9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven."

Transkript

1 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse: Trang, 60 Aars Alder, Indfødsret De nærmere Betingelser for Adgang til Alderdomsunderstøttelse Indgivelse af Begæring om Alderdomsunderstøttelse. 3. Undersøgelse af de indgivne Begæringer Alderdomsunderstøttelsens Omfang Ophør af den en Gang tilstaaede Alderdomsunderstøttelse Opholdskommunens Udredelse af Alderdomsunderstøttelse; dens Krav paa Erstatning fra Forsørgelseskommunen Postering i Kommunernes Regnskaber af Udgifter til Alderdomsunderstøttelse. Indberetning og Indsendelse af Regnskab til Indenrigsministeren Statskassens Tilskud til Udgifter ved Alderdomsunderstøttelse. Tilskuddets Fordeling mellem Kommunerne Besværinger fra de trængende over de kommunale Bestyrelser. Overøvrighedens Kontrol med Hensyn til Kommunernes Udredelse af Alderdomsunderstøttelse. Meningsuligheder mellem Kommunerne i Sager om Alderdomsunderstøttelse Lovens Ikrafttræden **** 1. Den, der efter at have fyldt sit 60de Aar bliver ude af Stand til at forskaffe sig selv eller dem, overfor hvem der paahviler ham fuld Forsørgelsespligt, det fornødne til Underhold eller til Kur og Pleje i Sygdomstilfælde, skal, for saa vidt han har Indfødsret, efter de nedenfor angivne

2 Bestemmelser være berettiget til at erholde Alderdomsunderstøttelse. Som ligeberettigede med indfødte anses i fornævnte Henseende en frasepareret eller fraskilt Kone eller en Enke, der ikke selv har Indfødsret, men som er i Ægteskab med eller senest har været i Ægteskab med en Mand med Indfødsret." Kommentarer: 1. Med Hensyn til Spørgsmaalet om, overfor hvilke Personer der kan Paahvile en anden fuld Forsørgelsespligt, henvises til Bemærkningerne ved Fattiglovens Paragraffens 2det Stykke kommer ikke til Anvendelse paa en forladt Kone, saa længe hun ikke tillige er frasepareret eller fraskilt. 2. Adgang til Alderdomsunderstøttelse efter foregaaende Paragraf skal være betinget af: a) at den paagældende ikke ved Dom er funden skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Handling, for hvilken han ikke har erholdt Æresoprejsning; b) at Trangen ikke er begrundet i Handlinger, ved hvilke han til Fordel for Børn eller andre har betaget sig selv Midlerne til sit Underhold, i hans uordentlige og Ødsle Levned, eller paa anden lignende Maade er selvforskyldt; c) at han i de sidste 10 Aar, før Begæring om Alderdomsunderstøttelse fremsættes, har haft fast Ophold her i Landet, og i Løbet af samme Tidsrum ikke har modtaget Fattighjælp eller er funden skyldig i Løsgængeri eller Betleri; for en frasepareret eller fraskilt Kone eller en Enke betragtes den Fattighjælp, der har været ydet hendes Ægtefælle, medens hun levede i Ægteskab med ham, som tillige oppebaaret: af hende selv. Personer over 60 Aar, der, naar denne Lov træder i Kraft, nyde eller have nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, falde ind under Lovens Bestemmelser, hvis Understøttelsen først er begyndt efter det 60de Aar, og vedkommende i de sidste 10 Aar, før denne begyndte, har opfyldt de under dette Litra anførte Betingelser samt i Øvrigt fyldestgør de i Loven for Opnaaelse af Alderdomsunderstøttelse givne Forskrifter. Den Understøttelse, der er ydet ham efter det

3 60de Aar, betragtes i saa Fald overfor den understøttede ikke som Fattighjælp." Kommentarer: 1. Til Vejledning ved Spørgsmaalet, om en Handling anses for at være vanærende i den offentlige Mening, saaledes at den, der er dømt for den, maa opnaa Æresoprejsning for at kunne erholde Alderdomsunderstøttelse, henvises til de Meddelelser om de i Henhold til Lov af 3dje April 1868 tilstaaede Æresoprejsninger, der findes optagne i Ministerialtidende B. for 1871 Side , for 1876 Side og for 1881 Side Endvidere mærkes Just. Min. Skr. Nr i Ministerialtidende A., hvor det er udtalt, at Æresoprejsning som overflødig ikke kunde meddeles en Mand, der i Medfør af Straffelovens 204 (grove Voldshandlinger) var anset med Straf af Forbedringshusarbejde i 6 Maaneder, da det af den paagældende udviste Forhold ikke kunde anses som en i den offentlige Mening vanærende Handling. - Om slige Voldshandlinger kunne anses for vanærende, maa dog formentlig blive afhængigt af de i hvert enkelt Tilfælde foreliggende Omstændigheder. 2. Naar Paragraffen fordrer, at den, der skal kunne erholde Alderdomsunderstøttelse, ikke i de sidste 10 Aar har modtaget Fattighjælp, maa der ved Spørgsmaalet, om en af det offentlige ydet Hjælp overfor ham har haft Fattighjælps Virkninger, ses hen til de Regler, der galdt, da Understøttelsen blev ydet ham. Om Forskelligheder i saa Henseende mellem den ældre Ret og Fattigloven henvises til Bemærkningerne ved Fattiglovens 25. Har den paagældende i Løbet af de sidste 10 Aar Modtaget Fattighjælp, er han udelukket fra Alderdomsunderstøttelse, selv om Fattighjælpen af ham er tilbagebetalt eller er bleven ham eftergiven. 3. Begæring om Alderdomsunderstøttelse indgives i Kjøbenhavn til Magistraten og udenfor Kjøbenhavn til vedkommende Kommunalbestyrelse. Begæringen, hvortil Blanketter, affattede efter en af Indenrigsministeren foreskreven Formular, erholdes hos de nævnte Myndigheder, skal indeholde de til Bedømmelsen af den paagældendes Adgang til Understøttelsen nødvendige Oplysninger. Begæringen skal være ledsaget af de Legitimationspapirer og øvrige Bevisligheder, som Andrageren kan fremskaffe, og skal være forsynet med en

4 af ham paa Tro og Love underskreven Erklæring om, at dens Indhold er overensstemmende med Sandheden. Er han ude af Stand til at udstede en saadan Ærklæring, skal Rigtigheden af de i Begæringen indeholdte Oplysninger være attesteret af tvende med Forholdene nøje kendte Personer, hvis Troværdighed, om fornødent, bevidnes af Øvrigheden." Kommentarer: 1. Som udtalt i Indenrigsministeriets Cirkulære af 1ste Juni 1891 paahviler det i Kjøbenhavn Magistraten og udenfor Kjøbenhavn Kommunalbestyrelserne at drage Omsorg for, at der stedse haves til Raadighed den fornødne Beholdning af de af Indenrigsministeriet udarbejdede Blanketter til Brug ved Begæringer om Alderdomsunderstøttelse. Blanketterne, der paa derom fremsat Anmodning ville være at udlevere uden Betaling til dem af Kommunens Beboere, der kunne komme i Betragtning til at erholde Understøttelse, blive at anskaffe for Kommunekassens Regning, 2. Som Bilag til nærværende Tillæg findes Aftryk af de af Indenrigsministeriet udarbejdede Formularer til Blanketter til Begæringer om Alderdomsunderstøttelse*). *) Blanketterne kunne erholdes i I. H. Schultz's Bogtrykkeri i Kjøbenhavn 4. De i 3 nævnte kommunale Myndigheder undersøge de indkomne Begæringer. Til Brug ved Undersøgelsen skal uden Betaling meddeles Udskrifter eller Attester af Rets- og Øvrighedsprotokoller, Kirkebøger og deslige, samt Bistand ydes af øvrigheden. I fornødent Fald kan der optages Politiforhør over Andrageren og andre, der maatte kunne meddele Oplysning. Efter endt Undersøgelse bestemmer vedkommende kommunale Myndighed, om Andrageren har Krav paa Alderdomsunderstøttelse, og i saa Fald, hvad og hvor meget, der skal ydes ham. Den Hjælp, som det bliver nødvendigt forinden Sagens endelige Afgørelse at tilstaa den paagældende, betragtes, for saa vidt han findes berettiget til Alderdomsunderstøttelse, som en Del af denne, i modsat Fald som Fattighjælp." Kommentar: Bliver det efter Paragraffen nødvendigt at tilsige Personer til at afgive Forklaring i Retten til Brug ved Sager

5 om Alderdomsunderstøttelse, maa der formentlig tilkomme de paagældende Vidnegodtgørelse eller Reglerne i Lov Nr. 77 af 20de April 1688, jvfr. ogsaa Just. Min. Skr. Nr i Minist. Tid. A. 5. Understøttelsen bør udgøre, hvad der til enhver Tid behøves til den understøttedes og Families nødvendige Underhold eller til Kur og Pleje i Sygdomstilfælde, men kan i øvrigt bestaa saavel i Penge som i Naturalydelser og, hvor Omstændighederne tale derfor, i Anbringelse i særlig dertil bestemte Asyler eller lignende Anstalter. De Regler, som overfor trængende i Almindelighed gælde for Sognerejser, for Benyttelsen af Læger og Jordemødre og for Vederlag til saadanne samt for Begravelseshjælp, gælde ogsaa overfor Personer, som understøttes i Henhold til nærværende Lov." Kommentar: Med Hensyn til Paragraffens 2det Punktum henvises til Bemærkningerne ved Fattiglovens For saa vidt den understøttedes Trang ikke har været begrundet i midlertidige Aarsager saasom forbigaaende Sygdom, Arbejdsløshed og deslige, beholder han den ham een Gang tilstaaede Understøttelse, saa længe hans Forhold blive uforandrede. Skulde han foretage Handlinger, der efter 2 vilde udelukke ham fra Adgang til Alderdoms understøttelsen, eller skulde han forøde, hvad han faar i Understøttelse, bortfalder denne. Indgaar den understøttede Ægteskab og derefter bliver trængende til yderligere Understøttelse end den, han oppebar ved Ægteskabets Indgaaelse, gaar han over til Forsørgelse af Fattigvæsenet." Kommentar: Dersom det, efter at Understøttelse er tilstaaet, bliver oplyst, at den understøttedes Andragende har indeholdt urigtige Angivelser angaaende hans Forhold, er det en Selvfølge, at Kommunalbestyrelsen kan underkaste Sagen fornyet Afgørelse og derved enten nedsætte Understøttelsen eller vel endog, naar de urigtige Angivelser skyldes den understøttede selv, ganske lade Understøttelsen bortfalde. Bortset herfra kan Kommunalbestyrelsen ikke nedsætte Understøttelsen, medmindre Nedsættelsen kan

6 begrundes Paa, at der er indtraadt Forandringer i den understøttedes Forhold, og paa den anden Side kan den understøttede heller ikke begære forøget Understøttelse, medmindre han kan paaberaabe sig saadan Forandring. Flytter den understøttede til en anden Kommune, vil der formentlig herved indtræde en saadan Forandring i hans Forhold, at det allerede af den Grund vil være nødvendigt, at han til Bestyrelsen for den Kommune, hvortil han er flyttet, indgiver Andragende om Understøttelse, hvilket Andragende da vil være at afgøre af den nævnte Kommunalbestyrelse. 7. Alderdomsunderstøttelsen udredes af Opholdskommunen. Er den understøttede ikke forsørgelsesberettiget i Opholdskommunen, har denne Krav paa at erholde tre Fjerdedele af de anvendte Bekostninger refunderede af Forsørgelseskommunen eller, hvis ingen saadan findes, af den offentlige Kasse, hvem Understøttelsen vilde have paahvilet, saafremt den havde været Fattighjælp. Om Understøttelsens Ydelse skal der i saa Fald uopholdelig ske Anmeldelse til Forsørgelseskommunen. Saa længe en Person modtager Alderdomsunderstøttelse, betragtes hans Erhvervelse af Forsørgelsesret i hans Opholdskommune som hvilende." Kommentarer: Indholdet af foranstaaende Paragraf viser, at, naar der i Loven om Alderdomsunderstøttelse henvises til Kommunerne", som dem, der udrede Alderdomsunderstøttelsen, maa der herved være sigtet til den samme kommunale Enhed som i Fattiglovgivningen, altsaa til Fattigkommunerne", jvfr. Ind. Min. Cirk. af 1ste Juni Heraf følger, at i de Tilfælde, hvor et Landdistrikt med Hensyn til Fattigvæsen hører ind under en Købstad eller en Handelsplads, maa Købstaden eller Handelspladsen i Forening med Landdistriktet ogsaa i Henseende til Alderdomsunderstøttelse betragtes som een Kommune, samt at Repræsentanten for Landdistriktet i saadanne Sager maa tiltroede Kommunalbestyrelsen eller vedkommende staaende Udvalg, for saa vidt det i den kommunale Vedtægt for en Købstad med Indenrigsministeriets Samtykke maatte blive bestemt, at Behandlingen af Spørgsmaal om Alderdomsunderstøttelse skulde overdrages et saadant. I det foran paaberaabte Cirkulære har Indenrigsministeriet derhos udtalt, at samme ikke kan anse det for rigtigt, at Afgørelsen af disse Spørgsmaal i Købstæderne henlægges

7 til Fattigudvalget, om det end selvfølgelig kan vise sig formaalstjenligt og i visse Tilfælde vel ogsaa nødvendigt, at der desangaaende indhentes Betænkning fra dette Udvalg. 2. Ved de offentlige Kasser, der ville have at yde Opholdskommunen Erstatning for udredet Alderdomsunderstøttelse, hvor ingen Forsørgelseskommune findes, sigtes til Amtsraadskredsen og de i Forbindelse med samme staaende Købstæder efter Folketal, (jvfr. Fattiglovens 27) og til Statskassen, for saa vidt angaar dels Personer fra de afstaaede Hertugdømmer i Henhold til Reglerne i Lov Nr. 37 af 9de Marts 1872 og Lov Nr. 104 af 24de Juli 1860, dels Personer fra Kyst og Christiansø, jvfr. Fattiglovens 26. De nævnte Kasser yde selvfølgelig kun Erstatning for tre Fjerdedele af de til Alderdomsunderstøttelse af Opholdskommunen udrede Beløb. 8. De af vedkommende Kommune afholdte Omkostninger med Fradrag af opnaaet Refusion opføres under en særskilt Post i Kommunens aarlige Regnskab. Efter at dette paa sædvanlig Maade er revideret af de kommunale Revisorer og derefter decideret, bliver en Afskrift af bemeldte Post med tilhørende Bilag at tilstille Stedets Overøvrighed, der, efter at have gennemgaaet og om fornødent berigtiget det saaledes modtagne, indberetter til Indenrigsministeren, hvad der af hver enkelt Kommune er anvendt. I Kjøbenhavn indsendes Regnskabet og Indberetning af Magistraten til Indenrigsministeren." Kommentarer: 1. De af vedkommende Kommune afholdte Omkostninger til Alderdomsunderstøttelse med Fradrag af opnaaet Refusion opføres under en særskilt Post i Kommunens aarlige Regnskab. Ifølge Indenrigsministeriets Cirkulære af 1ste Juni 1891 maa under denne Post kun opføres Udgifterne til saadanne Understøttelser, med Hensyn til hvilke der inden Regnskabets Afslutning af Kommunalbestyrelsen eller Overøvrigheden er truffet Afgørelse af, at de falde ind under Alderdomsunderstøttelsesloven. Er en saadan Afgørelse til den Tid endnu ikke truffen, ville Udgifterne i det paagældende Regnskabsaar være at opføre under Udgifterne til Fattigvæsenet, jvfr. Lovens 4, 2det Stykke; bestemmes det da senere, at den ydede Understøtelse skal betragtes som Alderdoms-

8 understøttelse, vil det medgaaede Beløb i det næste Regnskab være at fradrage Fattigvæsensudgifterne og at føre til Udgift under Alderdomsunderstøttelserne, saaledes at Beløbet først da kommer i Betragtning ved Udmaalingen af Statskassens Tilskud i Henhold til Lovens 9. Fra Udgiften under den omhandlede særskilte Post maa kun drages, hvad Kommunen ved Regnskabets Afslutning har erholdt refunderet andetsteds fra i Medfør af Bestemmelserne i Lovens 7 for Understøttelser til Personer, der ikke ere forsørgelsesberettigede sammesteds, hvorimod de Beløb, der senere ventes refunderede, ville være at fradrage Alderdomsundersttøttelsesomkostningerne i Regnskabet for det Aar, i hvilket Refusionen er modtaget. At Statskassens Tilskud efter Lovens 9 ikke vil være at postere under den heromhandlede Post, er en Selvfølge; Tilskudet bør rettest opføres særskilt til Indtægt under den paa Indtægtssiden af Kommunens Regnskab opførte Post Andre Indtægter." 2. I foranstaaende Paragraf er det fremdeles bestemt, at, efter at Kommunens aarlige Regnskab paa sædvanlig Maade er blevet revideret og decideret, bliver en Afskrift af den forommeldte særskilte Post med tilhørende Bilag, - hvorunder selvfølgelig de fremkomne Begæringer med, hvad dertil hører, - at tilstille Stedets Overøvrighed, der gennemgaar og om fornødent berigtiger det saaledes modtagne, og derefter indberetter til Indenrigsministeriet, hvad der af hver enkelt Kommune er anvendt i Alderdomsunderstøttelse. Ved Indenrigsministeriets Foranstaltning fordeles derefter Statstilskudet mellem Kommunerne i Forhold til, hvad hver enkelt af disse i Følge de modtagne Indberetninger har anvendt. Da en saadan Fordeling i Regelen ikke vil kunne finde Sted, forinden der fra samtlige Landets Kommuner foreligger Oplysning om, hvad der er anvendt til Alderdomsunderstøttelse, er det for at undgaa, at Kommunerne maa vente for længe paa Anvisningen af Statstilskudet, af Vigtighed, at de befalede Frister for de kommunale Regnskabers Revision og Decision nøje overholdes. For Sognekommunernes Vedkommende er det ved Lov om Landkommunernes Styrelse af 6 Juli bestemt, at det aarlige Regnskab aflægges inden Udgangen af hvert paafølgende Aars Februar Maaned. Det gennemgaas af tvende af Sogneraadet for eet Aar valgte Revisorer inden Udgangen af Marts Maaned. De af dem gjorte Bemærkninger besvares inden 14 Dage, hvorefter Regnskabet med Bemærkninger og Besvarelser

9 fremlægges til Eftersyn for Kommunens Beboere i 14 Dage. Inden Midten af Maj Maaned indsendes Regnskabet med Bilag, Bemærkninger og Besvarelser til Amtsraadet, som lader det gennemgaa og paakender de af Sognekredsens Revisorer eller af dets egen Revision gjorte Udsættelser. Købstadkommunernes aarlige Regnskab aflægges inden Udgangen af April Maaned i det paafølgende Regnskabsaar, jvfr. Lov om Købstadkommunernes Styrelse m. v. af 26de Maj Det fremlægges til offentligt Eftersyn i 14 Dage, gennemgaas derefter af tvende valgte Revisorer og paakendes endelig i et Møde af Byraadets valgte Medlemmer. Inden hvert Aars 30te September skal Regnskaber i decideret Stand indsendes til Indenrigsministeren til Gennemsyn, jvfr. Lov 26de Maj Af Kommunernes Udgifter ved Alderdomsunderstøttelsen tilskyder Statskassen Halvdelen, dog ikke udover 2 Millioner Kroner aarlig, og saaledes, at der i Finansaarene til kun tilskydes 1 Million aarlig, medens det fulde Beløb først stilles til Raadighed i Finansaaret Statstilskudet fordeles mellem Kommunerne i Forhold til, hvad hver enkelt af disse i Følge de modtagne Indberetninger har anvendt, og maa ikke overstige Halvdelen deraf." Kommentarer: 1. I foranstaaende Paragraf maa Kommunerne" formentlig forstaas i videste Omfang, saaledes at ogsaa Amtskommunerne, for saa vidt de gennem Repartition i henhold til Lovens 7, jvfr. Fattiglovens 27, komme til at udrede Beløb til Alderdomsunderstøttelse, have Ret til Andel i Statstilskudet. 2. Det maa antages, at de Bekostninger, for hvilke der ifølge foranstaaende Paragraf ydes Kommunerne delvis Godtgørelse af Statskassen, kun ere saadanne, som ere medgaaede til de af de trængende modtagne Understøttelser. Loven giver saaledes ikke Hjemmel til af Statskassen at yde Godtgørelse for Kommunernes Administrationsudgifter i Anledning af Alderdomsunderstøttelsen.

10 10. Besværinger fra de trængende over de af vedkommende kommunale Myndigheder i medfør af nærværende Lov tagne Bestemmelser kunne ikke indbringes for Domstolene, men forelægges for Overøvrigheden, hvis Afgørelse, for faa vidt Besværingen ikke tages til Følge, er endelig, men i andet Fald af de nævnte Myndigheder kan indankes for Indenrigsministeren; i Kjøbenhavn forelægges Besværinger over de af Magistraten tagne Bestemmelser for Indenrigsministeren. Kommer Overøvrigheden ved Gennemsynet af Regnskaberne eller paa anden Maade til Kundskab om, at der er ydet Alderdomsunderstøttelse til dertil uberettigede, eller at Lovens Bestemmelser i andre Henseender ere tilsidesatte, har den ligeledes at træffe Afgørelse i Sagen, der dog kan indankes for Indenrigsministeren. Meningsuligheder mellem Kommunerne indbyrdes i Anledning af de dem i Henhold til denne Lov paahvilende Forpligtelser, afgøres i Øvrigt af Amtmanden i den Overøvrigheds Kreds, hvortil den Kommune henhører, mod hvem Forpligtelsen gøres gældende, og for saa vidt det er Kjøbenhavn, om hvis Forpligtelse der tvistes, af Indenrigsministeren. De af Amtmændene afgivne Kendelser kunne indankes for Indenrigsministeren." Kommentar: De trængende have formentlig Ret til at fremsætte Besværing for højere Myndighed ikke blot over, at Alderdomsunderstøttelse er nægtet dem, men ogsaa med Hensyn til Understøttelsens Størrelse og Maaden, hvorpaa den ydes dem. 11. Denne Lov træder i Kraft den 1ste Juli 1891; dog skal Indenrigsministeren, naar en Bestyrelse for en Kommune anholder derom, og særlige Grunde i øvrigt tale derfor, være bemyndiget til at fastsætte, at de Bestemmelser i Loven, der ikke angaa Kommunens Forhold til andre Kommuner, først skulle troede i Kraft for Kommunen den 1ste Januar 1692." Kommentar: Alderdomsunderstøttelsesloven giver ikke særlige Regler for de mosaiske og reformerte Trossamfund, der ifølge Bemærkningerne til Fattiglovens 67 indtage en Særstilling med Hensyn til Fattigforsørgelse.

11 Alderdomsunderstøttelse efter Lov 9de April 1891 maa derfor blive at yde Medlemmerne af de nævnte Trossamfund efter Lovens almindelige Regler og af de i Loven omhandlede Myndigheder. ***** Bilag I. Skema A. For Mænd og ugifte Kvinder. Begæring om Alderdomsunderstøttelse. I Henhold til Loven af 9de April 1891 fra (fulde Navn og Stilling), boende født den i Sogn Amt. af Kommune Nedenstaaende Spørgsmaal besvares saa udtømmende som muligt, at Legitimationspapirer og øvrige Bevisligheder, som Andrageren kan fremskaffe, vedlægges. 1) Har Andrageren i de sidste 10 Aar uafbrudt haft fast Ophold her i Landet og i bekræftende Fald hvor og hvorlænge paa hvert enkelt Sted? 2) Har Andrageren i Løbet af de sidste 10 Aar modtaget nogen som helst Fattighjælp til sig selv eller til Hustru, ægte eller uægte Børn, Adoptivbarn eller Stedbørn og i bekræftende Fald, hvori har Understøttelsen bestaaet, naar er den ydet og af hvilken Kommune? 3) Er Andrageren i Løbet af de sidste 10 Aar ved Dom funden skyldig i Løsgængeri eller Betleri? 4) Er Andrageren nogen Sinde ved Dom funden skyldig i en Forbrydelse og i bekræftende Fald naar og hvorledes? 5) Hvilken Kommune anser Andrageren for sin Forsørgelseskommune? [som Regel den Kommune, hvor han sidst har haft femaarigt uafbrudt Ophold uden at have modtaget Fattighjælp, eller for saa vidt han ikke i nogen Kommune har haft saadant Ophold, hans Fødekommune.]

12 6) Familiens Størrelse og de enkelte Familiemedlemmers Alder? 7) Bor Andrageren alene eller sammen med Familie eller andre, og da med hvem? 8) a. Hvori bestaar Andragerens og Husstands Erhverv? b. Den omtrentlige Størrelse af Andragerens og Husstands samlede Indtægt i det sidste Aar? c. Hvormeget af denne Indtægt har hidrørt fra Pension, Aftægt, Rentenydelse, Legater, faste Ejendomme, Understøttelser eller lignende Indtægtskilder, saa vidt mulig opgivet hver for sig? 9) Har Andrageren Udsigt til Understøtelse af Slægtninge eller andre, og har han Arv i Vente? 10) Andragerens Formue? [Kapitaler, fast Ejendom, Aftægtsrettigheder, Løsøre, udestaaende Fordringer m. m., med Angivelse af den omtrentlige Værdi]. 11) Andragerens Gæld? 12) Hvor meget har Andragerens Husleje udgjort i det sidste Aar? 13) Aarsagen til Andragerens Trang, derunder Oplysning om hans og Hustrus Helbredstilstand og Arbejdsdygtighed m. m.? 14) Hvor meget Andrageren behøver, og hvori han ønsker, at Understøttelsen maatte bestaa? 15) Andre Bemærkninger, som Andrageren selv finder Anledning til at fremsætte. Herved erklærer jeg paa Tro og Love, at samtlige foranstaaende Besvarelser af de stillede Spørgsmaal ere rigtige og afgivne uden Forbehold, saaledes at de ere i Overensstemmelse med Sandheden. Datum: Underskrift: Bopæl: Vi undertegnede, der kende Andragerens Forhold, attestere, at hans Trang ikke er begrundet i Handlinger, ved hvilke han til Fordel for Børn eller andre har betaget sig selv Midlerne til sit Underhold, i hans uordentlige eller ødsle Levned eller paa anden Maade er selvforskyldt. Datum: Underskrifter: Bopæl:

13 NB. Opmærksomheden henledes paa: at den Hjælp, som det bliver nødvendigt at tilstaa Andrageren, før Spørgsmaalet om hans Krav paa Alderdomsunderstøttelse er endelig afgjort, betragtes, for saa vidt saadant Krav nægtes, som Fattighjælp, samt at den, som i de Tilfælde, hvor Loven paabyder eller tilsteder saadant, afgiver en Erklæring paa Tro og Love, ifalder Straf, naar Erklæringen befindes at være falsk; det samme gælder om den, der til Brug i Retsforhold, der vedkomme det offentlige, afgiver falsk skriftlig Erklæring eller skriftlig bevidner noget, hvorom han ingen Kundskab har. **** Bilag II. Skema B. For Enker og for fraskilte og fraseparerede Hustruer. Begæring om Alderdomsunderstøttelse i Henhold til Loven af 9de April 1891 af Fra Kommune (fulde Navn og Stilling) boende født den i Sogn Amt Nedenstaaende Spørgsmaal besvares saa udtømmende som muligt, og Legitimationspapirer og øvrige Bevisligheder, som Andragerinden kan fremskaffe, vedlægges. 1) Mandens fulde Navn og Stilling? 2) Naar og hvor er han født, og for saa vidt han er i Live, hvor opholder han sig for Tiden? 3) Naar er Ægteskabet hævet ved hans Død eller ved Skilsmisse, eller naar har Separationen fundet Sted? 4) Har Andragerinden i de sidste 10 Aar uafbrudt haft fast Ophold her i Landet, og i bekræftende Fald hvor og hvorlænge paa hvert enkelt Sted?

14 Har Andragerinden eller hendes Mand, medens hun levede i Ægteskab med ham, i Løbet af de sidste 10 Aar modtaget nogen som helst Fattighjælp til dem selv eller til ægte eller uægte Børn, Adoptivbørn eller Stedbørn, og i bekræftende Fald, hvori har Understøttelsen bestaaet, naar er den ydet og af hvilken Kommune? Er Andragerinden i Løbet af de sidste 10 Aar ved Dom funden skyldig i Løsgængeri eller Betleri? Er Andragerinden nogen Sinde ved Dom funden skyldig i en Forbrydelse, og i bekræftende Fald naar og hvorledes? Hvilken Kommune anser Andragerinden for sin Forsørgelseskommune? [ for fraseparerede Koners Vedkommende den Kommune, hvor Manden er forsørgelsesberettiget, og for Enker og fraskilte Koners Vedkommende den Kommune, hvor Manden ved Ægteskabets Opløsning var forsørgelsesberettiget, for saa vidt de ikke senere ved femaarigt uafbrudt Ophold i en Commune selv have vundet Forsørgelseshjem sammesteds.] Familiens Størrelse og de enkelte Familiemedlemmers Alder? Bor Andragerinden alene eller sammen med Familie eller andre? a. Hvori bestaar Andragerindens og Husstands Erhverv? b. Den omtrentlige Størrelse af Andragerindens og Husstands samlede Indtægt i det sidste Aar? c. Hvor meget af denne Indtægt har hidrørt fra Pension, Aftægt, Rentenydelse, Legater, faste Ejendomme, Understøttelser, Underholdsbidrag fra Manden eller lignende Indtægtskilder, saa vidt mulig opgivet hver for sig? 12) Har Andragerinden Udsigt til Understøttelse af Slægtninge eller andre, og har hun Arv i Vente? For fraseparerede og fraskilte Koners Vedkommende bedes det oplyst, om Manden er Pligtig at yde Underholdsbidrag og i bekræftende Fald, hvorledes dette er fastsat? 13) Andragerindens Formue? (Kapitaler, fast Ejendom, Aftægtsrettigheder, Løsøre, udestaaende Fordringer m. m., med Angivelse af den omtrentlige Værdi.) 14) Andragerindens Gæld? 15) Hvor meget har Andragerindens Husleje udgjort i det sidste Aar? 16) Aarsagen til Andragerindens Trang, derunder Oplysning om hendes Helbredstilstand og Arbejdsdygtighed m. m.?

15 17) Hvor meget Andragerinden behøver, og hvori hun ønsker, at Understøttelsen maatte bestaa? 18) Andre Bemærkninger, som Andrageren selv finder Anledning til at fremsætte. Herved erklærer jeg Paa Tro og Love, at samtlige foranstaaende Besvarelser af de stillede Spørgsmaal ere rigtige og afgivne uden Forbehold, saaledes at de ere i Overensstemmelse med Sandheden. Datum: Underskrift: Bopæl: Vi undertegnede, der kende Andragerindens Forhold, attestere, at hendes Trang ikke er begrundet i Handlinger, ved hvilke hun til Fordel for Børn eller andre har betaget sig selv Midlerne til sit Underhold, i hendes uordentlige eller Ødsle Levned, eller paa anden Maade er selvforskyldt. Datum: Underskrifter: Bopæl: Opmærksomheden henledes paa: at den Hjælp, som det bliver nødvendigt at tilstaa Andragerinden, før Spørgsmaalet om hendes Krav paa Alderdomsunderstøttelse er endelig afgjort, betragtes, for saa vidt saadant Krav nægtes, som Fattighjælp, samt at den, som i de Tilfælde, hvor Loven paabyder eller tilsteder saadant, afgiver en Erklæring Paa Tro og Love, ifalder Straf, naar Erklæringen befindes at være falsk; det samme gælder om den, der til Brug i Retsforhold, der vedkomme det offentlige, afgiver falsk skriftlig Erklæring eller skriftlig bevidner noget, hvorom han ingen Kundskab har. ****** Kilde: Tillæg til bogen Det offentlige Fattigvæsen af A. Krieger, udgivet på Gads Forlag Set på Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup kommune.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Lov om det offentlige Fattigvæsen. (Indenrigsministeriet. Nr. 67.)

Lov om det offentlige Fattigvæsen. (Indenrigsministeriet. Nr. 67.) 9. April. 1891 Lov om det offentlige Fattigvæsen. (Indenrigsministeriet. Nr. 67.) Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Kapitel I.

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 II. III. IV. V. 1. Naar et Antal af mindst 20 Familiefædre, Enker eller andre Personer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november )

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november ) Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november 1969 3) 1.Stk. 1. Paa ethvert her i Riget trykt Skrift skal Bogtrykkeren anføre sit Navn eller Firma samt

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Bilag 1: Den danske børnelov af 1937

Bilag 1: Den danske børnelov af 1937 Bilag 1: Den danske børnelov af 1937 Lov nr. 131 af 7. Maj 1937 om Børn uden for Ægteskab Kapitel I Barnets almindelige Retsstilling 1. Børn uden for Ægteskab har samme retlige Stillingen i Forhold til

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere