Afstivninger Version 2 Gældende til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014"

Transkript

1 Afstivninger Version 2 Gældende til

2 Metodehæfte USAR Afstivninger Forfatter: Jesper Rossen, Nikolas Hove, Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto: CUD Foto: CUD Opsætning: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse Datavej Birkerød Telefon: Telefax:

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Taktik 4 Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr 4 Tilgang til afstivnings opgave. 4 Signaler 7 Vurdering af bygningens og omgivelsernes tilstand 7 Vægge 8 Toppen 9 Bunden 9 Organisering af skadestedet 10 Organisering af URV I forbindelse med afstivninger. 11 Benævnelser på Afstivningens dele. 12 Afstivninger i praksis 13 Generelle regler 13 Regler for Paratech afstivninger 13 Standard Sømmønstre 15 Smig på skråtømmer 45 grader. 16 Forstærkning 17 Afstivningsmetoder 20 Dobbelt skråafstivning 20 Enkelt og Dobbelt T-søjle 21 STANDARD MÅL PÅ OVER OG UNDELIGGER: 90 CM 21 N-benet søjleafstivning 22 Klasse 3 søjle afstivning 23 Vinkelret afstivning af hældende dæk 24 Friktions afstivning af hældende dæk 25 N-benet vandret afstivning 26 Flyvende Skråafstivning 27 3

4 Taktik Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr Sikkerhed for det indsatte personale er det vigtigste forhold at tage i betragtning når en indsats skal planlægges. Således er det vigtigt at arbejdet foregår så sikkert som muligt. Al mandskab skal være udstyret med personlige værnemidler (PBU, Personlig Beskyttelses Udstyr), og arbejdet skal følge de anvisninger som arbejdstilsynet udgiver, samt i de tilfælde hvor der foreligger branchevejledninger bør disse også følges 1. Anvisningerne bygger som hovedregel på arbejde som kan planlægges, og da de fleste opgaver med afstivning af bygninger for indsatspersonel ikke er planlagte, men et resultat af en påvirkning af en bygningskonstruktion udover hvad konstruktionen kan bære skal der udvises ekstra opmærksomhed på sikkerheden. Det personlige sikkerhedsudstyr er hjelm, sikkerhedsstøvler, arbejdshandsker, sikkerhedsbriller, øre værnemidler, knæ og evt. albuebeskytter og passende let arbejdstøj afhængigt af vejrlig. Tilgang til afstivnings opgave. Afstivning er en generel term, der anvendes til overordnet at beskrive, hvordan ustabile bygningskonstruktion eller dele af strukturer kan stabiliseres eller sikres. Afstivning er processen som skal forhindre pludselige flytning eller bevægelse af genstande, som er for store til at blive fjernet og som kan udgøre en trussel for tilskadekomne og/eller indsatsmandskabet. Det er vigtigt at understrege, at afstivning af en sammenstyrtningstruet konstruktion er den tredje og absolutte mindst ønskeværdige indsats. Derfor bør der forud for iværksættelsen af en redningsindsats med afstivninger bør det undersøges om der er andre muligheder, både af hensyn til for mandskabet sikkerhed under arbejdet med afstivningsarbejdet og fordi en afstivningsindsats er mandskabs- og tidskrævende. Man arbejder udfra den engelske remse ARSM: Avoid It, Remove It, Shore it, Monitor it. Eller på dansk UFAO: Undgå det, Fjern det, Afstiv det, Overvåg det: 1 Branchevejledningerne kan findes inden for byggeriet, f.eks. når der arbejders med forskallingsstøtter (soldater) og elementstøtter. (se 4

5 Undgå det: Den sikreste måde, at yde en indsats mod sammenstyrtningstruede konstruktioner er at undgå dem helt. Det er selvfølgelig ikke er en løsning, hvis der er risiko for, at der i bygningen befinder sig personer der skal redes ud. For at hindre adgang afspærres det farlige område og hvis der kan suppleres med fast vagt bør dette foretrækkes. Herefter skal den videre indsats planlægges så indsatsmandskab ikke kommer ind i fareområdet for sammenstyrtninger. Hvis bygningen eller dele af den er meget høj, kan det betyde at andre bygninger er inden for sikkerhedsafstanden, og derfor skal evakueres. Fjern det: Kan en afspærring ikke gøre indsatsstedet sikkert for indsatsmandskabet kan de farlige dele af konstruktionen fjernes på en sikker måde, før der arbejdes i området er dette næste skridt i sikring af skadestedet. For eksempel, hvis en skorstenen er knækket eller understøtningen er bortbrændt, kan man kontrolleret nedrive den inden den videre brandslukning. Nedrivning er mere effektiv end understøtning. Dele af vægge kan fjernes forsigtigt ved håndkraft og ved hjælp af udskydningsstigen, redningskran eller redningskøretøjer. Ved større konstruktioner eller bygninger kan tilkaldelse af en kran eller andet entreprenørmateriel være den bedste løsning. Efter fjernelse af bygningsdele skal det vurderes om dette har gjort andre dele af bygningen ustabile. Fjernelse af bygningsdele kan også betyde at fareområdet bliver reduceret og derved om den forsatte indsats kan foretages på en sikker måde. Afstiv det: Er det ikke muligt at afspærre eller fjerne de farlige bygningsdele kan en indsats med konstruktion af afstivningssystemer være en løsning. Den resterende del af dette emnehæfte koncentrerer sig om dette alternativ. Et afstivningssystem skal konstrueres så det indsamler belastningen over et større område, overfører det, og derefter distribuerer belastningen til et område som kan optage den store vægt. Afstivninger kan findes som lodrette, vandrette eller skrå afstivningssystemer. Overvåg det: Uanset om der afspærres, fjernes eller afstives, så skal sikkerheden for indsatsmandskabet altid prioriteres højest. Sikkerheden ved redningsarbejde hvor der arbejdes i nærheden af svækkede konstruktioner, forstærkes ved at afsætte en eller flere personer som sikkerhedsmand til at overvåge og advare indsatsmandskabet hvis en sammenstyrtning sker. Sikkerhedsmanden bør være tydeligt 5

6 markeret og råde over et redskab som med sikkerhed kan høres på hele skadestedet f.eks. trykluftshorn, fløjte eller ligene. I helt særlige tilfælde hvor en nødflytning er nødvendig og skønnes forsvarlig at foretage er det særligt vigtigt at overvåge den svækkede konstruktion. Dette bør i aller højeste grad være en undtagelsessituation. Figur 1 Sikkerhedsmand placeret så den ustabile konstruktion kan overvåges. Sikkerhedsmanden har et trykluftshorn så at han hurtigt kan advarer det øvrige indsatspersonale og de skal søge i sikkerhed. Det kan være svært for en sikkerhedsmand at vurdere om den beskadiget konstruktion bevæger sig og derved give signal om at fareområdet skal evakueres. Det er derfor vigtigt, at give sikkerhedsmanden nogle retningslinjer eller nogle hjælpemidler til at foretage denne vurdering. Man kan give sikkerhedsmanden nogle fikspunkter at kigge efter, f.eks. kan det være parallelle streger lavet af kridt eller spray over revner, fastmontere vaterpas på konstruktionen, eller andre metoder som gør det muligt at vurdere en bevægelse af konstruktionen. Der er også mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler som lasermåler eller andet måleudstyr til denne opgave. Uanset hvilken retningslinjer eller hjælpemidler der stilles til rådighed for sikkerhedsmanden, kræver dette arbejde en høj koncentration og sikkerhedsmanden skal løbende gennem hele indsatsen udskiftes. Sikkerheden for mandskabet der arbejder inden for fareområdet må ikke undervurderes eller tilsidesættes uden meget tungtvejende grunde. 6

7 Signaler Under arbejdet på skadestedet skal man gøre brug af standardsignaler som beskrevet i INSARAG guidelines. Signalerne bruges når man skal stoppe arbejdet, genoptage arbejdet eller evakuerer et område. Da INSARAG guidelines er anderkendt både nationalt og internationalt vil alle på skadestedet kunne rette sig efter disse signaler. Signalerne er følgende: Stop alt arbejde/stilhed Et meget langt (3 sekunder) Genoptag arbejde Et kort herefter langt (1 sekund herefter 2 sekunder) Evakuer området Tre korte (3 x 1 sekund) Vurdering af bygningens og omgivelsernes tilstand Når det er besluttet at en sammenstyrtningstruende konstruktion skal afstives, er det vigtigt at bygningens tilstand bliver undersøgt grundigt. Man skal være opmærksom på, at man ikke kun vurdere de 4 sider af bygningskonstruktionen, men også vurdere toppen, og bunden af konstruktionen, altså tagkonstruktion eller overliggende etageadskillelser og fundament, eller underliggende etageadskillelser. Ved at se på alle seks sider af konstruktionen vil man kunne identificere særlige faremomenter ud over den sammenstyrtede konstruktion, som sekundært beskadigede konstruktionsdele og løsthældendebygningsdele som kræver særlig opmærksomhed mv. En mangelfuld vurdering af bygningens tilstand kan resultere i at sekundære sammenstyrtninger påvirker det opbyggede eller planlagte afstivningssystem negativt så det bryder sammen. Sidst men ikke mindst skal man også vurdere omgivelserne således man har et overblik over nedfaldsfare fra andre omkringliggende bygninger, samt særligefare udgjort af skader på jorden omkring bygningen: brud på gasledning, ødelagt fundamenter osv. Der er således tale om en 8-sidet tilgang til vurdering af arbejdsstedet i en prioriteret rækkefølge: - Toppen - Bunden - De fire sider - Nedfaldsfarer fra andre bygningsstrukturer. - Særligefare i omkringligende område. 7

8 For at danne og fastholde et godt overblik over bygningen er det vigtigt at der laves en skitse over bygningen, og at der herpå tydeligt angives hvilken dele der er bærende og hvilken der er beskadigede. Vægge Bygningskonstruktioner er opdelt i primære og sekundære bygningsdele. Primære bygningsdele er det system af bærende (tyngdebelastning) og stabiliserende (vandret belastning) bygningsdele. Figur 2 Principskitse af en bygningskonstruktion I en konstruktion hvor f.eks. de tværgående stabiliserende vægge er svært beskadiget, vil betyde at en bærende væg vil kunne styrte sammen, med mindre at man genetablerer styrken i de tværgående vægge, eller afstiver den bærende væg og derfor erstatter de tværgående vægge. I visse tilfælde kan bygningsdele godt være både bærende og stabiliserende og vil kræve særlig opmærksomhed ved planlægning af afstivningssystemet. En bygningskonstruktions styrke er beregnet ud fra 3 laster: Egen last Nyttelast Naturlast. For at sikre, at bygningen har en vis sikkerhed er der bygningsreglementerne indkalkuleret en sikkerhedsmargin på 30 % for at imødekomme unøjagtigheder ved beregning af nyttelast og naturlasten. Klimaforandringer betyder at storme, snefald og regnskyl er blevet kraftigere og forekommer hyppigere. Det forøger naturlast på bygninger og derfor gældende normer for naturlast tilpasset disse ændringer. I Danmark er der derfor en række bygninger som er 8

9 konstrueret før tilpasningen af normen for naturlast der kan risikere at være under dimensioneret i forhold til de forandrede forhold, men større risiko for sammenstyrtning af konstruktioner til følge 2. Sekundære bygningskonstruktioner er det øvrige i en bygning, og er bygningsdele som ikke er bærende eller stabiliserende. Det kunne f.eks. være vinduer, døre, skillevægge, tagbelægning eller facadebeklædning. Denne form for bygningsdele er til for at sikre huset er tæt eller at bygningen her en hensigtsmæssig opdeling af værelser og rum. Der skal dog forsat tages højde for disse, da fareområdet også skal sikres mod nedfaldende mindre bygningsdele. Toppen Når bygningen vurderes skal vægt og understøtning af top konstruktionen undersøges. Det skal undersøges om der er tale om lette (tagpap eller tegl) eller tunge (beton) top konstruktion. Toppen kan både være tagkonstruktionen og overliggende etageadskillelse. Det kræver minimum en intakt etage at bære en beskadiget let etage. Det kræver minimum to intakte etager at bære en beskadiget tung etage. Vurderingen af om en bygningskonstruktion er tung eller let handler primært om hvilken materialer konstruktionen er udført af, materialerne er tunge når de er af beton, sten eller lignende, og lette når de er af stål eller træ. Bunden Fundamentet i en bygning har til opgave at modtage de kræfter som overføres ned gennem bygningskonstruktionen via de primær bygningsdele, og overfører kræfterne til bæredygtig jord. Ligeså vigtigt som det er at aflaste eventuelle beskadigede primære bygningsdele, er det vigtigt at sikre sig at overfører vægten helt ned i jorden. Der skal her ligges vægt på om fundamentet kan modstå/ overføre vægten fra de skadede bygningsdele og afstivningssystemet uden at blive overbelastet. Dette kan betyde at man skal starte med at bygge afstivningssystemet fra kælderen og op til hvor den egentlige skade er sket. 2 Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark, Regeringen marts 2008, afsnit 3.2 side

10 Organisering af skadestedet Først organiseres skadestedet og fareområdet udpeges og afspærres synligt. Sikkerhedsafstanden til den sammenstyrtningstruede bygning er minimum halvanden gange bygningens højde Derefter oprettes arbejdspladsen som opdeles i: Materieldepot Skæreplads Lager for færdige afstivninger Derudover udpeges et mødested ved evakuering, således at man hurtigt kan få et overblik over antallet af folk ved eks. en sammenstyrtning. 10

11 Organisering af URV I forbindelse med afstivninger. URV organiseres jævnfør Nation USAR SOG for afstivninger som ses nedenfor. 11

12 Benævnelser på Afstivningens dele. Underligger Overligger 12

13 Afstivninger i praksis Generelle regler Marker afstivningens placering på bygningen for at kunne observere hvorvidt afstivningen flytter sig Lyt altid efter lyde fra tømmeret. Det er tegn på at træet er overbelastet Alle søm placeres minimum 2 cm fra kanten af tømmer Kontroller tømmer for fejl og skader før brug Fastgør kiler med søm når der er opstrammet Brug altid kiler med de diagonale sider mod hinanden Anvend i videst mulig omfang små kiler (2 x4 tømmer) Anvend 5 tals mønster til sømning i samleplader og stopklodser Sømning af forstærkning gøres med kun 3 søm Der er ingen styrke i de 10 cm endetømmer derfor skal stopklodser altid placeres som minimum 10 cm fra enden af tømmeret. Regler for Paratech afstivninger GOLD = en forlængelse, maks 1,8 m GRÅ = to forlængelser, maks 90 cm Paratech bør udskiftes med tømmer hurtigst muligt. Evakuer omgående hvis en afstivning i tømmer giver antydning på kollaps Prøv aldrig at redde den! 13

14 SWL for Paratech spindler Længde 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 SWL (kg) SWL for Paratech skråafstivninger 45 Skråafstivning Skråstiver længde 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 Anlægshøjde 2,6 2,75 2,9 3,05 3,2 SWL (kg) Skråafstivning Skråstiver længde 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 Anlægshøjde 3,16 3,43 3,65 3,96 4,5 SWL (kg) Paratech GOLD Skråafstivnig Samling 14

15 Standard Sømmønstre 15

16 Smig på skråtømmer 45 grader. 16

17 Forstærkning Forstærkning er stykker 2x4 eller 2x6 tømmer der monteres som vist nedenfor. Disse forhindrer buckling (udbøjning) hvis tømmeret bliver belastet. Forstærkning skal anvendes på afstivninger efter følgende forskrifter: Søjle afstivninger 1:25 Overstiger højden på en søjle afstivning 25 x tømmerets mindste dimension, skal der anvendes forstærkning. Eks.: 10 cm x 25 = 250 cm Altså skal en søjleafstivning bygget i 4x4 (10x10 cm) tømmer på mere end 250 cm monteres med forstærkning. Overstiger højden 500 cm monteres 2 x forstærkning. Skrå afstivning 1:35 For skrå afstivninger er regelen for den skrå stiver 35 x tømmerets mindste dimension. Eks.: 10 cm x 35 = 350 cm Altså skal en skråafstivning bygget i 4x4 (10x10 cm) tømmer med en skrå stiver på mere end 350 cm monteres med forstærkning Forstærkning 1:50 Er der tale om en afstivning i så stor skala at den forstærkning man montere er længere end 50 x tømmerets mindste dimension, skal der også forstærkningen forstærkes 17

18 Forstærkning af multiple skråafstivninger Vandret forstærkning af alle afstivninger i top og bund Ligeledes i midten hvis skråstiveren har midter forstærkning X forstærkning på de to ende afstivninger samt for hver 4. skråafstivning Søm X forstærkning i krydset med 5 søms mønster Ved en dobbelt skråafstivning forstærkes både vandret og kryds Tænk over placering af forstærknings lagene så ingen lag bøjes Maks afstand mellem to skråafstivninger er 2,4 m 18

19 Tabel for skråstivers længde i forhold til skråafstivningens ønskede anlægshøjde. Afstivningens højde (m) Skråafstiver længde for 45 graders hældning Skråafstiver længde for 60 graders hældning Skråafstiver længde for 30 graders hældning 1 1,4 1,15 2 1,5 2,1 1, ,8 2,3 4 2,5 3,5 2, ,2 3,45 6 3,5 4,9 4, ,6 4,6 8 4,5 6,3 5, , ,5 7,7 6, ,4 6,9 12 6,5 9,1 7, ,8 8, ,5 10,5 8, ,2 9,2 16 8,5 11,9 9, ,6 10, ,5 13,3 10, ,5 20 Højden måles fra toppen af sålen(underliggeren) til anlægshøjden. 19

20 Afstivningsmetoder Dobbelt skråafstivning Anvendes til afstivning af vægge der truer med at vælte. Vær opmærksom på bygningsmaterialet væggen er lavet af. Er der tale om teglsten, bør der lægges en plade i fuld bredde, mellem afstivningen og væggen, for at fordele belastningen ud over en stor flade. Der skal være minimum 10 cm overskydende tømmer efter stopklodsen. Maks. 2,4 m mellem to skråafstivninger Anlægspunktet for afstivningen bør være i niveau med etageadskillelsen eller maks. 60 cm. under og ALDRIG over etageadskillelsen. Anlægspunktet er ved toppen af skråafstiveren og bunden af den lodrette stopklods. 20

21 Enkelt og Dobbelt T-søjle Denne type afstivning er midlertidig. Da den er hurtig at udfører og opsætte kan de bruges taktisk lige som spindler. T-søjlen har faste mål på over og underligger (90 cm) og kun søjlerne kan varieres i højden. Da denne afstivning er midlertidig vil den altid være Klasse 1 uagtet antallet af søjler. STANDARD MÅL PÅ OVER OG UNDELIGGER: 90 CM 21

22 N-benet søjleafstivning En opgradering og mere solid end T-søjlen. N står for antallet af søjler her altså en 3-benet søjleafstivning En overligger bør dække over mindst tre strøer i loft konstruktionen Maks 120 cm mellem to søjler. Maks. 30 cm. udlæg på ydersiden af sidste og første søjle. Forstærkning skal strække over minimum to ben på en søjleafstivning og aldrig overskrive 1:50 reglen som beskevet som ovenfor. Hvis du overskriver 1:50 reglen skal forstærkningen deles op. Maks. kapacitet for en enkelt bærende søjle er 2500 kg Hvis der laves 2 benet søjlafstivning til videre udvikling til klasse 3 søjle afstivningen laves der liggende M forstærkning som set på næste illustration 22

23 Klasse 3 søjle afstivning Består af 2 * 2-benet der er forstærket med liggende M er søjleafstivning der er sat sammen med forstærkning. 23

24 Vinkelret afstivning af hældende dæk Denne model hvor dækket IKKE kan skride. På engelsk hedder denne model Sloped floor Shoring PERPENDICULAR derfor markeres den SFS-P på bygning. Perpendicular betyder vinkelret og derfor vil vi benævne denne Vinkelret afstivning af hældende dæk. Det dækker over at afstivningen er konstrueret således søjlerne står vinkelret på dækket. 24

25 Friktions afstivning af hældende dæk Denne model hvor dækket KAN skride. På engelsk hedder denne model Sloped floor shoring FRICTION derfor markeres den som SFS-F på bygning. Denne model er modsat ovenstående model konstrueret således søjlerne står vinkelret på underlaget. 25

26 N-benet vandret afstivning Til vandret afstivning af to ydremure. F.eks. svævende hvor skråafstivning ikke kan nå. På denne afstivning bemærkes brugen af kiler til fiksering af de vandrette søjler der er spændt op med et sæt kiler. Derudover udføres afstivningen som en almindelig søjleafstivning. 26

27 Flyvende Skråafstivning Er en midlertidig afstivning som derfir altid vil være Klasse 1. Benyttes hvor der ikke er mulighed for et gennemgående underligger og vægtømmer. Hvis vægtømmeret føres helt til jorden er der tale om en skårafstivning med delt og denne betragtes som permanent afstivning og kan derfor udformes som en klasse 3 afstivning. Bemærk her konstruktionen med den flyvende underligger er lavet med et stykke 2*4 tømmer på hver sider af skråafstiveren. På denne flyvende model udgør bundtømmeret mere en forstærkning end reelt bundtømmer. På en model hvor vægtømmeret når helt til jorden vil der ligeledes kunne indføres et stykke underligger vinkelret på vægtømmeret og så tæt på underlaget som muligt. Skrå tømmeret placeres her i en standard fod men kan også placeres i en u-fod. 27

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af:

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Vejledning om Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Februar 2004 Forsidefoto: Udgivet af: Tryk: B: 2067-FOB/03 ISBN: 87-91133-56-4 Vejledningen kan downloades på

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Løft og flyt Version 2 Gældende til 01-02-2014

Løft og flyt Version 2 Gældende til 01-02-2014 Løft og flyt Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Løft og flyt Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Opsætning:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015

Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri. Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Risikostyring ved renovering og skybrudsikring af byggeri Ved Pernille Køj Veng og Peter Elle Silberg, april 2015 Formål Denne workshop har til formål at fortælle om risikostyring i forbindelse med renoveringssager,

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Er din bygning snesikker?

Er din bygning snesikker? Er din bygning snesikker? Indhold Indledning 5 Lovgrundlag 6 Forhøjet risiko for sneskader 7 Brede bygninger med træspær 8 Bygninger med stålrammer 12 Hvis du er i tvivl 15 Pjecen er udarbejdet af Træinformation

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet TØMRER 2013-14 2 I forbindelse med din tømrer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 3 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisningen er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere