TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER"

Transkript

1 pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast isolering under tunge skillevægge på betondæk uden skillevægsfundamenter. Følgende kombinationer undersøges: EPS: S150 og S250 Tykkelser: 400 mm og 550 mm Problembeskrivelse Etablering af konstruktioner uden skillevægsfundamenter forøger produktiviteten og billiggør byggeriet. Endvidere sikrer de forenklede detaljer, at risikoen for byggefejl minimeres. Da trykfast isolering har en stivhed, der er langt mindre end sædvanlige fundamenter af jernbeton og letklinkerblokke, kræver konstruktionen, at det underliggende betondæk kan fordele kræfterne i et tilstrækkeligt stort område. Endvidere er skillevægge ofte stift forbundet med bagvægge, der er etableret på stive fundamenter, hvilket giver randeffekter, der ændrer kraftfordelingen markant (skillevægge benævnes i det følgende blot vægge). Da der i lærebøger og andre steder ikke er redegjort for statikken for denne løsning, anvendes den næppe, såfremt der er krav til dokumentation af bæreevnen. I dette projekt opstilles en beregningsmodel for konceptet samt simplificerede værktøjer til praktisk anvendelse for rådgivende ingeniører. Konceptet opdeles i 2 forskellige statiske situationer. Fri væg ved begge lodrette kanter. Fri væg ved den ene lodrette kant samt stift forbundet til en bagmur på sokkel ved den anden lodrette kant. Væg stift forbundet til en bagmur på sokkel ved begge lodrette kanter kunne teoretisk forekomme, men i praksis er det næppe relevant med en tværvæg, der medfører, at passage gennem huset i en etage ikke er mulig. Da denne type væg sætter begrænsninger på konceptet vælges det derfor at forudsætte, at løsningen ikke anvendes.

2 Åbninger i væggen i form af vinduer negligeres, såfremt højden og bredden af åbningen er mindre end 0,5 væghøjden, ellers regnes med en fri kant. Åbninger i væggen i form af døre regnes således som en fri kant. Materialeparametre og geometri Beregninger foretages for en række varierende parametre. Anvendte parametre og deres eventuelle grænser er angivet nedenstående. Generelt Sikkerhedsklasse Kontrolklasse Armering Armeringstype Armeringsstyrke (f yk ) E 0k f yd = 550/1,20 Armeringsplacering Betonplade Tykkelse af betonplade (d) Betontrykstyrke (f bnk ) f bnd = 20/1,60 = Normal = Normal = Ribbestål = 550 MPa = MPa = 458 MPa = I midten 100 mm = M20 = 12,50 MPa Trykfast isolering Tykkelse (t) = 400 mm og 550 mm Type = S150 og S250 E langtid, S150 = 2,25 N/m 2 E langtid, S250 = 3,75 N/m 2 Tilladelig nedbøjning δ 0 = 2,5 mm Den trykfaste isolering forudsættes placeret på komprimeret bæredygtig bund, som ikke undergår nævneværdige deformationer. Vægge Væggene regnes normalt med en tykkelse (t) på: t = 100 mm Der skelnes i beregningerne ikke mellem de forskellige typer af vægge. Det vil typisk være murede vægge, vægge af letklinkerbeton, tung beton eller porebeton. 2

3 I beregningerne indgår væggene blot med den lodrette last samt en eventuelt vandret last. Lasterne er typisk benævnt: Egenvægt af væggen Lodret last på væggen Vandret last = g (kn/m) = p (kn/m) = H (kn) Ved permanente belastninger i kombination med kortvarige nyttelaster skelnes der normalt ikke mellem korttids- og langtidsstyrker (E modul), da denne skelnen vil medføre komplicerede beregningsmodeller og kun en mindre bæreevneforøgelse. Når der i det følgende således ved permanente og nyttelaster anvendes elasticitetsmoduler for langtidslast er dette en konservativ betragtning. Fri væg ved begge lodrette kanter Beregninger er gennemført i bilag 1 og 2. Resultatet er angivet i efterfølgende graf. Figur 1. Bæreevne ved vægfelt på trykfast isolering. I figuren er: t tykkelsen af den trykfaste isolering (EPS) S typen af EPS (karakteriseret efter stivhed) d dæktykkelsen Ø6/150 Armeringsdiameter pr. længde 3

4 Y-aksen angiver således den samlede mulige belastning fra væggen i niveau med dækoverkant (dvs. egenlast, nyttelast, reaktion fra stabiliserende last, etc.). X-aksen angiver 4 kombinationer af tykkelse af EPS og type. Ved interpolation mellem graferne anvendes en armeringsgrad på 0,21 % i forhold til hele dækhøjden. Anvendelsen af grafen er illustreret med 3 eksempler. Eksempel 1 En ikke-bærende væg af tegl ønskes opført uden skillevægsfundament. Væggens geometri er: højde tykkelse 3000 mm 168 mm Egenlasten (g) bestemmes til: g = 0,168 3,0 18 kn/m 3 = 9,07 kn/m Det ses, at et sædvanligt betondæk med tykkelse: t = 100 mm i kombination med armering: Ø a = 6 mm = 150 mm og trykfast isolering S150 med en tykkelse på 550 mm har tilstrækkelig bæreevne, da denne er 22 kn/m. Bæreevnen er således cirka en faktor 2 større end nødvendig. Eksempel 2 For en bærende porebetonvæg er den maksimale regningsmæssige belastning i niveau med dækoverkant bestemt til: g + p = 30 kn/m På grafen ses, at konstruktionen fx skal udføres med et betondæk med tykkelse: t = 120 mm i kombination med armering: 4

5 Ø a = 8 mm = 200 mm og trykfast isolering S150 med en tykkelse på 400 mm. Eksempel 3 For en bærende væg er den maksimale, regningsmæssig belastning i niveau med dækoverkant bestemt til: g + p = 50 kn/m Der ønskes anvendt trykfast isolering S250 med en tykkelse på 550 mm. Ved sædvanlig interpolation ses, at bæreevnen er tilstrækkelig for et betondæk med tykkelse på: t = 170 mm Som armering anvendes Ø10. Afstanden mellem armeringen (a a ) bestemmes ud fra forudsætningen om en armeringsgrad på 0,21 % til: a a = (π/4) 10 2 /(0, ) = 220 mm 5

6 Væg fri ved den ene lodrette kant og stift forbundet til bagmur på sokkel ved anden lodrette kant En beregningsmodel er angivet i bilag 3 og beskrevet nedenstående. Figur 4. Kraftfordeling for væg bunden i en ende og fri i den anden På figuren er introduceret følgende belastninger og reaktioner. p = Den lodrette regningsmæssige last på konstruktionen (excl. egenlast) g = Egenvægten af væggen σ B = Reaktionen fra den trykfaste isolering i den fri ende af væggen hvor deformationen er størst. Det kan vises, at reaktionen i den fri ende ved denne type væg er 3/2 af reaktionen for tilsvarende vægge, som er fri i begge ender. Dvs. ved praktisk projektering anvendes grafen angivet i afsnit 4, hvor belastningen sættes til (3/2) (g + p). 6

7 Optagelse af vandret last foretages på sædvanlig vis. Dvs. er konstruktionen påvirket af en vandret kraft H, kan der mellem væg og betonplade overføres følgende vandrette reaktion (F H ): F H = (g+p) μ d hvorved glidningskriteriet er opfyldt. Optagelse af det væltende moment er illustreret i eksempel 2. Eksempel 1 En ikke-bærende væg af tegl ønskes opført uden skillevægsfundament. Væggens geometri er: højde tykkelse 3000 mm 108 mm Egenlasten (g) bestemmes til: g = 0,108 3,0 18 kn/m 3 = 5,83 kn/m Det ses i figur 1, at et sædvanligt betondæk med tykkelse: t = 100 mm i kombination med armering: Ø a = 6 mm = 150 mm understøttet af trykfast isolering S150 med en tykkelse på 550 mm har bæreevnen 22 kn/m. Det ses, at bæreevnen er tilstrækkelig idet: (3/2) 5,83 22 kn/m Eksempel 2 En bærende væg af tegl ønskes opført uden skillevægsfundament. Væggens geometri er: højde længde tykkelse 3000 mm 6000 mm 168 mm 7

8 Ud over egenlasten er væggen påvirket af en vandret kraft (H) mod den fri ende på: H = 10 kn Egenlasten (g) bestemmes til: g = 0,168 3,0 18 kn/m 3 = 9,07 kn/m Egenlasten giver anledning til en kraftpåvirkning ved den fri kant på: σ B = (3/2) 9,07 kn/m = 13,61 kn/m Momentet fra den vandrette kraft regnes optaget med et kraftpar beliggende ved R A og R b (se bilag 5). Det fås af: R HA = 10 3 / ((2/3) 6) = 7,5 kn = 7,5 kn R HB En opadrettet kraft i bagvæggen på 7,5 kn anses ikke for problematisk og undersøges ikke videre. Den vandrette last giver anledning til et forøget bidrag i den lodrette reaktion på: σ BH = 3 H h / l 2 = 2,5 kn/m Heraf fås at den samlede påvirkning til: σ BH + σ B = 16,11 kn/m Dækket dimensioneres på sædvanlig vis overfor denne last. 8

9 Bilag 1 Side 1 af 3 Trykfast isolering fri væg i begge ender Statisk system Forudsætninger Spændingsfordelingen under betonpladen regnes trekantformet. Der optræder flydeled i dækket under væg og i afstanden a. Nedtrykningen (δ ) i afstanden a regnes lig 0. Nedtrykningen under væggen betegnes som (δ 0 ) Af symmetriårsager er forholdene på begge sider af pladen identisk. Udstrækningen af reaktionen mellem dæk og væg regnes værende væsentlig større end tykkelsen på væggen, hvorved den statiske model kan forudsættes at være 2-dimensional. Da armeringen er placeret i midten er de positive og negative momenter identiske. Egenvægten af betonpladen tages ikke i regning, da den ikke giver anledning til differensspændinger og -flytninger eller momenter i betonpladen. Underlagets bevægelse under den trykfaste isolering er negligibel. Der regnes med samme spænding hele vejen igennem den trykfaste isolering.

10 Bilag 1 Side 2 af 3 Statiske ligninger σ i = E i 0 / ti δ (spænding under betonplade prop. med δ ) P = σ i a ½ 2 (ligevægt i lodret retning) = σ i a = E i a δ 0 /t i (1) Ved hjælp af arbejdsligningen fås: A y P P = P δ / 3 δ0 = δ0 2 3 δ = 4m a 0 Ai A i = A y 4m P = (2) a 3

11 Bilag 1 Side 3 af 3 (1) og (2) giver således 2 12 m Ei 0 = P δ t i Bestemmelse af m: T = f yd A a h = c T f cd 1 m = T heff hc 2 h h eff = 2 Udtrykkene indsættes i regneark. Dette er gjort i bilag 2.

12 Bilag 2 Side 1 af 1 Specifikation af armering Bæreevne (kn/m) for kombination a (mm) for kombination S150 S150 S250 S250 S150 S150 S250 S250 t Ø pr Arm.grad t=550 t=400 t=550 t=400 t=400 t=550 t=400 t= , , , , Tabel 1. Oversigt over beregning

13 Bilag 3 Side 1 af 3 Bunden væg / fri væg Her betragtes en væg, som er stift forbundet til bagvæg ved den ene lodrette kant og fri i den anden lodrette kant. Væggen er illustreret nedenstående: I den deformerede tilstand fås følgende spændingsfordeling: Ud fra ligevægtsberegninger fås: R = ( p + g) l B A 3 / 4 1 / 4 R = ( p + g) l

14 Bilag 3 Side 2 af 3 σ B bestemmes til: 3 / / ( p + g) l = 2 l σ b ( p + g) = σ b Såfremt væggen er fri i begge ender fås følgelig ( p + g) = σ b - Dvs. at bæreevnen af væggen er 2 / 3 af bæreevnen af en tilsvarende væg, fri i begge ender. Bidraget fra reaktionen i den trykfaste isolering, introduceret i opførelsesfasen før sammenmuring med bagvæggen, er konservativt ikke medtaget, da det vil komplicere beregningsmodellen markant, uden tilsvarende at give en markant forøget bæreevne. Vandret påvirkning Såfremt væggen er påvirket af en vandret kraft analyseres dette på følgende måde: Glidning Bæreevnen mht. glidning er tilstrækkelig såfremt: ( g + p) μ d H

15 Bilag 3 Side 3 af 3 Væltning R HA og R HB bestemmes ud fra følgende udtryk: R = = H h ( / l) HA R HB = / 3 H h l R HB omregnes til et bidrag til σ b (her benævnt σ HB ). Det fås at: R HB 2 3 H h σ HB = = 2 l l Det undersøges om ( B BH σ + σ ) den aktuelle bæreevne vha. figur 1. Såfremt σ 0 undersøges om: BH σ BH σ b I modsat fald medfører det, at væggen løftes. Den resulterende værdi af R HA og R A (regnet med fortegn) skal kunne overføres i den lodrette samling mellem den betragtede væg og bagvæggen. Dvs.: R 0 HA + RA fvk t h hvor f vk0 er den initiale forskydningsstyrke i samlingen A R HA R + skal naturligvis medregnes, når bagvæggen dimensioneres. Dette er ikke yderligere uddybet her.

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Korroderede trådbindere i murværk

Korroderede trådbindere i murværk SBi-anvisning 211 Korroderede trådbindere i murværk Undersøgelse af nedstyrtningsfare og vejledning i eftermontering af nye bindere 1. udgave, 2005 39 Korroderede trådbindere i murværk Korroderede trådbindere

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere