Touch Phone Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Touch Phone Brugervejledning"

Transkript

1 Touch Phone Brugervejledning

2 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS DU ÅBNER ELLER PILLER VED APPARATETS YDRE KASSE. BEGRÆNSNINGER OMKRING PRIVATE OPLYSNINGER Visse lande kræver fuld redegørelse omkring optagede telefonsamtaler, og stipulerer at du skal informere personen du taler med om, at samtalen optages. Du skal altid overholde de relevante love og bestemmelser i dit land når du bruger optagefunktionen på dit apparat. OPLYSNINGER OM RETTIGHEDER Copyright 2007 High Tech Computer Corp. Alle rettigheder forbeholdes.,, og ExtUSB er varemærker og/eller varemærker for tjenesteydelser, der tilhører High Tech Computer Corp. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, Windows Live, MSN, Hotmail, Outlook, Excel, PowerPoint, Word og Windows Media er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoet er varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wireless Fidelity Alliance, Inc. microsd er et varemærke, der tilhører SD Card Association. Java, J2ME og alle Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og i andre lande. Copyright 2007, Adobe Systems Incorporated. Copyright 2007, Macromedia Netherlands, B.V. Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite og Reader er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører Macromedia Netherlands, B.V. eller Adobe Systems Incorporated. Copyright 2007, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright 2007, Dilithium Networks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright 2007, Tao Group Limited. Alle rettigheder forbeholdes. ArcSoft MMS Composer Copyright , ArcSoft, Inc. og dets licensgivere. Alle rettigheder forbeholdes. ArcSoft og ArcSof-logoet er registrerede varemærker, der tilhører ArcSoft, Inc. i USA og i andre lande.

3 3 Sprite Backup er et varemærker eller et varemærke for tjenesteydelser, der tilhører Sprite Software. Alle andre navne på virksomheder, produkter og tjenester, der er nævnt heri, er varemærker, registrerede varemærker eller varemærker for tjenesteydelser, der tilhører deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige eller efterfølgende beskadigelser, opstået fra anvendelsen af dette materiale. Oplysningerne er givet som de er, uden garanti af nogen som helst slags, og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument, når som helst, uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må reproduceres eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, inklusiv fotokopiering, optagelse eller lagring i et gendannelsessystem, eller oversættes til andre sprog i noget som helst format, uden forudgående tilladelse fra HTC. Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger Under brug af produktet skal man følge sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor for at undgå mulige lovmæssige ansvar og skader. Gem og følg alle produktets sikkerheds- og betjeningsvejledninger. Overhold alle advarsler i produktets vejledninger. Reducer risikoen for fysisk skade, elektrisk stød, brand og beskadigelse af udstyret ved at overholde følgende forholdsregler. ELEKTRISK SIKKERHED Dette produkt er beregnet til brug med en strømforsyning fra de designerede batterier eller fra strømforsyningsenheden. Anden anvendelse kan være farlig og ugyldiggøre produktets godkendelser. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED KORREKT INSTALLATION MED JORDFORBINDELSE FORSIGTIG: Hvis apparatet sluttes til udstyr, der ikke har korrekt jordforbindelse, kan det resultere i, at apparatet bliver udsat for elektrisk chok. Produktet er udstyret med et USB-kabel, så det kan sluttes til en desktop- eller notebookcomputer. Du skal sikre dig, at din computer har korrekt jordforbindelse inden apparatet sluttes til computeren. Desktop- eller notebook-computerens elledning har en leder for udstyret og et jordben. Stikket skal sættes i en stikkontakt med jordforbindelse, der er installeret af en elektriker i overensstemmelse med alle normer og bestemmelser. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR STRØMFORSYNINGSENHEDEN Brug den korrekte, eksterne strømforsyning Et produkt må kun bruges når det er tilsluttet den type strømforsyning, der er angivet på den elektriske mærkningsetiket. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type

4 4 strøm der kræves, skal du rådføre dig med din autoriserede serviceleverandør eller det lokale strømselskab. For produkter, der kører på batteristrøm eller lignende, henvises der til brugsvejledningerne, inkluderet med produktet. Håndter batteripakker forsigtigt Dette produkt indeholder et Li-ion batteri. Der er risiko for brand og forbrænding, hvis batteripakken håndteres forkert. Forsøg ikke at åbne eller servicere batteripakken. Batteripakken må ikke skilles ad, eller knuses, punkteres, kortslutte de eksterne terminaler, afskaffe med ild eller vand eller udsættes for temperaturer højere end 60 C (140 F). ADVARSEL: Fare for eksplosion hvis batteriet indsættes forkert. For at reducere risikoen for brand og forbrændinger må batteriet ikke skilles ad, knuses, punkteres, terminalerne må ikke kortsluttes, og det må ikke udsættes for temperaturer over 60 C (140 F), eller bortskaffes vha. ild eller vand. Må kun udskiftes med de specificerede batterier. Genbrug eller afskaf brugte batterier i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser eller retningslinjer, der fulgte med produktet. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED DIREKTE SOLLYS Hold produktet væk fra overdreven fugtighed og ekstreme temperaturer. Efterlad ikke produktet eller dets batteri i et køretøj eller på steder, hvor temperaturen kan overstige 60 C (140 F), som f. eks. på bilens instrumentbræt, i en vindueskarm, eller bag glas, der er udsat for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys, i længere tidsperioder. Det kan beskadige produktet, overophede batteriet, eller udgøre en risiko for køretøjet. FOREBYGGELSE AF HØRETAB FORSIGTIG: Der kan opstå permanent tab af hørelsen, hvis øretelefoner eller hovedtelefoner bruges i længere tid med lydstyrken skruet højt op. BEMÆRK: For Frankrig er hovedtelefonerne, øretelefonerne og den ledningsførte fjernbetjening (angivet nedenfor) til dette apparat blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravet i Sound Pressure Level (Lydtryksniveau), der er beskrevet i standarderne NF EN :2000 og/eller NF EN :2003, per krav fra French Article L Øretelefon, fremstillet af Cotron, model CHM-311STV08001 eller CHM-311STV08002.

5 SIKKERHED I LUFTFARTØJER Produktet kan muligvis forstyrre et luftfartøjs navigeringssystem og dets kommunikationsnetværk og derfor er brugen af dette apparats telefonfunktion ikke tilladt i et fly i de fleste lande. Hvis du vil bruge apparatet i et luftfartøj, skal du huske at slå telefonen fra ved at skifte til Flytilstand. MILJØMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER Produktet må ikke bruges på tankstationer, brændstoflagre, kemiske fabrikker, hvor der blæses eller på steder med potentielt eksplosive dampe, såsom områder til påfyldning af brændstof, opbevaringssteder for brændstof, under båddæk, faciliteter til overførsel og opbevaring af brændstof og kemikalier, samt områder hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. Vær opmærksom på, at i sådanne områder kan gnister forårsage en eksplosion eller brand, der kan føre til personskade eller død. EKSPLOSIVE DAMPE Når du opholder dig i et område med potentielt eksplosive dampe eller hvor der findes brandfarlige materialer, skal produktet være slukket og brugeren skal følge alle skilte og vejledninger. I sådanne område kan gnister forårsage en eksplosion eller brand, der kan føre til personskade eller død. Det anbefales, at du ikke bruger udstyret hvor der påfyldes brændstof som på service- og tankstationer, og at du endvidere er mådeholden med brug af radioudstyr i brændstoflageret, kemiske fabrikker eller hvor der udføres blæsning. Områder med potentielt eksplosive dampe er ofte, men ikke altid, tydeligt markerede. Disse områder inkluderer områder til påfyldning af brændstof, under båddæk, faciliteter til overførsel eller opbevaring af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. SIKKERHED PÅ VEJEN Det er ikke tilladt en fører af et køretøj at bruge telefonitjenester med bærbare apparater under kørsel, undtaget i nødsituationer. I visse lande er brugen af håndfri apparater tilladt som et alternativ. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR RF-UDSÆTTELSE Undgå at bruge apparatet nær metalstrukturer (f. eks. en bygnings bærende stålkonstruktion). Undgå at bruge apparatet nær stærkt elektromagnetiske kilder, som f. eks. mikrobølgeovne, højtalere, tv og radio. Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten, eller tilbehør, der ikke indeholder metal. Brugen af tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, er muligvis ikke i overensstemmelse med de lokale retningslinjer for RF-udsættelse, og bør undgås. 5

6 6 FORSTYRRELSER AF FUNKTIONER I MEDICINSK UDSTYR Produktet kan forårsage, at der opstår funktionsfejl i medicinsk udstyr. Det er forbudt at bruge apparatet i de fleste hospitaler og medicinske klinikker. Hvis du bruger andre personlige, medicinske apparater, skal du rådføre dig med apparatets producent for at fastlægge, om apparatet er tilstrækkeligt afskærmet mod ekstern RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at finde disse oplysninger. SLUK for telefonen i hospitaler og plejefaciliteter, hvor der er opsat skilte, eller det på anden vis er angivet, at telefonen skal slukkes. Hospitaler og plejefaciliteter bruger muligvis udstyr, der kunne være følsomt overfor RF-energi. HØREAPPARATER Visse digitale, trådløse telefoner kan forårsage interferens med høreapparater. Hvis denne form for interferens forekommer, kan du forsøge at rådføre dig med din tjenesteudbyder, eller ringe til kundeservice og diskutere alternativer. IKKE-IONISERENDE STRÅLING Dit apparat har en intern antenne. Produktet må kun betjenes i dets normale anvendelsesposition for at sikre korrekt strålingsfunktion og sikkerhed mod forstyrrelse. Som med andre mobile radiosendere anbefales det brugeren - for tilfredsstillende betjening af udstyret og for personsikkerheden - at igen del af den menneskelige krop kommer for tæt på antennen under brug af udstyret. Brug kun den medfølgende, integrerede antenne. Brugen af uautoriserede eller modificerede antenner kan forringe opkaldskvaliteten og beskadige telefonen, samt forårsage funktionstab og SAR-niveauer, der overstiger de anbefalede grænser, såvel som medføre manglende overholdelse af lokale, lovgivningsmæssige krav i dit land. 2.0 MEGA PIXELS CAMERA Placering af intern antenne For at sikre den optimale funktion af telefonen, samt sikre, at den menneskelig udsættelse for RF-energi er indenfor retningslinjerne, som beskrevet i de relevante standarder, skal du altid bruge apparatet i dets normale anvendelsesposition. Rør ikke ved, og hold ikke på, antennen unødvendigt når du foretager eller modtager opkald. Kontakt med antenneområdet kan forringe opkaldskvaliteten, og forårsage, at apparatet fungerer med et højere strømniveau end nødvendigt. Hvis du undgår kontakt med antenneområdet når telefonen ER I BRUG, optimeres antennens funktion og batteriets levetid forlænges.

7 Generelle forholdsregler Undgå at udsætte apparatet for overdrevent tryk Læg ikke tunge genstande ovenpå apparatet, og udsæt det ikke for overdrevent tryk, så du ikke beskadiger apparatet eller ødelægger berøringsskærmen. Undgå også at bære apparatet i din lomme i længere perioder. Tag hensyn til servicemærkningerne Undtaget hvor det er forklaret andetsteds i brugs- og servicevejledningen, må produktet ikke serviceres af dig selv. Hvis der er komponenter indeni apparatet, der har behov for service, skal det udføres af en autoriseret tekniker eller leverandør. Beskadigelse, der kræver service Træk produktets ledning ud af stikkontakten og henvis serviceringen til en autoriseret servicetekniker eller leverandør under de følgende omstændigheder: Der er spildt væske på, eller en genstand er faldet ind i, produktet. Produktet har været udsat for regn eller vand. Produktet er tabt eller på anden måde beskadiget. Der er synlige tegn på overophedning. Produktet fungerer ikke normalt når du følger betjeningsvejledningerne. Undgå varme områder Produktet bør anbringes væk fra varmekilder såsom radiatorer, varmemålere, en kamin eller andre varmekilder (inklusiv, men ikke begrænset til, forstærkere). Undgå våde områder Brug aldrig produktet i et vådt sted. Undgå at bruge produktet efter en stor ændring i temperaturen Når du flytter apparatet fra et miljø til et andet med en helt anden temperatur/ fugtighedsgrad, kan der forekomme kondens indeni apparatet. For at undgå, at apparatet beskadiges, skal du vente tilstrækkeligt længe, inden du bruger apparatet, for at sikre at fugtigheden er fordampet. BEMÆRK: Når du tager apparatet fra et sted med lave temperaturer til et sted med varmere temperatur, eller omvendt, skal du give apparatet tid til at klimatisere til omgivelsernes temperatur, inden du tænder for apparatet. Skub ikke genstande ind i apparatet Skub aldrig genstande af nogen slags ind i kabinettets åbninger, eller andre åbninger i produktet. Slidser og åbninger er kun til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. 7

8 8 Montering af tilbehør Produktet må ikke bruges på et ustabilt bord, vogn, stander, trefod eller holder. Montering af produktet skal være i overensstemmelse med producentens vejledninger og der skal anvendes det monteringstilbehør, der er anbefalet af producenten. Undgå ustabil montering Anbring ikke produktet på en flade, der er ustabil. Produktet skal bruges sammen med godkendt udstyr Produktet må kun bruges med pc er og ekstraudstyr, der er identificeret som egnet til brug med dit udstyr. Juster lydstyrken Skrue ned for lydstyrken inden du bruger hovedtelefoner eller andet lydudstyr. Rengøring Træk produktets ledning ud af væggen inden rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spraydåser. Brug en fugtig klud og brug ALDRIG vand til at rengøre LCD-skærmen.

9 Indhold 9 Kapitel 1 Introduktion Få mere at vide om dit apparat og dit tilbehør Installation af SIM-kortet, batteriet og lagerkortet Start Skærmen I dag Menuen Start Hurtigmenu HTC Home TouchFLO Statusikoner Programmer Indstillinger...41 Kapitel 2 Indtastning og søgning efter oplysninger Indtastning af data Sådan bruges skærmtastaturet Sådan bruges Symboltastatur Søg oplysninger...48 Kapitel 3 Sådan bruges telefonens funktioner Sådan bruges telefonen Foretag et opkald Modtag et opkald Smart Dialing Yderligere oplysninger om opkald Konfiguration af Bluetooth SIM-adgang for Bilsæt telefoner...60 Kapitel 4 Konfiguration af dit apparat Standardindstillinger Tilpas skærmen I dag Beskyttelse af dit apparat...67

10 10 Kapitel 5 Synkronisering af oplysninger med din computer Om synkronisering Konfiguration af Windows Mobile Device Center på Windows Vista Konfiguration af ActiveSync på Windows XP Synkroniser med din computer Synkronisere via Bluetooth Synkronisere musik og video...76 Kapitel 6 Organisering af Kontaktpersoner, Aftaler, Opgaver og andre oplysninger Kontaktpersoner SIM administrator Kalender Opgaver Noter Taleoptagelse...91 Kapitel 7 Udveksle meddelelser Meddelelser SMS-beskeder MMS Forskellige typer -konti Guiden Konfigurer Sådan bruger du Kapitel 8 Sådan arbejder du med din virksomheds og mødeaftaler Synkroniser dit apparat med Exchange Server Sådan arbejder du med din virksomheds Styring af mødeindkaldelser Find kontaktpersoner i firmaadressekartoteket...121

11 Kapitel 9 Sådan arbejder du med dokumenter og filer Microsoft Office Mobile Adobe Reader LE Kopiering og styring af filer ZIP Sikkerhedskopier data Kapitel 10 Opret forbindelse Kom administrator Guiden Netværk Forskellige måder at oprette forbindelse til internettet på Wi-Fi GPRS Opkald via modem Start en dataforbindelse Internet Explorer Mobile Windows Live Brug apparatet som et modem (Deling af Internetforbindelse) Bluetooth Kapitel 11 Oplev multimedie Kamera Billeder og videoer Windows Media Player Mobile Streaming Media Styring af lyd Kapitel 12 Gør dit apparat sikkert Tilføj og fjern programmer Sådan bruger du Jobliste Nulstil dit apparat Administrer hukommelse Windows Update

12 Tip til at spare på batteriets strøm Kapitel 13 Brug andre programmer Hurtigopkald med stemme Java Spb GPRS Monitor Tillæg 197 A.1 Specifikationer A.2 Lovgivningsmæssige bemærkninger Indeks 205

13 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Få mere at vide om dit apparat og dit tilbehør 1.2 Installation af SIM-kortet, batteriet og lagerkortet 1.3 Start 1.4 Skærmen I dag 1.5 Menuen Start 1.6 Hurtigmenu 1.7 HTC Home 1.8 TouchFLO 1.9 Statusikoner 1.10 Programmer 1.11 Indstillinger

14 14 Introduktion 1.1 Få mere at vide om dit apparat og dit tilbehør Toppanel TÆND/SLUK Tryk for at lukke for displayet midlertidigt. Sluk for apparatet ved at trykke og holde knappen nede i 5 sekunder. Se Start i dette kapitel. Venstre panel Højre panel Skydeknap til lydstyrke Skub op eller ned for at justere højtalernes lydstyrke. Under et opkald kan du skubbe den op eller ned for at justere hovedtelefonens lydstyrke. Strop/ rem holder Pen KAMERA Tryk for at starte Kamera. Se kapitel 11 for yderligere oplysninger.

15 Frontpanel Besked LED * Se beskrivelse nedenfor. Introduktion 15 Hovedtelefon Lyt til et telefonopkald herfra. Berøringsskærm SAMTALE Tryk for at besvare et indgående opkald eller dreje et nummer. AFSLUT Tryk for at afslutte et opkald eller gå tilbage til skærmen I dag. NAVIGATION/ENTER Tryk kontrolknappen med multi-retning op, ned, til venstre eller højre for at gennemgå menuer og programvejledninger. Udfør valget ved at trykke midterknappen. * Højre LED: Viser de grønne og gule lys for GSM/GPRS/EDGE standby, meddelelse og netværksstatus, såvel som for besked og status for batteriopladning. Venstre LED: Det blinker blåt når Bluetooth-systemet er tændt og klar til at transmittere Bluetooth radiosignalet, og det blinker grønt for Wi-Fi status. Når både Bluetooth og Wi-Fi er aktiveret, blinker deres lys skiftevis.

16 16 Introduktion Bagpanel Spejl til selvportræt Brug det til at tage selvportrætter. 2.0 MEGA PIXELS CAMERA Højtaler Bagside Skub låget opad for at fjerne det. 2 megapixel kamera Se kapitel 11 for yderligere oplysninger. Bundpanel Mikrofon Synk. konnektor/stik til hovedtelefon Tilslut det medfølgende USB-kabel hvis du vil synkronisere oplysninger eller tilslut AC-adapteren for at genoplade batteriet. Du kan også tilslutte den medfølgende USB stereo hovedtelefon, så du kan have en håndfri telefonsamtale eller lytte til lydmedie. NULSTIL Tryk på knappen NULSTIL for at udføre en soft nulstilling af apparatet.

17 Tilbehør Introduktion Nr. Tilbehørs- Funktion 1 AC-adapter Genoplader batteriet. 2 USBsynkroniseringskabel Tilslutter apparatet til en pc, og synkroniser data. 3 Stereohovedtelefon Har en skyder til kontrol af lydstyrken og en Send/ afslut-knap. Tryk på knappen Send/afslut for at tage et opkald, eller sætte opkaldet i venteposition. Tryk og hold knappen nede for at afslutte opkaldet. 4 Pose Fungerer som apparatets beskyttende bæretaske. 5 microsd -kort

18 18 Introduktion 1.2 Installation af SIM-kortet, batteriet og lagerkortet Apparatet skal altid slukkes inden SIM-kortet og batteriet installeres og fjernes. SIM-kortet indeholder dit telefonnummer, tjenestedetaljerne og hukommelsen til telefonbogen/meddelelserne. Dit apparat understøtter både 1,8 V og 3 V SIM-kort. Nogle af de ældre SIM-kort fungerer ikke med dit apparat. Rådfør dig med din tjenesteudbyder for et andet SIM-kort. Det er muligvis ikke gratis. Dit apparat indeholder et genopladeligt Li-ion batteri. Det er fremstillet til kun at bruge producent-specificerede originale batterier og tilbehør. Batteriets ydeevne er afhængigt af mange faktorer, deriblandt netværkskonfiguration, signalstyrke, omgivelsernes temperatur, hvilke funktioner og/eller indstillinger du vælger og bruger, hvad der måtte være tilsluttet apparatets tilslutningsporte og din stemme, data og andre anvendelsesmønstre af programmet. Omtrentlige tider for opladt batteri: Standby: Op til 200 timer for GSM. Taletid: Op til 5 timer for GSM. Tid ved afspilning af medier: Op til 8 timer for WMV; Op til 12 timer for WMA. Advarsel! For at mindske risiko for brand og forbrændinger: Forsøg ikke at åbne eller servicere batteripakken. Den må heller ikke skilles ad. Må ikke knuses, punkteres, bortskaffes i ild eller vand, og terminalerne må ikke kortsluttes. Må ikke udsættes for temperaturer over 60 o C (140 o F). Udskift kun batteripakken med en anden pakke, fremstillet til dette produkt. Genbrug eller bortkast det brugte batteri i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. SIM-kortets åbning sidder på apparatets højre panel. Under SIM-kortets åbning finder du lagerkortets åbning. Batterirummet findes bag på apparatet.

19 Introduktion 19 Fjern låget på bagsiden Du skal fjerne låget på bagsiden inden du installerer SIM-kortet, batteriet eller lagerkortet. 1. Kontroller, at apparatet er slukket. 2. Skub bagsidens låg opad, som vist i den følgende illustration. Installation af SIM-kortet og microsd-kortet 1. Du kan lirke låget for SIM- og lagerkortet op med en af fingrene. Det er nemmere at åbne, hvis du lirker det op fra begge ender. 2. Vend apparatet så berøringsskærmen vender opad. 3. Hold åbningens låg åbent med den ene hånd. Låg for åbning

20 20 Introduktion 4. Den nederste åbning er til SIM-kortet. Indsæt SIM-kortet med guldterminalerne vendt nedad, og dets afskårne hjørne vendt mod åbningens inderside. 5. Den øverste åbning er til lagerkortet. Indsæt microsd-kortet i lagerkkortets åbning med guldterminalerne vendt nedad. 6. Luk åbningens låg. Bemærk Du fjerner SIM- eller lagerkortet ved at trykke på kortet, hvorefter det springer ud. Installation af batteriet 1. Batteriet installeres ved at sætte det ind med dets åbne kobberdel rettet ind med den fremspringende kobberleder i den øverste, højre side af batterirummet. Sæt den højre side af batteriet ind først, og skub forsigtigt batteriet på plads. 2. Sæt bagsidens låg tilbage på plads. Fjern batteriet 1. Kontroller, at apparatet er slukket. 2. Fjern låget på bagsiden. 3. Du fjerner batteriet ved at løfte det op fra den nederste ende af batteriet.

21 1.3 Start Introduktion 21 Du kan tænde for apparatet og begynde at bruge det, når SIM-kortet og batteriet er indsat. Tænd og sluk for apparatet Tænd for strømmen Tryk og hold knappen Tænd/sluk ned i et par sekunder. Når du tænder for apparatet den første gang, vil guiden Hurtig start hjælpe dig med kalibreringsprocessen, konfiguration af internationale indstillinger, dato og klokkeslæt samt adgangskode. Se Kalibrer apparat for yderligere oplysninger om kalibrering af berøringsskærmen. Sluk for strømmen Tryk og hold knappen Tænd/sluk ned i et par sekunder. Der vises en meddelelse, der spørger dig, om du vil slukke helt for apparatet. Automatisk konfiguration af dataforbindelsens indstillinger Den første gang du tænder for apparatet, vil du se en besked fra Guiden Netværk på skærmen I dag. Guiden Netværk konfigurerer automatisk dit apparats dataforbindelser, som f. eks. GPRS, WAP og MMS, så du ikke behøver at indtaste apparatets indstillinger manuelt.

22 22 Introduktion Konfigurer dataforbindelsens indstillinger automatisk 1. Når du ser meddelelsen fra Guiden Netværk, skal du trykke på Ja. Bemærk Hvis du ikke ser beskeden, skal du trykke på på titellinjen for at vise beskeden. 2. Hvis dit SIM-kort understøtter flere profiler for netværksoperatører, vises der en meddelelse om valg af netværksprofil. Vælg, hvilken profil du vil bruge, og tryk på OK. 3. Guiden Netværk begynder at konfigurere indstillingerne for apparatets dataforbindelser. 4. Når Guiden Netværk er færdig med konfigurationen, skal du trykke på Genstart. Se kapitel 10 for yderligere oplysninger om Guiden Netværk. Oplad batteri Nye batterier forsendes delvist opladte. Det anbefales at du oplader batteriet inden brug. Nogle batterier har den bedste ydelse efter flere fulde op/ afladningscyklusser. Du kan oplade batteriet på to måder: Oplad apparatets batteri ved at tilslutte AC-adapteren. Tilslut apparatet til en pc med det medfølgende USBsynkroniseringskabel. Bemærk Apparatet må kun oplades med den medfølgende AC-adapter og det medfølgende USB-kabel. Opladning angives med et fast lysende gult lys på den venstre LED-indikator. Da batteriet bliver opladet, mens apparatets er tilsluttet strømmen, vises der et opladerikon ( ) i titellinjen på skærmen I dag. Når batteriet er fuldt ud opladet, bliver den venstre lysdiode grøn, og ikonet for opladet batteri ( ) vises i titellinjen på skærmen I dag. Advarsel! Fjern ikke batteriet fra apparatet under opladning med AC- eller bil-adapteren. Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades hvis det overophedes.

23 Introduktion 23 Kalibrer apparatet Berøringsskærmens kalibrering involverer, at du trykker på centrum af krydset med din pen, mens krydset bevæger sig rundt på skærmen. Denne proces sikrer, at når du trykker på skærmen med din pen, aktiveres det emne, du trykker på. Hvis din skærm ikke reagerer nøjagtigt når du trykker på skærmen, skal du følge disse trin for at genkalibrere skærmen: 1. Tryk på Start > Indstillinger > System-fanen > Skærm. 2. På fanen Generelt trykker du på Juster skærm og følger vejledningerne på skærmen for at fuldføre kalibreringen. Administrer skærmens indstillinger Apparatets display har følgende retningstilstande: Stående og liggende. For at ændre retningen skal du trykke på Start > Indstillinger > System-fanen > Skærm og vælge den retning, du ønsker. Tip Du kan også trykke på ikonet Roter skærm i startprogrammet til HTC Home for hurtigt at skifte skærmretning. Se HTC Home senere i dette kapitel for yderligere oplysninger. Hvis du vil udjævne skrifttypernes kanter på skærmen (for de fleste programmer), skal du trykke på fanen ClearType og markere afkrydsningsfeltet Aktiver ClearType Hvis du vil øge læsbarheden eller se mere indhold på skærmen, kan du justere tekststørrelsen med skyderen på fanen Tekststørrelse. Sæt apparatet i dvaletilstand Når du hurtigt trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes displayet midlertidigt, og apparatet går i Dvaletilstand. Dvaletilstand bruger mindre strøm, da displayet er slukket, og derved spares der på batteriets strøm. Apparatet går også automatisk i dvaletilstand, når du ikke bruger apparatet i en vis tidsperiode. Specificer timeout-perioden inden apparatet går i dvaletilstand 1. Tryk på Start > Indstillinger > System-fanen > Strømstyring > Avanceret-fanen. 2. Kontroller at markeringsfeltet Sluk enheden, hvis den ikke bruges i er markeret under Med strøm fra batteri.

24 24 Introduktion 3. Vælg batteriets timeoutperiode, og tryk på OK. Du kan stadig modtage meddelelser og opkald mens apparatet er i dvaletilstand. Apparatet vågner igen når du trykker på Tænd/sluk-knappen, eller hvis du modtager opkald/meddelelser. 1.4 Skærmen I dag Skærmen I dag viser vigtige oplysninger, såsom fremtidige aftaler og statusindikatorer. Du kan trykke på en sektion af skærmen for at åbne det associerede program. Åben menuen Start HTC Home (Se HTC Home i dette kapitel for yderligere oplysninger) Dine kommende aftaler Forbindelsesstatus Besked Signalstyrke Juster lydstyrke Batteristatus Åben Hurtigmenu (Se Hurtigmenu i dette kapitel for yderligere oplysninger) Du får adgang til skærmen I dag ved at trykke på Start > I dag. Du kan tilpasse skærmen I dag, inklusiv baggrundsbilledet, ved at trykke på Start > Indstillinger > Personlig-fanen > I dag. Se kapitel 4 for yderligere oplysninger om tilpasning af skærmen I dag.

25 1.5 Menuen Start Introduktion 25 Menuen Start, der findes i øverste venstre hjørne af skærmen I dag, viser en liste over programmer. Du kan starte et program ved at rulle gennem listen af programmer og trykke på ENTER, eller ved at trykke på et program med pennen. Skift til skærmen I dag. Åben et program. (Emnerne, der vises i menuen Start, kan tilpasses ved at trykke på Start > Indstillinger > Personlig-fanen > Menuer). Åbn et nyligt-anvendt program. Få adgang til flere programmer. Vis og ændre indstillinger. Vis Hjælp-oplysningerne for den aktuelle skærm. 1.6 Hurtigmenu Hurtigmenu, der findes i øverste højre hjørne af skærmen I dag, viser de aktuelt kørende programmer. Du kan bruge menuen til hurtigt at skifte mellem kørende programmer, eller afslutte dem, hvis du ikke har brug for dem. Tryk på denne knap for at åbne Hurtigmenu Stop alle kørende programmer Tilpas, hvordan programmer lukkes (Se Sådan bruger du Jobliste i kapitel 12) Du kan skifte til et kørende program ved at trykke på programnavnet Du standser et kørende program ved at trykke på

26 26 Introduktion 1.7 HTC Home HTC Home er et plug-in til skærmen I dag, der giver dig en oversigt med opdaterede, lokale oplysninger, som f. eks. klokkeslæt, dag og vejr, nye meddelelser og ubesvarede opkald. Det har også et tilpasseligt startprogram, hvor du kan tilføje dine foretrukne programmer, så du har adgang til dem med et enkelt tryk. HTC Home har tre komponenter: Hjemme, Vejr og Startprogram. Nederst i HTC Home finder du en værktøjslinje, du kan bruge til at skifte mellem disse komponenter. HTC Home værktøjslinje Hjemme Vejr Startprogram Skift mellem de forskellige komponenter i HTC Home Gør et af følgende: Tryk på fanerne på værktøjslinjen med din finger. Tryk på fanerne på værktøjslinjen med pennen. Brug NAVIGATION. Hvis værktøjslinjen ikke er valgt, skal du trykke på NAVIGATION op/ned først for at vælge værktøjslinjen. Tryk på NAVIGATION venstre/højre for at vælge en fane, og tryk derefter på ENTER. Hjemme Hjemme viser den aktuelle dag, dato og klokkeslættet lokalt. Når du har nye indgående meddelelser og opkald viser det antallet af nye s, SMS/MMS-beskeder, og ubesvarede opkald. Hvis du har konfigureret alarmen, viser det også alarmikonet.

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 920

Brugervejledning Nokia Lumia 920 Brugervejledning Nokia Lumia 920 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Lumia 920 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Tilbage-, start- og søgetast 5 Antenneplaceringer 6 Indsætning

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere