indhold 1 grundlag energi og ressourcer energiforbrug klimatilpasning bæredygtig byudvikling... 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18"

Transkript

1

2 indhold 1 grundlag energi og ressourcer energiforbrug klimatilpasning bæredygtig byudvikling hvad kan du selv gøre?

3 1. grundlag De globale klimaforandringer er i de se- gen af målene i energiplanen vil betyde Hovedprincippet for indsatsen er at tæn- et konkret mål, nemlig at udledningen af I kommunen som virksomhed har vi en Klima er ikke kun et lokalt anliggende. nere år blevet meget synlige. Herhjemme et fald i udledning af drivhusgasser på ke forebyggelse, tilpasning og afværge- CO2 fra Hillerød Kommune som virksom- forpligtelse til at arbejde for et lavere Både i forhold til klimatilpasning og i for- oplever vi kraftige skybrud og ude i verden 35% i forhold til foranstaltninger ind i alle relevante planer hed skal være reduceret med 35% senest energiforbrug i vores egen drift. Det kræ- hold til forebyggelse af klimaforandringer kæmper lande med langvarige tørkeperio- og den måde, vi udfører de kommunale i ver en langsigtet indsats, hvor vi fokuse- er der behov for regionale samarbejder. der og stigninger i vandstanden. Det bliver et langt sejt træk, som også opgaver på. rer på både renovering og måden vi driver Byrådet besluttede i 2012 at tilslutte sig kræver, at borgerne i kommunen ændrer Klimatilpasning og forebyggelse af kli- vores ejendomme på. klimastrategien for Region Hovedstaden. Danmarks energiforsyning skal senest i adfærd. Kommunens opgave er at skabe I Hillerød Kommune har vi i mange år ar- maforandringer handler ikke kun om at I dette samarbejde kan vi arbejde med de 2050 være omstillet til vedvarende energi. rammer, som inviterer til, at borgerne bejdet med forskellige klimatiltag. Vi arbej- bruge færre ressourcer. Det handler også For at understrege vigtigheden af et bedste løsninger for bortledning af store Det er en kolossal udfordring. Udfordringen tænker på deres forbrug af ressourcer. der for eksempel med at nedbringe energi- om at tænke byudvikling og opgaveløs- langsigtet fokus på vores energiforbrug vandmængder fra ekstremregn, for en kan illustreres ved at sammenligne det nu- forbruget i kommunale bygninger, fremme ning på en ny og bæredygtig måde. har Hillerød Kommune tilsluttet sig Dan- sammenhængende energiforsyning ba- værende forbrug med anbefalingen fra FN, I Hillerød er rammerne for klimaind- samkørsel og delebilsordninger, cyklist- marks Naturfredningforenings klimakom- seret på vedvarende energi og for etab- som er, at vi reducerer det samlede energi- satsen den klimastrategi, som Byrådet kampagner, bæredygtig byudvikling, lav- Det giver god mening at skabe robuste muneinitiativ, hvor vi forpligter os til at lering af en god infrastruktur for elbiler. og ressourceforbrug med 90%. vedtog i Strategien består af en energibyggeri og vedvarende energianlæg. byområder, der kan klare ekstremt vejr, reducere vores udledning af CO2 med 2% afhjælpende del, der er rettet mod de og som har byrum og bygninger, der en- om året til og med I energiplanen Vores Energi opstiller re- konsekvenser, vi oplever af klimaforan- Med klimastrategien ønsker Hillerød Kom- ten bruger meget lidt energi, eller som geringen en række milepæle for energi- dringerne lige nu. Og en forebyggende mune fortsat at bidrage til at nedbringe de producerer mere energi, end de bruger. politikken. De skal sikre en gradvis udfas- del, der er rettet mod en generel reduk- negative konsekvenser af klimaforandrin- ning af de fossile brændsler. Realiserin- tion af vores energiforbrug. gerne. Strategien indeholder blandt andet 4 5

4 2. Energi og ressourcer Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning fremtidssikrer Hillerøds varmeforsyning, spildevandsrensning og affaldshåndtering opgaver, der er usynlige for borgerne, når vi løser dem bedst. Vi står over for en markant udvikling af Hillerød Kommune med ny station, nyt sygehus og udfordringen med at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi. En del af løsningen ligger i etablering af en Klima-, Energi- og Miljøpark på Solrødgård syd for Hillerød by. Her er Hillerød Forsyning i gang med at sikre en bæredygtig varmeforsyning og bygge et nyt centralrenseanlæg. Renseanlægget får kapacitet til at håndtere spildevand fra hele Hillerød, og det kan blive et unikt udstillingsvindue for dansk miljøteknologi. Klima-, Energi- og Miljøparken rummer også en ny genbrugsstation, som skal sikre den mest ressourcevenlige genanvendelse af affaldet. Vi arbejder for øjeblikket med Affaldsplan , hvor vi sætter rammerne for Hillerød Kommunes affaldshåndtering fremover. Ressourcepotentialet i affaldet bliver en central del af planen. Opførelsen af en række anlæg på samme adresse giver mulighed for synergi mellem forsyningsselskaber, energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet og et kommende supersygehus. Inspireret af Kalundborg har Hillerød Forsyning indledt drøftelse med de væsentligste bidragsydere af spildevand til det kommende renseanlæg og afholdt møder med blandt andre Novo Nordisk og folkene omkring det nye hospital. Varmeværk Genbrugsplads Renseanlæg 6 7

5 Mål for Varmeforsyning Etablering af et varmeanlæg baseret på geotermisk energi. Etableres i Fossilfri varmeforsyning baseret på vedvarende energi. MåL for Energiforsyning og ressourcer Arbejde med industriel symbiose med udgangspunkt i erfaringerne fra Kalundborg. Løbende indsats. Reducere CO2-udledninger og begrænse ressourceforbrug. Mål for Energibesparelser Gennemførelse af energispareindsats som aftalt mellem forsyningsselskaberne og regeringen i energiaftalen fra Det betyder, at der de næste tre år skal gøres en ekstra indsats for at spare på energien. På landsplan skal der spares energi, der svarer til et års forbrug i omkring husstande. Aftalen betyder, at net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal fordoble deres indsats for at spare på energien. Aftalen betyder også, at selskaberne skal hjælpe deres kunder med at reducere energiforbruget for eksempel ved rådgivning og ved faglig og finansiel bistand til at gennemføre besparelserne. Er i gang og løber til og med Reduktion af udledning af CO2. Mål for spildevandsrensning Etablering af et nyt CO2-neutralt renseanlæg. Byudviklingen i Hillerød Kommune lægger pres på det eksisterende renseanlæg, der efter 2020 ikke længere kan ligge på Kirsebær Allé. Det nye renseanlæg skal fremtidssikres, så det de i næste 50 år kan leve op til de forventede miljøkrav. De udvalgte fokusområder i planlægningsfasen er klimatilpasning, samstyring mellem ledningsnet og renseanlæg, udnyttelse af spildevandets ressourcer, forbehandling af særligt spildevand, symbiose med naboerne og CO2-neutralitet. Planlægning er begyndt, og renseanlægget forventes sat i drift i Reduktion af udledning af CO2 fra spildevandsrensning. Mål for Affald Udarbejdelse af ny affaldsplan. Der er globalt en stigende efterspørgsel på råvarer, og priserne er på vej op. Affald indeholder råvarer, som kan genanvendes, og affaldsindsamlingen skal derfor indrettes, så vi genanvender så mange råvarer som muligt. Vi skal med andre ord betragte affald som en ressource fremfor noget, der skal forsvinde. Hovedfokuset i den nye affaldsplan er derfor at etablere indsamlingsordninger, der øger mængden af affald til genanvendelse. Er i gang og afsluttes i Reduktion af udledning af CO2 når ressourcerne i affaldet udnyttes bedre. Mål for Affald Etablering af ny genbrugsstation. Den nye Klima-, Energi- og Miljøpark vil også indeholde en ny genbrugsstation, som understøtter affaldsplanens mål om en ressourcemæssig tilgang til affaldet. Planlægning er i gang og afsluttes efteråret Reduktion af udledning af CO2 når ressourcerne i affaldet udnyttes bedre. Finansieres af Hillerød Forsyning. Finansieres af Hillerød Forsyning. Finansieres af Hillerød Forsyning A/S. Finansieres af Hillerød Forsyning. Finansieres inden for budgettet. Finansieres af Hillerød Forsyning. 8 9

6 3. Energiforbrug I installerer vi 500 KWp solceller på kommunale ejendomme. Vi forventer, at vi med solcellerne vil spare 164 tons CO2 om året I perioden er udledningen af CO2 reduceret med cirka 20%, fordi udledningen fra de energiproducerende anlæg er reduceret. Det faktiske energiforbrug er uændret fra 2011 til Vi overholder reduktionskravet i klimakommuneaftalen, og vi forventer i de kommende år en reduktion af det faktiske energiforbrug og en yderligere reduktion af udledningen af CO2. Byrådet besluttede i 2010 at energirenovere de kommunale ejendomme. Renoveringen kommer til at strække sig over mindst 4 år. Energirenoveringen omfatter blandt andet renovering af klimaskærm og ventilation. Nye vaner hos brugere skal sikre, at vi opnår de forventede besparelser. Hillerød Kommune samarbejder med VERDO om løbende at installere lavenergibelysning på veje og stier. Med lavenergibelysningen har vi sparet op til 80% af energiforbruget på de strækninger, som vi indtil nu har renoveret

7 Mål for Klimakommunen Årlig rapportering til Danmarks Naturfredningsforening Mål for Reduktion af energiforbug i kommunale bygninger Energirenovering af kommunale bygninger Reduktion af udledningen af CO2 fra de kommunale bygninger med 35% inden Mål for Fjernaflæsning af målere i kommunale bygninger Der skal etableres fjernaflæsning af forbrug af el, vand og varme i kommunale bygninger Bedre styring af energiforbrug, som vil betyde, at fejl på anlæg kan opdages og udbedres hurtigere. Mål for Vaneændringsprojekt Når vi renoverer bygninger og installerer energirigtig ventilation, pumper og belysning, er det vigtigt, at brugerne lærer, hvordan bygningen skal drives energimæssigt optimalt. Kun på den måde kan vi realisere de forventede energibesparelser. Vi gennemfører derfor et projekt, hvor vi arbejder med energirigtig drift, så brugerne af bygningerne får de rigtige vaner Reduktion af udledningen af CO2. Hillerød Kommune har i klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig til at reducere udledningen af CO2 med 2 procent om året frem til De aktiviteter, som indgår i opgørelsen, er forbrug af el og varme, samt kørsel i hjemmeplejen og på materielgården. I perioden er udledningen af CO2 reduceret med cirka 20 procent som følge af, at udledningen af CO2 fra de energiproducerende anlæg er reduceret. Det faktiske energiforbrug er uændret fra 2011 til Vi overholder reduktionskravet i klimakommuneaftalen. Vi forventer en reduktion af det faktiske energiforbrug og en yderligere reduktion af udledningen af CO2 i de kommende år. Tabel: CO2 udledning i 2011 og 2012 for virksomheden Hillerød Kommune. Tons CO Ændring i % Dagtilbud børn ,5 Skoler ,7 Specialområde ,5 Sundhed og ældre ,5 Administration, bibliotek mm ,2 Teknisk område ,9 Kørsel i teknik ,1 Øvrig kørsel ,7 Finansieres af energilån. Økonomi Finansieres af energilån. Finansieres af energilån. Er i gang og løber frem til 2020 I alt ,

8 4. klimatilpasning På nationalt plan er det besluttet, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal have udarbejdet en klimatilpasningsplan. I planen skal kommunerne redegøre for risikoen for oversvømmelser og udarbejde et kommuneplantillæg med retningslinjer for indsatsen for klimatilpasningen. Indsatsen skal i samarbejde med Hillerød Forsyning udmøntes i konkrete projekter. Der er mange aktører, som skal inddrages, når vi skal udarbejde en samlet plan for håndtering af regnvand. Derfor er både medarbejdere fra spildevandsområdet, natur- og miljøområdet, samt byplanlæggere, vejmyndighed og beredskabsfolk inddraget i at skabe løsninger. Klimatilpasningsplanen danner grundlag for den fremtidige indsats for at minimere risikoen for oversvømmelser i forbindelse med ekstremregn. Spildevandsplan for Hillerød Kommune opstiller rammer og krav til spildevandshåndteringen under hensyn til vandplankrav, byudvikling og klimatilpasning. Det betyder, at vores afløbssystem fremtidssikres i forhold til de voldsommere regnskyl, som vi forventer bliver en følge af klimaforandringerne. Den klimatilpasning, som vi har størst fokus på lige nu, er at sikre, at der bliver en større kapacitet til bortledning af regnvand. I Hillerød Kommune vil vi øge kapaciteten til bortledning af regnvand ved at få flere til at beholde regnvandet på egen grund. Nogle områder skal separatkloakeres, og i nye områder skal regnvandet håndteres ved tilbageholdelse, lokal rensning eller genanvendelse. Hillerød Kommune deltager i projektet Klikovand, som er et samarbejde mellem Region Hovedstadens kommuner. Projektet handler om at kompetenceudvikle kommuner og forsyningsselskaber, så vi bliver i stand til at løfte opgaven med klimatilpasning. I projektet fokuseres på erfaringsudveksling og netværksdannelse, så vi sikrer os, at klimatilpasning i den ene kommune ikke belaster en anden kommune. Som følge af de regnhændelser, vi havde i 2007 og 2009, har beredskabet udarbejdet en plan for, hvad der skal gøres, når der varsles skybrud. Gennemførelse af klimatilpasningsplan og spildevandsplan vil betyde, at der bliver en permanent løsning på oversvømmelsesproblemerne

9 Mål for klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse i kommunen. Den skaber overblik og prioriterer indsatsen, og den beskriver samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber. Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til Kommuneplan Et klimatilpasset system til afledning af regnvand. Planen udarbejdes indenfor budgettet. De konkrete klimatilpasningsprojekter finansieres af Hillerød Forsyning alene eller sammen med Hillerød Kommune. Nogle løsninger skal borgere og lodsejere være med til at finansiere. Mål for Genanvendelse af regnvand Ved nyt boligbyggeri er der krav om, at regnvandet skal genanvendes eller tilbageholdes på egen grund. De konkrete krav fremgår af lokalplanen for området. Eksempler på løsninger er: Anlæg til opsamling af regnvand til brug for toiletskyl og tøjvask. Grønne tage til tilbageholdelse af regnvand. Nedsivning af regnvand på egen grund. Implementeres løbende i planlægningen af nye områder. Vi sparer på drikkevandsressourcerne og forebygger oversvømmelser ved at tilbageholde regnvand på egen grund. Finansieres inden for budgettet

10 5. bæredygtig byudvikling Den nye bydel syd for Hillerød skal skabes fra grunden og udvikles over de kommende årtier. Med regeringens mål om et CO2-neutralt Danmark i 2050, er det helt naturligt, at vi planlægger byen som en CO2-neutral bydel. Her bliver der mulighed for at afprøve, hvordan fremtidens klimatilpassede, ressourceoptimerede byer kan se ud. Som alle andre kommuner i landet har Hillerød oplevet konsekvenserne af ekstremregn i de senere år. Det har betydet oversvømmelser i byen, og et behov for at se på, hvordan vi kan undgå problemer fremover. Ved planlægning af nye byområder vil håndtering af regnvand skulle dimensioneres efter de regnmængder, der forventes i fremtiden som følge af klimaforandringerne. Ved etablering af Hillerød Syd tager vi udgangspunkt i, at regnvandet skal håndteres i området, enten ved lokal nedsivning eller som et rekreativt element i bydelen. Derfor er der i Kommuneplan 2013 stillet krav om, at der i forbindelse med projektering af byggeri i området skal foreligge en plan for, hvordan regnvandet kan håndteres. Et indsatsområde i forhold til at forebygge klimaforandringer er tæt bebyggelse, fordi det kræver mindre plads og bruger mindre energi. Det princip har vi gjort brug af i forbindelse med byfornyelsen omkring Hillerød Station, hvor målet har været at skabe attraktive byrum i et tæt bebygget område, hvor der er nem adgang til offentlig transport. De stationsnære boliger betyder en reduktion af transporttiden, blandt andet for de mange studerende, som uddanner sig på professionshøjskolen i Hillerød, ligesom de kan være med til at flytte transport fra bil til tog. På transportområdet arbejder vi sammen med de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen om at forbedre den kollektive trafik. I Kommuneplan 2013 er der opstillet en række overordnede mål for transportområdet, som skal forbedre adgangen til kollektiv transport for borgerne i Hillerød Kommune og give let adgang til det nye sygehus

11 Mål for Øget kollektiv transport Hillerød Kommune arbejder på at få en højere frekvens på S-tog til og fra Hillerød og flere afgange på lokalbanen. Det skal sikre en god betjening af en ny station ved det nye Hospital Nordsjælland Reduktion af udledning af CO2 fordi flere bruger offentlig transport. Finansieres af Hillerød Kommune sammen med staten. Mål for Bæredygtig byudvikling Den nye bydel Hillerød Syd skal være CO2-neutral og klimatilpasset. Er i gang og gennemføres over de næste 30 år. Reduktion af udledning af CO2. Økonomi Finansieres inden for budgettet. Mål for lavenergibyggeri I Kommuneplanrammerne er det fastlagt, at nyt byggeri skal opføres, så det er en energiklasse bedre end lovens krav. Boligbyggeri opføres som lavenergibyggeri i overensstemmelse med de energirammer, der til enhver tid gælder for lavenergibyggeri for boliger. Erhvervsbyggeri opføres som lavenergibyggeri med de energirammer, der til enhver tid gælder for lavenergibyggeri for kontorer, institutioner og erhvervsbyggeri. Gennemført. Reduktion af udledning af CO2. Finansieres inden for budgettet. Mål for tæt bebyggelse tæt på offentlig transport Der skal bygges højt og tæt ved Hillerød Station og den nye station i Hillerød Syd. Det skal sikre flest mulig let adgang til offentlig transport. Kravet skal indarbejdes i kommuneplanens rammer. Reduktion af udledning af CO2 fordi flere vil benytte offentlig transport, når der er let adgang til den. Gennemført Finansieres inden for budgettet. Mål for forebyggelse af klimaændringer i lokalplanlægningen Ved udarbejdelse af nye lokalplaner fastlægges byggefelter og sokkelkoters afstrømningsforhold i og omkring området. Indarbejdet i kommuneplanrammerne. Reduktion af risikoen for oversvømmelse ved kraftige regnskyl. Finansieres inden for budgettet

12 6. hvad kan du selv gøre Kommunen som virksomhed bruger cirka 2 procent af energien i kommunen, mens borgere og virksomheder bruger resten. Formand for klimakommissionen, Katherine Richardson, udtrykker det på denne måde: Eksempler på hvad du kan bidrage med for at nedsætte energi-og ressourceforbruget: 80 procent af dit energiforbrug kommer fra mad, rejser og shopping og kun 20 procent kommer fra det direkte forbrug af olie og gas. Dine valg har derfor stor betydning for dit samlede energi- og ressourceforbrug.»vi er den første generation med viden om, hvordan vores aktiviteter influerer på klimaet og derfor den første generation med magten til og ansvaret for at ændre vores forhold til planeten«. Energirenover din bolig Sortér dit affald Del, lån og genbrug Overvej, om det altid er nødvendigt at bruge bilen Mål projekt»test en elbil«som et led i den regionale klimastrategi får borgere i Hillerød Kommune mulighed for at prøve en elbil gratis i 3 måneder. Det internationale klimapanel anbefaler, at vi har reduceret vores udledning af CO2 Vi kan som en stor arbejdsplads i Hillerød Kommune gå foran og reducere vores eget energiforbrug. Vi kan indrette vores Gør det til en god vane at aflæse din el-, varme- og vandmåler Er sat i gang og afsluttes foråret med 90 procent senest i Vi står derfor overfor en markant ændring i den måde, vi bruger energi og ressourcer på. Vi er nødt til at tænke anderledes på forbrug, og vi må se at komme i gang. kloakker, så de er tilpasset klimaforandringerne, men forebyggelse af klimaforandringer kan vi kun gøre lidt ved. Dit forbrug har langt større betydning. Skift fra at købe ting og sager til at købe mere tant og fjas (oplevelser) Spis klimavenligt Borgerne bidrager med erfaringer om elbiler, der kan udvikle bilerne, så de på længere sigt kan supplere traditionelle biler. Elbiler er med til at reducere CO2-udledningen og nedsætte partikelforureningen fra transport. Finansieres af Region Hovedstaden

13 Nyttige links Sådan klimasikrer du din bolig: Gode råd om energirenovering: Sådan får du et mere bæredygtigt forbrug: Hillerød Kommune Trollesmindealle Hillerød Telefon Læs også Det bliver et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid:

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere