PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX"

Transkript

1 PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

2 Indholdsfortegnelse Vedtægter: Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens politik: Formål:...3 Foreningens virke: Medlemmer:...4 Særlige medlemmer er:...4 Rettigheder:...4 Stk. 4: Kontingent:...4 Stk. 5: Udmeldelse:...4 Stk. 6: Eksklusion: Økonomi:...4 Kontingent:...5 Regnskab og revision: Generalforsamlingen:...5 Generalforsamlingen afholdes:...5 Indkaldelsen:...5 Stk. 4: Dagsorden:...5 Stk. 5: Vedtagelser:...6 Stk. 6: Indkommende forslag:...6 Stk. 7: Stemmer:...6 Stk. 8: Referat: Ekstraordinær Generalforsamling:...7 Indkaldelse: Bestyrelsen:...7 Foreningen tegnes:...7 Stk.3: Valg:...7 Stk. 4: Konstitution:...7 Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 1

3 Stk. 5: Afstemning:...7 Stk. 6: Referat:...8 Stk. 7: Løn: Bestyrelsessuppleanter: Revisorer: Nyhedsmail:...8 Redaktør:...8 Ansvarlig: Hjemmeside:...9 Webmaster:...9 Ansvarlig: Vedtægtsændringer:...9 Vedtagelse: Opløsning:...9 Stk.2: Vedtagelse:...10 Stk.3: Ekstraordinær generalforsamling:...10 Stk.4: Midler:...10 Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 2

4 Vedtægter: 1 Navn: Ectodermal Dysplasi, Patientforening, forkortet EDPF. Landsforening til støtte for mennesker med Ectodermal Dysplasi i Danmark. Hjemsted: Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands bopælskommune. Foreningens politik: Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral. 2 Formål: Foreningens formål er at yde støtte patienter med ED og oplyse om sygdommen. Foreningens virke: At virke for, mere effektiv diagnosticering af ED. At virke for, at alle tilgængelige ressourcer, nationalt såvel som internationalt, kommer patientgruppen til gode. At støtte patienter og deres pårørende gennem personlige kontakter og sammenkomster, hvor udveksling af erfaringer og nyheder indenfor sygdomsområdet kan formidles. At være talsmand for patienter i forhold til myndigheder og andre instanser. At udøve oplysende virksomhed både indenfor foreningen og i forhold til offentligheden. At have en hjemmeside til information og viden. At udsende nyhedsmail. Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 3

5 3 Medlemmer: Almindeligt medlem er enhver, der er interesseret i og vil støtte foreningens formål, og som er fyldt 18 år. Særlige medlemmer er: Personer, der ønsker at støtte foreningen, men ikke ønsker at deltage aktivt i dens virksomhed. Børn / unge under 18 år. Rettigheder: Almindelige medlemmer har alle samme rettigheder i forhold til foreningen, herunder stemmeret på generalforsamlingen. Særlige medlemmer har samme rettigheder i forhold til foreningen som almindelige medlemmer, men ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 4: Stk. 5: Stk. 6: Kontingent: Forudsætningen for at være almindeligt eller særligt medlem af foreningen er, at skyldigt kontingent er betalt. Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke. Eksklusion: Såfremt kontingentet ikke betaltes rettidigt, og et medlem ikke på trods af to skriftlige påkrav har betalt sit kontingent, kan medlemmet ekskluderes af foreningen. Bestyrelsen kan, når den finder at et medlem skader foreningens anseelse og/eller arbejde, indstille medlemmet til eksklusion. Eksklusionen skal, med simpelt stemmeflertal, vedtages på den førstkommende ordinære generalforsamling. 4 Økonomi: Foreningens midler må kun anvendes til fremme af foreningens formål og ingen udgift har hjemmel uden bestyrelsens samtykke. Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 4

6 Kontingent: Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Regnskab og revision: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab førers af kassereren, og skal være afsluttet senest 1. marts. Regnskabet revideres af to af bestyrelsen valgte revisorer. 5 Generalforsamlingen: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes: Der afholdes generalforsamling hvert år, anden lørdag i april måned. Indkaldelsen: Indkaldelsen til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal omfatte dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal endvidere omfatte det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede regnskab, samt bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent, for det kommende kalenderår. Stk. 4: Dagsorden: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter: Valg af dirigent. (Vedtages ved simpelt stemmeflertal) Valg af referent. (Vedtages ved simpelt stemmeflertal) Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. (Til godkendelse) Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår.(til godkendelse) Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 5

7 Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår. (Vedtages ved simpelt stemmeflertal) Fremlæggelse af kontingent for kommende kalenderår. (Vedtages ved simpelt stemmeflertal) Valg af bestyrelse og suppleanter. (Vælges for 2 år) Valg af revisorer og revisorsuppleanter. (Vælges for 1 år) Indkomne forslag. Eventuelt. Stk. 5: Stk. 6: Vedtagelser: Vedtagelser sker ved åben afstemning, eller såfremt mindst 10 af foreningens medlemmer ønsker det, skriftligt. Indkommende forslag: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Formanden skal fremlægge de indkomne forslag for generalforsamlingen, som træffer beslutning om, hvorvidt de skal komme til afgørelse. Til de forelagte forslag kan der på selve generalforsamlingen stilles ændringsforslag af alle foreningens medlemmer. De mest vidtgående forslag behandles altid først. Stk. 7: Stemmer: På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Fraværende medlemmer kan lade sig repræsentere af tilstedeværende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 8: Referat: Referatet offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingen. Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 6

8 6 Ekstraordinær Generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens beslutning (mindst 3/5 stemmer for), eller når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med formulerede forslag til behandling. Indkaldelse: Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes som for ordinære generalforsamlinger anført. 7 Bestyrelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse af mindst 5 af foreningens medlemmer og består af formand, næstformand, kasserer og mindst to almindelige bestyrelsesmedlemmer. Stk.3: Foreningen tegnes: Foreningen tegnes af formand, næstformand, kasserer og en sekretær. Valg: Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år, således af 3 af bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, regnet fra indvalgsdagen. Genvalg kan finde sted. Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal have ED. Bestyrelsen kan blive suppleret med fagpersoner indenfor ED. Stk. 4: Konstitution: Bestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig ved indkaldelse af én valgt suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 5: Afstemning: Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 7

9 I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. Stk. 6: Stk. 7: Referat: Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres referat. Referatet underskrives af den samlede bestyrelse, og efter generalforsamlingen tillige af dirigenten. Løn: Bestyrelseserhvervet er ulønnet. 8 Bestyrelsessuppleanter: Til suppleanter for bestyrelsen vælges af hver ordinær generalforsamling 2 af foreningens medlemmer for en periode på 2 år. En suppleant, der erstatter et bestyrelsesmedlem, forbliver i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling, der ved valg kan bekræfte suppleantens fortsatte forbliven i bestyrelsen. 9 Revisorer: Til revisorer for det løbende regnskabsår vælger den ordinære generalforsamling 2 revisorer af foreningens medlemmer udenfor bestyrelsen. Herunder vælger generalforsamlingen en revisorsuppleant. 10 Nyhedsmail: Foreningen udsender nyhedsmails. Redaktør: Nyhedsmail ledes af en redaktør, som vælges af den samlede bestyrelse for en periode på 2 år. Redaktøren kan genvælges. Ansvarlig: Redaktør af nyhedsmail er ansvarlig for presseloven. Overfor bestyrelsen er redaktøren ansvarlig for: - At mailen redigeres i en værdig ånd Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 8

10 - At behandle emner, der har interesse i forbindelse med foreningens formål, så alsidigt som muligt. 11 Hjemmeside: Foreningen har en hjemmeside som information til medlemmerne, samarbejdspartner og andre som har interesse i foreningens formål. Webmaster: Hjemmesiden bestyres af en webmaster, som vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år. Webmasteren kan genvælges. Ansvarlig: Webmasteren er ansvarlig for presseloven. Overfor bestyrelsen er webmaster ansvarlig for: - At opdatere hjemmesiden. - At behandle emner, der har interesse i forbindelse med foreningens formål, så alsidigt som muligt. 12 Vedtægtsændringer: Vedtægtsændringer kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling, når de pågældende forslag i skriftlig form er bragt til medlemmernes kendskab rettidig i henhold til 5, stk. 2. Vedtagelse: Vedtagelse af forslag og ændringsforslag kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer er for ændringen. Endvidere kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der uanset antallet af fremmødte medlemmer er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal. 13 Opløsning: Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler, som anført i 12. Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 9

11 Stk.2: Stk.3: Stk.4: Vedtagelse: Vedtagelse om opløsning af foreningen kræver dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, eventuelt med fuldmagt, og at vedtagelsen sker med mindst ¾ af de afgivende stemmer. Ekstraordinær generalforsamling: Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflertal gælder uanset antallet af fremmødte medlemmer. Midler: Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således som besluttet på den sidste generalforsamling. Ectodermal Dysplasi Patientforening blev stiftet i Foreningen har søgt optagelse i Sjældne Diagnoser i Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d.???? Vedtægter for Ectodermal Dysplasi Patientforening i Danmark Side 10

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere