Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser."

Transkript

1 STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. Dette afsnit beskriver udførelsen af myndigheds- og driftsopgaver i relation til de korte og mellemlange videregående uddannelser under Undervisningsministeriet med henblik på at vurdere, om de lige så eller mere hensigtsmæssigt kunne udføres. Model 1 I en national forvaltningsstruktur med to led, kommuner og stat Model 2. I en national forvaltningsstruktur som den eksisterende med tre forvaltningsniveauer, men således at det midterste forvaltningsniveau består af en samling af amterne i større regioner. 1. Beskrivelse af uddannelsesområderne Der optages hvert år ca studerende på KVU-uddannelserne og ca studerende på MVU-uddannelserne. For en oversigt over uddannelserne, hvor de udbydes og institutionerne bag uddannelserne henvises til vedlagte bilag, jf. bilagsliste bagerst i afsnittet MVU-uddannelsesområdet Beskrivelse af de mellemlange videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser findes inden for de fagområder, der fremgår af skemaet nedenfor:

2 - 2 - Figur 1. Oversigt over mellemlange videregående uddannelser Uddannelsesomr./ Beskæftigelsesomr Pædagogiske uddannelser Sundhedsfaglige uddannelser Rettet mod det offentlige arbejdsmarked 1. Lærerudd 2. Pædagogudd 3. Afspændingspædagogudd 4. Håndarbejdslærerudd 1. Sygeplejerskeudd 1 2. Radiografudd. 3. Ergoterepeutudd Fysioterapeutudd. 5. Bioanalytikerudd. 6. Jordemoderudd. Socialfaglige uddannelser 1. Socialrådg.udd. Rettet mod det offentlige arbejdsmarked Rettet mod det private arbejdsmarked Uddannelsesomr./ Beskæftigelsesomr Ernæringsuddannelser 1. PB 3 i ernæring og sundhed Tekniske uddannelser Merkantile uddannelser Øvrige uddannelser 1. Journalistudd. 2. Fotojournalistudd. 3. Grafisk kommunikation. PB. 4. Medieproduktion og ledelse. PB 5. Tegnsprogs- og MHS-tolk 6. Skov- og Landskabsing.udd. 7. Karakteranimator udd. Rettet mod det private arbejdsmarked 1. PB i ernæring og sundhed 1. Ingeniøruddannelsen (m. flere forskellige ingeniørudd.profil er) 2. Bygningskon struktør 1. HA sprog 2. HA økonomi 1. Journalistudd. 2. Fotojournalistudd. 3. Grafisk kommunikation. PB. 4. Medieproduktion og ledelse. PB 5. Tegnsprogs- og MHS-tolk 6. Skov- og Landskabsing.udd. 7. Karakteranimator udd. De mellemlange videregående uddannelser er blandt andet karakteriseret ved samspil mellem teori og praktik. Praktikken foregår i private virksomheder, amter og kommuner, afhængig af hvilken uddannelse der er tale om. For de mellemlange 1 I den udstrækning sygehusdriften foregår i privat regi vil samtlige MVU-sundhedsuddannelser også være rettet mod det private (sygehus-)arbejdsmarked. 2 De sundhedsfaglige MVU-uddannelser afsluttes alle med en autorisation, således at uddannelserne også kan danne grundlag for udøvelse af professionen som selvstændig. I den udstrækning retter navnlig ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelserne sig allerede i dag også mod det private sundhedsfaglige arbejdsmarked. 3 PB betyder professionsbachelor. MVU-uddannelser er i dag generelt professionsbacheloruddannelser.

3 - 3 - videregående sundhedsuddannelser foregår en væsentlig del af praktikken i amtskommunale institutioner Beskrivelse af institutionsstrukturen på det mellemlange videregående uddannelsesområde De mellemlange videregående uddannelser udbydes i dag på ca. 40 statslige og 20 amtslige uddannelsesinstitutioner, der er fordelt over hele landet. Institutionsstrukturen på det mellemlange videregående uddannelsesområde bestod indtil år 2000 af ca. 100 enkeltstående monofaglige uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet (både statsinstitutioner og selvejende institutioner) og ca. 25 sygeplejer- og radiografskoler under amterne. Efter vedtagelse sommer 2000 af lov om Centre for Videregående Uddannelser, CVU er indgik de statslige MVU-institutionerne i dialog om frivillige sammenlægninger, der samlede mindre lokale institutioner med udbud af en enkelt mellemlang videregående uddannelse til større regionale centre, der dannede en samlet organisatorisk ramme om de lokale udbudssteder. Pr består MVU-institutionsstrukturen således af flg. typer institutioner: 23 CVU er. Alle CVU er er selvejende institutioner i henhold til Undervisningsministeriets selvejelov. ca. 15 enkeltstående institutioner, dvs. institutioner med udbud af én MVU-uddannelse. Også disse institutioner er i almindelighed selvejende institutioner i henhold til Undervisningsministeriets selvejelov, dog har én institution valgt at fortsætte som statsinstitution, nemlig Danmarks Journalisthøjskole 20 sygeplejeskoler, heraf 3, der er kombinerede sygepleje- og radiografskoler Institutioner, oprettet og finansieret i amtsligt regi og med amtsligt ansvar for institutionsdrift, kapacitet og dimensionering. De 20 sygeplejeskoler er fordelt i hele landet med i hvert fald en sygeplejeskole i hvert amt, og i nogle amter med flere sygeplejeskoler. De 23 CVU er og ca. 15 enkeltstående institutioner er, jf. bilag 1 med oversigt over institutionsstrukturen på MVU-området pr , ligeledes fordelt i hele landet, men fordelingen bryder her med amtsgrænserne: Dels fordi et CVU kan rumme lokale udbudssteder placeret i forskellige amter (eksempelvis CVU Midt Vest, der har stiftende institutioner/lokale udbudssteder placeret i 3 forskellige amter (Viborg, Ringkøbing og Århus amter). Dels fordi amterne ikke er ens dækket for så vidt angår CVU er. Nogle amter har f.eks. kun pædagogiske CVU er (f.eks. Sønderjyllands Amt), mens andre har både pædagogiske og teknisk/merkantile CVU er (f.eks. Vejle Amt med CVU Jelling og CVU Vitus Bering i Horsens, og andre igen har et kombineret pædagogisk/sundhedsfagligt CVU og et teknisk/merkantilt CVU (f.eks. Ringkøbing amt med CVU Vita omkring Holstebro og CVU HIH i Herning).

4 - 4 - CVU erne er således regionalt placeret videregående uddannelsesinstitutioner, men CVU-regionerne er ikke identisk med amterne, og CVU-regionerne varierer alt efter hvilket uddannelsesområde, der er tale om. F.eks. findes der 5 teknisk eller teknisk merkantile CVU er i Danmark, og man opererer derfor f.eks. i udbudsplaceringssager med en opdeling af landet i 5 regioner. På det pædagogiske uddannelsesområde findes imidlertid 13 pædagogiske CVU er i alt. Derfor opereres der i udbudsplaceringssager med en opdeling af landet i mellem 3-5 regioner men med mere end ét CVU pr. region. På det sundhedsfaglige område er fordelingen igen en anden, jf. bilag 1. De ca. 15 enkeltstående MVU-institutioner, dvs. institutioner der har valgt at fortsætte som selvstændige institutioner uden for CVU-regi med udbud af en enkelt MVU-uddannelse, findes i to forskellige versioner: Enkeltstående institutioner med udbud af en MVU-uddannelse, der kun udbydes ét sted i landet dvs. institutionen har en landsdækkende uddannelsesforpligtelse. Det gælder f.eks. Danmarks Journalisthøjskole Den Grafiske Højskole Enkeltstående institutioner med udbud af en MVU-uddannelse, der udbydes flere steder i landet, dvs. institutioner der primært har en lokal eller regional uddannelsesforpligtelse (men derfor selvfølgelig godt kan levere dimittender til arbejdspladser i hele landet). Inden for denne kategori findes der to yderpoler: Sociale Højskoler, der er placeret 5 steder i landet og dermed dækker relativt store regionale områder. Pædagogseminariet, der er placeret i alt 32 steder i landet, og dermed dækker relativt små regionale/lokale områder Beskrivelse af udbudsstrukturen på det mellemlange videregående uddannelsesområde De mellemlange videregående uddannelser udbydes på 23 CVU er etableret i henhold til gældende lovgivning om CVU og ca. 15. enkeltstående institutioner oprettet i henhold til lovgivning for de enkelte institutioner. Institutionsstrukturen følger ikke amtsgrænserne og skaber heller ikke i sig selv en landsdækning gennem en ligelig fordeling af uddannelser i alle egne af landet (f.eks. udbydes diplomingeniøruddannelsen på 5 CVU ingeniørhøjskoler, men 3 af de 5 ligger i Midtjylland). Til forskel herfra udbydes sygeplejerskeuddannelsen på 20 amtslige sygeplejeskoler (dog drives sygeplejeskolerne i København af Hovedstadens Sygehusvæsen, HS bortset fra Herlev sygeplejeskole, der drives af Københavns Amt), hvis fordeling er afstemt efter amtsgrænserne. Radiografuddannelsen udbydes på 3 af de amtslige sygeplejeskoler. Der henvises til vedlagte bilag over udbudsstrukturen Beskrivelse af styringsmodellen på det mellemlange videregående udannelsesområde A. Styring af de mellemlange videregående uddannelser Undervisningsministerens styring af de mellemlange videregående uddannelser relaterer sig til tre niveauer i uddannelsesudbuddet: Kvaliteten i det samlede udbud

5 - 5 - Kvaliteten i den enkelte uddannelse Kvaliteten i institutionernes udbud af en uddannelse Folketinget udstikker de overordnede rammer for udformning af et landsdækkende udbud af videregående korte og mellemlange uddannelser, der imødekommer brugere og aftageres kompetencebehov. Udmøntning af Folketingets beslutninger i love, bekendtgørelser og andre bestemmelser, der har retsvirkning for alle udbydere og brugere i hele landet, foregår på centralt niveau i ministerium med ministeren som den overordnede ansvarlige, og sikrer en national ens standard for uddannelsernes indhold, niveau og tilrettelæggelse uanset hvor i landet, den pågældende uddannelse udbydes. Evalueringer af bl.a. de to store pædagogiske MVU-uddannelser, læreruddannelsen og pædagoguddannelsen har vist, at de 32 pædagogseminarier og de 18 lærerseminarier udnytter deres frihed inden for mål og rammestyringen til at sætte et lokalt præg på den uddannelse, de har til formål at udbyde. Mål og rammestyring har erstattet den tidligere detailstyring. Ministeren har det overordnede ansvar for kvaliteten i det samlede udbud, dvs. for at sammensætningen af enkeltuddannelser til et samlet udbud af mellemlange videregående uddannelser matcher uddannelsesbehov og ønsker hos brugere og aftagere aktuelt og på det sigt, der uddannelsesmæssigt lader sig gøre at planlægge indenfor. Ministeren varetager denne opgave gennem kompetencen til at godkende nye uddannelser, og dertil hørende kompetence til at afvikle eller omlægge eksisterende. (Til dato er egentlig afvikling kun sket i meget begrænset omfang, f.eks. sommer 2002 med beslutning om afvikling af eksisterende håndarbejdslæreruddannelse). Til brug for denne opgave nedsætter Undervisningsministeren et eller flere rådgivende udvalg, der skal formidle brancher og regioners uddannelsesbehov, så de kan omsættes til konkrete uddannelsesinitiativer. Aktuelt rådgives Undervisningsministeren på MVU-området af MVU-rådet. I CVU-loven er CVU erne desuden pålagt en udviklingsforpligtelse i relation til uddannelsesudbuddet. Det påhviler således CVU erne at foreslå konkrete fornyelser af uddannelsesudbuddet gennem ansøgninger om godkendelse af nye uddannelser, som ministeren træffer beslutning om. Kvaliteten i den enkelte uddannelse sikres gennem Undervisningsministerens kompetence til at udstede bekendtgørelser om uddannelser, der fastlægger uddannelsernes indhold, tilrettelæggelse, adgangsforudsætninger, eksamenskrav m.m. Desuden skal institutionerne udarbejde studieordninger med mere detaljerede bestemmelser. Studieordningerne skal være tilgængelige på institutionernes hjemmeside. Kvaliteten i institutionernes udbud af en given uddannelse sikres ad to veje: Udbudsplacering Fagligt tilsyn Ministeren varetager ansvaret for kvaliteten i institutionernes udbud af en given uddannelse gennem kompetencen til at godkende institutioner til udbud af uddannelser (udbudsplacering). I udbudsplaceringen af en given uddannelse træffer Undervisningsministeriet afgørelse af, om en institution har eller formodes at kunne tilvejebringe det nødvendige faglige grundlag for udbud af uddannelsen.

6 - 6 - Efter uddannelsens udbudsplacering fører Undervisningsministeriet fagligt tilsyn med uddannelsens gennemførelse. Undervisningsministeriet fører som myndighed tilsyn med, at uddannelsesbekendtgørelsernes bestemmelser om den enkelte uddannelse overholdes og er i klageinstans i evt. konkrete sager. Herudover fører Undervisningsministeriet et generelt tilsyn med uddannelsernes faglige kvalitet gennem: Turnusevalueringer, dvs. regelmæssige evalueringer, der gennemføres af Evalueringsinstituttet efter en fast evalueringsmodel, der både evaluerer uddannelsen som sådan og uddannelsens konkrete gennemførelse på de institutioner, der er godkendt til udbud af uddannelsen. Årlige censorrapporter, hvor censorerne på de enkelte uddannelser har mulighed for at påpege forhold vedrørende uddannelsen som sådan og vedrørende uddannelsens konkrete gennemførelse. Undervisningsministeriet er tilsynsførende myndighed, og amterne udøver som driftsmyndighed for sygepleje- og radiografuddannelserne også kontrol med disse og for de praktikforløb, der afvikles i amtsligt regi. Efter vedtagelse af "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." påhviler det de enkelte uddannelsesinstitutioner at fremlægge institutionens resultater, så brugere og aftagere kan få indblik heri og et grundlag for at foretage et frit uddannelsesvalg på baggrund af klare informationer. Loven om gennemsigtighed og åbenhed tilsigter, at den større åbenhed om uddannelsesinstitutionernes resultater giver brugerne mulighed for også at inddrage det som grundlag for valg af uddannelsessted. B. Styring af institutioner med udbud af mellemlange videregående uddannelser De institutioner, der udbyder mellemlange videregående uddannelser, kan opdeles i to hovedkategorier: Statslige institutioner under Undervisningsministeriet. De 23 CVU er + de ca. 15 enkeltstående institutioner. Amtslige institutioner. De 20 sygeplejeskoler, herunder de 3 integrerede sygepleje- og radiografskoler. Parallelt til Undervisningsministerens faglige styring af de mellemlange videregående uddannelser styres de institutioner, der forestår udbuddet. I styringen af institutionerne har Undervisningsministeriet og amterne som institutionsejere /myndighed de samme kompetencer i forhold til at udforme hver deres institutionsområde. De kan: Fastsætte rammer for en hensigtsmæssig institutionsstruktur Fastsætte rammer for en hensigtsmæssig institutionsform Godkende oprettelse, ændring og nedlæggelse af institutioner Fastsætte økonomiske rammer for institutionernes drift

7 - 7 - Fastsætte dimensionering af uddannelserne = institutionernes studentergrundlag Fastsætte vilkår for personalets ansættelse og afskedigelse Fælles for begge myndigheder er ansvaret for at vælge den institutionsstruktur, institutionsform, økonomistyring m.m., der er bedst egnet til at fremme de kvalitative mål, der er sat for uddannelsesaktiviteten. Styringen af institutionerne vil for begge myndigheder skulle understøtte og supplere den faglige styring af uddannelserne. Det centrale er at finde hensigtsmæssige styringsformer, der fremmer kvalitet. Aktuel udformning af institutionsstruktur Sygeplejeskolerne fungerer som selvstændige uddannelsesinstitutioner, der afvikler den kliniske del af uddannelsen på en række praktiksteder i regionen, herunder både på sygehuse, i psykiatrien og i den primærkommunale sektor. Institutionsstruktur er udformet med mindst én sygeplejeskole pr. amt. Radiografuddannelse udbydes derimod kun tre steder i landet, således at disse skoler varetager en tværgående amtslig uddannelsesopgave. Som det ligeledes fremgår af indledningen og af de vedlagte bilag over institutions- og udbudsstruktur følger institutionsstrukturen ikke amtsgrænserne. Læreruddannelse udbydes 18 steder i landet, pædagoguddannelse 32 steder, diplomingeniøruddannelse udbydes på MVU-institutioner 5 steder i landet og socialrådgiveruddannelse udbydes 4 steder. Institutionsstrukturen afspejler, at hensynet til to ligeværdige principper i institutionsstrukturen: Princippet om, at antallet af institutioner skal afpasses søgningsgrundlaget, således at hver institution får en bæredygtigt grundlag. Princippet om, at placeringen af uddannelsesinstitutioner skal afpasses hensynet til en bæredygtig regional udvikling, hvor der er adgang til videregående uddannelse i alle egne af landet. Den eksisterende institutionsstruktur er vokset frem historisk ved knopskydning og løsninger truffet i takt med, at uddannelsesproblemer er dukket på lokalt, regionalt eller på landsplan. Reformen af institutionsstrukturen på KVU- og MVUområdet har i henhold til gældende lovgivning taget udgangspunkt i en omdannelse af den eksisterende institutionsstruktur, således at lokale udbudssteder bevares, men videreføres i ny organisatoriske sammenhænge, der understøtter en regional uddannelsestænkning.. Etablering og godkendelse af de 23 CVU er har også berørt den måde, sygeplejerske- og radiografuddannelsen tilrettelægges på. Hovedparten af amterne har valgt at udnytte CVU-lovens mulighed for at henlægge det driftsmæssige ansvar for sygepleje- og radiografuddannelserne ved driftsoverenskomst til et CVU. Henlæggelsesaftalerne bryder således ikke med den overordnede ansvarsplacering. Amterne henlægger blot den konkrete udførelse af institutionsdriften til CVU er efter de vilkår og betingelser, der fremgår af henlæggelsesaftale. De første CVU er blev godkendt år 2000 og langt de fleste ultimo, så det er endnu meget begrænset, hvilke resultater der er opnået. I etableringsfasen har CVU erne være koncentreret om at etablere de rammer, der skal skabe grundlaget for sektorens uddannelsespolitiske indsats i de kommende år.

8 - 8 - Aktuel udformning af institutionsform På det amtskommunale institutionsområde opretter og nedlægger amtsrådene institutioner, og sikrer den nødvendige kapacitet og træffer beslutning om den enkelte skoles økonomiske ramme. Det overordnede ansvar for institutionsdriften er samlet centralt i amtsrådet, der har bevillings- og arbejdsgiverkompetencen. Amtsrådene har ansvar for bl.a. anlægsansvaret institutionernes personalemæssige forhold, driftsansvar, lokaleforsyning træffer beslutning om det samlede årlig antal timer til undervisning ved den enkelte skole. Amtsrådet kan delegere sin kompetence eller dele heraf den til en given uddannelsesinstitution. Amterne har decentraliseret en række beslutninger til institutionerne. Amterne opererer med rammestyring, hvilket kan give institutionerne mulighed for langsigtet planlægning. Derudover giver den regionale forankring kombineret med den amtslige økonomiske styringsmodel mulighed for, at der i det enkelte amt kan udvises fleksibilitet og mulighed for at sætte ekstra ind ved konstaterede konkrete behov på en uddannelsesinstitution De statslige institutioner under Undervisningsministeriet er (undtaget Danmarks Journalisthøjskole) selvejende institutioner i henhold til Undervisningsministeriets selvejelov. Undervisningsministeriets styring af de selvejende institutioner bygger på to grundlæggende elementer: Selvejeformen, der lovfæster institutionernes selveje og selvstyre med en ansvarlig bestyrelse som øverste ledelse. Taxameterfinansiering, hvor tilskud i form af bloktilskud bestemmes ud fra objektive aktivitetsmål (antal studenterårsværk (STÅ) og en politisk fastsat takst pr. aktivitetsenhed (ÅE/STÅ) Undervisningsministeriet giver efter principperne i taxametersystemet bevillinger på baggrund af institutionernes indberetning af aktivitetsgrundlaget til tilskud. De selvejende institutioners bestyrelser har ansvar både for institutionens administration og økonomiske drift og for de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager. Bestyrelsen skal varetage institutionens interesser, sikre optimale vilkår for at institutionens aktiviteter afvikles bedst muligt, og bestyrelsen er ansvarlig for, at virksomheden udøves i overensstemmelse med gældende lov- og regelgrundlag. Institutionerne har dispositionsfrihed inden for bevillingens rammer til at fastsætte niveauet for og sammensætningen af institutionens løbende driftsudgifter, herunder lærerløn og øvrige direkte udgifter

9 - 9 - til undervisningen, administration, rengøring, vedligeholdelse osv.. Institutionerne kan vælge mellem eje og leje og optage realkreditfinansiering af bygningsinvesteringer. Institutionernes årsregnskaber følger i vid udstrækning Årsregnskabsloven med resultatopgørelse opgjort inkl. afskrivninger og hertil svarende årlig balance. Institutionsrevisorer ansat af bestyrelserne sikrer bestyrelserne et eksternt, uafhængig grundlag for varetagelsen af det overordnede ansvar. Aktuel dimensionering af MVU-uddannelserne På KVU-området har alle uddannelser frit optag, undertagen den nye KVUuddannelse i e-navigation, der er under udvikling. På MVU-området er en række uddannelser dimensionerede. Det drejer sig om: Afspændingspædagoguddannelsen Ergo- og fysioterapeutuddannelsen Jordemoderuddannelsen Grafisk kommunikation Grafisk teknologi og ledelse Håndarbejdslærer/professionsbachelor i tekstile fag og formidling Journalistuddannelsen Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen Professionsbacheloruddannelsen i karakteranimation Professionsbachelor i ernæring og sundhed 4 Tegnsprogs- og MHS-tolk Dimensioneringen tager primært udgangspunkt i hensynet til praktikpladser, specialiseringen i uddannelsen og arbejdsmarkedsforhold. Nye uddannelser dimensioneres som udgangspunkt ud fra et forsigtighedsprincip, da men endnu ikke kender hverken praktikpladssituationen eller arbejdsmarkedet for de færdiguddannede. Læreruddannelsen er dimensioneret af regionale uddannelsespolitiske hensyn. Lærerseminariernes Rektorforsamling indstiller til en fordeling af studiepladser på seminarierne. Amterne spiller en rolle i dimensioneringen af sygeplejerske- og radiografuddannelserne, hvor Undervisningsministeriet fastsætter en dimensionering efter indstilling fra amterne. Desuden fastsættes dimensioneringen på pædagoguddannelsen 4 Af regionale uddannelsespolitiske årsager har Ankerhus Seminarium i Sorø frit optag, mens optaget på Suhrs Seminarium og ved Jysk CVU er dimensioneret.

10 efter indstilling fra Amternes Praktikpladsudvalg, der vurderer dels det fremtidige behov for færdiguddannede pædagoger dels mulighederne for at oprette praktikpladser til de studerende. Hertil kommer, at Undervisningsministeriet hvert år underretter amterne og H:S om den fastlagte dimensionering på ergo og fysioterapeutuddannelserne samt jordemoderuddannelsen på de enkelte uddannelsesinstitutioner mhp. oprettelse af praktikpladser i sundhedssektoren. Bortset fra, at UVM for et par år tilbage tillod 25 pladser ekstra på pædagoguddannelsen begrundet i forsøg med praktik i udlandet, har indstillingerne fra praktikpladsudvalgene været fulgt i en lang årrække." Aktuel fastsættelse af vilkår for personalet ansættelse og afskedigelse Amtsrådene fastsætter vilkår og betingelser for personalet ved de amtslige uddannelsesinstitutioner., mens statens fastsætter vilkår og betingelser for ansatte ved de statsligt selvejende institutioner KVU-uddannelsesområdet Beskrivelse af de korte videregående uddannelser Ved korte videregående uddannelser forstås uddannelser, som er eller vil blive godkendt i henhold til lov om korte videregående uddannelser. Disse uddannelser er primært målrettet mod det private erhvervsliv. Der er i dag godkendt i alt 12 uddannelser og to nye KVU-uddannelser er under udvikling, jf. skema (øvrige uddannelser). Herudover er den nuværende Datamatiker og Transportlogistiker under revision. En revision, som bl.a. indebærer, at uddannelsen til datamatiker vil blive omfattet af KVU-loven. En KVU i Administration og Forvaltning er under udvikling. Uddannelsen til Bygningskonstruktør var oprindelig en KVUuddannelse, men har i dag ændret status til at være en MVU-uddannelse. De korte videregående uddannelser er flg.: Uddannelsesomr./ Beskæftigelsesomr Rettet mod det offentlige arbejdsmarked. rettet mod det private arbejdsmarked Tekniske uddannelser Produktionsteknolog Jordbrugsteknolog Designteknolog Procesteknolog Laborant IT og elektronikteknolog Installationsteknolog Merkantile uddannelser Markedsføringsøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Transportlogistiker (under revision) Finansøkonom Informationsteknologiske uddannelser Multimediedesigner Datamatiker (under revision) Øvrige uddannelser KVU i Administration og Forvaltning (under udvikling) e-navigator (under udvikling) Figur 2. Oversigt over korte videregående uddannelser Beskrivelse af institutionsstrukturen på det korte videregående uddannelsesområde Korte videregående uddannelser udbydes på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der har udbud af ungdomsuddannelse som sin kerne-ydelse. Derved adskiller institutionsstrukturen bag KVU-udbuddet sig afgørende fra institutionsstrukturen på MVU-området, der har MVU-udbud som sin kerne-ydelse. En regionalisering af institutionerne og deres drift ville derfor ikke have samme konsekvenser på de to områder. Tilsammen er der godkendt udbud af erhvervsakademiuddannelser på 53 institutioner i 29 byer. Dette forholdsvise store antal udbydere primært handelsskoler og

11 tekniske skoler skyldes bl.a., at skolerne har meget forskelligartede profiler. De to skoleformer koncentrerer sig i dag henholdsvis om merkantile og tekniske erhvervsakademiuddannelser, mens de informationsteknologiske uddannelser (datamatiker og multimediedesigner) er mere tværgående og udbydes af begge skoleformer. Datamatikeruddannelsen er dog fortsat kun placeret ved handelsskoler og kombinationsskoler. De 53 handelsskoler og tekniske skoler, som er godkendt til KVU, er med en enkelt undtagelse (TEKO-Center Danmark) alle organiseret i regionale erhvervsakademi samarbejder. Den regionale udstrækning af samarbejdet er baseret på, at der inden for hvert samarbejde udbydes tekniske, merkantile og informationsteknologiske korte videregående uddannelser. Erhvervsakademisamarbejdet har til formål at sikre kvalitet, udbudsdækning, voksenuddannelse i overensstemmelse med erhvervslivets behov og etablering af en videncenter funktion til fælles gavn for institutionerne og erhvervslivet i regionen. Institutionsstrukturen på det korte videregående uddannelsesområde består pr. 1. januar 2003 af flg. typer institutioner: 53 handelsskoler og tekniske skoler, som er selvejende, statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner. Handelsskolerne og de tekniske skoler er samme med landbrugsskoler og AMU-centre i dag omfattet af fællesbetegnelsen institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 53 af de i alt 108 institutioner for erhvervsrettet uddannelse er godkendt til at udbyde korte videregående uddannelser. CVU Vitus Bering, som er en selvejende, statsligt finansieret uddannelsesinstitution. Denne institution er en fusion baseret på en teknisk skole og en ingeniørhøjskole. Hellerup Tekstilseminarium, som er en selvejende, statsligt finansieret uddannelsesinstitution. Denne institution er ved at fusionere med en handelsskole mhp. på at blive en institution for erhvervsrettet uddannelse. Maskinmesterskolen, som er en uddannelsesinstitution under Økonomi- og Erhvervsministeriet Beskrivelse af udbudsstrukturen på det korte videregående uddannelsesområde En oversigt over udbudsplaceringen af KVU fremgår af bilag 2. Yderligere 9 byer har udbud af erhvervsakademiuddannelser via udlagt undervisning. Ved udlagt undervisning gennemfører en godkendt institution undervisning på en anden institution (værtsinstitution) ved anvendelse af egne eller værtsinstitutionens lærerkræfter. Udlagt undervisning er aktuelt i områder, hvor der kan være et uddannelsesbehov, men institutionerne i området ikke har forudsætning for gennemføre uddannelsen. Styringen på KVU-området med centralt fastsatte landsdækkende uddannelser og en centralt styret udbudsplacering skal det bl.a. ses i lyset af, at der indtil 1999 eksisterede ca. 75 ofte lokalt udviklede korte videregående uddannelser, som blev udbudt af et tilsvarende antal institutioner. Resultatet heraf, var at de studerende gennemførte uddannelser med uafklaret studie- og/eller arbejdsmarkedskompetence, og ikke bæredygtige studiemiljøer.

12 Beskrivelse af styringen af det korte videregående uddannelsesområde A. Styring af de korte videregående uddannelser Der er i vid udstrækning tale om et ens styringskoncept for de to uddannelsesområder. De adskiller sig imidlertid fra hinanden ved, at det overordnede rådgivende organ med hensyn til KVU-uddannelserne er Erhvervsakademirådet, som er sammensat af medlemmer, der har tilknytning til uddannelserne og arbejdsmarkedet. Erhvervsakademirådet rådgiver ministeren uddannelsesdækning og behov, uddannelsernes overordnede formål m.m., adgangskrav og sammenhæng til andre uddannelser. Herudover kan arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne nedsætte et antal rådgivende udvalg vedr. de enkelte uddannelser. Disse udvalg kaldes også 7 udvalg. Disse udvalg rådgiver om de enkelte uddannelser mht. behov, regler, adgangsbetingelser, uddannelsespraktik, lærerkvalifikationer, kvalitet godkendelse og tilbagekaldelse af udbud samt dimensionering. Ifølge KVU-loven er ministeriet ikke forpligtet til at inddrage Erhvervsakademirådet i spørgsmålet om de konkrete udbudsplaceringer. På KVU-området er der også en kvalitetsbekendtgørelse, som opstiller en række krav til, hvad kvalitetssikringssystemet på den enkelte institution, som udbyder KVU, skal kunne dokumentere. Herudover stiller den krav om årlige selveevalueringer. B. Styring af institutioner med udbud af korte videregående uddannelser Også de korte videregående uddannelser er landsdækkende uddannelser. Der er grundlæggende tale om samme styringskoncept for KVU-området som for de statslige selvejende institutioner på MVU-området, da KVU udbydes af de selvejende handelsskoler og tekniske skoler, som er godkendt til udbud. Fsv. ang. KVU-området kan det supplerende tilføjes: Der er ikke hidtil i modsætning til MVU- området sket en dimensionering af optaget. De regionale erhvervsakademier, som handelsskolerne og de tekniske skoler er organiseret i for at sikre uddannelseskvaliteten på KVU, udbudsdækningen på KVU, voksenuddannelse i overensstemmelse med erhvervslivets behov og etablering af en videncenter funktion, er ikke baseret på amtskommunale grænser. 2. Perspektiver i en omlægning af opgavevaretagelsen i relation til de korte og mellemlange videregående uddannelser I lyset af strukturkommissionens opgave vil en omlægning af den nuværende tilrettelæggelse af KVU- og MVU-uddannelsesopgaven skulle tænkes inden for en af flg. to modeller omlægning: Model 1. I en forvaltningsstruktur med to forvaltningsniveauer et statsligt niveau og et kommunalt niveau. Model 2. I en forvaltningsstruktur, hvor der som nu er tre forvaltningsniveauer, men hvor det mellemste forvaltningsniveau, de nuværende 14 amter samles i et mindre antal, men geografisk større regioner.

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Indledning: Dette notat er et led i Gymnasieskolernes Rektorforenings forberedelser på de politiske drøftelser om regeringens kommende

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk kommunalreformen de politiske aftaler Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003 J.nr.: 601-11 Socialministeriets strukturanalyse Indholdsfortegnelse Indledning... 7 1. Hovedtrækkene i udviklingen i sektoren fra 1970

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere