Ændret forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændret forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr."

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Ændret forslag til Bruxelles, den KOM(2010) 797 endelig 2010/0329 (NLE) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2010 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner SEK(2010) 1608 endelig DA DA

3 BEGRUNDELSE BAGGRUND FOR FORSLAGET 110 Begrundelse og formål Med virkning fra den 1. juli skal Rådet hvert år i henhold til vedtægtens bilag XI, artikel 3, inden årets udgang træffe afgørelse om tilpasning af vederlag og pensioner efter forslag fra Kommissionen, som denne fremlægger på grundlag af Eurostats rapport. 120 Generel baggrund I overensstemmelse med vedtægtens bilag XI, artikel 3, beregnes tilpasningen af vederlag og pensioner direkte på grundlag af købekraftsudviklingen i offentligt ansattes lønninger i medlemsstaterne (den specifikke indikator), udviklingen i leveomkostningerne i Bruxelles (det internationale indeks) og de af Eurostat beregnede økonomiske pariteter. Den specifikke indikator udtrykker udviklingen i nettoindkomsterne, ekskl. inflation, for tjenestemændene i medlemsstaternes centraladministrationer. Eurostat har beregnet denne indikator på grundlag af oplysninger fra de otte medlemsstater, der er nævnt i bilag XI, artikel 1, stk. 4. I juni 2010 informerede Frankrigs nationale statistiske kontor Eurostat om en korrektion af tallet for den franske specifikke indikator for perioden fra juli 2008 til juli Korrektionen blev meddelt rettidigt i overensstemmelse med den metode, der er godkendt af artikel 65-arbejdsgruppen, og blev godkendt af Eurostat. De korrigerede franske tal blev ikke medregnet i justeringen for 2009 af vederlag og pensioner. I overensstemmelse med vedtægten og EU's retsorden - og efter metodevejledningen for beregning af specifikke indikatorer - vil der imidlertid fuldt ud blive taget hensyn til denne korrektion i forbindelse med tilpasningen for 2010 af vederlag og pensioner. Der redegøres i tillægget til Eurostatrapporten for beregningen af den korrigerede specifikke indikator for Frankrig og den korrigerede globale indikator. Det internationale indeks for Bruxelles anvendes til at måle udviklingen i leveomkostningerne i Bruxelles for EU-tjenestemænd. Eurostat har beregnet dette indeks på grundlag af oplysninger fra de belgiske myndigheder. Købekraftspariteterne for vederlag danner grundlag for fastlæggelsen af købekraftsækvivalenterne for forholdet mellem vederlag, der udbetales i referencebyen Bruxelles og de øvrige tjenestesteder. Eurostat har beregnet disse pariteter i forståelse med de nationale statistiske kontorer. Købekraftspariteterne for pensioner danner grundlag for fastlæggelsen af købekraftsækvivalenterne for forholdet mellem pensioner, der udbetales i referencelandet Belgien og de øvrige bopælslande. Eurostat har beregnet disse pariteter i forståelse med de nationale statistiske kontorer. DA 2 DA

4 130 Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Der forelægges hvert år et forslag om tilpasning af vederlag og pensioner. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter 211 Høringsmetoder, vigtigste målsektorer og respondenternes generelle profil De enkelte elementer i forslaget er blevet diskuteret med personalerepræsentanterne i overensstemmelse med de gældende procedurer. 212 Sammenfatning af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem I forslaget tages der hensyn til de udtalelser, som de hørte parter har fremsat. Ekspertbistand Der var ikke behov for ekspertbistand. Konsekvensvurdering - Forslaget tager sigte på en tilpasning af vederlag og pensioner i henhold til de gældende bestemmelser. - De er ikke andre alternativer i henhold til de gældende bestemmelser. FORSLAGETS RETLIGE ASPETER 305 Resumé af forslaget I overensstemmelse med vedtægtens bilag XI, artikel 1, har Eurostat udarbejdet en rapport om udviklingen i leveomkostningerne i Bruxelles og udviklingen i købekraften for de nationale tjenestemandsvederlag samt om de købekraftspariteter, der danner grundlag for de forskellige justeringskoefficienter TILPASNING AF VEDERLAG OG PENSIONER I BELGIEN OG LUXEMBOURG Den gennemsnitlige udvikling i købekraften for de nationale tjenestemænds vederlag i referenceperioden har, udtrykt ved den specifikke indikator, været på -2.2%. Udviklingen i leveomkostningerne i Bruxelles i referenceperioden har, udtrykt ved det af Eurostat beregnede internationale indeks for Bruxelles, været på 2.4 %. I henhold til vedtægtens bilag XI, artikel 3, stk. 2, er tilpasningen lig med produktet af den specifikke indikator og det internationale indeks for Bruxelles som beregnet af Eurostat. Den foreslåede tilpasning af vederlag og pensioner i Belgien og Luxembourg er derfor på 0,1%. DA 3 DA

5 I henhold til vedtægtens bilag XI, artikel 3, stk. 5, anvendes der ingen justeringskoefficient for Belgien og Luxembourg TILPASNING AF VEDERLAG OG PENSIONER UDEN FOR BELGIEN OG LUXEMBOURG Uden for Belgien og Luxembourg beregnes tilpasningen af vederlag og pensioner som produktet af tilpasningen i Belgien og Luxembourg og ændringen af justeringskoefficienterne og vekselkursen. De justeringskoefficienter for vederlag, pensioner og overførsler af en del af vederlaget, der er fastsat i forordningen, beregnes således: - Justeringskoefficienter for TJENESTEMÆND uden for Belgien og Luxembourg: Eurostat har i forståelse med de nationale statistiske kontorer beregnet de købekraftspariteter, der ligger til grund for købekraftsækvivalenterne for forholdet mellem vederlag udbetalt i Bruxelles og på de øvrige tjenestesteder pr. 1. juli. Justeringskoefficienterne for vederlag, der betales til de tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i andre medlemsstater end Belgien og Luxembourg, beregnes på grundlag af forholdet mellem disse købekraftspariteter og de pr. 1. juli gældende vekselkurser. - Justeringskoefficienter for PENSIONER uden for Belgien og Luxembourg og justeringskoefficienter for OVERFØRSLER: Eurostat har i forståelse med de nationale statistiske kontorer beregnet de købekraftspariteter, der ligger til grund for købekraftsækvivalenterne for forholdet mellem pensioner udbetalt i Bruxelles og i de øvrige bopælslande pr. 1. juli. Justeringskoefficienterne for pensioner for personer, der har bopæl i et andet land end Belgien og Luxembourg, beregnes på grundlag af forholdet mellem disse købekraftspariteter og de gældende vekselkurser pr. 1. juli. Ifølge vedtægtens bilag VII, artikel 17, finder disse koefficienter direkte anvendelse på de overførsler, som tjenestemænd og øvrige ansatte lader foretage. Ifølge vedtægtens bilag XIII, artikel 20, finder justeringskoefficienterne kun anvendelse på den del af pensionerne, der svarer til de rettigheder, der er erhvervet før den 1. maj Virkningstidspunktet for justeringskoefficienterne: Justeringskoefficienterne har virkning fra den 1. juli for alle steder, undtagen for steder med stor stigning i leveomkostningerne. For sidstnævnte har justeringskoefficienterne virkning fra den 16. maj, hvis stigningen i leveomkostningerne er på over 6,3 %, og fra den 1. maj, hvis stigningen er på over 12,6 %. Uden for Belgien og Luxembourg måles udviklingen i leveomkostningerne ved hjælp af implicitte indekser. Disse indekser svarer til produktet af det internationale indeks DA 4 DA

6 for Bruxelles og udviklingen i købekraftspariteten. Ved denne tilpasning fremrykkes virkningstidspunktet for de i forordningen nævnte steder. 310 Retsgrundlag Retsgrundlaget er vedtægten, særlig bilag XI. 329 Subsidiaritetsprincippet Forslaget vedrører et område, hvor Unionen har enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde: I vedtægtens bilag XI fastsættes, at der skal vedtages en rådsforordning. - Den finansielle byrde er en direkte følge af anvendelsen af den tilpasningsmetode, der er foreskrevet i vedtægten. Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået retsakt: Forordning. Andre reguleringsmidler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende grunde: - I vedtægtens bilag XI fastsættes, at der skal vedtages en rådsforordning. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER 401 Det fremgår af vedlagte finansieringsoversigt, hvilken virkning tilpasningen af vederlag og pensioner vil have for administrationsudgifter og indtægter. DA 5 DA

7 Ændret forslag til 2010/0329 (NLE) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2010 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, særlig artikel 63, 64, 65 og 82 og bilag VII, XI og XIII til vedtægten og artikel 20, stk. 1, og artikel 64, 92 og 132 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og ud fra følgende betragtning: (1) For at sikre tjenestemændene og de øvrige ansatte ved Den Europæiske Union en købekraftsudvikling, der er parallel med udviklingen for de nationale tjenestemænd i medlemsstaterne, bør der foretages en tilpasning af vederlag og pensioner for tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union på grundlag af den årlige undersøgelse i 2010 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Artikel 1 Med virkning fra den 1. juli 2010 ændres datoen "den 1. juli 2009" til "den 1. juli 2010" i vedtægtens artikel 63, stk. 2. Artikel 2 Med virkning fra den 1 juli 2010 udskiftes i vedtægtens artikel 66 den tabel over den månedlige grundløn, som danner grundlag for beregningen af vederlag og pensioner, med følgende tabel: DA 6 DA

8 LØNTRIN LØNKLASSE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Artikel 3 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 2 i nedenstående tabel. Med virkning fra den 1. januar 2011 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens bilag VII, artikel 17, stk. 3, anvendes på overførsler for tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 3 i nedenstående tabel. Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens bilag XIII, artikel 20, stk. 1, anvendes på pensioner, som anført i kolonne 4 i nedenstående tabel. Med virkning fra den 16. maj 2010 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 5 i nedenstående tabel. De årlige tilpasninger for disse tjenestesteder træder i kraft den 16. maj DA 7 DA

9 Land/ Vederlag Overførsel Pension Vederlag tjenestested Bulgarien 62,7 59,3 100,0 Den Tjekkiske Republik 84,2 77,5 100,0 Danmark 134,1 130,5 130,5 Tyskland 94,8 96,5 100,0 Bonn 94,7 Karlsruhe 92,1 München 103,7 Estland 75,6 76,6 100,0 Grækenland 94,8 94,3 100,0 Spanien 97,7 91,0 100,0 Frankrig 116,1 107,6 107,6 Irland 109,1 103,9 103,9 Italien 106,6 102,3 102,3 Varese 92,3 Cypern 83,7 86,7 100,0 Letland 74,3 69,4 100,0 Litauen 72,5 68,8 100,0 Ungarn 79,2 68,6 100,0 Malta 82,2 84,8 100,0 Nederlandene 104,1 98,0 100,0 Østrig 106,2 105,1 105,1 Polen 77,1 68,1 100,0 Portugal 85,0 85,1 100,0 Rumænien 59,1 100,0 69,5 Slovenien 89,6 84,4 100,0 Slovakiet 80,0 75,4 100,0 Finland 119,4 112,4 112,4 Sverige 118,6 112,6 112,6 Det Forenede Kongerige 108,4 108,4 134,4 Culham 104,5 Artikel 4 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes den godtgørelse under forældreorlov, der er omhandlet i vedtægtens artikel 42a, andet og tredje afsnit, til 911,73 EUR og 1215,63 EUR for enlige forsørgere. Artikel 5 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes grundbeløbet for husstandstillægget i vedtægtens bilag VII, artikel 1, stk. 1, til 170,52 EUR. Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes det børnetilskud, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 2, stk. 1, til 372,61 EUR. Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes uddannelsestillægget i vedtægtens bilag VII, artikel 3, stk. 1, til 252,81 EUR. DA 8 DA

10 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes uddannelsestillægget i vedtægtens bilag VII, artikel 3, stk. 2, til 91,02 EUR. Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes det minimumsbeløb for udlandstillægget, der er omhandlet i vedtægtens artikel 69 og bilag VII, artikel 4, stk. 1, andet afsnit, til 505,39 EUR. Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes udlandstillægget i artikel 134 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte til 363,31 EUR. Artikel 6 Med virkning fra den 1. januar 2011 tilpasses den kilometergodtgørelse, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 8, stk. 2, således: 0 EUR pr. km for strækningen mellem: 0 og 200 km 0,3790 EUR pr. km for strækningen mellem: 201 og km 0,6316 EUR pr. km for strækningen mellem: og km 0,3790 EUR pr. km for strækningen mellem: og km 0,1262 EUR pr. km for strækningen mellem: og km 0,0609 EUR pr. km for strækningen mellem: og km 0 EUR pr. km for en strækning ud over: km. Ovennævnte kilometergodtgørelse forhøjes med et fast tillæg på: 189,48 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på mellem 725 km og km 378,93 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på km eller derover. Artikel 7 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes det dagpengebeløb, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 10, stk. 1, til: 39,17 EUR for en tjenestemand, der har ret til husstandstillæg 31,58 EUR for en tjenestemand, der ikke har ret til husstandstillæg. Artikel 8 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 24, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til: 1114,99 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg DA 9 DA

11 662,97 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg. Artikel 9 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes i forbindelse med den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, minimumsbeløbet til 1337,19 EUR og maksimumsbeløbet til 2674,39 EUR, og det faste fradrag fastsættes til 1215,63 EUR. Artikel 10 Med virkning fra den 1. juli 2010 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 93 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel: ANSÆT TELSES LØNTRIN GRUPPE LØNKLASSE IV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 III , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Artikel 11 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 94 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til: 838,66 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg 497,22 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg. Artikel 12 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes i forbindelse med den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 96, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, minimumsbeløbet til 1002,90 EUR og maksimumsbeløbet til 2005,78 EUR, og det faste fradrag fastsættes til 911,73 EUR. DA 10 DA

12 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes arbejdsløshedsunderstøttelsen i artikel 136 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte til minimum 882,33 EUR og maksimum 2076,07 EUR. Artikel 13 Med virkning fra den 1. juli 2010 fastsættes de i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 1 fastsatte tillæg for skifteholdsarbejde til 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR og 859,84 EUR. Artikel 14 Med virkning fra den 1. juli 2010 multipliceres beløbene i artikel 4 i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 2 med en koefficient på 5, Artikel 15 Med virkning fra den 1. juli 2010 udskiftes tabellen i vedtægtens bilag XIII, artikel 8 stk. 2, med følgende tabel: LØNTRIN LØNKLASSE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rådets Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38 af , s. 1). Forordningen er suppleret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1307/87 (EFT L 124 af , s. 6). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8). DA 11 DA

13 Artikel 16 Med virkning fra den 1. juli 2010 og med henblik på anvendelse af vedtægtens bilag XIII, artikel 18, stk. 1, fastsættes den faste godtgørelse, der var nævnt i artikel 4a i bilag VII til vedtægten i dennes affattelse inden den 1. maj 2004, til: - 131,84 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C4 og C5-202,14 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C1, C2 og C3. Artikel 17 Med virkning fra den 1. juli 2010 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 133 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel: Lønklasse Grundløn på fuldtid 1 680, , , , , , ,59 Lønklasse Grundløn på fuldtid 3 180, , , , , , ,49 Lønklasse Grundløn på fuldtid 5 601, , , , ,41 Artikel 18 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [...]. På Rådets vegne Formand DA 12 DA

14 FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG 1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse Ændret forslag til Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2010 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 3 Alle områder og aktiviteter er potentielt berørt Forslagets/initiativets begrundelse Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt Det skal sikres, at købekraften for EU-tjenestemænds vederlag og pensioner udvikler sig parallelt med ændringer i købekraften for tjenestemænd i medlemsstaternes centraladministrationer som omhandlet i vedtægtens bilag XI 1.4. Foranstaltningens varighed og finansielle virkning Forslag/initiativ af ubestemt varighed gennemførelse med en indkøringsperiode fra 1. juli 2010 derefter implementering i fuldt omfang 1.5. Påtænkte forvaltningsmetoder 4 Central forvaltning varetaget direkte af Kommissionen Lønkontoret (PMO) 2. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNING 2.1. Udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og berørt(e) udgiftspost(er) Forslaget har finansielle konsekvenser for alle budgetposter vedrørende personaleudgifter i alle institutioner og organer. Efter rækkefølgen af udgiftsområder og budgetposter i den flerårige finansielle ramme. Udgiftsområde i Budgetpost Udgiftens art Deltagelse 3 4 ABM: Activity-Based Management ABB: Activity Based Budgeting Forklaringer vedrørende forvaltningsmåder og referencer til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: DA 13 DA

15 den flerårige finansielle ramme Antal [Beskrivelse....] OB/IOB (5) fra EFTA 6 - lande fra kandidatlande 7 fra tredjelande artikel 18, stk. 1, litra aa), i finansforordningen XX og Kapitel 11, Kapitel 42 Udgifter til parlamentarisk assistance IOB NEJ NEJ NEJ NEJ OB = opdelte bevillinger / IOB = ikke-opdelte bevillinger. EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning. Kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande fra Vestbalkan. DA 14 DA

16 2.2. Anslået virkning for udgifterne Sammenfatning af den anslåede virkning for udgifterne Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: Antal i mio. EUR (tre decimaler) XX og Kapitel 11, Kapitel 42 Udgifter til parlamentarisk assistance GD: HR N N+1 N+2 N+3 der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere I ALT Aktionsbevillinger Budgetpostens nummer Forpligtelser (1) Betalinger (2) Budgetpostens nummer Forpligtelser (1a) Betalinger (2a) Bevillinger af administrativ art finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer 8 Budgetpostens nummer (3) Bevillinger I ALT til GD HR Forpligtelser Betalinger =1+1a +3 =2+2a +3 8 Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning. DA 15 D

17 Aktionsbevillinger i alt Administrative bevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT Forpligtelser (4) Betalinger (5) (6) Bevillinger I ALT Forpligtelser =4+ 6 under UDGIFTSOMRÅDE <...> i den flerårige finansielle ramme Betalinger =5+ 6 Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet: Aktionsbevillinger i alt Administrative bevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT Forpligtelser (4) Betalinger (5) (6) Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-4 i den flerårige finansielle ramme (Referencebeløb) Forpligtelser =4+ 6 Betalinger =5+ 6 DA 16 D

18 Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: 5 "Administrative udgifter" i mio. EUR (tre decimaler) Følgende år I ALT Menneskelige ressourcer Andre administrationsudgifter GD: <.> I ALT GD <.> Bevillinger Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme (Forpligtelser i alt = betalinger i alt) -3,9-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8 Foreligger ikke i mio. EUR (tre decimaler) Følgende år I ALT Bevillinger I ALT Forpligtelser -3,9-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8 Foreligger ikke under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 i den flerårige finansielle ramme Betalinger -3,9-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8-7,8 Foreligger ikke Anslået virkning for aktionsbevillingerne Forslaget/initiativet indebærer ikke, at der anvendes aktionsbevillinger DA 17 D

19 Anslået virkning for administrationsbevillingerne Resumé Forslaget/initiativet indebærer ikke, at der anvendes administrationsbevillinger Forslaget/initiativet indebærer, at der anvendes følgende administrationsbevillinger: i mio. EUR (tre decimaler) 2010 N+1 N+2 N+3 der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere I ALT UDGIFTSOMRÅD E 5 i den flerårige finansielle ramme Menneskelige ressourcer Andre administrationsudgif ter Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 9 i den flerårige finansielle ramme Menneskelige ressourcer Andre udgifter Andre administrationsudgifter Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme I ALT 9 Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning. DA 18 DA

20 Anslået behov for menneskelige ressourcer Forslaget/initiativet indebærer intet behov for menneskelige ressourcer Forenelighed med den nuværende flerårige finansielle ramme Forslaget/initiativet er foreneligt med den nuværende flerårige finansielle ramme Tredjeparts deltagelse i finansieringen Forslaget/initiativet tillader ikke samfinansiering med deltagelse af tredjepart Anslået virkning for indtægterne Forslaget/initiativet har ingen finansiel virkning for indtægterne. Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkning: på egne indtægter på diverse indtægter i mio. EUR (tre decimaler) På budgettets indtægtsside Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår Forslagets/initiativets virkning 2013 Følgende år Artikel 410: Pensionsbidrag 392,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Artikel 400: Skat 46,.2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Artikel 410: Særligt fradrag 52,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningen for indtægterne. Virkningen på indtægterne beregnes på grundlag af betalingen af vederlag og pensioner for juli måned med tilpasning. DA 19 DA

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11. COM() 699 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige ajourføring for af vederlag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2017 COM(2017) 64 final 2017/0020 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Blandede Udvalg EU-Mexico

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COLAC 10 PVD 1

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2017 COM(2017) 87 final 2017/0039 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2017 COM(2017) 385 final 2017/0163 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

BILAG. til. forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

BILAG. til. forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til RÅDETS AFGØRELSE om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2013 COM(2013) 467 final 2013/0219 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Bruxelles, den COM(2015) 451 final. ANNEXES 1 to 4 BILAG

Bruxelles, den COM(2015) 451 final. ANNEXES 1 to 4 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 451 final ANNEXES 1 to 4 BILAG der ledsager forslaget til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2013 COM(2013) 155 final 2013/0084 (COD) C7-0086/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 COM(2018) 892 final 2018/0432 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2018 COM(2018) 614 final 2018/0322 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EF om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Estland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2015 COM(2015) 53 final 2015/0032 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Det Internationale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.10.2017 COM(2017) 565 final 2017/0247 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2015 COM(2015) 567 final 2015/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION VOL1 BIND 1 - ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER DEL PARTA A. DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING 1 Bilag PARTA-2 DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 358 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2017 COM(2017) 293 final 2017/0124 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 COM(2018) 343 final Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer:

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2016: Ajourføring af bevillinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 COM(2018) 264 final Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2017 COM(2017) 746 final 2017/0331 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A

13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2016: Gennemførelse af afgørelse

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 8. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 244 final 2017/0097 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0139 (NLE) 10632/17 RECH 247 RELEX 568 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

ANNEX BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ANNEX BILAG. til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2018 COM(2018) 231 final ANNEX BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om implementering af topdomænenavnet.eu og dets funktion og om ophævelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2013 COM(2013) 342 final 2013/0181 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere