Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion"

Transkript

1 Klimaindsats Status primo 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer Strategi for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning Klimastrategi (CO2-reduktion) Klimahandleplan (CO2-reduktion) Øvrige sektorplaner 3. Aftaler Borgmesterpagten 3.2. DN s Klimakommuner 4. Samarbejder Regionalt Klimanetværk Bioenergi Sjælland REEEZ STEPS 5. Status for indsatsen Klimatilpasning 5.2. CO2 i kommunen (Borgmesterpagten) 5.3. Kommunen som virksomhed (DN s Klimakommune) 6. Handlinger Klimatilpasning 6.2. Borgmesterpagten 6.3. Klimakommune

3 1. Klimaudfordringen Indsatsen på klimaområdet kan opdeles i en forebyggende indsats (CO2-reduktion) og afbødende indsats (klimatilpasning) Klimatilpasning Klimatilpasning omhandler tilpasning af vores fysiske omgivelser i forhold til havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder. Dette er eksempelvis ved etablering/forhøjning af diger til at holde havvand ude eller etablering af områder (søer/lavninger) til parkering af regnvand. Opgaven med klimatilpasning i forhold til sikring af samfundsøkonomiske værdier vil strække sig langt ud i fremtiden. Der er stor usikkerhed i forhold til konsekvenserne af det ændrede klima, og der arbejdes pt. efter prognoser for havvandsstigninger og nedbørshændelser, som rækker frem til CO2-reduktion CO2 er den primære årsag til ændringerne i vores klima, hvorfor det af stor betydning at nedbringe udledningen heraf. Realiseringen af de nationale mål for CO2 udledning forudsætter, at der på alle niveauer indtænkes CO2-reduktion. Ethvert bidrag til nedbringelse af CO2 er således et skridt i den rigtige retning, og målet for nedbringelsen er på lang sigt et CO2-neutralt samfund. 2. Strategier & Planer Den overordnede ramme for klimaindsatsen er formuleret i kommuneplanen, som pt. suppleres med Kommuneplantillæg nr. 5. I forhold til det konkrete arbejde er der udarbejdet en række strategier og handleplaner, hvori klimaindsatsen er konkretiseret Strategi for klimatilpasning Strategien indeholder en grundig beskrivelse af de udfordringer Vordingborg Kommune står overfor i forhold til det fremtidige klima. Der peges i særdeleshed på udfordringerne i byerne, hvor kloaksystemerne ikke i fremtiden vil kunne håndtere de intensive regnskyl, og hvor lavtliggende arealer bliver truet af øget vandstand i havet. De fleste af kommunens sommerhusområder ligger lavt og på dårligt afvandede arealer, hvorfor der bliver et øget behov for pumpning ved disse arealer Handleplan for klimatilpasning Den gældende handleplan rummer konkrete handlinger for Handleplanen tager blandt andet udgangspunkt i kendte problemener, som blev synlige i forbindelse med de kraftige regnhændelser i 2007 og 2011, samt analyser af oversvømmelsestruede arealer. Analyserne, som ligger til grund for handleplanen, er siden forfinet i forhold til fremtidens forventede klimaændringer, og er metodisk indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 5 i henhold til statslige vejledninger på området. Trusselsbilledet, som er fremkommet med kommuneplantillægget, vil skulle indarbejdes i fremtidige handleplaner. 3

4 2.3. Klimastrategi (CO2-reduktion) I Klimastrategien fra 2010 er der opstillet et mål om reduktion af udledningen med 20% i Der peges i strategien på en række områder i forhold til at opnå disse mål, men de primære midler til at opnå målet er varmeplanlægning (udbredelse af fjernvarme) og vedvarende energi (opsætning af nye vindmøller). Tidshorisonten frem til 2020 er relativ kort, da realiseringen af de enkelte indsatser ofte tager en årrække. På flere områder er der tale om afhængighed af nationale tiltag eksempelvis i forhold til transportsektoren. Statslige beslutninger i forhold til udfasning af fossile brændstoffer (olie og naturgas) frem til 2035 har i også stor betydning i Vordingborg Kommune, hvor hovedparten af boligerne er opvarmet med olie og naturgas. Den statslige planlægning har således stor betydning lokalt Klimahandleplan (CO2-reduktion) Der arbejdes pt. efter klimahandleplanen for , hvor der stadig arbejdes med realiseringen af de planlagte handlinger. Hovedparten af handlingerne for er realiseret, hvorfor det er aktuelt at revidere handleplanen Øvrige sektorplaner Temaet klima indgår i række sektorplaner (blandt andet spildevandsplan, varmeforsyningsplan og vandforsyningsplan). Koordineringen i forhold til de overordnede strategier og handleplaner er væsentlig, da det ofte er gennem disse planer den egentlige realisering af indsatsen foregår. 3. Aftaler 3.1. Borgmesterpagten Borgmesterpagten er en aftale med EU (www.eumayors.eu) om nedbringelse af CO2udledningen i kommunens geografiske område. Ved tiltrædelsen af borgmesterpagten i 2009 forpligtigede Vordingborg Kommune sig til at reducere CO2-udledningen med mindst 20% frem til Kommunen har med borgmesterpagten forpligtiget sig til at udarbejde en Klimahandleplan Action plan. Handleplan for blev indsendt i 2010 og godkendt af EU i sommeren Endvidere skal der indberettes CO2-regnskaber hvert andet år. Ud over registrering af handleplaner og CO2-regnskaber skal kommunen arrangere energidage for borgerne og orientere lokale medier om realiseringen af kommunen mål. Dette arbejde varetages blandt andet i samarbejde med øvrige kommuner og regionen DN s Klimakommuner DN s klimaaftale er en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om nedbringelse af CO2-udledningen i kommunen som virksomhed. Ved tiltrædelse af aftalen i 2008 forpligtigede Vordingborg Kommune sig til at reducere CO2-udledningen med 2% om året frem til

5 Kommunen har med aftalen forpligtiget sig til årligt at opgøre sin CO2-udledning. Opgørelsen rummer CO2-udledning relateret til varme og el-forbrug i kommunale bygninger, gadebelysning og kommunens kørsel. 4. Samarbejder 4.1. Regionalt Klimanetværk Det regionale klimanetværk koordineres af Region Sjælland og har fokus på koordinering af klimaindsatsen på tværs af regionens kommuner. Der varetages blandt andet koordinering af energigade (del af borgmesterpagten). Netværket bidrager i øvrigt med inspiration til den samlede klimaindsats Bioenergi Sjælland Projektet er et udviklingsprojekt under EU s regionalfond, og er et samarbejde mellem 13 kommuner og 7 organisationer. Projektet ledes af Energiklyngecenter Sjælland. Projektet har fokus på hvordan bioenergiressourcerne i Region Sjælland udnyttes bedst muligt. Resultatet er 18 konkrete cases, der skal stå klar medio De 18 cases er fordelt på forskellige typer af anlæg tilpasset lokale geografiske ressourcer og vilkår. Målet med eksemplerne er at gøre det mindre vanskeligt og tidskrævende at forberede nye bioenergianlæg i Region Sjælland REEEZ REEEZ-programmet (Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand) et er EUprojekt, som har til formål at øge energieffektiviteten i og brugen af vedvarende energianlæg i offentlige bygninger i regionen. I projektet deltager Regionen og 12 kommuner. Programmet løber fra den 1. marts 2012 til den 28. februar Det samlede budget er på 465 mio. kr., som investeres i energieffektiviserende investeringer i kommunale og regionale bygninger, fx sygehuse, skoler, institutioner og administrationsbygninger, samt vedvarende energiløsninger. Hovedparten af budgettet vil blive finansieret af lån, der vil blive betalt tilbage via de sparede energiudgifter STEPS Projektet er et udviklingsprojekt støttet af Energistyrelsen, og er et samarbejde mellem alle 17 kommuner i Region Sjælland, 19 affalds- og varmeselskaber (herunder Stege Fjernvarme og Vordingborg Forsyning), Region Sjælland, RUC og DTU. Der fokuseres på strategisk energiplanlægning i Region Sjælland. Målet med projektet er at udvikle 17 strategiske energiplaner, der kan ligge til grund for politiske beslutninger og prioriteringer. For at nå målet vil Energiklyngecenter Sjælland lede et stramt 18 måneders forløb (januar 2014 juni 2015) for beslutningstagere på tværs af kommuner og selskaber. 5

6 5. Status for indsatsen 5.1. Klimatilpasning Behovet for klimatilpasningsprojekter må forventes at blive mere og mere synligt efterhånden som problemerne med regnvand og havvand tager til. Der arbejdes pt. med projekter til regnvand ved Masnedsund, Ulvshale (begge projekter er nedbørsrelaterede), Ore (havvand) og en helhedsplan for klimatilpasning af vandløbsoplandet Tubæk Å er godt på vej CO2 i kommunen (Borgmesterpagten) Der vil fremadrettet skulle indsendes CO2-regnskab hvert andet år, og evt. ændringer af strategi og handleplan skal også indberettes. Regnskabet for 2013 vil skulle udarbejdes medio COWI har udarbejdet de tidligere CO2-regnskaber, og det forventes at de også fremadrettet udarbejder Vordingborg Kommunes klimaregnskab. Der er indberettet regnskab for 2008, som fungerer som udgangspunktet for de 20% reduktion. Der er indsendt CO2-regnskab for 2011, som afventer godkendelse. I forhold til COWI s opgørelse indgår alle parametre ikke i Borgmesterpagten, hvorfor kortlægningen af CO2-emissionen kunne målrettes mod Borgmesterpagten, således at der ikke udarbejdes CO2-kortlægninger i et større omfang end nødvendigt Kommunen som virksomhed (DN s Klimakommune) Gennem de årlige indberetninger monitoreres kommunens forbrug på flere områder (kørsel, el, varme og gadebelysning). Udviklingen i forbruget på de 5 år har været meget svingende, og registreringerne har været berørt af ændrede metoder i forhold til registrering af forbruget, hvor specielt CO2udledningen fra kørsel (skolekørsel, handicapkørsel o.lign.) har voldt problemer. Af forbruget kan aflæses at indsatsen i forhold til mindskelse af varmeforbruget i de kommunale bygninger de seneste år er meget synligt. Selve CO2-regnskabet kan jf. aftalen udføres på 2 måder, enten med faste CO2-emissioner pr. kwh eller udregning på baggrund af den faktiske CO2-emission det enkelte år. Indtil videre er der anvendt den første metode ved Vordingborg Kommunes opgørelse, hvilket dog giver et meget skævt billede af CO2-emissionen, da vedvarende energi udgør en stadig større andel af energien i det danske el-net. Med den anvendte metode er der stort set ikke forskel op opvarmning med oliefyr og varmepumper, så der opnås ikke synlig CO2-reduktion ved flere af de tiltag, der er foretaget i kommunen. Metoden ændres således ved opgørelse for 2013, hvorfor CO2emissionen fra kommunen vil blive væsentlig lavere end ved de tidligere opgørelser. 6

7 6. Handlinger Klimatilpasning Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO2-reduktion er forelagt til endelig vedtagelse i april Kommuneplantillæggets trusselsbillede i forhold til 2050 vil herefter skulle indarbejdes ved fremtidige revisioner af handleplaner for klimatilpasning, og anvendes i den overordnede fysiske planlægning ved udvikling af nye områder og ændringer i eksisterende byområder. Analyserne af vandløbsoplandet Tubæk-Å skal gerne føre til en prioritering af de indsatser, der skal foretages i dette vandløbsopland. En klimasikring af Tubæk-Å systemet skulle gerne klimasikre Præstø by i forhold øgede nedbørsmængder, mens byen i fremtiden fortsat må forventes at være truet i forhold til stigende havvandstand. Da alle indsatser i den tidligere handleplan for klimatilpasning endnu ikke er realiseret, og der i planen er opstiller mål for anbefales Handleplanen for klimatilpasning først revideret i Borgmesterpagten Der bliver behov for revision af Klimastrategi (CO2-reduktion) med udgangspunkt i de seneste 5 års udvikling. Revisionen bør afspejle de politiske prioriteringer eksempelvis i forhold til vindmøller, som i den tidligere version var det bærende element i forhold til at nå de opsatte klimamål. Vindmølleprojektet ved Kostervig forventes forelagt medio 2014, hvorefter strategien vil kunne revideres Klimakommune Kommunens klimaregnskab har hidtil været et internt regnskab, som er indberettet til DN. Der er nu foretaget registreringer for , hvorved der er opnået erfaringer i forhold til udregningsmetoder og dataindsamling. På baggrund af de tidligere registreringen bør regnskabet justeres, så der kun foretages opgørelse på de områder, som der kan forventes en løbende og sammenlignelig monitorering af: - Varme- og elforbrug i kommunale bygninger Gadebelysning Administrationens kørsel i kommunens og egne biler Ændring af opgørelsesmetoden i forhold til beregning af CO2-emissioinen indarbejdes, så omlægning fra olie til el giver en reduktion, og den reelle CO2-udledning det pågældende år vises. CO2-regnskabet er modent til en årlig synliggørelse af kommunens indsats, hvilket gerne skulle være en positiv fortælling om nedbringelse af det kommunale forbrug. Synliggørelsen kan evt. suppleres med information om de investeringer, der er foretaget, som inspiration til andre virksomheder og private. 7

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1

Klima- & Energistatus for 2013. stevns kommune 1 Klima- & Energistatus for 2013 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I kraft af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede arealer)

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere