afhentning af dagrenovation Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelse af udbudsmateriale for afhentning af dagrenovation. Checklisten

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Pas på dig selv og dine gæster

Pas på dig selv og dine gæster TEKNIK-SERVICE Pas på dig selv og dine gæster God forebyggelsesadfærd i svømme- og idrætshaller Indhold Forord 3 Sundhedsmæssige gener i hallerne det ved vi 4 God forebyggelsesadfærd hvad er det? 6 Vandbehandling

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved transport af mad Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelsen af udbudsmateriale for madtransport. Checklisten indeholder vejledende retningslinjer

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner Betonarbejde Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal belastningerne ved opskovling reduceres ved hjælp af transportør, transportsnegl, hejseværk med spand o.l. Maskiner med benzinmotor må

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

1.4 Bilag B Tjekliste overdragelse opstartsfase 25052016

1.4 Bilag B Tjekliste overdragelse opstartsfase 25052016 1.4 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 NOTAT 15. april 2008 Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 J.nr. VG/NKO Afgrænsning store/små komplicerede/ukomplicerede byggepladser Hvordan kunne disse regler fastsættes?

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation

Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation Ventilation på offset trykmaskine Procesventilation eller fortrængningsventilation Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet 2 sager om etablering af procesventilation ved offsetmaskiner med tilsyneladende

Læs mere