4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Socialfond på Nørrebro ( ) 3. Høring om døgnpladser ( ) 4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet ( ) 5. Høring om strategi for tung trafik ( ) 6. Ansøgninger Byens Puls ( ) 7. Køb af reklameplads ( ) 8. Drift, hosting og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden ( ) 9. Meddelelser ( ) 10. Evt ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsordenen godkendes BILAG Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Dagsordenen blev godkendt med to ekstra punkter pkt. 8 Reklameplads på 5a og pkt. 9 Drift, teknisk bistand og vedligeholdelse af Nørrebro basen og hjemmesiden, samt et ekstra punkt under pkt. 6 om formidling af kulturworkshop afholdt i december. AFBUD ORDINÆRT MEDLEM MOGENS PETERSEN ER FRAVÆRENDE AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANT IKKE KUNNE INDKALDES ORDINÆRT MEDLEM GITTE JØRGENSEN SUPPLEANTER ER INDKALDT FRAVÆRENDE UDEN AFBUD ORDINÆRT MEDLEM ANN-BRIT EG HANSEN ORDINÆRT MEDLEM MULKI ABDALLAH HUSSEIN ORDINÆRT MEDLEM JESPER LUTHMAN ORDINÆRT MEDLEM HELENE SCHMIDT ORDINÆRT MEDLEM BENNY JENSEN ORDINÆRT MEDLEM MUHAMMED ASLAM ER UDTRÅDT OG INDTRÅDT I BR ORDINÆRT MEDLEM METTE JOKUMSEN GIK KL MØDET SLUTTEDE KL

3 2. Socialfond på Nørrebro ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om evt. støtte til oprettelsen af en Socialfond på Nørrebro, herunder udpegning af medlem til fondsbestyrelsen. PROBLEMSTILLING En engageret borger ønsker at stifte en socialfond på Nørrebro og ønsker i den forbindelse Lokaludvalgets opbakning til projektet. Tanken er at oprette en velgørende social fond og indsamle midler i opstillede forseglede indsamlingsbøsser, som skal stå i alle butikker på Nørrebro. Der tænkes oprettet en forening med en fondsbestyrelse bestående af forretninger, som står for at uddele midlerne. Initiativtageren ønsker Lokaludvalgets opbakning og støtte til projektet og foreslår desuden at der udpeges et medlem fra Lokaludvalget, der kan indgå i fondsbestyrelsen. Ideen er udsprunget af at en lokale bagerforretning, Munch, tidligere har haft succes med et lignede initiativ. LØSNING At Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om evt. støtte til oprettelsen af en Socialfond på Nørrebro, herunder udpegning af medlem til fondsbestyrelsen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med afsendelse af svar. BILAG Brev - NØRREBROS socialfond.doc Vedr. VS: Socialfond for Nørrebro Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget tilsluttede sig ideen om oprettelse af en socialfond på Nørrebro men har behov for mere information bl.a. om hvordan forholdet er imellem Nøbu komiteen og Socialfonden. Troels Glismann blev valgt som kontaktperson fra Lokaludvalget og vil gerne indgå i en fondsbestyrelse, og Jon Jackson blev valgt som suppleant. 2

4 3. Høring om døgnpladser ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bemyndiger arbejdsgruppen for Kultur, idræt, fritid, børn, unge og mangfoldighed til at afgive et høringssvar på vegne af Lokaludvalget. PROBLEMSTILLING Københavns Kommune råder over 296 midlertidige døgnpladser, men der er behov for at styrke og udvikle rammerne for disse pladser. Det skyldes dels, at der i fremtiden vil være behov for kommunale alternativer til hospitalsindlæggelser, både med et forbyggende sigte, og i forhold til at hjemtage færdigbehandlede borgere. Desuden er der behov for at skabe en større sammenhæng og ensartethed i de kommunale tilbud, end tilfældet er i dag. Det foreslås i planen, at midlertidige pladser i den fremtidige struktur etableres som rehabiliteringspladser og akutplejepladser. De to pladstyper har forskellig faglig profil. Akutplejepladserne retter sig dels mod færdigbehandlede patienter, og dels på sigt mod forebyggelse og indlæggelser. Akutplejeenheden har sygeplejedækning døgnet rundt, og vil kunne yde specialiseret sygepleje. Rehabiliteringspladserne er et tilbud til borgere over 65 år, der har brug for pleje/omsorg og/eller aflastning, intensiv genoptræning efter et funktionstab, samt til borgere hvor et boligskift overvejes. Det foreslås, at rehabiliteringspladserne lokaliseres med en afdeling i hvert af de fem lokalområder. Det foreslås endvidere, at pladserne på Akutplejeenhed København, Fælledgården og akutpladserne på Gl. Kloster samles og kommer til at udgøre én bydækkende aktutplejeenhed, der placeres på Vigerslevhus i Valby. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 17. december 2009 at sende plan for midlertidige døgnpladser i høring. Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag inden den 29. januar LØSNING Lokaludvalget drøfter og bemyndiger arbejdsgruppen for Kultur, idræt, fritid børn, unge og mangfoldighed til at afgive høringssvar i denne sag på vegne af Lokaludvalget. 3

5 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med at afsende arbejdsgruppens høringssvar. BILAG Nørrebro Lokaludvalg - høringssbrev om døgnpladser Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede høringen og bemyndigede sekretariatet til at afsende høringssvaret på vegne af Lokaludvalget. 4

6 4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø bemyndiges til at afgive høringssvar for Lokaludvalget i denne sag. PROBLEMSTILLING Københavns Kommune indkalder til ideer og forslag til forbedring af Kommuneplantillægget for Panum Instituttet. Høringsperioden løber fra d og Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag. Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen, herunder for placering og udbygning af større bebyggelse. Kommuneplanen fastlægger desuden rammer for, hvad lokalplaner for de enkelte områder i byen kan indeholde. Rammerne fastlægger retningslinier for bestemmelser i lokalplaner og områders anvendelse, samt udnyttelse, bebyggelsens art, højde m.v. Københavns Universitet er i gang med en større campusplanlægning, hvor Det Naturvidenskabelige Fakultet skal samles på Nørre Campus og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Panum. Formålet er at tiltrække investeringer og samle forskning, vidensinstitutioner og virksomheder og derved skabe et universitet i verdensklasse. Udbygningen af Nørre Campus er et af partnerskaberne i Kommuneplan På Panum Instituttet er der pladsmangel i forhold til at udvide forsknings- og uddannelsesaktiviteterne og dermed rumme fremtidige forskningsprojekter inden for biomedicin. Samtidig er det af Universitets- og Bygningsstyrelsen dokumenteret, at mange af fakultetets laboratorier er utidssvarende og dermed uegnede til fremtidens forskning. Københavns Universitet har via private fonde fået ca. 750 mio. kr. ti forskning indenfor biomedicin, og der er i finansloven for 2010 sat 6 mia. kr. af til modernisering af universiteternes forsknings- og uddannelseslaboratorier. Herudover medbringer Københavns Universitet finansiering til en ny laboratoriebygning på Panum. Der er derfor behov for at skabe det planmæssige grundlag nu, hvor finansieringen foreligger. 5

7 Byggeriet skal opføres tilbagetrukket fra Blegdamsvej for at åbne op og skabe mulighed for byliv og en tydeligere hovedindgang til Panum Instituttet. Derfor skal der i stueetagen være udadvendte aktiviteter. Det fremtidige byggeri skal bygges bæredygtigt, det vil sige, der skal anvendes særlige miljøvenlige materialer, byggeprocesser og forsyninger. Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker, at den nye bebyggelse skal opføres i sammenhæng med det eksisterende Panum kompleks, samt at der kan opføres højhusbebyggelse, der højere end den nuværende ramme på 24 m. Der vil blive indbudt til en international arkitekt konkurrence og efterfølgende udarbejdes et lokalplanforslag. I lokalplanprocessen vil bebyggelsens form, højde og arkitektur blive fastsat. Byggeriet forventes at stå færdigt ultimo Universitets- og Bygningsstyrelsen er grundejer, og de har anmodet om en udvidelse af det nuværende m2 Panum med m2. Det kræver et kommuneplantillæg, da det bl.a. kræver at der bygges højere og tættere end forudsat i Kommuneplan Panum Institutttet er i Kommuneplan 2009 beliggende i en O5 ramme. I en O5 ramme er den maksimale bebyggelsesprocent 150, og den maksimale bygningshøjde er 24 m. For at muliggøre den ønskede udbygning på Panum er det nødvendigt at ændre den særlige bemærking, der er tilknyttet den gældende kommuneplanramme. I medfør af lov om planlægning ændres de særlige bestemmelser til at den maksimale bebyggelsesprocent er 210, og parkeringsdækningen skal udgøre maksimalt I parkeringsplads pr. 320 m2 etageareal. Inden for det anviste byggefelt kan den maksimale bygningshøjde være 90 m. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø bemyndiges til på vegne af Lokaludvalget at afgive høringssvar. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med afsendelse af høringssvar. BILAG Vedr. Høring vedr. forslag til kommuneplantillæg for Panum Instituttet Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede sagen og orienterede om, at der afholdes møde om sagen den 15. februar kl og arbejdsgruppen efterfølgende bemyndiges til at udarbejde et høringssvar. 6

8 5. Høring om strategi for tung trafik ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at bemyndige arbejdsgruppen for Byudvikling, kultur og miljø til at afgive høringssvar på vegne af Lokaludvalget. PROBLEMSTILLING Københavns Kommune har udarbejdet forslag til en strategi for tung trafik for at mindske generne fra de tunge køretøjer for København generelt. Hovedoverskriften i strategien er at sikre, at den uvedkommende tunge trafik kommer ud af byen, og at den tunge trafik, der betjener byen, fordeles på det overordnede vejnet og afvikles på en trafiksikker, tryg og miljørigtig måde. Forslag til strategi for tung trafik har allerede været i høring En del af byens Lokaludvalg og borgere gjorde i deres høringssvar kommunen opmærksom på, at de ikke følte at der havde været tid nok til at arrangere borgerdialogprocesser i sommerperioden. Derfor den nye høringsperiode. Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag. Høringsperioden varer fra 4. januar til 26. februar LØSNING Lokaludvalget drøfter og bemyndiger arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø til at afgive høringssvar på vegne af udvalget. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med afsendelse af høringssvar. BILAG Nørrebro Lokaludvalg - Høring - Brev til lokaludvalgene Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den

9 Lokaludvalget drøftede sagen og orienterede om at der den 3. februar 2010 kl kommer en fra TMF og fortæller lidt om sagen. På den baggrund bemyndiges arbejdsgruppen til efterfølgende at udarbejde et høringssvar. 8

10 6. Ansøgninger Byens Puls ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillingerne fra sekretariatet om puljestøtte til Byens Puls pulje PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har modtaget 4 ansøgninger til Byens Puls-puljen: Ansøgningerne er: 1. Ordet Finder vej: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Gaden finder vej på kr. Projektet afvikles fra februar 2010 marts Projekt går ud på at usmykke ledige butiksskilte i Jægersborggade med sætningsstumper opfanget i gaden. Projekt finder sted sideløbende med at Gaden finder vej fotograferer samtlige beboere i Jægersborggade. Begge projekter udstilles, i samarbejde med Københavns Bymuseum, på et senere tidspunkt på Nørrebros Runddel. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilges kr. til projektet. 2. Aktiviteter i form af motion for såvel kroppen som hjernen: Lokal udvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Aktive Ældre På Nørrebro på kr. Projektet blev afviklet i Foreningen Aktive Ældre På Nørrebro søger Nørrebro Lokaludvalg om midler til at dække et forventet underskud på deres budget fra Indstilling: Sekretariat indstiller at ansøgningen afvises, da der søges om støtte til at dække et underskud på arrangementer der allerede har fundet sted. 3. Hjerter uden grænser: Lokal udvalget har modtaget en ansøgning fra VerdensKulturCentret på kr. Projektet afvikles lørdag d. 13. februar. Ansøger søger om støtte til et arrangement Valentines dag, som dels finder sted på Sølund Plejehjem og dels i VerdensKulturCentret. Ansøger vil, sammen med de andre deltagere i arrangementet, først tage til Sølund Plejehjem medbringende kage, Valentines kort og musik. Senere afholdes der fest i VerdensKulturCentret med musik, dans og andre festlige indslag. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilges kr. til projektet. 9

11 4. HUNGRY HEARTS Præsentationsaften: Lokal udvalget har modtaget en ansøgning fra HUNGRY HEART på kr. Ansøger er blevet gjort bekendt med max beløbet for ansøgninger til Byens. Projektet afvikles lørdag d. 13. februar. HUNGRY HEART søger om støtte til et arrangement der markerer deres opstartsfase. HUNGRY HEART ønsker at udvikle den alternative musik scene på Nørrebro, og at profilere Nørrebro som kulturelt samlingspunkt. Arrangementet finder sted i Literaturhaus lokaler. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilges kr. til projektet. 5. Ekstra ansøgning. Lokaludvalget modtog en ekstra ansøgning på kr. til formidling af resultaterne af Kulturworkshoppen d. 15. december. LØSNING Lokaludvalget drøfter og tager stilling til bevilling om støtte fra Byens Puls-pulje. VIDERE PROCES Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til ansøgerne og forestår den øvrige sagsbehandling. BILAG Ansøgning - Aktiviteter i form af motion for såvel kroppen som hjernen Ansøgning - hjerter uden grænser.doc Ansøgning - HUNGRY HEARTS Ansøgning - ordet finder vej Bilag - HUNGRY HEARTS Bilag1 - Hjerter uden grænser.doc Budget - hjerter uden græner budget ordet finder vej Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den : Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til projektet. 2: Ansøgningen blev afvist da Lokaludvalget ikke kan støtte aktiviteter der er afholdt på ansøgningstidspunktet. 3: Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til projektet på betingelse af at Lokaludvalget modtager en tidsplan for udbygningen af handicap adgang til Verdenskulturcentrets 10

12 lokaler. Derudover så gør Lokaludvalget opmærksom på at man kun støtter Nørrebrodelen af arrangementet og at der skal annonceres offentligt for projektet. 4: Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til projektet. Lokaludvalget opfordrer ansøgeren til at finde penge på budget til at nedsætte entre prisen ved f.eks. ikke at give gratis drinks til deltagere i arrangementet. 5: Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til formidling af resultaterne af Kulturworkshoppen den 15. december

13 7. Køb af reklameplads ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. At Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om forslag om køb af reklameplads på buslinje 5A. PROBLEMSTILLING 1. Ordinært medlem Jon Jackson foreslår at Lokaludvalget køber reklameplads på eller i linje 5A, eller på busstoppesteder langs linje 5As rute. En busreklame kan være med til at gøre opmærksom på selve lokaludvalgets eksistens. Reklamerne skal tjene minimum tre formål; 1. Reklamere for tiltag og aktiviteter skabt af lokaludvalget, f.eks. oplysning om valget og Nørrebrobasen. 2. Opfordring til at deltagelse i undersøgelser - f.eks. en survey undersøgelse om borgernes tanker om kunst og kulturlivet på Nørrebro, eller oplysning om f.eks. bydelsplanen. 3. Kampagner f.eks. om bydelens særlige litteratur- eller teaterprofil eller noget helt tredje. Forestiller man sig f.eks., at man fokuserer særligt på litteratur i en periode, kunne det være reklame for 'Nørrebro-litteratur år', med listning af en række litteraturaktiviteter (retrospektivt 'Ordskælv', Litterære markedsdage, LitteraturHaus aktiviteter, Det poetiske Bureau's aktiviteter etc. etc.). Dette vil skabe et positivt syn på Nørrebro, som noget konkret andet end 'ballade', noget som borgere i andre bydele kan tage aktivt del i. Linje 5A kører også ud af bydelen, og kan derfor være med til at 'brande'nørrebro udenfor bydelens rammer, som 'Nørrebro i byen'. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om afsættelse af et beløb som en arbejdsgruppe og/eller sekretariatet kan gå videre med den endelige udmøntning af og finde frem til hvilken type reklame der vælges. ØKONOMI 12

14 Der er vedlagt et bilag med et tilbud på forskellige typer og priser på bus reklamer til drøftelse. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget beslutter at afsætte midler til projektet forestår sekretariatet det videre arbejde med planlægning af reklameindsats evt. i samarbejde med en arbejdsgruppe. BILAG Tilbud fra JCDecaux Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede punktet og besluttede at udskyde behandlingen til det nye Lokaludvalg er konstitueret. 13

15 8. Drift, hosting og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bevilling af et rammebeløb i 2010 til drift, teknisk bistand og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden: 2. at der bevilliges kr. til drift, hosting, afsendelse af nyhedsbrev og support af hjemmesiden. 3. at der bevilliges kr. til teknisk drift, hosting, webhotel, Cohaesio og Kulturnaut af Nørrebrobasen. 4. at der bevilliges kr. til opdatering af Nørrebrobasen. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har i 2009 udviklet deres egen hjemmeside da Kommunens hjemmeside ikke kunne levere de ønsker som Lokaludvalget havde til en hjemmeside. Vedligeholdelse, hosting af hjemmesiden, samt udsendelse af nyhedsbreve koster godt 5000 kr. årligt, men det foreslås at der afsættes 10,000 kr. årligt, således at der er afsat midler til nødvendig support af hjemmesiden. Nørrebrobasen blev udviklet i 2009 og er nu funktionsdygtig, men sekretariatet oplever løbende at der kommer udgifter til teknisk bistand og drift af basen. Der blev i starten af december sendt en elektronisk invitation til hver enkelt forening og omkring 45 har meldt sig til. Vi skulle gerne have nogle flere med og med den elektroniske invitation er oplysningerne udfyldt og foreningerne skal bare godkende sig. Derefter kan sekretariatet følge op elektronisk. Sekretariatet har pt. brug for 2000 kr. eks. moms til at genfremsende en elektronisk invitation til Nørrebrobasen.dk, til foreninger med flere, ca. 500, i bydelen. Desuden har den it-sikkerhedsansvarlige i Københavns Kommune krævet af alle 6 lokaludvalg der har fået databaser, at Brugeradministration i Koncern Service kan administrere vores adgang til databaserne. Det kræver en ekstra applikation fra softwareleverandøren vores andel er 2800 kr. eks moms. 14

16 Samtidig er der løbende udgifter til Kulturnaut og Cohaesio, webhotel, drift og hosting på godt 3000 kr. årligt. Derfor foreslår sekretariatet at der afsættes et rammebeløb på i alt kr. til den tekniske drift af basen i Det foreslås desuden at der afsættes midler til opdatering af foreningsdatabasen på i alt kr. til dækning af 120 studentertimer af 125 kr. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bevilling af kr. af puljemidlerne til drift af Nørrebrobasen og hjemmesiden. ØKONOMI Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bevilling af en rammebevilling på kr. af puljemidlerne til drift af Nørrebrobasen og hjemmesiden. Bevillingen dækker følgende: kr. til drift, hosting, afsendelse af nyhedsbrev og support af hjemmesiden kr. til teknisk drift, hosting, webhotel, Cohaesio og Kulturnaut af Nørrebrobasen kr. til opdatering af Nørrebrobasen. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ramme bevillingen til drift af Nørrebrobasen og hjemmesiden forestår Sekretariatet det videre arbejde med den praktiske gennemførelse. BILAG 15

17 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og imødekom alle indstillinger om en rammebevilling på ialt kr af puljemidlerne til drift, support og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden. 16

18 9. Meddelelser ( ) 1. Nyt fra Sekretariatet Ved Charlotte Poulsen 2. Nyt fra arbejdsgrupperne ved tovholderne 3. Metrocity Ved Kim Christensen 4. Metrocity forpladser 5. Nørrebrogade Ved Kim Christensen 6. Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 434 Farumgade 7. Kulturstrategi 8. Kulturprojekt Pia Allerslev Ved Kim Christensen 9. Nyhedsbrev p-anlæg i Nørre Alle 10. Plads til Leg 11. Kunstgræsplæne Invitationer: Historiefabrikken Nørrebrodagbog BILAG Forslag til kunstgræsbaner i Nørrebro Parken Høringssvar Plads til Leg Nørrbro Lokaludvalg - Metro Cityringen - byrumsprogrammer Nørrebro Lokaludvalg - Nyhedsbrev13 december Nørre Allé P-anlæg Vedr. Københavns Kommunes Kulturstrategi Vedr. Bekendtgørelse af lokalplan nr. 434 "Farumgade" med tilhørende kommuneplantillæg nr. 28. Vedr. Midlertidigt galleri åbner på Nørrebrogade 58 januar

19 Vedr. nørrebros helt personelige dagbog2 Vedr. Vedr. Notat til TMU, Metro Cityringen - byrumsprogrammer Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Nyt fra Sekretariatet Charlotte Poulsen orienterede om at Lokaludvalgene som følge af organisationsændringer i Kommunen nu er lagt under Sikker by og den nye leder hedder Lea Bryld. Lea Bryld har allerede taget fat på at få udarbejdet en lejekontrakt for Lundtoftegade 87. Der er i alt kommet 50 tilmeldinger til Repræsentatskabsvalget den Der er ansat en medarbejder i job med løntilskud, som skal tage sig af opdatering af hjemmeside mv. når Kommunikations og netværksmedarbejderens ansættelse udløber i februar. Høringssagen om Lokalarkiver, som er sendt ud til høring i NLU, er blevet besvaret af juristen fra Center for Borgerservice - høringssvaret er udsendt pr. mail til alle. Der udspillede sig en debat om denne sag, som vil blive taget op på et kommende Lokaludvalgsmøde, idet der var utilfredshed med, at LU ikke fik mulighed for at afgive høringssvar og man fandt det forkert at henvendelsen besvares af Økonomiforvaltningen. 2. Nyt fra arbejdsgrupperne Ved tovholderne Arbejdsgrupperne orienterede om at der afholdes møde om Tung Trafik den i Lundtoftegade 87 kl og møde om udvidelsen af Panuminstituttet den kl i Lundtoftegade 87. Ved en beklagelig fejl er nyt fra Tovholderne fra decembermødet ikke kommet med i referatet, men kommer her: "Arbejdsgruppen for Kultur, fritid, børn, unge og mangfoldighed ønsker at arbejde for, at der fremover bliver nedskrevet klare retningslinier for større ansøgninger. Der skal bl.a. være krav om med/egenfinansiering og krav om, at der også søges andre steder, ligesom der kan tænkes indskrevet, at lokaludvalget kun i særlige tilfælde finansierer mere end x % af projekter der overstiger x beløb. Arbejdsgruppen ønsker at diskutere dette videre på deres møde i januar, således at det kan komme på et kommende LU møde. Arbejdsgruppen gør i øvrigt opmærksom på vigtigheden af, at der snarest muligt efter konstitueringen af det nye Lokaludvalg, nedsættes en socialgruppe, der kan tage sig af ansøgninger rettet mod bl.a. Almene boliger og det socialpolitiske område, på grund af en stor arbejdsbyrde i Kulturgruppen med også at behandle disse ansøgninger. 18

20 3. Metrocity Kim Christensen orienterede 4. Metrocity forpladser 5. Nørrebrogade Kim Christensen orienterede 6. Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 434 Farumgade 7. Kulturstrategi 8. Kulturprojekt Pia Allerslev Kim Christensen orienterede 9. Nyhedsbrev p-anlæg i Nørre Alle 10. Plads til Leg 11. Kunstgræsplæne. Lokaludvalget ønsker at der bliver rykket for henvendelsen. Invitationer: Historiefabrikken Nørrebrodagbog 19

21 10. Evt ( ) BILAG Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Sven Knudsen orienterede om at man drøfter at nedlægge servicebusser og ønsker at drøfte hvordan de kan indpasses på Nørrebro. Henning C. Hansen orienterede om at kontingentfrihed hos klubber virkelig har givet genlyd og Anne Vang har udtalt at det er ok at kommunen søger kommunen om penge. Henning inviterede også til 8 års fødselsdag hos First Floor. Der blev også orienteret om, at den opsatte skurvogn ved Hothers Plads og samarbejdet med politiet har hjulpet, og det har været en succes at Sjakket har ansat nogle af rødderne. Majeed Shadkam orienterede om at beboere ved Blågårds Plads mener parkeringslicensen er meget høj og sagen vil blive taget op i Byrumsgruppen. Den manglende indsats fra Kommunen i forhold til DSB arealet blev diskuteret. Bl.a. blev muligheden for at invitere valgt BR medlemmer som bor på Nørrebro vendt i udvalget. 20

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Torsdag den 3. april 2008 kl. 17.30

Torsdag den 3. april 2008 kl. 17.30 1. Torsdag den 3. april 2008 kl. 17.30 Dagsorden: 150/08 Fritagelse af hvervet som borgerrepræsentant 188/08 Udtræden af stedfortræderlisten 148/08 Indkaldelse af stedfortræder 168/08 Indkaldelse af stedfortræder

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere