indhold 1 grundlag energi og ressourcer energiforbrug klimatilpasning bæredygtig byudvikling... 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18"

Transkript

1

2 indhold 1 grundlag energi og ressourcer energiforbrug klimatilpasning bæredygtig byudvikling hvad kan du selv gøre?

3 1. grundlag De globale klimaforandringer er i de se- gen af målene i energiplanen vil betyde Hovedprincippet for indsatsen er at tæn- et konkret mål, nemlig at udledningen af I kommunen som virksomhed har vi en Klima er ikke kun et lokalt anliggende. nere år blevet meget synlige. Herhjemme et fald i udledning af drivhusgasser på ke forebyggelse, tilpasning og afværge- CO2 fra Hillerød Kommune som virksom- forpligtelse til at arbejde for et lavere Både i forhold til klimatilpasning og i for- oplever vi kraftige skybrud og ude i verden 35% i forhold til foranstaltninger ind i alle relevante planer hed skal være reduceret med 35% senest energiforbrug i vores egen drift. Det kræ- hold til forebyggelse af klimaforandringer kæmper lande med langvarige tørkeperio- og den måde, vi udfører de kommunale i ver en langsigtet indsats, hvor vi fokuse- er der behov for regionale samarbejder. der og stigninger i vandstanden. Det bliver et langt sejt træk, som også opgaver på. rer på både renovering og måden vi driver Byrådet besluttede i 2012 at tilslutte sig kræver, at borgerne i kommunen ændrer Klimatilpasning og forebyggelse af kli- vores ejendomme på. klimastrategien for Region Hovedstaden. Danmarks energiforsyning skal senest i adfærd. Kommunens opgave er at skabe I Hillerød Kommune har vi i mange år ar- maforandringer handler ikke kun om at I dette samarbejde kan vi arbejde med de 2050 være omstillet til vedvarende energi. rammer, som inviterer til, at borgerne bejdet med forskellige klimatiltag. Vi arbej- bruge færre ressourcer. Det handler også For at understrege vigtigheden af et bedste løsninger for bortledning af store Det er en kolossal udfordring. Udfordringen tænker på deres forbrug af ressourcer. der for eksempel med at nedbringe energi- om at tænke byudvikling og opgaveløs- langsigtet fokus på vores energiforbrug vandmængder fra ekstremregn, for en kan illustreres ved at sammenligne det nu- forbruget i kommunale bygninger, fremme ning på en ny og bæredygtig måde. har Hillerød Kommune tilsluttet sig Dan- sammenhængende energiforsyning ba- værende forbrug med anbefalingen fra FN, I Hillerød er rammerne for klimaind- samkørsel og delebilsordninger, cyklist- marks Naturfredningforenings klimakom- seret på vedvarende energi og for etab- som er, at vi reducerer det samlede energi- satsen den klimastrategi, som Byrådet kampagner, bæredygtig byudvikling, lav- Det giver god mening at skabe robuste muneinitiativ, hvor vi forpligter os til at lering af en god infrastruktur for elbiler. og ressourceforbrug med 90%. vedtog i Strategien består af en energibyggeri og vedvarende energianlæg. byområder, der kan klare ekstremt vejr, reducere vores udledning af CO2 med 2% afhjælpende del, der er rettet mod de og som har byrum og bygninger, der en- om året til og med I energiplanen Vores Energi opstiller re- konsekvenser, vi oplever af klimaforan- Med klimastrategien ønsker Hillerød Kom- ten bruger meget lidt energi, eller som geringen en række milepæle for energi- dringerne lige nu. Og en forebyggende mune fortsat at bidrage til at nedbringe de producerer mere energi, end de bruger. politikken. De skal sikre en gradvis udfas- del, der er rettet mod en generel reduk- negative konsekvenser af klimaforandrin- ning af de fossile brændsler. Realiserin- tion af vores energiforbrug. gerne. Strategien indeholder blandt andet 4 5

4 2. Energi og ressourcer Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning fremtidssikrer Hillerøds varmeforsyning, spildevandsrensning og affaldshåndtering opgaver, der er usynlige for borgerne, når vi løser dem bedst. Vi står over for en markant udvikling af Hillerød Kommune med ny station, nyt sygehus og udfordringen med at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi. En del af løsningen ligger i etablering af en Klima-, Energi- og Miljøpark på Solrødgård syd for Hillerød by. Her er Hillerød Forsyning i gang med at sikre en bæredygtig varmeforsyning og bygge et nyt centralrenseanlæg. Renseanlægget får kapacitet til at håndtere spildevand fra hele Hillerød, og det kan blive et unikt udstillingsvindue for dansk miljøteknologi. Klima-, Energi- og Miljøparken rummer også en ny genbrugsstation, som skal sikre den mest ressourcevenlige genanvendelse af affaldet. Vi arbejder for øjeblikket med Affaldsplan , hvor vi sætter rammerne for Hillerød Kommunes affaldshåndtering fremover. Ressourcepotentialet i affaldet bliver en central del af planen. Opførelsen af en række anlæg på samme adresse giver mulighed for synergi mellem forsyningsselskaber, energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet og et kommende supersygehus. Inspireret af Kalundborg har Hillerød Forsyning indledt drøftelse med de væsentligste bidragsydere af spildevand til det kommende renseanlæg og afholdt møder med blandt andre Novo Nordisk og folkene omkring det nye hospital. Varmeværk Genbrugsplads Renseanlæg 6 7

5 Mål for Varmeforsyning Etablering af et varmeanlæg baseret på geotermisk energi. Etableres i Fossilfri varmeforsyning baseret på vedvarende energi. MåL for Energiforsyning og ressourcer Arbejde med industriel symbiose med udgangspunkt i erfaringerne fra Kalundborg. Løbende indsats. Reducere CO2-udledninger og begrænse ressourceforbrug. Mål for Energibesparelser Gennemførelse af energispareindsats som aftalt mellem forsyningsselskaberne og regeringen i energiaftalen fra Det betyder, at der de næste tre år skal gøres en ekstra indsats for at spare på energien. På landsplan skal der spares energi, der svarer til et års forbrug i omkring husstande. Aftalen betyder, at net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal fordoble deres indsats for at spare på energien. Aftalen betyder også, at selskaberne skal hjælpe deres kunder med at reducere energiforbruget for eksempel ved rådgivning og ved faglig og finansiel bistand til at gennemføre besparelserne. Er i gang og løber til og med Reduktion af udledning af CO2. Mål for spildevandsrensning Etablering af et nyt CO2-neutralt renseanlæg. Byudviklingen i Hillerød Kommune lægger pres på det eksisterende renseanlæg, der efter 2020 ikke længere kan ligge på Kirsebær Allé. Det nye renseanlæg skal fremtidssikres, så det de i næste 50 år kan leve op til de forventede miljøkrav. De udvalgte fokusområder i planlægningsfasen er klimatilpasning, samstyring mellem ledningsnet og renseanlæg, udnyttelse af spildevandets ressourcer, forbehandling af særligt spildevand, symbiose med naboerne og CO2-neutralitet. Planlægning er begyndt, og renseanlægget forventes sat i drift i Reduktion af udledning af CO2 fra spildevandsrensning. Mål for Affald Udarbejdelse af ny affaldsplan. Der er globalt en stigende efterspørgsel på råvarer, og priserne er på vej op. Affald indeholder råvarer, som kan genanvendes, og affaldsindsamlingen skal derfor indrettes, så vi genanvender så mange råvarer som muligt. Vi skal med andre ord betragte affald som en ressource fremfor noget, der skal forsvinde. Hovedfokuset i den nye affaldsplan er derfor at etablere indsamlingsordninger, der øger mængden af affald til genanvendelse. Er i gang og afsluttes i Reduktion af udledning af CO2 når ressourcerne i affaldet udnyttes bedre. Mål for Affald Etablering af ny genbrugsstation. Den nye Klima-, Energi- og Miljøpark vil også indeholde en ny genbrugsstation, som understøtter affaldsplanens mål om en ressourcemæssig tilgang til affaldet. Planlægning er i gang og afsluttes efteråret Reduktion af udledning af CO2 når ressourcerne i affaldet udnyttes bedre. Finansieres af Hillerød Forsyning. Finansieres af Hillerød Forsyning. Finansieres af Hillerød Forsyning A/S. Finansieres af Hillerød Forsyning. Finansieres inden for budgettet. Finansieres af Hillerød Forsyning. 8 9

6 3. Energiforbrug I installerer vi 500 KWp solceller på kommunale ejendomme. Vi forventer, at vi med solcellerne vil spare 164 tons CO2 om året I perioden er udledningen af CO2 reduceret med cirka 20%, fordi udledningen fra de energiproducerende anlæg er reduceret. Det faktiske energiforbrug er uændret fra 2011 til Vi overholder reduktionskravet i klimakommuneaftalen, og vi forventer i de kommende år en reduktion af det faktiske energiforbrug og en yderligere reduktion af udledningen af CO2. Byrådet besluttede i 2010 at energirenovere de kommunale ejendomme. Renoveringen kommer til at strække sig over mindst 4 år. Energirenoveringen omfatter blandt andet renovering af klimaskærm og ventilation. Nye vaner hos brugere skal sikre, at vi opnår de forventede besparelser. Hillerød Kommune samarbejder med VERDO om løbende at installere lavenergibelysning på veje og stier. Med lavenergibelysningen har vi sparet op til 80% af energiforbruget på de strækninger, som vi indtil nu har renoveret

7 Mål for Klimakommunen Årlig rapportering til Danmarks Naturfredningsforening Mål for Reduktion af energiforbug i kommunale bygninger Energirenovering af kommunale bygninger Reduktion af udledningen af CO2 fra de kommunale bygninger med 35% inden Mål for Fjernaflæsning af målere i kommunale bygninger Der skal etableres fjernaflæsning af forbrug af el, vand og varme i kommunale bygninger Bedre styring af energiforbrug, som vil betyde, at fejl på anlæg kan opdages og udbedres hurtigere. Mål for Vaneændringsprojekt Når vi renoverer bygninger og installerer energirigtig ventilation, pumper og belysning, er det vigtigt, at brugerne lærer, hvordan bygningen skal drives energimæssigt optimalt. Kun på den måde kan vi realisere de forventede energibesparelser. Vi gennemfører derfor et projekt, hvor vi arbejder med energirigtig drift, så brugerne af bygningerne får de rigtige vaner Reduktion af udledningen af CO2. Hillerød Kommune har i klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig til at reducere udledningen af CO2 med 2 procent om året frem til De aktiviteter, som indgår i opgørelsen, er forbrug af el og varme, samt kørsel i hjemmeplejen og på materielgården. I perioden er udledningen af CO2 reduceret med cirka 20 procent som følge af, at udledningen af CO2 fra de energiproducerende anlæg er reduceret. Det faktiske energiforbrug er uændret fra 2011 til Vi overholder reduktionskravet i klimakommuneaftalen. Vi forventer en reduktion af det faktiske energiforbrug og en yderligere reduktion af udledningen af CO2 i de kommende år. Tabel: CO2 udledning i 2011 og 2012 for virksomheden Hillerød Kommune. Tons CO Ændring i % Dagtilbud børn ,5 Skoler ,7 Specialområde ,5 Sundhed og ældre ,5 Administration, bibliotek mm ,2 Teknisk område ,9 Kørsel i teknik ,1 Øvrig kørsel ,7 Finansieres af energilån. Økonomi Finansieres af energilån. Finansieres af energilån. Er i gang og løber frem til 2020 I alt ,

8 4. klimatilpasning På nationalt plan er det besluttet, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal have udarbejdet en klimatilpasningsplan. I planen skal kommunerne redegøre for risikoen for oversvømmelser og udarbejde et kommuneplantillæg med retningslinjer for indsatsen for klimatilpasningen. Indsatsen skal i samarbejde med Hillerød Forsyning udmøntes i konkrete projekter. Der er mange aktører, som skal inddrages, når vi skal udarbejde en samlet plan for håndtering af regnvand. Derfor er både medarbejdere fra spildevandsområdet, natur- og miljøområdet, samt byplanlæggere, vejmyndighed og beredskabsfolk inddraget i at skabe løsninger. Klimatilpasningsplanen danner grundlag for den fremtidige indsats for at minimere risikoen for oversvømmelser i forbindelse med ekstremregn. Spildevandsplan for Hillerød Kommune opstiller rammer og krav til spildevandshåndteringen under hensyn til vandplankrav, byudvikling og klimatilpasning. Det betyder, at vores afløbssystem fremtidssikres i forhold til de voldsommere regnskyl, som vi forventer bliver en følge af klimaforandringerne. Den klimatilpasning, som vi har størst fokus på lige nu, er at sikre, at der bliver en større kapacitet til bortledning af regnvand. I Hillerød Kommune vil vi øge kapaciteten til bortledning af regnvand ved at få flere til at beholde regnvandet på egen grund. Nogle områder skal separatkloakeres, og i nye områder skal regnvandet håndteres ved tilbageholdelse, lokal rensning eller genanvendelse. Hillerød Kommune deltager i projektet Klikovand, som er et samarbejde mellem Region Hovedstadens kommuner. Projektet handler om at kompetenceudvikle kommuner og forsyningsselskaber, så vi bliver i stand til at løfte opgaven med klimatilpasning. I projektet fokuseres på erfaringsudveksling og netværksdannelse, så vi sikrer os, at klimatilpasning i den ene kommune ikke belaster en anden kommune. Som følge af de regnhændelser, vi havde i 2007 og 2009, har beredskabet udarbejdet en plan for, hvad der skal gøres, når der varsles skybrud. Gennemførelse af klimatilpasningsplan og spildevandsplan vil betyde, at der bliver en permanent løsning på oversvømmelsesproblemerne

9 Mål for klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse i kommunen. Den skaber overblik og prioriterer indsatsen, og den beskriver samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber. Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til Kommuneplan Et klimatilpasset system til afledning af regnvand. Planen udarbejdes indenfor budgettet. De konkrete klimatilpasningsprojekter finansieres af Hillerød Forsyning alene eller sammen med Hillerød Kommune. Nogle løsninger skal borgere og lodsejere være med til at finansiere. Mål for Genanvendelse af regnvand Ved nyt boligbyggeri er der krav om, at regnvandet skal genanvendes eller tilbageholdes på egen grund. De konkrete krav fremgår af lokalplanen for området. Eksempler på løsninger er: Anlæg til opsamling af regnvand til brug for toiletskyl og tøjvask. Grønne tage til tilbageholdelse af regnvand. Nedsivning af regnvand på egen grund. Implementeres løbende i planlægningen af nye områder. Vi sparer på drikkevandsressourcerne og forebygger oversvømmelser ved at tilbageholde regnvand på egen grund. Finansieres inden for budgettet

10 5. bæredygtig byudvikling Den nye bydel syd for Hillerød skal skabes fra grunden og udvikles over de kommende årtier. Med regeringens mål om et CO2-neutralt Danmark i 2050, er det helt naturligt, at vi planlægger byen som en CO2-neutral bydel. Her bliver der mulighed for at afprøve, hvordan fremtidens klimatilpassede, ressourceoptimerede byer kan se ud. Som alle andre kommuner i landet har Hillerød oplevet konsekvenserne af ekstremregn i de senere år. Det har betydet oversvømmelser i byen, og et behov for at se på, hvordan vi kan undgå problemer fremover. Ved planlægning af nye byområder vil håndtering af regnvand skulle dimensioneres efter de regnmængder, der forventes i fremtiden som følge af klimaforandringerne. Ved etablering af Hillerød Syd tager vi udgangspunkt i, at regnvandet skal håndteres i området, enten ved lokal nedsivning eller som et rekreativt element i bydelen. Derfor er der i Kommuneplan 2013 stillet krav om, at der i forbindelse med projektering af byggeri i området skal foreligge en plan for, hvordan regnvandet kan håndteres. Et indsatsområde i forhold til at forebygge klimaforandringer er tæt bebyggelse, fordi det kræver mindre plads og bruger mindre energi. Det princip har vi gjort brug af i forbindelse med byfornyelsen omkring Hillerød Station, hvor målet har været at skabe attraktive byrum i et tæt bebygget område, hvor der er nem adgang til offentlig transport. De stationsnære boliger betyder en reduktion af transporttiden, blandt andet for de mange studerende, som uddanner sig på professionshøjskolen i Hillerød, ligesom de kan være med til at flytte transport fra bil til tog. På transportområdet arbejder vi sammen med de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen om at forbedre den kollektive trafik. I Kommuneplan 2013 er der opstillet en række overordnede mål for transportområdet, som skal forbedre adgangen til kollektiv transport for borgerne i Hillerød Kommune og give let adgang til det nye sygehus

11 Mål for Øget kollektiv transport Hillerød Kommune arbejder på at få en højere frekvens på S-tog til og fra Hillerød og flere afgange på lokalbanen. Det skal sikre en god betjening af en ny station ved det nye Hospital Nordsjælland Reduktion af udledning af CO2 fordi flere bruger offentlig transport. Finansieres af Hillerød Kommune sammen med staten. Mål for Bæredygtig byudvikling Den nye bydel Hillerød Syd skal være CO2-neutral og klimatilpasset. Er i gang og gennemføres over de næste 30 år. Reduktion af udledning af CO2. Økonomi Finansieres inden for budgettet. Mål for lavenergibyggeri I Kommuneplanrammerne er det fastlagt, at nyt byggeri skal opføres, så det er en energiklasse bedre end lovens krav. Boligbyggeri opføres som lavenergibyggeri i overensstemmelse med de energirammer, der til enhver tid gælder for lavenergibyggeri for boliger. Erhvervsbyggeri opføres som lavenergibyggeri med de energirammer, der til enhver tid gælder for lavenergibyggeri for kontorer, institutioner og erhvervsbyggeri. Gennemført. Reduktion af udledning af CO2. Finansieres inden for budgettet. Mål for tæt bebyggelse tæt på offentlig transport Der skal bygges højt og tæt ved Hillerød Station og den nye station i Hillerød Syd. Det skal sikre flest mulig let adgang til offentlig transport. Kravet skal indarbejdes i kommuneplanens rammer. Reduktion af udledning af CO2 fordi flere vil benytte offentlig transport, når der er let adgang til den. Gennemført Finansieres inden for budgettet. Mål for forebyggelse af klimaændringer i lokalplanlægningen Ved udarbejdelse af nye lokalplaner fastlægges byggefelter og sokkelkoters afstrømningsforhold i og omkring området. Indarbejdet i kommuneplanrammerne. Reduktion af risikoen for oversvømmelse ved kraftige regnskyl. Finansieres inden for budgettet

12 6. hvad kan du selv gøre Kommunen som virksomhed bruger cirka 2 procent af energien i kommunen, mens borgere og virksomheder bruger resten. Formand for klimakommissionen, Katherine Richardson, udtrykker det på denne måde: Eksempler på hvad du kan bidrage med for at nedsætte energi-og ressourceforbruget: 80 procent af dit energiforbrug kommer fra mad, rejser og shopping og kun 20 procent kommer fra det direkte forbrug af olie og gas. Dine valg har derfor stor betydning for dit samlede energi- og ressourceforbrug.»vi er den første generation med viden om, hvordan vores aktiviteter influerer på klimaet og derfor den første generation med magten til og ansvaret for at ændre vores forhold til planeten«. Energirenover din bolig Sortér dit affald Del, lån og genbrug Overvej, om det altid er nødvendigt at bruge bilen Mål projekt»test en elbil«som et led i den regionale klimastrategi får borgere i Hillerød Kommune mulighed for at prøve en elbil gratis i 3 måneder. Det internationale klimapanel anbefaler, at vi har reduceret vores udledning af CO2 Vi kan som en stor arbejdsplads i Hillerød Kommune gå foran og reducere vores eget energiforbrug. Vi kan indrette vores Gør det til en god vane at aflæse din el-, varme- og vandmåler Er sat i gang og afsluttes foråret med 90 procent senest i Vi står derfor overfor en markant ændring i den måde, vi bruger energi og ressourcer på. Vi er nødt til at tænke anderledes på forbrug, og vi må se at komme i gang. kloakker, så de er tilpasset klimaforandringerne, men forebyggelse af klimaforandringer kan vi kun gøre lidt ved. Dit forbrug har langt større betydning. Skift fra at købe ting og sager til at købe mere tant og fjas (oplevelser) Spis klimavenligt Borgerne bidrager med erfaringer om elbiler, der kan udvikle bilerne, så de på længere sigt kan supplere traditionelle biler. Elbiler er med til at reducere CO2-udledningen og nedsætte partikelforureningen fra transport. Finansieres af Region Hovedstaden

13 Nyttige links Sådan klimasikrer du din bolig: Gode råd om energirenovering: Sådan får du et mere bæredygtigt forbrug: Hillerød Kommune Trollesmindealle Hillerød Telefon Læs også Det bliver et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid:

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Udgivet af: Vordingborg Kommune 2013. Vordingborg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Titel: Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 Denne tryksag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 17 STK. 4-UDVALG Byrådet besluttede ved årsskiftet 2013 at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg til at varetage en særlig opgave omkring

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår?

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Klima mig her og klima mig der - definitioner Hvad er forskellen på forebyggelse og tilpasning: Forebyggelse har til formål at tøjle klimaændringerne

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Klimaforandringer Ekstremnedbør Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Oversvømmelser pga. nedbør Klimaændringer eller statistiske udsving? 2 3 Her er løsningen 4 Klimaforandringer Drivhusgasser : tænk globalt

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Klimastrategi og Klimaplan

Klimastrategi og Klimaplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. november 2016 fremsendes til byrådets godkendelse som opfølgning på Aarhusmålet om et CO 2 -neutralt samfund i 2030. 1. Resume

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug)

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Goddag. Mit navn er.. fra COWI. Jeg ringer i anledning af, at Region Hovedstaden har igangsat et arbejde omkring udvikling af en klimastrategi.

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål

Disposition. Lidt om Hillerød Forsyning. Vores planer for fremtiden. Strategiske overvejelser. Spørgsmål Disposition Lidt om Hillerød Forsyning Vores planer for fremtiden Strategiske overvejelser Spørgsmål 1 Lidt om Hillerød Forsyning Egenkapital på ca. 2 mia. Omsætning på ca. 600 mio. Investeringer i 2013

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI FORORD FN s klimapanel peger på, at klimaændringer igennem de kommende år vil betyde stigende globale temperaturer, flere hændelser med ekstremnedbør og stigende havspejl.

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere