indhold 1 grundlag energi og ressourcer energiforbrug klimatilpasning bæredygtig byudvikling... 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18"

Transkript

1

2 indhold 1 grundlag energi og ressourcer energiforbrug klimatilpasning bæredygtig byudvikling hvad kan du selv gøre?

3 1. grundlag De globale klimaforandringer er i de se- gen af målene i energiplanen vil betyde Hovedprincippet for indsatsen er at tæn- et konkret mål, nemlig at udledningen af I kommunen som virksomhed har vi en Klima er ikke kun et lokalt anliggende. nere år blevet meget synlige. Herhjemme et fald i udledning af drivhusgasser på ke forebyggelse, tilpasning og afværge- CO2 fra Hillerød Kommune som virksom- forpligtelse til at arbejde for et lavere Både i forhold til klimatilpasning og i for- oplever vi kraftige skybrud og ude i verden 35% i forhold til foranstaltninger ind i alle relevante planer hed skal være reduceret med 35% senest energiforbrug i vores egen drift. Det kræ- hold til forebyggelse af klimaforandringer kæmper lande med langvarige tørkeperio- og den måde, vi udfører de kommunale i ver en langsigtet indsats, hvor vi fokuse- er der behov for regionale samarbejder. der og stigninger i vandstanden. Det bliver et langt sejt træk, som også opgaver på. rer på både renovering og måden vi driver Byrådet besluttede i 2012 at tilslutte sig kræver, at borgerne i kommunen ændrer Klimatilpasning og forebyggelse af kli- vores ejendomme på. klimastrategien for Region Hovedstaden. Danmarks energiforsyning skal senest i adfærd. Kommunens opgave er at skabe I Hillerød Kommune har vi i mange år ar- maforandringer handler ikke kun om at I dette samarbejde kan vi arbejde med de 2050 være omstillet til vedvarende energi. rammer, som inviterer til, at borgerne bejdet med forskellige klimatiltag. Vi arbej- bruge færre ressourcer. Det handler også For at understrege vigtigheden af et bedste løsninger for bortledning af store Det er en kolossal udfordring. Udfordringen tænker på deres forbrug af ressourcer. der for eksempel med at nedbringe energi- om at tænke byudvikling og opgaveløs- langsigtet fokus på vores energiforbrug vandmængder fra ekstremregn, for en kan illustreres ved at sammenligne det nu- forbruget i kommunale bygninger, fremme ning på en ny og bæredygtig måde. har Hillerød Kommune tilsluttet sig Dan- sammenhængende energiforsyning ba- værende forbrug med anbefalingen fra FN, I Hillerød er rammerne for klimaind- samkørsel og delebilsordninger, cyklist- marks Naturfredningforenings klimakom- seret på vedvarende energi og for etab- som er, at vi reducerer det samlede energi- satsen den klimastrategi, som Byrådet kampagner, bæredygtig byudvikling, lav- Det giver god mening at skabe robuste muneinitiativ, hvor vi forpligter os til at lering af en god infrastruktur for elbiler. og ressourceforbrug med 90%. vedtog i Strategien består af en energibyggeri og vedvarende energianlæg. byområder, der kan klare ekstremt vejr, reducere vores udledning af CO2 med 2% afhjælpende del, der er rettet mod de og som har byrum og bygninger, der en- om året til og med I energiplanen Vores Energi opstiller re- konsekvenser, vi oplever af klimaforan- Med klimastrategien ønsker Hillerød Kom- ten bruger meget lidt energi, eller som geringen en række milepæle for energi- dringerne lige nu. Og en forebyggende mune fortsat at bidrage til at nedbringe de producerer mere energi, end de bruger. politikken. De skal sikre en gradvis udfas- del, der er rettet mod en generel reduk- negative konsekvenser af klimaforandrin- ning af de fossile brændsler. Realiserin- tion af vores energiforbrug. gerne. Strategien indeholder blandt andet 4 5

4 2. Energi og ressourcer Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning fremtidssikrer Hillerøds varmeforsyning, spildevandsrensning og affaldshåndtering opgaver, der er usynlige for borgerne, når vi løser dem bedst. Vi står over for en markant udvikling af Hillerød Kommune med ny station, nyt sygehus og udfordringen med at omstille energiforsyningen fra fossile brændsler til vedvarende energi. En del af løsningen ligger i etablering af en Klima-, Energi- og Miljøpark på Solrødgård syd for Hillerød by. Her er Hillerød Forsyning i gang med at sikre en bæredygtig varmeforsyning og bygge et nyt centralrenseanlæg. Renseanlægget får kapacitet til at håndtere spildevand fra hele Hillerød, og det kan blive et unikt udstillingsvindue for dansk miljøteknologi. Klima-, Energi- og Miljøparken rummer også en ny genbrugsstation, som skal sikre den mest ressourcevenlige genanvendelse af affaldet. Vi arbejder for øjeblikket med Affaldsplan , hvor vi sætter rammerne for Hillerød Kommunes affaldshåndtering fremover. Ressourcepotentialet i affaldet bliver en central del af planen. Opførelsen af en række anlæg på samme adresse giver mulighed for synergi mellem forsyningsselskaber, energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet og et kommende supersygehus. Inspireret af Kalundborg har Hillerød Forsyning indledt drøftelse med de væsentligste bidragsydere af spildevand til det kommende renseanlæg og afholdt møder med blandt andre Novo Nordisk og folkene omkring det nye hospital. Varmeværk Genbrugsplads Renseanlæg 6 7

5 Mål for Varmeforsyning Etablering af et varmeanlæg baseret på geotermisk energi. Etableres i Fossilfri varmeforsyning baseret på vedvarende energi. MåL for Energiforsyning og ressourcer Arbejde med industriel symbiose med udgangspunkt i erfaringerne fra Kalundborg. Løbende indsats. Reducere CO2-udledninger og begrænse ressourceforbrug. Mål for Energibesparelser Gennemførelse af energispareindsats som aftalt mellem forsyningsselskaberne og regeringen i energiaftalen fra Det betyder, at der de næste tre år skal gøres en ekstra indsats for at spare på energien. På landsplan skal der spares energi, der svarer til et års forbrug i omkring husstande. Aftalen betyder, at net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal fordoble deres indsats for at spare på energien. Aftalen betyder også, at selskaberne skal hjælpe deres kunder med at reducere energiforbruget for eksempel ved rådgivning og ved faglig og finansiel bistand til at gennemføre besparelserne. Er i gang og løber til og med Reduktion af udledning af CO2. Mål for spildevandsrensning Etablering af et nyt CO2-neutralt renseanlæg. Byudviklingen i Hillerød Kommune lægger pres på det eksisterende renseanlæg, der efter 2020 ikke længere kan ligge på Kirsebær Allé. Det nye renseanlæg skal fremtidssikres, så det de i næste 50 år kan leve op til de forventede miljøkrav. De udvalgte fokusområder i planlægningsfasen er klimatilpasning, samstyring mellem ledningsnet og renseanlæg, udnyttelse af spildevandets ressourcer, forbehandling af særligt spildevand, symbiose med naboerne og CO2-neutralitet. Planlægning er begyndt, og renseanlægget forventes sat i drift i Reduktion af udledning af CO2 fra spildevandsrensning. Mål for Affald Udarbejdelse af ny affaldsplan. Der er globalt en stigende efterspørgsel på råvarer, og priserne er på vej op. Affald indeholder råvarer, som kan genanvendes, og affaldsindsamlingen skal derfor indrettes, så vi genanvender så mange råvarer som muligt. Vi skal med andre ord betragte affald som en ressource fremfor noget, der skal forsvinde. Hovedfokuset i den nye affaldsplan er derfor at etablere indsamlingsordninger, der øger mængden af affald til genanvendelse. Er i gang og afsluttes i Reduktion af udledning af CO2 når ressourcerne i affaldet udnyttes bedre. Mål for Affald Etablering af ny genbrugsstation. Den nye Klima-, Energi- og Miljøpark vil også indeholde en ny genbrugsstation, som understøtter affaldsplanens mål om en ressourcemæssig tilgang til affaldet. Planlægning er i gang og afsluttes efteråret Reduktion af udledning af CO2 når ressourcerne i affaldet udnyttes bedre. Finansieres af Hillerød Forsyning. Finansieres af Hillerød Forsyning. Finansieres af Hillerød Forsyning A/S. Finansieres af Hillerød Forsyning. Finansieres inden for budgettet. Finansieres af Hillerød Forsyning. 8 9

6 3. Energiforbrug I installerer vi 500 KWp solceller på kommunale ejendomme. Vi forventer, at vi med solcellerne vil spare 164 tons CO2 om året I perioden er udledningen af CO2 reduceret med cirka 20%, fordi udledningen fra de energiproducerende anlæg er reduceret. Det faktiske energiforbrug er uændret fra 2011 til Vi overholder reduktionskravet i klimakommuneaftalen, og vi forventer i de kommende år en reduktion af det faktiske energiforbrug og en yderligere reduktion af udledningen af CO2. Byrådet besluttede i 2010 at energirenovere de kommunale ejendomme. Renoveringen kommer til at strække sig over mindst 4 år. Energirenoveringen omfatter blandt andet renovering af klimaskærm og ventilation. Nye vaner hos brugere skal sikre, at vi opnår de forventede besparelser. Hillerød Kommune samarbejder med VERDO om løbende at installere lavenergibelysning på veje og stier. Med lavenergibelysningen har vi sparet op til 80% af energiforbruget på de strækninger, som vi indtil nu har renoveret

7 Mål for Klimakommunen Årlig rapportering til Danmarks Naturfredningsforening Mål for Reduktion af energiforbug i kommunale bygninger Energirenovering af kommunale bygninger Reduktion af udledningen af CO2 fra de kommunale bygninger med 35% inden Mål for Fjernaflæsning af målere i kommunale bygninger Der skal etableres fjernaflæsning af forbrug af el, vand og varme i kommunale bygninger Bedre styring af energiforbrug, som vil betyde, at fejl på anlæg kan opdages og udbedres hurtigere. Mål for Vaneændringsprojekt Når vi renoverer bygninger og installerer energirigtig ventilation, pumper og belysning, er det vigtigt, at brugerne lærer, hvordan bygningen skal drives energimæssigt optimalt. Kun på den måde kan vi realisere de forventede energibesparelser. Vi gennemfører derfor et projekt, hvor vi arbejder med energirigtig drift, så brugerne af bygningerne får de rigtige vaner Reduktion af udledningen af CO2. Hillerød Kommune har i klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig til at reducere udledningen af CO2 med 2 procent om året frem til De aktiviteter, som indgår i opgørelsen, er forbrug af el og varme, samt kørsel i hjemmeplejen og på materielgården. I perioden er udledningen af CO2 reduceret med cirka 20 procent som følge af, at udledningen af CO2 fra de energiproducerende anlæg er reduceret. Det faktiske energiforbrug er uændret fra 2011 til Vi overholder reduktionskravet i klimakommuneaftalen. Vi forventer en reduktion af det faktiske energiforbrug og en yderligere reduktion af udledningen af CO2 i de kommende år. Tabel: CO2 udledning i 2011 og 2012 for virksomheden Hillerød Kommune. Tons CO Ændring i % Dagtilbud børn ,5 Skoler ,7 Specialområde ,5 Sundhed og ældre ,5 Administration, bibliotek mm ,2 Teknisk område ,9 Kørsel i teknik ,1 Øvrig kørsel ,7 Finansieres af energilån. Økonomi Finansieres af energilån. Finansieres af energilån. Er i gang og løber frem til 2020 I alt ,

8 4. klimatilpasning På nationalt plan er det besluttet, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal have udarbejdet en klimatilpasningsplan. I planen skal kommunerne redegøre for risikoen for oversvømmelser og udarbejde et kommuneplantillæg med retningslinjer for indsatsen for klimatilpasningen. Indsatsen skal i samarbejde med Hillerød Forsyning udmøntes i konkrete projekter. Der er mange aktører, som skal inddrages, når vi skal udarbejde en samlet plan for håndtering af regnvand. Derfor er både medarbejdere fra spildevandsområdet, natur- og miljøområdet, samt byplanlæggere, vejmyndighed og beredskabsfolk inddraget i at skabe løsninger. Klimatilpasningsplanen danner grundlag for den fremtidige indsats for at minimere risikoen for oversvømmelser i forbindelse med ekstremregn. Spildevandsplan for Hillerød Kommune opstiller rammer og krav til spildevandshåndteringen under hensyn til vandplankrav, byudvikling og klimatilpasning. Det betyder, at vores afløbssystem fremtidssikres i forhold til de voldsommere regnskyl, som vi forventer bliver en følge af klimaforandringerne. Den klimatilpasning, som vi har størst fokus på lige nu, er at sikre, at der bliver en større kapacitet til bortledning af regnvand. I Hillerød Kommune vil vi øge kapaciteten til bortledning af regnvand ved at få flere til at beholde regnvandet på egen grund. Nogle områder skal separatkloakeres, og i nye områder skal regnvandet håndteres ved tilbageholdelse, lokal rensning eller genanvendelse. Hillerød Kommune deltager i projektet Klikovand, som er et samarbejde mellem Region Hovedstadens kommuner. Projektet handler om at kompetenceudvikle kommuner og forsyningsselskaber, så vi bliver i stand til at løfte opgaven med klimatilpasning. I projektet fokuseres på erfaringsudveksling og netværksdannelse, så vi sikrer os, at klimatilpasning i den ene kommune ikke belaster en anden kommune. Som følge af de regnhændelser, vi havde i 2007 og 2009, har beredskabet udarbejdet en plan for, hvad der skal gøres, når der varsles skybrud. Gennemførelse af klimatilpasningsplan og spildevandsplan vil betyde, at der bliver en permanent løsning på oversvømmelsesproblemerne

9 Mål for klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplanen indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse i kommunen. Den skaber overblik og prioriterer indsatsen, og den beskriver samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber. Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til Kommuneplan Et klimatilpasset system til afledning af regnvand. Planen udarbejdes indenfor budgettet. De konkrete klimatilpasningsprojekter finansieres af Hillerød Forsyning alene eller sammen med Hillerød Kommune. Nogle løsninger skal borgere og lodsejere være med til at finansiere. Mål for Genanvendelse af regnvand Ved nyt boligbyggeri er der krav om, at regnvandet skal genanvendes eller tilbageholdes på egen grund. De konkrete krav fremgår af lokalplanen for området. Eksempler på løsninger er: Anlæg til opsamling af regnvand til brug for toiletskyl og tøjvask. Grønne tage til tilbageholdelse af regnvand. Nedsivning af regnvand på egen grund. Implementeres løbende i planlægningen af nye områder. Vi sparer på drikkevandsressourcerne og forebygger oversvømmelser ved at tilbageholde regnvand på egen grund. Finansieres inden for budgettet

10 5. bæredygtig byudvikling Den nye bydel syd for Hillerød skal skabes fra grunden og udvikles over de kommende årtier. Med regeringens mål om et CO2-neutralt Danmark i 2050, er det helt naturligt, at vi planlægger byen som en CO2-neutral bydel. Her bliver der mulighed for at afprøve, hvordan fremtidens klimatilpassede, ressourceoptimerede byer kan se ud. Som alle andre kommuner i landet har Hillerød oplevet konsekvenserne af ekstremregn i de senere år. Det har betydet oversvømmelser i byen, og et behov for at se på, hvordan vi kan undgå problemer fremover. Ved planlægning af nye byområder vil håndtering af regnvand skulle dimensioneres efter de regnmængder, der forventes i fremtiden som følge af klimaforandringerne. Ved etablering af Hillerød Syd tager vi udgangspunkt i, at regnvandet skal håndteres i området, enten ved lokal nedsivning eller som et rekreativt element i bydelen. Derfor er der i Kommuneplan 2013 stillet krav om, at der i forbindelse med projektering af byggeri i området skal foreligge en plan for, hvordan regnvandet kan håndteres. Et indsatsområde i forhold til at forebygge klimaforandringer er tæt bebyggelse, fordi det kræver mindre plads og bruger mindre energi. Det princip har vi gjort brug af i forbindelse med byfornyelsen omkring Hillerød Station, hvor målet har været at skabe attraktive byrum i et tæt bebygget område, hvor der er nem adgang til offentlig transport. De stationsnære boliger betyder en reduktion af transporttiden, blandt andet for de mange studerende, som uddanner sig på professionshøjskolen i Hillerød, ligesom de kan være med til at flytte transport fra bil til tog. På transportområdet arbejder vi sammen med de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen om at forbedre den kollektive trafik. I Kommuneplan 2013 er der opstillet en række overordnede mål for transportområdet, som skal forbedre adgangen til kollektiv transport for borgerne i Hillerød Kommune og give let adgang til det nye sygehus

11 Mål for Øget kollektiv transport Hillerød Kommune arbejder på at få en højere frekvens på S-tog til og fra Hillerød og flere afgange på lokalbanen. Det skal sikre en god betjening af en ny station ved det nye Hospital Nordsjælland Reduktion af udledning af CO2 fordi flere bruger offentlig transport. Finansieres af Hillerød Kommune sammen med staten. Mål for Bæredygtig byudvikling Den nye bydel Hillerød Syd skal være CO2-neutral og klimatilpasset. Er i gang og gennemføres over de næste 30 år. Reduktion af udledning af CO2. Økonomi Finansieres inden for budgettet. Mål for lavenergibyggeri I Kommuneplanrammerne er det fastlagt, at nyt byggeri skal opføres, så det er en energiklasse bedre end lovens krav. Boligbyggeri opføres som lavenergibyggeri i overensstemmelse med de energirammer, der til enhver tid gælder for lavenergibyggeri for boliger. Erhvervsbyggeri opføres som lavenergibyggeri med de energirammer, der til enhver tid gælder for lavenergibyggeri for kontorer, institutioner og erhvervsbyggeri. Gennemført. Reduktion af udledning af CO2. Finansieres inden for budgettet. Mål for tæt bebyggelse tæt på offentlig transport Der skal bygges højt og tæt ved Hillerød Station og den nye station i Hillerød Syd. Det skal sikre flest mulig let adgang til offentlig transport. Kravet skal indarbejdes i kommuneplanens rammer. Reduktion af udledning af CO2 fordi flere vil benytte offentlig transport, når der er let adgang til den. Gennemført Finansieres inden for budgettet. Mål for forebyggelse af klimaændringer i lokalplanlægningen Ved udarbejdelse af nye lokalplaner fastlægges byggefelter og sokkelkoters afstrømningsforhold i og omkring området. Indarbejdet i kommuneplanrammerne. Reduktion af risikoen for oversvømmelse ved kraftige regnskyl. Finansieres inden for budgettet

12 6. hvad kan du selv gøre Kommunen som virksomhed bruger cirka 2 procent af energien i kommunen, mens borgere og virksomheder bruger resten. Formand for klimakommissionen, Katherine Richardson, udtrykker det på denne måde: Eksempler på hvad du kan bidrage med for at nedsætte energi-og ressourceforbruget: 80 procent af dit energiforbrug kommer fra mad, rejser og shopping og kun 20 procent kommer fra det direkte forbrug af olie og gas. Dine valg har derfor stor betydning for dit samlede energi- og ressourceforbrug.»vi er den første generation med viden om, hvordan vores aktiviteter influerer på klimaet og derfor den første generation med magten til og ansvaret for at ændre vores forhold til planeten«. Energirenover din bolig Sortér dit affald Del, lån og genbrug Overvej, om det altid er nødvendigt at bruge bilen Mål projekt»test en elbil«som et led i den regionale klimastrategi får borgere i Hillerød Kommune mulighed for at prøve en elbil gratis i 3 måneder. Det internationale klimapanel anbefaler, at vi har reduceret vores udledning af CO2 Vi kan som en stor arbejdsplads i Hillerød Kommune gå foran og reducere vores eget energiforbrug. Vi kan indrette vores Gør det til en god vane at aflæse din el-, varme- og vandmåler Er sat i gang og afsluttes foråret med 90 procent senest i Vi står derfor overfor en markant ændring i den måde, vi bruger energi og ressourcer på. Vi er nødt til at tænke anderledes på forbrug, og vi må se at komme i gang. kloakker, så de er tilpasset klimaforandringerne, men forebyggelse af klimaforandringer kan vi kun gøre lidt ved. Dit forbrug har langt større betydning. Skift fra at købe ting og sager til at købe mere tant og fjas (oplevelser) Spis klimavenligt Borgerne bidrager med erfaringer om elbiler, der kan udvikle bilerne, så de på længere sigt kan supplere traditionelle biler. Elbiler er med til at reducere CO2-udledningen og nedsætte partikelforureningen fra transport. Finansieres af Region Hovedstaden

13 Nyttige links Sådan klimasikrer du din bolig: Gode råd om energirenovering: Sådan får du et mere bæredygtigt forbrug: Hillerød Kommune Trollesmindealle Hillerød Telefon Læs også Det bliver et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid:

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012 August 2013 Status på Klimaplan 2011 2012 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling... 10 Indsatsområde

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13

Klimastrategi 2009. Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Klimastrategi 2009 Dato: 05.02.2009 Rev. Dato: 17.12.2009 Version: 13 Borgmesterens forord 2 Det forekommer indlysende, hvorfor vi skal have en klimastrategi. Klimaforandringer er ikke længere noget videnskabsfolk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Uvelse Lystrup Lokalråd

Uvelse Lystrup Lokalråd Uvelse Lystrup Lokalråd Nyhedsbrev nr. 8 Efterår 2014 www.uvelselystrup.dk Nyt nummer af Lokalrådets nyhedsbrev. Læs mere om fællesmøde vedr. spildevandsplanen, høje hastigheder, nyt fra Hanebjerg skyttecenter

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI GRØNT 1. PLANLÆGNING OG BYGGERI... 3 1.1 Mål...3 2. OPGØRELSER... 5 2.1 Bæredygtighed i planlægningen...5 2.2 Borgerinddragelse...5 2.3 Planlægning for vindmøller...6 2.4 Husstandsvindmøller...6 2.5 Biogas...7

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling April 2013 Klimastrategi for hovedstadsregionen for nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Forslag KLIMAPLAN 2015-17

Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Offentlighedsperiode fra den 11. marts til den 6. maj 2015 AABENRAA KOMMUNE Klimaplan Indledning Klimaplanen beskriver de initiativer som Aabenraa Kommune vil arbejde for at igangsætte

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

sommeren. Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende ikke blot det lokale

sommeren. Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende ikke blot det lokale Klima og miljø Redegørelse - Klima og miljø Klimaudfordringerne og bæredygtig udvikling Udledningen af CO2 og andre drivhusgasser ændrer klimaet for hele kloden. For Vallensbæk betyder klimaændringer højere

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere