LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED"

Transkript

1 LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen er stiftet d.4. december FORMÅL. Foreningens formål er, at fremme og vedligeholde interessen for den frivillige idræt inden for Forsvaret herunder Hjemmeværnet, at holde kontakt med tidligere tjenestegørende og fremme samværet mellem foreningens medlemmer, samt formidle medlemmernes deltagelse i konkurrencer under Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) og andre militære og civile idrætsforeninger. Ligeledes er formålet med foreningen, at fremme sammenholdet blandt foreningens medlemmer, ved initiativer og arrangementer for disse evt. i samarbejde med kasernens og områdets øvrige foreninger. 3. MEDLEMMER. Som medlemmer kan optages: a. Ordinære medlemmer - personel med fast ansættelse i Forsvaret, - værnepligtigt personel, og kursister, - personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, - fast og frivilligt personel i Hjemmeværnet, - øvrig afskediget personel. - ordinære medlemmers nærmeste pårørende (samme adresse). b. Ekstraordinære medlemmer: - Ordinære medlemmers nærmeste pårørende c. Passive medlemmer: - Personer der ønsker at støtte foreningen. d. Æresmedlemmer: - En af bestyrelsen udpeget person, der har ydet en særlig og fortjenstfuld indsats for foreningen. 4. KONTINGENT. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet indeholdes månedligt i lønnen eller indbetales på foreningens bank konto. Ved medlemskab hvor kontingentet indbetales via bank-konto/giro, er minimums medlemskabet 6 mdr. forud af gangen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

2 5. UDMELDELSE OG EKSKLUSION. Udmeldelse kan kun finde sted ved en måneds udgang, og skal skriftlig være kassereren i hænde senest den 20. i forudgående måned. Ved afskedigelse eller hjemsendelse ophæves medlemskabet fra månedens udgang, medmindre ønske om forsat medlemskab fremsættes overfor kassereren. Forretningsudvalget kan ekskludere et medlem ved over 3 måneders kontingentrestance. Genoptagelse kan først finde sted, når restancen er betalt. Forretningsudvalget kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem i en periode, når særlige forhold taler herfor. Eksklusionen skal bekræftes på førstkommende generalforsamling, hvilket kan ske ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende, idet den ekskluderede her har stemme- og taleret. 6 FORPLIGTELSER. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, - hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side; alene foreningen hæfter med de rådige midler, - har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen, - har ikke krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af nogen art, - har pligt til at lade sig vælge til forretningsudvalget/bestyrelsen eller udvalg i sammenlagt indtil 2 år. 7. GENERALFORSAMLING. En generalforsamling, som kan være ordinær eller ekstraordinær, er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse offentliggøres senest 14 dage og tidligst 28 dage forud med angivelse af dagsorden ved opslag ved de 2 motionscentre samt på AKIF og Trænregimentets hjemmeside på intranettet. Ordinære medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Skriftlige fuldmagter har stemmeret. Et medlem kan kun bære en fuldmagt. Fuldmagten skal indeholde navn og dato samt underskrift. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde, dog skal han foretage skriftlig afstemning, såfremt mere end et medlem ønsker det. Beslutninger tages ved simpelt flertal, dog jf. 13. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i JAN kvartal. Forslag hertil tilsendes bestyrelsen tidligst muligt og senest 8 dage forud for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal offentliggøres for medlemmerne, senest 2 dage før generalforsamlingen ved opslag ved de 2 motionscentre og på AKIF og Trænregimentets hjemmeside på intranettet. Dagsordenen fastsættes af forretningsudvalget og skal ordentligvis omfatte: 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Formandens beretning, suppleret af øvrige udvalgsformænd. 4) Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab til godkendelse, og det af forretningsudvalget godkendte budget for nuværende år til orientering. 5) Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft. 6) Fastsættelse af kontingent. 7) Valg til bestyrelsen, jf. 8. 8) Valg af revisor og revisorsuppleant jf ) Eventuelt.

3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes: - Når bestyrelsen finder behov herfor, eller når mindst 1/3 af foreningens ordinære medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske med mindst 2 ugers varsel og den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter fremsættelsen. - En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes i umiddelbar fortsættelse af en ordinær generalforsamling, såfremt indkaldelsesvarslerne er overholdt. 8. BESTYRELSE. Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. Alle heri er ordinære medlemmer, og består af: - Formand. - Kasserer. - 7 bestyrelsesmedlemmer. - 2 suppleanter. For hvert bestyrelsesmedlem forelægger der en funktionsbeskrivelse, for de primære arbejdsopgaver/-områder og kompetencer. Halvdelen af bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode således: - i de ulige år formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, - i de lige år kassereren, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med en: - Sekretær, - Næstformand. der sammen med Formanden og Kassereren udgør forretningsudvalget. Øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer indgår henholdsvis som: - formand for boldspilsudvalget, - formand for idrætsudvalget, - formand for skydeudvalget, - formand for specialudvalget, - formand for aktivitets og sponsorudvalget. Bestyrelsen er forpligtet overfor DMI i henhold til foreningens love 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når over halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen fører protokol/udfærdiger beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan indkaldes af formanden eller forretningsudvalget og skal indkaldes inden 14 dage, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker skriftligt med 8 dages varsel. Ethvert aktivt deltagende medlem må være villigt til, på opfordring, at tage del i en omgangstjeneste inden for udvalgenes arbejde. Da foreningen er berettiget til at give våbentegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbentegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

4 9 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget forestår - med ansvar over for bestyrelsen - den daglige ledelse af AKIF. Forretningsudvalgets sammensætning: - Formand. - Næstformand. - Kasserer, og - Sekretær. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Forretningsudvalget kan antage lønnet medhjælp. Der udfærdiges referat af hvert forretningsudvalgsmøde, som tilsendes den øvrige bestyrelse til orientering. Senest 8 dage efter mødets afholdelse. 10 UDVALGENE AKIF virksomhed forestås af følgende hovedudvalg: - Boldspiludvalg. Idrætsudvalg. - Skydeudvalg. - Specialudvalg. - Aktivitets og sponsorudvalg. Et hovedudvalg består af en formand, som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling disse formænd indtræder desuden som bestyrelsesmedlemmer. Under hvert hovedudvalg, kan der nedsættes et antal underudvalg, for de enkelte idrætsgrene/ aktiviteter. Disse underudvalg udpeger en formand for det enkelte underudvalg. Underudvalgenes formænd og medlemmer indstilles af de respektive hovedudvalg og godkendes af forretningsudvalget. Udvalgenes ansvarsområde fastsættes af bestyrelsen. Jf. funktionsbeskrivelse. 11. REGNSKAB & BUDGET. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, og et årsregnskab afleveres til revisorerne senest 01 FEB og tilbageleveres herfra således dette kan fremlægges for bestyrelsen inden generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år for en 2 årige periode 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisorerne reviderer det, fra kassereren tilsendte regnskab og tilbagesender det med bemærkninger. Desuden foretager revisorerne som minimum 1 gang årligt kasserevision. Foreningens formand, eller kasserer attesterer udgiftsbilag. Foreningens midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelser.

5 Bestyrelsen godkender årsregnskabet inden det fremlægges på generalforsamlingen. Forretningsudvalget godkender det kommende års budgetforslag i DEC/JAN og varetager den løbende budgetkontrol samt har ansvaret for forvaltningen af foreningens midler i overensstemmelse med budgettet. 12. FORENINGENS MEDLEMSKAB AF FORBUND OG FORENINGER. Foreningen skal være medlem af DMI, der skal godkende foreningens love. Foreningen kan efter forretningsudvalgets bestemmelser stå som medlem i andre idrætssammenslutninger, foreninger og forbund. Foreningen er blandt andet medlem af Dansk Orienteringsforbund og Dansk Flugtskydningsforbund. Foreningen fører separat medlemsregister over medlemmer som deltager i aktiviteter inden for specialforbund og -foreninger. 13. LOVÆNDRINGER. Ændringer af foreningens love kan kun gennemføres på en generalforsamling. På en ordinær generalforsamling skal 1/3 af foreningens ordinære medlemmer være til stede, evt. repræsenteret ved skriftlig fuldmagt, og 2/3 heraf skal stemme for forslaget, for at dette kan vedtages. Et forslag, som på en ordinær generalforsamling opnår det nødvendige 2/3 flertal, men hvor 1/3 af foreningens ordinære medlemmer ikke er tilstede, kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte ordinære medlemmer, inkl. fuldmagter, stemmer for forslaget. 14. FORENINGENS OPLØSNING. Foreningens opløsning kan vedtages på samme måde som anført i 13 for lovændringer. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler DMI eller en videreførende idrætsforening under DMI. Ovennævnte love er de af generalforsamlingen., således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. december Rettet ved ordinær generalforsamling d. 11. marts 2011 og ekstraordinær generalforsamling d. 11. marts 2011 Klaus R Klæstrup Mikael Gam Keld E Damsgaard Dirigent

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere