Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 1. Antallet af institutioner Der har gennem en årrække været gennemført institutionsreformer med udgangspunkt i, at der er for mange små videregående uddannelsesinstitutioner ikke mindst set i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Reformerne har taget udgangspunkt i, at der skulle ske en juridisk/institutionel samling, det vil sige færre institutioner, men at de enkelte uddannelsessteder skulle opretholdes. Især på området for mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner er der sket en ændring som følge af sammenlægninger af institutioner i centre for videregående uddannelse (CVU). Dannelsen af CVU er har dog ikke betydet en mindre geografisk spredning, da de uddannelsessteder, der indgår i et CVU, er opretholdt. jf. bilag 2. At der er kommet færre erhvervsskoler med udbud af korte videregående uddannelser (KVU) skyldes dels, at der er sket sammenlægninger af skoler, dels at færre institutioner fik ret til at udbyde uddannelserne i forbindelse med reformen af de korte videregående uddannelser. Tabel 1. Antal af institutioner med korte og videregående uddannelse i 1998 og 2005 Institutioner Erhvervsskoler med udbud af KVU Enkeltstående MVU-institutioner CVU er Uddannelsessteder under CVU er 0 22 Institutioner i alt Kilde: Redegørelse om de videregående uddannelsers institutionelle struktur opfølgning på redegørelse om samme emne fra januar 1998, Undervisningsministeriet, 1998, og CØSA, ca. 60 Der findes i dag 22 CVU er, hvoraf 17 er ubetingede og 5 betingede. Et CVU kan som udgangspunkt have enten betinget eller ubetinget status. Et ubetinget CVU dannes ved sammenlægning af flere partnerinstitutioner, der herefter formelt udgør én juridisk og økonomisk enhed. Ved et betinget CVU stifter flere selvejende institutioner i fællesskab en ny selvejende institution med henblik på varetagelsen af de opgaver, der følger af godkendelsen som CVU. Foruden de nævnte opgaver kan de stiftende institutioner også vælge at henlægge fællesopgaver til CVU et. En betinget 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådets kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne. 1

2 godkendelse af et CVU gives for en tidsbegrænset periode på 5 år, der maksimalt kan forlænges til i alt 11 år, hvorefter institutionen må overgå til ubetinget status eller opløses. Tabel 2. Oversigt over optag, antal studerende og uddannelsessteder på pædagog- og læreruddannelsen Læreruddannelsen Mindste årlige optag 107 Største årlige optag 414 Optag Antal studerende Antal uddannelsessteder Mindste antal studerende ca. 572 Største antal studerende ca Pædagoguddannelsen Mindste årlige optag 62 Største årlige optag 336 Mindste antal studerende ca. 350 Største antal studerende ca Kilde: UNI-C statistik, Regional dækning af videregående uddannelse Der er ingen klar sammenhæng mellem andelen af de 15-årige, der som 23-årige er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, og den regionale dækning af videregående uddannelse - og andelen af unge fra landets forskellige egne, der gennemfører en videregående uddannelse. De unge, der er vokset op i landområder eller i de mindre byer, uddanner sig stort set på lige fod med storbyernes unge. En undersøgelse fra 1996 viser, at unge - der er vokset op på landet - i lige så høj grad får en KVU eller mellemlang videregående uddannelse (MVU) som unge, der er vokset op i byen. Kun for de lange videregående uddannelsers (LVU) vedkommende er byernes unge lidt bedre repræsenteret. Der er ingen tydelig sammenhæng mellem kilometerafstanden mellem de unges bopæl og nærmeste videregående uddannelsesinstitution. Uanset om de unge har 10, 50 eller 100 km. til nærmeste udbyder af KVU er procentdelen, der er i gang med eller har afsluttet en KVU, den samme. Det samme gælder MVU. Kun for LVU's vedkommende er der en tydelig negativ sammenhæng mellem kilometerafstand og uddannelsesfrekvens jf. tabellen. Tabel 2. Andelen af de 15-årige, der som 23-årige er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse, i procent Uddannelsesniveau for 23-årige Afstand til nærmeste uddannelseskommune for 15-årige i km Alle 15-årige ver 145 KVU MVU LVU Kilde: Graversen m.fl.: "Uddannelse i landkommunerne", AKF 1996, tabel 4.2 2

3 Selv om der ikke er en klar sammenhæng mellem den regionale dækning af videregående uddannelse og andelen af unge, der gennemfører en videregående uddannelse, kan en mindre regional dækning af videregående uddannelse have betydning i forhold til: De unges specifikke uddannelsesvalg. Den konkrete uddannelse, de unge vælger, kan være afhængig af, hvilke uddannelsesmuligheder der findes i det nære lokalområde. At de unge fra landkommunerne, som tager en videregående uddannelse, i stort omfang flytter væk fra den kommune, hvor de er vokset op, mens de uddanner sig. At de unge efter færdiggørelsen af uddannelse ikke flytter tilbage til landkommunerne. Blandt de unge, der ikke skal flytte for at begynde på en videregående uddannelse, er der en langt større andel, som vælger at blive boende i en landkommune efter afsluttet uddannelse. Den regionale dækning kan udover et bredt regionalt udbud sikres gennem såkaldt udlagt undervisning, hvor en godkendt uddannelsesinstitution samarbejder med en lokal institution om at gennemføre en uddannelse. Derudover kan der kompenseres for et mindre geografisk udbud ved at styrke de unges transportmuligheder til de eksisterende institutioner (og dermed blive boende, hvor de er vokset op) og ved anvendelsen af fjernundervisning. 3

4 Bilag 1. Oversigt over udbudet af KVU og MVU ved erhvervsskoler, enkeltstående MVU-institutioner, universiteter og CVU er 1. Udbud af KVU ved erhvervsskoler/erhvervsakademier, 2005 Erhvervsskole Tietgenskolen Odense Tekniske Dalum Uddannelsescenter CEUS EUC Lolland Handelsskolen Sjælland Syd Køge Handelsskole Niels Brock Hotel- og Restaurantskolen Københavns Tekniske Handelsskolen i Ballerup Lyngby Uddannelsescenter TEC Hillerød Handelsskole Erhvervsskolen Hamlet Roskilde Handelsskole Slagteriskolen Selandia Fyn Storstrøm E55 København Øresund et Nordsjælland Roskilde Vestsjælland Esbjerg Handelsskole Vest EUC Vest Sønderborg Syddansk Handelsskole EUC Syd CEU Kolding IBA - The International Business Academy Vejle Handelsskole Administrationsøkonom Designteknolog Datamatiker Driftsteknolog offshore Finansøkonom E-designer Installatør Handelsøkonom Procesteknolog Multimediedesigner Markedsføringsøkonom Laborant Jordbrugsteknolog IT- og elektroniktekonolog Serviceøkonom Produktionstekonolog Transportlogistiker 4

5 Vejle Tekniske Akademi Uddannelsescenter Herning Holstebro Tekniske Skive Tekniske Skive Handelsskole Viborg Handelsskole Århus Købmandsskole Århus Tekniske Vejlby Landbrugsskole Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Handelsgymnasiet Mariager Fjord Handelsskolen i Randers Den Jydske Haandværkerskole Randers Tekniske Aalborg Handelsskole Aalborg Tekniske Midtjylland Midtvest Århus Nordøstjylland Nordjyllands TEKO Vitus Bering Københavns Maskinmester- og installatørskole Danmarks Forvaltningshøjskolen CVU Øresund Antal udbudssteder i alt Kilde: og 5

6 2. Udbud af professionsbacheloruddannelser ved enkeltstående MVU-institutioner (inkl. sygeplejerskoler), erhvervsskoler og universiteter, 2005 Tegnssprogstolk Institution Fyn Skårup Seminarium Odense Socialpædagogiske Seminarium Den Sociale Højskole i Odense Odense Tekniske Sjælland og øerne Suhrs Seminarium Frederiksberg Seminarium Den Grafiske Højskole Frøbelseminariet Den Sociale Højskole i Kbh. Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole for H:S Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Roskilde Amt Sygeplejeskole Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Amt Center for tegnsprog og tegnstøttet kommunikation Københavns Tekniske EUC Sjælland Danmarks Tekniske Universitet Jylland Danmarks Journalisthøjskole Kolding Pædagogseminarium Sygeplejeskole i Vejle Amt Sygeplejeskolen i Viborg Amt 2 Sygeplejeskolen i Århus Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Randers Vendsyssel Sygeplejeskole, Hjørring Aalborg Tekniske Aalborg Universitet (Aalborg og Esbjerg) Syddansk Universitet (Sønderborg) Udbudssteder ved enkeltstående MVU-institutioner, erhvervsskoler og universiteter i alt Kilde: og Note: Hvor der er anført et tal er der mere et ét udbudsted indenfor CVU et. Tallet angiver antal Radiograf Sygeplejersker Ernæring og sundhd Lærer Pædagog Medieproduktion og ledelse Grafisk Kommunikation Socialrådgiver Journalist Bygningskonstruktør Diplomingeniør 6

7 3. Udbud af professionsbacheloruddannelser ved de enkelte CVU er (eksl. udlagt undervisning), 2005 Sundhedsfaglige område Pædagogiske og sociale område Erhvervsøkonomisk Teknik, medier og e og sprog kommunikation Ergoterapeut Fysioterapeut CVU Fyn CVU Fyn CVU Sundheds. Fyn 2 Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Sjælland CVU Handelshøjskolecentret CVU Sjælland 2 3 CVU-Syd 2 Ingeniørhøjskolen i Kbh. CVU Kbh./Nordsjælland 6 CVU Storkøbenhavn 2 4 CVU Øresund Jylland CVU Nordjylland 2 3 Sundheds CVU Aalborg CVU Midt-Vest 2 3 Handels- og Ingeniørhøjskolen CVU Vita Ingeniørhøjskolen i Århus Jysk CVU CVU Alpha 2 Vitus Bering CVU-Jelling CVU Vest CVU Sønderjylland 2 Udbudssteder ved CVU erne i alt (3)3 3 3 (4) (tallet i parentes er inkl. udbud uden (22) (18) (32) for CVU erne) Sygeplejersker Radiograf Jordmoder Bioanalytiker Ernæring og sundhd Afspændingspædagog Tekstile fag og formidling Lærer Socialrådgiver Pædagog Økonomi og IT Leisure management Værdikædeledelse Erhvervssprog og markedskommunikation (5) (8) Diplomingeniør 2 Bygningskonstruktør Karakteranimation Grafisk Kommunikation 1 (5)1 1 (2) Kilde: og Note 1: Hvor der er anført et tal er der mere end ét udbudsted inden for CVU et. Tallet angiver antal. Note 2: Sygepleje- og radiografskoler er amtslige skoler men kan gennemindgåelse af en driftsoverenskomst mellem amtet og det pågældende CVU. 9 amter har indgået aftale om henlæggelse af uddannelsen til et CVU. 2 Der findes en lang række forskellige diplomingeniørretninger f. eks eksportingeniør, Artisk teknologi, Business Development Engineer, By- og bygningsingeniør, Elektro, Kemi, Maskin, nanoteknologi mv. 7

8 Bilag 2. Oversigt over udbud ved Centre for videregående uddannelser og deres uddannelsessteder, Ubetinget CVU er Uddannelsessteder CVU Vest CVU Fyn Handelshøjskolecentret, CVU Sundhedsuddannelsernes CVU, Fyn CVU VITA CVU Øresund CVU-Jelling CVU-Syd CVU HIH CVU Sjælland CVU Midt-Vest Sundhedsuddannelsernes CVU, Ålborg Vitus Bering Danmark Ingeniørhøjskolen i Århus, CVU Ribe Seminarium Seminariet i Esbjerg Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen Esbjerg Den Sociale Højskole Esbjerg Sløjdhøjskolen i Esbjerg Ribe Amts Sygeplejeskole Fyns Pædagogseminarium Odense Seminarium Vestsjællands Handelshøjskolecenter Storstrøms Handelshøjskolecenter Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Odense Sygepleje- og Radiografskolen i Odense Sygeplejeskolen i Svendborg Holstebro Pædagogseminarium Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Holstebro Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i København Bioanalytikeruddannelsen i København Jordemoderskolen, afdeling i København H:S sygeplejerskeuddannelsen Jelling Seminarium Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Næstved Seminariet for Formgivning Storstrømsseminariet Vordingborg Seminarium Ingeniør- og Handelshøjskolen i Herning Ankerhus seminarium Holbæk seminarium Hindholms Socialpædagogiske seminarium Slagelse seminarium Haslev seminarium Roskilde Pædagogseminarium Vestsjællands Amts sygeplejeskole Skive Seminarium Nr. Nissum Seminarium og HF Ikast-seminariet Viborg-seminariet Ranum Seminarium Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Ålborg Danmarks Jordemoderskole, afdelingen i Ålborg Sygepleje- og Radiografskolen i Ålborg Ingeniørhøjskolen i Horsens Teknisk Uddannelsescenter i Horsens Gedved Seminarium Ingeniørhøjskolen i Århus 8

9 CVU Sønderjylland Ingeniørhøjskolen i København, CVU Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, CVU Haderslev Seminarium, Åbenrå Pædagogseminarium, Den sønderjyske Sygeplejeskole Ingeniørhøjskolen i København Ingeniørhøjskolen i Odense 2. Betinget CVU Uddannelsessteder CVU København og Nordsjælland CVU Storkøbenhavn (Ansøgt om ubetinget CVUgodkendelse) CVU København og Nordsjælland N. Zahles Seminarium Dannerseminariet Hillerød Pædagogseminarium Hovedstadens Pædagogseminarium Københavns Pædagogseminarium Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium Gentofte Socialpædagogiske Seminarium Skodsborg Fysioterapeutskole Håndarbejdets Fremme Dansk Sløjdlærerskole Frederiksborgs Amts Sygeplejeskole i Hillerød CVU Storkøbenhavn Blaagaard Seminarium Københavns Dag- og Aftenseminarium, KDAS Gladsaxe-seminariet Ballerupsseminariet Højvang-seminariet Københavns Socialpædagogiske seminarium CVU Nordjylland Jysk CVU (Ansøgt om ubetinget CVUgodkendelse) CVU Nordjylland Ålborg Seminarium Hjørring Seminarium Skipper Clement Seminariet Ålborg Socialpædagogiske Seminarium Jysk CVU Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Århus Bioanalytikeruddannelsen i Århus Århus Dag og Aftenseminarium CVU ALPHA Kilde: og Undervisningsministeriet, 2005 CVU ALPHA Den Sociale Højskole i Århus Peter Sabroe Seminariet Jysk Pædagog Seminarium Silkeborg Seminarium For eventuelle faktuelle spørgsmål: Chefkonsulent Dorthe Petersen, Undervisningsministeriet,

Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal

Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Tabelbilag til De videregående uddannelser i tal Oktober 2000 Bilagsoversigt Bilag til kapitel 1: Introduktion - Tabel 1.1 Ansøgere, optagne og afviste via koordinerede tilmelding i perioden 1991-1999

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet...

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere