BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT 2. udgave 2008

2

3 Indhold 4 Indledning 5 Ansvar for arbejdsmiljøet Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte 8 Hvem gør hvad 10 Tilrettelæggelse af arbejdet 11 Krav om uddannelse 11 Farlige stoffer og materialer Brugsanvisninger Særlige krav til APV ved arbejde med asfaltmaterialer Eksempel på særlig vurdering af arbejde med farlige stoffer og materialer 14 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Afmærk arbejdsstedet efter reglerne Undgå tunge løft Begræns støjen Begræns vibrationer Undgå asfaltrøg og sundhedsskadelige dampe Brug mindre skadelige stoffer Slipmidler Organiske opløsningsmidler Temperatur Ventilation Åndedrætsværn Undgå hudkontakt Arbejdstøj og handsker Vask af hænder Forbrændinger Velfærdsforanstaltninger Indhold 3

4 Indledning Udlægningsarbejde med asfaltmaterialer kan medføre visse sundhedsrisici, hvis materialer og materiel ikke håndteres korrekt. Denne vejledning handler om, hvordan de fleste sundhedsrisici kan undgås, og hvordan asfaltarbejdet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen henvender sig både til bygherrer og projekterende samt til de entreprenører og ansatte, som står for det konkrete arbejde. På BARs hjemmeside er det muligt at hente hele vejledningen og printe den ud. Som supplement kan vi endvidere anbefale at gå ind på for at få et overblik over, hvilke krav der stilles, når der arbejdes med såkaldte farlige stoffer og materialer. Denne hjemmeside er specielt målrettet bygge- og anlægsbranchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. 4 Indledning

5 Ansvar for arbejdsmiljøet Ansvar for arbejdsmiljøet Asfalt udlægges på veje, broer, stier og pladser samt indendørs i industri- og lagerhaller. For at arbejdet uanset type kan udføres forsvarligt kræver det, at bygherre, projekterende, entreprenører og ansatte kender og lever op til deres ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven. Bygherren Bygherrens ansvar og pligter kan variere. Det afhænger fx af, om asfaltarbejdet udføres som et selvstændigt projekt eller som en del af et større anlægsarbejde. På bygge- og anlægspladser - uanset størrelse - har bygherren altid en pligt til at medvirke til, at der kan arbejdes forsvarligt. Det betyder, at bygherren ikke må lægge hindringer i vejen for entreprenørens muligheder for at udføre arbejdet forsvarligt, fx ved at bestemme, at der skal anvendes et farligt stof eller materiale, når der findes ufarlige eller mindre farlige alternativer. Fx må bygherren ikke bestemme, at der skal anvendes bitumenopløsning i stedet for emulsion eller at fx trafikafviklingen skal gå forud for nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Når mere end én arbejdsgiver på samme tidspunkt beskæftiger flere end 10 personer på arbejdspladsen, har bygherren desuden ansvar og pligt til at sørge for at: Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder - fx gennem aftaler med de enkelte entreprenører om, hvilken entreprenør der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne. Udpege en sikkerhedskoordinator der koordinerer sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne mellem de forskellige entreprenører. Udarbejde og vedligeholde Plan for Sikkerhed og Sundhed. Større anlægsarbejder og byggepladser anmeldes til Arbejdstilsynet. Ved beregningen af antal arbejdsgivere, der er beskæftiget på arbejdspladsen, medregnes alle virksomheder, der regelmæssigt udfører arbejde på arbejdspladsen. Det anbefales, at bygherren eller hans rådgiver gennemgår hele arbejdet på et opstartsmøde - og at asfaltfirmaet inddrages i projektets opstartsfase. Ansvar for arbejdsmiljøet 5

6 Projekterende Den projekterende skal i projektmaterialet sikre at: Arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med arbejdets udførelse og den efterfølgende vedligeholdelse. Forarbejdet til afmærkningsplanen er indeholdt i udbudsmaterialet. Der er den fornødne plads og mulighed for at anvende egnede tekniske hjælpemidler. Farlige stoffer og materialer erstattes med ikke-farlige eller mindre farlige - fx at der ikke foreskrives anvendt opløsningsmidler, hvor dette kan undgås. Særlige risici i forbindelse med arbejdet er beskrevet. Den projekterende skal i projektmaterialet sikre at: Bygherrens tidsplaner er indarbejdet i projektet, så arbejdet kan udføres uden gener. Omfanget af adgangs- og transportveje samt oplagspladser er beskrevet med kvalitetskrav til fx dimensionering, bæredygtighed, belægning, afvanding og dræning mv. Friarealer er etableret, så materialer kan placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til arbejdspladsen og adgangs- og køreveje. Der tages hensyn til, at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes. De nødvendige vejafmærkninger er beskrevet. Der udføres relevante forundersøgelser, hvis der i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejder er mistanke om gamle tjærebelægninger. 6 Ansvar for arbejdsmiljøet

7 Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at: Der samarbejdes med andre arbejdsgivere om sikkerhedsforanstaltninger, hvis der er under 11 beskæftigede. Der udarbejdes en afmærkningsplan før et vejarbejde påbegyndes. Der etableres sikkerhedsforanstaltninger mod påkørsel. Alle personer bærer synligt fluorescerende arbejdstøj (klasse 3 hvis ophold sker uden for afspærring). Der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt og altid hvor løft og bæring indebærer fare for sikkerhed og sundhed. Der er brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler og arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer. De ansatte instrueres i, hvordan arbejdet kan udføres sikkert. Der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdet. Virksomhedens APV for asfaltarbejde tilpasses det konkrete arbejde. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de foranstaltninger som den pågældende har aftalt med bygherren for fællesområderne iværksættes og vedligeholdes, samt føre et effektivt tilsyn hermed. De ansatte har gennemført de relevante uddannelser, som arbejdet kræver, fx: - Sikkerhed og sundhed ved vejasfaltarbejde (arbejdsmiljøkrav) - Vejen som arbejdsplads (bygherrekrav) De ansatte De ansatte har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Det betyder at de ansatte har pligt til at: bruge de tekniske hjælpemidler og værnemidler, som stilles til rådighed etablere og vedligeholde sikkerhedsforanstaltninger jf. instruktionerne Ansvar for arbejdsmiljøet 7

8 Hvem gør hvad Hvem gør hvad ved forskellige typer asfaltarbejde Nyanlæg af offentlige veje og broer Bygherren, den projekterende og den, der fører tilsyn med trafikafviklingen på vejen (vejmyndigheden), vil ofte være samme juridiske enhed (kommune eller vejdirektoratet). I denne situation vil der ofte være flere firmaer, der samtidig beskæftiger flere end 10 personer på pladsen. Dette kan fx være: asfaltfirmaet, skiltefirmaet, jordentreprenører, anlægsgartnere, opsætning af trafikværn og støjværn, leverandører eller bygherrens egne tilsynsførende. Her træder bygherrens ansvar og forpligtelser i kraft. Private veje Bygherrepligterne træder i kraft hvis 2 firmaer samtidig beskæftiger flere end 10 personer. Hvis der kun er et firma anbefales det, at der udarbejdes en skriftlig planlægning af arbejdet mellem bygherre og entreprenør. 8 Hvem gør hvad

9 Reparation af offentlige veje, tunneller og broer Her vil der ofte kun være et firma på pladsen. Selv om det ikke er en pligt, anbefales det, at bygherren sammen med entreprenøren laver en skriftlig planlægning af arbejdet. Byggeprojekter, indendørs belægning Der anvendes asfalt i forbindelse med industriog lagerhaller. Hvis der samtidig er 2 firmaer med flere end 10 beskæftigede, skal asfaltarbejdet beskrives på linie med andre byggearbejder, der indgår i bygherrens ansvar og forpligtelser. Byggeprojekter: parkeringspladser og udenomsarealer Der vil ofte være tale om, at der er mindst 2 firmaer, der samtidig beskæftiger flere end 10 personer. Det kan fx være asfaltfirmaet, brolæggere, anlægsgartnere, isoleringsfirmaer eller andre håndværkere, når udemomsarealet asfalteres tidligt i byggeprocessen. Her skal asfaltarbejdet beskrives på linie med andre byggearbejder, der indgår i bygherrens ansvar og forpligtelser. Hvem gør hvad 9

10 Tilrettelæggelse af arbejdet Tilrettelæggelse af det enkelte asfaltarbejde Før en ny arbejdsopgave igangsættes skal de ansatte instrueres af arbejdsgiveren. Der lægges særlig vægt på arbejdspladsbrugsanvisninger, kemi og anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis arbejdet strækker sig over flere dage, er det en god idé, at arbejdsgiveren holder et opstartsmøde, hvor fx følgende emner gennemgås: Relevante emner fra virksomhedens APV. Afmærkningsplanen. Plan for Sikkerhed og Sundhed (hvis en sådan skal udarbejdes). Hvem der løbende kontrollerer afmærkning og afspærringer. Hvem der instruerer nye medarbejdere på arbejdspladsen. Hvem der opstiller, ændrer eller fjerner skilte. Hvor der er brand- og førstehjælpsudstyr. Evt. aftaler om løbende sikkerhedsforanstaltninger. Hvis arbejdet er af kortere varighed, anbefales det, at gennemføre et kort møde, hvor I planlægger dagens arbejde, så der er styr på, hvem der gør hvad i forhold til afmærkning, skiltning og oprydning. 10 Tilrettelæggelse af arbejdet

11 Krav om uddannelse og andre bitumenholdige produkter kræver et kursusbevis fra kurset "Sikkerhed og sundhed ved vejasfaltarbejde". Kurset varer 4 dage, og udbydes på EUC Midt og EUC Nordvestsjælland. Kurset indgår også som en del af undervisningen på Vejasfaltøruddannelsen. Hvis du sjældent arbejder med asfaltmaterialer, kan du blive instrueret i at arbejde med asfaltmaterialer af en person, der gennemgået kurset. Når du arbejder på trafikerede veje, er det en god ide at gennemføre kurset "Vejen som arbejdsplads". Vejdirektoratet og flere kommunale vejmyndigheder kræver kursusgennemførelse forud for udstedelse af gravetilladelse eller projektstart. Kurset har en varighed på 2 dage. Farlige stoffer og materialer Brugsanvisninger Hvad er en leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) Når en virksomhed bruger produkter, som indeholder farlige stoffer og materialer, skal der følge en leverandørbrugsanvisning med produktet. Leverandørbrugsanvisningen skal være skrevet på letforståeligt dansk. Leverandørbrugsanvisningen indeholder 16 faste punkter - bl.a. om stoffernes farlighed samt, hvilke sikkerhedsforanstaltninger man skal tage ved brugen af produktet. For asfaltmaterialer uden krav om sikkerhedsdatablad fra leverandøren skal der medleveres oplysninger, som sætter arbejdspladsen i stand til at lave den særlige kemiske APV. Hvad er en arbejdspladsbrugsanvisning Med udgangspunkt i leverandørbrugsanvisningen og anden kendt viden skal arbejdsgiveren i samarbejde med sikkerhedsorganisationen udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for hvert produkt, som er omfattet af asfaltreglerne eller i øvrigt indeholder farlige stoffer og materialer. En arbejdspladsbrugsanvisning kan være en brugsanvisning specielt udarbejdet til arbejdspladsen eller en leverandørbrugsanvisning suppleret med oplysninger i forhold til den konkrete brug på arbejdspladsen. Det kan også være et tillæg, som beskriver forholdene på arbejdspladsen sammen med leverandørbrugsanvisningerne. Krav om uddannelse + Farlige stoffer og materialer 11

12 En arbejdspladsbrugsanvisning er også et godt udgangspunkt, når de ansatte skal instrueres i, hvordan arbejdet skal udføres. Alle ansatte skal i øvrigt vide, hvor brugsanvisninger er og have adgang til dem. Lav fx en mappe med brugsanvisninger, som kan opbevares i arbejdsvognen (servicebilen). Særlige krav til APV ved arbejde med asfaltmaterialer Ud over den almindelige APV skal der laves en særlig vurdering, når der bruges farlige stoffer og materialer. Det gælder også, når der arbejdes med farlige asfaltmaterialer. Ifølge Arbejdstilsynet er farlige asfaltmaterialer fx: Asfaltmaterialer, der er mærket med et faresymbol, med brandfarlig eller med miljøfarlig Asfaltmaterialer, der indeholder mindst 1% af et sundhedsfarligt stof, et miljøfarligt stof eller et stof med en grænseværdi Genbrugsasfalt, der indeholder stenkulstjære Asfaltmaterialer, der under opvarmning og brug afgiver asfaltrøg og anden sundhedsskadelig luftforurening. Den særlige vurdering er en vurdering af, hvordan I konkret arbejder med det farlige stof eller materiale, og om der er særlige forhold ved arbejdet, som I skal være opmærksomme på. Man kan derfor med fordel tage udgangspunkt i de arbejdspladsbrugsanvisninger, som virksomheden allerede har lavet, da arbejdspladsbrugsanvisningerne skal indeholde oplysninger om sundhedsfarer, værnemidler og forholdsregler ved brug. Resultatet af vurderingen kan derfor fremgå ved, at man i den almindelige APV henviser til arbejdspladsbrugsanvisningen for det farlige stof eller materiale Hvis resultatet af vurderingen viser, at der er forhold, der ikke er i orden, fx at der mangler personlige værnemidler eller at ventilationen ikke er god nok, overføres problemet til den almindelige APV's handlingsplan med henblik på at finde en løsning. 12 Farlige stoffer og materialer

13 Det er et krav fra Arbejdstilsynet, at man laver en samlet liste over alle de farlige stoffer og materialer, der bruges, og henviser til leverandørbrugsanvisningerne. Eksempler på særlige forhold ved arbejde med asfaltmaterialer som kan indgå i den særlige vurdering: Indendørs udlægning af asfalt, hvor der er risiko for at indånde asfaltrøg Arbejdsområder, der er dårligt ventileret Arbejde med bitumenopløsninger (cutbacks), hvor der er risiko for indånding af og hudkontakt med opløsningsmidler Eksempel på særlig vurdering af arbejde med farlige stoffer og materialer Farligt stof eller materialer Leverandørbrugsanvisning (leverandør og dato) Særlig vurdering af arbejdet med bitumenopløsning Problem? Ja Nej Bitumenfix Bitumenproducent A/S 15. marts 2006 Farlige egenskaber Indeholder organiske opløsningsmidler X Se arbejdspladsbrugsanvisning for bitumenfix 13. maj 2007 Omstændighederne ved arbejdet Risiko for indånding af dampe og aerosoler Risiko ved hudkontakt Må ikke udsprøjtes. Forbud kan afviges i perioden 1. oktober til 1. april, hvis det af tekniske årsager ikke er muligt at anvende klæber uden opløsningsmidler X Se arbejdspladsbrugsanvisning for bitumenopløsning 13. maj 2007 Forebyggende foranstaltninger Bitumenfix skal erstattes med bitumenemulsion Personlige værnemidler skal anvendes, hvis det af tekniske årsager (fx trafikforhold) ikke er muligt at erstatte med bitumenemulsion X Se arbejdspladsbrugsanvisning for GAB 13. maj 2007 Farlige stoffer og materialer 13

14 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Uanset hvilken type asfaltarbejde, der udføres, er der nogle generelle regler, der skal følges, så arbejdet kan planlægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Disse regler gennemgås i dette kapitel. Reglerne omfatter: Afmærkning af arbejdsstedet Undgå tunge løft Begrænsning af støj og vibrationer Undgå asfaltrøg og sundhedsskadelige dampe Undgå hudkontakt Velfærdsforanstaltninger Bagest i vejledningen findes der en oversigt over særlige regler for følgende arbejdsprocesser: Håndudlægning Maskinudlægning Overfladebehandling (OB) Remixing Støbeasfalt Afmærk arbejdsstedet efter reglerne Med udgangspunkt i udbudsmaterialet skal entreprenøren udarbejde en afmærkningsplan, før vejarbejdet kan påbegyndes. Allerede i projekteringsfasen skal trafikafviklingen planlægges, så det sikres, at arbejdet rent faktisk kan udføres efter reglerne. Udbudsmaterialet skal sikre ens vilkår for de bydende og skal udarbejdes under hensyntagen til trafikafviklingen og den dertil hørende afmærkning. Det skal derfor fremgå, hvis det er nødvendigt at udføre arbejdet om natten, etablere ensretning eller lukning af en vej. Planen skal godkendes af vejmyndigheden. Afmærkningsplanen skal sikre, at arbejdsstedet er omhyggeligt afmærket, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Følg planen for både din egen og trafikanternes skyld. Når I arbejder på et vejareal, skal I bruge synligt advarselstøj i farverne rød, orange eller gul. Tøjet skal være reflekterende (klasse 3). I kan læse mere om, hvordan det arbejdsfrie område kan erstattes af andre sikkerhedsforanstaltninger i konkrete situationer i branchevejledningen om afmærkning af vejarbejder. 14 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

15 Undgå tunge løft Tilrettelæg arbejdet, så I undgår manuelle løft. Brug maskiner og andre tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt til skovling, gravning og afretning. Brug fx bobcat til udlægning og fordeling af asfalten. Brug sækkevogn til transport af skiltefødder og gasflasker. Brug ladmonteret kran og andet løftegrej i stedet for at løfte manuelt, når pladevibratorer og andet materiel skal af og på lastvogn og trailer. Brug termocontainere og presenninger for at undgå for hurtig afkøling. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 15

16 Støj Maskiner og udstyr skal have begrænset støjen mest muligt, fx gennem indkapsling. Støjbelastningen må ikke overskride 85 db(a). Ved nyindkøb skal leverandøren kunne dokumentere støjforholdene omkring maskiner og materiel. Ved belastning over 80 db(a) skal høreværn stilles til rådighed. Der skal anvendes høreværn, når støjen kan være høreskadende. Hvis der i øvrigt er generende støj ved arbejdet - fx ved arbejde i stærkt trafikerede områder - anbefales ligeledes brug af høreværn. Støjbelastningen er udtryk for gennemsnittet af de støjniveauer, som en person udsættes for i løbet af en arbejdsdag på 8 timer. Se i øvrigt støjvejledningen på Vibrationer Begræns vibrationer Ved brug af entreprenørmaskiner og vibrerende håndværktøj er der risiko for at blive udsat for vibrationer, som kan medføre en sundhedsmæssig risiko. Aktions- og grænseværdi (belastning målt over en 8 timers arbejdsdag) Vibrationsbelastningen opgøres i aktions- og grænseværdier. Når aktionsniveauet overskrides, skal arbejdsgiveren undersøge årsagen og iværksætte foranstaltninger, der minimerer belastningen. Aktionsniveau Hånd/arm 2,5 m/s2 Helkrop 0,5 m/s2 Grænseværdien må under ingen omstændigheder overskrides. Arbejdsgiveren skal straks iværksætte tekniske eller organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at overskridelsen ikke sker igen. Grænseværdi Hånd/arm 5 m/s2 Helkrop 1,15 m/s2 Risikoen for og følgerne af en vibrationsudsættelse skal behandles i virksomhedens APV. 16 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

17 Hvordan begrænses vibrationer fra maskiner og håndholdt udstyr? Vælg de maskiner, der vibrerer mindst. For håndholdte maskiner skal fabrikanten oplyse vibrationsniveauet, når det overstiger 2,5 m/s2. Ligger vibrationsniveauet under 2,5 m/s2, skal dette være anført. Maskiner med førerplads skal være konstrueret, så maskinens vibrationer påvirker føreren mindst muligt. Spørg altid leverandøren om, hvilke helkropsvibrationer der kan forventes i forbindelse med maskinens normale drift. Brug pladevibrator med fjernbetjening. Monter den hydrauliske hammer på maskinen frem for at holde den i hånden. Asfaltfræsere kan vibrationsdæmpes væsentligt ved hjælp af individuelt justerbare luftfjedre under platformen eller via en kompressor, som regulerer lufttrykket ved fodpladen. Undgå at blive udsat for asfaltrøg og sundhedsskadelige dampe Der kan være forskellige måder at undgå eller begrænse udsættelse for asfaltrøg og dampe, der kan være sundhedsskadelige. Det kan være: Bruge mindre skadelige stoffer (slipmidler og organiske opløsningsmidler). Sænke temperaturen på asfalt - dog tilstrækkelig varm til at den kan bearbejdes. Arbejde væk fra røgfane (naturlig ventilation). Bruge mekanisk ventilation. Bruge åndedrætsværn. Vær opmærksom på, at der kan være risiko for dampe fra stenkulstjære, når der arbejdes med remix. Der skal være udarbejdet en skriftlig instruktion, som fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis der konstateres stenkulstjære. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 17

18 Brug mindre skadelige stoffer Slipmidler Brug rent vand til tromler - eventuelt tilsat slipsæbe eller vegetabilsk olie. Til skovle og ragere anbefales vegetabilsk olie, fx rapsolie. Til rengøring af skovle, ragere og andre redskaber anbefales også vegetabilske olier. Dieselolie er et brændstof og må ikke bruges som slipmiddel eller rengøringsmiddel. Organiske opløsningsmidler Klæbning med bitumenopløsning indeholdende organiske opløsningsmidler må ikke finde sted. Hvis det er nødvendigt fx i forhold til afvikling af trafikken kan der efter høring i sikkerhedsorganisationen anvendes klæbning i perioden fra 1. oktober til 1. april. Der findes i dag teknisk egnede produkter til klæbning og OB til erstatning for produkter med organiske opløsningsmidler. Temperatur For hver type asfalt er der fastsat en grænse for den maksimale anvendelsestemperatur. Asfaltens temperatur må ikke overskride denne grænse. Der er også fastsat en lavere temperatur som ikke bør overskrides ved normalt arbejde. Der skal være et termometer til rådighed på udlægningsstedet, så det er muligt at kontrollere asfaltens temperatur. Gør det til en vane altid at kontrollere asfaltens temperatur, når I modtager et nyt læs asfalt. Temperaturen er mindre end eller lig med temperaturen i det grønne felt: Ingen problemer - udlægningen udføres på almindelig vis. Temperaturen ligger i intervallet i det gule felt: Udlægningen må kun udføres med åndedrætsværn. Entrepriselederen kontaktes, og der skrives en afvigelse. Temperaturen ligger over den højeste temperatur i det røde felt: Stop udlægningen med det samme. Entrepriselederen kontaktes, og der skrives en afvigelse. 18 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

19 Pulverasfalt Normal anvendelsestemperatur Interval, hvor åndedrætsværn skal anvendes Forbudt område! Temperaturen må ikke overskrides Tætgraderet 330/ Åbengraderet 330/ Tætgraderet 250/ Åbengraderet 250/ Asfaltslidlag bortset fra pulverasfalt Normal anvendelsestemperatur Interval, hvor åndedrætsværn skal anvendes Forbudt område! Temperaturen må ikke overskrides Åbengraderet 100/ / Tætgraderet 100/ / Åbengraderet 70/ Tætgraderet 70/ Åbengraderet 40/ Tætgraderet 40/ Åbengraderet 20/30-35/ Tætgraderet 20/30-35/ Asfaltbindelag og Grusasfaltbeton Normal anvendelsestemperatur Interval, hvor åndedrætsværn skal anvendes Forbudt område! Temperaturen må ikke overskrides 70/ / /60, modificeret bitumen Asfaltbelægninger med modificeret bitumen Normal anvendelsestemperatur Interval, hvor åndedrætsværn skal anvendes Forbudt område! Temperaturen må ikke overskrides K og R > K og R Generelle sikkerhedsforanstaltninger 19

20 Naturlig og mekanisk ventilation For at undgå udsættelse for asfaltrøg skal udendørs arbejde så vidt det er muligt planlægges, så det ikke foregår direkte i røgfanen. I planlægningen kan det være nødvendigt at tage højde for vindretningen. Ved maskinudlægning på udlæggere over 2,5 meter kan udsættelse for asfaltrøg undgås ved at anvende førerhuse med overtryk eller filtre. Eller bruge andre tekniske løsninger som fx varmeskjold over strygejern. Ved asfaltarbejde i fx baggårde og andre områder med dårlig naturlig ventilation, kan røgens fjernes mekanisk fx ved hjælp af: Mekanisk ventilation. Montering af udsugningssystem på udlæggeren, der suger røgen væk fra området omkring strygejernet og leder det gennem en katalysator. Andre muligheder. Ved indendørs asfaltarbejde i industri- og lagerbygninger eller fx ved asfaltarbejde i tunneller kan røgen fjernes ved procesventilation. Åndedrætsværn Hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå udsættelse for asfaltrøg og i de situationer, hvor de normale anvendelsestemperaturer overskrides, skal åndedrætsværn anvendes. Figuren viser forskellige typer asfalt, med normal anvendelsestemperatur (grøn), maksimale temperaturer, som ikke må overskrides (rød). Hvis asfalttemperaturen ligger i det gule felt, skal der bruges åndedrætsværn. Åndedrætsværn skal også anvendes, hvis I ikke kan undgå at arbejde i røgfanen. Åndedrætsværn skal også anvendes i følgende situationer: Hvis der udlægges asfalt tilsat genbrug, og der afgives dampe af stenkulstjære. Ved håndudsprøjtning eller maskinel udsprøjtning af bitumenopløsninger (cutbacks). Hvis man opholder sig i en førerkabine med overtryk og luftforsyning gennem et effektivt filter er det ikke nødvendigt at bruge åndedrætsværn ved maskinel udsprøjtning af bitumenopløsning. Åndedrætsværn skal være filtermaske med mindst A2/P2 filter, og det skal altid være til rådighed på arbejdspladsen. Der anvendes turbomaske, hvis arbejdet varer mere end 3 timer. 20 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

21 Undgå hudkontakt Arbejdstøj og handsker Arbejdstøj, handsker og fodtøj er personlige værnemidler, som skal bruges for at undgå hudkontakt med: Varm asfalt. Flydende produkter som fx bitumenemulsion. Produkter der indeholder organiske opløsningsmidler. Arbejdsgiveren stiller arbejdstøj, handsker og fodtøj til rådighed. Arbejdsgiveren skal sørge for vask og vedligeholdelse, mens I har pligt til at anvende de personlige værnemidler. Arbejdstøj og handsker må ikke tages med hjem. Arbejdstøjet skal skiftes jævnligt. Hvis arbejdstøjet bliver gennemvædet, skal det skiftes med det samme. Der skal altid være et rent sæt arbejdstøj til rådighed. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 21

22 Da hudkontakt med bitumenemulsion og organiske opløsningsmidler kan give hudirritation og hudeksem, skal I ved arbejde med disse produkter bruge særlige beskyttelseshandsker, der er egnede til at beskytte mod hudpåvirkninger. Brug aldrig skindhandsker eller almindelige arbejdshandsker ved arbejde med disse produkter. Personlige værnemidler, som skal hindre hudkontakt på hænder med kemikalier som fx farlige asfaltmaterialer, må kun anvendes som engangshandsker. I kan med fordel bruge handskens brugsanvisning og arbejdspladsbrugsanvisningen til at vurdere, om handsken er egnet til at beskytte mod de produkter, I arbejder med. For almindelige arbejdshandsker og særlige beskyttelseshandsker gælder: Tag kun handsker på rene og tørre hænder. Brug langskaftede handsker, hvis der er risiko for stænk på armen. Brug inderhandsker af bomuld - de opsuger sveden. Kassér forurenede handsker. Ved manuel udsprøjtning af klæber, bitumenemulsion og cutback skal der udover beskyttelseshandsker bruges, overtræksdragt, særlige gummistøvler, der kan tåle kemikalier samt øjenværn. Vask af hænder Hænder vaskes inden spisning, toiletbesøg, pauser og ved fyraften samt efter direkte hudkontakt med asfalt, klæber og andre stoffer og materialer. Forbrændinger Ved at bruge arbejdstøj undgår I også kontakt med den varme asfalt. Hvis I alligevel bliver forbrændt, skal I følge førstehjælpsreglerne: 1. Køl straks med VAND. Hold det forbrændte område nede i en spand vand eller hæld vand over hele tiden 2. Bliv ved med at køle med vand - også under evt. transport eller ventetid. Bliv ved med at køle indtil smerterne er væk. Det kan tage flere timer 3. Lad asfalt og tøj sidde på det forbrændte sted. Lad lægen afgøre, om det skal fjernes. 22 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

23 Velfærdsforanstaltninger De faciliteter, der er nævnt i det efterfølgende skema, skal være til rådighed for de ansatte, når der arbejdes med asfaltmaterialer. På arbejdsstedet, eller med max. 5 minutters transporttid På samlingssted eller udgangssted Arbejde på mere end 3 arbejdsdage/6 manddage *) Arbejde på højst 3 dage/- 6 manddage Kortvarigt reparationsarbejde Toilet (1 pr. 15 mand) Håndvask med varmt og koldt vand (1 pr. 5 mand), sæbe og håndrensemiddel Spiserum med køleskab, kogeplade/kaffemaskine og adgang til drikkevand Opbevaring af tøj og personlige ejendele Toilet Håndvask med varmt og koldt vand, sæbe og håndrensemiddel Passende spiseplads kan evt. indrettes i servicebil Opbevaring af tøj og personlige ejendele Toiletmulighed inden for 5 min. transporttid Vand og håndrensemiddel medbringes Omklædningsrum med 2 aflåselige skabe pr. mand, bænk, mulighed for tørring af tøj og direkte adgang til Brusebad med varmt og koldt vand (1 pr. 15 mand) Toilet (1 pr. 15 mand) Omklædningsrum med 2 aflåselige skabe pr. mand, bænk, mulighed for tørring af tøj og direkte adgang til Brusebad med varmt og koldt vand (1 pr. 10 mand) Toilet (1 pr. 15 mand) Spiserum med køleskab, kogeplade/kaffemaskine og adgang til drikkevand Omklædningsrum med 2 aflåselige skabe pr. mand, bænk, mulighed for tørring af tøj og direkte adgang til Brusebad med varmt og koldt vand (1 pr. 10 mand) Toilet (1 pr. 15 mand) *) Hvis arbejdspladsen ikke flytter sig (fx arbejde i lufthavne og lignende) samt varer over 2 uger, skal alle velfærdsforanstaltninger være til rådighed på arbejdsstedet. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 23

24 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Branchevejledninger: Afmærkning af vejarbejde Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Byggeriets Sikkerhedsmålinger De 10 små håndværkere (el-vejledning) En farlig historie om stoffer og materialer God praksis i forebyggelse af arbejdsulykker i bygge & anlægsbranchen Gode tekniske hjælpemidler Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg Indretning af skurvogne og lignende Publikationer - oversigt Sig fra! Sig stop! Kursusmaterialer: Arbejdsmiljømanualen Kursusmappe for Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder Plancher for Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder Udførelse af APV i små bygge- og anlægsvirksomheder Faktablade: Asfaltarbejde Brolæggere Jord- og kloakarbejde Andre materialer fra BAR: Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Maj udgave Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 12/2015 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...6 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...7

Læs mere

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 09/2016 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 ARBEJDSMILJØPÅVIRKNINGER OG SIKKERHEDS FORANSTALTNING Afmærkning af arbejdsområdet, trafikområdet og arbejdsstedet...6

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 12. januar 2009. Nr. 20. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ændringer som følge af REACH-forordningen)

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med asfaltmaterialer

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med asfaltmaterialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.16-3 Arbejde med asfaltmaterialer Juli 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.22 af september 1996 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen Kursus nr. 45651 1dag Uddannelsens mål Deltagerne kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved forskellige

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD 23. juni 2011 1 PCB i arbejdsmiljøet Arbejde med fjernelse af PCB holdigt materiale Arbejde i PCB forurenet indeklima

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 20081001 / SBHA Erstatter den: 24062003 Anvendelse: Semifleksibel belægning. Anvendes

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF

Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Oplæring og instruktion af medarbejdere vejhold inkl. VF Lønnr. Medarbejders navn og efternavn Ansættelsesdato Formand Første arbejdsdag skal medarbejderen instrueres i afsnit 1 og 2 og senest 14 dage

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere