Forretnings- og Funktionsbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings- og Funktionsbeskrivelser"

Transkript

1 Forretnings- og Funktionsbeskrivelser Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. april 2014 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR FORRETNINGSUDVALGET ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR BESTYRELSESMEDLEMMER OG UDVALG

2 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1. Bestyrelsen Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder 1. derefter 2. suppleanten i bestyrelsen. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Ansvar, opgaver, pligter og økonomi vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer underskriver ved indtrædelse i bestyrelsen. Den originale forretningsorden En børneattest og skal oplyse om medlemskab af andre bestyrelser, som kan have betydning for bedømmelse af den pågældendes habilitet. Bestyrelsesmedlemmet har tavshedspligt om de forhold, der kommer til deres kundskab under udførelse af bestyrelseshvervet. Denne tavshedspligt gælder også efter udtræden af bestyrelsen. Al bestyrelsesarbejde er ulønnet. 2. Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder afholdes normalt 1 gang månedlig. Møderne afholdes på VER, Snubbekorsvej 24-B, 2630 Taastrup. Under særlige omstændigheder kan mødet afholdes privat hos et bestyrelsesmedlem. Sekretæren indkalder via til bestyrelsesmøderne med 7 dages varsel. Skriftligt materiale til brug for behandling af enkeltsager medsendes, såfremt det er muligt. Hvis særlige forhold kræver hurtig behandling, kan formanden indkalde til et bestyrelsesmøde med kortere varsel. Bestyrelsen kan afholde møde, når formanden finder der er behov, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen over for formanden fremsætter ønske herom. Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag til dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, heraf formand eller næstformand. Medlemmer, pensionærer, rideskoleryttere og andre, som ønsker emner behandlet på VER s bestyrelsesmøde, skal senest 10 dage før bestyrelsesmødet fremsende emnerne og evt. skriftligt materiale til sekretæren. Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal formanden have meddelelse herom. Suppleanter indkaldes kun i de tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlems forfald forventes at blive langvarigt. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller ved dennes forfald næstformanden. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende - i dennes forfald næstformanden. I ekstraordinære tilfælde kan formanden lade bestyrelsen træffe beslutninger skriftligt, telefonisk, ved SMS eller . Sådanne beslutninger skal bekræftes på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. En flertalsbeslutning truffet i bestyrelsen skal i ord og handling efterfølgende loyalt efterleves af alle bestyrelsesmedlemmer og den daglige leder.

3 3. Referater Der udarbejdes et beslutnings- og webreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet fremsendes, senest 5 dage efter mødet, via til de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer til godkendelse. Efter godkendelse, senest 3 dage efter, fremsendes webreferat til webmasteren til offentliggørelse til medlemmerne på hjemmesiden. Referaterne underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på efterfølgende bestyrelsesmøde. Evt. indsigelser til referaterne drøftes på førstkommende møde. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i flertallets afgørelse i en sag, kan bestyrelsesmedlemmet kræve at få sit særstandpunkt ført til referat. Sekretæren kommunikerer på vegne af bestyrelsen efter referatets godkendelse bestyrelsens beslutninger til de personer, der har ønsket emner behandlet. 4. Bestyrelsens ansvar og opgaver Bestyrelsens forhandlinger finder sted i den samlede bestyrelse og alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse. Bestyrelsens grundlæggende opgave er at varetage medlemmernes, pensionærernes og rideskolerytternes interesser samt at have gode relationer til DRF s distrikt 1 og andre rideklubber i område Vest. Derudover at varetage medlemmernes ridesportslige interesser. Bestyrelsen er ansvarlig for at beslutninger, strategier og drøftelser sker med størst mulig åbenhed og gennemsigtighed. Som led heri, samt for at sikre medlemmernes indflydelse, afholdes medlemsmøder hvert kvartal, hvor bestyrelsen aflægger status over driften og rideklubben, ligesom emner af væsentlig betydning for medlemmerne drøftes. Bestyrelsen fører tilsyn med VER s udvalg og personale samt sikrer, at arbejdet udføres forsvarligt og i overensstemmelse med VER s love og/eller bestyrelsens anvisninger. 5. Regnskaber Månedsregnskabet sammenholdt med budget fremlægges på det månedlige bestyrelsesmøde, sammen med en regnskabsanalyse. VER s regnskab, der er offentligt, underskrives af den daglige ledelse og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og den udpegede registeret revisor. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Formanden og kassereren er berettiget til uden særskilt tilladelse at udlevere kopier af regnskabsmateriale herunder revisionsprotokoller og enkeltbilag til offentlige myndigheder, Høje-Taastrup Kommune og Danske Bank. Formand og kassereren har i forening prokura. 6. Forretningsudvalget Forretningsudvalget har til opgave at lede driften af ridecentret i tæt samarbejde med den daglige leder. Ved hvert bestyrelsesmøde påhviler det forretningsudvalget at give en orientering: a. om VER s drift i den forløbne periode, b. om væsentlige ændringer i forhold til foreliggende budgetter, og c. om væsentlige ændringer i personalet.

4 7. Forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden er et effektivt redskab til løsning af bestyrelsens opgaver. Forretningsorden gennemgås mindst én gang årligt af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset VER s behov, dog altid umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 8. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer Det er en demokratisk proces at vælge bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen opfordrer generelt til, at der opstilles kandidater. Bestyrelsen er samtidig ved udskiftninger på posterne ansvarlig for at dække evt. manglende kompetencer ved at opfordre medlemmer til at opstille. Bestyrelsen skal ideelt set være sammensat som et team, der totalt rummer de kompetencer rideklubben har brug for. Det er ligeledes grundlæggende, at medlemmerne af bestyrelsen har tillid til hinanden. De 9 kompetencer for bestyrelsesmedlemmer: Interesse for VER og dets arbejde Udsyn og fremsyn Evnen til at lytte Resultatorienteret Have tid Kemi med den øvrige bestyrelse Selvstændighed må leve op til de øvrige medlemmer Evt. ledelsesmæssig erfaring Ekspertise på et eller flere felter klubdrift ridesporten personaleledelse - kommerciel og mediemæssig profil.

5 ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget består af formanden og kassereren begge valgt direkte på generalforsamlingen. Forretningsudvalget varetager den daglige drift af rideetablissementet sammen med klubbens ansatte personale. Forretningsudvalget afholder møder efter behov. Referatet udsendes til udvalgets medlemmer og bestyrelsen. Driften af Rideskolen Heste/ponyer udskiftning og nyanskaffelser Nyanskaffelse og reparation af rideskolehestenes udstyr Tilkalde smed & dyrlæge Rideskoleholddriften, dressur & spring Partordning - udarbejder partsaftale og underskriver denne Ridelejr Aktiv Sommer Enetimer Terrænture Ryttermærkeundervisning Andre aktiviteter Driften for Opstaldning & pensionærer: Opstaldning og modtagelse af nye pensionærer Udarbejder opstaldningskontrakt og underskriver denne Foldplan-wrapskur Garderobe & sadelplads Opbevaring af hestepas Freelance undervisere udarbejder samarbejdsaftale og underskrive denne Driften i øvrigt Ormestrategi Foderplaner Udmugningsplaner Renovation Gødningsfjernelse Driften for vedligeholdelse af Bygninger inventar - driftsmidler og udearealer Vedligeholder ridebaner Driftstilsyn med staldcat og traktorer og andre redskaber Vedligehold af græsningsarealer Vedligehold hegn og folde Spildevandstank tømning af

6 Samlebrønde oprensning af Driften af automater Vedligeholdelse af springudstyr Administrerer vedligeholdelsesarbejder med interessetimer Udgiften til større nyanskaffelser og vedligeholdelsesarbejder forelægges bestyrelsen Driften for indkøb af Fourage Indkøber til løbende forbrug, halm, wrap, spåner og halmpiller Indhenter tilbud på køb af stråfoder, krybbefoder og spåner/halmpiller Kontrol af faktura og forbrug Driften for Aktiviteter Tilrettelægger og koordinerer arrangementer Ledelsen af personalet Personalemøder med rideskoleunderviserne staldpersonalet Ansættelser og afskedigelser, udarbejder ansættelseskontrakter Tilrettelæggelse af arbejdsopgaver, arbejdsplaner og vikardækning ved ferie & sygdom MUS-samtaler APV Sikkerhed Samfundstjenesten - praktikanter-mv Ordensregler Udfærdiger ordensbestemmelser for stald, ridehus/baner, rytterstue, folde Behandler klager vedr. etablissementets drift og rideskoleundervisning Sikkerhedsregler Certificering Budgetlægning Udarbejder budget for rideklubbens og rideetablissementets samlede drift.

7 ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR BESTYRELSESMEDLEMMER OG UDVALG Klubbens formand Vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode i lige år. Indgår i forretningsudvalget sammen med klubbens kasserer. Forretningsudvalget har til opgave at lede driften af rideetablissementet i samarbejde med klubbens ansatte personale. Leder bestyrelsesmøderne, som afholdes mindst en gang månedlig og med indkaldelse senest 7 dage før mødedato. Sørger for godt arbejdsklima i bestyrelsen og for personalet. Skaber sammenhæng mellem bestyrelsen og de enkelte udvalgs opgaver og aktiviteter. Sørger for at der arbejdes effektivt med de trufne beslutninger og strategier, som gennemføres demokratisk og med størst mulig åbenhed og til gavn for flest medlemmer. Arbejder for at de trufne beslutninger kan implementeres. God tid til information, åbenhed og feed back. Sørger for at det enkelte bestyrelsesmedlems viden og kompetence bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for VER. Tegner klubben udadtil og sørger for afholdelse af 4 klubmøder årligt, hvor medlemmerne kan komme med punkter til dagsorden. Modtager og behandler post henvendelser fra kommunen, distriktet, forbundet og klubbens medlemmer. Deltager i Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøder, halvvejsmøder og møder i DRF s distrikt 1. Deltager i møder med Høje-Taastrup Kommune og andre myndigheder. Repræsenterer VER ved særlige lejligheder. Kontakt til pressen. Ansvarlig for korrekt registrering af personer i udvalg. Udarbejder skriftlig årsberetning. Udarbejder budget for driften og klubben. Klubbens kasserer Vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode i ulige år. Indgår i forretningsudvalget sammen med klubbens formand. Forretningsudvalget har til opgave at lede driften af rideetablissementet i samarbejde med klubbens ansatte personale. Opkræver klubkontingent og betaling for undervisningskort samt opstaldning mv. Udarbejder lønregnskab og udbetaler løn til personalet. Foretager betaling af regninger vedrørende den daglige drift. Udarbejder månedsregnskaber via klubbens ansatte bogholder.

8 Fremlægger månedsregnskab og regnskabsanalyse på bestyrelsesmøderne. Ansøger om tilskud i Høje-Taastrup Kommune i henhold til Folkeoplysningsudvalget. Fører klubbens medlemskartotek og korrespondance med klubbens medlemmer i forbindelse med ind- og udmeldelse. Administrerer sponsoraftaler m.h.t. opkrævning og fornyelse. Indhenter børneattester. Administrerer nøgler til klubbens faciliteter. Udarbejder budget for driften og klubben. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet afsluttes af klubben bogholder. Regnskabet underskrives af den daglige ledelse og revideres af de på generalforsamlingen valgte og den udpegede registeret revisor. Regnskabet fremlægges for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. Klubbens sekretær Vælges af bestyrelsen på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Indkalder via til bestyrelsesmøder med 7 dages varsel med dagsorden i henhold til klublovene 10. Bilag til behandling fremsendes, såfremt det er muligt. Udarbejder beslutnings- og webreferat fra bestyrelsesmøderne som senest 5 dage efter mødet, via , fremsendes til de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Efter godkendelse, senest 3 dage efter, fremsendes webreferatet via til webmaster til offentliggørelse til medlemmerne på hjemmesiden Referaterne underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på efterfølgende bestyrelsesmøde. Evt. indsigelser til beslutnings- webreferatet drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde og underskrives. Referaterne nummereres fortløbende og indsættes i ringbind. Klubbens næstformand Vælges af bestyrelsen på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Næstformanden skal træde i formandens sted ved dennes forfald. Klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer Evt. formandspost for udvalg, som vælges på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Deltager i bestyrelsesmøderne og andre møder efter nærmere aftale. Deltager i gennemførelsen af beslutninger, som er vedtaget på bestyrelsesmøderne. Arrangerer arbejdsdage i samarbejde med daglig leder. Skaffer sponsorer og ansøger om sponsorater.

9 VER s udvalg Stævne-Sportsudvalget Planlægger, arrangerer og afholder stævner, dressur og spring for heste og ponyer. Udvalget udarbejder ansvars- og funktionsbeskrivelser. Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalg Planlægger, arrangerer aktiviteter for rideskoleryttere, juniorer og privatryttere. Udvalget udarbejder ansvars- og funktionsbeskrivelser. Hjemmeside-kommunikationsudvalget Sørger for opdatering af hjemmesiden med relevante informationer, nyheder og aktivitetskalender. Udvalget udarbejder ansvars- og funktionsbeskrivelser. Karsten Bratlien Hein Formand Amanda Poulsen Næstformand Britha Skov Jensen Kasserer Cecilie Jensen Sekretær Helle Madsen Bestyrelsesmedlem

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere