Introduktion til systemydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til systemydelser"

Transkript

1 Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning Systemydelser Reservetyper Manuelle reserver Indkøb af manuel reserve Regulerkraftmarkedet Særlige reserver i Vestdanmark Primære reserver Sekundær reserve (LFC) Særlige reserver i Østdanmark Frekvensstyret Normaldriftsreserve (FNR) Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve (FDR) Systembærende egenskaber... 9 Dok , Sag 13/208 1/9

2 1. Indledning Dette notat beskriver de systemydelser, der anvendes for at opretholde systembalancen i Danmark. Over de følgende afsnit introduceres til ydelserne, deres karakteristika og aktiveringsmåde. For de til enhver tid eksisterende regler for systemydelser henvises til Energinet.dk s Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser og markedsforskrift C2. 2. Systemydelser I de aktørplaner, der indsendes efter day-ahead auktionens afslutning, stemmer produktion, forbrug og handel altid overens det vil sige at der formelt set er balance i systemet i det kommende driftsdøgn. Frem til driftstimen opstår dog ofte nye ubalancer, eksempelvis på grund af usikkerheder i prognoserne for vindmølleproduktion eller i forbrugsprognoserne. Stemmer forbrug og produktion ikke overens, påvirkes frekvensen i elsystemet, hvilket i sidste ende kan føre til et systemsammenbrud og ufrivillig afkobling af forbrugere. Aktørerne kan i vid udstrækning inddække ubalancer gennem handel i intraday markedet. Såfremt det ikke sker skal systemoperatøren være i stand til kontinuerligt at opretholde forholdet mellem forbrug og produktion af el i driftstimen for sikre stabiliteten i elsystemet. Til det formål køber Energinet.dk er række særlige produkter det, der kaldes systemydelser. Systemydelser er et samlebegreb for de produktions- og forbrugsreduktionsressourcer, som står til rådighed i driftstimen, og som aktiveres automatisk eller på anmodning fra den systemansvarlige aktør. Porteføljen af systemydelser er stor og brugen af dem er relativt kompleks. Formålet med deres brug er heldigvis klart; at opretholde balancen i elmarkedet og den overordnede stabilitet i elsystemet. Der er store forskelle på behovet for systemydelser. I princippet kan elsystemet nøjes med én enkelt hurtigt-reagerende systemydelse, eksempelvis ved at lade en stor gasturbine balancere produktionen kontinuerligt. De fleste elsystemer kan dog med fordel have en bredere portefølje af systemydelser, både for at øge fleksibiliteten og for at holde omkostningerne til balancering nede. Eksempelvis medfører den høje andel af fluktuerende vindproduktion i Vestdanmark et stort behov for balancering. Som følge heraf, og på grund af administrativt fastsatte regler og tekniske forskelle i produktionssammensætningen i det nordiske og kontinentaleuropæiske synkronområder, anvendes forskellige systemydelser i Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2). Systemydelserne leveres af elmarkedets aktører og skal kunne aktiveres i løbet af den enkelte driftstime. Fordi aktiveringsvarslet ved systemydelser er kortere end i de tidligere markeder, er energien i reglen dyrere end i day-ahead og intraday markederne. I modsætning til day-ahead og intraday markederne kompenseres aktørerne typisk ad to veje ved handlen med systemydelser; gennem en rådighedsbetaling for at reservere en given kapacitet og en aktiveringsbetaling for at levere ydelsen til nettet. Bortset fra regulerkraft, der handles på Nordic Operational Information System (NOIS), indkøbes systemydelserne gennem bilaterale aftaler mellem Energinet.dk og en markedsaktør - ofte via auktioner eller andre markedmekanismer. Dok , Sag 13/208 2/9

3 2.1 Reservetyper Leveringen af langt størstedelen af systemydelserne sikres af forskellig former for reserver. Reserverne indkøbes gennem aftaler mellem Energinet.dk og en produktions- eller forbrugsbalanceansvarlig aktør om at stille kapacitet til rådighed i en fastdefineret periode. Energinet.dk indkøber flere forskellige reservetyper, hvoraf særligt fem er værd at fremhæve. Det drejer sig om indkøb af manuelle reserver i både Øst- og Vestdanmark, samt indkøb af primære og sekundære reserver i Vestdanmark og to frekvensstyrede reserver i Østdanmark. Kravene til systemydelsesprodukterne er nærmere defineret Energinet.dk s Systemydelser til levering i Danmark - Udbudsbetingelser, der refererer til ENTSO-E CE Operations Handbook (Vestdanmark) samt Nordel Systemdriftaftalen (Østdanmark). I nedenstående tabel er reserverne klassificeret efter funktion og i henhold til nordiske og kontinentaleuropæiske (ENTSO-E) terminologi. Tabel 2.1. Oversigt over reservetyper i Danmark Funktion Terminologi ENTSO-E Vestdanmark Østdanmark Frekvensstabilisering (Primær reserve) Frequency Containment Reserves (FCR) Primær reserve Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve (FDR) Frekvensstyret normaldriftsreserve (FNR) Frekvensgenopretning (Sekundær reserve) Balanceudligning (tertiær reserve) Frequency Restoration Reserves (afrr) Frequency Restoration Reserves (mfrr) Replacement Reserves (RR) Load Frequency Control (LFC) Manuel reserve - Manuel reserve - - Omkostningerne ved at reservere og aktivere de forskellige systemydelser er meget forskellige - i hovedreglen stiger omkostningerne i takt med at aktiveringstiden reduceres. De primære reserver, som kan aktiveres meget hurtigt, er altså væsentligt dyrere end de manuelle reserver ved såvel reservation som aktivering. Derfor bygger det danske system på at man hurtigst muligt erstatter de dyre, automatiske stabiliseringsmekanismer med aktivering af de manuelle reserver på regulerkraftmarkedet. Som det fremgår af nedenstående tabel udgør billige, manuelle reserver langt hovedparten af Energinet.dks indkøbte reservekapacitet. Tabel 2.2. Indkøbt reservekapacitet 2012 Funktion Indkøb Vestdanmark Østdanmark Frekvensstabilisering (Primær reserve) Frekvensgenopretning (Sekundær reserve) Balanceudligning (tertiær reserve) Primær reserve +/- 27 MW LFC +/- 90 MW Manuel reserve MW 1 Yderligere 75 MW på Kontiskan, 50 MW på KONTEK og 18 MW på Storebælt) FDR +/- 23 MW (SE: +/- 230 MW) FNR + 33 MW 1 (SE: MW) - Manuel reserve MW Dok , Sag 13/208 3/9

4 2.2 Manuelle reserver Størstedelen af de danske reserver består af manuelle reserver. Begrebet manuelle reserver dækker over den kapacitet, der efter aftale med Energinet.dk reserveres af aktørerne til manuel balancering af systemet. Aktører, der leverer manuelle reserver, er derfor forpligtet til at indgive bud på aktivering af denne kapacitet på regulerkraftmarkedet. Ved aktivering tager de manuelle reserver over for de dyrere reservetyper, i Vestdanmark de sekundære reserver (LFC) og i Østdanmark den frekvensstyrede normaldriftsreserve og sikrer opretholdelse af balancen over længere perioder med ikke-planlagte udsving i produktion eller forbrug, eksempelvis ved driftsstop på et kraftværk eller pludselige ændringer i vindmøllernes elproduktion. Anlæg skal være i stand til at levere den fulde effekt 15 minutter efter aktivering Indkøb af manuel reserve Energinet.dk indkøber manuelle reserver til at dække både Øst- og Vestdanmark. I Østdanmark har Energinet.dk og DONG Energy indgået en aftale for perioden om indkøb af 600 MW manuel reserve på Kyndby- og Masnedøværket. I Vestdanmark indkøbes i hovedreglen 300 MW manuel reserve på daglige auktioner. I reglen skal de indkøbte reserver kunne dække kapaciteten på det dimensionerende (største) anlæg i henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark. I både Øst- og Vestdanmark gælder det, at Energinet.dk alene køber manuel reserve som opreguleringskapacitet. Auktionerne i Vestdanmark dækker hele det efterfølgende døgn og foregår efter følgende tidsplan: Kl offentliggør Energinet.dk det forventede reservebehov for det efterfølgende driftsdøgn. Kl skal Energinet.dk have modtaget bud på pris/mængde fra aktørerne. Buddene skal være i størrelsesordnen MW og er bindende. Kl informerer Energinet.dk om de indkøbte mængder og priser (kr./mw). Kl offentliggør Energinet.dk rådighedsbetaling og indkøb time for time på hjemmesiden. Alle accepterede bud afregnes efter prisen på det dyreste accepterede bud, altså efter marginalprisen, og alle aktører modtager derfor samme pris per MW, de stiller til rådighed. Energinet.dk vælger i udgangspunktet buddene efter stigende pris, men i nogle tilfælde kan reservekapacitetens geografiske placering dog have indflydelse på valget af bud. Den manuelle reserve kan efterfølgende aktiveres af Energinet.dks KontrolCenter gennem opregulering af produktionen hos leverandører i regulerkraftmarkedet. Dok , Sag 13/208 4/9

5 2.3 Regulerkraftmarkedet Regulerkraft, i europæisk regi kaldet mfrr, anvendes til manuelt at opretholde balancen (og dermed frekvensen) i det samlede elsystem og handles på det fællesnordiske regulerkraftmarked, Nordic Operational Information System (NOIS). På regulerkraftmarkedet kan aktører indgive bud på op- og nedregulering i driftstimen. Der er to muligheder for deltagelse på markedet. Enten kan aktøren indgå aftale med Energinet.dk om at stå til rådighed med manuelle reserver. Dermed forpligter aktøren sig til at indsende bud på opregulering i en fastdefineret tidsperiode. Det vil sige, at de manuelle reserver skal bydes ind i markedet. Som nævnt i foregående afsnit kompenseres aktøren med en rådighedsbetaling udover energiprisen ved aktivering. Alternativt kan aktøren undlade at stille fast kapacitet til rådighed og i stedet frivilligt afgive regulerkraftbud, når aktøren finder det attraktivt. Regulerkraftbud som følge af en kontrakt om manuelle reserver skal indsendes til NOIS senest kl. 17:00 dagen inden driftsdøgnet. Aktører, der frivilligt byder ind i markedet, kan gøre dette indtil 45 minutter før driftstimen. Buddene skal stilles for de enkelte driftstimer og være på minimum +/-10 MW. I løbet af driftstimen aktiveres op- eller nedreguleringsbud i nødvendigt omfang af KontrolCenteret hos Energinet.dk. Der dannes herefter en marginal timepris (RK-prisen) efter samme principper som i spotmarkedet, hvorved alle aktiverede bud modtager samme afregningspris pr. leveret MW. Regulerkraftprisen er ens i alle de nordiske prisområder, forudsat der ikke er flaskehalse. Ved flaskehalse beregnes i stedet områdepriser ligesom i spotmarkedet. Regulerkraftbud kan aktiveres i mindre end en time, dog er aktørerne garanteret en køretid på minimum 30 minutter. Ved afregning betaler Energinet.dk for den leverede energi, dvs. arealet under leveringskurven på den pågældende time, således at kompensationen stemmer overens med den reelle ydelse. 2.4 Særlige reserver i Vestdanmark Udover de manuelle reserver indkøbes flere typer automatiske reserver i både Øst- og Vestdanmark. De vest-danske reserver er tilpasset det kontinentaleuropæiske synkronområde Primære reserver Primærreserven består af produktions- eller forbrugsenheder, der automatisk reagerer på frekvensændringer i nettet, ved hjælp af frekvensmålere på anlægget. Ved op- eller nedregulering balancerer enhederne udbud og efterspørgsel i nettet, så frekvensen stabiliseres omkring 50 Hz. Populært sagt fine tuner primærreserven frekvensen og skal derfor kunne aktiveres med få sekunders varsel. Kravet til primær reservens samlede størrelse i det kontinentaleuropæiske synkronområde er fastlagt af ENTSO-E. Af den samlede mængde på +/ MW, er hver TSO forpligtet til at levere en mængde baseret på den forholdsmæssige Dok , Sag 13/208 5/9

6 elproduktion i transmissionsområdet. Energinet.dk leverer derfor +/-27 MW, hvilket svarer til den forholdsmæssige elproduktion i Vestdanmark. Den primære reserve skal alene levere effekt indtil de sekundære og manuelle reserver tager over. Leveringshastigheden skal ligge indenfor sekunder og reserven kan forblive aktiv i op til 15 minutter. Aktivering af de primære reserver foregår automatisk ved frekvensafvigelser. Indkøb af primærreserver Indkøbet af primærreserven er opdelt på indkøb af opreguleringskapacitet og nedreguleringskapacitet. Ligesom i day-ahead markedet og markedet for manuelle reserver afholdes der én gang dagligt auktion for det efterfølgende driftsdøgn. Auktionerne er opdelt i seks blokke af hver fire timer. Kl skal Energinet.dk modtage bud for det efterfølgende driftsdøgn. Herefter er buddene bindende. Kl melder Energinet.dk accepteret pris og mængde tilbage til leverandørerne. Alle accepterede bud for op- og nedregulering modtager en rådighedsbetaling svarende til auktionens marginalpris, altså prisen for det dyreste, accepterede bud. Kørsel af primærreserven afregnes som almindelige ubalancer. Fra den 1. juli 2013 integreres de danske og tyske markeder for primærreserver, således at danske aktører får mulighed for at byde ind i det tyske marked, ligesom tyske aktører kan byde ind i det danske Sekundær reserve (LFC) Den sekundære reserve, i europæisk regi kaldet afrr, er en automatisk 15- minutters effektregulering, også kaldet Load Frequency Control (LFC). Reserven er aktiv over stort set hele driftsdøgnet og opfylder tre funktioner. For det første frigør den primærreserven ved at bringe frekvensen tilbage til 50 Hz efter primærreserven indledningsvist har stabiliseret den. For det andet udligner den ubalancer, der er for små for regulerkraftaktivering. For det tredje genoprettes den aftalte balance på udlandsforbindelserne. Aktiveringen af LFC adskiller sig desuden fra de primære reserver ved ikke at udløses direkte af frekvensudsving på de enkelte anlæg. Aktiveringen sker derimod på anledning af et automatisk reguleringssignal udsendt fra Energinet.dk via den balanceansvarlige aktør. Reguleringssignalet fordeles fra den balanceansvarlige aktør til alle de anlæg, der deltager i den automatiske regulering. Den sekundære reserve kan leveres af anlæg, der kører på dellast og af hurtigt startende anlæg og skal i hovedreglen kunne aktiveres indenfor 15 minutter. For at kunne levere ydelsen skal anlæggene have installeret en særlig funktion i kontrolsystemet, der automatisk reagerer på Energinet.dks effektsignal. Dok , Sag 13/208 6/9

7 Reserven reagerer i praksis på ubalancer ved den jysk-tyske grænse og kan genoprette den planlagte balance indenfor 15 minutter, hvorefter de manuelle reserver kan overtage balanceringsopgaven. Indkøb af sekundær reserve I modsætning til primærreserven stiller ENTSO-E ikke krav til størrelsen af den indkøbte reserve, men anbefaler at kapacitet på +/- 90 MW står til rådighed i det vestdanske område. Denne kapacitet indkøbes på månedsbasis. Ved indkøb af sekundær reserve skal Energinet.dk godkende de tekniske egenskaber og den geografiske placering af anlæggene. Herefter kan aktørerne frit byde mængde op pris ind på markedet. Den tilbudte mængde være symmetrisk, hvilket vil sige, at den skal kunne aktiveres som både op- og nedregulering. Energinet.dk vælger herefter de billigste bud og afregner med de udvalgte leverandører efter pay-as-bid princippet. Alle leverandører kompenseres derimod ens for aktiveringen af den sekundære reserve. Opregulering afregnes med DK1 spotmarkedsprisen kr./mwh, hvor mindsteprisen er identisk med regulerkraftprisen for opregulering. Nedregulering afregnes med DK1 spotmarkedsprisen 100 kr. /MWh, hvor den maksimale pris er identisk med regulerkraftprisen for nedregulering. 2.5 Særlige reserver i Østdanmark I Østdanmark anvendes ikke primær og sekundær reserve. I stedet har det nordiske synkronområde to andre ydelser; den frekvensstyrede normaldriftsreserve, som regulerer frekvensen indenfor normaldriftsområdet på 49,9-50,1 Hz, og den frekvensstyrede driftsforstyrrelsesreserve, som stabiliserer frekvensen i nøddriftsområdet under 49,9 Hz Frekvensstyret Normaldriftsreserve (FNR) Den frekvensstyrede normaldriftsreserve (FNR) sikrer at balancen mellem produktion og forbrug løbende opretholdes. På samme vis som den vestdanske primærreserve fintuner FNR frekvensen gennem automatisk aktivering som resultat af frekvensafvigelser indenfor frekvensområde på 49,9-50,1 Hz. I modsætning til den vestdanske primærreserve skal reguleringen kunne opretholdes kontinuerligt over hele driftsdøgnet. Ydelsen anvendes i dette henseende som den langsomme automatiske reserve, LFC, til at stabilisere frekvensen tæt på 50 Hz og over længere perioder. Reguleringen leveres jævnt over ca. 150 sekunder og skal kunne køres symmetrisk det vil sige som både op- og nedregulering. Indkøb af FNR ENTSO-E har fastsat behovet for FNR i hele det nordiske synkronområde til 600 MW, hvoraf Østdanmark skal levere 23 MW. Denne mængde indkøber Energinet.dk i fællesskab med den svenske systemoperatør Svenska Kraftnät på daglige auktioner. Dok , Sag 13/208 7/9

8 Indkøbene sker i en todelt auktionsproces, hvor størstedelen af det samlede behov indkøbes to døgn for driftsdøgnet (D-2), mens den resterende mængde indkøbes dagen før driftsdøgnet (D-1). Aktørerne kan indgive bud på timebasis eller som blokbud med varighed på op til henholdsvis seks timer (D-2) og 3 timer (D-1). Buddene skal være symmetriske. Tidsplanen er som følger: Kl to døgn før driftsdøgnet skal bud til D-2 indmeldes til Energinet.dk. Fra dette tidspunkter er buddene bindende Kl melder Energinet.dk accepteret pris og mængde tilbage til leverandørerne. Kl dagen før driftsdøgnet skal bud til D-1 indmeldes til Energinet.dk. Fra dette tidspunkter er buddene bindende. Kl melder Energinet.dk accepteret pris og mængde tilbage til leverandørerne. Som andre reserver afregnes buddene med en rådighedsbetaling (kr./mw) og en leverancebetaling (kr./mwh). Rådighedsbetalingen for FNR svarer til den pris aktøren har budt (pay-as-bid). Den efterfølgende betaling for aktivering af opreguleringseffekt med FNR svarer til regulerkraftprisen for opregulering. Tilsvarende afregnes nedregulering med FNR med regulerkraftprisen for nedregulering Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve (FDR) Den frekvensstyrede driftsforstyrrelsesreserve (FDR) reagerer i nøddriftsområdet under 49,9 Hz. På denne måde sikrer FDR at udfald i produktionen hurtigt balanceres. FDR er i lighed med den vestdanske primærreserve en hurtig ydelse, hvor 50 procent af effekten skal kunne leveres indenfor 5 sekunder den resterende effekt indenfor yderligere 25 sekunder. Indkøb af FDR Kravet for størrelsen af den samlede FDR-kapacitet i Norden svarer til den største dimensionerende fejl, dvs. udfald på det største anlæg. Ligesom FNR indkøbes denne reserve i samarbejde med Svenska Kraftnät. Det samlede behov i Sverige og DK2 på 450 MW indkøbes via daglige auktioner efter samme mønster som FNR. Af den danske forpligtelse på 160 MW leveres 75 MW på Kontiskan (DK1-SE), 50 MW på Kontek (DK2-DE) og 18 MW på Storebælt (DK1-DK2). Fordi ydelsen kun dækker områder under 49,9 Hz, købes leverancer alene som opreguleringsressourcer. Ligesom ved FNR foregår indkøb af FDR gennem en todelt proces. Størstedelen af det samlede behov indkøbes to døgn for driftsdøgnet (D-2), mens den resterende mængde indkøbes dagen før driftsdøgnet (D-1). Aktørerne kan indgive bud kan indgives på timebasis eller i blokke med varighed på op til seks timer (D-2) og 3 timer (D-1). Kl to døgn før driftsdøgnet skal bud til D-2 indmeldes til Energinet.dk. Fra dette tidspunkter er buddene bindende. Dok , Sag 13/208 8/9

9 Kl melder Energinet.dk accepteret pris og mængde tilbage til leverandørerne. Kl dagen før driftsdøgnet skal bud til D-1 indmeldes til Energinet.dk. Fra dette tidspunkter er buddene bindende. Kl melder Energinet.dk accepteret pris og mængde tilbage til leverandørerne. Som andre reserver afregnes buddene med en rådighedsbetaling (kr./mw) og en leverancebetaling (kr./mwh). Rådighedsbetalingen for FDR svarer til den pris aktøren har budt (pay-as-bid). Energibetalingen for opregulering med FDR afregnes som almindelige ubalancer med regulerkraftprisen. 3. Systembærende egenskaber Udover systemydelserne har Energinet.dk behov for en række mindre tjenester fra producenterne. Disse tjenester kaldes under ét systembærende egenskaber og dækker over produkter, der på forskellig vis sikrer driften af elsystemet og som ikke kan handles som almindelig effekt eller tilvejebringes i reservemarkederne. Det kan være eksempelvis kortslutningseffekt, reaktiv effekt og spændingsregulering. Tjenesterne kan ofte kun leveres af værker af en vis størrelse (over 150 MW) der er direkte tilsluttet transmissionsnettet (>100 kv). Derfor er der krav om, at der altid er 2-3 centrale værker i drift i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. I øjeblikket indkøber Energinet.dk flere synkronkompensatorer, som kan sikre den spændingsstabilisering, der normalt leveres fra de centrale værker. Dok , Sag 13/208 9/9

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Elbilers værdi i elsystemet

Elbilers værdi i elsystemet 19-06-2014 cb/hhl Elbilers værdi i elsystemet Resumé.... 1 Elsystemets systemtjenester... 2 Mængder og priser... 4 Systemtjenester fremadrettet... 5 Estimat af elbilers værdi for elsystemet... 6 I takt

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Analyse af markedet for frekvensstyrede

Analyse af markedet for frekvensstyrede Sekretariatet for Energitilsynet Analyse af markedet for frekvensstyrede reserver i Danmark Oktober 2013 Arbejdspapir 1/2013 Side 1 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af synkronområder

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 3. oktober 2012 Dok. 9855/09 v7, Sag 10/2932 1/47 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1...

Læs mere

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser 1/43 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 30. august 2017 Forfatter: HEP/HEP

Læs mere

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 25. august 25 MJ Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Nogle dyre dage i juni Tirsdag d. 21. juni om morgenen

Læs mere

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i de forskellige elmarkeder Forord Denne bilagsrapport er en del af READY-projektet, hvor storskalastyring af individuelle

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S 22. oktober 2009 - Vindmølleindustrien og Dansk Energi Vind til varme og transport Konference om CO 2 -reduktion i de ikke kvotebelagte sektorer Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013

Aktørmøde - Strategi for systemydelser. Preben Nyeng 18. november 2013 Aktørmøde - Strategi for systemydelser Preben Nyeng 18. november 2013 Indhold 1. Tillæg til strategi for systemydelser 2. Fælles indkøb af primærreserve FCR (DK1) 3. Markedet for sekundære reserver FRR-A

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Udvikling af rammer for regulerkraft

Udvikling af rammer for regulerkraft Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 336 Offentligt Udvikling af rammer for regulerkraft Indpasning af mindre forbrugsenheder og andre mindre enheder i regulerkraftmarkedet Rapport Udgivet

Læs mere

Fremtidens systemydelser

Fremtidens systemydelser Fremtidens systemydelser - en kommentar fra Dansk Energi Ph.d. Stine Grenaa Jensen Dansk Energi Stikord 15 minutter Visioner Barrierer (hvad skal der til?) Hvor er vi om 5 år? Hvad kræver det? Den ideelle

Læs mere

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Forbrug Produktion Fælles balancehåndtering i Norden I Nordel indførte man i september 2002 nye principper for disponeringen

Læs mere

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO Harmoniseret balanceafregning v1.0 5. august 2008 MRP/LRO 1. Intro Dette notat kan betragtes som et baggrundsnotat til præsentationen Harmoniseret balanceafregning på Energinet.dk aktørseminar den 24.6.2008.

Læs mere

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 1 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen 2 Videre proces Udarbejdelse af strategien

Læs mere

Balancemarkedet og balanceafregning

Balancemarkedet og balanceafregning Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Jan. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE HEP MRP/HWA HEP LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE HEP 20082008 MRP

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

Introduktion til elmarkedet

Introduktion til elmarkedet Introduktion til elmarkedet 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Rollerne på elmarkedet... 3 1.4 Balanceansvar og planer... 4 14. april 2016 2.

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen Dagsorden - 10.00 Velkomst - 10.10 Indledning

Læs mere

EDG. Til. 25. maj 2011 JSS/JSS. Energinet.dk's strategi for systemydelser. Dok.nr , Sagsnr. 10/5553 1/32

EDG. Til. 25. maj 2011 JSS/JSS. Energinet.dk's strategi for systemydelser. Dok.nr , Sagsnr. 10/5553 1/32 Til EDG 25. maj 2011 JSS/JSS Energinet.dk's strategi for systemydelser Dok.nr. 35027-11, Sagsnr. 10/5553 1/32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume...3 2. Rammebetingelser...4 2.1 Lovgivningen...

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT København 16. november 2016 Årsmøde i Branchefællesskabet for Intelligent Energi FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - ET PILOTPROJEKT Thomas Elgaard Jensen Direktør, Strategisk forretningsudvikling Energi

Læs mere

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Energinet.dk s analyse af behovet for systembærende enheder 3. Dialog vedrørende ændring af udbudsbetingelser

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A)

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) Til Danske aktører i balancemarkedet Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) 17. juli 2015 EOR/KAC Dok. 13/93066-47 1/8 Indholdsfortegelse 0. Indledning... 3 1. Tekniske betingelser...

Læs mere

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Bemærk: Denne præsentation opsummerer vurderinger, forslag og ideer fra aktørernes gruppedrøftelser.

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Eftersyn af det nordiske regulerkraftmarked. Thomas Elgaard Markedsudvikling, Energinet.dk

Eftersyn af det nordiske regulerkraftmarked. Thomas Elgaard Markedsudvikling, Energinet.dk Eftersyn af det nordiske regulerkraftmarked Thomas Elgaard Markedsudvikling, Energinet.dk 1 Baggrund De nordiske TSOer ønsker et 100.000 km eftersyn af regulerkraftmarkedet - fra markedsvinkel To personer

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1.

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1. Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af nyt marked for afrr kapacitet i Norden 16. februar 2017 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER

FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER Middelfart 30. november 2016 FORBRUGSFLEKSIBILITET I DANMARK - FLEKSIBILITET I VIRKSOMHEDER Mikkel Hauge Jensen Energi Danmark A/S Agenda Elmarkedet og fremtiden IEP / Pilotprojekt Dansk pilot projekt

Læs mere

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 59 Offentligt Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ECOGRID 2.0. Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016

ECOGRID 2.0. Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016 ECOGRID 2.0 Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016 EcoGrid 2.0 er et forsknings- og demonstrationsprojekt støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings-

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer November 2011 Rev. 3 Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE KAC HEP KAC 200720070 LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE KAC MRP 220082008

Læs mere

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 6. november 2015 SKL-HKN-JPE-SCR/SCR Energinet.dk gennemførte en høring af

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 9. oktober 2017 Selskabsopbygning Værker fordelt DK1 og DK2 800 MW og 400 MW B-andelshaver 500 kr. og 4.500 kr. tilmeldingsbidrag Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a Dansk

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

Summer School. Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet. Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk

Summer School. Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet. Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk Summer School Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk Sommerskole - Energifonden 1 Dagsorden Forventet udvikling i elsystem Vindkraft

Læs mere

Styring af elforbrug gennem afbrydelighed. Elfor PSO 2003 Forskning og Udvikling indenfor effektiv. Projektnummer: 335-07 B I R C H & K R O G B O E

Styring af elforbrug gennem afbrydelighed. Elfor PSO 2003 Forskning og Udvikling indenfor effektiv. Projektnummer: 335-07 B I R C H & K R O G B O E B I R C H & K R O G B O E Styring af elforbrug gennem afbrydelighed Elfor PSO 2003 Forskning og Udvikling indenfor effektiv elanvendelse Projektnummer: 335-07 Maj, 2006 Projektet er udarbejdet af: John

Læs mere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbruger. Bilagsrapport

Priselastisk elforbrug hos de større elforbruger. Bilagsrapport Priselastisk elforbrug hos de større elforbruger Bilagsrapport August 2005 Norenergi ApS og Dansk Energi Analyse A/S for Energinet.dk Indholdsfortegnelse Bilag 1. Priselastisk elforbrug økonomisk vurdering...

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Mulighed for regulerkraft fra affaldsforbrændingsanlæg

Mulighed for regulerkraft fra affaldsforbrændingsanlæg Mulighed for regulerkraft fra affaldsforbrændingsanlæg PSO F&U program 2005-2 Styring og regulering: Proj.nr. 6423 TRYK DAMP AFGANG barg HAST. P]F.PUSHER % T FREM NET C TEMP.R.FJV C TEMP.KOND.FJV 1 C M]LER

Læs mere

NC LFC & R Hvad er der i det for jer.

NC LFC & R Hvad er der i det for jer. NC LFC & R Hvad er der i det for jer. 5. Marts 2013 Erik Ørum 5. Marts 2013 40162-13. 1 Elementer I som aktører skal bide mærke i Denne præsentation trækker delelementer op som I opfordres til at være

Læs mere

METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK)

METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK) PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK) 19. maj 2015 Engros & Transmission 14/12336 HGO RESUMÉ 1. I denne

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Referat af aktørmøde. Dagsorden. 1. Velkomst. 2. Markedskobling og den fremtidige kobling til CWE-området. Tid Onsdag, den 16. juni 2010.

Referat af aktørmøde. Dagsorden. 1. Velkomst. 2. Markedskobling og den fremtidige kobling til CWE-området. Tid Onsdag, den 16. juni 2010. Referat af aktørmøde Tid Onsdag, den 16. juni 2010 Sted Quality Hotel Park, Middelfart Deltagere Se deltagerliste i bilag 1 Referent Henning Parbo Dagsorden 1. Velkomst 2. Markedskobling og den fremtidige

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark

Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark 4. september 2014 KTH/ULM/JKL Dok. 14/18250-11 1/24 Indhold 1.... Indledning 4 1.1... Hovedelementer i modellen... 4 1.2... Behov for strategiske

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 1. Indledning... 1 2. Lovmæssige rammer for tariferingen af systemansvarets omkostninger... 1 3. Konklusioner... 3 4. Afslutning...

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding Indholdsfortegnelse Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede... 3 1 Produktionsplanlægning... 4 1.1 Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser... 4

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1

Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller. Dato - Dok.nr. 1 Forsyningssikkerhed- Energinet.dks modeller Dato - Dok.nr. 1 Agenda Energinet.dk s målsætninger for forsyningssikkerhed Modeller til beregning af forsyningssikkerhed Usikkerhed i forhold til forsyningssikkerhed

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 Selskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 har Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker i fællesskab stiftet andelsselskabet

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l ENERGITILSYNET bilag Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 i5. oktober 2ou ENGRO 12/o~s~ /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den

Læs mere

Hvad kan smart forbrug bidrage med? Summer School 2015, Sorø 19. august 2015

Hvad kan smart forbrug bidrage med? Summer School 2015, Sorø 19. august 2015 Hvad kan smart forbrug bidrage med? Summer School 2015, Sorø 19. august 2015 Dagsorden Indledende om ienergi Potentiale for fleksibelt forbrug bygninger, industri mm. Hvor langt er vi i Danmark med at

Læs mere

Højere prisloft i elmarkedet

Højere prisloft i elmarkedet Til Markedsarbejdsgruppen Højere prisloft i elmarkedet Dette notat beskriver formålet med et højere prisloft, principper for at fastlægge prisloft og prisbund samt den videre proces. Energinet.dk vil arbejde

Læs mere

Referat aktørarbejdsgruppemøde

Referat aktørarbejdsgruppemøde Referat aktørarbejdsgruppemøde Tid d. 05.10.16 kl. 10-15 Sted Energinet.dk Deltagere Morten Holmsberg Jacob Skovsby Toft Christian Dahl Winther Henrik Møller Jørgensen Daniel Strandby Madsen Mikkel Vandborg

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere