Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?"

Transkript

1 Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: M: E: 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni 2016, rummer også regler for revisionsudvalgets funktion og herunder nogle nye opgaver. Den nye revisorlov definerer virksomheder af betydning for offentligheden (Public Interest Entities eller PIE) som børsnoterede virksomheder, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. PIE-virksomheder skal etablere et revisionsudvalg, men kan dog som hidtil også vedtage, at revisionsudvalgets opgaver udføres af den samlede bestyrelse. I april 2014 nåede EU-parlamentet og ministerrådet til enighed om EU-kommissionens forslag til reform af lovpligtig revision. Regler for revisionsudvalg er fastsat i EU-direktiv 2014/56/EU (direktivet) og forordning 537/2014 (forordningen). Direktivet er med det netop vedtagne forslag om ændring af revisorloven implementeret i dansk lovgivning. Reglerne træder i kraft med virkning fra 17. juni Krav til fælles EU-regler om revisionsudvalg blev introduceret i direktivet om lovpligtig revision i 2006 og implementeret i dansk lovgivning i Ifølge de gældende regler har børsnoterede virksomheder pligt til at etablere et revisionsudvalg. Finanstilsynet kan desuden fastsætte regler om revisionsudvalg i virksomheder, der er undergivet tilsyn af Finanstilsynet. De gældende regler indeholder desuden bestemmelser om, under hvilke forudsætninger virksomheden kan vælge at lade revisionsudvalgets funktioner udøve af det samlede øverste ledelsesorgan og medlemmernes kvalifikationer. De ændrede regler om revisionsudvalg findes primært i en ændret 31 i revisorloven. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at visse bestemmelser skal findes i forordningen. Væsentligste nyheder er følgende: Kredsen af virksomheder, som er omfattet af bestemmelserne om revisionsudvalg, er udvidet fra børsnoterede til PIE-virksomheder (som til gengæld er indsnævret i forhold den tidligere definition i revisorloven) Medlemmer til revisionsudvalget kan vælges direkte af generalforsamlingen og behøver således ikke være medlemmer af bestyrelsen Flertallet af udvalgets medlemmer, herunder formanden, skal være uafhængige, medmindre udvalget alene udgøres af medlemmer af virksomhedens bestyrelse 2016 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig således intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i artiklen.

2 Revisionsudvalgets opgaver udvides, således at udvalget nu også skal: o o Orientere bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, og herunder regnskabsaflæggelsesprocessen Være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg i overensstemmelse med artikel 16 i forordningen PIE virksomheder underlægges tilsyn. Hvem skal etablere et revisionsudvalg? Med lovændringen gennemføres ændringsdirektivets bestemmelser om, at alle virksomheder af offentlig interesse (PIE-virksomheder) skal etablere et revisionsudvalg. Dette er en udvidelse i forhold til tidligere, hvor kun børsnoterede virksomheder var forpligtet til at etablere et revisionsudvalg. Med den nye definition af PIE-begrebet betyder det, at ud over børsnoterede virksomheder omfattes også pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Børsnoterede virksomheder er i denne sammenhæng defineret som virksomheder, der har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land. Virksomheder kan efter 31, stk. 4 vælge, at revisionsudvalgets opgaver udøves af den samlede bestyrelse. Det forudsætter, at ingen bestyrelsesmedlemmer samtidig er medlem af direktionen, og at mindst ét medlem af bestyrelsen har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. En mindre 1 PIE-virksomhed, hvis formand for bestyrelsen ikke er medlem af direktionen, kan efter 31, stk. 5 vælge at lade revisionsudvalgets funktioner udøve af den samlede bestyrelse. Kravene til mindre virksomheder efter stk. 5 er lempeligere end kravene i stk. 4. Dette skyldes, at der i stk. 5 ikke er forbud mod, at bestyrelsesmedlemmer samtidig må indgå i direktionen, og at der ikke stilles krav om, at mindst ét bestyrelsesmedlem skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. PIE-virksomheder, hvor revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse, jf. undtagelsesbestemmelserne i 31, stk. 4 og 5, skal oplyse herom i årsrapporten. Revisorlovens 31, stk. 7 indeholder en række undtagelser til kravet om at etablere revisionsudvalg eller lade den samlede bestyrelse varetage revisionsudvalgets opgaver. Det drejer sig om følgende virksomheder: PIE-virksomheder som er udtaget fra krav om revisionsudvalg Dattervirksomheder, hvis modervirksomheden er omfattet af kravene om etablering af revisionsudvalg 1 Dette kræver, at virksomheden i de foregående tre kalenderår havde en gennemsnitlig markedsværdi på under 100 mio. EUR baseret på kursværdien ved årets udgang, eller virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 1) et antal heltidsbeskæftigede på 250 medarbejdere 2) en balance på 43 mio. EUR og 3) en nettoomsætning i regnskabsåret på 50 mio. EUR. 2

3 Investeringsforeninger Alternative investeringsfonde Virksomheder, hvis eneste formål er at udstede værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver Pengeinstitutter og realkreditinstitutter, hvis ejerandele ikke er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land 2 Bemærk, at en dattervirksomhed således er undtaget, hvis modervirksomheden er omfattet af krav om etablering af revisionsudvalg. Er modervirksomheden placeret uden for EU/EØS, er det et krav, at der er etableret et organ svarende til et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets sammensætning Udvalget udgøres af medlemmer af virksomhedens bestyrelse eller som noget nyt af personer, der er valgt på virksomhedens generalforsamling som medlem af udvalget. En person, der af generalforsamlingen er valgt til at være medlem af revisionsudvalget, er under udførelse af sit hverv omfattet af samme regulering som et medlem af revisionsudvalget, der tillige er medlem af virksomhedens bestyrelse. Flertallet af udvalgets medlemmer, herunder formanden, skal være uafhængige, medmindre udvalget alene udgøres af medlemmer af virksomhedens bestyrelse. Der er tale om en ændring sammenlignet med den nuværende bestemmelse, hvorefter blot ét medlem skal være uafhængigt, men samtidig have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Med hensyn til begrebet uafhængighed skal dette forstås som hidtil. Der kan således tages udgangspunkt i EU-Kommissionens henstilling (2005/162/EF). Ifølge denne EU-henstilling betragtes pågældende fx ikke som uafhængig, hvis pågældende: er eller inden for de seneste fem år har været direktør eller ledende medarbejder i selskabet eller et associeret selskab er direktør i et selskab, hvor der er krydsende bestyrelsesrepræsentation med selskabet har modtaget større vederlag fra selskabet eller et associeret selskab i anden egenskab end som menigt bestyrelsesmedlem repræsenterer en kontrollerende aktionærs interesser er i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængige er eller inden for de seneste tre år har været ansat eller partner hos ekstern revisor 2 I tilfælde af obligationsudstedelse optaget til handel på et reguleret marked, forudsat at den samlede nominelle værdi af sådanne obligationer er på under 100 mio. EUR, og at de nævnte virksomheder ikke har offentliggjort noget prospekt i henhold til Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. 3

4 inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (partner, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet eller et associeret selskab. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er som ansatte i virksomheden ikke uafhængige og kan derfor ikke kvalificere sig som uafhængigt medlem af revisionsudvalget. Mindst et medlem skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Udvalgets medlemmer skal samlet set have kompetencer af relevans for virksomhedens sektor. Kvalifikationerne i udvalget skal i øvrigt være tilstrækkelige til, at der i revisionsudvalget kan foretages en selvstændig vurdering af, om virksomhedens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til virksomhedens størrelse og kompleksitet. Endvidere skal kvalifikationerne være tilstrækkelige til at kunne vurdere den eksterne revisions uafhængighed. Revisionsudvalgets opgaver Revisionsudvalgets opgaver skal i det mindste bestå af følgende: Orientere bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision og herunder regnskabsaflæggelsesprocessen Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten Overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til regnskabsaflæggelsen i virksomheden uden at krænke dens uafhængighed Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. og tage hensyn til resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden Kontrollere og overvåge revisors uafhængighed i relation til omfang og ydelser Være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg i overensstemmelse med artikel 16 i forordningen. Opgaverne nævnt under første og sidste punkt er nye, mens der er sket præcisering af andre opgaver. Revisionsudvalgets opgaver i relation til valg af revisor De nye rammer for revisionsudvalgets opgaver i relation til valg af revisionsfirma fremgår af artikel 16(3) i forordningen, som fastsætter følgende proces: Indstilling til bestyrelsen om valg af revisionsfirma Revisionsudvalget afgiver en indstilling til bestyrelsen. Medmindre det drejer sig om forlængelse af revisionsaftalen, skal indstillingen begrundes og indeholde mindst to valgmuligheder til revisionsopgaven, og revisionsudvalget skal med en begrundelse angive sin præference for én af dem. Revisionsudvalget angiver i indstillingen, at det ikke er blevet påvirket af tredjepart eller af aftaler med tredjeparter. 4

5 Udvælgelsesprocedure Medmindre det drejer sig om forlængelse af en revisionsopgave, skal revisionsudvalgets indstilling udarbejdes efter en udvælgelsesprocedure tilrettelagt i overensstemmelse med følgende kriterier: Den reviderede virksomhed er berettiget til at invitere ethvert revisionsfirma til at afgive bud, forudsat revisionsfirmaet ikke er omfattet af tvungen firmarotation, og forudsat at udbudsproceduren ikke udelukker deltagelsen af revisionsfirmaer med en omsætning på under 15 % af det samlede revisionshonorar fra PIE-virksomheder i det foregående kalenderår Den reviderede virksomhed udarbejder udbudsmateriale, som tydeligt skal beskrive den reviderede virksomheds forretning. Udbudsmaterialet skal bl.a. indeholde gennemsigtige og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier, som den reviderede virksomhed skal bruge til at evaluere revisionsfirmaernes tilbud Den reviderede virksomhed er berettiget til at fastlægge proceduren og kan forhandle direkte med interesserede bydende i forbindelse med proceduren Hvis der er lovgivningsmæssige krav om revisionsfirmaets overholdelse af visse kvalitetsstandarder, skal disse standarder fremgå af udbudsmaterialet Den reviderede virksomhed vurderer tilbuddene fra revisionsfirmaer i overensstemmelse med de fastsatte kriterier i udbudsmaterialet. Virksomheden udarbejder en rapport om konklusionerne, som skal godkendes af revisionsudvalget. Den reviderede virksomhed og revisionsudvalget skal tage højde for resultater eller konklusioner i offentliggjorte rapporter om gennemførelse af tilsyn af de bydende revisionsfirmaer Den reviderede virksomhed skal på anmodning kunne dokumentere over for Erhvervsstyrelsen, at udvælgelsesproceduren blev udført på en rimelig måde. Revisionsudvalget er ansvarlig for udvælgelsesproceduren. PIE-virksomheden, som opfylder visse størrelseskriterier 3, er ikke omfattet af ovenstående krav til udvælgelsesprocedure. Forslag til generalforsamlingen Bestyrelsens forslag til valg af revisor på generalforsamlingen skal omfatte indstillingen fra revisionsudvalget med angivelse af præferencen. Hvis forslaget afviger fra revisionsudvalgets præference, skal begrundelsen herfor angives. Bestyrelsen kan ikke foreslå revisionsfirmaer, som ikke har været omfattet af udvælgelsesproceduren. Aftaler om begrænsning i valg af revisionsfirma Enhver aftale, der begrænser generalforsamlingens valg af revisor, fx i form af krav om valg af et Big 4 revisionsfirma til udførelse af den lovpligtige revision, er ugyldig. Virksomheden skal underrette de relevante myndigheder om forsøg på at gøre en sådan aftale gældende. 3 Virksomheden i de foregående tre kalenderår havde en gennemsnitlig markedsværdi på under 100 mio. EUR baseret på kursværdien ved årets udgang eller virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 1) et antal heltidsbeskæftigede på 250 medarbejdere 2) en balance på 43 mio. EUR og 3) en nettoomsætning i regnskabsåret på 50 mio. EUR. 5

6 Ikrafttræden af udvælgelsesprocedure i henhold til artikel 16(3) Ved valg af revisionsfirma efter udløbet af 10-års perioden for firmarotation efter lovens ikrafttræden, skal proceduren i artikel 16(3) følges. Sker valget af ny revisor imidlertid inden udløbet af denne periode, skal proceduren ikke nødvendigvis følges. Hvis et revisionsfirma er valgt til at udføre revisionen af et kalenderårsregnskab for fx 2009, så udløber 10-års perioden ved udgangen af 2018, således at der skal gennemføres en udbuds- og valgproces som beskrevet i artikel 16(3) med henblik på valg af revisionsfirma til at udføre revisionen i Hvis den samme virksomhed gennemfører en valgproces i 2016, er det inden 10-års periodens udløb, og dermed skal proceduren i artikel 16(3) ikke nødvendigvis følges. Hvis samme firma, som har varetaget revisionen siden 2009, vælges igen, skal der gennemføres valgprocedure, som beskrevet i artikel 16(3) vedr Hvis et nyt firma vælges, starter en ny 10-års periode. PIE-virksomheder underlægges tilsyn Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder. Herudover er Erhvervsstyrelsen som noget nyt ansvarlig for tilsynet med, at medlemmer af bestyrelse, direktion eller revisionsudvalg i en PIE-virksomhed overholder de pligter, der følger af revisorloven, forordningen og bestemmelser om valg og afsættelse af revisor/revisionsvirksomhed. Forpligtelserne kan for eksempel være efter revisorlovens 31 om etablering af et revisionsudvalg (etablering, sammensætning, udførelse af opgaver). Forpligtelser efter forordningen omfatter forhold vedrørende: revisionsudvalgets manglende godkendelse af revisors levering af tilladte ikkerevisionsydelser (artikel 5) manglende udbud ved valg af revisor (artikel 16) manglende rotation af revisionsvirksomhed (artikel 17) eller rapportering vedrørende en tredjeparts forsøg på at håndhæve aftaler, der begrænser valg af revisor i en virksomhed af offentlig interesse (artikel 16). Til brug for udøvelsen af tilsynet kan styrelsen indhente nødvendige oplysninger hos PIE-virksomhederne. 6

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love 1) (Gennemførelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S

M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

VEJLEDNING OM LEDELSESUDVALG

VEJLEDNING OM LEDELSESUDVALG VEJLEDNING OM LEDELSESUDVALG Vejledning om ledelsesudvalg, opdateret 29. august 2018 Anbefalinger for god Selskabsledelse, november 2017 INDHOLD 1. LEDELSESUDVALG (KOMITÉER)... 3 2. VEDERLAGSUDVALG (ANBEFALING

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016 Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Vejledning om revisionsudvalg

Vejledning om revisionsudvalg Version 1.0 Februar 2018 1 Vejledning om revisionsudvalg 1 Sag 2017-7987 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Etablering af revisionsudvalg... 5 2.1. Selvstændigt revisionsudvalg... 5 2.2. Bestyrelsens

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: December 2016 1 1. Indledning Det følger af Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (LBK nr. 1167 af 09/09/2016),

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Generalforsamling 10. marts 2009

Generalforsamling 10. marts 2009 Generalforsamling 10. marts 2009 Dagsorden DiBa afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19.00 i Næstved Hallerne, Rolighedsvej 20, Næstved med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret. Fonden til Bevarelse af Anne Justs Have. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør Forslag til ny revisorlov v/ Victor Kjær Vicedirektør Lovforslaget udtryk for balanceret tilgang Minimumsimplementering, men stadig nye krav til revisor og ledelse Bredt anvendelsesområde Lempede krav

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

CHARTER FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 REVISIONS- OG RISIKOUDVALGETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DELTAGELSE

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets regnskabsproces

Læs mere

Vejledning om revisionsudvalg

Vejledning om revisionsudvalg Version 1.1 Maj 2018 1 Slettet: 0 Slettet: Februar Vejledning om revisionsudvalg 1 Sag 2017-7987 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Etablering af revisionsudvalg... 5 2.1. Selvstændigt revisionsudvalg...

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Vejledning om revisionsudvalg

Vejledning om revisionsudvalg Version 1.1 Maj 2018 1 Vejledning om revisionsudvalg 1 Sag 2017-7987 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Etablering af revisionsudvalg... 5 2.1. Selvstændigt revisionsudvalg... 5 2.2. Bestyrelsens

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lars Clemmen Christensen Pr. email: lcc@ftnet.dk 1. november 2013 Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse er for god fondsledelse Bevica Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse og følger alle anbefalingerne. Anbefaling 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013

Gennemsigtighedsrapport 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Revideret udkast 24. november 2014 Advokat J.nr. 295540 VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 HEMPEL FONDEN Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Bilag til Vejledning om revisionsudvalg

Bilag til Vejledning om revisionsudvalg Version 1.1 Maj 2018 1 Bilag til Vejledning om revisionsudvalg 1 Sag 2017-7987 Indholdsfortegnelse B.1. Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder... 3 B.2. Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 God selskabsledelse, bestyrelsesarbejde og revisors rolle Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

Bilag til Vejledning om revisionsudvalg

Bilag til Vejledning om revisionsudvalg Version 1.1 Maj 2018 1 Slettet: 0 Slettet: Februar Bilag til Vejledning om revisionsudvalg 1 Sag 2017-7987 Indholdsfortegnelse B.1. Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder... 3

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

FONDEN DBK Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2017

FONDEN DBK  Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse  2017 Bilag 2.1 FONDEN DBK Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2017 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf.

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Fonden Fiskens Hus

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Fonden Fiskens Hus Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Fonden Fiskens Hus Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. IEF Fonden 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. IEF Fonden 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. IEF Fonden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Bilag til Vejledning om revisionsudvalg

Bilag til Vejledning om revisionsudvalg Version 1.0 Februar 2018 1 Bilag til Vejledning om revisionsudvalg 1 Sag 2017-7987 Indholdsfortegnelse B.1. Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder... 3 B.2. Revisionskvalitet...

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

FONDEN DBK. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

FONDEN DBK. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. FONDEN DBK Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 2016 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar. 4.1. Overordnede opgaver og ansvar

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar. 4.1. Overordnede opgaver og ansvar 4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar 4.1. Overordnede opgaver og ansvar 4.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt fastlægger selskabets overordnede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Fremsat den [ ] 2016 af erhvervs- og vækstminister [ ] Udkast til Forslag til Lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love (gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Nomineringsudvalget

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret

2. Bestyrelsens beretning om Andelskassens virke i regnskabsåret INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL Bestyrelsen for Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol ( Andelskassen ), CVR-nr. 79 39 96 12, indkalder herved

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner BEK nr 1451 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10121-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende jf. Revisorlovens 31, stk. 2: a. at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, b. at overvåge, om virksomhedens interne

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder BEK nr 1535 af 09/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-12832 Senere ændringer

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Forsikringsselskabet Danica, skadesforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget Forsikringsselskabet Danica, skadesforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Forsikringsselskabet Danica, skadesforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr. 250206341 2 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 Kommissoriet fastsætter Revisionsudvalgets opgaver

Læs mere

Komitéen for God Fondsledelse har i december 2014 offentliggjort en række anbefalinger for god fondsledelse, der er gengivet nedenfor.

Komitéen for God Fondsledelse har i december 2014 offentliggjort en række anbefalinger for god fondsledelse, der er gengivet nedenfor. Komitéen for God Fondsledelse har i december 2014 offentliggjort en række anbefalinger for god fondsledelse, der er gengivet nedenfor. Bestyrelsen for Claus Sørensens Fond har i overensstemmelse med reglen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2016

FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2016 FONDEN BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER ÅRSRAPPORT 2016 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Per Aarsleff Holding A/S - Revisionsudvalg

Per Aarsleff Holding A/S - Revisionsudvalg 1/2 Per Aarsleff Holding A/S - Revisionsudvalg Kommissorium Revisionsudvalget er nedsat af - og blandt bestyrelsen. Dets opgaver er i henhold til revisorlovens 31: 1. At underrette det samlede øverste

Læs mere