Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret..."

Transkript

1 Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken 14. Du er aktiv for bladet og opfylder dermed vilkårene for at kunne være medlem af foreningen. Hvis du ønsker at deltage på årsmødet, skal du betale medlemskontingent, og det klarer vi hos Marlieses, inden årsmødet går i gang. Kontingentet er 100,- kr. Hvis du ønsker at deltage i årsmødet (generalforsamlingen), skal du tilmelde dig senest en uge før hos undertegnede. Dette af hensyn til bestilling af kaffe og kage, som vi byder på. Du kan naturligvis komme uden at være tilmeldt, men så må du undvære lækkerierne. Dagsorden ser sådan ud: 1 Valg af dirigent og referent. 2 Beretning over det forløbne år og godkendelse af denne. Bilag 1. 3 Regnskab for det forløbne år og godkendelse af dette. Bilag 2. 4 Budget for det kommende år og vedtagelse af dette, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bilag 3. 5 Indkomne forslag. a. Formanden foreslår nogle justeringer af vedtægterne, se bilag 4 og 5. 6 Valg til bestyrelsen (som er identisk med redaktionsmødet) af: Formand/Redaktør Simon Bordal Hansen, modtager genvalg Kasserer MaLinda Chase, modtager genvalg Sekretær Nanna Skytte, modtager genvalg Revisor Maj Bøttcher, modtager genvalg Revisorsuppleant p.t. ubesat 7 Eventuelt. På redaktionsgruppens vegne, Mail: venlig hilsen Tlf: Simon Bordal Hansen

2 Bilag 1 Beretning for 2012, af Simon Bordal Hansen I 2012 udkom OrøNyt med 6 numre, sådan som det har været gjort de sidste 25 år! Men 2012 var det første år, hvor Foreningen OrøNyt stod for bladugivelsen. Siden bladet udkom første gang på initiativ af Orø Beboerforening, har det undergået en stor forandring. Det er tydeligt, at bladet trives med at være sig selv, og jeg synes det var klogt og rigtigt set af Orø Beboerforening, at give bladet videre til nogen, der har bladet som første prioritet. Tak for det, og tak til Beboerforeningen for at OrøNyt overhovedet findes. I løbet af 2012 har vi fået skabt faste og stærke grupper omkring bladets redaktion og distribution. Og omkring de faste grupper er der ganske mange ekstra frivillige, som stiller op, når der er brug for det. Det betyder, at vores organisation en robust, også når vi rammes af sygdom. Tak til alle jer, der bruger timer på at dele blad ud, tage fotos, lave illustrationer, skrive artikler, sætte blad op og få det trykt. Jeg har regnet lidt på det. Det seneste nummer af bladet har artikler fra 7 personer. Vi har fotos fra 8 personer. Vi har illustrationer fra 1 person. Én person har layoutet, 4 har læst korrektur og én har trykt. Så har 12 personer delt blad ud. Hver gang er vi altså et hold på mellem 20 og 30 personer, der hver gør vores til, at øens blad kommer ud til læserne. Det er os, der er her i dag. Bladets økonomi er også inde i en god gænge. Vi trykker ikke dyrere blad, end der er dækning i annoncerne for. Så det er annoncørerne der betaler for at OrøNyt kan produceres. Tak til jer der trofast bruger bladet til jeres annoncering. Nogle har været med lige siden starten for 25 år siden. Ny kommer til, senest har Beboerforeningens Energidag fået to virksomheder til at annoncere i bladet. Jeg har en stærk fornemmelse af, at Henrik Persson har hjulpet dem på vej, tak for det. Økonomien rækker til, at vi kan betale en lille husleje. Vi forsøgte med lokalerne på Brøndvej, men de var i for dårlig stand. Så nu er vi meget glade for at vi i stedet kan få plads i Økontoret. Fra 1. maj er det OrøNyts faste adresse. Her holder vi møder, her skal vi lave bladet. Vi glæder os til at være med til at skabe nyt liv på økontoret. Vi er jo øens blad, så det virker oplagt, at vi bor på øens kontor. Jeg ser frem til, at vi kan mødes mere, alle vi der er aktive omkring bladet. Det skal vores nye lokaler også bruges til. Det er sjovt at lære hinanden at kende, og jeg håber vi får skabt et rart socialt miljø omkring arbejdet med OrøNyt. Og med det kan vi jo se ind i Sommeren bliver en stor udfordring for os med alle de spændende arrangementer. Vi er med når regentparet kommer på besøg fotograferne Ib Ballisager og Lene Gregaard er sammen med mig selv øens reportere. Måske kan vi lave et særnummer af bladet med tekst og billeder fra besøget. Men ellers handler det jo om at fortsætte den gode udvikling. Vi skal tage de nye lokaler i brug, og vi skal finde ud af, om vi kan få OrøNyt ud til endnu flere på øen. I dag udkommer vi til de fastboende og de sommerhusbeboere, som ønsker det. Men det er jo mindre end halvdelen af dem, der besøger Orø. Min drøm er, at OrøNyt også kan ligge som gratis tag-selv blad i Brugsen, på spisestederne og hvor øens gæster ellers kommer. Så skal vi op på et oplag omkring de 1000 i stedet for de aktuelle omkring 600 eksemplarer. I løbet af 2013 vil vi finde ud af, om det er økonomisk og teknisk muligt. Der er ingen tvivl om, at bladet vil blive meget mere interessant for annoncørerne, hvis det kan komme ud til alle øens gæster. Men lad os nu se. Vi holder fast i vores grundprincip: Vi laver ikke et blad der er dyrere, end at annoncerne kan betale det. Det er dejligt at mødes med jer i dag. Håber det sker noget tiere frem over i de ny lokaler. Godt årsmøde og nok en gang tak for samarbejdet!

3 Bilag 2 Revideret regnskab for til Resultatopgørelse: Indtægter: Annoncesalg Kalendersalg Støttemedlemmer Orø Beboerforening* Renteindtægter 31 Indtægter i alt ====================================== Omkostninger: Tryk af blade Tryk af kalender Fotografpræmier 650 Postkassemærker Husleje Regnskabsprogram Aktive udgifter** 0 Udgifter i alt ====================================== Årets overskud *Afregning i forbindelse med Orø Nyt blev selvstændigt. ** De aktive har i 2012 selv dækket alle udgifter forbundet med arbejdet med Orø Nyt. Balance pr Aktiver: Tilgodehavende hos annoncører Indestående Spar Nord Bank Kassebeholdning Aktiver i alt Passiver: Egenkapital pr Årets overskud Gæld til leverandører Passiver i alt Simon Bordal Hansen Malinda Chase Maj Bøttcher Formand Kasserer Revisor

4 Bilag 3 Forslag til budget for 2013 Indtægter: Annoncesalg Kalendersalg Støttemedlemmer Indtægter i alt Omkostninger: Tryk af blade og kalender Fotopræmier 650 Kontorforbrug Regnskabsprogram 885 Web-hotel 250 Husleje Omkostninger i alt Budgetteret overskud

5 Bilag 4 Forslag til ændring af Foreningen OrøNyts vedtægter, af Simon Bordal Hansen. Der er nogle sproglige unøjagtigheder i vedtægterne, som jeg med disse ændringer gerne vil have ud af verden. Jeg foreslår, at der stemmes om ændringerne samlet. Hvis ikke der er flertal for denne fremgangsmåde, må der stemmes om forslagene hver for sig. Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Ordet Redaktionsmødet ændres over alt til ordet Redaktionsgruppen Begrundelse: Redaktionsgruppen holder redaktionsmøder. Og det er gruppen, der er genstand, ikke gruppens møder. Ligesom en bestyrelse holder bestyrelsesmøder. Redaktionsgruppen er i foreningssammenhæng identisk med foreningens bestyrelse. I 4 ændres sætningen Medlem kan enhver person, organisation eller virksomhed blive,... til Medlem kan en hver person blive,... Begrundelse: Da medlemmerne er aktive enkeltpersoner, som også kan vælges til redaktionsgruppen, kan det i sagens natur ikke være organisationer eller virksomheder. Det fremgår også indirekte af vedtægterne. Se 5, 6 og 7. Disse kan i stedet være støttemedlemmer, hvilket vedtægterne allerede åbner mulighed for. Ordet Generalforsamling ændres over alt til ordet Årsmøde. Begrundelse: I daglig tale siger vi ikke generalforsamling, men taler netop om et årsmøde. SÅ ordet årsmøde er mere i tråd med vores eget sprogbrug. I 1 ændres ordene formandens bopæl til Bygaden 32, Orø.. Begrundelse: OrøNyt har denne adresse fra 1. maj 2013.

6 Bilag 5 Foreningen Orø Nyt Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Orø Nyt, og den er hjemmehørende i Holbæk kommune på formandens bopæl. Foreningen er stiftet den 1. juli FORMÅL Foreningen har til formål at fremme den lokale kommunikation ved at udgive bladet Orø Nyt og anden publicering om eller fra Orø. Foreningen arbejder efter socialøkonomiske principper alt overskud bruges til at gavne foreningens formål, regnskaber er offentlige. Bladet Orø Nyt beskæftiger sig aktivt med historiske, aktuelle og fremtidige forhold på øen, og er underlagt presselovens bestemmelser. 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER Foreningen kan tilslutte sig landsforeninger ved almindelig stemmeflerhed på en generalforsamling. 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER Foreningen har to medlemskategorier. Medlemmer og støttemedlemmer. Medlem kan enhver person, organisation eller virksomhed blive, der støtter foreningens formål aktivt, betaler medlemskontingent og arbejder som lønnet eller frivillig i foreningens aktiviteter, og som indstilles til optagelse som medlem af redaktionsmødet (bestyrelsen). Støttemedlem kan enhver blive, der betaler støttemedlemskontingent. Foreningen fører et medlemsregister, der indeholder alle nødvendige data om det enkelte medlem, sådan som de er oplyst af medlemmet. 5 KONTINGENT Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet. Kontingent for 2011 er 100,- kr for medlemmer, 100,- kr for støttemedlemmer og 400,- kr for virksomheder eller organisationer, der ønsker et støttemedlemskab.

7 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødets antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødets stemmer til fordel for en vedtægtsændring. Afstemning foregår ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det. Den ordinære generalforsamling afholdes hver år i april måned, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. Kun medlemmer der er fyldt 16 år og har boet på Orø mindst 2 måneder umiddelbart før generalforsamlingen, har stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har ikke stemmeret hverken på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Medlemmer, der har overskredet restancefristen, har ikke adgang til generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1.Valg af dirigent og referent. 2.Beretning over det forløbne år og godkendelse af denne. 3.Regnskab for det forløbne år og godkendelse af dette. 4.Budget for det kommende år og vedtagelse af dette. a.herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5.Indkomne forslag. 6.Valg til bestyrelsen (som er identisk med redaktionsmødet) af formand og dermed redaktør, kasserer og sekretær. revisor samt revisorsuppleant.. 7.Eventuelt. Ved valg til foreningens tillidsposter, kræves mindst 1 års anciennitet, men der kan gives dispensation, hvis generalforsamlingen skønner det berettiget. 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsens formand eller mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned, efter begæringen er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling, kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen. 8 REDAKTIONSMØDET OG UDVALG Foreningen ledes af redaktionsmødet (som er identisk med bestyrelsen), og som består af de generalforsamlingsvalgte faste medlemmer og derudover alle aktive medlemmer. Møderne ledes af formanden (redaktøren). Sekretæren optager referat. Redaktionsmødet er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Der kan efter behov nedsættes udvalg med eller uden egen beslutningskompetence, hvilket afgøres fra sag til sag. Udvalg referer altid til redaktionsmødet. Ingen medlemmer hæfter personligt for nogen form for gæld eller lån i forbindelse med Orø Nyt s etablering eller drift.

8 9 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET Redaktionsmødet fastsætter selv sin forretningsorden. Redaktionsmødet er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over redaktionsmødets forhandlinger fører sekretæren en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr.200,- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. 10 REVISION Revisoren skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger. 12 UDMELDELSE Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens adresse og gælder fra udgangen af den måned, hvor udmeldelsen finder sted. Kontingent refunderes ikke. 13 EKSKLUSION Eksklusion af medlemmer kan ske når vedkommende ikke retter sig efter foreningens vedtægter eller ved ukammeratlig optræden, søger at skade foreningens interesser. Eksklusion foretages af generalforsamlingen, og skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Det medlem, der foreslås ekskluderet, har adgang til generalforsamlingen, og skal underrettes med brev. Beslutningen skal vedtages med samme majoritet, som ved en vedtægtsændring. 14 OPLØSNING Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af opløsning, skal den formue, der er i behold, overgå til Orø Beboerforening.

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere