4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Socialfond på Nørrebro ( ) 3. Høring om døgnpladser ( ) 4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet ( ) 5. Høring om strategi for tung trafik ( ) 6. Ansøgninger Byens Puls ( ) 7. Køb af reklameplads ( ) 8. Drift, hosting og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden ( ) 9. Meddelelser ( ) 10. Evt ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsordenen godkendes BILAG Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Dagsordenen blev godkendt med to ekstra punkter pkt. 8 Reklameplads på 5a og pkt. 9 Drift, teknisk bistand og vedligeholdelse af Nørrebro basen og hjemmesiden, samt et ekstra punkt under pkt. 6 om formidling af kulturworkshop afholdt i december. AFBUD ORDINÆRT MEDLEM MOGENS PETERSEN ER FRAVÆRENDE AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANT IKKE KUNNE INDKALDES ORDINÆRT MEDLEM GITTE JØRGENSEN SUPPLEANTER ER INDKALDT FRAVÆRENDE UDEN AFBUD ORDINÆRT MEDLEM ANN-BRIT EG HANSEN ORDINÆRT MEDLEM MULKI ABDALLAH HUSSEIN ORDINÆRT MEDLEM JESPER LUTHMAN ORDINÆRT MEDLEM HELENE SCHMIDT ORDINÆRT MEDLEM BENNY JENSEN ORDINÆRT MEDLEM MUHAMMED ASLAM ER UDTRÅDT OG INDTRÅDT I BR ORDINÆRT MEDLEM METTE JOKUMSEN GIK KL MØDET SLUTTEDE KL

3 2. Socialfond på Nørrebro ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om evt. støtte til oprettelsen af en Socialfond på Nørrebro, herunder udpegning af medlem til fondsbestyrelsen. PROBLEMSTILLING En engageret borger ønsker at stifte en socialfond på Nørrebro og ønsker i den forbindelse Lokaludvalgets opbakning til projektet. Tanken er at oprette en velgørende social fond og indsamle midler i opstillede forseglede indsamlingsbøsser, som skal stå i alle butikker på Nørrebro. Der tænkes oprettet en forening med en fondsbestyrelse bestående af forretninger, som står for at uddele midlerne. Initiativtageren ønsker Lokaludvalgets opbakning og støtte til projektet og foreslår desuden at der udpeges et medlem fra Lokaludvalget, der kan indgå i fondsbestyrelsen. Ideen er udsprunget af at en lokale bagerforretning, Munch, tidligere har haft succes med et lignede initiativ. LØSNING At Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om evt. støtte til oprettelsen af en Socialfond på Nørrebro, herunder udpegning af medlem til fondsbestyrelsen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med afsendelse af svar. BILAG Brev - NØRREBROS socialfond.doc Vedr. VS: Socialfond for Nørrebro Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget tilsluttede sig ideen om oprettelse af en socialfond på Nørrebro men har behov for mere information bl.a. om hvordan forholdet er imellem Nøbu komiteen og Socialfonden. Troels Glismann blev valgt som kontaktperson fra Lokaludvalget og vil gerne indgå i en fondsbestyrelse, og Jon Jackson blev valgt som suppleant. 2

4 3. Høring om døgnpladser ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bemyndiger arbejdsgruppen for Kultur, idræt, fritid, børn, unge og mangfoldighed til at afgive et høringssvar på vegne af Lokaludvalget. PROBLEMSTILLING Københavns Kommune råder over 296 midlertidige døgnpladser, men der er behov for at styrke og udvikle rammerne for disse pladser. Det skyldes dels, at der i fremtiden vil være behov for kommunale alternativer til hospitalsindlæggelser, både med et forbyggende sigte, og i forhold til at hjemtage færdigbehandlede borgere. Desuden er der behov for at skabe en større sammenhæng og ensartethed i de kommunale tilbud, end tilfældet er i dag. Det foreslås i planen, at midlertidige pladser i den fremtidige struktur etableres som rehabiliteringspladser og akutplejepladser. De to pladstyper har forskellig faglig profil. Akutplejepladserne retter sig dels mod færdigbehandlede patienter, og dels på sigt mod forebyggelse og indlæggelser. Akutplejeenheden har sygeplejedækning døgnet rundt, og vil kunne yde specialiseret sygepleje. Rehabiliteringspladserne er et tilbud til borgere over 65 år, der har brug for pleje/omsorg og/eller aflastning, intensiv genoptræning efter et funktionstab, samt til borgere hvor et boligskift overvejes. Det foreslås, at rehabiliteringspladserne lokaliseres med en afdeling i hvert af de fem lokalområder. Det foreslås endvidere, at pladserne på Akutplejeenhed København, Fælledgården og akutpladserne på Gl. Kloster samles og kommer til at udgøre én bydækkende aktutplejeenhed, der placeres på Vigerslevhus i Valby. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 17. december 2009 at sende plan for midlertidige døgnpladser i høring. Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag inden den 29. januar LØSNING Lokaludvalget drøfter og bemyndiger arbejdsgruppen for Kultur, idræt, fritid børn, unge og mangfoldighed til at afgive høringssvar i denne sag på vegne af Lokaludvalget. 3

5 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med at afsende arbejdsgruppens høringssvar. BILAG Nørrebro Lokaludvalg - høringssbrev om døgnpladser Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede høringen og bemyndigede sekretariatet til at afsende høringssvaret på vegne af Lokaludvalget. 4

6 4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø bemyndiges til at afgive høringssvar for Lokaludvalget i denne sag. PROBLEMSTILLING Københavns Kommune indkalder til ideer og forslag til forbedring af Kommuneplantillægget for Panum Instituttet. Høringsperioden løber fra d og Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag. Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen, herunder for placering og udbygning af større bebyggelse. Kommuneplanen fastlægger desuden rammer for, hvad lokalplaner for de enkelte områder i byen kan indeholde. Rammerne fastlægger retningslinier for bestemmelser i lokalplaner og områders anvendelse, samt udnyttelse, bebyggelsens art, højde m.v. Københavns Universitet er i gang med en større campusplanlægning, hvor Det Naturvidenskabelige Fakultet skal samles på Nørre Campus og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Panum. Formålet er at tiltrække investeringer og samle forskning, vidensinstitutioner og virksomheder og derved skabe et universitet i verdensklasse. Udbygningen af Nørre Campus er et af partnerskaberne i Kommuneplan På Panum Instituttet er der pladsmangel i forhold til at udvide forsknings- og uddannelsesaktiviteterne og dermed rumme fremtidige forskningsprojekter inden for biomedicin. Samtidig er det af Universitets- og Bygningsstyrelsen dokumenteret, at mange af fakultetets laboratorier er utidssvarende og dermed uegnede til fremtidens forskning. Københavns Universitet har via private fonde fået ca. 750 mio. kr. ti forskning indenfor biomedicin, og der er i finansloven for 2010 sat 6 mia. kr. af til modernisering af universiteternes forsknings- og uddannelseslaboratorier. Herudover medbringer Københavns Universitet finansiering til en ny laboratoriebygning på Panum. Der er derfor behov for at skabe det planmæssige grundlag nu, hvor finansieringen foreligger. 5

7 Byggeriet skal opføres tilbagetrukket fra Blegdamsvej for at åbne op og skabe mulighed for byliv og en tydeligere hovedindgang til Panum Instituttet. Derfor skal der i stueetagen være udadvendte aktiviteter. Det fremtidige byggeri skal bygges bæredygtigt, det vil sige, der skal anvendes særlige miljøvenlige materialer, byggeprocesser og forsyninger. Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker, at den nye bebyggelse skal opføres i sammenhæng med det eksisterende Panum kompleks, samt at der kan opføres højhusbebyggelse, der højere end den nuværende ramme på 24 m. Der vil blive indbudt til en international arkitekt konkurrence og efterfølgende udarbejdes et lokalplanforslag. I lokalplanprocessen vil bebyggelsens form, højde og arkitektur blive fastsat. Byggeriet forventes at stå færdigt ultimo Universitets- og Bygningsstyrelsen er grundejer, og de har anmodet om en udvidelse af det nuværende m2 Panum med m2. Det kræver et kommuneplantillæg, da det bl.a. kræver at der bygges højere og tættere end forudsat i Kommuneplan Panum Institutttet er i Kommuneplan 2009 beliggende i en O5 ramme. I en O5 ramme er den maksimale bebyggelsesprocent 150, og den maksimale bygningshøjde er 24 m. For at muliggøre den ønskede udbygning på Panum er det nødvendigt at ændre den særlige bemærking, der er tilknyttet den gældende kommuneplanramme. I medfør af lov om planlægning ændres de særlige bestemmelser til at den maksimale bebyggelsesprocent er 210, og parkeringsdækningen skal udgøre maksimalt I parkeringsplads pr. 320 m2 etageareal. Inden for det anviste byggefelt kan den maksimale bygningshøjde være 90 m. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø bemyndiges til på vegne af Lokaludvalget at afgive høringssvar. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med afsendelse af høringssvar. BILAG Vedr. Høring vedr. forslag til kommuneplantillæg for Panum Instituttet Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede sagen og orienterede om, at der afholdes møde om sagen den 15. februar kl og arbejdsgruppen efterfølgende bemyndiges til at udarbejde et høringssvar. 6

8 5. Høring om strategi for tung trafik ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at bemyndige arbejdsgruppen for Byudvikling, kultur og miljø til at afgive høringssvar på vegne af Lokaludvalget. PROBLEMSTILLING Københavns Kommune har udarbejdet forslag til en strategi for tung trafik for at mindske generne fra de tunge køretøjer for København generelt. Hovedoverskriften i strategien er at sikre, at den uvedkommende tunge trafik kommer ud af byen, og at den tunge trafik, der betjener byen, fordeles på det overordnede vejnet og afvikles på en trafiksikker, tryg og miljørigtig måde. Forslag til strategi for tung trafik har allerede været i høring En del af byens Lokaludvalg og borgere gjorde i deres høringssvar kommunen opmærksom på, at de ikke følte at der havde været tid nok til at arrangere borgerdialogprocesser i sommerperioden. Derfor den nye høringsperiode. Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag. Høringsperioden varer fra 4. januar til 26. februar LØSNING Lokaludvalget drøfter og bemyndiger arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø til at afgive høringssvar på vegne af udvalget. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med afsendelse af høringssvar. BILAG Nørrebro Lokaludvalg - Høring - Brev til lokaludvalgene Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den

9 Lokaludvalget drøftede sagen og orienterede om at der den 3. februar 2010 kl kommer en fra TMF og fortæller lidt om sagen. På den baggrund bemyndiges arbejdsgruppen til efterfølgende at udarbejde et høringssvar. 8

10 6. Ansøgninger Byens Puls ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillingerne fra sekretariatet om puljestøtte til Byens Puls pulje PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har modtaget 4 ansøgninger til Byens Puls-puljen: Ansøgningerne er: 1. Ordet Finder vej: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Gaden finder vej på kr. Projektet afvikles fra februar 2010 marts Projekt går ud på at usmykke ledige butiksskilte i Jægersborggade med sætningsstumper opfanget i gaden. Projekt finder sted sideløbende med at Gaden finder vej fotograferer samtlige beboere i Jægersborggade. Begge projekter udstilles, i samarbejde med Københavns Bymuseum, på et senere tidspunkt på Nørrebros Runddel. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilges kr. til projektet. 2. Aktiviteter i form af motion for såvel kroppen som hjernen: Lokal udvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Aktive Ældre På Nørrebro på kr. Projektet blev afviklet i Foreningen Aktive Ældre På Nørrebro søger Nørrebro Lokaludvalg om midler til at dække et forventet underskud på deres budget fra Indstilling: Sekretariat indstiller at ansøgningen afvises, da der søges om støtte til at dække et underskud på arrangementer der allerede har fundet sted. 3. Hjerter uden grænser: Lokal udvalget har modtaget en ansøgning fra VerdensKulturCentret på kr. Projektet afvikles lørdag d. 13. februar. Ansøger søger om støtte til et arrangement Valentines dag, som dels finder sted på Sølund Plejehjem og dels i VerdensKulturCentret. Ansøger vil, sammen med de andre deltagere i arrangementet, først tage til Sølund Plejehjem medbringende kage, Valentines kort og musik. Senere afholdes der fest i VerdensKulturCentret med musik, dans og andre festlige indslag. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilges kr. til projektet. 9

11 4. HUNGRY HEARTS Præsentationsaften: Lokal udvalget har modtaget en ansøgning fra HUNGRY HEART på kr. Ansøger er blevet gjort bekendt med max beløbet for ansøgninger til Byens. Projektet afvikles lørdag d. 13. februar. HUNGRY HEART søger om støtte til et arrangement der markerer deres opstartsfase. HUNGRY HEART ønsker at udvikle den alternative musik scene på Nørrebro, og at profilere Nørrebro som kulturelt samlingspunkt. Arrangementet finder sted i Literaturhaus lokaler. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilges kr. til projektet. 5. Ekstra ansøgning. Lokaludvalget modtog en ekstra ansøgning på kr. til formidling af resultaterne af Kulturworkshoppen d. 15. december. LØSNING Lokaludvalget drøfter og tager stilling til bevilling om støtte fra Byens Puls-pulje. VIDERE PROCES Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til ansøgerne og forestår den øvrige sagsbehandling. BILAG Ansøgning - Aktiviteter i form af motion for såvel kroppen som hjernen Ansøgning - hjerter uden grænser.doc Ansøgning - HUNGRY HEARTS Ansøgning - ordet finder vej Bilag - HUNGRY HEARTS Bilag1 - Hjerter uden grænser.doc Budget - hjerter uden græner budget ordet finder vej Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den : Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til projektet. 2: Ansøgningen blev afvist da Lokaludvalget ikke kan støtte aktiviteter der er afholdt på ansøgningstidspunktet. 3: Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til projektet på betingelse af at Lokaludvalget modtager en tidsplan for udbygningen af handicap adgang til Verdenskulturcentrets 10

12 lokaler. Derudover så gør Lokaludvalget opmærksom på at man kun støtter Nørrebrodelen af arrangementet og at der skal annonceres offentligt for projektet. 4: Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til projektet. Lokaludvalget opfordrer ansøgeren til at finde penge på budget til at nedsætte entre prisen ved f.eks. ikke at give gratis drinks til deltagere i arrangementet. 5: Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til formidling af resultaterne af Kulturworkshoppen den 15. december

13 7. Køb af reklameplads ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. At Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om forslag om køb af reklameplads på buslinje 5A. PROBLEMSTILLING 1. Ordinært medlem Jon Jackson foreslår at Lokaludvalget køber reklameplads på eller i linje 5A, eller på busstoppesteder langs linje 5As rute. En busreklame kan være med til at gøre opmærksom på selve lokaludvalgets eksistens. Reklamerne skal tjene minimum tre formål; 1. Reklamere for tiltag og aktiviteter skabt af lokaludvalget, f.eks. oplysning om valget og Nørrebrobasen. 2. Opfordring til at deltagelse i undersøgelser - f.eks. en survey undersøgelse om borgernes tanker om kunst og kulturlivet på Nørrebro, eller oplysning om f.eks. bydelsplanen. 3. Kampagner f.eks. om bydelens særlige litteratur- eller teaterprofil eller noget helt tredje. Forestiller man sig f.eks., at man fokuserer særligt på litteratur i en periode, kunne det være reklame for 'Nørrebro-litteratur år', med listning af en række litteraturaktiviteter (retrospektivt 'Ordskælv', Litterære markedsdage, LitteraturHaus aktiviteter, Det poetiske Bureau's aktiviteter etc. etc.). Dette vil skabe et positivt syn på Nørrebro, som noget konkret andet end 'ballade', noget som borgere i andre bydele kan tage aktivt del i. Linje 5A kører også ud af bydelen, og kan derfor være med til at 'brande'nørrebro udenfor bydelens rammer, som 'Nørrebro i byen'. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om afsættelse af et beløb som en arbejdsgruppe og/eller sekretariatet kan gå videre med den endelige udmøntning af og finde frem til hvilken type reklame der vælges. ØKONOMI 12

14 Der er vedlagt et bilag med et tilbud på forskellige typer og priser på bus reklamer til drøftelse. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget beslutter at afsætte midler til projektet forestår sekretariatet det videre arbejde med planlægning af reklameindsats evt. i samarbejde med en arbejdsgruppe. BILAG Tilbud fra JCDecaux Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede punktet og besluttede at udskyde behandlingen til det nye Lokaludvalg er konstitueret. 13

15 8. Drift, hosting og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bevilling af et rammebeløb i 2010 til drift, teknisk bistand og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden: 2. at der bevilliges kr. til drift, hosting, afsendelse af nyhedsbrev og support af hjemmesiden. 3. at der bevilliges kr. til teknisk drift, hosting, webhotel, Cohaesio og Kulturnaut af Nørrebrobasen. 4. at der bevilliges kr. til opdatering af Nørrebrobasen. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har i 2009 udviklet deres egen hjemmeside da Kommunens hjemmeside ikke kunne levere de ønsker som Lokaludvalget havde til en hjemmeside. Vedligeholdelse, hosting af hjemmesiden, samt udsendelse af nyhedsbreve koster godt 5000 kr. årligt, men det foreslås at der afsættes 10,000 kr. årligt, således at der er afsat midler til nødvendig support af hjemmesiden. Nørrebrobasen blev udviklet i 2009 og er nu funktionsdygtig, men sekretariatet oplever løbende at der kommer udgifter til teknisk bistand og drift af basen. Der blev i starten af december sendt en elektronisk invitation til hver enkelt forening og omkring 45 har meldt sig til. Vi skulle gerne have nogle flere med og med den elektroniske invitation er oplysningerne udfyldt og foreningerne skal bare godkende sig. Derefter kan sekretariatet følge op elektronisk. Sekretariatet har pt. brug for 2000 kr. eks. moms til at genfremsende en elektronisk invitation til Nørrebrobasen.dk, til foreninger med flere, ca. 500, i bydelen. Desuden har den it-sikkerhedsansvarlige i Københavns Kommune krævet af alle 6 lokaludvalg der har fået databaser, at Brugeradministration i Koncern Service kan administrere vores adgang til databaserne. Det kræver en ekstra applikation fra softwareleverandøren vores andel er 2800 kr. eks moms. 14

16 Samtidig er der løbende udgifter til Kulturnaut og Cohaesio, webhotel, drift og hosting på godt 3000 kr. årligt. Derfor foreslår sekretariatet at der afsættes et rammebeløb på i alt kr. til den tekniske drift af basen i Det foreslås desuden at der afsættes midler til opdatering af foreningsdatabasen på i alt kr. til dækning af 120 studentertimer af 125 kr. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bevilling af kr. af puljemidlerne til drift af Nørrebrobasen og hjemmesiden. ØKONOMI Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bevilling af en rammebevilling på kr. af puljemidlerne til drift af Nørrebrobasen og hjemmesiden. Bevillingen dækker følgende: kr. til drift, hosting, afsendelse af nyhedsbrev og support af hjemmesiden kr. til teknisk drift, hosting, webhotel, Cohaesio og Kulturnaut af Nørrebrobasen kr. til opdatering af Nørrebrobasen. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ramme bevillingen til drift af Nørrebrobasen og hjemmesiden forestår Sekretariatet det videre arbejde med den praktiske gennemførelse. BILAG 15

17 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og imødekom alle indstillinger om en rammebevilling på ialt kr af puljemidlerne til drift, support og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden. 16

18 9. Meddelelser ( ) 1. Nyt fra Sekretariatet Ved Charlotte Poulsen 2. Nyt fra arbejdsgrupperne ved tovholderne 3. Metrocity Ved Kim Christensen 4. Metrocity forpladser 5. Nørrebrogade Ved Kim Christensen 6. Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 434 Farumgade 7. Kulturstrategi 8. Kulturprojekt Pia Allerslev Ved Kim Christensen 9. Nyhedsbrev p-anlæg i Nørre Alle 10. Plads til Leg 11. Kunstgræsplæne Invitationer: Historiefabrikken Nørrebrodagbog BILAG Forslag til kunstgræsbaner i Nørrebro Parken Høringssvar Plads til Leg Nørrbro Lokaludvalg - Metro Cityringen - byrumsprogrammer Nørrebro Lokaludvalg - Nyhedsbrev13 december Nørre Allé P-anlæg Vedr. Københavns Kommunes Kulturstrategi Vedr. Bekendtgørelse af lokalplan nr. 434 "Farumgade" med tilhørende kommuneplantillæg nr. 28. Vedr. Midlertidigt galleri åbner på Nørrebrogade 58 januar

19 Vedr. nørrebros helt personelige dagbog2 Vedr. Vedr. Notat til TMU, Metro Cityringen - byrumsprogrammer Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Nyt fra Sekretariatet Charlotte Poulsen orienterede om at Lokaludvalgene som følge af organisationsændringer i Kommunen nu er lagt under Sikker by og den nye leder hedder Lea Bryld. Lea Bryld har allerede taget fat på at få udarbejdet en lejekontrakt for Lundtoftegade 87. Der er i alt kommet 50 tilmeldinger til Repræsentatskabsvalget den Der er ansat en medarbejder i job med løntilskud, som skal tage sig af opdatering af hjemmeside mv. når Kommunikations og netværksmedarbejderens ansættelse udløber i februar. Høringssagen om Lokalarkiver, som er sendt ud til høring i NLU, er blevet besvaret af juristen fra Center for Borgerservice - høringssvaret er udsendt pr. mail til alle. Der udspillede sig en debat om denne sag, som vil blive taget op på et kommende Lokaludvalgsmøde, idet der var utilfredshed med, at LU ikke fik mulighed for at afgive høringssvar og man fandt det forkert at henvendelsen besvares af Økonomiforvaltningen. 2. Nyt fra arbejdsgrupperne Ved tovholderne Arbejdsgrupperne orienterede om at der afholdes møde om Tung Trafik den i Lundtoftegade 87 kl og møde om udvidelsen af Panuminstituttet den kl i Lundtoftegade 87. Ved en beklagelig fejl er nyt fra Tovholderne fra decembermødet ikke kommet med i referatet, men kommer her: "Arbejdsgruppen for Kultur, fritid, børn, unge og mangfoldighed ønsker at arbejde for, at der fremover bliver nedskrevet klare retningslinier for større ansøgninger. Der skal bl.a. være krav om med/egenfinansiering og krav om, at der også søges andre steder, ligesom der kan tænkes indskrevet, at lokaludvalget kun i særlige tilfælde finansierer mere end x % af projekter der overstiger x beløb. Arbejdsgruppen ønsker at diskutere dette videre på deres møde i januar, således at det kan komme på et kommende LU møde. Arbejdsgruppen gør i øvrigt opmærksom på vigtigheden af, at der snarest muligt efter konstitueringen af det nye Lokaludvalg, nedsættes en socialgruppe, der kan tage sig af ansøgninger rettet mod bl.a. Almene boliger og det socialpolitiske område, på grund af en stor arbejdsbyrde i Kulturgruppen med også at behandle disse ansøgninger. 18

20 3. Metrocity Kim Christensen orienterede 4. Metrocity forpladser 5. Nørrebrogade Kim Christensen orienterede 6. Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 434 Farumgade 7. Kulturstrategi 8. Kulturprojekt Pia Allerslev Kim Christensen orienterede 9. Nyhedsbrev p-anlæg i Nørre Alle 10. Plads til Leg 11. Kunstgræsplæne. Lokaludvalget ønsker at der bliver rykket for henvendelsen. Invitationer: Historiefabrikken Nørrebrodagbog 19

21 10. Evt ( ) BILAG Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Sven Knudsen orienterede om at man drøfter at nedlægge servicebusser og ønsker at drøfte hvordan de kan indpasses på Nørrebro. Henning C. Hansen orienterede om at kontingentfrihed hos klubber virkelig har givet genlyd og Anne Vang har udtalt at det er ok at kommunen søger kommunen om penge. Henning inviterede også til 8 års fødselsdag hos First Floor. Der blev også orienteret om, at den opsatte skurvogn ved Hothers Plads og samarbejdet med politiet har hjulpet, og det har været en succes at Sjakket har ansat nogle af rødderne. Majeed Shadkam orienterede om at beboere ved Blågårds Plads mener parkeringslicensen er meget høj og sagen vil blive taget op i Byrumsgruppen. Den manglende indsats fra Kommunen i forhold til DSB arealet blev diskuteret. Bl.a. blev muligheden for at invitere valgt BR medlemmer som bor på Nørrebro vendt i udvalget. 20

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Referat af fremtidsseminaret Comwell Roskilde 26. okt-27. okt FREDAG Punktet ledes af Klaus. Fælles intro til fremtidsseminaret Evaluering af året der er gået Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt?

Læs mere

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N DAGSORDEN, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 17.06.2010 (2010-84839) 2. Meddelelser 17.06.2010 (2010-84839) 3. Bydelsplan 17.06.2010 (2010-84839) 4. Nørrebrogade

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR PANUM INSTITUTTET

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR PANUM INSTITUTTET FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR PANUM INSTITUTTET Borgerrepræsentationen har den 10.12.2009 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig høring

Læs mere

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling.

I denne hvidbog gennemgås de 10 indsigelser, der kom i høringsperioden, med forvaltningens bemærkninger og indstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 22-01-2015 Bilag 4, hvidbog for forudgående offentlighed, kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Opfølgning på TMU vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter.

Opfølgning på TMU vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Vedr. Sølund Plejecenter Opfølgning på TMU 21.01.13 vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter. Notatet

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. , kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 1. Godkendelse af dagsorden (2012-132304) 2. Orientering: Tryghedsindeks (2012-132304) 3. Orientering:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870)

for mødet den 28.06.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-77870) 2. Meddelelser (2011-77870) 3. Bydelsplan (2011-77870) 4. Bydelsplan: Festival på Nørrebrogade (2011-77870) 5. Internationale dage

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Elmegade (2010-150958) 5. Bydelsplan (2010-150958)

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune CENTER FOR MILJØ OG TEKNIK Dato: 13. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsnr.: 2012-13684 Dok. nr.: 2012-95323 Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune Formål 1 Grønt Råd

Læs mere

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU

Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Dato: 2. august 2012 Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009 Kommuneplantillæg 9/2009 for DTU Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 9/2009

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg 27. marts 2006, Kl Møde nr. 6

Organisations- og Økonomiunderudvalg 27. marts 2006, Kl Møde nr. 6 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg 27. marts 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 6 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Ekstraordinært møde Medlemmerne mødt. Afbud fra Gitte Melchiorsen. Mødet hævet kl. 17.45.

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 2. august 2004 Jens Lønstrup 8940 2654 Iværksættelse

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23.

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte. Høringsperiode fra 25. april til 23. DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og VVM-redegørelse for Herlev Bymidte Høringsperiode fra 25. april til 23. maj 2016 Baggrund NPV A/S ønsker at udvikle centret Herlev Bymidte

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have

Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have Møde den 18. september 2008 Udsendt den 24. september 2008 Referent: Rebecca Forsman Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have Fra bestyrelsen: Bente Forslund

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387)

18. Deltagelse i styregruppen for Haraldsgadekvarterets Områdeløft (2011-130387) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-130387) 2. Meddelelser (2011-130387) 3. Bydelsplan (2011-130387) 4. Høring: Bydelsplan (2011-130387) 5. Konvertering af puljemidler til

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

HERNING KOMMUNE Ældrerådet

HERNING KOMMUNE Ældrerådet HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:30 B2.01 Fraværende: Henny Højland Mødet sluttede kl. 11.25 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift Åbne dagsordenpunkter

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975)

for mødet den 24.04.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-54975) 2. Orientering om Distortion på Nørrebro (2012-54975) 3. Oplæg: Boligsocial samarbejde (2012-54975) 4. Meddelelser (2012-54975)

Læs mere

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71743) 2. Borgernes 20 min. (2010-71782) 3. Formandens meddelelser (2010-71756) 4. Puljeansøgninger -

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere