Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA"

Transkript

1

2 Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne

3 Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale Videregivelse af helbredsoplysninger Økonomi og organisation Opfølgning på vejledningen

4 Bidragydere Styregruppe: 15 medlemmer Amtsrådsforeningen Hovedstadens Sygehusfællesskab Kommunernes Landsforening Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Statens Serum Institut Embedslægevæsenet Udpeget af Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Ekspertgruppe: 27 medlemmer Læger, sygeplejersker fra klinisk mikrobiologi, kliniske sygehusafdelinger, almen praksis, kommunale område Bilagsgruppe: 8 medlemmer Skrivegruppe: 3 medlemmer

5 Historik 2004: Marts: SSI sender notat til SST om det stigende MRSA-problem Juli: SST orienterer ARF om, at der vil blive nedsat en ekspertgruppe og en styregruppe September 2004: SST indkalder til 1. ekspertgruppemøde på SSI oktober : Januar: 1. styregruppemøde Juni: SSI fremsender ekspertgruppens rapport til SST Oktober: 1. Udkast til SST vejledning behandles på styregruppemøde December: Vejledning til høring i styregruppe og ekspertgruppe

6 Historik 2006: Vejledning Økonomirapport Anmeldepligt og kommunikationssystem Dispensation fra Helbredslov Bilag Hjemmesider SST og SSI

7 31. 0ktober 2006: Vejledningen offentliggjort 1. november 2006: Anmeldepligt trådte i kraft 20. november 2006: Dispensation fra Helbredsloven underskrevet af Beskæftigelsesministeren

8 Lovgivning Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, nr. 114 af 21. marts 1979 (Epidemiloven) Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om bekæmpelse anmeldelse liste A og B økonomi

9 Lovgivning i øvrigt Bekendtgørelse om lægers anmeldelse 1002 af den 6. oktober 2006 af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer Retningslinier om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, Sundhedsstyrelsen 21. marts 1983 Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet, nr. 286 af 26. april 1996 (Helbredslov) Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger i Sundhedsloven, informeret samtykke (Patienters retsstilling)

10 Formål og målgruppe Formål: At fastholde forekomsten af sygdom forårsaget af MRSA i Danmark på et lavt niveau Målgruppe: Personale i hele sundheds- og plejeområdet, herunder også uddannelsessøgende i praktik - dvs: sygehussektor, plejesektor, kommunale sundhedstjeneste samt klinikker uden for sygehuse, herunder praktiserende læger, tandlæger samt embedslæger.

11 7. november 2006

12 Overordnede forudsætninger MRSA-positiv person: har samme krav på sundhedsydelser som alle andre. Det er således først og fremmest personalet, der gennem hygiejniske forholdsregler skal forebygge spredning. kan indlægges på en hvilken som helst hospitalsafdeling. kan deltage som ellers i sociale aktiviteter, genoptræning mv. kan komme i skoler og daginstitutioner med mindre de har symptomer på akut sygdom som luftvejsinfektion, sår eller bylder.

13 Rammer og opbygning Sundhedsfaglige vejledning bygget op om to hovedafsnit: Undersøgelse, behandling og opfølgning Risikosituationer Hygiejniske forholdsregler Hospital Plejehjem Hjemmepleje Klinikker Bilag

14 Bilag Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af MRSA Forside af anmeldeblanket MRSA-kort (Til MRSA-positiv person) Behandling af bærertilstand (MRSA-positiv person og husstand) MRSA-huskelister Forløbsdiagram ved indlæggelse Sidst (men ikke mindst) særligt hygiejnebilag med 4 underbilag: hospitaler, plejehjem, hjemmepleje, klinikker (CAS fremover)

15 Sundhedspersonale En lille gruppe ansatte på Kolding Sygehus, der i nogle måneder har nægtet at lade sig teste for den multiresistente stafylokokbakterie mrsa, har opgivet modstanden mod at lade teste. De fem-ti ansatte siger ja til testen, fordi der er indgået en aftale mellem de faglige organisationer, ledende medarbejdere fra sygehusene og sundhedsforvaltningen i Vejle Amt.

16 Sidste nyt: 20. november 2006 Dispensation fra Helbredsloven i medfør af 4 Helbredslovens formål (Kapitel 1) 1. Loven har til formål at sikre, at helbredsoplysninger ikke uberettiget anvendes til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse. Stk. 3. Ved anmodning om og ved indhentning af helbredsoplysninger forstås i denne lov tillige foretagelse af undersøgelser, i det omfang disse er nødvendige for at tilvejebringe de pågældende helbredsoplysninger.

17 Helbredslovens 4 4. Arbejdsministeren kan efter indhentet udtalelse fra det i 8 nævnte råd tillade, at en arbejdsgiver foranlediger, at der indhentes oplysninger om, hvorvidt lønmodtagere lider af en sygdom, har symptomer på en sygdom eller frembyder smittefare, i det omfang det er nødvendigt for at tilgodese væsentlige hensyn til 1) forbrugeres eller andres sikkerhed eller sundhed,

18 Helbredslovens 3 stk. 4 Når der iværksættes en helbredsundersøgelse, skal arbejdsgiveren: 1) meddele den, der foretager undersøgelsen, alle nødvendige oplysninger til brug herfor, 2) afholde udgifterne i forbindelse med undersøgelsen og 3) sørge for, at undersøgelsen kan foregå uden tab af indtægt for lønmodtageren og så vidt muligt i arbejdstiden.

19 Den nye dispensation 12 måneder Risikosituationer (indikation for undersøgelse) udvidet, så de svarer til Sundhedsstyrelsens Vejledning

20 Hvis sundhedspersonale er MRSA-positiv Personlig instruktion Behandling (som andre) Kontrolundersøges (mindst 4 gange)

21 Information til personalemedlemmer vedrørende undersøgelse og behandling I Det enkelte personalemedlem skal skriftligt informeres om: at undersøgelse ved podning vil blive foretaget og anledningen hertil, jf. risikosituationerne i Sundhedsstyrelsens vejledning at MRSA-postive personalemedlemmer vil blive instrueret om sammen med deres husstand at gennemgå en behandlingskur for at fjerne bakterien, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning samt Sundhedsstyrelsens informationsbrev til MRSApositive personer

22 Information til personalemedlemmer vedrørende undersøgelse og behandling II at MRSA-positive personalemedlemmer efter afsluttet behandlingskur vil blive kontrolpodet mindst 4 gange, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning at undersøgelsesresultaterne vil blive videregivet til arbejdsgiver i overensstemmelse med dispensation fra Helbredsoplysningsloven. - I øvrigt skal de almindelige regler for patienters retsstilling og patienters behandling iagttages, herunder videregivelse af helbredsoplysninger og journalføring.

23 Vejledningen om at gå på arbejde Sundhedspersonale må som hovedregel gå på arbejde, når personlig instruktion er givet og eradikationsbehandling påbegyndt For sundhedspersonale, der fortsat får påvist MRSA, må ledelsen træffe aftale om fx varig omplacering til mindre følsomt arbejdsområde. Sådanne aftaler er et anliggende mellem pågældende og arbejdsgiveren. Erfaringer fra andre lande peger på, at det er meget sjældent, at det ikke kan lykkes at fjerne MRSA.

24 Videregivelse af oplysninger I Personer, der har fået påvist MRSA, opfordres til selv at informere sundhedspersonale, de kommer i berøring med om, at de har fået påvist MRSA, fx ved at vise det udleverede personlige kort

25 Videregivelse af oplysninger II Ved henvisninger skal lægen informere sundheds- og plejepersonale om patientens MRSA-status, hvis det har betydning for patientens fortsatte behandling eller for personalets forholdsregler, for at undgå at andre smittes. Patientens samtykke hertil skal forsøges indhentet, især i situationer, hvor patientens aktuelle sygdom, ikke skyldes MRSA, jf. Sundhedsloven, nr. 546 af 24. juni 2005, afsnit III, Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger.

26 Anmeldelse/Kommunikation: Integreret system Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Isolat Meldeblanket side 4 Statens Serum Institut Meldeblanket side 1 Behandlende læge Laboratorieresultat Personligt kort Behandlingsinform ation Meldeblanket side 2 Embedslægeinstitutionen Laboratorieresultat Personligt kort Behandlingsinform ation Meldeblanket MRSA-positiv person

27 MRSA økonomi og organisation

28 Nøgletal fra økonomirapporten sygehus: ca kr. (MRSA-positiv indlagt) og kr. (MRSA-negativ indlagt) kommune kr. (MRSA-positiv i pleje) primærsektor: kr. (MRSA-positiv inkl. behandling af husstand).

29 Omkostninger fordelt på opgave og regi Tabel 3a. Antal MRSA-positive personer 1100 Sygehus Plejesektor Primærsektor Enestue Værnemidler Laboratorieundersøgelser Udspørgen v/ indlæggelse Eradikationsbehandling Tabte arbejdstimer Udbrud Andet I alt I alt % 39% 18% 17% 15% 1% 0% 1% 9% 100%

30 Omkostninger fordelt på positive og negative Tabel 5a. Antal MRSA-positive personer 1100 Positive Negative I alt Enestue Værnemidler Laboratorieundersøgelser Udspørgen v/ indlæggelse Eradikationsbehandling Tabte arbejdstimer Udbrud Andet I alt

31 Omkostninger, hvis ikke Tabel 7. Estimerede meromkostninger ved 20% og 40% prævalens af MRSA 20% MRSA Antibiotika behandling af ukendt blodinfektion (sepsis), sygehuse Antibiotikabehandling af MRSAinfektion, sygehuse Forlænget indlæggelsestid Sygefravær, patienter 40% MRSA 127 mill. 127 mill. 39 mill. 125 mill. 133 mill. 424 mill. 78 mill. 250 mill. 266 mill. 721 mill.

32 Økonomirapport: konklusioner God økonomi i at forebygge MRSA frem for at behandle Forebyggende behandling af den enkelte er billigst uden for sygehuse Niveau for undersøgelsesaktivitet væsentlig Afkortning af svartid på negativt laboratoriesvar væsentlig

33 Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler Regionsrådet nedsætter Sundhedskoordinationsudvalg Region Kommuner Almen Praksis Sundhedskoordinationsudvalget rådgiver, anbefaler, følger, informerer samt udarbejder generelt udkast til Sundhedsaftaler, der indgås mellem Regionsrådet og de enkelte Kommunalbestyrelser

34 Sundhedsaftaler 6 obligatoriske områder, herunder udskrivning af svage ældre indlæggelsesforløb samt mulighed for at indgå frivillige aftaler

35 Elementer i aftalerne arbejdsdeling koordinering af indsats og sikring af kommunikation planlægning og styring af kapacitet udvikling og kvalitetssikring af tværgående indsats opfølgning

36 Vigtigt! at vejledningen efterleves, så formålet - at holde MRSA-sygdom på et lavt niveau nås at der ikke kommer uhensigtsmæssige overreaktioner i befolkningen som helhed, der ikke har stor risiko for at få alvorlig sygdom at understøtte især kommunerne (og formentlig også de praktiserende læger) at bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse i regionerne og kommunerne

37

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Helbredskontrol. ved natarbejde

Helbredskontrol. ved natarbejde Helbredskontrol ved natarbejde CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune

KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø. og Vesthimmerland kommune KONTRAKT mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Vesthimmerland kommune om Almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge og særlige social- og sundhedsmæssige

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. februar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere