Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)"

Transkript

1 Undervisningsministeriet December 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) 1 I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer: a, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:»staten yder hver enkelt skole et tilskud til inklusion efter 11, stk. 1, nr. 4, jf. 3, stk. 1, nr. 2. Taksterne for tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove for skoler med elever, elever, elever og 450 elever og derover. Tilskuddet ydes på grundlag af skolens elevtal pr. 5. september i året før finansåret.«stk. 3 bliver herefter stk I 11 a, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår»og om skolens redegørelse efter stk. 2«. Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts Stk. 2. I finansåret 2018 foretages en regulering af tilskudsudbetalingen til inklusion, således at den enkelte skoles samlede tilskud til inklusion svarer til de fastsatte takster på finansloven for 2018 for tilskud til inklusion. 2 1

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Med lovforslaget foreslås, at der etableres en ny permanent tilskudsordning til inklusion på de frie grundskoler, hvorefter inklusionstilskuddet for hver enkelt skole fordeles på baggrund af skolens antal af elever pr. 5. september i året før finansåret. Lovforslaget er opfølgning på aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finanslov for 2018, hvori der indgår en permanent tilskudsordning til inklusion på de frie grundskoler, hvorefter der på grundlag af en gruppering af skolerne i fire intervaller ydes et tilskud, der aftrappes efter skolestørrelse. Med lovforslaget foreslås det, at staten fra 1. januar 2018 yder de frie grundskoler tilskud til inklusion pr. skole på grundlag af en fordeling af skolerne i fire intervaller efter skolens størrelse, dvs. antallet af elever, der fastsættes således: elever, elever, elever, og 450 elever og derover. Taksterne pr. skole i de fire intervaller fastsættes på de årlige finanslove. Det er hensigten at fastsætte taksterne, således at tilskuddet aftrappes efter skolestørrelse. Der er således tale om en forbedring af tilskuddet til inklusion for de mindre skoler og hermed et bedre økonomisk grundlag for at optage elever med behov for særlig støtte til inklusion. Dermed sikres, at elever med behov for særlig støtte til inklusion i højere grad har et frit skolevalg. Efter den gældende tilskudsordning yder staten årligt et tilskud til inklusion på kr. pr. skole uafhængig af antallet af elever på den enkelte skole. Den nuværende ramme for inklusionstilskud til de frie grundskoler udgør 39 mio. kr. årligt og med aftale om finansloven for 2018 vil den udgøre 70 mio. kr. årligt, dvs. en forhøjelse af inklusionstilskuddet med 31 mio. kr. Tilskud til inklusion, jf. 11, stk. 1, nr. 4, ydes som et samlet tilskud i en midlertidig støtteordning. Om det særlige inklusionstilskud fremgår det af lovens 11 a, stk. 1, 1. pkt., at staten til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning yder et årligt tilskud til hver enkelt skole på kr. I skoleårene og er der herudover ydet et tilskud på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af den gennemsnitlige udbetalte støtte til skolen i de tre forudgående skoleår til specialundervisning til denne elevgruppe. For skoleåret og i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 2016 har staten endvidere ydet et tilskud på 300 kr. pr. årselev, jf. lovens 11, stk. 1, 3. pkt. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemført en undersøgelse Inklusion på de frie grundskoler. En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning og anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner (december 2015). Af de almindelige bemærkninger i afsnit , i lovforslag nr. L 180 af 26. marts 2015, 2

3 folketingssamling (1. samling), jf. Folketingstidende, Tillæg A, side 9, som vedtaget ved lov nr. 688 af 27. maj 2015, fremgår, at denne evaluering forventes at danne grundlag for undervisningsministerens stillingtagen til en permanent ordning for tilskud til inklusion. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af en række ændringer af reglerne for de frie grundskolers tilskud til inklusion. Det er med baggrund i resultaterne i EVA s undersøgelse, at der er foretaget en opdeling efter skolernes elevantal i de fire intervaller, da der viser sig en sammenhæng mellem skolestørrelse og andelen af inklusionselever, idet de mindre skoler har en højere andel af elever med inklusionsbehov. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler 2.2. Gældende ret Efter 3, stk. 1, nr. 2, i lov om friskoler og private grundskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2017, skal en fri grundskole tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, jf. 3 a, 1. pkt., i lov om folkeskolen. Ordningen blev indført ved lov nr af 21. december Endvidere følger det af lovens 11, stk. 1, nr. 4, at på den årlige finanslov fastsættes af driftstilskudsbevillingen et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning. Tilskud til inklusion, jf. 11, stk. 1, nr. 4, ydes som et samlet tilskud i en midlertidig støtteordning, som blev gennemført ved lov nr af 21. december 2012 og justeret og forlænget ved lov nr. 688 af 27. maj Om det særlige inklusionstilskud fremgår det af lovens 11 a, stk. 1, 1. pkt., at staten til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning yder et årligt tilskud til hver enkelt skole på kr. I skoleårene og er der herudover ydet et tilskud på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af den gennemsnitlige udbetalte støtte til skolen i de tre forudgående skoleår til specialundervisning til denne elevgruppe. For skoleåret og i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 2016 har staten endvidere ydet et tilskud på 300 kr. pr. årselev, jf. lovens 11, stk. 1, 3. pkt. I lovens 11 a, stk. 2, er det fastsat, at skolen i årsrapporten særskilt skal redegøre for tilskuddenes anvendelse. Det fremgår af bemærkningerne til denne bestemmelse, jf. bemærkningerne til 1, nr. 6, i lov nr af 21. december 2012, jf. lovforslag nr. L 73 ( ), jf. Folketingstidende , tillæg A, side 11, at redegørelsen skal have til formål at belyse anvendelsen af tilskudsmidlerne til brug for bl.a. overvejelserne om indholdet af en permanent model for inklusion af elever, der ikke længere er omfattet af inklusionsbegrebet Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Den midlertidige 2-årige støtteordning for inklusion på frie grundskoler for skoleårene og er efterfølgende justeret og forlænget frem til 31. december 2016 og videreført i Det 3

4 foreslås, at der for de frie grundskoler nu fra 2018 etableres en permanent tilskudsmodel for inklusion af elever på de frie grundskoler til at afløse den midlertidige tilskudsordning. Den foreslåede permanente tilskudsmodel indebærer, at tilskuddet til inklusion pr. skole beregnes efter skolens antal af elever. Tilskuddet ydes efter en takst pr. skole, der afhænger af skolens størrelse. Skolerne inddeles i fire intervaller: elever, elever, elever og 450 elever og derover, og der fastsættes en takst pr. skole for hvert interval. Det foreslås, at tilskuddet ydes på grundlag af elevtallet på de enkelte skoler den 5. september i året før finansåret. Det betyder, at en nyoprettet skole først vil få tilskud fra den 1. januar i året efter, den er oprettet. Med lovforslaget sikres det, at de mindre frie grundskoler får et bedre økonomisk grundlag for at optage elever med behov for særlig støtte til inklusion, og elever med behov for særlig støtte til inklusion dermed i højere grad har et frit skolevalg. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet for hver enkelt skole fastsættes på baggrund af skolens antal af elever pr. 5. september i året før finansåret. Taksterne for inklusionstilskuddet er på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2018 optaget på finansloven. Med forslaget vil det årlige tilskud på kr., der ydes til hver enkelt skole, blive afløst af et tilskud pr. skole afhængigt af skolestørrelse. Med lovforslaget indføres en permanent tilskudsmodel for inklusion på de frie grundskoler, og der vil derfor ikke længere være behov for, at skolen i årsrapporten særskilt skal redegøre for tilskuddenes anvendelse til brug for bl.a. overvejelser om indholdet af en permanent ordning. En ophævelse af denne lovbestemmelse vil samtidig lette skolernes administrative arbejde, og dermed bidrage til regeringens mål om forenkling af lovgivningen og afbureaukratisering. Skolerne kan dog fortsat som led i Undervisningsministeriets tilsyn blive bedt om at redegøre for skolens inklusionsindsats mv. Lovens 11 a, stk. 2, foreslås derfor ophævet. Den foreslåede ophævelse af 11 a, stk. 2, indebærer, at der ikke længere skal være hjemmel til, at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om skolens redegørelse, jf. 11 a, stk. 3. Det foreslås derfor, at det anførte herom i 11 a, stk. 3, udgår. Lovforslaget vil ikke i øvrigt indebære ændringer for fastsættelse af de frie grundskolers tilskud, herunder de særlige tilskud og takster m.v. i forbindelse med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Med lovforslaget ændres der ikke ved, at tilskud til de enkelte skoler udbetales månedsvis forud. Det nye permanente inklusionstilskud vil således blive udbetalt på samme måde som tilskud til generelle driftsudgifter, bygningstilskud, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og tilskud til kostafdelinger, der udbetales med 1/12 af det beregnede årlige tilskud. Det følger af 19, stk. 1, i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. 4

5 Som følge af at lovforslaget først træder i kraft den 15. marts 2018 er der på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2018 fastsat takster for inklusionstilskuddet i de fire intervaller efter skolestørrelse i overensstemmelse med lovforslaget. Undervisningsministeriet beregner og udbetaler for perioden 1. januar 15. marts 2018 tilskud til inklusion efter den hidtil gældende 11 a, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. (dvs. et årligt tilskud på kr. pr. skole). Der reguleres for de allerede beregnede og udbetalte tilskud for 1. januar 15. marts 2018 efter den hidtil gældende 11 a, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., efter vedtagelse af den fremsatte lovændring ved at hver enkel skole for 2018 får et samlet tilskud til inklusion svarende til de fastsatte takster for tilskud på finansloven for Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og 2, og 2, stk. 2, og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Med lovforslaget indføres en permanent tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler. Tilskudsordningen afløser den gældende midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler. Med forslaget omlægges inklusionstilskuddet pr. skole, så inklusionstilskuddet afhænger af skolestørrelse. Midlerne til inklusionstilskuddet afsættes på de årlige finanslove og afholdes inden for den samlede driftstilskudsbevilling til de frie grundskoler. Med aftale om finansloven for 2018 afsættes 70 mio. kr. til en permanent tilskudsordning, hvilket er 31 mio. kr. mere end på finansloven for Lovforslaget her regulerer alene tilskudsmodellen og ikke tilskuddets størrelse. Derfor vurderes forslaget ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. For de frie grundskoler indebærer forslaget en omfordeling fra større til mindre skoler af den tilskudsramme, der afsættes på finansloven. Med lovforslaget indføres en permanent tilskudsmodel for inklusion på de frie grundskoler, og der vil derfor ikke længere være behov for, at skolen i årsrapporten særskilt skal redegøre for tilskuddenes anvendelse til brug for bl.a. overvejelser om indholdet af en permanent ordning. En ophævelse af denne lovbestemmelse vil samtidig lette skolernes administrative arbejde, og bidrage til regeringens målsætning om regelforenkling og afbureaukratisering. Bestemmelsen herom i lovens 11 a, stk. 2, foreslås derfor ophævet. 4. Økonomiske og administrative for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten 5

6 Lovforslaget har ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden 21. december januar 2018 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, Dansk Friskoleforening, Danske Skoleelever, Danske Forlag, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Efterskoleforeningen, Foreningen Frie Fagskoler, Foreningen af katolske skoler i Danmark, Foreningen af Kristne Friskoler, Foreningsfællesskabet Ligeværd, Frie Skolers Lærerforening, FSR danske revisorer, KL, Landdistrikternes Fællesråd, Lilleskolerne, Lærernes Centralorganisation, Rigsrevisionen, Rådet for Børns Læring, Rådet for Etniske Minoriteter, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, Studievalg Danmark og UU Danmark. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Skolerne skal ikke længere særskilt redegøre i årsrapporten for tilskuddenes anvendelse. Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Overimplementering af EUretlige minimumsforpligtelser (sæt X) Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter JA NEJ X 6

7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Af den gældende 11 a, stk. 1, følger reguleringen af en midlertidig tilskudsordning for inklusion til de frie grundskoler. Det følger af lovens 11, stk. 1, nr. 4, at der på den årlige finanslov af driftstilskudsbevillingen afsættes et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning. Tilskud til inklusion, jf. 11, stk. 1, nr. 4, ydes som et samlet tilskud i en midlertidig støtteordning. Om det særlige inklusionstilskud fremgår det af lovens 11 a, stk. 1, 1. pkt., at staten til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning yder et årligt tilskud til hver enkelt skole på kr. I skoleårene og er der herudover ydet et tilskud på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af den gennemsnitlige udbetalte støtte til skolen i de tre forudgående skoleår til specialundervisning til denne elevgruppe. For skoleåret og i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 2016 har staten endvidere ydet et tilskud på 300 kr. pr. årselev, jf. lovens 11, stk. 1, 3. pkt. Det foreslås, at staten yder hver enkelt skole et tilskud til inklusion efter 11, stk. 1, nr. 4, jf. 3, stk. 1, nr. 2. Taksterne for tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove for skoler med elever, elever, elever og 450 elever og derover. Tilskuddet ydes på grundlag af skolens elevtal pr. 5. september i året før finansåret. Tilskud ydes skolerne med den på de årlige finanslove fastsatte takst for det interval, skolen henføres til ud fra sit elevtal. Den foreslåede ordning indebærer, at de mindre frie grundskoler får et bedre økonomisk grundlag for at optage elever med behov for særlig støtte til inklusion, og dermed sikres, at elever med behov for særlig støtte til inklusion i højere grad har et frit skolevalg. Med forslaget vil det årlige tilskud på kr., der ydes til hver enkelt skole, blive afløst af et tilskud pr. skole afhængigt af skolestørrelse. Efter den gældende 11 a, stk. 2, skal skolerne i deres årsrapport særskilt redegøre for anvendelsen af inklusionstilskuddet. Baggrund herfor er, at oplysningerne herfra skulle indgå i overvejelserne om en permanent ordning. Med lovforslaget indføres en permanent tilskudsmodel for inklusion på de frie grundskoler, og der vil derfor ikke længere være behov for, at skolen i ledelsesberetningen i årsrapporten særskilt skal redegøre for tilskuddenes anvendelse til brug for bl.a. overvejelser om indholdet af en permanent ordning. En ophævelse af denne lovbestemmelse vil samtidig lette skolernes administrative arbejde, og bidrage til regeringens målsætning om regelforenkling og afbureaukratisering. Bestemmelsen herom i lovens 11 a, stk. 2, foreslås derfor ophævet. Skolerne kan dog fortsat som led i Undervisningsministeriets 7

8 tilsyn blive bedt om at redegøre for skolens inklusionsindsats mv. Til nr. 2 Efter den gældende 11 a, stk. 3, kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om tilskud til inklusion, herunder om betingelser for og beregning af tilskud og om skolens redegørelse efter stk. 2. Det foreslås, at og om skolens redegørelse efter stk. 2 udgår af bestemmelsen. Forslaget er en konsekvens af, at den gældende 11 a, stk. 2, hvorefter skolen i ledelsesberetningen i årsrapporten særskilt skal redegøre for tilskuddenes anvendelse, foreslås ophævet med lovforslagets 1, nr. 1, således at skoler fra og med årsrapporten for 2018 ikke længere skal redegøre særskilt for anvendelsen af tilskud til inklusion, Der vil som følge heraf ikke længere være brug for, at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om skolens redegørelse efter stk. 2, jf. 11 a, stk. 3. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 15. marts Som følge af at lovforslaget først træder i kraft den 15. marts 2018 er der på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2018 fastsat takster for inklusionstilskuddet i de fire intervaller efter skolestørrelse i overensstemmelse med lovforslaget. Undervisningsministeriet beregner og udbetaler for perioden 1. januar 15. marts 2018 tilskud til inklusion efter den hidtil gældende 11 a, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. (dvs. et årligt tilskud på kr. pr. skole). Med den foreslåede 2, stk. 2, reguleres for de allerede beregnede og udbetalte tilskud for 1. januar 15. marts 2018 efter den hidtil gældende 11 a, stk. 1, i lov om friskole og private grundskoler m.v., efter vedtagelse af den fremsatte lovændring, således at hver enkel skole for 2018 får et samlet tilskud til inklusion svarende til de fastsatte takster for tilskud på finansloven for Loven gælder i lighed med hovedloven ikke for Færøerne og Grønland. 8

9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om friskoler og private grundskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2017 foretages følgende ændringer: a, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:»staten yder hver enkelt skole et tilskud til inklusion efter 11, stk. 1, nr. 4, jf. 3, stk. 1, nr. 2. Taksterne for tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove for skoler med elever, elever, elever og 450 elever og derover. Tilskuddet ydes på grundlag af skolens elevtal pr. 5. september i året før finansåret.«stk. 3 bliver herefter stk a. Staten yder årligt hver enkelt skole kr. i tilskud til inklusion efter 11, stk. 1, nr. 4, jf. 3, stk. 1, nr. 2. I skoleåret og i skoleåret ydes herudover et tilskud på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af gennemsnittet af de tilskud, som skolen for skoleårene , og har modtaget til specialundervisning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer. I skoleåret og i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 2016 yder staten endvidere et tilskud på 300 kr. pr. årselev. Stk. 2. Skolen skal i ledelsesberetningen i årsrapporten særskilt redegøre for tilskuddenes anvendelse. ( ) Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til inklusion, herunder om betingelser for og beregning af tilskud og om skolens redegørelse efter stk I 11 a, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår»og om skolens redegørelse efter stk. 2«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts Stk. 2. I finansåret 2018 foretages en regulering af tilskudsudbetalingen til inklusion, således at den enkelte skoles samlede tilskud til inklusion svarer til de fastsatte takster på finansloven for 2018 for tilskud til inklusion. 9

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler (Udskydelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag.

2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. 2014/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 044.48S.541 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. marts 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt UDKAST 19/12-2014 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

2.2. Bemærkninger til lovforslagets 1 (friskoler og private grundskoler m.v.)

2.2. Bemærkninger til lovforslagets 1 (friskoler og private grundskoler m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 73 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 000.97M.311 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr. 1746

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) Forslag til Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) 1 I lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lov nr. 1716 af 27. december 2016, som ændret ved 17 i lov nr. 311 af 25. april

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 49 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler og frie fagskoler.

Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på efterskoler og frie fagskoler. Til skolens leder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler 2017/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 17/12153 Fremsat den 5. oktober 2017 af undervisningsministeren (Merete

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2018-19 Fremsat den 11. december 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Ændringer af tilskudsbestemmelser

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v.

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v. Til skolens forstander Orientering om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand mm. på almene efterskoler og frie fagskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 180 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 180 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 180 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat om Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Tilskud

Læs mere

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018 Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligministeriets j. nr. 2017-6465 UDKAST af 4. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Data- og behandlingshjemler 23. februar 2018

Data- og behandlingshjemler 23. februar 2018 Data- og behandlingshjemler 23. februar 2018 Data Systemer Hjemmel Eunomia DATABASE Friplads Eunomia Friskoleloven 17. Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2018/4356 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 243 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2012/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 071.04L.391 Fremsat den 29. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2012-13 Fremsat den 29. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel Den 23. juli 2018 Version 7 U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt

Læs mere