Touch Phone Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Touch Phone Brugervejledning"

Transkript

1 Touch Phone Brugervejledning

2 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS DU ÅBNER ELLER PILLER VED APPARATETS YDRE KASSE. BEGRÆNSNINGER OMKRING PRIVATE OPLYSNINGER Visse lande kræver fuld redegørelse omkring optagede telefonsamtaler, og stipulerer at du skal informere personen du taler med om, at samtalen optages. Du skal altid overholde de relevante love og bestemmelser i dit land når du bruger optagefunktionen på dit apparat. OPLYSNINGER OM RETTIGHEDER Copyright 2007 High Tech Computer Corp. Alle rettigheder forbeholdes.,, og ExtUSB er varemærker og/eller varemærker for tjenesteydelser, der tilhører High Tech Computer Corp. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, Windows Live, MSN, Hotmail, Outlook, Excel, PowerPoint, Word og Windows Media er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoet er varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wireless Fidelity Alliance, Inc. microsd er et varemærke, der tilhører SD Card Association. Java, J2ME og alle Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og i andre lande. Copyright 2007, Adobe Systems Incorporated. Copyright 2007, Macromedia Netherlands, B.V. Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite og Reader er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører Macromedia Netherlands, B.V. eller Adobe Systems Incorporated. Copyright 2007, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright 2007, Dilithium Networks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright 2007, Tao Group Limited. Alle rettigheder forbeholdes. ArcSoft MMS Composer Copyright , ArcSoft, Inc. og dets licensgivere. Alle rettigheder forbeholdes. ArcSoft og ArcSof-logoet er registrerede varemærker, der tilhører ArcSoft, Inc. i USA og i andre lande.

3 3 Sprite Backup er et varemærker eller et varemærke for tjenesteydelser, der tilhører Sprite Software. Alle andre navne på virksomheder, produkter og tjenester, der er nævnt heri, er varemærker, registrerede varemærker eller varemærker for tjenesteydelser, der tilhører deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige eller efterfølgende beskadigelser, opstået fra anvendelsen af dette materiale. Oplysningerne er givet som de er, uden garanti af nogen som helst slags, og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument, når som helst, uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må reproduceres eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, inklusiv fotokopiering, optagelse eller lagring i et gendannelsessystem, eller oversættes til andre sprog i noget som helst format, uden forudgående tilladelse fra HTC. Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger Under brug af produktet skal man følge sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor for at undgå mulige lovmæssige ansvar og skader. Gem og følg alle produktets sikkerheds- og betjeningsvejledninger. Overhold alle advarsler i produktets vejledninger. Reducer risikoen for fysisk skade, elektrisk stød, brand og beskadigelse af udstyret ved at overholde følgende forholdsregler. ELEKTRISK SIKKERHED Dette produkt er beregnet til brug med en strømforsyning fra de designerede batterier eller fra strømforsyningsenheden. Anden anvendelse kan være farlig og ugyldiggøre produktets godkendelser. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED KORREKT INSTALLATION MED JORDFORBINDELSE FORSIGTIG: Hvis apparatet sluttes til udstyr, der ikke har korrekt jordforbindelse, kan det resultere i, at apparatet bliver udsat for elektrisk chok. Produktet er udstyret med et USB-kabel, så det kan sluttes til en desktop- eller notebookcomputer. Du skal sikre dig, at din computer har korrekt jordforbindelse inden apparatet sluttes til computeren. Desktop- eller notebook-computerens elledning har en leder for udstyret og et jordben. Stikket skal sættes i en stikkontakt med jordforbindelse, der er installeret af en elektriker i overensstemmelse med alle normer og bestemmelser. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR STRØMFORSYNINGSENHEDEN Brug den korrekte, eksterne strømforsyning Et produkt må kun bruges når det er tilsluttet den type strømforsyning, der er angivet på den elektriske mærkningsetiket. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type

4 4 strøm der kræves, skal du rådføre dig med din autoriserede serviceleverandør eller det lokale strømselskab. For produkter, der kører på batteristrøm eller lignende, henvises der til brugsvejledningerne, inkluderet med produktet. Håndter batteripakker forsigtigt Dette produkt indeholder et Li-ion batteri. Der er risiko for brand og forbrænding, hvis batteripakken håndteres forkert. Forsøg ikke at åbne eller servicere batteripakken. Batteripakken må ikke skilles ad, eller knuses, punkteres, kortslutte de eksterne terminaler, afskaffe med ild eller vand eller udsættes for temperaturer højere end 60 C (140 F). ADVARSEL: Fare for eksplosion hvis batteriet indsættes forkert. For at reducere risikoen for brand og forbrændinger må batteriet ikke skilles ad, knuses, punkteres, terminalerne må ikke kortsluttes, og det må ikke udsættes for temperaturer over 60 C (140 F), eller bortskaffes vha. ild eller vand. Må kun udskiftes med de specificerede batterier. Genbrug eller afskaf brugte batterier i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser eller retningslinjer, der fulgte med produktet. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED DIREKTE SOLLYS Hold produktet væk fra overdreven fugtighed og ekstreme temperaturer. Efterlad ikke produktet eller dets batteri i et køretøj eller på steder, hvor temperaturen kan overstige 60 C (140 F), som f. eks. på bilens instrumentbræt, i en vindueskarm, eller bag glas, der er udsat for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys, i længere tidsperioder. Det kan beskadige produktet, overophede batteriet, eller udgøre en risiko for køretøjet. FOREBYGGELSE AF HØRETAB FORSIGTIG: Der kan opstå permanent tab af hørelsen, hvis øretelefoner eller hovedtelefoner bruges i længere tid med lydstyrken skruet højt op. BEMÆRK: For Frankrig er hovedtelefonerne, øretelefonerne og den ledningsførte fjernbetjening (angivet nedenfor) til dette apparat blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravet i Sound Pressure Level (Lydtryksniveau), der er beskrevet i standarderne NF EN :2000 og/eller NF EN :2003, per krav fra French Article L Øretelefon, fremstillet af Cotron, model CHM-311STV08001 eller CHM-311STV08002.

5 SIKKERHED I LUFTFARTØJER Produktet kan muligvis forstyrre et luftfartøjs navigeringssystem og dets kommunikationsnetværk og derfor er brugen af dette apparats telefonfunktion ikke tilladt i et fly i de fleste lande. Hvis du vil bruge apparatet i et luftfartøj, skal du huske at slå telefonen fra ved at skifte til Flytilstand. MILJØMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER Produktet må ikke bruges på tankstationer, brændstoflagre, kemiske fabrikker, hvor der blæses eller på steder med potentielt eksplosive dampe, såsom områder til påfyldning af brændstof, opbevaringssteder for brændstof, under båddæk, faciliteter til overførsel og opbevaring af brændstof og kemikalier, samt områder hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. Vær opmærksom på, at i sådanne områder kan gnister forårsage en eksplosion eller brand, der kan føre til personskade eller død. EKSPLOSIVE DAMPE Når du opholder dig i et område med potentielt eksplosive dampe eller hvor der findes brandfarlige materialer, skal produktet være slukket og brugeren skal følge alle skilte og vejledninger. I sådanne område kan gnister forårsage en eksplosion eller brand, der kan føre til personskade eller død. Det anbefales, at du ikke bruger udstyret hvor der påfyldes brændstof som på service- og tankstationer, og at du endvidere er mådeholden med brug af radioudstyr i brændstoflageret, kemiske fabrikker eller hvor der udføres blæsning. Områder med potentielt eksplosive dampe er ofte, men ikke altid, tydeligt markerede. Disse områder inkluderer områder til påfyldning af brændstof, under båddæk, faciliteter til overførsel eller opbevaring af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. SIKKERHED PÅ VEJEN Det er ikke tilladt en fører af et køretøj at bruge telefonitjenester med bærbare apparater under kørsel, undtaget i nødsituationer. I visse lande er brugen af håndfri apparater tilladt som et alternativ. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR RF-UDSÆTTELSE Undgå at bruge apparatet nær metalstrukturer (f. eks. en bygnings bærende stålkonstruktion). Undgå at bruge apparatet nær stærkt elektromagnetiske kilder, som f. eks. mikrobølgeovne, højtalere, tv og radio. Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten, eller tilbehør, der ikke indeholder metal. Brugen af tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, er muligvis ikke i overensstemmelse med de lokale retningslinjer for RF-udsættelse, og bør undgås. 5

6 6 FORSTYRRELSER AF FUNKTIONER I MEDICINSK UDSTYR Produktet kan forårsage, at der opstår funktionsfejl i medicinsk udstyr. Det er forbudt at bruge apparatet i de fleste hospitaler og medicinske klinikker. Hvis du bruger andre personlige, medicinske apparater, skal du rådføre dig med apparatets producent for at fastlægge, om apparatet er tilstrækkeligt afskærmet mod ekstern RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at finde disse oplysninger. SLUK for telefonen i hospitaler og plejefaciliteter, hvor der er opsat skilte, eller det på anden vis er angivet, at telefonen skal slukkes. Hospitaler og plejefaciliteter bruger muligvis udstyr, der kunne være følsomt overfor RF-energi. HØREAPPARATER Visse digitale, trådløse telefoner kan forårsage interferens med høreapparater. Hvis denne form for interferens forekommer, kan du forsøge at rådføre dig med din tjenesteudbyder, eller ringe til kundeservice og diskutere alternativer. IKKE-IONISERENDE STRÅLING Dit apparat har en intern antenne. Produktet må kun betjenes i dets normale anvendelsesposition for at sikre korrekt strålingsfunktion og sikkerhed mod forstyrrelse. Som med andre mobile radiosendere anbefales det brugeren - for tilfredsstillende betjening af udstyret og for personsikkerheden - at igen del af den menneskelige krop kommer for tæt på antennen under brug af udstyret. Brug kun den medfølgende, integrerede antenne. Brugen af uautoriserede eller modificerede antenner kan forringe opkaldskvaliteten og beskadige telefonen, samt forårsage funktionstab og SAR-niveauer, der overstiger de anbefalede grænser, såvel som medføre manglende overholdelse af lokale, lovgivningsmæssige krav i dit land. 2.0 MEGA PIXELS CAMERA Placering af intern antenne For at sikre den optimale funktion af telefonen, samt sikre, at den menneskelig udsættelse for RF-energi er indenfor retningslinjerne, som beskrevet i de relevante standarder, skal du altid bruge apparatet i dets normale anvendelsesposition. Rør ikke ved, og hold ikke på, antennen unødvendigt når du foretager eller modtager opkald. Kontakt med antenneområdet kan forringe opkaldskvaliteten, og forårsage, at apparatet fungerer med et højere strømniveau end nødvendigt. Hvis du undgår kontakt med antenneområdet når telefonen ER I BRUG, optimeres antennens funktion og batteriets levetid forlænges.

7 Generelle forholdsregler Undgå at udsætte apparatet for overdrevent tryk Læg ikke tunge genstande ovenpå apparatet, og udsæt det ikke for overdrevent tryk, så du ikke beskadiger apparatet eller ødelægger berøringsskærmen. Undgå også at bære apparatet i din lomme i længere perioder. Tag hensyn til servicemærkningerne Undtaget hvor det er forklaret andetsteds i brugs- og servicevejledningen, må produktet ikke serviceres af dig selv. Hvis der er komponenter indeni apparatet, der har behov for service, skal det udføres af en autoriseret tekniker eller leverandør. Beskadigelse, der kræver service Træk produktets ledning ud af stikkontakten og henvis serviceringen til en autoriseret servicetekniker eller leverandør under de følgende omstændigheder: Der er spildt væske på, eller en genstand er faldet ind i, produktet. Produktet har været udsat for regn eller vand. Produktet er tabt eller på anden måde beskadiget. Der er synlige tegn på overophedning. Produktet fungerer ikke normalt når du følger betjeningsvejledningerne. Undgå varme områder Produktet bør anbringes væk fra varmekilder såsom radiatorer, varmemålere, en kamin eller andre varmekilder (inklusiv, men ikke begrænset til, forstærkere). Undgå våde områder Brug aldrig produktet i et vådt sted. Undgå at bruge produktet efter en stor ændring i temperaturen Når du flytter apparatet fra et miljø til et andet med en helt anden temperatur/ fugtighedsgrad, kan der forekomme kondens indeni apparatet. For at undgå, at apparatet beskadiges, skal du vente tilstrækkeligt længe, inden du bruger apparatet, for at sikre at fugtigheden er fordampet. BEMÆRK: Når du tager apparatet fra et sted med lave temperaturer til et sted med varmere temperatur, eller omvendt, skal du give apparatet tid til at klimatisere til omgivelsernes temperatur, inden du tænder for apparatet. Skub ikke genstande ind i apparatet Skub aldrig genstande af nogen slags ind i kabinettets åbninger, eller andre åbninger i produktet. Slidser og åbninger er kun til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. 7

8 8 Montering af tilbehør Produktet må ikke bruges på et ustabilt bord, vogn, stander, trefod eller holder. Montering af produktet skal være i overensstemmelse med producentens vejledninger og der skal anvendes det monteringstilbehør, der er anbefalet af producenten. Undgå ustabil montering Anbring ikke produktet på en flade, der er ustabil. Produktet skal bruges sammen med godkendt udstyr Produktet må kun bruges med pc er og ekstraudstyr, der er identificeret som egnet til brug med dit udstyr. Juster lydstyrken Skrue ned for lydstyrken inden du bruger hovedtelefoner eller andet lydudstyr. Rengøring Træk produktets ledning ud af væggen inden rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spraydåser. Brug en fugtig klud og brug ALDRIG vand til at rengøre LCD-skærmen.

9 Indhold 9 Kapitel 1 Introduktion Få mere at vide om dit apparat og dit tilbehør Installation af SIM-kortet, batteriet og lagerkortet Start Skærmen I dag Menuen Start Hurtigmenu HTC Home TouchFLO Statusikoner Programmer Indstillinger...41 Kapitel 2 Indtastning og søgning efter oplysninger Indtastning af data Sådan bruges skærmtastaturet Sådan bruges Symboltastatur Søg oplysninger...48 Kapitel 3 Sådan bruges telefonens funktioner Sådan bruges telefonen Foretag et opkald Modtag et opkald Smart Dialing Yderligere oplysninger om opkald Konfiguration af Bluetooth SIM-adgang for Bilsæt telefoner...60 Kapitel 4 Konfiguration af dit apparat Standardindstillinger Tilpas skærmen I dag Beskyttelse af dit apparat...67

10 10 Kapitel 5 Synkronisering af oplysninger med din computer Om synkronisering Konfiguration af Windows Mobile Device Center på Windows Vista Konfiguration af ActiveSync på Windows XP Synkroniser med din computer Synkronisere via Bluetooth Synkronisere musik og video...76 Kapitel 6 Organisering af Kontaktpersoner, Aftaler, Opgaver og andre oplysninger Kontaktpersoner SIM administrator Kalender Opgaver Noter Taleoptagelse...91 Kapitel 7 Udveksle meddelelser Meddelelser SMS-beskeder MMS Forskellige typer -konti Guiden Konfigurer Sådan bruger du Kapitel 8 Sådan arbejder du med din virksomheds og mødeaftaler Synkroniser dit apparat med Exchange Server Sådan arbejder du med din virksomheds Styring af mødeindkaldelser Find kontaktpersoner i firmaadressekartoteket...121

11 Kapitel 9 Sådan arbejder du med dokumenter og filer Microsoft Office Mobile Adobe Reader LE Kopiering og styring af filer ZIP Sikkerhedskopier data Kapitel 10 Opret forbindelse Kom administrator Guiden Netværk Forskellige måder at oprette forbindelse til internettet på Wi-Fi GPRS Opkald via modem Start en dataforbindelse Internet Explorer Mobile Windows Live Brug apparatet som et modem (Deling af Internetforbindelse) Bluetooth Kapitel 11 Oplev multimedie Kamera Billeder og videoer Windows Media Player Mobile Streaming Media Styring af lyd Kapitel 12 Gør dit apparat sikkert Tilføj og fjern programmer Sådan bruger du Jobliste Nulstil dit apparat Administrer hukommelse Windows Update

12 Tip til at spare på batteriets strøm Kapitel 13 Brug andre programmer Hurtigopkald med stemme Java Spb GPRS Monitor Tillæg 197 A.1 Specifikationer A.2 Lovgivningsmæssige bemærkninger Indeks 205

13 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Få mere at vide om dit apparat og dit tilbehør 1.2 Installation af SIM-kortet, batteriet og lagerkortet 1.3 Start 1.4 Skærmen I dag 1.5 Menuen Start 1.6 Hurtigmenu 1.7 HTC Home 1.8 TouchFLO 1.9 Statusikoner 1.10 Programmer 1.11 Indstillinger

14 14 Introduktion 1.1 Få mere at vide om dit apparat og dit tilbehør Toppanel TÆND/SLUK Tryk for at lukke for displayet midlertidigt. Sluk for apparatet ved at trykke og holde knappen nede i 5 sekunder. Se Start i dette kapitel. Venstre panel Højre panel Skydeknap til lydstyrke Skub op eller ned for at justere højtalernes lydstyrke. Under et opkald kan du skubbe den op eller ned for at justere hovedtelefonens lydstyrke. Strop/ rem holder Pen KAMERA Tryk for at starte Kamera. Se kapitel 11 for yderligere oplysninger.

15 Frontpanel Besked LED * Se beskrivelse nedenfor. Introduktion 15 Hovedtelefon Lyt til et telefonopkald herfra. Berøringsskærm SAMTALE Tryk for at besvare et indgående opkald eller dreje et nummer. AFSLUT Tryk for at afslutte et opkald eller gå tilbage til skærmen I dag. NAVIGATION/ENTER Tryk kontrolknappen med multi-retning op, ned, til venstre eller højre for at gennemgå menuer og programvejledninger. Udfør valget ved at trykke midterknappen. * Højre LED: Viser de grønne og gule lys for GSM/GPRS/EDGE standby, meddelelse og netværksstatus, såvel som for besked og status for batteriopladning. Venstre LED: Det blinker blåt når Bluetooth-systemet er tændt og klar til at transmittere Bluetooth radiosignalet, og det blinker grønt for Wi-Fi status. Når både Bluetooth og Wi-Fi er aktiveret, blinker deres lys skiftevis.

16 16 Introduktion Bagpanel Spejl til selvportræt Brug det til at tage selvportrætter. 2.0 MEGA PIXELS CAMERA Højtaler Bagside Skub låget opad for at fjerne det. 2 megapixel kamera Se kapitel 11 for yderligere oplysninger. Bundpanel Mikrofon Synk. konnektor/stik til hovedtelefon Tilslut det medfølgende USB-kabel hvis du vil synkronisere oplysninger eller tilslut AC-adapteren for at genoplade batteriet. Du kan også tilslutte den medfølgende USB stereo hovedtelefon, så du kan have en håndfri telefonsamtale eller lytte til lydmedie. NULSTIL Tryk på knappen NULSTIL for at udføre en soft nulstilling af apparatet.

17 Tilbehør Introduktion Nr. Tilbehørs- Funktion 1 AC-adapter Genoplader batteriet. 2 USBsynkroniseringskabel Tilslutter apparatet til en pc, og synkroniser data. 3 Stereohovedtelefon Har en skyder til kontrol af lydstyrken og en Send/ afslut-knap. Tryk på knappen Send/afslut for at tage et opkald, eller sætte opkaldet i venteposition. Tryk og hold knappen nede for at afslutte opkaldet. 4 Pose Fungerer som apparatets beskyttende bæretaske. 5 microsd -kort

18 18 Introduktion 1.2 Installation af SIM-kortet, batteriet og lagerkortet Apparatet skal altid slukkes inden SIM-kortet og batteriet installeres og fjernes. SIM-kortet indeholder dit telefonnummer, tjenestedetaljerne og hukommelsen til telefonbogen/meddelelserne. Dit apparat understøtter både 1,8 V og 3 V SIM-kort. Nogle af de ældre SIM-kort fungerer ikke med dit apparat. Rådfør dig med din tjenesteudbyder for et andet SIM-kort. Det er muligvis ikke gratis. Dit apparat indeholder et genopladeligt Li-ion batteri. Det er fremstillet til kun at bruge producent-specificerede originale batterier og tilbehør. Batteriets ydeevne er afhængigt af mange faktorer, deriblandt netværkskonfiguration, signalstyrke, omgivelsernes temperatur, hvilke funktioner og/eller indstillinger du vælger og bruger, hvad der måtte være tilsluttet apparatets tilslutningsporte og din stemme, data og andre anvendelsesmønstre af programmet. Omtrentlige tider for opladt batteri: Standby: Op til 200 timer for GSM. Taletid: Op til 5 timer for GSM. Tid ved afspilning af medier: Op til 8 timer for WMV; Op til 12 timer for WMA. Advarsel! For at mindske risiko for brand og forbrændinger: Forsøg ikke at åbne eller servicere batteripakken. Den må heller ikke skilles ad. Må ikke knuses, punkteres, bortskaffes i ild eller vand, og terminalerne må ikke kortsluttes. Må ikke udsættes for temperaturer over 60 o C (140 o F). Udskift kun batteripakken med en anden pakke, fremstillet til dette produkt. Genbrug eller bortkast det brugte batteri i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. SIM-kortets åbning sidder på apparatets højre panel. Under SIM-kortets åbning finder du lagerkortets åbning. Batterirummet findes bag på apparatet.

19 Introduktion 19 Fjern låget på bagsiden Du skal fjerne låget på bagsiden inden du installerer SIM-kortet, batteriet eller lagerkortet. 1. Kontroller, at apparatet er slukket. 2. Skub bagsidens låg opad, som vist i den følgende illustration. Installation af SIM-kortet og microsd-kortet 1. Du kan lirke låget for SIM- og lagerkortet op med en af fingrene. Det er nemmere at åbne, hvis du lirker det op fra begge ender. 2. Vend apparatet så berøringsskærmen vender opad. 3. Hold åbningens låg åbent med den ene hånd. Låg for åbning

20 20 Introduktion 4. Den nederste åbning er til SIM-kortet. Indsæt SIM-kortet med guldterminalerne vendt nedad, og dets afskårne hjørne vendt mod åbningens inderside. 5. Den øverste åbning er til lagerkortet. Indsæt microsd-kortet i lagerkkortets åbning med guldterminalerne vendt nedad. 6. Luk åbningens låg. Bemærk Du fjerner SIM- eller lagerkortet ved at trykke på kortet, hvorefter det springer ud. Installation af batteriet 1. Batteriet installeres ved at sætte det ind med dets åbne kobberdel rettet ind med den fremspringende kobberleder i den øverste, højre side af batterirummet. Sæt den højre side af batteriet ind først, og skub forsigtigt batteriet på plads. 2. Sæt bagsidens låg tilbage på plads. Fjern batteriet 1. Kontroller, at apparatet er slukket. 2. Fjern låget på bagsiden. 3. Du fjerner batteriet ved at løfte det op fra den nederste ende af batteriet.

21 1.3 Start Introduktion 21 Du kan tænde for apparatet og begynde at bruge det, når SIM-kortet og batteriet er indsat. Tænd og sluk for apparatet Tænd for strømmen Tryk og hold knappen Tænd/sluk ned i et par sekunder. Når du tænder for apparatet den første gang, vil guiden Hurtig start hjælpe dig med kalibreringsprocessen, konfiguration af internationale indstillinger, dato og klokkeslæt samt adgangskode. Se Kalibrer apparat for yderligere oplysninger om kalibrering af berøringsskærmen. Sluk for strømmen Tryk og hold knappen Tænd/sluk ned i et par sekunder. Der vises en meddelelse, der spørger dig, om du vil slukke helt for apparatet. Automatisk konfiguration af dataforbindelsens indstillinger Den første gang du tænder for apparatet, vil du se en besked fra Guiden Netværk på skærmen I dag. Guiden Netværk konfigurerer automatisk dit apparats dataforbindelser, som f. eks. GPRS, WAP og MMS, så du ikke behøver at indtaste apparatets indstillinger manuelt.

22 22 Introduktion Konfigurer dataforbindelsens indstillinger automatisk 1. Når du ser meddelelsen fra Guiden Netværk, skal du trykke på Ja. Bemærk Hvis du ikke ser beskeden, skal du trykke på på titellinjen for at vise beskeden. 2. Hvis dit SIM-kort understøtter flere profiler for netværksoperatører, vises der en meddelelse om valg af netværksprofil. Vælg, hvilken profil du vil bruge, og tryk på OK. 3. Guiden Netværk begynder at konfigurere indstillingerne for apparatets dataforbindelser. 4. Når Guiden Netværk er færdig med konfigurationen, skal du trykke på Genstart. Se kapitel 10 for yderligere oplysninger om Guiden Netværk. Oplad batteri Nye batterier forsendes delvist opladte. Det anbefales at du oplader batteriet inden brug. Nogle batterier har den bedste ydelse efter flere fulde op/ afladningscyklusser. Du kan oplade batteriet på to måder: Oplad apparatets batteri ved at tilslutte AC-adapteren. Tilslut apparatet til en pc med det medfølgende USBsynkroniseringskabel. Bemærk Apparatet må kun oplades med den medfølgende AC-adapter og det medfølgende USB-kabel. Opladning angives med et fast lysende gult lys på den venstre LED-indikator. Da batteriet bliver opladet, mens apparatets er tilsluttet strømmen, vises der et opladerikon ( ) i titellinjen på skærmen I dag. Når batteriet er fuldt ud opladet, bliver den venstre lysdiode grøn, og ikonet for opladet batteri ( ) vises i titellinjen på skærmen I dag. Advarsel! Fjern ikke batteriet fra apparatet under opladning med AC- eller bil-adapteren. Som en sikkerhedsforanstaltning ophører batteriet med at oplades hvis det overophedes.

23 Introduktion 23 Kalibrer apparatet Berøringsskærmens kalibrering involverer, at du trykker på centrum af krydset med din pen, mens krydset bevæger sig rundt på skærmen. Denne proces sikrer, at når du trykker på skærmen med din pen, aktiveres det emne, du trykker på. Hvis din skærm ikke reagerer nøjagtigt når du trykker på skærmen, skal du følge disse trin for at genkalibrere skærmen: 1. Tryk på Start > Indstillinger > System-fanen > Skærm. 2. På fanen Generelt trykker du på Juster skærm og følger vejledningerne på skærmen for at fuldføre kalibreringen. Administrer skærmens indstillinger Apparatets display har følgende retningstilstande: Stående og liggende. For at ændre retningen skal du trykke på Start > Indstillinger > System-fanen > Skærm og vælge den retning, du ønsker. Tip Du kan også trykke på ikonet Roter skærm i startprogrammet til HTC Home for hurtigt at skifte skærmretning. Se HTC Home senere i dette kapitel for yderligere oplysninger. Hvis du vil udjævne skrifttypernes kanter på skærmen (for de fleste programmer), skal du trykke på fanen ClearType og markere afkrydsningsfeltet Aktiver ClearType Hvis du vil øge læsbarheden eller se mere indhold på skærmen, kan du justere tekststørrelsen med skyderen på fanen Tekststørrelse. Sæt apparatet i dvaletilstand Når du hurtigt trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes displayet midlertidigt, og apparatet går i Dvaletilstand. Dvaletilstand bruger mindre strøm, da displayet er slukket, og derved spares der på batteriets strøm. Apparatet går også automatisk i dvaletilstand, når du ikke bruger apparatet i en vis tidsperiode. Specificer timeout-perioden inden apparatet går i dvaletilstand 1. Tryk på Start > Indstillinger > System-fanen > Strømstyring > Avanceret-fanen. 2. Kontroller at markeringsfeltet Sluk enheden, hvis den ikke bruges i er markeret under Med strøm fra batteri.

24 24 Introduktion 3. Vælg batteriets timeoutperiode, og tryk på OK. Du kan stadig modtage meddelelser og opkald mens apparatet er i dvaletilstand. Apparatet vågner igen når du trykker på Tænd/sluk-knappen, eller hvis du modtager opkald/meddelelser. 1.4 Skærmen I dag Skærmen I dag viser vigtige oplysninger, såsom fremtidige aftaler og statusindikatorer. Du kan trykke på en sektion af skærmen for at åbne det associerede program. Åben menuen Start HTC Home (Se HTC Home i dette kapitel for yderligere oplysninger) Dine kommende aftaler Forbindelsesstatus Besked Signalstyrke Juster lydstyrke Batteristatus Åben Hurtigmenu (Se Hurtigmenu i dette kapitel for yderligere oplysninger) Du får adgang til skærmen I dag ved at trykke på Start > I dag. Du kan tilpasse skærmen I dag, inklusiv baggrundsbilledet, ved at trykke på Start > Indstillinger > Personlig-fanen > I dag. Se kapitel 4 for yderligere oplysninger om tilpasning af skærmen I dag.

25 1.5 Menuen Start Introduktion 25 Menuen Start, der findes i øverste venstre hjørne af skærmen I dag, viser en liste over programmer. Du kan starte et program ved at rulle gennem listen af programmer og trykke på ENTER, eller ved at trykke på et program med pennen. Skift til skærmen I dag. Åben et program. (Emnerne, der vises i menuen Start, kan tilpasses ved at trykke på Start > Indstillinger > Personlig-fanen > Menuer). Åbn et nyligt-anvendt program. Få adgang til flere programmer. Vis og ændre indstillinger. Vis Hjælp-oplysningerne for den aktuelle skærm. 1.6 Hurtigmenu Hurtigmenu, der findes i øverste højre hjørne af skærmen I dag, viser de aktuelt kørende programmer. Du kan bruge menuen til hurtigt at skifte mellem kørende programmer, eller afslutte dem, hvis du ikke har brug for dem. Tryk på denne knap for at åbne Hurtigmenu Stop alle kørende programmer Tilpas, hvordan programmer lukkes (Se Sådan bruger du Jobliste i kapitel 12) Du kan skifte til et kørende program ved at trykke på programnavnet Du standser et kørende program ved at trykke på

26 26 Introduktion 1.7 HTC Home HTC Home er et plug-in til skærmen I dag, der giver dig en oversigt med opdaterede, lokale oplysninger, som f. eks. klokkeslæt, dag og vejr, nye meddelelser og ubesvarede opkald. Det har også et tilpasseligt startprogram, hvor du kan tilføje dine foretrukne programmer, så du har adgang til dem med et enkelt tryk. HTC Home har tre komponenter: Hjemme, Vejr og Startprogram. Nederst i HTC Home finder du en værktøjslinje, du kan bruge til at skifte mellem disse komponenter. HTC Home værktøjslinje Hjemme Vejr Startprogram Skift mellem de forskellige komponenter i HTC Home Gør et af følgende: Tryk på fanerne på værktøjslinjen med din finger. Tryk på fanerne på værktøjslinjen med pennen. Brug NAVIGATION. Hvis værktøjslinjen ikke er valgt, skal du trykke på NAVIGATION op/ned først for at vælge værktøjslinjen. Tryk på NAVIGATION venstre/højre for at vælge en fane, og tryk derefter på ENTER. Hjemme Hjemme viser den aktuelle dag, dato og klokkeslættet lokalt. Når du har nye indgående meddelelser og opkald viser det antallet af nye s, SMS/MMS-beskeder, og ubesvarede opkald. Hvis du har konfigureret alarmen, viser det også alarmikonet.

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

Smartphone Brugervejledning

Smartphone Brugervejledning Smartphone Brugervejledning www.htc.com 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile smartphone! Læs inden du fortsætter. TELEFONEN ER IKKE HELT OPLADT NÅR DU TAGER DEN UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN

Læs mere

Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com

Pocket PC Phone. Hurtigstartmanual. www.htc.com Pocket PC Phone Hurtigstartmanual www.htc.com 2 Indhold 1. Hvad indeholder æsken?...3 2. Pocket PC Phone...4 3. Klargøring...8 4. Foretagelse af et opkald... 12 5. Synkronisering af Outlook-oplysninger...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual

PC Phone. Pocket. Hurtigstartmanual PC Phone Pocket Q.1 Hvad indeholder æsken? Q.2 Klargøring af enheden Q.3 Foretagelse af et opkald Q.4 Synkronisering af Outlook-oplysninger Q.5 Konfiguration af en e-mail-konto Q.6 Afsendelse af en meddelelse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere