Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College"

Transkript

1 Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr Minervavej Randers SØ Professionshøjskolen VIA University College Cvr-nr Skejbyvej Århus C Professionshøjskolen VIA University College VIA University College er en professionshøjskole, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i region Midtjylland. VIA er en fusion mellem Jysk Center for Videregående Uddannelse, CVU Vita, Vitus Bering Danmark, CVU Midt-Vest og CVU Alpha. VIAs mission er, at udvikle og udbyde professionsuddannelser og professionsorienteret viden i lærings- og dannelsesmiljøer af høj kvalitet, så uddannelsesmuligheder, videnproduktion og/-formidlingtilgodeser og udfordrer samfundets behov - såvel regionalt som globalt. VIA udbyder tekniske, merkantile, sundhedsfaglige, pædagogiske og socialfaglige uddannelser. Det er VIAs vision at fastholde den førende position nationalt og blive blandt de førende globale udbydere af professionsuddannelser og professionsorienteret viden. VIA udbyderfølgende tekniske, merkantile og sundhedsfaglige uddannelser: Tekniske videregående uddannelser: Bygningskonstruktør, byggetekniker, kort- og landmålingstekniker, produktionsteknologsamt diplomingeniøruddannelser i bygningsteknik, maskinteknik, IT og eksport. Merkantile videregående uddannelser Markedsføringsøkonom, PBA i International handel og markedsføring og PBA i Procesøkonomi og værdikædeledelse. Desuden udbyder VIA adgangskursus til ingeniøruddannelser og varetager videncenterfunktion inden for udvalgte fagområder. Det er hensigten at udvide viften af tekniske og merkantile uddannelser i en hensigtsmæssig regional dækning. Sundhedsfaglige videregående uddannelser Afspændingspædagoguddannelsen, bioanalytikeruddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, ernæring og sundhedsuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania er fra 1. januar 2009 et regionalt erhvervsakademi, der udbyder erhvervsakademiuddannelser i dele af region Midtjylland. Inden for rammerne 1

2 af nærværende partnerskab kan Erhvervsakademi Dania endvidere tillægges udbudsret til professionsbacheloruddannelser inden for det tekniske og merkantile område. Dania er et samarbejde mellem 13 erhvervsskoler i 12 kommuner, der udbyder 12 merkantile og tekniske, videregående akademiuddannelser og 1 professionsbachelor. Endvidere har Dania et bredt udbud af deltids videre- og efteruddannelser. Dania er et regionalt samarbejdsorienteret erhvervsakademi, der omfatter: Tidligere teknikerakademier i Randers, Hadsten, Skive, Horsens, Viborg og de tidligere merkantile Erhvervsakademier i Randers, Hobro, Silkeborg, Viborg og Horsens. Øvrige samarbejdsparter i Dania er Djurslands Erhvervsskoler, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, Business College Horsens samt Handelsfagkostskolen i Odder. Dania har stærke bånd til erhvervslivet og brancheorganisationerne både regionalt og nationalt og formidler anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som udvikles i tæt dialog med brugerne. Dania udbyderfølgende uddannelser: Tekniske videregående uddannelser Agrarøkonom, autoteknolog, it - og elektronikteknolog, produktionsteknolog og installatør. Merkantile videregående uddannelser Administrationsøkonom, datamatiker, serviceøkonom, handelsøkonom, finansøkonom, markedsføringsøkonom. Bacheloruddannelser Professionsbachelor i optometri. Professionsbachelor i International Hospitality Management (overbygning) Videncenter Dania er i samarbejde med University College Nordjylland landsdækkende Videncenter inden for turisme og oplevelsesindustri. 2. Partnerskabets fælles opgavevaretagelse Formålet med partnerskabsaftalen er et fælles ønske om et tæt formaliseret samarbejde mellem Dania og VIA omkring udbud og udvikling af eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser inden for det tekniske, merkantile og sundhedsfaglige område. For så vidt angår nye professionsbacheloruddannelser, tænkt udbudt af Erhvervsakademi Dania, informerer og inddrager Erhvervsakademi Dania VIA University College allerede i idéfasen, således at VIA University College deltager under hele forløbet af udviklingsarbejdet. Aftalen omfatter: A. At tilvejebringe grundlaget for udbudsgodkendelser af professionsbacheloruddannelser, der er omfattet af partnerskabet, herunder sikre etablering og udvikling af det faglige miljø. B. Udvikling af nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og tilhørende efter- og videreuddannelser, herunder sikre og dokumentere, at de nye uddannelser komplementerer og ikke overlapper det eksisterende udbud, sikre at det

3 Efter akkreditering og modtagelse af udbudsgodkendelse indgås tillæg til nærværende aftales afsnit 2 og 3. Herudover omfatter partnerskabsaftalen en række overordnede indsatsområder og vil blive udmøntet i en række delaftaler inden for de enkelte indsatsområder, som vil fremgå som bilag til hovedaftalen, efterhånden som aftalerne konkretiseres. De overordnede indsatsområder fremgår af nedenstående opgaveliste: S Skabe sammenhæng i form af klare meritregler mellem eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser og eksisterende og nye professionsbacheloruddannelser V Fælles udviklingsprojekter V Dannelse af faglige/tværfaglige erfa-grupper inden for udvalgte områder V Udvikling, udbud og drift af merkantile diplomuddannelser / Samarbejde omkring markedsføring/rekruttering af internationale studerende V Benchmarking kvalitetssamarbejde / Samarbejde omkring innovation og iværksætteri, herunder Virtuelt Studentervæksthus, IDEA House og studentervæksthuset S Koordinering og synergi i efteruddannelsesaktiviteter af lærerkorpset på de to institutioner, hvor vi udnytter hinandens styrkefelter. 4. Styring For professionsbacheloruddannelse i optometri og professionsbacheloruddannelse i international hospitality management er det faglige miljø forankret på Erhvervsakademi Dania. For nye uddannelser og nye udbud udviklet af partnerskabet, kan det faglige miljø forankres på begge institutioner. Partnerne kan foranstalte tiltag efter yderligere aftaler for at sikre fremdriften af de i partnerskabet fastlagte opgaver under afsnit 2 og Visionspa nel Der nedsættes et panel, som har til hovedopgave at pege på udviklingstrends i samfundet og erhvervslivet, som kan have indflydelse på de tekniske og merkantile fagområder, som vil blive efterspurgt i fremtiden. Visionspanelet består af uddannelsesledere og andre nøglemedarbejdere inden for de tekniske og merkantile fagområder i begge institutioner. 6. Partnerskabets samarbejdsrelationer Partnerne har indgået samarbejde med Århus Universitet Ingeniørhøjskolen i Århus Andre Erhvervsakademier Dania er i samarbejde med UCN landsdækkende Videncenter for turisme og oplevelsesind ustri Partnerne har i øvrigt flere andre samarbejdsrelationer, som ikke umiddelbart er relevante under dette partnerskab. 7. Partnerskabets økonomi og ressourcefordeling For så vidt angår professionsbacheloruddannelserne i optometri og international hospitality management, se under afsnit 3. For andre aktiviteter, fx udvikling eller udbud af nye uddannelser, opbygning af videncenterfunktion osv. skal økonomien og ressourcefordelingen aftales nærmere. 4

4 faglige miljø kan etableres og udvikles, samt sikre, at de færdiguddannede kan finde beskæftigelse. C. Sikre en hensigtsmæssig organisering af videncenterfunktionen i tilknytning til de af partnerskabet omfattede professionsbacheloruddannelser. Videncenterfunktionen skal bidrage til, at uddannelserne er professions- og udviklingsbaserede, og at der foregår en videndeling mellem partnerne og andre relevante interessenter. Indtil videre omfatter denne aftale følgende professionsbacheloruddannelser: Professionsbachelor i optometri Professionsbachelor i International Hospitality Management (overbygning) Parterne er endvidere enige om: For professionsbachelor I optometri og professionsbachelor I International Hospitality Management (overbygning): Udvikling af uddannelsen: Uddannelsen videreudvikles i partnerskabet mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College. Inddragelse af tredje part i arbejdet kræver enighed i partnerskabet. Udbud og udbudsret: Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Dania i samarbejde med VIA University College. Udbuddet sker på Erhvervsakademi Danias afdelinger Vester Alle 26, 8900 Randers C (Optometri) og Minervavej 63, 8960 Randers SØ (International Hospitality Management). For PBA i International hospitality managements vedkommende samarbejder Erhvervsakademi Dania og VIA University College om udbuddet, således at spidskompetencerne fra begge institutioner udnyttes. Markedsføring: Ved al omtale og markedsføring af uddannelserne fremgår tydeligt følgende: "professionsbachelor i optometri hhv. international hospitality management udbydes i partnerskab mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College". Økonomi og tilskud til uddannelsen: Taxametertilskud modtages af Erhvervsakademi Dania. Betaling til VIA for deltagelse i udvikling og udbud fastlægges efter nærmere aftale. Akkreditering: Erhvervsakademi Dania er ansvarlig for tilvejebringelse af materiale til akkreditering. Der kan i akkrediteringsansøgningen henvises til kompetencer hos begge parter. For nye professionsbacheloruddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser, der påtænkes udbudt af Erhvervsakademi Dania: Udvikling af uddannelsen: Begge partnere er med fra starten af udviklingsarbejdet og sikrer at uddannelsen får den rigtige profil, således at den komplimenterer og ikke overlapper det eksisterende udbud. Udbud og udbudsret: Partnerne aftaler en udbudsplacering der virker logisk i forhold til aftagerbehov og samspil med eksisterende faglige miljøer. Markedsføring: Ved al omtale og markedsføring af uddannelsen fremgår tydeligt følgende: "professionsbachelor i [navn] udbydes i partnerskab mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College". Økonomi og tilskud til uddannelsen: Dette aftales nærmere for hver enkelt uddannelse. Akkreditering Der aftales for hver enkelt uddannelse, hvem der er ansvarlig for tilvejebringelse af materiale til akkreditering. Der kan i akkrediteringsansøgningen henvises til kompetencer hos begge parter. Indsendelse til screening og akkreditering kræver begge parters skriftlige accept.

5 8. Partnerskabets aftaleperiode Aftaleperioden er gældende fra underskriftsdatoen og løber som udgangspunkt frem til 31. december2014. Partnerskabsaftalen kan bringestil ophør, hvis parterne er enige herom. Ophør kan ske med et varsel på 1 år, og beslutning herom og en plan for, hvad der skal ske med igangværende uddannelser og partnerskabets virksomhed, meddeles Undervisningsministeriet. Denne partnerskabsaftale følger i øvrigt Bekendtgørelse om partnerskab mellem erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser. Der tages forbehold for, at det kan blive nødvendigt med ændringer, når indholdet af den endelige bekendtgørelse om partnerskabsaftaler foreligger. Dato /'MVZP For Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Rektor Harald Mikkelsen 5

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser.

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. Dette afsnit beskriver udførelsen af myndigheds-

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0130 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter

Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler. En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler En kortlægning på baggrund af del- og slut-rapporter Videncentre på erhvervsakademier og professionshøjskoler En kortlægning på baggrund af del-

Læs mere

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-645

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007 University College-akkreditering.

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2008 Rådet for Erhvervsakademi uddannelser og Professionsbachelor uddannelser Rådets beretning for 2008 Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att.: Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akkreditering

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan

Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan Dato 9. juni 2011 Initialer revideret vedtægt.docx Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere