Dansk A. Studentereksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk A. Studentereksamen"

Transkript

1 Dansk A Studentereksamen 2stx141-DAN/A Onsdag den 28. maj 2014 kl

2 Indhold Side Opgaver Tekster: 1. Karen Blixen: De blaa Øjne Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug Bjarne Schilling: Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først Anne Sophia Hermansen: Alt for de (dumme) Damer Christian Yde Frostholm: NÅR JEG SER EN FILM Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet. 2

3 Opgaver Du skal besvare én af opgaverne 1 5. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse. 1 De 2 Individets blaa Øjne Skriv en litterær artikel om De blaa Øjne. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af De blaa Øjne (tekst 1), hvor du bl.a. fokuserer på tekstens symbolik og fremstillingsformer. Giv en perspektivering til genren. og det offentliges ansvar Skriv en kronik om individets og det offentliges ansvar. Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug (tekst 2). Diskuter synspunkterne. 3 Nyhedsjournalistik Skriv et essay om nyhedsjournalistik. Dit essay skal tage udgangspunkt i Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først (tekst 3) og bl.a. undersøge sensationens betydning for nyhedsformidling, idet du inddrager konkrete eksempler. 4 Mediernes 5 NÅR fremstilling af kønsroller Skriv en kronik om mediernes fremstilling af kønsroller. Din kronik skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Alt for de (dumme) Damer (tekst 4). Diskuter synspunkterne. JEG SER EN FILM Skriv en litterær artikel om NÅR JEG SER EN FILM. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af NÅR JEG SER EN FILM (tekst 5), hvor du bl.a. fokuserer på relationen mellem digtets jeg og digtets du. Giv en perspektivering til fx periode, genre eller tema. 3

4 Karen Blixen: De blaa Øjne Teksten er en omarbejdning af en historie, der indgår i fortællingen Peter og fra samlingen Vintereventyr, Den omarbejdede udgave er fra Karen Blixen ( ), dansk forfatter. Rosa For 150 Aar siden levede der i Helsingør en ung Skipper, som var meget forelsket i sin unge smukke Kone. Da Lykken nu i Tidens Løb stod hans Flid og Snildhed bi, og han fik sit eget Skib, opkaldte han det efter hende: Den smukke Sofie. Og han fik en Billedskærer i Dragør til at skære ham en Gallionsfigur til Skibet, saa lig den virkelige Sofie som han kunde gøre den, malet rosa og himmelblaa, efter hendes egen Søndagskjole, som han Aaret før havde bragt hjem til hende fra Spanien, og med de lange krøllede Lokker, som den unge Skippermadam selv om Dagen skjulte under en ærbar lille hvid Kappe, bølgende bagud som om Vinden legede med dem, og forgyldt med ægte Bladguld. Han var meget stolt af og glad over sin Gallionsfigur og talte om den til sin Kone. Er hun ikke dejlig? sagde han. Bestandig lidt forud for mig selv træder hun den blaa Bølge som i en Dans. Hun ler ind i Snestormen og blinker ikke i det salte Havskum. Skulde jeg nogensinde være bange for at følge efter hende? Jeg har set hende med en Maage paa Hovedet. Men hans Kone var skinsyg paa Gallionsfiguren. Saadan er Mænd, sagde hun. De Piger, som vender Ryggen til dem, og som ikke gider sætte deres Haar op, men lader det flyve efter dem, dem tænker de paa, og dem taler de om. Men deres honnette 1 Koner, som gaar hjemme og gør foraarsrent i Stuerne, dem forstaar de slet ikke. Oh, min bedste lille Ven i Verden, sagde han, hvad skulde jeg vel stille op med en Kone som jeg forstod? Jeg elsker hende, fordi hun ligner Dig, og jeg elsker Dig, fordi Du ligner hende. En Sømand har et stort, groft Hjerte, som han har en stor, grov Næve, det kan nemt rumme to smukke Piger paa een Gang. Ja, det kan rumme alle Verdens Piger, og velsigne jer dertil, fordi I er saa glatte og lette og nette. Men saa velsigner jeg ogsaa Dig, fordi Du har saadan et lille bitte bitte Hjerte, at det ikke har Plads til mere end een Mand, ja ikke en Gang til en hel Mand, men noget af ham vil altid stikke udenfor, og saa sukker Du og siger: Hvorfor skal han dog ogsaa have det og det? Men Du ved dog godt, at naar jeg vil have et Kys, kommer jeg hjem til Helsingør. Og mens vi nu taler om at kysse og den Slags, kan Du lide at blive kysset? Det er ogsaa et Spørgsmål at gøre sin Kone, sagde hun, og Du forstaar mig slet ikke. Nu hændte det at Skipperen, da han foer paa Ostindien 2, fik Held til at redde en gammel indisk Konge paa et Ørige fra onde og forræderiske Stormænds Anslag, og at føre ham i Sikkerhed til hans Datters og Svigersøns befæstede Borg paa en anden Ø. Og da nu den gamle Konge igen følte sig omgivet af Folk, der elskede ham, takkede han med Glædestaarer i Øjnene sin Redningsmand for hans Bistand og lod ham til Belønning overrække to sjældne og kostbare Safirer, saa blaa, klare og dybe som det indiske Ocean. Disse to Juveler fik den unge Dronning, paa Skipperens Bøn, sin Juveler til at sætte ind i Gallionsfigurens Træansigt som to blaa 1 honnette: ærlige og redelige. 2 foer paa Ostindien: sejlede til havne i den del af verden, man i dag kalder Sydøst-Asien. 4

5 Øjne. Nu blev den unge Skipper først rigtig hjertens fornøjet med sin smukke Sofie. Fra nu af, sagde han til sig selv, har hun ogsaa min Kones Øjne! Og da han kom hjem til Helsingør, viste han straks sin Kone de blaa Øjne. Nu først er hun som hun skal være, sagde han. Se, hvor hendes Øjne straaler. Med dem har hun, paa Hjemrejsen, set Flyvefiskene springe forbi paa en Fods Afstand og stirret mod Fuldmaanen, der stod baade oppe paa Himlen og nede i Søen. Det ligner da ikke noget at bruge Ædelstene paa den Maade, sagde hans smukke Kone. Det var meget bedre at Du gav mig dem til et Par Ørenringe. Min Skat, min Sukkertop, svarede han hende. Bed mig om hvad Du vil i Verden, men bed mig ikke om det, for jeg kan ikke gøre det. Du forstår mig slet ikke, sagde hun. Nu turde den unge smukke Skippermadam ikke mere bede sin Mand om de blaa Sten. Men hun tænkte paa dem hver Dag og saa sig tit i Spejlet, idet hun forestillede sig hvor godt de vilde have klædt hende, hvis de havde siddet i hendes Øren. Aftenen inden hendes Mand igen skulde afsted, denne Gang til Guldkysten 3, gav Skipperforeningen i Helsingør et Gilde for ham. Og mens han der sang og var lystig med sine gamle og unge Fæller, gik hans Kone med en Lygte i Haanden ned til Havnen, hvor hun havde sat Helsingørs Glarmester Stævne, og hun holdt der Lygten for Glarmesteren, mens han tog Safirerne ud af Gallionsfigurens Øjenhuler og satte to Stykker blaat Glas ind i Stedet for. Men Safirerne selv lagde hun i en lille Æske og stak Æsken i Lommen paa sit Underskørt. Hendes Mand var næste Morgen endnu lidt søvndrukken, han lagde ikke Mærke til nogen Forandring, men kyssede sin Kone kærligt Farvel og vinkede fra sit Dæk til hende, saa længe hun vinkede til ham. Og da han var rejst bort, fik den smukke Sofie Guldsmeden til at indfatte de blaa Sten i et Par Ørenringe. Men efter nogen Tids Forløb mærkede Skipperkonen, at hendes Syn ikke længere var saa godt som før, men fra Dag til Dag blev mindre klart. Intet, hverken Gulv eller Vægge, syntes længere helt fast, men alt gyngede op og ned, og store mørke Pletter svømmede til alle Sider forbi hendes Blik. Til at begynde med gjorde hun sig ikke Bekymringer derved, men da hun en Dag ikke kunde træde sin Synaal 4, blev hun forskrækket, og efter endnu nogle Dage opsøgte hun en gammel Finnekone 5 i Byen og bad hende om Raad. Denne ældgamle Kone sad igen i Helsingør, efter at for næsten hundrede Aar siden Kong Frederik V 6 ved sin Tronbestigelse havde ønsket at lade alle sine to Rigers Undersaatter stede for sit Ansigt og havde sendt Bud ogsaa efter dem, der boede allerlængst mod Nord, saa at han kunde lære deres Klædedragt, Sæder og Sange at kende. Hendes egen Fader havde været den Anfin 7, som de kaldte Ganfin 8, og som solgte Søfolk god Vind i en Sæk. Løste man den første Knude paa Sækken, fik man en frisk og munter Brise, der fyldte Skibets Sejl saa at det løb ad Havfladen som i en Dans, løste man den anden Knude, fik man en strygen- 3 Guldkysten: tidligere navn for den del af Vestafrikas kyst, som svarer til det nuværende Ghanas kyst. 4 træde sin Synaal: tråde sin synål. 5 Finnekone: en kone fra Finland. 6 Kong Frederik V: ( ), dansk konge Anfin: finne. 8 Ganfin: troldkyndig finne. 5

6 de Kuling, der satte Skum paa Bølgerne, og løste man den tredje, fik man en brølende Storm, der lod det knirke i Sejl og Bord og fejede Skibet op og ned af sorte Bølgedale, gennem Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, lige ind i Øresund forbi det graa Kronborg Slot. Men Konen selv, hans Datter, kendte til Urter, Lægemidler og Besværgelser. Hun forsøgte nu i nogen Tid at kurere Skippermadammens Øjne og behandlede dem baade med Øjenvande og med Balsam. Men intet af hendes Midler virkede, og til Slut rystede hun paa Hovedet og sagde: Jeg ser at jeg ikke kan hjælpe Dig, og alt hvad jeg forsøger mig med vil gøre Dig mere Skade end Gavn. Thi de Magter, som vi har kaldt til Hjælp, har slaaet sig sammen med dem som vi vilde til Livs. De formener 9, tror jeg, at her er en Uret blevet gjort dem alle. Det vil blive ringere og ringere med Dit Øjesyn, og inden længe vil Du være ganske blind. Den ulykkelige unge Kone brast da i Graad, store Taarer trillede ud af hendes halvblinde blaa Øjne. Oh, Gud give, raabte hun, at Den smukke Sofie var hjemme igen i Helsingørs Havn, saa at jeg kunde tage Glasstumperne ud og sætte de to Ædelstene ind, hvor de hører til! Hun greb den gamle Finnekones runkne sorte Haand. Oh, gode Sunniva, sagde hun. Hold min Haand fast og før mig ned til Havnen, og meld mig der at Du mod Himlen ser det velsignede Tegn: et Sejl og min Mand komme tilbage til mig. Før hans Skib og ham selv i mine Arme igen, saa jeg kan sige ham at han fra nu af frit maa fylde sit store kærlige Hjerte, saaledes som han, naar han tog mig om Brystet, kærligt fyldte sin store Haand. Men Skibet kom ikke tilbage. I Stedet kom der Brev fra Konsulen i Porto i Portugal, som underrettede Folk i Helsingør om, at det ud for hans By var gaaet til Bunds med Mand og Mus. Og det var en højst mærkelig og uforklarlig Omstændighed, skrev Konsulen, at det midt paa Dagen, mens Solen stod højt, var løbet lige ind i en stejl Klippe, der ragede højt op af Søen. 9 formener: mener. 6

7 2. Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug Teksten er fra Politiken den 24. november Simon Emil Ammitzbøll (f. 1977) og Merete Riisager (f. 1976), begge folketingsmedlemmer for Liberal Alliance. Tegning: Per Marquard Otzen. Et billede af en lille forskræmt dreng ledsaget af teksten Mindre vin mere mor og Min mor og far drikker en flaske vin hver aften. Er det for meget? og så et telefonnummer, man anonymt kan ringe til. Disse formynderiske plakater får man smækket lige i hovedet, når man i disse dage kører ud ad Østerbrogade. Plakaterne er et led i en offentligt betalt kampagne, som også indebærer, at pædagoger og lærere skal hive fat i forældre, som mistænkes for at drikke for meget. Denne gang er det de rødvinsdrikkende velhavere på Østerbro og i Indre By, kommunen vil have fingre i. Tidligere på året var det de ressourcesvage rygere 7

8 i Sydhavnen og Nordvest, kommunen kastede sin kærlighed på. Her fik rygerne enten et telefonopkald eller et venligt besøg i deres private hjem. Forestil dig det lige: Du er hjemme. Det ringer på døren. Og så er det minsandten en kommunal sundhedsvejleder, der står og tripper ude på måtten og hun vil gerne tale med dig om dine rygevaner. Det er jo ekstremt grænseoverskridende (både principielt og helt konkret), men måske er det netop, fordi det er de ressourcesvage, der er blevet udsat for det, at vi ikke har hørt nogen brokke sig over det i medierne? En meget skræmmende tanke. Og hvad bliver det næste så? At pædagogerne skal hive fat i overvægtige forældre? At kommunen laver plakater med teksten Min mor og far dyrker aldrig motion?. Ja, for Københavns Kommune helmer ikke foreløbig. Kommunen har blandt andet lagt planer for at gøre byen helt røgfri i 2025 det vil altså sige, at det skal være forbudt at tænde en cigaret, mens man venter på bussen, eller når man går ned ad Strøget. Også kosten ligger de omsorgsfulde politikere på sinde. I Sydjylland griber lærerne for eksempel ind, hvis børnenes madpakke ifølge det offentlige ikke er sund nok. Den idé er da lige til at overtage for Københavns Kommune. Og man er allerede godt på vej. For eksempel tog man for et stykke tid siden initiativ til at regulere forbruget af saftevand på de københavnske plejehjem. De ældre skulle jo nødig selv bestemme og putte noget i munden, som ikke er blåstemplet af det offentlige. Som for eksempel saftevand. Om saftevandssagen sagde en ernæringsekspert fra kommunen dengang:»det er ligesom børn. Jeg siger ikke, at ældre er ligesom børn, men det er, som når man tager vaner fra børn: Der er en uge, hvor der er ramaskrig, og så har de vænnet sig til det«. Ja, man kan både græde og grine. Og det er okay vi griner også selv. Men når latteren dør ud, er det vigtigt at forholde sig til det principielle: at vi bare ser til, mens Big Mothers 1 favntag bliver fastere og fastere. Mens politikere udvikler endog meget faste meninger om de ting, som borgerne putter i munden og handler på det. Mens det offentlige er i gang med at ensrette os i en sund, pæn og politisk korrekt retning. Københavns Kommune bryster sig ellers altid af at være mangfoldig. Men hvor bliver mangfoldigheden af, når rygere og rødvinsdrikkere ikke længere må være her? Vi er simpelthen ved at skabe et samfund, hvor der ikke er plads til at stikke ud, begå fejl eller leve usundt. Det er, som om de københavnske politikere simpelthen ikke har fantasi til at forestille sig, at nogle borgere ønsker at leve på en anden måde, end de selv gør. At det rent faktisk er en mulighed at foretrække McDonald s frem for det nye nordi- 1 Big Mothers: omskrivning af den engelske forfatter George Orwells ( ) Big Brother fra science fiction-romanen 1984 (udgivet i 1949). 8

9 ske køkken. At man kan nyde sine smøger så meget, at man gerne tager de kendte sundhedsrisici med. At man helt enkelt ønsker at træffe sine egne valg også når de er sundhedsskadelige. For trivsel og sundhed er jo ikke nødvendigvis det samme. Mennesker i reel nød for eksempel børn, der mistrives derhjemme skal selvfølgelig have hjælp af pædagoger, lærere og det offentlige i det hele taget. Det er der ingen, der er uenige i. Men lad os skille tingene ordentligt ad. Lad os bruge skattekronerne på netop at hjælpe de borgere, der har behov for det, i stedet for at spilde penge på at skræmme, ensrette og moralisere. Mindre vin mere mor, siger Københavns Kommune til borgerne på Østerbro. Vorherre bevares, siger vi. En kampagne er der dog behov for. Den skal blot være rettet mod det røde politiske flertal i kommunen, og så skal den hedde Mindre kommune mere mor. 9

10 3. Bjarne Schilling: Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først Teksten er fra Politiken den 19. maj Bjarne Schilling (f. 1956), journalist på Politiken. Hastighed er en højrisikofaktor i journalistik. Jo før vi indser det, jo bedre for læserne. Det er muligt, at jeg nu hænger oprindelige folk ud uden grund, og i så fald skal jeg beklage. Men rygtet vil vide, at når vor tids nyhedsjournalistik ser ud, som den gør, er det indianernes skyld. Da den såkaldte civilisation bredte sig vestpå, og jernhesten brusede ad nylagte skinner mod Stillehavet, måtte rødhuderne se alskens tvivlsomme typer stjæle deres land til græsning af enorme kvægflokke, efter at de samme slubberter havde sat stort set samtlige bisoner til livs. Indianerne prøvede at ramme fjenden, hvor han var mest sårbar. Prærievogne kan som bekendt anbringes i rundkreds og bruges som forsvarsværk, men de tusindvis af kilometer nymonteret telegrafledning var i praksis umulige at forsvare. Så indianerne skiftede med et vist held tomahawk 1 ud med bidetang. Så kunne telegrafisterne morse til ingen verdens nytte. Derfor lærte den tids pressefolk sig stadig ifølge overleveringen at få sagt det vigtigste først, fordi ingen vidste, hvornår forbindelsen forsvandt. Vi kender det fra mobilen: Når den truer med at sætte ud, kan vi få leveret vores budskab i en fart. Det kan også være, at det hele bare er en skrøne, og at vi bygger vores nyhedsjournalistik op, som vi gør, fordi det har vist sig mest praktisk. Hvilket det unægtelig er. Det er smart at fortælle det vigtigste først. Og man er sikker på ikke at gå glip af meningen, hvis man er nødt til at lægge avisen fra sig eller forlade skærmen. Med fare for ikke blot at lægge indianere, men også akademikere og kommunale embedsmænd for had må jeg minde om, at den journalistiske skrivestil er mere praktisk end den akademiske og bureaukratiske, hvor man skal gennem alenlange redegørelser for at nå frem til konklusionen. Selv om det offentlige er blevet væsentlig bedre til at formulere sig, kan man stadig få breve, hvor myndigheden lægger ud med at fortælle, at man har henvendt sig. Det ved man sådan set godt. Myndigheden fortsætter så med at gennemgå, hvad det er, man har skrevet, og hvad man i den forbindelse har søgt at opnå. Medmindre sagsbehandlingen har strakt sig så længe, at man er blevet senil, vil det næppe heller komme som en voldsom overraskelse. Derefter følger som minimum en gennemgang af lovreglerne på området og et rids over hidtidig praksis, før myndigheden langt om længe får fortalt, at man godt kan glemme alt om at få den vuggestueplads. Den skrivestil kender borgerne selvfølgelig, så de begynder med at læse det eneste vigtige afsnit. Det findes næstsidst lige før klagevejledningen. Der er 1 tomahawk: indiansk stridsøkse. 10

11 omvendt den oplagte fare ved den journalistiske skrivestil, at man kan føle sig fristet til at komme i gang, inden alt arbejdet er gjort og researchen i orden. Når baggrund og perspektiv gemmes til sidst i artiklen eller indslaget, kan man komme til at forsimple sagen. Det er dog ikke den største fare. Det er, at det, man fortæller, viser sig at være forkert. Der foregår en voldsom debat i USA for tiden, fordi ikke mindst de store tvstationer trods de bedste folk i hvert fald de dyreste kvajede sig noget så eftertrykkeligt, da de skulle berette om blandt andet skyderierne på skolen i Sandy Hook i Connecticut sidste år og bomberne mod Boston Marathon 2 for nylig. Af angst for at komme sidst med nyhederne fodrede de seere og læsere med forkerte informationer og rene spekulationer. Nogle af undskyldningerne går på, at konkurrencen er skærpet, fordi folk med mobiltelefoner sender direkte fra begivenhederne, og man kunne ligefrem se flere journalister stå og skæve ned til deres telefoner, mens de selv rapporterede. Men hvem som helst kan lægge hvad som helst på nettet: Journalister og redaktører får deres penge for at være kritiske og sortere. Man taler om, at den tekniske udvikling har gjort befolkningen til citizen journalists borgerjournalister og at medierne er unødvendige. Modargumentet lyder, at man i så fald også burde kunne forlade sig på citizen dentists borgere, der forsøger sig som tandlæger. Der er ikke noget i vejen med konkurrence mellem medierne. Men når vi konkurrerer på hastighed i de store fælleshistorier, er det redaktørernes pligt at stille deres journalister det både enkle og fremragende spørgsmål: Er du sikker? Da studieværten Scott Pelley 3 fra den amerikanske tv-station CBS for nylig modtog prisen Fred Friendly First Amendment Award 4, langede han ud efter konkurrencementaliteten:»hvordan gavner det folk, at vi er først med en nyhed? Det med at være først er bare forfængelighed og selvbedrag. Der er ingen, der sidder derhjemme og følger med på fem tv-skærme samtidig og siger: Hold da op, de kom først!«. Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først. Det er altafgørende, at den er sand. 2 bomberne mod Boston Marathon: den 15. april 2013 blev marathonløbet Boston Marathon udsat for et terrorangreb. 3 Scott Pelley: (f. 1957), amerikansk journalist. 4 Fred Friendly First Amendment Award: amerikansk, journalistisk pris for særlig indsats for ytringsfrihed og pressefrihed. 11

12 4. Anne Sophia Hermansen: Alt for de (dumme) Damer Teksten er fra Berlingske Blogs den 24. maj Anne Sophia Hermansen (f. 1972), blogger og debattør, mag.art. i litteraturvidenskab og idéhistorie. Kvinder har hvirvlet sig selv ind i den forestilling, at de både skal have et udfordrende arbejde, et fnugfrit hjem, et familieliv i balance og sund simremad i gryden. Det skriver Alt for Damernes redaktionschef Mette Mølbak 1 i dag i Berlingske. Baggrunden er en undersøgelse, som bladet har lavet af dansk kvindeliv, og den viser, at deres hverdag er under pres. Vi må lære at passe lidt på os selv, skriver Mølbak, og ikke forsøge at præstere på alle fronter samtidig. For vi kan ikke få det hele, skriver hun og ekkoer Anne- Marie Slaughter 2, der opsagde et topjob som rådgiver for Hillary Clinton 3 for at være mere sammen med familien (og arbejde som professor ved Princeton Universitet). Et sympatisk budskab, bevares. Sidste år viste en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed, at danske kvinder i stigende grad føler sig stresset. 15,3 % oplever, at de enten ofte eller meget ofte er stressede. Samtidig viser statistikkerne, at der er en fordeling på cirka 80 procent kvinder og 20 procent mænd, når det kommer til psykologhenvisninger og anden brug af psykologisk rådgivning. Men hvor har bladets kvindelige læsere dog fået den skøre forestilling fra, at de både skal være karrierekvinder, speltmødre, sexgudinder, Noma-kokke 4, 5 år yngre, 10 kilo slankere, have taget en Ironman, en MBA 5 og have et hjem + sommerhus, der er fotogent nok til boligmagasinerne? Well, her er denne uges forside af Alt for Damerne. Det er i samme nummer, undersøgelsen præsenteres: Almindelige kvinder er noget, man kan kigge på i spejlet. Derfor har Alt for Damerne som sædvanlig en overskudslækker kvinde som blikfang 1 Mette Mølbak: (f. 1978), dansk journalist. 2 Anne-Marie Slaughter: (f. 1958), amerikansk professor i Politik og Internationale forhold. 3 Hillary Clinton: (f. 1947), amerikansk politiker, bl.a. tidligere udenrigsminister. 4 Noma: nordisk gourmetrestaurant i København. 5 MBA: forkortelse for Master of Business Administration (erhvervsøkonomisk ledelsesuddannelse). 12

13 (modsat et magasin som Euroman 6, der i denne måned har Anders Breinholt 7 ). Vi får også at vide, at tre kvinder på hhv. 35, 46 og 53 år vil fortælle os noget vigtigt, og det afsløres på forhånd, at det ikke drejer sig om skat på finansielle transaktioner, den slags er selvsagt for uinteressant, de vil afsløre noget meget mere subtilt, nemlig hvordan de holder sig smukke. Selvfølgelig er der også karrieretøj (bløde jakkesæt), speltmortøj (sporty kjoler) og bomberjakker til kvinder, der er fyldt 30 et tilsvarende antal gange, ligesom der er tips til, hvordan man forvandler badeværelset og en guide til, hvordan man udvider forbrugshorisonten. Og oplever vi, at det hele er ved at bryde sammen i hamsterhjul og karrierestress, så kan en skuespiller belære os om, at det bare er for billigt at skride fra ægteskabet. I denne uge fyldte den fri abort 40 år. Det kunne man have markeret, f.eks. ved at tale med et par af de kvinder, der kæmpede for den dengang. Eller man kunne have taget de tre kvinder fra forsiden og bedt dem videregive deres væsentligste livserfaring. Alternativt største fuck-up. Det ville dog kræve, at bladet satte substans over stil, indhold over form, og det ved enhver ikke kommer til at ske. Ligesom vi aldrig kommer til at læse om det kommunale anlægsloft i damebladene (og tak for det). Men kan det virkelig passe, at segmentanalyser og fokusgrupper entydigt viser, at kvinder elsker at blive talt til som om de ikke har noget mellem ørerne? At kvinder foretrækker at se på andres perfekte liv i stedet for at høre om deres erfaringer? Naturligvis er dameblade ikke eneansvarlige for, at mange kvinder jagter en umulig drøm. Men de er et reservat for den forestilling, at kvinder kan få det hele. Der drikkes ufattelige mængder birkesaft, når kvinder beretter om Min Sunde Uge, og der findes ingen døde planter i de hjem, læserne inviteres indenfor i. Sjovt nok heller ikke mange bøger, for kulturel dannelse sorterer langt under klædeskab, skosamling og samtalekøkken. Værdierne er som i nullerne: Friværdier. Tilsat fysisk selvdisciplinering og statusdværge (børn). Da bladet i 2011 interviewede statsminister Helle Thorning-Schmidt 8, var det vigtigt at få fastslået, at Thorning ikke havde misset et eneste forældremøde. Ikke et eneste, stod der på forsiden. Danmarks statsminister var både karrierekvinde OG en yderst samvittighedsfuld mor. Kronprinsesse Mary 9 har tilsvarende fortalt læserne, hvordan hun balancerer sit sygeligt pressede arbejdsliv med fire krævende børn. For den heroiske indsats har hun fået Alt for Damernes Kvindepris (og så ikke et ord om de mand, der er ansat til at passe børn og slot, den næsten tomme arbejdskalender eller de 17,1 mio. kr. parret årligt får i lommepenge af staten). Hvis ikke det var sjovt, ville det nok være grotesk. Så mens redaktionschefen skriver kloge ord i Berlingske om, at kvinder er for stressede og skal tage sig en slapper, serverer resten af redaktionen sin sædvanlige pærevælling af sextips, madopskrifter, slankekure, mode og interviews med perfekte kvinder med perfekte børn i perfekte hjem i skysovs. Sådan bliver du sexgudinde, forvandler du dit hjem, forbliver du lækker, får du drømmekroppen, 6 Euroman: livsstilsmagasin for mænd. 7 Anders Breinholt: (f. 1972), dansk journalist. 8 Helle Thorning-Schmidt: (f. 1966), dansk statsminister siden Prinsesse Mary: (f. 1972), dansk kronprinsesse. 13

14 messer magasinet og topper det hele med en kritisk undersøgelse af, hvordan kvinder jagter den utopi, bladet lever af at levere. Kære Alt for Damerne, det kunne være interessant at høre jer fortælle, hvad I har lært af undersøgelsen? Kommer vi til at se ændringer i det redaktionelle stof? Kommer vi til at læse Ledere ligesom i Euroman om fri hash, røv i bukserne og grådighed? Interessante interviews med mennesker, der også har egenskaber og ikke bare ejendele? I kunne jo begynde med selv at slappe lidt af med retoucheringsknappen. Og fyre jeres fokusgruppe. 14

15 5. Christian Yde Frostholm: NÅR JEG SER EN FILM Teksten er fra digtsamlingen Fjernforbindelser, Christian Yde Frostholm (f. 1963), dansk digter Når jeg ser en film i fjernsynet om nogle andre og du ringer midt i den og vi taler til de stumme billeder og jeg tænker at vi næsten intet sprog har næsten ingen ord slet intet imellem vores stemmer og det der bliver hørt og det bliver tydeligt midt i mine følelser for billederne og det de fortæller at glasset er faldet ud og en af dem i filmen bliver syg eller skal dø så jeg må slukke apparatet sådan at lydene ude fra natten kommer ind lige bag de nære lyde fra husets små ryk og rystelser og jeg sidder med mine egne ord og dine og mine ting og fortiden som uvis og fremtiden som fjern ved jeg det lige meget hvad jeg får sagt. Midt om natten når vi ligger og skiftes til at være væk i drømme som sammenblander vores ansigter og gentager ting til ukendelighed farer jeg vild eller vi farer vild sammen og siger det samme til hinanden men med flere år imellem. Det er det allerførste ord til tider et par inderst hvor vi slet ikke er navngivne endnu. Jeg vågner og står op og du står lige bag mig. 15

16

17 Anvendt materiale (til brug for COPYDAN): Karen Blixen: De blaa Øjne. Blixeniana, Karen Blixen Selskabet, Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug. Politiken den 24. november Per Marquard Otzen: Tegning. Bjarne Schilling: Det er ikke afgørende, at vi bringer nyheden først. Politiken den 19. maj Anne Sophia Hermansen: Alt for de (dumme) Damer. Berlingske Blogs den 24. maj Alt for damerne den 23. maj Billede af forsiden. Christian Yde Frostholm: NÅR JEG SER EN FILM. Fjernforbindelser. Borgen, 1997.

18

19

20

1. Karen Blixen: De blaa Øjne... 4. 2. Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug...

1. Karen Blixen: De blaa Øjne... 4. 2. Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug... Indhold Side Opgaver... 3 Tekster: 1. Karen Blixen: De blaa Øjne... 4 2. Simon Emil Ammitzbøll og Merete Riisager: Nu vil Big Mother også styre dit rødvinsforbrug.... 7 3. Bjarne Schilling: Det er ikke

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden?

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? 13. søndag efter trinitatis 2013 Salmer: 754,753,500,697,724 Teksten som der

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet.

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet. Et hjerte. Dag 1 En gang i fremtiden fandt en klog mand på, at man kunne erstatte adoptivbørn med robotter. Robotterne lignede og opførte sig som almindelige børn, men forskellen var, at robotterne ikke

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere