Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub"

Transkript

1 Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5 stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling 6. Bestyrelsen 6 stk. 1 Bestyrelsens arbejde 7. Regnskab 8 Medlemmerne 8 stk. 1 Udmeldelse 8 stk. 2A Karantæne og udelukkelse 8 stk. 2B 8 stk. 2C 9 Sportsudvalget 9 stk. 1 Juniorudvalget 10 Staldudvalget 11 Klubbens opløsning 1. Navn Klubbens navn er BØRKOP RIDEKLUB forkortet BKR. Klubbens hjemsted er Vejle kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. 3. Overordnede medlemskaber Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til, at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser. 4. Hvem kan blive medlem

2 Aktive medlemmer kan optages som senior- eller juniormedlemmer. Man kan optages som juniormedlem indtil man er fyldt 18 år, herefter optages man som seniormedlem. Kun aktive medlemmer af klubben, har ret til at modtage undervisning (dog er det muligt at tilbyde kommende medlemmer én eller to prøvetimer, inden medlemskab tegnes). En evt. gæst på medlemmets hest må ikke være til gene for andre, og må kun ride i hallen i undervisningstiden, efter aftale med ridelærer. Passive medlemmer kan ligeledes optages. Disse er uden ret til at deltage i rideaktiviteterne. Medlemskabet er gældende fra den dato hvor kontingentet er betalt. 4.stk. 1 Æresmedlemmer Æresmedlemmer kan, på bestyrelsens forslag, udnævnes af en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For en vedtagelse kræves minimum 2/3 af de afgivne stemmer at stemme for forslaget. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. 5. Myndighed Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Medlemmer, såvel aktive som passive, over 18 år har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen. Forældre til juniormedlemmer har stemmeret, en stemme pr. barn og er valgbare til bestyrelse og udvalgsposter. Generalforsamlingen vælger hvert år en bestyrelse, til varetagelse af klubbens løbende drift, forpligtelser og udvikling. 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal med 14 dages varsel annonceres i den lokale ugeavis, samt ved opslag på rideskolen. Bestyrelsens fremsatte forslag, indkomne forslag, samt dagsorden opslås i klubbens lokale med mindst 14 dages varsel. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formand (bestyrelse). 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber (kassererens beretning). 4. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 8. Valg af sportsudvalg jvf..9

3 9. Valg af juniorrepræsentanter jvf Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. jf Eventuelt. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal ligesom øvrige beslutninger. Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF for godkendelse. Ved stemmelighed, er forslaget forkastet. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst 1 medlem kræver skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Umiddelbart efter generalforsamlingen skal der foreligge et referat fra mødet, som dirigenten underskriver. Dette skal som minimum indeholde en liste over, hvem der blev valgt til de forskellige bestyrelsesposter, samt resultater af evt. afstemmelsesbeslutninger. 5 stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15 % af de stemmeberettigede indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 6. Bestyrelsen Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være bosiddende i Vejle kommune. Derefter vælges evt 2 suppleanter. På generalforsamlingen vælges formanden og 1 bestyrelsesmedlemmer i lige år og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Følgende grupper af personer kan ikke vælges eller sidde i bestyrelsen: a. Etablissementsejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet/den selvejende institution. b. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til. c. Ansatte på etablissementet.

4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, formand for staldudvalget og formand for sportsudvalget. 6 stk. 1 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubbens anliggender og midler og skal varetager dennes tarv i henhold til klubbens love og almindelig sund fornuft. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Der kan meddeles prokura. Bestyrelsen er bemyndiget til, løbende med to måneders varsel, at ændre på alle kontingentsatser, f. eks. ridehuskort, undervisningspriser, staldpriser m. m. samt fodertyper og stråfoder, ud over medlemskontingent. Ridehus- og staldreglement kan kun ændres af bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme som 2 stemmer. I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes plads er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen kan, efter behov nedsætte et antal udvalg, evt. med et bestyrelsesmedlem som formand. Suppleanterne kan inddrages i bestyrelsesarbejdet og deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte og afskedige personale, herunder ridelærer, staldmand, hjælper og hjælpepiger. 7. Regnskab Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december. Til at revidere regnskabet vælges på generalforsamlingen 2 revisorer. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. 7 stk. 1 Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 8 Medlemmerne For såvel aktive som passive medlemmer opkræves kontingent helårligt forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 1. torsdag i januar.

5 Er kontingentet ikke betalt senest d. 15. januar ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance, rykkergebyr samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldet kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Medlemmer har adgang til at købe div. ydelser i klubben samt at deltage i aktiviteterne. Medlemmerne er pligtige til at overholde samtlige af klubbens love og regler herunder ridehusreglementet. Derudover er heste- og ponyejere pligtige til at sætte sig ind i, og rette sig efter, det gældende staldreglement. Overtrædelse af staldreglementet eller nogen anden lov eller regel kan medføre en bøde hvis størrelse bestemmes af bestyrelsen, og medlemmet kan ved gentagne overtrædelser af staldreglementet bortvises fra stalden. 8 stk. 1 Udmeldelse Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse. Dette gælder også i sammenhæng med køb af evt. ydelser, som rideundervisning eller opstaldning med en måneds varsel til den 1. i en måned. Udmeldelse sker automatisk, hvis genopkrævet medlemskontingent ikke er betalt inden d. 15. januar. 8 stk. 2A Karantæne og udelukkelse Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Afgørelsen, kan af medlemmet, indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. Der betales fuldt kontingent/pris i karantæneperioden. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens område. 8 stk. 2B I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftligt afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke tæller som afgivne).

6 Medlemmet har krav på at være til stede og at forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger. 8 stk. 2C I det af 8 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). 9 Sportsudvalget Sportsudvalget består af 5 medlemmer. Et medlem udpeget af bestyrelsen jfr. 6, samt 4 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. Alle skal være fyldt eller fylde 18 år i det år de vælges. Der afgår hvert år 2 sportsudvalgsmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Sportsudvalgets arbejdsopgaver er overordnet, at afholde relevante ridestævner til gavn for såvel klubben som medlemmerne. Klubbens ridelærer/instruktør har adgang til deltagelse i sportsudvalgets møder og kan indkaldes hertil. Forinden udvalgets planer realiseres, skal de forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse. 9 stk. 1 Juniorudvalget Juniorudvalget er en afdeling i sportsudvalget under ansvar af dette. Mindst en sportsudvalgspræsentant sidder som observatør i juniorudvalget. Juniorerne alene vælger 5 junior-repræsentanter. De valgte må ikke være fyldt 18 år. Der afgår hvert år 2 juniorrepræsentanter. Derefter vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Juniorudvalget har til opgave at varetage juniormedlemmernes interesse såvel sportsligt som socialt og fremkomme med forslag til sportsudvalget og bestyrelsen til sikring af klubbens formål jfr. 2. Forinden udvalgets planer realiseres, skal de forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse. 10 Klubbens opløsning Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på 2 på hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den

7 første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Ved klubbens eventuelle opløsning skal klubbens midler, såvel kontante, bankbeholdninger, giroindestående eller anden likvide midler tillige med fremkomne midler ved realisation i første omgang anvendes til dækning af eventuelle gældsposter. Midlerne kan eventuelt deponeres i 2 år under et 3-mands tilsyn, så disse ved evt. etablering af ny rideklub, kan tilfalde denne. De beløb, der måtte være til rådighed derudover, skal stilles til rådighed til formål til fremme af ungdomsarbejdet i Børkop kommune. Vedtaget på generalforsamlingen 2. februar 2006.

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere