Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til inklusion og specialundervisning m.v. på frie skoler m.v. og enkeltfagsprøve på frie fagskoler samt yderligere forsøgsmuligheder m.v.) 1 I lov om friskoler og private grundskoler m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 13. august 2014, foretages følgende ændringer: 1. 3, stk. 5, 2. pkt., affattes således: Vejledning af elever fra og med 7. klasse eller tilsvarende kan gives efter bestemmelsen i 4, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v a, stk. 6, ophæves. Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og I 8 a, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8, der bliver stk. 6, 2. pkt., og stk. 7, ændres: stk. 1-6 til: stk I 11, stk. 1, nr. 1, affattes således: 1) Et særligt tilskud: a) til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, b) til personlig assistance, jf. 3, stk. 1, nr. 3, og c) hjælpemidler til elever med særligt behov. 5. Efter 11, stk. 1, nr. 1, indsættes: "2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med særligt vidtgående behov herfor. 3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever." Nr. 2-5 bliver herefter nr , stk. 2, 2. pkt., ophæves. 7. I 11, stk. 3, 1. pkt., ændres: tilskuddene efter stk. 1, nr. 3" til: "tilskuddene efter stk. 1, nr. 2-3 og 5".

2 8. I 11, stk. 3, 2. pkt., ændres "nr. 5" til: "nr. 7". 9. I 11, stk. 4, 1. pkt., ændres "nr. 4" til: "nr. 6". 10. I 11 a, stk. 1, 1. pkt. ændres: " 11, stk. 1, nr. 2," til: " 11, stk. 1, nr. 4" og i 3. pkt., indsættes efter skoleåret : og i perioden fra den 1. august 2015 til og med den 31. december I 11 a, stk. 2, ændres: årsregnskabet til: ledelsesberetningen i årsrapporten. 12. Efter 11 a indsættes: " 11 b. Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter 11, stk. 1, litra a, jf. 3, stk. 1, nr. 1. Tilskuddet ydes til skolen med en takst pr. specialundervisningselev og beregnes på grundlag af antallet af skolens specialundervisningselever pr. 5. september i året før finansåret. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. For skoler, der ikke har et beregningsgrundlag, fastsætter undervisningsministeren beregningsgrundlaget individuelt. Stk. 2. Det er en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til specialundervisning, at skolen i finansåret har mindst én eller flere specialundervisningselever i et samlet omfang svarende til mindst 3 måneder. Stk. 3. En elev kan indgå i skolens beregningsgrundlag for tilskud til specialundervisning, jf. stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Eleven er omfattet af 3, stk. 1, nr. 1, og modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 2) Der foreligger på skolen en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i skolekommunen, jf. 3, stk. 4, om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. For så vidt angår de tyske mindretalsskoler kan udtalelsen fra pædagogiskpsykologisk rådgivning erstattes af en tilsvarende udtalelse fra Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig. 3) Skolen har udarbejdet en skriftlig plan for skolens specialundervisningsindsats for den pågældende elev. 4) Skolen evaluerer systematisk og løbende specialundervisningsindsatsen for den enkelte elev. 5) Skolen redegør i ledelsesberetningen i årsrapporten særskilt for tilskuddenes anvendelse. Stk. 4. Herudover yder staten et særskilt tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter 11, stk. 1, nr. 1, litra a, jf. 3, stk. 1, nr. 1, til skoler, som har en særlig specialundervisningsprofil. En skole kan blive omfattet af denne ordning, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Det er offentliggjort på skolens hjemmeside, at skolen har en særlig specialundervisningsprofil. 2) Skolen opfylder særlige krav til kvalitetssikring af skolens specialundervisning. 2

3 3) Skolen har pr. 5. september i de forudgående tre år i gennemsnit haft mindst 13 specialundervisningselever. Stk. 5. Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i medfør af stk. 4, ydes som en fast tillægstakst pr. specialundervisningselev fra og med skolens 13. specialundervisningselev. Stk. 6. Beslutningen om at skolen skal have en særlig specialundervisningsprofil, jf. stk. 4, skal være truffet i overensstemmelse med skolens procedure for vedtægtsændring. Senest den 1. oktober i året før finansåret skal skolen have opfyldt særlige krav til kvalitetssikring, jf. stk. 4, nr. 2, og offentliggjort dette på hjemmesiden. 13. I 17, stk. 2 udgår: "eller invaliderede" b, 1. pkt., ændres: årsregnskaber til: årsrapporter. 15. I 24, stk. 2, ændres: årsregnskabet til: årsrapporten. 16. I 40 a affattes således: 40 a. Afgørelser truffet af skolen i henhold til 11, stk. 1, nr. 1, litra b og c, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen. 17. Efter 40 a indsættes: 40 b. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren. 2 I lov om [efterskoler og frie fagskoler], jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014, som ændret ved (L 32), foretages følgende ændringer: 1. Efter 1, stk. 3, indsættes: Stk. 4. Undervisningsministeren kan godkende en skole med et samlet særligt undervisningstilbud. Godkendelse af en skole med et samlet særligt undervisningstilbud sker på grundlag af skolens indholdsplan. Skolens godkendelse med et samlet særligt undervisningstilbud skal fremgå af skolens godkendte vedtægt, jf. 6, stk. 2 og stk. 4-5, og skolens særlige profil som skole godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud skal fremgå af skolens hjemmeside på internettet". 2. Efter 1 a indsættes: 3

4 " 1 b. En fri fagskole kan uanset bestemmelsen i 1 a, stk. 1, til elever på et alment kursus, som har opfyldt undervisningspligten, og som ved kursets begyndelse ikke er fyldt 25 år, tilbyde undervisning som enkeltfag i dansk og matematik og afholde prøve heri som folkeskolens 9.- eller 10.- klasseprøve. Det er en betingelse for at aflægge de nævnte prøver, at eleven ikke har aflagt folkeskolens prøver i fagene dansk og matematik eller ikke har opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i de to fag, og at eleven har gennemført det fulde undervisningsforløb af en varighed på mindst seks måneder på den frie fagskole. For undervisningen gælder 2, stk. 1-6, om undervisningspligtige elever og elever i 10. klasse, og for prøveaflæggelsen gælder 5 a, stk. 4, 2. pkt. Stk. 2. Skolen skal i samråd med eleven, og dennes forældre hvis eleven er under 18 år, senest ved kursets begyndelse udarbejde en endelig plan for elevens uddannelses- og prøveforløb i det eller de fag, jf. stk. 1, som eleven har behov for. 3. I 2, stk. 10, ændres to steder lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv til: lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og i 2. pkt. udgår: og a, stk. 3, 2. pkt., ophæves a, stk. 4, ophæves. Stk. 5-7 og bliver herefter stk I 5 a, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres stk. 2-4 til: stk I stk. 6, der bliver stk. 4, ændres stk. 1-4 til: stk I 24 a, stk. 1, 3. pkt., ændres: årsregnskab til: ledelsesberetningen i årsrapporten b ophæves. 10. Overskriften før 25 affattes således: "Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ". 11. I 25, stk. 1, 1. pkt., affattes således: Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand jf. 3, stk , stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes: "Stk. 2. Tilskud til specialundervisning i medfør af stk. 1 til en skole beregnes ud fra antallet af årselever, der har modtaget specialundervisning i det skoleår, der slutter i året før finansåret. For skoler, der ikke har et beregningsgrundlag, fastsætter undervisningsministeren beregningsgrundlaget individuelt. Stk. 3. En elev kan indgå i skolens beregningsgrundlag for tilskud til specialundervisning, jf. stk. 2, hvis følgende betingelser er opfyldt: 4

5 1) At eleven er omfattet af 3, stk. 1, og har modtaget specialundervisning. 2) At der for elever på efterskoler samt for elever på frie fagskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, på skolen foreligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogiskpsykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune jf. 3, stk. 2, om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. For elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning af en tilsvarende aktuel skriftlig udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, der er uafhængig af skolen, om at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. 3) At skolen har udarbejdet en skriftlig plan for skolens specialundervisningsindsats til den pågældende elev. 4) At skolen systematisk og løbende evaluerer specialundervisningsindsatsen over for den enkelte elev. 5) At skolen i ledelsesberetningen i årsrapporten særskilt redegør for tilskuddenes anvendelse. Stk. 4. Det er en betingelse for at modtage tilskud til specialundervisning, jf. stk. 1, at skolen i finansåret samlet set har haft en 0,25 årselev, der opfylder betingelserne for at modtage tilskud til specialundervisning." Stk. 3 bliver herefter stk , stk. 3, der bliver stk. 5, affattes således: "Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1, herunder om skolernes ansøgning, frister, tildeling og udbetaling, udbetaling af forskud til skolerne og tilbagebetaling fra skolerne." 14. Efter 25 indsættes: " 25 a. Staten yder tilskud til ekstraudgifter, der er godkendt af undervisningsministeren, til personlig assistance og hjælpemidler til elever med behov herfor. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskud efter stk. 1, herunder om ansøgning, frister, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling fra skolerne. 15. Efter 25 a indsættes som ny overskrift: "Tilskud til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud". 16. Efter overskriften indsættes: 26. Staten yder til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, jf. 1, stk. 4, følgende tilskud pr. årselev: 1) Grundtakst, hvor alle elever indgår i beregningen af årselever og 5

6 2) Tillægstakst 1, hvor elever omfattet af 3, stk. 1, indgår i beregningen af årselevtallet eller 3) Tillægstakst 2, hvor alene elever omfattet af 3, stk. 1, med særligt omfattende støttebehov indgår i beregningen af årselevtallet. Stk. 2. En elev kan indgå i skolens beregningsgrundlag for tilskud, jf. stk. 1, nr. 2, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) At der for elever på efterskoler samt for elever på frie fagskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, på skolen foreligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogiskpsykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune, jf. 3, stk. 2, om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. For elever på frie fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning af en tilsvarende skriftlig udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, der er uafhængig af skolen, om at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. 2) At skolen har udarbejdet en skriftlig plan for skolens specialundervisningsindsats for den pågældende elev. 3) At skolen systematisk og løbende evaluerer specialundervisningsindsatsen for den enkelte elev. 4) At skolen ledelsesberetningen i årsrapporten særskilt redegør for tilskuddenes anvendelse. Stk. 3. En elev kan indgå i skolens beregningsgrundlag for tilskud, jf. stk. 1, nr. 3, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt og der derudover foreligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogiskpsykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er særligt omfattende. Stk. 4. En skole godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, jf. 1, stk. 4, ikke kan tilbyde almene kurser og kan ikke modtage tilskud efter bestemmelserne i stk. 1 og tilskud efter bestemmelserne i 24 a og i 25, stk. 1. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk I 33, stk. 1, 3. pkt., ændres " 52, stk. 3, nr. 8," til: " 52, stk. 3, nr. 7". 18. I 39, stk. 4, ændres: årsregnskab til: årsrapport. 19. Efter 49 indsættes: 49 a. Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren affattes således: 50. Afgørelser truffet af skolen i henhold til 25 a, stk. 1, og 30, stk. 4, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens 6

7 Uddannelsesstøtteordninger, inden 4 uger efter at vedkommende har fået meddelelse om afgørelsen. 21. I 52 a, 1. pkt., ændres: årsregnskaber til: årsrapporter. 22. I 51 indsættes som 2. pkt. og 3. pkt.:»undervisningsministeren kan endvidere for skoler, der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud i medfør af 1, stk. 4 og 26 godkende fravigelse af 5 a som led i forsøg. Forsøg som nævnt i 2. pkt. må højst have en varighed på op til fem år.«stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august Stk. 2. Lovens 1, nr. 12, og 2, nr. 12 og 16, har virkning tilskud, der ydes fra og med den 1. august Stk. 3. Lovens 1, nr. 5 har virkning for tilskud, der ydes fra og med den 1. januar Stk. 4. Friskolelovens 11 b, stk. 4, nr. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, har virkning fra skoleåret Fornøden certificering, jf. friskolelovens 11 b, stk. 4, 2. pkt., nr. 2, som affattet ved denne lovs 1, nr. 12, skal foreligge senest 1. oktober i det skoleår, hvor skolen benytter sig af ordningen. 11 b, stk. 4, 2. pkt., nr. 2, har virkning fra skoleåret , jf. dog stk. 5. Stk. 5. Staten kan i en to årig periode fra den 1. august 2016 yde et supplerende tilskud til specialundervisning på efterskoler og frie fagskoler. Undervisningsministeren kan fastlægge regler herom. Stk. 6. For tilskud, der på efterskoler og frie fagskoler udbetales i perioden den 1. august 2016 og den 31. december 2017 afgør undervisningsministeren (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen), hvilken takst eleverne udløser, jf. 26, stk. 2, i lov om efterskoler og frie fagskoler, som affattet ved denne lovs 2, nr. 16. Undervisningsministeren kan fastlægge regler herom. Stk. 7. For tilskud til specialundervisning til frie grundskoler i perioden 1. august december 2016, skal aktivitetskravet efter lovens 11b, stk. 2 opfyldes i perioden 1. august december Stk. 8. For tilskud til specialundervisning til efterskoler og frie fagskoler i perioden 1. august december 2016, skal aktivitetskravet efter lovens 25, stk. 4 opfyldes i perioden 1. august december

8 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedpunkter 1.2. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets indhold Almindelige bemærkninger 2.1. Forlængelse og justering af midlertidig tilskudsordning for inklusion af elever med særlige behov på frie grundskoler Gældende ret Friskoler og private grundskoler Efterskoler og frie fagskoler Den foreslåede ordning Friskoler og private grundskoler Efterskoler, og frie fagskoler 2.2. Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand m.v Gældende ret Friskoler og private grundskoler Efterskoler, og frie fagskoler Den foreslåede ordning Friskoler og private grundskoler Efterskoler, og frie fagskoler 2.3. Afholdelse af folkeskolens prøver som enkeltfag på frie fagskolers almene kurser Gældende ret Den foreslåede ordning 2.4. Klageafskæring Gældende ret Friskoler og private grundskoler Efterskoler og frie fagskoler Den foreslåede ordning Friskoler og private grundskoler Efterskoler og frie fagskoler 8

9 2.5. Udvidelse af reglerne om forsøgs- og udviklingsarbejde Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Ligestillingsmæssige konsekvenser 9. Hørte myndigheder 10. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedpunkter Lovforslaget indeholder dels forslag om ændring af den gældende tilskudsordning for frie grundskoler til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning (inklusionstilskud), dels forslag om en ny ordning for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler (specialundervisningstilskud). Med lovforslaget forlænges og justeres den gældende midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler for perioden fra den 1. august 2015 til og med den 31. december Forslaget indebærer, at staten i denne periode yder et årligt tilskud til hver skole på kr. samt et tilskud på 300 kr. pr. elev på skolen til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Den del af inklusionsordningen, hvorefter hver skole i skoleårene og har modtaget og modtager henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af den hidtidige støtte til specialundervisning til elever med et behov for støtte under 9 undervisningstimer ugentligt, ophører i overensstemmelse med den oprindelige ordning med udgangen af skoleåret Det foreslås i forbindelse hermed, at evaluering af den gældende tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler, som skal foretages, afventer et bredere erfaringsgrundlag med inklusion på frie grundskoler, så evalueringen kan omfatte erfaringer fra flere skoleår. Undervisningsministeriets vurdering af et eventuelt behov for revision af tilskudsordningen til inklusion på efterskoler og frie fagskoler foretages på baggrund af evalueringen, når den foreligger. Med lovforslaget foreslås endvidere indført en helt ny ordning for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie grundskoler, efterskoler og [frie fagskoler]. Den foreslåede tilskudsordning indebærer, at specialundervisningstilskud til de frie skoler fremover som udgangspunkt ydes med en fast takst pr. specialundervisningselev (taxameter) beregnet på grundlag af kendt historisk specialundervisningsaktivitet. Forslaget skaber budgetsikkerhed for skolerne, idet beregningsgrundlaget for skolerens tilskud foreslås at være historisk kendte elevtal og således ligger fast forud for et finansår. Hermed får skolerne et sikrere grundlag for planlægning af skolens specialundervisningsaktiviteter til elevernes bedste. For skoler, for hvilke der ikke er beregningsgrundlag (fx 9

10 nye skoler eller skoler, der ikke har haft specialundervisningselever pr. 5. september året før finansåret), fastsætter ministeriet beregningsgrundlaget individuelt. Der kan fastsættes nærmere regler herom. Tilskud til personlig assistance og hjælpemidler på skolerne skal fortsat ydes efter konkret ansøgning. Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever og tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med særligt vidtgående behov herfor ydes fortsat efter ansøgning, men administration af disse tilskud samt udbetaling skal fremover varetages af Fordelingssekretariatet. Den foreslåede taxametermodel indebærer en administrativ forenkling såvel for skolerne som for ministeriet i forhold til den nuværende CPR-baserede model, idet skolerne fremover ikke skal indsende enkeltansøgninger til ministeriet. Ministeriet skal således fremover kun i begrænset omfang behandle enkeltansøgninger. I forhold til de frie grundskoler foreslås der en degressiv takstmodel (en såkaldt knæktakst- eller nedtrapningsmodel), som er udgangspunktet for specialundervisningstilskud. På grundskoleområdet er forslaget om en nedtrapningsmodel kombineret med en supplerende særskilt ordning for skoler, som har en særlig specialundervisningsprofil (profilskoler). Skoler, der ønsker at blive omfattet af den foreslåede særskilte ordning, skal opfylde nogle yderligere betingelser for at få del i de midler, der reserveres til ordningen. Ifølge forslaget stilles der særlige krav til proceduren for skolens beslutning om at være en profilskole, til kvalitetssikring og til, at skolen har et vist antal elever med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. De til ordningen afsatte midler fordeles med et fast tilskud pr. specialundervisningselev. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove og finansieres inden for den samlede driftstilskud for frie grundskoler. På efterskoler og frie fagskoler området foreslås specialundervisningstilskud ydet efter to adskilte modeller henholdsvis for efterskoler og frie fagskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, og for efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud (specialefterskoler). På efterskoler og frie fagskoler, der ikke er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, foreslås, at tilskuddet ydes med én takst pr. specialundervisningselev. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. På efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud (specialefterskoler) foreslås, at der ydes en grundtakst til alle skolens elever. Derudover foreslås, at der ydes en tillægstakst 1, der skal dække de udgifter, der ligger ud over, hvad grundtaksten dækker, dvs. udgifter for elever, hvis støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Tillægstakst 2 foreslås ydet til elever, for hvilke udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning angiver, at eleven har et støttebehov på mere end 9 ugentlige undervisningstimer, og at der herudover er tale om et særligt omfattende støttebehov. Tillægstakst 2 er alene tiltænkt de elever, der har et helt særligt behov og som kræver en støtte, der ligger meget over den støtte, som de øvrige specialundervisningselever modtager. Det er på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler en betingelse for, at en elev kan medregnes til skolens årselevtal til specialundervisning, at der foreligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pæda- 10

11 gogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer, at skolen har udarbejdet en skriftlig plan for specialundervisningsindsatsen for den enkelte elev, at skolen systematisk og løbende evaluerer skolens specialundervisning til eleven, og at skolen i forbindelse med årsrapportens aflæggelse særskilt i ledelsesberetningen redegør for specialundervisningstilskuddenes anvendelse. Det bemærkes, at midler ydet til specialundervisning som udgangspunkt fortsat ikke er øremærket til specialundervisning, idet skolerne som for andre tilskud disponerer frit. Det er uændret en betingelse, at formålene med tilskuddene forudsættes opfyldt. Skolernes pligt til at give specialundervisning gælder desuden uændret. Alle administrative opgaver vedrørende lov om friskoler og private efterskoler m.v. (lovbekendtgørelse nr. 917 af 13. august 2014, herefter friskoleloven) og lov om efterskoler og frie fagskoler (lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014) (tilsyn og tilskudsforvaltning) vil fortsat blive varetaget af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, til hvilken undervisningsministeren har uddeleret sine kompetencer efter de to love. Med lovforslaget foreslås desuden indsat en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til klager over afgørelser i tilfælde, hvor undervisningsministeren har delegeret sine kompetencer efter loven til en styrelse under Undervisningsministeriet. Det foreslås endvidere at give frie fagskoler ret til på skolernes almene kurser at afholde enkeltfagsprøve i fagene dansk og matematik som folkeskolens 9. - og 10. -klasseprøve. Derudover foreslås det at udvide den gældende forsøgsbestemmelse i lov om efterskoler og frie fagskoler, således, at skoler der er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud kan iværksætte forsøg, der går ud på at tilbyde elever aflæggelse af folkeskolens 9.-klasseprøver i fagene dansk og matematik. Endelig indeholder lovforslaget ordensmæssige og sproglige konsekvensændringer, sproglige moderniseringer og harmoniseringer samt konsekvensændringer vedr. ophør af skriftlig prøve i historie Lovforslagets baggrund Med loven om tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler (lov nr af 21. december 2012) blev der i friskoleloven og i lov om efterskoler og frie fagskoler indsat bestemmelser om de frie skolers pligt til at inkludere elever med særlige behov i den almindelige undervisning med tilhørende bestemmelser om inklusionstilskud. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til loven (lovforslag nr. L 73 af 15. november 2012, Folketinget , almindelige bemærkninger pkt. pkt og ), at der skal foretages en evaluering af tilskudsordningen, og at der under indtryk af erfaringerne med inklusion i de frie grundskoler og på skoleområdet i det hele taget, herunder folkeskolen - forventes fastlagt en permanent model for tilskud til inklusion på frie skoler, der forventes at kunne gælde fra og med skoleåret Det fremgår endvidere af bemærkningerne til det nævnte lovforslag, at undervisningsministeren forventes at fremsætte forslag for Folketinget i folketingssamlingen om en revision af til- 11

12 skudsordningen til inklusion på frie grundskoler. Undervisningsministeriet vil følge udviklingen i inklusion af elever med særlige behov og erfaringerne med tilskudsmodellen til inklusion med henblik på at vurdere behovet for revision af tilskudsordningen til inklusion på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler [og frie fagskoler]. Af bemærkningerne fremgår også, at drøftelser med skoleforeningerne for de frie grundskoler og for efterskoler og frie fagskoler om kortlægning af grundlaget for en ny tilskudsmodel for specialundervisning forventes at kunne danne grundlag for en tilskudsmodel for specialundervisning på såvel frie grundskoler som på efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud (specialefterskoler), som kan indgå i et lovforslag til fremsættelse for Folketinget i folketingssamlingen Med henblik på at udforme forslag til nye tilskudsmodeller for specialundervisning på de frie skoler har Undervisningsministeriet således nedsat to arbejdsgrupper med deltagelse af samtlige skoleforeninger for de frie grundskoler samt Efterskoleforeningen og foreningen Frie Fagskoler. Arbejdsgrupperne har i løbet af 2013 og 2014 kortlagt grundlaget for nye tilskudsordninger til specialundervisning på frie skoler. Den ny model for specialundervisningstilskud på frie skoler er udarbejdet på baggrund af drøftelserne med skoleforeningerne. Forslaget om at give frie fagskoler ret til på skolernes almene kurser at afholde enkeltfagsprøve i fagene dansk og matematik som folkeskolens 9. - og 10. -klasseprøve skal ses i forlængelse af lov nr. xx af X. december 2014 om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love. Med denne lov er der sket en fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud. For yderligere at give skolerne mulighed for at gøre elever parat til ungdomsuddannelse, særligt erhvervsuddannelse, kan skolerne efter lovforslaget afholde prøver i de nævnte enkeltfag, så eleverne kan opfylde optagelseskravet til erhvervsuddannelserne. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forlængelse og justering af den gældende midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler Gældende ret Fra skoleåret har et nyt specialundervisningsbegreb været gældende i folkeskolen, hvorefter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Denne afgrænsning af specialundervisningsbegrebet har været gældende i de frie grundskoler fra skoleåret (jf. 2 i lov nr. 379 af 28. april 2013 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler [frie fagskoler] (frie kostskoler) (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole m.v.)). I fortsættelse af det nye specialundervisningsbegreb er der samtidig indført en midlertidig, toårig tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler (lov 1350 af 21. december 2012 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler [nu: frie fagskoler] (frie kostskoler) (Tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.)). 12

13 Om det særlige inklusionstilskud fremgår det af friskolelovens 11 a, stk. 1, at staten til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning yder et årligt tilskud til hver enkelt skole på kr. I skoleårene og ydes herudover et tilskud på henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af gennemsnittet af de tilskud, som skolen for skoleårene , og har modtaget til specialundervisning af elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end 9 timer ugentlige undervisningstimer. I skoleåret yder staten endvidere et tilskud på 300 kr. pr. årselev. Ifølge friskolelovens 11 a, stk. 2, skal skolen i sit årsregnskab (den af årsrapporten omfattede ledelsesberetning) særskilt redegøre for inklusionstilskuddenes anvendelse. Med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler [frie fagskoler] (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler har undervisningsministeren fastsat nærmere regler om skolens redegørelse for anvendelsen af tilskud til inklusion. Det fremgår af forarbejderne til lov nr af 21. december 2012, at Undervisningsministeriet vil følge udviklingen af inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning på frie skoler med henblik på at fastlægge en permanent model for tilskud til inklusion af elever på frie grundskoler, og med henblik på at vurdere, om der er behov for en revision af tilskudsmodellen for inklusion på efterskoler og frie fagskoler (lovforslag L 73 af 15. november 2012, Folketinget , almindelige bemærkninger pkt og ). Det fremgår ligeledes af forarbejderne, at ministeren på grundlag af evalueringen forventer at fremsætte forslag til permanent tilskudsordning til frie grundskoler og eventuel revision af tilskudsordning for inklusion for frie kostskoler i folketingsåret Den foreslåede ordning Den gældende midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler fik først virkning fra skoleåret Der foreligger således for indeværende kun erfaringer med tilskud til inklusion i et enkelt fuldt skoleår, der kan indgå i en evaluering af tilskudsordningen og dermed danne grundlag for fastlæggelse af en permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler. For at kunne tilvejebringe et bredere grundlag for en evaluering for tilskudsordningen til inklusion på de frie skoler foreslår regeringen at forlænge og justere den gældende tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler for perioden 1. august 2015 til og med 31. december 2016, dvs. for skoleåret og de første fem måneder af skoleåret Den foreslåede forlængelse og justering af den gældende midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler indebærer, at staten fortsat yder et årligt tilskud på kr. til hver enkelt skole, jf. friskolelovens 11 a, stk. 1, 1. pkt., og herudover i perioden 1. august 2015 til og med 31. december 2016 yder et tilskud på 300 kr. pr. årselev, jf. friskolelovens 11 a, stk. 1, 3. pkt. Den del af inklusionsordningen, hvorefter hver skole i skoleårene og har modtaget og modtager henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af den hidtidige støtte til specialundervisning til elever med et behov for støtte under 9 undervisningstimer ugentligt, ophører i overensstemmelse med den oprindelige ordning med udgangen af skoleåret Baggrunden for, at den foreslåede forlængelse og justering af tilskudsordningen for inklusion på frie grundskoler alene omfatter første halvdel af skoleåret , er, at en permanent tilskudsordning i forhold til inklusion fremover forventes at skulle følge finansåret. Herved samordnes og effektivise- 13

14 res tilskudsudbetalingerne med øvrige tilskud til de frie grundskoler. Med forslaget omlægges tilskud til specialundervisning mv. også til fremover at følge finansåret, jf. almindelige bemærkninger, punkt Det foreslås samtidig, at evaluering af den gældende tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler afventer et bredere erfaringsgrundlag med inklusion på frie grundskoler, så evalueringen kan omfatte erfaringer fra mere end et fuldt skoleår. Ligeledes afventer Undervisningsministeriets vurdering af et eventuelt behov for revision af tilskudsordningen til inklusion på efterskoler og frie fagskoler i en tilsvarende periode. Undervisningsministeriet vil fortsat følge udviklingen i inklusionen af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og udviklingen i tilskuddene hertil på frie grundskoler med henblik på, at erfaringerne med inklusion og den midlertidige tilskudsmodel herfor kan indgå i grundlaget for en permanent model for tilskud til inklusion til elever i de frie grundskoler. Undervisningsministeriet i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) forventer, at der i 2015 foreligger en evaluering af erfaringerne med inklusion på frie grundskoler. Denne evaluering forventes at danne grundlag for undervisningsministerens efterfølgende stillingtagen til en permanent ordning for tilskud til inklusion på frie grundskoler. Samtidig forventes undervisningsministeren på grundlag af erfaringerne med inklusion på efterskoler og frie fagskoler at vurdere, om der er behov for revision af tilskudsordningen til inklusion på disse skoler. Undervisningsministeren vil på grundlag af evalueringen arbejde for at fremsætte forslag til permanent tilskudsordning til frie grundskoler og eventuel revision af tilskudsordning for inklusion for efterskoler og frie fagskoler i folketingsåret , der i givet fald vil kunne få virkning for udbetaling af tilskud fra og med finansåret Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand m.v Gældende ret Friskoler og private grundskoler Efter den gældende bestemmelse i friskolelovens 3, stk. 1, nr. 1, skal en fri grundskole give specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever i medfør af folkeskolelovens 3, stk. 2, 2. pkt.,. Frie grundskoler afgør inden for rammerne af friskolelovgivningen frit, hvilke elever de vil have på skolerne, jf. friskolelovens 1, stk. 1, 2. pkt., men når et barn er optaget på en fri grundskole, er skolen forpligtiget til at give barnet den nødvendige specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand m.v., jf. friskolelovens 3, stk. 1, nr. 1. Skolekommune skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning til den pågældende frie grundskole, jf. friskolelovens 3, stk. 4. Staten yder tilskud til frie grundskoler til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever og til dækning af ekstraudgifter til lærertimer, pædagogisk medhjælp, praktisk medhjælp, hjælpemidler og befordring af elever med svære handicap, jf. friskolelovens 11, stk. 1, nr. 1, litra a-c. Tilskud til specialundervisning m.m. ydes efter ansøgning fra skolen for den enkelte elev en gang årligt. Der kan søges tilskud løbende til nye elever, der begynder på skolen efter ansøgningsfristen. Størrelsen af tilskuddet til specialundervisning 14

15 og anden specialpædagogisk bistand fastsættes på de årlige finanslove ud af driftstilskudsbevillingen, jf. friskolelovens 11, stk. 1, nr. 1. Før gennemførelsen af den nugældende friskolelov i 1991 indeholdt friskoleloven en særskilt bestemmelse, hvorefter specialklasser kun kunne oprettes i særlige tilfælde og med undervisningsministerens godkendelse. Bestemmelsen blev ikke videreført i den nugældende friskolelov, og der ydes ikke længere særlige tilskud til specialklasser som sådan. Skolen kan søge undervisningsministeren (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvortil ministerens opgaver er uddelegeret) om et særligt tilskud til specialundervisning. De nærmere regler om tilskud til specialundervisning m.v. er fastsat i 12 og 23 i bekendtgørelse nr. 702 af 30. juni 2008 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. (tilskudsbekendtgørelsen), med senere ændringer, og er uddybet i vejledning nr af 1. marts 2001 om tilskud m.v. til specialundervisning, tosprogede elever og svært handicappede på frie grundskoler. Det fremgår af tilskudsbekendtgørelsens 12, at til ansøgningen om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand m.v. skal skolen vedlægge en udtalelse fra pædagogiskpsykologisk rådgivning i skolekommunen. Skolen skal skriftligt underrette elevens forældre, om der er bevilget tilskud til denne del af elevens undervisningsaktivitet. Skolen skal underrette Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om afbrydelse og væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte. Skolen skal tilsvarende skriftligt give underretning om ophør af den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til. I tilskudsbekendtgørelsens 23 er det understreget, at elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, får specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand efter reglerne i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ( bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014) med de modifikationer, der følger af folkeskolens styrelsesforhold Efterskoler og frie fagskoler Ifølge 3, stk. 1, i lov om efterskoler og frie fagskoler, som ændret ved lov nr. XX af X. december 2014 kan frie kostskoler tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Et kursus på en efterskole eller fri fagskole skal ifølge 15, stk. 2, 1. pkt., i lov om efterskoler og frie fagskoler være åbent for alle, der opfylder kostskolelovens grundlæggende tilskudsbetingelser. Deltagelse i et kursus alene kan gøres betinget af højere alder, men ikke af bestemte kundskaber, uddannelser, stillinger, erhverv eller ansættelsesforhold i en virksomhed og lign. eller af medlemskab af bestemte foreninger eller organisationer, jf. 15, stk. 2, 2. pkt., i lov om efterskoler og frie fagskoler. Når skolen har optaget en elev, på en efterskole eller fri fagskole, er skolen forpligtiget til at yde den nødvendige specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v. Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud, jf. 25, stk. 1, 1. pkt., i lov om efterskoler og frie fagskoler. Tilskuddet ydes med en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Elevens tidligere skolekommune skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning for elever på efterskoler og for elever på frie fagskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, jf. 3, stk. 2, i lov om efterskoler og frie fagskoler. Endvidere yder staten ifølge 25, stk. 2, i lov om efterskoler og frie fagskoler tilskud til ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemid- 15

16 ler til elever med svære handicap. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og reguleres ud fra de faktiske tilskud. Det fremgår af forarbejderne til lov nr af 26. december 2012, at anvendelsesområdet for denne bestemmelse også kan omfatte elever, der ikke har behov for støtte i 9 ugentlige undervisningstimer eller mere (jf. de specielle bemærkninger til 2, nr. 4, i lovforslag nr. L73 af 15. november 2012, Folketinget ). Elevens tidligere skolekommune skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning for elever på efterskoler og frie fagskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, jf. 3, stk. 2, i lov om efterskoler og frie fagskoler. Skolen kan søge undervisningsministeren (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, til hvilken undervisningsministerens opgaver er uddelegeret) om et særligt tilskud til specialundervisning. De nærmere regler om administrationen af tilskuddene til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er fastsat i i bekendtgørelse om tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler [frie fagskoler] (frie kostskoler), herefter tilskudsbekendtgørelsen for efterskoler og frie fagskoler, med senere ændringer og er uddybet i vejledning nr af 1. juli Det fremgår af 39 i tilskudsbekendtgørelsen for efterskoler og frie fagskoler, at staten yder tilskud til skolerne til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning. Skolen skal underrette Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om afbrydelse og væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte, jf. 40, stk. 5, i tilskudsbekendtgørelsen for efterskoler og frie fagskoler. Skolerne ansøger Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever for hver enkelt elev, dvs. CPR-nummer baseret. Til ansøgningen for elever på efterskoler uanset alder, samt for elever på frie fagskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, skal skolen vedlægge en udtalelse fra Pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune. Til ansøgningen for øvrige elever vedlægges en udtalelse fra skolen om elevens behov og en udtalelse fra en faglig, sagkyndig person, som er uafhængig af skolen, jf. 40, stk. 2, i tilskudsbekendtgørelsen for efterskoler og frie fagskoler. Efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud skal beskrive dette i skolens indholdsplan, jf. 39, stk. 4, i tilskudsbekendtgørelsen for efterskoler og frie fagskoler. Staten yder tilskud til skoler med et samlet særligt undervisningstilbud med en takst pr. årselev på grundlag af skolens indholdsplan, jf. 40, stk. 3, i tilskudsbekendtgørelsen for efterskoler og frie fagskoler. For skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud fremgår det endvidere lovens 24 b, at staten yder tilskud til disse skoler til støtte til elever med behov for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer efter bestemmelsen i 25 i lov om efterskoler og frie fagskoler Den foreslåede ordning Med lovforslaget foreslås der indført nye ordninger for tilskud til specialundervisning på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, der tager udgangspunkt i elevernes behov, er ubureaukratiske og enkle for både skolerne og ministeriet. De foreslåede tilskudsordninger skaber budgetsikkerhed for skolerne, idet beregningsgrundlaget for efterskoler og frie fagskolers tilskud foreslås at være historisk kendte årselevtal. Hermed får skolerne et sikrere grundlag for planlægning af skolens specialundervisningsaktiviteter. Derudover giver de foreslåede tilskudsordninger større dispositionsfrihed for skolerne. 16

17 De foreslåede nye tilskudsordninger indebærer, at staten yder tilskud til specialundervisning til frie skoler med en fast takst pr. specialundervisningselev beregnet på grundlag af kendt historisk specialundervisningsaktivitet. Tilskud til specialundervisning foreslås ydet til frie grundskoler på grundlag skolens antal af specialundervisningselever den 5. september i året før finansåret, og til efterskoler og frie fagskoler på grundlag af antallet af skolens specialundervisningselever i skoleåret før finansåret. Det foreslås, at tilskud til frie grundskoler til personlig assistance, hjælpemidler, befordring af elever med særligt vidtgående behov og til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever, samt tilskud til personlig assistance og hjælpemidler til elever med særlig vidtgående behov på efterskoler og frie fagskoler fortsat ydes efter ansøgning. Det foreslås desuden, at tilskuddene hvad angår befordring af elever med særlige vidtgående behov (tidl. svære handicap) og til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever fremover skal administreres af Fordelingssekretariatet. Ansøgning herom indsendes derfor til Fordelingssekretariatet. Endvidere foreslås det, at tilskud til skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud til støtte til elever, der er omfattet af lovens bestemmelser om inklusion, jf. 3 a, og specialundervisning, jf. 3, stk. 1, i lov om efterskoler og frie fagskoler, ydes til skolerne med en grundtakst pr. årselev på skolen samt to supplerende tilskud (tillægstakst 1 og 2) for elever med større behov for støtte Friskoler og private grundskoler Det foreslås, at tilskud til specialundervisning ydes til frie grundskoler med én takst pr. specialundervisningselev, dvs. en taksametermodel. Dette indebærer en administrativ forenkling såvel for skolerne som for ministeriet i forhold til den nuværende CPR-baserede model. Skolerne skal således fremover ikke indsende ansøgninger til ministeriet, og ministeriet skal ikke behandle enkeltansøgninger. Takstmodellen er en nedtrapningsmodel, hvor der er én takst for skolens første specialundervisningselev og 1-2 takster for de efterfølgende specialundervisningselever. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove inden for den afsatte pulje til specialundervisning, som fastsættes efter indstilling fra de frie grundskolers foreninger. Tilskud til specialundervisning er tilskud til skolens aktivitet i det konkrete finansår. Det foreslås derfor som en betingelse for tilskud til en skole til specialundervisning, at skolen har specialundervisningsaktivitet i det år, hvor tilskuddet modtages. Beregningsgrundlaget for tilskud til specialundervisning er med forslaget en kendt, historisk aktivitet. Dette giver skolerne og ministeriet budgetsikkerhed. Beregningsgrundlaget for en fri grundskoles tilskud til specialundervisning er antallet af skolens specialundervisningselever pr. 5. september i året før finansåret. Tilskudsgrundlaget gælder for hele finansåret. Skolen får efter forslaget tilskud til specialundervisning på grundlag af skolens revisorattesterede indberetning af antallet af skolens specialundervisningselever pr. 5. september i året før finansåret. Tilskud til specialundervisning i finansåret foreslås betinget af, at skolen i finansåret samlet set har mindst 1 indskrevet specialundervisningselev i 3 måneder. Det er ikke et krav, at det er den samme elev i alle tre måneder, eller at der er tale om tre sammenhængende måneder. 17

18 Det er med forslaget en betingelse for, at en elev kan indgå i beregningsgrundlaget for tilskud til specialundervisning, at der på skolen foreligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogiskpsykologisk rådgivning om, at den pågældende elevs støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Det er ikke en tilskudsbetingelse, at udtalelsen fra pædagogisk-psykologisk rådgivning specificerer antallet af støttetimer, men blot at behovet er mindst 9 ugentlige undervisningstimer. Midler ydet til specialundervisning er som udgangspunkt ikke øremærket til specialundervisning, idet skolerne som for andre tilskud disponerer frit, idet formålene med tilskuddene forudsættes opfyldt. Skolernes pligt til at give specialundervisning gælder uændret. For skoler, for hvilke der ikke er beregningsgrundlag for tilskud til specialundervisning (fx nye skoler, skoler, der ikke har haft specialundervisningselever pr. 5. september året før finansåret), fastsætter ministeriet beregningsgrundlaget individuelt. Der kan fastsættes nærmere regler herom. Da midler til specialundervisning på frie grundskoler skal tages af den samlede driftstilskudsbevilling til de frie grundskoler på finansloven, er der tale om en omfordeling af midler mellem skolerne. Tilskud til specialundervisning foreslås med den foreslåede nye tilskudsordning administreret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Det foreslås som betingelser for, at en elev kan medregnes i skolens indberetning af antallet af specialundervisningselever pr. 5. september i året før finansåret, 1. at der foreligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer, 2. at skolen har udarbejdet en skriftlig plan for specialundervisningsindsatsen for den enkelte elev, 3. at skolen systematisk og løbende evaluerer skolens specialundervisning for eleven, og 4. at skolen i forbindelse med årsrapportens aflæggelse i ledelsesberetningen særskilt redegør for specialundervisningstilskuddenes anvendelse. Det foreslås præciseret i lovteksten den aktuelle skriftlige udtalelse som pædagogisk-psykologisk rådgivning skal udfærdige i henhold til friskolelovens 11, stk. 2, nr. 2, for så vidt angår de tyske mindretalsskoler kan erstattes af en tilsvarende udtalelse fra Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Profilskoler Det foreslås oprettet en særskilt ordning til de omtalte profilskoler, dvs. skoler som har en særlig specialundervisningsprofil. Skoler, der ønsker at blive omfattet af denne ordning, skal opfylde tre betingelser: Særlig undervisningsprofil Skolen skal have en særlig specialundervisningsprofil, og skolen skal profilere sig som sådan på sin hjemmeside. Kvalitetssikring Der bliver stillet særlige krav til kvalitetssikring af skolens specialundervisning. Det foreslås, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om et certificeringssystem, og at foreningerne inddrages i drøftelser om udvikling af et certificeringssystem. En vis volumen 18

19 Skolen skal pr. 5. september i de forudgående tre år i gennemsnit have haft mindst 13 specialundervisningselever. En profilskole vil kunne modtage tilskud til specialundervisning med følgende elementer: Faste takster pr. specialundervisningselever. Fast tillægstakst pr. specialundervisningselev fra og med elev nr. 13. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. Det bemærkes, at lovens øvrige tilskudsbetingelser, fx elevtalskravet, også gælder for profilskoler. Friskolelovens øvrige krav, herunder kravet om bestemt antal elever på klassetrin, jf. friskolelovens 2, stk. 1, gælder også for profilskoler Efterskoler og frie fagskoler Det foreslås, at tilskud til specialundervisning fremover ydes med én takst pr. specialundervisningselev. Dette indebærer en administrativ forenkling såvel for skolerne som for ministeriet i forhold til den nuværende CPR-baserede tilskudsmodel. Skolerne skal således fremover ikke indsende ansøgninger til ministeriet, og ministeriet skal ikke behandle enkeltansøgninger herom. Tilskud til specialundervisning er tilskud til skolens aktivitet i det konkrete finansår. Det foreslås derfor som en betingelse for tilskud til en skole til specialundervisning, at skolen i finansåret har et vist minimum af specialundervisningsaktivitet. Beregningsgrundlaget for tilskud til specialundervisning er med forslaget en kendt, historisk aktivitet. Dette giver skolerne og ministeriet budgetsikkerhed. Skolerne disponerer frit ved anvendelse af tilskud under ét, idet formålene med tilskuddene forudsættes opfyldt, jf. 18, stk. 1, i lov om efterskoler og frie fagskoler. Skolernes pligt til at give specialundervisning gælder uændret. Det foreslås, at tilskud til personlig assistance og hjælpemidler fortsat ydes efter ansøgning fra skolerne. Endvidere foreslås det præciseret i loven, at undervisningsministeren kan godkende en efterskole og frie fagskoler med et samlet særligt undervisningstilbud. Godkendelse foretages på grundlag af skolens indholdsplan og skal fremgå af skolens godkendte vedtægt og skolens hjemmeside på internettet. Det foreslås, at staten til efterskoler og frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud yder tilskud til skolerne til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand med en grundtakst pr. årselev, en tillægstakst 1 for elever omfattet af specialundervisningsbegrebet og en tillægstakst 2 for elever med særligt omfattende støttebehov. Tilskuddene foreslås ydet efter takster fastsat på de årlige finanslove Afholdelse af folkeskolens prøver som enkeltfag på frie fagskolers almene kurser Gældende ret Efter gældende lovgivning kan enkeltfagsprøver uden for grundskolen afholdes i ungdomsskolen og på voksenuddannelsescentre efter lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkom- 19

20 petence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven). Frie fagskoler kan ikke efter loven tilbyde elever på almene kurser enkeltfagsprøver på grundskoleniveau. Skolernes almene kurser er kurser, der ud over praktisk betonede fag, tillige inddrager det personlige og eksistentielle perspektiv og den samfundsmæssige og demokratiske udfordring, dvs. den almene oplysning om de fælles menneskelige vilkår. Skolerne fastlægger selv indholdet af kurserne inden for lovens rammer, jf. 1 i lov om efterskoler og frie fagskoler. Da skolerne ikke selv må afholde prøverne som enkeltfagsprøver, sendes en elev under tiden til en ekstern prøve som privatist, f.eks. på et voksenuddannelsescenter. De frie fagskoler afholder i forvejen 10. klasseprøver for elever i 10. klasse efter reglerne herom, jf. 2, stk. 4, i lov om efterskoler og frie fagskoler Den foreslåede ordning Med erhvervsuddannelsesreformen blev der indført optagelseskrav til samtlige erhvervsuddannelser, således at alle elever ved optagelsen skal have aflagt folkeskolens prøver i fagene dansk og matematik. Frie fagskoler har i de senere år etableret almene kurser med erhvervsforberedende sigte, hvor et centralt element i undervisningen er faglighed i fagene dansk og matematik. Det foreslås, at en fri fagskole til elever, som har opfyldt undervisningspligten, og som ved kursets begyndelse ikke er fyldt 25 år, på et alment kursus af mindst seks måneders varighed, kan tilbyde undervisning som enkeltfag i dansk og matematik og afholde prøve heri som folkeskolens 9.- eller 10.- klasseprøve. Det er en betingelse for at aflægge de nævnte prøver, at eleven ikke har aflagt folkeskolens prøver i fagene dansk og matematik eller ikke har opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i de to fag, og at eleven har gennemført det fulde undervisningsforløb af en varighed på mindst seks måneder på den frie fagskole. Den samlede undervisning på det almene kursus skal følge reglerne i 1, stk. 3, i lov om efterskoler og frie fagskoler. Efterskoler og frie fagskoler, skal som hidtil tilbyde folkeskolens 9.-klasseprøver fuldt ud til elever i den undervisningspligtige alder i 9. klasse og afholde prøverne efter reglerne i bekendtgørelse om folkeskolens prøver, jf. 5 a i lov om efterskoler og frie fagskoler, medmindre skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder afgangsprøverne. Skolens undervisning af elever i den undervisningspligtige alder skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ændringen berører heller ikke reglerne om skolernes gennemførelse af undervisning og afholdelse af prøver for elever i 10. klasse Klageafskæring Gældende ret Friskoler og private grundskoler Lov om friskoler og private grundskoler m.v. indeholder kun bestemmelser om klageadgang for så vidt angår afgørelser truffet i henhold til friskolelovens 40 a. Herudover indeholder friskoleloven ikke bestemmelser om klageadgang, herunder klageafskæring, for afgørelser truffet i medfør af loven. 20

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om folkehøjskoler 01. oktober 2013 Kulturministeriet sendte den 18. juni 2013 et udkast til forslag til lov om folkehøjskoler i offentlig

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler. Kulturminister Marianne Jelved Nybrogade 2 København K 18. marts 2013 Kære Marianne Jelved Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Analyse af specialkostskolerne. Rapport 28. november 2013. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Analyse af specialkostskolerne. Rapport 28. november 2013. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Rapport 28. november 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE 1-3 DK-8000 AARHUS C INDHOLD 1. BAGGRUND OG FORMÅL 5 1.1 Baggrund

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannelsesbog

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere