4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)"

Transkript

1 , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Socialfond på Nørrebro ( ) 3. Høring om døgnpladser ( ) 4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet ( ) 5. Høring om strategi for tung trafik ( ) 6. Ansøgninger Byens Puls ( ) 7. Køb af reklameplads ( ) 8. Drift, hosting og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden ( ) 9. Meddelelser ( ) 10. Evt ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsordenen godkendes BILAG Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Dagsordenen blev godkendt med to ekstra punkter pkt. 8 Reklameplads på 5a og pkt. 9 Drift, teknisk bistand og vedligeholdelse af Nørrebro basen og hjemmesiden, samt et ekstra punkt under pkt. 6 om formidling af kulturworkshop afholdt i december. AFBUD ORDINÆRT MEDLEM MOGENS PETERSEN ER FRAVÆRENDE AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANT IKKE KUNNE INDKALDES ORDINÆRT MEDLEM GITTE JØRGENSEN SUPPLEANTER ER INDKALDT FRAVÆRENDE UDEN AFBUD ORDINÆRT MEDLEM ANN-BRIT EG HANSEN ORDINÆRT MEDLEM MULKI ABDALLAH HUSSEIN ORDINÆRT MEDLEM JESPER LUTHMAN ORDINÆRT MEDLEM HELENE SCHMIDT ORDINÆRT MEDLEM BENNY JENSEN ORDINÆRT MEDLEM MUHAMMED ASLAM ER UDTRÅDT OG INDTRÅDT I BR ORDINÆRT MEDLEM METTE JOKUMSEN GIK KL MØDET SLUTTEDE KL

3 2. Socialfond på Nørrebro ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om evt. støtte til oprettelsen af en Socialfond på Nørrebro, herunder udpegning af medlem til fondsbestyrelsen. PROBLEMSTILLING En engageret borger ønsker at stifte en socialfond på Nørrebro og ønsker i den forbindelse Lokaludvalgets opbakning til projektet. Tanken er at oprette en velgørende social fond og indsamle midler i opstillede forseglede indsamlingsbøsser, som skal stå i alle butikker på Nørrebro. Der tænkes oprettet en forening med en fondsbestyrelse bestående af forretninger, som står for at uddele midlerne. Initiativtageren ønsker Lokaludvalgets opbakning og støtte til projektet og foreslår desuden at der udpeges et medlem fra Lokaludvalget, der kan indgå i fondsbestyrelsen. Ideen er udsprunget af at en lokale bagerforretning, Munch, tidligere har haft succes med et lignede initiativ. LØSNING At Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om evt. støtte til oprettelsen af en Socialfond på Nørrebro, herunder udpegning af medlem til fondsbestyrelsen. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med afsendelse af svar. BILAG Brev - NØRREBROS socialfond.doc Vedr. VS: Socialfond for Nørrebro Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget tilsluttede sig ideen om oprettelse af en socialfond på Nørrebro men har behov for mere information bl.a. om hvordan forholdet er imellem Nøbu komiteen og Socialfonden. Troels Glismann blev valgt som kontaktperson fra Lokaludvalget og vil gerne indgå i en fondsbestyrelse, og Jon Jackson blev valgt som suppleant. 2

4 3. Høring om døgnpladser ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget bemyndiger arbejdsgruppen for Kultur, idræt, fritid, børn, unge og mangfoldighed til at afgive et høringssvar på vegne af Lokaludvalget. PROBLEMSTILLING Københavns Kommune råder over 296 midlertidige døgnpladser, men der er behov for at styrke og udvikle rammerne for disse pladser. Det skyldes dels, at der i fremtiden vil være behov for kommunale alternativer til hospitalsindlæggelser, både med et forbyggende sigte, og i forhold til at hjemtage færdigbehandlede borgere. Desuden er der behov for at skabe en større sammenhæng og ensartethed i de kommunale tilbud, end tilfældet er i dag. Det foreslås i planen, at midlertidige pladser i den fremtidige struktur etableres som rehabiliteringspladser og akutplejepladser. De to pladstyper har forskellig faglig profil. Akutplejepladserne retter sig dels mod færdigbehandlede patienter, og dels på sigt mod forebyggelse og indlæggelser. Akutplejeenheden har sygeplejedækning døgnet rundt, og vil kunne yde specialiseret sygepleje. Rehabiliteringspladserne er et tilbud til borgere over 65 år, der har brug for pleje/omsorg og/eller aflastning, intensiv genoptræning efter et funktionstab, samt til borgere hvor et boligskift overvejes. Det foreslås, at rehabiliteringspladserne lokaliseres med en afdeling i hvert af de fem lokalområder. Det foreslås endvidere, at pladserne på Akutplejeenhed København, Fælledgården og akutpladserne på Gl. Kloster samles og kommer til at udgøre én bydækkende aktutplejeenhed, der placeres på Vigerslevhus i Valby. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 17. december 2009 at sende plan for midlertidige døgnpladser i høring. Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag inden den 29. januar LØSNING Lokaludvalget drøfter og bemyndiger arbejdsgruppen for Kultur, idræt, fritid børn, unge og mangfoldighed til at afgive høringssvar i denne sag på vegne af Lokaludvalget. 3

5 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med at afsende arbejdsgruppens høringssvar. BILAG Nørrebro Lokaludvalg - høringssbrev om døgnpladser Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede høringen og bemyndigede sekretariatet til at afsende høringssvaret på vegne af Lokaludvalget. 4

6 4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø bemyndiges til at afgive høringssvar for Lokaludvalget i denne sag. PROBLEMSTILLING Københavns Kommune indkalder til ideer og forslag til forbedring af Kommuneplantillægget for Panum Instituttet. Høringsperioden løber fra d og Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag. Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen, herunder for placering og udbygning af større bebyggelse. Kommuneplanen fastlægger desuden rammer for, hvad lokalplaner for de enkelte områder i byen kan indeholde. Rammerne fastlægger retningslinier for bestemmelser i lokalplaner og områders anvendelse, samt udnyttelse, bebyggelsens art, højde m.v. Københavns Universitet er i gang med en større campusplanlægning, hvor Det Naturvidenskabelige Fakultet skal samles på Nørre Campus og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Panum. Formålet er at tiltrække investeringer og samle forskning, vidensinstitutioner og virksomheder og derved skabe et universitet i verdensklasse. Udbygningen af Nørre Campus er et af partnerskaberne i Kommuneplan På Panum Instituttet er der pladsmangel i forhold til at udvide forsknings- og uddannelsesaktiviteterne og dermed rumme fremtidige forskningsprojekter inden for biomedicin. Samtidig er det af Universitets- og Bygningsstyrelsen dokumenteret, at mange af fakultetets laboratorier er utidssvarende og dermed uegnede til fremtidens forskning. Københavns Universitet har via private fonde fået ca. 750 mio. kr. ti forskning indenfor biomedicin, og der er i finansloven for 2010 sat 6 mia. kr. af til modernisering af universiteternes forsknings- og uddannelseslaboratorier. Herudover medbringer Københavns Universitet finansiering til en ny laboratoriebygning på Panum. Der er derfor behov for at skabe det planmæssige grundlag nu, hvor finansieringen foreligger. 5

7 Byggeriet skal opføres tilbagetrukket fra Blegdamsvej for at åbne op og skabe mulighed for byliv og en tydeligere hovedindgang til Panum Instituttet. Derfor skal der i stueetagen være udadvendte aktiviteter. Det fremtidige byggeri skal bygges bæredygtigt, det vil sige, der skal anvendes særlige miljøvenlige materialer, byggeprocesser og forsyninger. Universitets- og Bygningsstyrelsen ønsker, at den nye bebyggelse skal opføres i sammenhæng med det eksisterende Panum kompleks, samt at der kan opføres højhusbebyggelse, der højere end den nuværende ramme på 24 m. Der vil blive indbudt til en international arkitekt konkurrence og efterfølgende udarbejdes et lokalplanforslag. I lokalplanprocessen vil bebyggelsens form, højde og arkitektur blive fastsat. Byggeriet forventes at stå færdigt ultimo Universitets- og Bygningsstyrelsen er grundejer, og de har anmodet om en udvidelse af det nuværende m2 Panum med m2. Det kræver et kommuneplantillæg, da det bl.a. kræver at der bygges højere og tættere end forudsat i Kommuneplan Panum Institutttet er i Kommuneplan 2009 beliggende i en O5 ramme. I en O5 ramme er den maksimale bebyggelsesprocent 150, og den maksimale bygningshøjde er 24 m. For at muliggøre den ønskede udbygning på Panum er det nødvendigt at ændre den særlige bemærking, der er tilknyttet den gældende kommuneplanramme. I medfør af lov om planlægning ændres de særlige bestemmelser til at den maksimale bebyggelsesprocent er 210, og parkeringsdækningen skal udgøre maksimalt I parkeringsplads pr. 320 m2 etageareal. Inden for det anviste byggefelt kan den maksimale bygningshøjde være 90 m. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø bemyndiges til på vegne af Lokaludvalget at afgive høringssvar. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med afsendelse af høringssvar. BILAG Vedr. Høring vedr. forslag til kommuneplantillæg for Panum Instituttet Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede sagen og orienterede om, at der afholdes møde om sagen den 15. februar kl og arbejdsgruppen efterfølgende bemyndiges til at udarbejde et høringssvar. 6

8 5. Høring om strategi for tung trafik ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at bemyndige arbejdsgruppen for Byudvikling, kultur og miljø til at afgive høringssvar på vegne af Lokaludvalget. PROBLEMSTILLING Københavns Kommune har udarbejdet forslag til en strategi for tung trafik for at mindske generne fra de tunge køretøjer for København generelt. Hovedoverskriften i strategien er at sikre, at den uvedkommende tunge trafik kommer ud af byen, og at den tunge trafik, der betjener byen, fordeles på det overordnede vejnet og afvikles på en trafiksikker, tryg og miljørigtig måde. Forslag til strategi for tung trafik har allerede været i høring En del af byens Lokaludvalg og borgere gjorde i deres høringssvar kommunen opmærksom på, at de ikke følte at der havde været tid nok til at arrangere borgerdialogprocesser i sommerperioden. Derfor den nye høringsperiode. Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag. Høringsperioden varer fra 4. januar til 26. februar LØSNING Lokaludvalget drøfter og bemyndiger arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø til at afgive høringssvar på vegne af udvalget. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med afsendelse af høringssvar. BILAG Nørrebro Lokaludvalg - Høring - Brev til lokaludvalgene Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den

9 Lokaludvalget drøftede sagen og orienterede om at der den 3. februar 2010 kl kommer en fra TMF og fortæller lidt om sagen. På den baggrund bemyndiges arbejdsgruppen til efterfølgende at udarbejde et høringssvar. 8

10 6. Ansøgninger Byens Puls ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender indstillingerne fra sekretariatet om puljestøtte til Byens Puls pulje PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har modtaget 4 ansøgninger til Byens Puls-puljen: Ansøgningerne er: 1. Ordet Finder vej: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Gaden finder vej på kr. Projektet afvikles fra februar 2010 marts Projekt går ud på at usmykke ledige butiksskilte i Jægersborggade med sætningsstumper opfanget i gaden. Projekt finder sted sideløbende med at Gaden finder vej fotograferer samtlige beboere i Jægersborggade. Begge projekter udstilles, i samarbejde med Københavns Bymuseum, på et senere tidspunkt på Nørrebros Runddel. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilges kr. til projektet. 2. Aktiviteter i form af motion for såvel kroppen som hjernen: Lokal udvalget har modtaget en ansøgning fra Foreningen Aktive Ældre På Nørrebro på kr. Projektet blev afviklet i Foreningen Aktive Ældre På Nørrebro søger Nørrebro Lokaludvalg om midler til at dække et forventet underskud på deres budget fra Indstilling: Sekretariat indstiller at ansøgningen afvises, da der søges om støtte til at dække et underskud på arrangementer der allerede har fundet sted. 3. Hjerter uden grænser: Lokal udvalget har modtaget en ansøgning fra VerdensKulturCentret på kr. Projektet afvikles lørdag d. 13. februar. Ansøger søger om støtte til et arrangement Valentines dag, som dels finder sted på Sølund Plejehjem og dels i VerdensKulturCentret. Ansøger vil, sammen med de andre deltagere i arrangementet, først tage til Sølund Plejehjem medbringende kage, Valentines kort og musik. Senere afholdes der fest i VerdensKulturCentret med musik, dans og andre festlige indslag. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilges kr. til projektet. 9

11 4. HUNGRY HEARTS Præsentationsaften: Lokal udvalget har modtaget en ansøgning fra HUNGRY HEART på kr. Ansøger er blevet gjort bekendt med max beløbet for ansøgninger til Byens. Projektet afvikles lørdag d. 13. februar. HUNGRY HEART søger om støtte til et arrangement der markerer deres opstartsfase. HUNGRY HEART ønsker at udvikle den alternative musik scene på Nørrebro, og at profilere Nørrebro som kulturelt samlingspunkt. Arrangementet finder sted i Literaturhaus lokaler. Indstilling: Sekretariat indstiller, at der bevilges kr. til projektet. 5. Ekstra ansøgning. Lokaludvalget modtog en ekstra ansøgning på kr. til formidling af resultaterne af Kulturworkshoppen d. 15. december. LØSNING Lokaludvalget drøfter og tager stilling til bevilling om støtte fra Byens Puls-pulje. VIDERE PROCES Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til ansøgerne og forestår den øvrige sagsbehandling. BILAG Ansøgning - Aktiviteter i form af motion for såvel kroppen som hjernen Ansøgning - hjerter uden grænser.doc Ansøgning - HUNGRY HEARTS Ansøgning - ordet finder vej Bilag - HUNGRY HEARTS Bilag1 - Hjerter uden grænser.doc Budget - hjerter uden græner budget ordet finder vej Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den : Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til projektet. 2: Ansøgningen blev afvist da Lokaludvalget ikke kan støtte aktiviteter der er afholdt på ansøgningstidspunktet. 3: Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til projektet på betingelse af at Lokaludvalget modtager en tidsplan for udbygningen af handicap adgang til Verdenskulturcentrets 10

12 lokaler. Derudover så gør Lokaludvalget opmærksom på at man kun støtter Nørrebrodelen af arrangementet og at der skal annonceres offentligt for projektet. 4: Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til projektet. Lokaludvalget opfordrer ansøgeren til at finde penge på budget til at nedsætte entre prisen ved f.eks. ikke at give gratis drinks til deltagere i arrangementet. 5: Lokaludvalget imødekom indstillingen og bevilgede kr. til formidling af resultaterne af Kulturworkshoppen den 15. december

13 7. Køb af reklameplads ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. At Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om forslag om køb af reklameplads på buslinje 5A. PROBLEMSTILLING 1. Ordinært medlem Jon Jackson foreslår at Lokaludvalget køber reklameplads på eller i linje 5A, eller på busstoppesteder langs linje 5As rute. En busreklame kan være med til at gøre opmærksom på selve lokaludvalgets eksistens. Reklamerne skal tjene minimum tre formål; 1. Reklamere for tiltag og aktiviteter skabt af lokaludvalget, f.eks. oplysning om valget og Nørrebrobasen. 2. Opfordring til at deltagelse i undersøgelser - f.eks. en survey undersøgelse om borgernes tanker om kunst og kulturlivet på Nørrebro, eller oplysning om f.eks. bydelsplanen. 3. Kampagner f.eks. om bydelens særlige litteratur- eller teaterprofil eller noget helt tredje. Forestiller man sig f.eks., at man fokuserer særligt på litteratur i en periode, kunne det være reklame for 'Nørrebro-litteratur år', med listning af en række litteraturaktiviteter (retrospektivt 'Ordskælv', Litterære markedsdage, LitteraturHaus aktiviteter, Det poetiske Bureau's aktiviteter etc. etc.). Dette vil skabe et positivt syn på Nørrebro, som noget konkret andet end 'ballade', noget som borgere i andre bydele kan tage aktivt del i. Linje 5A kører også ud af bydelen, og kan derfor være med til at 'brande'nørrebro udenfor bydelens rammer, som 'Nørrebro i byen'. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om afsættelse af et beløb som en arbejdsgruppe og/eller sekretariatet kan gå videre med den endelige udmøntning af og finde frem til hvilken type reklame der vælges. ØKONOMI 12

14 Der er vedlagt et bilag med et tilbud på forskellige typer og priser på bus reklamer til drøftelse. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget beslutter at afsætte midler til projektet forestår sekretariatet det videre arbejde med planlægning af reklameindsats evt. i samarbejde med en arbejdsgruppe. BILAG Tilbud fra JCDecaux Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede punktet og besluttede at udskyde behandlingen til det nye Lokaludvalg er konstitueret. 13

15 8. Drift, hosting og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bevilling af et rammebeløb i 2010 til drift, teknisk bistand og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden: 2. at der bevilliges kr. til drift, hosting, afsendelse af nyhedsbrev og support af hjemmesiden. 3. at der bevilliges kr. til teknisk drift, hosting, webhotel, Cohaesio og Kulturnaut af Nørrebrobasen. 4. at der bevilliges kr. til opdatering af Nørrebrobasen. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har i 2009 udviklet deres egen hjemmeside da Kommunens hjemmeside ikke kunne levere de ønsker som Lokaludvalget havde til en hjemmeside. Vedligeholdelse, hosting af hjemmesiden, samt udsendelse af nyhedsbreve koster godt 5000 kr. årligt, men det foreslås at der afsættes 10,000 kr. årligt, således at der er afsat midler til nødvendig support af hjemmesiden. Nørrebrobasen blev udviklet i 2009 og er nu funktionsdygtig, men sekretariatet oplever løbende at der kommer udgifter til teknisk bistand og drift af basen. Der blev i starten af december sendt en elektronisk invitation til hver enkelt forening og omkring 45 har meldt sig til. Vi skulle gerne have nogle flere med og med den elektroniske invitation er oplysningerne udfyldt og foreningerne skal bare godkende sig. Derefter kan sekretariatet følge op elektronisk. Sekretariatet har pt. brug for 2000 kr. eks. moms til at genfremsende en elektronisk invitation til Nørrebrobasen.dk, til foreninger med flere, ca. 500, i bydelen. Desuden har den it-sikkerhedsansvarlige i Københavns Kommune krævet af alle 6 lokaludvalg der har fået databaser, at Brugeradministration i Koncern Service kan administrere vores adgang til databaserne. Det kræver en ekstra applikation fra softwareleverandøren vores andel er 2800 kr. eks moms. 14

16 Samtidig er der løbende udgifter til Kulturnaut og Cohaesio, webhotel, drift og hosting på godt 3000 kr. årligt. Derfor foreslår sekretariatet at der afsættes et rammebeløb på i alt kr. til den tekniske drift af basen i Det foreslås desuden at der afsættes midler til opdatering af foreningsdatabasen på i alt kr. til dækning af 120 studentertimer af 125 kr. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bevilling af kr. af puljemidlerne til drift af Nørrebrobasen og hjemmesiden. ØKONOMI Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bevilling af en rammebevilling på kr. af puljemidlerne til drift af Nørrebrobasen og hjemmesiden. Bevillingen dækker følgende: kr. til drift, hosting, afsendelse af nyhedsbrev og support af hjemmesiden kr. til teknisk drift, hosting, webhotel, Cohaesio og Kulturnaut af Nørrebrobasen kr. til opdatering af Nørrebrobasen. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget imødekommer ramme bevillingen til drift af Nørrebrobasen og hjemmesiden forestår Sekretariatet det videre arbejde med den praktiske gennemførelse. BILAG 15

17 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og imødekom alle indstillinger om en rammebevilling på ialt kr af puljemidlerne til drift, support og vedligeholdelse af Nørrebrobasen og hjemmesiden. 16

18 9. Meddelelser ( ) 1. Nyt fra Sekretariatet Ved Charlotte Poulsen 2. Nyt fra arbejdsgrupperne ved tovholderne 3. Metrocity Ved Kim Christensen 4. Metrocity forpladser 5. Nørrebrogade Ved Kim Christensen 6. Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 434 Farumgade 7. Kulturstrategi 8. Kulturprojekt Pia Allerslev Ved Kim Christensen 9. Nyhedsbrev p-anlæg i Nørre Alle 10. Plads til Leg 11. Kunstgræsplæne Invitationer: Historiefabrikken Nørrebrodagbog BILAG Forslag til kunstgræsbaner i Nørrebro Parken Høringssvar Plads til Leg Nørrbro Lokaludvalg - Metro Cityringen - byrumsprogrammer Nørrebro Lokaludvalg - Nyhedsbrev13 december Nørre Allé P-anlæg Vedr. Københavns Kommunes Kulturstrategi Vedr. Bekendtgørelse af lokalplan nr. 434 "Farumgade" med tilhørende kommuneplantillæg nr. 28. Vedr. Midlertidigt galleri åbner på Nørrebrogade 58 januar

19 Vedr. nørrebros helt personelige dagbog2 Vedr. Vedr. Notat til TMU, Metro Cityringen - byrumsprogrammer Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Nyt fra Sekretariatet Charlotte Poulsen orienterede om at Lokaludvalgene som følge af organisationsændringer i Kommunen nu er lagt under Sikker by og den nye leder hedder Lea Bryld. Lea Bryld har allerede taget fat på at få udarbejdet en lejekontrakt for Lundtoftegade 87. Der er i alt kommet 50 tilmeldinger til Repræsentatskabsvalget den Der er ansat en medarbejder i job med løntilskud, som skal tage sig af opdatering af hjemmeside mv. når Kommunikations og netværksmedarbejderens ansættelse udløber i februar. Høringssagen om Lokalarkiver, som er sendt ud til høring i NLU, er blevet besvaret af juristen fra Center for Borgerservice - høringssvaret er udsendt pr. mail til alle. Der udspillede sig en debat om denne sag, som vil blive taget op på et kommende Lokaludvalgsmøde, idet der var utilfredshed med, at LU ikke fik mulighed for at afgive høringssvar og man fandt det forkert at henvendelsen besvares af Økonomiforvaltningen. 2. Nyt fra arbejdsgrupperne Ved tovholderne Arbejdsgrupperne orienterede om at der afholdes møde om Tung Trafik den i Lundtoftegade 87 kl og møde om udvidelsen af Panuminstituttet den kl i Lundtoftegade 87. Ved en beklagelig fejl er nyt fra Tovholderne fra decembermødet ikke kommet med i referatet, men kommer her: "Arbejdsgruppen for Kultur, fritid, børn, unge og mangfoldighed ønsker at arbejde for, at der fremover bliver nedskrevet klare retningslinier for større ansøgninger. Der skal bl.a. være krav om med/egenfinansiering og krav om, at der også søges andre steder, ligesom der kan tænkes indskrevet, at lokaludvalget kun i særlige tilfælde finansierer mere end x % af projekter der overstiger x beløb. Arbejdsgruppen ønsker at diskutere dette videre på deres møde i januar, således at det kan komme på et kommende LU møde. Arbejdsgruppen gør i øvrigt opmærksom på vigtigheden af, at der snarest muligt efter konstitueringen af det nye Lokaludvalg, nedsættes en socialgruppe, der kan tage sig af ansøgninger rettet mod bl.a. Almene boliger og det socialpolitiske område, på grund af en stor arbejdsbyrde i Kulturgruppen med også at behandle disse ansøgninger. 18

20 3. Metrocity Kim Christensen orienterede 4. Metrocity forpladser 5. Nørrebrogade Kim Christensen orienterede 6. Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 434 Farumgade 7. Kulturstrategi 8. Kulturprojekt Pia Allerslev Kim Christensen orienterede 9. Nyhedsbrev p-anlæg i Nørre Alle 10. Plads til Leg 11. Kunstgræsplæne. Lokaludvalget ønsker at der bliver rykket for henvendelsen. Invitationer: Historiefabrikken Nørrebrodagbog 19

21 10. Evt ( ) BILAG Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Sven Knudsen orienterede om at man drøfter at nedlægge servicebusser og ønsker at drøfte hvordan de kan indpasses på Nørrebro. Henning C. Hansen orienterede om at kontingentfrihed hos klubber virkelig har givet genlyd og Anne Vang har udtalt at det er ok at kommunen søger kommunen om penge. Henning inviterede også til 8 års fødselsdag hos First Floor. Der blev også orienteret om, at den opsatte skurvogn ved Hothers Plads og samarbejdet med politiet har hjulpet, og det har været en succes at Sjakket har ansat nogle af rødderne. Majeed Shadkam orienterede om at beboere ved Blågårds Plads mener parkeringslicensen er meget høj og sagen vil blive taget op i Byrumsgruppen. Den manglende indsats fra Kommunen i forhold til DSB arealet blev diskuteret. Bl.a. blev muligheden for at invitere valgt BR medlemmer som bor på Nørrebro vendt i udvalget. 20

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Integrationsrådet Dagsorden

Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden 4. marts 2014 kl. 19.00 21.00. OBS Kantinen, Silkeborg Rådhus Afbud: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 15. december 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse, 1. sal, personaleloungen. Fraværende Anne Knudsen, Hanne B. Mejlstrøm, Daniel

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere