Afstivninger Version 2 Gældende til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014"

Transkript

1 Afstivninger Version 2 Gældende til

2 Metodehæfte USAR Afstivninger Forfatter: Jesper Rossen, Nikolas Hove, Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto: CUD Foto: CUD Opsætning: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse Datavej Birkerød Telefon: Telefax:

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Taktik 4 Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr 4 Tilgang til afstivnings opgave. 4 Signaler 7 Vurdering af bygningens og omgivelsernes tilstand 7 Vægge 8 Toppen 9 Bunden 9 Organisering af skadestedet 10 Organisering af URV I forbindelse med afstivninger. 11 Benævnelser på Afstivningens dele. 12 Afstivninger i praksis 13 Generelle regler 13 Regler for Paratech afstivninger 13 Standard Sømmønstre 15 Smig på skråtømmer 45 grader. 16 Forstærkning 17 Afstivningsmetoder 20 Dobbelt skråafstivning 20 Enkelt og Dobbelt T-søjle 21 STANDARD MÅL PÅ OVER OG UNDELIGGER: 90 CM 21 N-benet søjleafstivning 22 Klasse 3 søjle afstivning 23 Vinkelret afstivning af hældende dæk 24 Friktions afstivning af hældende dæk 25 N-benet vandret afstivning 26 Flyvende Skråafstivning 27 3

4 Taktik Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr Sikkerhed for det indsatte personale er det vigtigste forhold at tage i betragtning når en indsats skal planlægges. Således er det vigtigt at arbejdet foregår så sikkert som muligt. Al mandskab skal være udstyret med personlige værnemidler (PBU, Personlig Beskyttelses Udstyr), og arbejdet skal følge de anvisninger som arbejdstilsynet udgiver, samt i de tilfælde hvor der foreligger branchevejledninger bør disse også følges 1. Anvisningerne bygger som hovedregel på arbejde som kan planlægges, og da de fleste opgaver med afstivning af bygninger for indsatspersonel ikke er planlagte, men et resultat af en påvirkning af en bygningskonstruktion udover hvad konstruktionen kan bære skal der udvises ekstra opmærksomhed på sikkerheden. Det personlige sikkerhedsudstyr er hjelm, sikkerhedsstøvler, arbejdshandsker, sikkerhedsbriller, øre værnemidler, knæ og evt. albuebeskytter og passende let arbejdstøj afhængigt af vejrlig. Tilgang til afstivnings opgave. Afstivning er en generel term, der anvendes til overordnet at beskrive, hvordan ustabile bygningskonstruktion eller dele af strukturer kan stabiliseres eller sikres. Afstivning er processen som skal forhindre pludselige flytning eller bevægelse af genstande, som er for store til at blive fjernet og som kan udgøre en trussel for tilskadekomne og/eller indsatsmandskabet. Det er vigtigt at understrege, at afstivning af en sammenstyrtningstruet konstruktion er den tredje og absolutte mindst ønskeværdige indsats. Derfor bør der forud for iværksættelsen af en redningsindsats med afstivninger bør det undersøges om der er andre muligheder, både af hensyn til for mandskabet sikkerhed under arbejdet med afstivningsarbejdet og fordi en afstivningsindsats er mandskabs- og tidskrævende. Man arbejder udfra den engelske remse ARSM: Avoid It, Remove It, Shore it, Monitor it. Eller på dansk UFAO: Undgå det, Fjern det, Afstiv det, Overvåg det: 1 Branchevejledningerne kan findes inden for byggeriet, f.eks. når der arbejders med forskallingsstøtter (soldater) og elementstøtter. (se 4

5 Undgå det: Den sikreste måde, at yde en indsats mod sammenstyrtningstruede konstruktioner er at undgå dem helt. Det er selvfølgelig ikke er en løsning, hvis der er risiko for, at der i bygningen befinder sig personer der skal redes ud. For at hindre adgang afspærres det farlige område og hvis der kan suppleres med fast vagt bør dette foretrækkes. Herefter skal den videre indsats planlægges så indsatsmandskab ikke kommer ind i fareområdet for sammenstyrtninger. Hvis bygningen eller dele af den er meget høj, kan det betyde at andre bygninger er inden for sikkerhedsafstanden, og derfor skal evakueres. Fjern det: Kan en afspærring ikke gøre indsatsstedet sikkert for indsatsmandskabet kan de farlige dele af konstruktionen fjernes på en sikker måde, før der arbejdes i området er dette næste skridt i sikring af skadestedet. For eksempel, hvis en skorstenen er knækket eller understøtningen er bortbrændt, kan man kontrolleret nedrive den inden den videre brandslukning. Nedrivning er mere effektiv end understøtning. Dele af vægge kan fjernes forsigtigt ved håndkraft og ved hjælp af udskydningsstigen, redningskran eller redningskøretøjer. Ved større konstruktioner eller bygninger kan tilkaldelse af en kran eller andet entreprenørmateriel være den bedste løsning. Efter fjernelse af bygningsdele skal det vurderes om dette har gjort andre dele af bygningen ustabile. Fjernelse af bygningsdele kan også betyde at fareområdet bliver reduceret og derved om den forsatte indsats kan foretages på en sikker måde. Afstiv det: Er det ikke muligt at afspærre eller fjerne de farlige bygningsdele kan en indsats med konstruktion af afstivningssystemer være en løsning. Den resterende del af dette emnehæfte koncentrerer sig om dette alternativ. Et afstivningssystem skal konstrueres så det indsamler belastningen over et større område, overfører det, og derefter distribuerer belastningen til et område som kan optage den store vægt. Afstivninger kan findes som lodrette, vandrette eller skrå afstivningssystemer. Overvåg det: Uanset om der afspærres, fjernes eller afstives, så skal sikkerheden for indsatsmandskabet altid prioriteres højest. Sikkerheden ved redningsarbejde hvor der arbejdes i nærheden af svækkede konstruktioner, forstærkes ved at afsætte en eller flere personer som sikkerhedsmand til at overvåge og advare indsatsmandskabet hvis en sammenstyrtning sker. Sikkerhedsmanden bør være tydeligt 5

6 markeret og råde over et redskab som med sikkerhed kan høres på hele skadestedet f.eks. trykluftshorn, fløjte eller ligene. I helt særlige tilfælde hvor en nødflytning er nødvendig og skønnes forsvarlig at foretage er det særligt vigtigt at overvåge den svækkede konstruktion. Dette bør i aller højeste grad være en undtagelsessituation. Figur 1 Sikkerhedsmand placeret så den ustabile konstruktion kan overvåges. Sikkerhedsmanden har et trykluftshorn så at han hurtigt kan advarer det øvrige indsatspersonale og de skal søge i sikkerhed. Det kan være svært for en sikkerhedsmand at vurdere om den beskadiget konstruktion bevæger sig og derved give signal om at fareområdet skal evakueres. Det er derfor vigtigt, at give sikkerhedsmanden nogle retningslinjer eller nogle hjælpemidler til at foretage denne vurdering. Man kan give sikkerhedsmanden nogle fikspunkter at kigge efter, f.eks. kan det være parallelle streger lavet af kridt eller spray over revner, fastmontere vaterpas på konstruktionen, eller andre metoder som gør det muligt at vurdere en bevægelse af konstruktionen. Der er også mulighed for at bruge tekniske hjælpemidler som lasermåler eller andet måleudstyr til denne opgave. Uanset hvilken retningslinjer eller hjælpemidler der stilles til rådighed for sikkerhedsmanden, kræver dette arbejde en høj koncentration og sikkerhedsmanden skal løbende gennem hele indsatsen udskiftes. Sikkerheden for mandskabet der arbejder inden for fareområdet må ikke undervurderes eller tilsidesættes uden meget tungtvejende grunde. 6

7 Signaler Under arbejdet på skadestedet skal man gøre brug af standardsignaler som beskrevet i INSARAG guidelines. Signalerne bruges når man skal stoppe arbejdet, genoptage arbejdet eller evakuerer et område. Da INSARAG guidelines er anderkendt både nationalt og internationalt vil alle på skadestedet kunne rette sig efter disse signaler. Signalerne er følgende: Stop alt arbejde/stilhed Et meget langt (3 sekunder) Genoptag arbejde Et kort herefter langt (1 sekund herefter 2 sekunder) Evakuer området Tre korte (3 x 1 sekund) Vurdering af bygningens og omgivelsernes tilstand Når det er besluttet at en sammenstyrtningstruende konstruktion skal afstives, er det vigtigt at bygningens tilstand bliver undersøgt grundigt. Man skal være opmærksom på, at man ikke kun vurdere de 4 sider af bygningskonstruktionen, men også vurdere toppen, og bunden af konstruktionen, altså tagkonstruktion eller overliggende etageadskillelser og fundament, eller underliggende etageadskillelser. Ved at se på alle seks sider af konstruktionen vil man kunne identificere særlige faremomenter ud over den sammenstyrtede konstruktion, som sekundært beskadigede konstruktionsdele og løsthældendebygningsdele som kræver særlig opmærksomhed mv. En mangelfuld vurdering af bygningens tilstand kan resultere i at sekundære sammenstyrtninger påvirker det opbyggede eller planlagte afstivningssystem negativt så det bryder sammen. Sidst men ikke mindst skal man også vurdere omgivelserne således man har et overblik over nedfaldsfare fra andre omkringliggende bygninger, samt særligefare udgjort af skader på jorden omkring bygningen: brud på gasledning, ødelagt fundamenter osv. Der er således tale om en 8-sidet tilgang til vurdering af arbejdsstedet i en prioriteret rækkefølge: - Toppen - Bunden - De fire sider - Nedfaldsfarer fra andre bygningsstrukturer. - Særligefare i omkringligende område. 7

8 For at danne og fastholde et godt overblik over bygningen er det vigtigt at der laves en skitse over bygningen, og at der herpå tydeligt angives hvilken dele der er bærende og hvilken der er beskadigede. Vægge Bygningskonstruktioner er opdelt i primære og sekundære bygningsdele. Primære bygningsdele er det system af bærende (tyngdebelastning) og stabiliserende (vandret belastning) bygningsdele. Figur 2 Principskitse af en bygningskonstruktion I en konstruktion hvor f.eks. de tværgående stabiliserende vægge er svært beskadiget, vil betyde at en bærende væg vil kunne styrte sammen, med mindre at man genetablerer styrken i de tværgående vægge, eller afstiver den bærende væg og derfor erstatter de tværgående vægge. I visse tilfælde kan bygningsdele godt være både bærende og stabiliserende og vil kræve særlig opmærksomhed ved planlægning af afstivningssystemet. En bygningskonstruktions styrke er beregnet ud fra 3 laster: Egen last Nyttelast Naturlast. For at sikre, at bygningen har en vis sikkerhed er der bygningsreglementerne indkalkuleret en sikkerhedsmargin på 30 % for at imødekomme unøjagtigheder ved beregning af nyttelast og naturlasten. Klimaforandringer betyder at storme, snefald og regnskyl er blevet kraftigere og forekommer hyppigere. Det forøger naturlast på bygninger og derfor gældende normer for naturlast tilpasset disse ændringer. I Danmark er der derfor en række bygninger som er 8

9 konstrueret før tilpasningen af normen for naturlast der kan risikere at være under dimensioneret i forhold til de forandrede forhold, men større risiko for sammenstyrtning af konstruktioner til følge 2. Sekundære bygningskonstruktioner er det øvrige i en bygning, og er bygningsdele som ikke er bærende eller stabiliserende. Det kunne f.eks. være vinduer, døre, skillevægge, tagbelægning eller facadebeklædning. Denne form for bygningsdele er til for at sikre huset er tæt eller at bygningen her en hensigtsmæssig opdeling af værelser og rum. Der skal dog forsat tages højde for disse, da fareområdet også skal sikres mod nedfaldende mindre bygningsdele. Toppen Når bygningen vurderes skal vægt og understøtning af top konstruktionen undersøges. Det skal undersøges om der er tale om lette (tagpap eller tegl) eller tunge (beton) top konstruktion. Toppen kan både være tagkonstruktionen og overliggende etageadskillelse. Det kræver minimum en intakt etage at bære en beskadiget let etage. Det kræver minimum to intakte etager at bære en beskadiget tung etage. Vurderingen af om en bygningskonstruktion er tung eller let handler primært om hvilken materialer konstruktionen er udført af, materialerne er tunge når de er af beton, sten eller lignende, og lette når de er af stål eller træ. Bunden Fundamentet i en bygning har til opgave at modtage de kræfter som overføres ned gennem bygningskonstruktionen via de primær bygningsdele, og overfører kræfterne til bæredygtig jord. Ligeså vigtigt som det er at aflaste eventuelle beskadigede primære bygningsdele, er det vigtigt at sikre sig at overfører vægten helt ned i jorden. Der skal her ligges vægt på om fundamentet kan modstå/ overføre vægten fra de skadede bygningsdele og afstivningssystemet uden at blive overbelastet. Dette kan betyde at man skal starte med at bygge afstivningssystemet fra kælderen og op til hvor den egentlige skade er sket. 2 Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark, Regeringen marts 2008, afsnit 3.2 side

10 Organisering af skadestedet Først organiseres skadestedet og fareområdet udpeges og afspærres synligt. Sikkerhedsafstanden til den sammenstyrtningstruede bygning er minimum halvanden gange bygningens højde Derefter oprettes arbejdspladsen som opdeles i: Materieldepot Skæreplads Lager for færdige afstivninger Derudover udpeges et mødested ved evakuering, således at man hurtigt kan få et overblik over antallet af folk ved eks. en sammenstyrtning. 10

11 Organisering af URV I forbindelse med afstivninger. URV organiseres jævnfør Nation USAR SOG for afstivninger som ses nedenfor. 11

12 Benævnelser på Afstivningens dele. Underligger Overligger 12

13 Afstivninger i praksis Generelle regler Marker afstivningens placering på bygningen for at kunne observere hvorvidt afstivningen flytter sig Lyt altid efter lyde fra tømmeret. Det er tegn på at træet er overbelastet Alle søm placeres minimum 2 cm fra kanten af tømmer Kontroller tømmer for fejl og skader før brug Fastgør kiler med søm når der er opstrammet Brug altid kiler med de diagonale sider mod hinanden Anvend i videst mulig omfang små kiler (2 x4 tømmer) Anvend 5 tals mønster til sømning i samleplader og stopklodser Sømning af forstærkning gøres med kun 3 søm Der er ingen styrke i de 10 cm endetømmer derfor skal stopklodser altid placeres som minimum 10 cm fra enden af tømmeret. Regler for Paratech afstivninger GOLD = en forlængelse, maks 1,8 m GRÅ = to forlængelser, maks 90 cm Paratech bør udskiftes med tømmer hurtigst muligt. Evakuer omgående hvis en afstivning i tømmer giver antydning på kollaps Prøv aldrig at redde den! 13

14 SWL for Paratech spindler Længde 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 SWL (kg) SWL for Paratech skråafstivninger 45 Skråafstivning Skråstiver længde 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 Anlægshøjde 2,6 2,75 2,9 3,05 3,2 SWL (kg) Skråafstivning Skråstiver længde 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 Anlægshøjde 3,16 3,43 3,65 3,96 4,5 SWL (kg) Paratech GOLD Skråafstivnig Samling 14

15 Standard Sømmønstre 15

16 Smig på skråtømmer 45 grader. 16

17 Forstærkning Forstærkning er stykker 2x4 eller 2x6 tømmer der monteres som vist nedenfor. Disse forhindrer buckling (udbøjning) hvis tømmeret bliver belastet. Forstærkning skal anvendes på afstivninger efter følgende forskrifter: Søjle afstivninger 1:25 Overstiger højden på en søjle afstivning 25 x tømmerets mindste dimension, skal der anvendes forstærkning. Eks.: 10 cm x 25 = 250 cm Altså skal en søjleafstivning bygget i 4x4 (10x10 cm) tømmer på mere end 250 cm monteres med forstærkning. Overstiger højden 500 cm monteres 2 x forstærkning. Skrå afstivning 1:35 For skrå afstivninger er regelen for den skrå stiver 35 x tømmerets mindste dimension. Eks.: 10 cm x 35 = 350 cm Altså skal en skråafstivning bygget i 4x4 (10x10 cm) tømmer med en skrå stiver på mere end 350 cm monteres med forstærkning Forstærkning 1:50 Er der tale om en afstivning i så stor skala at den forstærkning man montere er længere end 50 x tømmerets mindste dimension, skal der også forstærkningen forstærkes 17

18 Forstærkning af multiple skråafstivninger Vandret forstærkning af alle afstivninger i top og bund Ligeledes i midten hvis skråstiveren har midter forstærkning X forstærkning på de to ende afstivninger samt for hver 4. skråafstivning Søm X forstærkning i krydset med 5 søms mønster Ved en dobbelt skråafstivning forstærkes både vandret og kryds Tænk over placering af forstærknings lagene så ingen lag bøjes Maks afstand mellem to skråafstivninger er 2,4 m 18

19 Tabel for skråstivers længde i forhold til skråafstivningens ønskede anlægshøjde. Afstivningens højde (m) Skråafstiver længde for 45 graders hældning Skråafstiver længde for 60 graders hældning Skråafstiver længde for 30 graders hældning 1 1,4 1,15 2 1,5 2,1 1, ,8 2,3 4 2,5 3,5 2, ,2 3,45 6 3,5 4,9 4, ,6 4,6 8 4,5 6,3 5, , ,5 7,7 6, ,4 6,9 12 6,5 9,1 7, ,8 8, ,5 10,5 8, ,2 9,2 16 8,5 11,9 9, ,6 10, ,5 13,3 10, ,5 20 Højden måles fra toppen af sålen(underliggeren) til anlægshøjden. 19

20 Afstivningsmetoder Dobbelt skråafstivning Anvendes til afstivning af vægge der truer med at vælte. Vær opmærksom på bygningsmaterialet væggen er lavet af. Er der tale om teglsten, bør der lægges en plade i fuld bredde, mellem afstivningen og væggen, for at fordele belastningen ud over en stor flade. Der skal være minimum 10 cm overskydende tømmer efter stopklodsen. Maks. 2,4 m mellem to skråafstivninger Anlægspunktet for afstivningen bør være i niveau med etageadskillelsen eller maks. 60 cm. under og ALDRIG over etageadskillelsen. Anlægspunktet er ved toppen af skråafstiveren og bunden af den lodrette stopklods. 20

21 Enkelt og Dobbelt T-søjle Denne type afstivning er midlertidig. Da den er hurtig at udfører og opsætte kan de bruges taktisk lige som spindler. T-søjlen har faste mål på over og underligger (90 cm) og kun søjlerne kan varieres i højden. Da denne afstivning er midlertidig vil den altid være Klasse 1 uagtet antallet af søjler. STANDARD MÅL PÅ OVER OG UNDELIGGER: 90 CM 21

22 N-benet søjleafstivning En opgradering og mere solid end T-søjlen. N står for antallet af søjler her altså en 3-benet søjleafstivning En overligger bør dække over mindst tre strøer i loft konstruktionen Maks 120 cm mellem to søjler. Maks. 30 cm. udlæg på ydersiden af sidste og første søjle. Forstærkning skal strække over minimum to ben på en søjleafstivning og aldrig overskrive 1:50 reglen som beskevet som ovenfor. Hvis du overskriver 1:50 reglen skal forstærkningen deles op. Maks. kapacitet for en enkelt bærende søjle er 2500 kg Hvis der laves 2 benet søjlafstivning til videre udvikling til klasse 3 søjle afstivningen laves der liggende M forstærkning som set på næste illustration 22

23 Klasse 3 søjle afstivning Består af 2 * 2-benet der er forstærket med liggende M er søjleafstivning der er sat sammen med forstærkning. 23

24 Vinkelret afstivning af hældende dæk Denne model hvor dækket IKKE kan skride. På engelsk hedder denne model Sloped floor Shoring PERPENDICULAR derfor markeres den SFS-P på bygning. Perpendicular betyder vinkelret og derfor vil vi benævne denne Vinkelret afstivning af hældende dæk. Det dækker over at afstivningen er konstrueret således søjlerne står vinkelret på dækket. 24

25 Friktions afstivning af hældende dæk Denne model hvor dækket KAN skride. På engelsk hedder denne model Sloped floor shoring FRICTION derfor markeres den som SFS-F på bygning. Denne model er modsat ovenstående model konstrueret således søjlerne står vinkelret på underlaget. 25

26 N-benet vandret afstivning Til vandret afstivning af to ydremure. F.eks. svævende hvor skråafstivning ikke kan nå. På denne afstivning bemærkes brugen af kiler til fiksering af de vandrette søjler der er spændt op med et sæt kiler. Derudover udføres afstivningen som en almindelig søjleafstivning. 26

27 Flyvende Skråafstivning Er en midlertidig afstivning som derfir altid vil være Klasse 1. Benyttes hvor der ikke er mulighed for et gennemgående underligger og vægtømmer. Hvis vægtømmeret føres helt til jorden er der tale om en skårafstivning med delt og denne betragtes som permanent afstivning og kan derfor udformes som en klasse 3 afstivning. Bemærk her konstruktionen med den flyvende underligger er lavet med et stykke 2*4 tømmer på hver sider af skråafstiveren. På denne flyvende model udgør bundtømmeret mere en forstærkning end reelt bundtømmer. På en model hvor vægtømmeret når helt til jorden vil der ligeledes kunne indføres et stykke underligger vinkelret på vægtømmeret og så tæt på underlaget som muligt. Skrå tømmeret placeres her i en standard fod men kan også placeres i en u-fod. 27

Metodehæfte USAR Gennembrydning

Metodehæfte USAR Gennembrydning Gennembrydning Version 2.0 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Gennembrydning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere