Afstivninger Version 2 Gældende til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014"

Transkript

1 Afstivninger Version 2 Gældende til

2 Metodehæfte USAR Afstivninger Forfatter: Jesper Rossen, Nikolas Hove, Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto: CUD Foto: CUD Opsætning: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse Datavej Birkerød Telefon: Telefax:

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Taktik 4 Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr 4 Tilgang til afstivnings opgave. 4 Signaler 7 Vurdering af bygningens og omgivelsernes tilstand 7 Vægge 8 Toppen 9 Bunden 9 Organisering af skadestedet 10 Organisering af URV I forbindelse med afstivninger. 11 Benævnelser på Afstivningens dele. 12 Afstivninger i praksis 13 Generelle regler 13 Regler for Paratech afstivninger 13 Standard Sømmønstre 15 Smig på skråtømmer 45 grader. 16 Forstærkning 17 Afstivningsmetoder 20 Dobbelt skråafstivning 20 Enkelt og Dobbelt T-søjle 21 STANDARD MÅL PÅ OVER OG UNDELIGGER: 90 CM 21 N-benet søjleafstivning 22 Klasse 3 søjle afstivning 23 Vinkelret afstivning af hældende dæk 24 Friktions afstivning af hældende dæk 25 N-benet vandret afstivning 26 Flyvende Skråafstivning 27 3

4 Taktik Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr Sikkerhed for det indsatte personale er det vigtigste forhold at tage i betragtning når en indsats skal planlægges. Således er det vigtigt at arbejdet foregår så sikkert som muligt. Al mandskab skal være udstyret med personlige værnemidler (PBU, Personlig Beskyttelses Udstyr), og arbejdet skal følge de anvisninger som arbejdstilsynet udgiver, samt i de tilfælde hvor der foreligger branchevejledninger bør disse også følges 1. Anvisningerne bygger som hovedregel på arbejde som kan planlægges, og da de fleste opgaver med afstivning af bygninger for indsatspersonel ikke er planlagte, men et resultat af en påvirkning af en bygningskonstruktion udover hvad konstruktionen kan bære skal der udvises ekstra opmærksomhed på sikkerheden. Det personlige sikkerhedsudstyr er hjelm, sikkerhedsstøvler, arbejdshandsker, sikkerhedsbriller, øre værnemidler, knæ og evt. albuebeskytter og passende let arbejdstøj afhængigt af vejrlig. Tilgang til afstivnings opgave. Afstivning er en generel term, der anvendes til overordnet at beskrive, hvordan ustabile bygningskonstruktion eller dele af strukturer kan stabiliseres eller sikres. Afstivning er processen som skal forhindre pludselige flytning eller bevægelse af genstande, som er for store til at blive fjernet og som kan udgøre en trussel for tilskadekomne og/eller indsatsmandskabet. Det er vigtigt at understrege, at afstivning af en sammenstyrtningstruet konstruktion er den tredje og absolutte mindst ønskeværdige indsats. Derfor bør der forud for iværksættelsen af en redningsindsats med afstivninger bør det undersøges om der er andre muligheder, både af hensyn til for mandskabet sikkerhed under arbejdet med afstivningsarbejdet og fordi en afstivningsindsats er mandskabs- og tidskrævende. Man arbejder udfra den engelske remse ARSM: Avoid It, Remove It, Shore it, Monitor it. Eller på dansk UFAO: Undgå det, Fjern det, Afstiv det, Overvåg det: 1 Branchevejledningerne kan findes inden for byggeriet, f.eks. når der arbejders med forskallingsstøtter (soldater) og elementstøtter. (se 4

5 Undgå det: Den sikreste måde, at yde en indsats mod sammenstyrtningstruede konstruktioner er at undgå dem helt. Det er selvfølgelig ikke er en løsning, hvis der er risiko for, at der i bygningen befinder sig personer der skal redes ud. For at hindre adgang afspærres det farlige område og hvis der kan suppleres med fast vagt bør dette foretrækkes. Herefter skal den videre indsats planlægges så indsatsmandskab ikke kommer ind i fareområdet for sammenstyrtninger. Hvis bygningen eller dele af den er meget høj, kan det betyde at andre bygninger er inden for sikkerhedsafstanden, og derfor skal evakueres. Fjern det: Kan en afspærring ikke gøre indsatsstedet sikkert for indsatsmandskabet kan de farlige dele af konstruktionen fjernes på en sikker måde, før der arbejdes i området er dette næste skridt i sikring af skadestedet. For eksempel, hvis en skorstenen er knækket eller understøtningen er bortbrændt, kan man kontrolleret nedrive den inden den videre brandslukning. Nedrivning er mere effektiv end understøtning. Dele af vægge kan fjernes forsigtigt ved håndkraft og ved hjælp af udskydningsstigen, redningskran eller redningskøretøjer. Ved større konstruktioner eller bygninger kan tilkaldelse af en kran eller andet entreprenørmateriel være den bedste løsning. Efter fjernelse af bygningsdele skal det vurderes om dette har gjort andre dele af bygningen ustabile. Fjernelse af bygningsdele kan også betyde at fareområdet bliver reduceret og derved om den forsatte indsats kan foretages på en sikker måde. Afstiv det: Er det ikke muligt at afspærre eller fjerne de farlige bygningsdele kan en indsats med konstruktion af afstivningssystemer være en løsning. Den resterende del af dette emnehæfte koncentrerer sig om dette alternativ. Et afstivningssystem skal konstrueres så det indsamler belastningen over et større område, overfører det, og derefter distribuerer belastningen til et område som kan optage den store vægt. Afstivninger kan findes som lodrette, vandrette eller skrå afstivningssystemer. Overvåg det: Uanset om der afspærres, fjernes eller afstives, så skal sikkerheden for indsatsmandskabet altid prioriteres højest. Sikkerheden ved redningsarbejde hvor der arbejdes i nærheden af svækkede konstruktioner, forstærkes ved at afsætte en eller flere personer som sikkerhedsmand til at overvåge og advare indsatsmandskabet hvis en sammenstyrtning sker. Sikkerhedsmanden bør være tydeligt 5

6 markeret og råde over et redskab som med sikkerhed kan høres på hele skadestedet f.eks. trykluftshorn, fløjte eller ligene. I helt særlige tilfælde hvor en nødflytning er nødvendig og skønnes forsvarlig at foretage er det særligt vigtigt at overvåge den svækkede konstruktion. Dette bør i aller højeste grad være en undtagelsessituation. Figur 1 Sikkerhedsmand placeret så den ustabile konstruktion kan overvåges. Sikkerhedsmanden har et trykluftshorn så at han hurtigt kan advarer det øvrige indsatspersonale og de skal søge i sikkerhed. Det kan være svært for en sikkerhedsmand at vurdere om den beskadiget konstruktion bevæger sig og derved give signal om at fareområdet skal evakueres. Det er derfor vigtigt, at give sikkerhedsmanden nogle retningslinjer eller nogle hjælpemidler til at foretage denne vurdering. Man kan give sikkerhedsmanden nogle fikspunkter at kigge efter, f.eks. kan det være parallelle streger lavet af kridt eller spray over revner, fastmontere vaterpas på konstruktionen, eller andre metoder som gør det muligt at vurdere en bevægelse af konstruktionen. Der er også mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler som lasermåler eller andet måleudstyr til denne opgave. Uanset hvilken retningslinjer eller hjælpemidler der stilles til rådighed for sikkerhedsmanden, kræver dette arbejde en høj koncentration og sikkerhedsmanden skal løbende gennem hele indsatsen udskiftes. Sikkerheden for mandskabet der arbejder inden for fareområdet må ikke undervurderes eller tilsidesættes uden meget tungtvejende grunde. 6

7 Signaler Under arbejdet på skadestedet skal man gøre brug af standardsignaler som beskrevet i INSARAG guidelines. Signalerne bruges når man skal stoppe arbejdet, genoptage arbejdet eller evakuerer et område. Da INSARAG guidelines er anderkendt både nationalt og internationalt vil alle på skadestedet kunne rette sig efter disse signaler. Signalerne er følgende: Stop alt arbejde/stilhed Et meget langt (3 sekunder) Genoptag arbejde Et kort herefter langt (1 sekund herefter 2 sekunder) Evakuer området Tre korte (3 x 1 sekund) Vurdering af bygningens og omgivelsernes tilstand Når det er besluttet at en sammenstyrtningstruende konstruktion skal afstives, er det vigtigt at bygningens tilstand bliver undersøgt grundigt. Man skal være opmærksom på, at man ikke kun vurdere de 4 sider af bygningskonstruktionen, men også vurdere toppen, og bunden af konstruktionen, altså tagkonstruktion eller overliggende etageadskillelser og fundament, eller underliggende etageadskillelser. Ved at se på alle seks sider af konstruktionen vil man kunne identificere særlige faremomenter ud over den sammenstyrtede konstruktion, som sekundært beskadigede konstruktionsdele og løsthældendebygningsdele som kræver særlig opmærksomhed mv. En mangelfuld vurdering af bygningens tilstand kan resultere i at sekundære sammenstyrtninger påvirker det opbyggede eller planlagte afstivningssystem negativt så det bryder sammen. Sidst men ikke mindst skal man også vurdere omgivelserne således man har et overblik over nedfaldsfare fra andre omkringliggende bygninger, samt særligefare udgjort af skader på jorden omkring bygningen: brud på gasledning, ødelagt fundamenter osv. Der er således tale om en 8-sidet tilgang til vurdering af arbejdsstedet i en prioriteret rækkefølge: - Toppen - Bunden - De fire sider - Nedfaldsfarer fra andre bygningsstrukturer. - Særligefare i omkringligende område. 7

8 For at danne og fastholde et godt overblik over bygningen er det vigtigt at der laves en skitse over bygningen, og at der herpå tydeligt angives hvilken dele der er bærende og hvilken der er beskadigede. Vægge Bygningskonstruktioner er opdelt i primære og sekundære bygningsdele. Primære bygningsdele er det system af bærende (tyngdebelastning) og stabiliserende (vandret belastning) bygningsdele. Figur 2 Principskitse af en bygningskonstruktion I en konstruktion hvor f.eks. de tværgående stabiliserende vægge er svært beskadiget, vil betyde at en bærende væg vil kunne styrte sammen, med mindre at man genetablerer styrken i de tværgående vægge, eller afstiver den bærende væg og derfor erstatter de tværgående vægge. I visse tilfælde kan bygningsdele godt være både bærende og stabiliserende og vil kræve særlig opmærksomhed ved planlægning af afstivningssystemet. En bygningskonstruktions styrke er beregnet ud fra 3 laster: Egen last Nyttelast Naturlast. For at sikre, at bygningen har en vis sikkerhed er der bygningsreglementerne indkalkuleret en sikkerhedsmargin på 30 % for at imødekomme unøjagtigheder ved beregning af nyttelast og naturlasten. Klimaforandringer betyder at storme, snefald og regnskyl er blevet kraftigere og forekommer hyppigere. Det forøger naturlast på bygninger og derfor gældende normer for naturlast tilpasset disse ændringer. I Danmark er der derfor en række bygninger som er 8

9 konstrueret før tilpasningen af normen for naturlast der kan risikere at være under dimensioneret i forhold til de forandrede forhold, men større risiko for sammenstyrtning af konstruktioner til følge 2. Sekundære bygningskonstruktioner er det øvrige i en bygning, og er bygningsdele som ikke er bærende eller stabiliserende. Det kunne f.eks. være vinduer, døre, skillevægge, tagbelægning eller facadebeklædning. Denne form for bygningsdele er til for at sikre huset er tæt eller at bygningen her en hensigtsmæssig opdeling af værelser og rum. Der skal dog forsat tages højde for disse, da fareområdet også skal sikres mod nedfaldende mindre bygningsdele. Toppen Når bygningen vurderes skal vægt og understøtning af top konstruktionen undersøges. Det skal undersøges om der er tale om lette (tagpap eller tegl) eller tunge (beton) top konstruktion. Toppen kan både være tagkonstruktionen og overliggende etageadskillelse. Det kræver minimum en intakt etage at bære en beskadiget let etage. Det kræver minimum to intakte etager at bære en beskadiget tung etage. Vurderingen af om en bygningskonstruktion er tung eller let handler primært om hvilken materialer konstruktionen er udført af, materialerne er tunge når de er af beton, sten eller lignende, og lette når de er af stål eller træ. Bunden Fundamentet i en bygning har til opgave at modtage de kræfter som overføres ned gennem bygningskonstruktionen via de primær bygningsdele, og overfører kræfterne til bæredygtig jord. Ligeså vigtigt som det er at aflaste eventuelle beskadigede primære bygningsdele, er det vigtigt at sikre sig at overfører vægten helt ned i jorden. Der skal her ligges vægt på om fundamentet kan modstå/ overføre vægten fra de skadede bygningsdele og afstivningssystemet uden at blive overbelastet. Dette kan betyde at man skal starte med at bygge afstivningssystemet fra kælderen og op til hvor den egentlige skade er sket. 2 Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark, Regeringen marts 2008, afsnit 3.2 side

10 Organisering af skadestedet Først organiseres skadestedet og fareområdet udpeges og afspærres synligt. Sikkerhedsafstanden til den sammenstyrtningstruede bygning er minimum halvanden gange bygningens højde Derefter oprettes arbejdspladsen som opdeles i: Materieldepot Skæreplads Lager for færdige afstivninger Derudover udpeges et mødested ved evakuering, således at man hurtigt kan få et overblik over antallet af folk ved eks. en sammenstyrtning. 10

11 Organisering af URV I forbindelse med afstivninger. URV organiseres jævnfør Nation USAR SOG for afstivninger som ses nedenfor. 11

12 Benævnelser på Afstivningens dele. Underligger Overligger 12

13 Afstivninger i praksis Generelle regler Marker afstivningens placering på bygningen for at kunne observere hvorvidt afstivningen flytter sig Lyt altid efter lyde fra tømmeret. Det er tegn på at træet er overbelastet Alle søm placeres minimum 2 cm fra kanten af tømmer Kontroller tømmer for fejl og skader før brug Fastgør kiler med søm når der er opstrammet Brug altid kiler med de diagonale sider mod hinanden Anvend i videst mulig omfang små kiler (2 x4 tømmer) Anvend 5 tals mønster til sømning i samleplader og stopklodser Sømning af forstærkning gøres med kun 3 søm Der er ingen styrke i de 10 cm endetømmer derfor skal stopklodser altid placeres som minimum 10 cm fra enden af tømmeret. Regler for Paratech afstivninger GOLD = en forlængelse, maks 1,8 m GRÅ = to forlængelser, maks 90 cm Paratech bør udskiftes med tømmer hurtigst muligt. Evakuer omgående hvis en afstivning i tømmer giver antydning på kollaps Prøv aldrig at redde den! 13

14 SWL for Paratech spindler Længde 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 SWL (kg) SWL for Paratech skråafstivninger 45 Skråafstivning Skråstiver længde 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 Anlægshøjde 2,6 2,75 2,9 3,05 3,2 SWL (kg) Skråafstivning Skråstiver længde 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 Anlægshøjde 3,16 3,43 3,65 3,96 4,5 SWL (kg) Paratech GOLD Skråafstivnig Samling 14

15 Standard Sømmønstre 15

16 Smig på skråtømmer 45 grader. 16

17 Forstærkning Forstærkning er stykker 2x4 eller 2x6 tømmer der monteres som vist nedenfor. Disse forhindrer buckling (udbøjning) hvis tømmeret bliver belastet. Forstærkning skal anvendes på afstivninger efter følgende forskrifter: Søjle afstivninger 1:25 Overstiger højden på en søjle afstivning 25 x tømmerets mindste dimension, skal der anvendes forstærkning. Eks.: 10 cm x 25 = 250 cm Altså skal en søjleafstivning bygget i 4x4 (10x10 cm) tømmer på mere end 250 cm monteres med forstærkning. Overstiger højden 500 cm monteres 2 x forstærkning. Skrå afstivning 1:35 For skrå afstivninger er regelen for den skrå stiver 35 x tømmerets mindste dimension. Eks.: 10 cm x 35 = 350 cm Altså skal en skråafstivning bygget i 4x4 (10x10 cm) tømmer med en skrå stiver på mere end 350 cm monteres med forstærkning Forstærkning 1:50 Er der tale om en afstivning i så stor skala at den forstærkning man montere er længere end 50 x tømmerets mindste dimension, skal der også forstærkningen forstærkes 17

18 Forstærkning af multiple skråafstivninger Vandret forstærkning af alle afstivninger i top og bund Ligeledes i midten hvis skråstiveren har midter forstærkning X forstærkning på de to ende afstivninger samt for hver 4. skråafstivning Søm X forstærkning i krydset med 5 søms mønster Ved en dobbelt skråafstivning forstærkes både vandret og kryds Tænk over placering af forstærknings lagene så ingen lag bøjes Maks afstand mellem to skråafstivninger er 2,4 m 18

19 Tabel for skråstivers længde i forhold til skråafstivningens ønskede anlægshøjde. Afstivningens højde (m) Skråafstiver længde for 45 graders hældning Skråafstiver længde for 60 graders hældning Skråafstiver længde for 30 graders hældning 1 1,4 1,15 2 1,5 2,1 1, ,8 2,3 4 2,5 3,5 2, ,2 3,45 6 3,5 4,9 4, ,6 4,6 8 4,5 6,3 5, , ,5 7,7 6, ,4 6,9 12 6,5 9,1 7, ,8 8, ,5 10,5 8, ,2 9,2 16 8,5 11,9 9, ,6 10, ,5 13,3 10, ,5 20 Højden måles fra toppen af sålen(underliggeren) til anlægshøjden. 19

20 Afstivningsmetoder Dobbelt skråafstivning Anvendes til afstivning af vægge der truer med at vælte. Vær opmærksom på bygningsmaterialet væggen er lavet af. Er der tale om teglsten, bør der lægges en plade i fuld bredde, mellem afstivningen og væggen, for at fordele belastningen ud over en stor flade. Der skal være minimum 10 cm overskydende tømmer efter stopklodsen. Maks. 2,4 m mellem to skråafstivninger Anlægspunktet for afstivningen bør være i niveau med etageadskillelsen eller maks. 60 cm. under og ALDRIG over etageadskillelsen. Anlægspunktet er ved toppen af skråafstiveren og bunden af den lodrette stopklods. 20

21 Enkelt og Dobbelt T-søjle Denne type afstivning er midlertidig. Da den er hurtig at udfører og opsætte kan de bruges taktisk lige som spindler. T-søjlen har faste mål på over og underligger (90 cm) og kun søjlerne kan varieres i højden. Da denne afstivning er midlertidig vil den altid være Klasse 1 uagtet antallet af søjler. STANDARD MÅL PÅ OVER OG UNDELIGGER: 90 CM 21

22 N-benet søjleafstivning En opgradering og mere solid end T-søjlen. N står for antallet af søjler her altså en 3-benet søjleafstivning En overligger bør dække over mindst tre strøer i loft konstruktionen Maks 120 cm mellem to søjler. Maks. 30 cm. udlæg på ydersiden af sidste og første søjle. Forstærkning skal strække over minimum to ben på en søjleafstivning og aldrig overskrive 1:50 reglen som beskevet som ovenfor. Hvis du overskriver 1:50 reglen skal forstærkningen deles op. Maks. kapacitet for en enkelt bærende søjle er 2500 kg Hvis der laves 2 benet søjlafstivning til videre udvikling til klasse 3 søjle afstivningen laves der liggende M forstærkning som set på næste illustration 22

23 Klasse 3 søjle afstivning Består af 2 * 2-benet der er forstærket med liggende M er søjleafstivning der er sat sammen med forstærkning. 23

24 Vinkelret afstivning af hældende dæk Denne model hvor dækket IKKE kan skride. På engelsk hedder denne model Sloped floor Shoring PERPENDICULAR derfor markeres den SFS-P på bygning. Perpendicular betyder vinkelret og derfor vil vi benævne denne Vinkelret afstivning af hældende dæk. Det dækker over at afstivningen er konstrueret således søjlerne står vinkelret på dækket. 24

25 Friktions afstivning af hældende dæk Denne model hvor dækket KAN skride. På engelsk hedder denne model Sloped floor shoring FRICTION derfor markeres den som SFS-F på bygning. Denne model er modsat ovenstående model konstrueret således søjlerne står vinkelret på underlaget. 25

26 N-benet vandret afstivning Til vandret afstivning af to ydremure. F.eks. svævende hvor skråafstivning ikke kan nå. På denne afstivning bemærkes brugen af kiler til fiksering af de vandrette søjler der er spændt op med et sæt kiler. Derudover udføres afstivningen som en almindelig søjleafstivning. 26

27 Flyvende Skråafstivning Er en midlertidig afstivning som derfir altid vil være Klasse 1. Benyttes hvor der ikke er mulighed for et gennemgående underligger og vægtømmer. Hvis vægtømmeret føres helt til jorden er der tale om en skårafstivning med delt og denne betragtes som permanent afstivning og kan derfor udformes som en klasse 3 afstivning. Bemærk her konstruktionen med den flyvende underligger er lavet med et stykke 2*4 tømmer på hver sider af skråafstiveren. På denne flyvende model udgør bundtømmeret mere en forstærkning end reelt bundtømmer. På en model hvor vægtømmeret når helt til jorden vil der ligeledes kunne indføres et stykke underligger vinkelret på vægtømmeret og så tæt på underlaget som muligt. Skrå tømmeret placeres her i en standard fod men kan også placeres i en u-fod. 27

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Lænsning og opdæmning

Lænsning og opdæmning Lænsning og opdæmning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsast Lænsning og opdæmning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvester-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Kollaps af Rødovre Skøjtehal

Kollaps af Rødovre Skøjtehal Notat Kollaps af Rødovre Skøjtehal Indledning Den 14. januar 2009 kollapser gitterspær, betondæk og vægge under montagen på ny skøjtehal i Rødovre, Rødovre Parkvej 425. Nedenstående betragtninger er et

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge SKØNSERKLÆRING J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge Klagers påstand: Bygning B tagkonstruktion og ydervægge: I tilstandsrapporten er beskrevet, at tagkonstruktionen

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER

LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER LEVERANDØR BRUGSANVISNINGER BELÆGNINGSSTEN WWW.RC.DK Belægningssten Produkter: Dimensioner på produkterne fremgår af tabel. Betonvarer Størrelse [cm] Vægt ca. [kg] Herregårdssten 21 x 14 x 4 2,60 Herregårdssten

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Certificering i Redning national redningstjeneste Afsluttende praktisk/mundtlig prøve

Certificering i Redning national redningstjeneste Afsluttende praktisk/mundtlig prøve på manuelt niveau - Redning Side 1 Certificering i Redning national redningstjeneste fsluttende praktisk/mundtlig prøve Generelt: Der er i gennemsnit afsat ca. 35 min. til hver prøve. Opgaven trækkes ved

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner Tektonik Program lektion 5 8.15-9.00 Stabilitet ved anvendelse af skiver 9.15 9.30Pause 9.30 12.00 Opgaveregning. Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet March 13, 2003 P.H.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør

Vejledning til gennemførelse af Praktisk eksamen til Træklatreinstruktør Baggrund: Som det ses herunder har vi valgt at lave en procedure hvor der reddes på ekstra reb. Dette på baggrund af at det ofte i de sammenhænge samrådet arbejder, er børn der skal hentes ned. Der kan

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Notat. 13. september 2016 Vores reference: Rødekro Svømmehal. Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane 1 INDLEDNING

Notat. 13. september 2016 Vores reference: Rødekro Svømmehal. Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane 1 INDLEDNING Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 82 28 14 00 F 82 28 14 01 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Rødekro Svømmehal 13. september 2016 Vores reference: 2016-09 Renovering af tagkonstruktionen samt rutsjebane

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Redning. Banen BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE STORM. Emne: Start og mål. Afstivning af etagedæk, med Paratech. Side 1 af 6

Redning. Banen BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE STORM. Emne: Start og mål. Afstivning af etagedæk, med Paratech. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Side: 1/6 Generelt 1. Gennembrydning. 2. Afstivning af etagedæk 3. Bjærgning 4. Redning fra etager 5. Båretransport Banen skal gennemføres så hurtigt og korrekt som muligt. Redning. Banen Start

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning Oktober 2008 Ensidig forskalling På nogle opgaver er man nødt til at støbe mod eksisterende bygværker eller spunsvægge, hvilket

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Lettekraner Svingkraner

Lettekraner Svingkraner .UDQLQJHQL UHQ $ 6.QVXOHQW NUDQ J OºIWHJUHM Lettekraner Svingkraner LETTEKAN SPECIFIKATIONE LETTETAVESKANE - HOVEDKOMPONENTE C-POFIL SVINGKANE MED SKÅSTÆE TYPE O I-POFIL SVINGKANE MED SKÅSTÆE TYPE O I-POFIL

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere