Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette bilag følger en oversigt over de korte videregående uddannelser i tal. Følgende belyses 1) Tilgang og bestand, 2) Fuldførelse og 3) Beskæftigelse. 1. Tilgang og bestand 2 I 3 var personer i gang med en KVU-uddannelse. Markedsføringsøkonom havde den største bestand - over 3. studerende - mens uddannelserne til transportlogistiker og handelsøkonom havde under studerende i alt. Det samme havde de nyoprettede uddannelser administrationsøkonom og e- designer. Tabel 1. Tilgang og bestand, KVU 3 KVU-uddannelse 3 Tilgang 3 Bestand 3 Markedsføringsøkonom Datamatiker Multimediedesigner Laborant Designteknolog 49 7 Serviceøkonom Finansøkonom Produktionsteknolog Installatør It-elektronikteknolog Procesteknolog Jordbrugsteknolog Transportlogistiker Handelsøkonom Administrationsøkonom* E-designer* I alt *Uddannelserne blev oprettet i 3, derfor er tilgang og bestand sammenfaldende. 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne. 2. Alle tal og beregninger bygger på institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der vises ikke resultater eller beregninger, hvor der indgår under 3 personer. 3 er p.t. det seneste indberetningsår. Der kan forekomme manglende eller forkerte indberetninger fra institutionerne. Indtil der bliver rettet op på disse, bør tallene i 3 betragtes som foreløbige. 3 Uddannelserne til byggetekniker og kort- og landmålingstekniker er ikke medtaget, da de studerende teknisk set optages på MVU-uddannelsen til bygningskonstruktør. Uddannelserne til teknisk manager/driftsteknolog offshore blev oprettet i 5.

2 I perioden fra 1998 til steg tilgangen af studerende til KVU-uddannelserne markant, men tilgangen har herefter været faldende indtil 3 4. Figur 1. Tilgang til KVU, Fuldførelse 5 Tabel 2. Samlet fuldførelsesprocent, KVU, KVU ,7 pct.,1 pct. 71,7 pct. 72,3 pct. 68,7 pct. 65,1 pct. Tallene udtrykker den estimerede fuldførelsesprocent for nye studerende på en given årgang. De korte videregående uddannelser har generelt oplevet fald i fuldførelsesprocenten på ca. 6,5 procentpoint fra 4 KOT-tallene (den koordinerede tilmelding) fra 4 og 5 viser dog et stigende optag de sidste to år. Således blev 14% flere optaget på en kort videregående uddannelse i 5 i forhold til 4. Der er dog store variationer i optaget uddannelserne imellem. Uddannelsen til finansøkonom havde f.eks. en stigning i optaget på 47 pct. fra 4 til 5, mens især optaget på it-uddannelserne (datamatiker, it- elektronikteknolog og multimediedesigner) er faldet i hele perioden fra til Data bygger på UNI-C s modelberegninger baseret på Danmarks Statistiks Integrerede elevregister. Fuldførelsesprocenterne beregnes på gruppeniveau. Det betyder, at sandsynligheden for at fuldføre en kort videregående uddannelse i 3 var 64,8 %, dvs. at for hver personer, der det år påbegyndte en kort videregående uddannelse, vil 65 ende med at fuldføre en kort videregående uddannelse, uanset om de skifter mellem de korte videregående uddannelser undervejs. 6 Undervisningsministeriets statistikdatabasers definition af hovedkategorien korte videregående uddannelser er ikke sammenfaldende med den gruppe af uddannelser der hører under KVU-loven (erhvervsakademiuddannelser se tabel 1). For det første indeholder hovedkategorien en del uddannelser der ikke hører under Undervisningsministeriets ressort, f.eks. politi- og kunstneriske uddannelser. Disse uddannelser udgør op til 1/5 af population i gruppen og kan derfor påvirke de samlede tal. Det er ikke muligt at udskille de irrelevante uddannelser fra hovedkategorien når det gælder fuldførelsesprocenter. For det andet indeholder hovedkategorien også de gamle KVU-uddannelser fra før KVU-reformen i. Dette betyder, at sammenligninger med historiske tal før skal foretages med en vis varsomhed. 2

3 1998 til 3. I 3 forventedes mindre end 7 ud af af de nye studerende på en kort videregående uddannelse at fuldføre uddannelsen. Faldet i fuldførelsesprocenten ses på alle uddannelsesområder, dog med en modsat tendens på de tekniske uddannelser fra 2-3. Tekniske uddannelser er bl.a. laborant, installatør, designteknolog og produktionsteknolog. IT-uddannelser er bl.a. datamatiker, multimediedesigner, it/elektronikteknolog. Merkantile uddannelser er bl.a. finansøkonom og administrationsøkonom. Jordbrug og fiskeri er bl.a. jordbrugsteknolog. Figur 2. Fuldførelsesprocent på enkelte KVU-områder, Merkantile udd. Tekniske udd. IT-uddannelser Jordbrug og fiskeri Ser man på de enkelte KVU-uddannelsers fuldførelsesprocent for 3, er der store forskelle mellem uddannelserne. Datamatiker ligger lavest med under pct., mens den højeste fuldførelse findes på installatør (over pct.). 3

4 Figur 3. Fuldførelsesprocent på udvalgte uddannelser KVU, 3 9 Finansøkonom Markedsføringsøkonom Serviceøkonom Laborant Designteknolog Installatør Produktionsteknolog Datamatiker Multimediedesigner Procesteknolog Jordbrugsteknolog Fra 1 til 3 kan der altså observeres et generelt fald i den estimerede fuldførelsesprocent på KVU. Der kan findes forskellige forklaringer på dette. Med reformen af KVU-uddannelserne i blev flere uddannelser forlænget fra 1½ til 2 år. Dette betød, at fuldførelsestiden er steget fra 1 til 3. En længere fuldførelsestid kan påvirke den estimerede fuldførelsesprocent negativt 7. Forlængelsen af uddannelserne kan dog ikke forklare hele faldet i fuldførelsesprocenten. På enkelte uddannelser kan der spores et fald i fuldførelsesprocenten, der går tilbage fra 199 erne, mens andre uddannelser har haft en stabil fuldførelsesprocent gennem hele perioden. Faldet i fuldførelsesprocenten i 2 og 3 skyldes derfor delvist, at flere reelt har afbrudt uddannelsen. Mange af de studerende, der afbryder en uddannelse, fortsætter dog på en anden videregående uddannelse 8. Ser man på de studerendes uddannelsesbaggrund er faldet i fuldførelsesprocent sket både for studerende med en gymnasial uddannelse og for studerende med en erhvervsfaglig uddannelse (EUD) som højeste gennemførte uddannelse. Faldet er dog størst for studerende med gymnasial baggrund, og disse har også samlet en lavere fuldførelsesprocent end studerende med EUD-baggrund. 7 Den estimerede fuldførelsesprocent er baseret på hvor mange studerende der fuldfører uddannelsen i et givet år, på baggrund af det samlede antal studerende på uddannelsen. Hvis fuldførelsestiden stiger pga. en forlængelse af uddannelsen, vil denne andel falde det første år efter forlængelsen, og dermed påvirke den estimerede fuldførelsesprocent negativt (men rette sig op året efter). Dette kan til dels forklare faldet i fuldførelse på nogle uddannelser fra 1 til 2. Samtidig er tallene for 3 generelt stadig relativt usikre. 8 Det gjaldt for ca. pct. af de studerende på KVU i 3 (Kilde: UNI-C statistik og analyse elevbevægelser 19-3). 4

5 Figur 4. Fuldførelsesprocent, KVU fordelt på uddannelsesbaggrund, Alm. gym Erhv.gym EUD KVU Kilde : UVM - Tværgående analyser/databaser - Output indikatorer 3. Beskæftigelse 9 De korte videregående uddannelser er karakteriseret ved en relativt lav beskæftigelse, især for dimittender, og især for IT-uddannelserne (f.eks. datamatiker, multimediedesigner). IT-uddannelserne har oplevet et stort fald i beskæftigelsen i perioden fra Dette skyldes først og fremmest, at dimittendbeskæftigelsen har bevæget sig fra 9 pct. til 44 pct. De merkantile KVU-uddannelser (f.eks. handelsøkonom, finansøkonom, markedsføringsøkonom) har også en lav dimittendbeskæftigelse på omkring 65 pct., mens den samlede beskæftigelse for alle med en merkantil KVU har ligget stabilt gennem perioden (på ca. 84 pct.). Den højeste dimittendbeskæftigelse (ca. 71 pct.) findes inden for de tekniske KVU-uddannelser (f.eks. installatør, laborant og produktionsteknolog). 9 Kilde: UNI-C Statistik & Analyse tværgående analyser/databaser befolkning, uddannelse og arbejdsmarked hele befolkningen Alle tal og beregninger bygger på indberetning til Danmarks Statistik. Der vises ikke resultater eller beregninger, hvor der indgår under personer. Den samlede beskæftigelse afspejler alle personer med den pågældende uddannelse, mens dimittendbeskæftigelsen afspejler de nyuddannedes status -11 mdr. efter dimission (opgjort i uge 48). Beskæftigelsen er opgjort i forhold til hele befolkningen. Beskæftigede inkluderer ikke personer i aktiveringsforløb. 5

6 Figur 5. Beskæftigelsesprocent, KVU, dimittender og alle, Merkantile, alle Merkantile, dim. Tekniske, alle Tekniske, dim. IT-udd., alle IT-udd., dim. Kilde: UNI-C Statistik & Analyse tværgående analyser/databaser befolkning, uddannelse og arbejdsmarked hele befolkningen 97-3 Den faldende beskæftigelse har dog ikke betydet, at alle dimittender er gået ud i arbejdsløshed. Fra til 3 er der sket en markant stigning i andelen af KVU-dimittender med en merkantil eller ITuddannelse, der fortsatte i uddannelsessystemet. I 1 fortsatte ca. pct. af dimittenderne fra de korte IT-uddannelser videre i uddannelsessystemet i 3 var dette tal steget til ca. 42 pct. Figur 6. Overgang til anden uddannelse, KVU, Merkantile KVU Tekniske KVU IT-uddannelser KVU Kilde: UNI-C Statistik & Analyse elevtal, elevbevægelser

7 Størstedelen (over 85 pct.) af de personer, der finder beskæftigelse -11 mdr. efter en fuldført KVUuddannelse, ansættes i den private sektor. Sammenligner man 1998 og 2 er der ingen markante ændringer i dette mønster. Dog er andelen af IT-uddannede, der ansættes i den private sektor, faldet fra 86 pct. til 71 pct. Figur 7. Ansættelsessektor, KVU-uddannede i beskæftigelse, 1998 og 2 % 9% % % % % % % % % % Merkantil KVU Teknisk KVU IT-uddannelser, KVU uoplyst privat sektor offentlig sektor Kilde: UNI-Cs uddannelsesregistre. For evt. faktuelle spørgsmål, fuldmægtig Amanda Fossat, Undervisningsministeriet, tlf Kilde: UNI-Cs uddannelsesregistre. Tallene viser ansættelsessektor for fuldførte i det angivne år som var beskæftigede -11 mdr. efter fuldførelse (opgøres i uge 48). 7

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Det merkantilt / samfundsvidenskabelige

Det merkantilt / samfundsvidenskabelige Af alle uddannelssområder er det merkantilt/samfundsvidenskabelige område det mest fleksible. Historisk set har udbuddet for disse uddannelser tenderet til at skabe sin egen efterspørgsel. Der er betydelig

Læs mere

Bilag 20 26. oktober 2005

Bilag 20 26. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag 2 26. oktober 25 Den økonomiske tilskyndelse til uddannelse

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet

4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4.1 Sammenfatning 153 4.2 En kerneressource på arbejdsmarkedet 154 4.3 Lønnen for erhvervsuddannede 159 4.4 Arbejdslivet for erhvervsuddannede 163 4.5 Gode karrieremuligheder

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere