Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål."

Transkript

1

2 Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet. Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Tilmelding er betinget af følgende: At du til enhver tid har et af Regions godkend sygeplejevikar og/eller ventilatør kursus, når du arbejder via FADLs Vagtbureau København. At du til enhver tid har gyldigt Regions godkendte akkrediteringskurser, Brand og Genoplivnings kurser,elektronisk Håndhygiejne og Trykbrandtest, samt E-learningkursus om fast vagt hos den dobbeltindlagte patient At du er aktiv lægestuderende på et af følgende steder, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet eller Aalborg Universitet. Og at du en gang årligt afleverer dokumentation for studieaktivitet. Persondata Ifølge persondataloven skal vi oplyse dig om at din tilmelding medfører, at der elektronisk registreres oplysninger om dig, som FADLs Vagtbureau København på vegne af Region Hovedstaden og Region Sjælland anvender til personaleadministrations formål. Der er tale om oplysninger som navn, Cpr-nr., tjenestested, skat, ferie, fravær, kurser m.fl. Du vil kunne få indsigt i, og eventuelt få rettet de oplysninger, som FADLs Vagtbureau København har om dig ved henvendelse til FADLs Vagtbureau København. Du er forpligtet til at informere FADLs Vagtbureau København ved ændringer i navn, adresse og kontooplysninger. Indhentning af oplysninger om studieaktivitet Af FADLs Vagtbureaus aftale med Region Hovedstaden og Region Sjælland fremgår det, at du skal være aktiv lægestuderende for at arbejde via FADL. Du er derfor forpligtet til en gang årligt, skriftlig at dokumentere at du er aktiv lægestuderende fra en af Danmarks lægevidenskabelige fakulteter i København, Odense, Århus eller Ålborg. Ved underskrift på tilmeldingsblanketten giver du samtidig samtykke til, at FADLs Vagtbureau København kan indhente oplysninger om din studieaktivitet. Samtykket giver FADLs Vagtbureau København ret til at indhente følgende oplysninger: Angivelse af, om du er indskrevet ved det lægevidenskabelige bachelor- eller kandidatstudie i København, Odense, Århus eller Ålborg. Angivelse af, om du har bestået et given semestertrin/eksamen (FADL er ikke berettiget til at blive oplyst om den givne karakter). OBS: Du er forpligtet til at informere FADLs Vagtbureau København hvis du ophører med at være lægestuderende eller hvis du tager ansættelse i Region Hovedstaden eller Region Sjælland udenom FADLs Vagtbureau København.

3 Du skal sammen med din Tilmeldingsblanket aflevere følgende: Kopi af sidst bestået semestertrin (er du på første semester er det nok med en dokumentation på at du er studieaktiv). Kopi af dit studiekort (hvis du er overflytter) Bekræftelse fra Studiet, at du er studieaktiv hvis du er 1. semester eller overflytter fra Odense, Århus eller Ålborg. Dokumentation fra dit SPV eller Ventilatør sted (skema finder du på under overflytter ). Børneattest underskrevet af politiet Bopæl i udlandet Du skal være opmærksom på, at hvis du har eller får bopæl uden for Danmark, har du oplysningspligt om eventuel beskæftigelse i udlandet, idet regionen derved kan blive pålagt omfattende sociale udgifter. Hvis Region Hovedstanden eller Region Sjælland måtte blive afkrævet betaling til sociale sikringer i udlandet til sikring af dig, må du forvente, at Region Hovedstaden eller Region Sjælland vil rejse krav om, at du betaler/refunderer Region Hovedstaden eller Region Sjælland det pågældende beløb. Gyldigt arbejds- og opholdstilladelse Du skriver under på at du har gyldig arbejds- og opholdstilladelse, det vil sige, enten fordi du er dansk eller nordisk statsborger eller i øvrigt har opnået gyldigt arbejds- og opholdstilladelse. Er du statsborger fra et EU/EØS-land er det en betingelse, at du har et gyldigt registreringsbevis fra statsforvaltningen. Sprog og tale Du skriver under på at du i rimelig grad er i stand til at forstå mundtlig og skriftlig dansk. Ovenstående tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens krav om at sundhedspersonale har de danskkundskaber og kommunikative kompetencer, som stillingen kræver. Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte FADLs Vagtbureau kursusafdeling. Aflevering af Børneattest En børneattest er beslægtet med en straffeattest og dokumenterer, at pågældende vagttager ikke er fundet skyldig i overgreb mod børn. Da du som vagttager for FADLs Vagtbureau København kan blive bedt om at varetage plejen af børn under 15 år, er det lovmæssig påkrævet at du afleverer en gyldig børneattest. Du skriver i tilmeldingsblanketten derfor under på at du accepterer at aflevere Samtykkeerklæringer og anmodning om børneattest så vi kan rekvirerer en gyldig børneattest underskrevet af politiet inden du starter med at tage vagter via FADLs Vagtbureau København. Blank børneattest kan du finde på Den skal efterfølges udfyldes af dig og sendes af dig til : Rigspolitiet Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børneattester, Polititorvet København V Din godkendte børneattest bliver efterfølge sendt til Vagtbureauet af politiet.

4 Straffeattest Som udgangspunkt ønsker vi ikke at du udleverer en straffeattest. Du skriver dog under på, at du accepterer at vi kan rekvirere en straffeattest i tilfælde af, at vores samarbejdspartere ønsker fremvisning af en sådanne. Tavshedspligt Du er omfattet af tavshedspligt efter Forvaltningsloven og straffeloven. I tilmeldingsblanketten skriver du under på at du vil overholde gældende lovgivning vedrørende tavshedspligt for sundhedspersonale. Sundhedslovens bestemmelse om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. skal være med til at sikre, at sundhedspersoner iagttager tavshed om de forhold, de erfarer i forbindelse med patientkontakt. Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side, og mulighed for at bestemme om helbredsoplysninger må videregives. Tavshedspligten er også gældende, når du ikke længere arbejder via FADLs Vagtbureau København. RELEVANT LOVGIVNING Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af lov om sundhedsloven (kapitel 9, tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv.) Vejledning nr af 4. juli 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende Vejledning nr af 17. april 2008 om godkendelse af videregivelse af oplysninger fra patientjournaler mv. til brug for konkrete forskningsprojekter Kilde Sundhedsstyrelsen Omhu og samvittighedsfuldhed Du er som vagttager ikke omfattet af autorisationslovgivningen, men det forventes at du på trods udøver dit FADL arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed. Dette indbefatter også : At du KUN arbejder indenfor de givende kompetencer erhvervet via FADLs Vagtbureau Københavns SPV-kursus eller VT-kursus. At du udelukkende arbejder ud fra de af afdelingens ledelse godkendte retningsliner inkl. kompetencer, erhvervet via FADL hold eller under dispensationsaftale. Disse kompetencer skal være godkendt af FADLs Vagtbureau København. At du vil overholde de etiske og værdibaserede grundlag som det pågældende arbejdssted påkræver. Du overholder de arbejdsmiljøregler som foreskrives i arbejdsmiljølovgivningen. Et eget ansvar for at indhente relevante oplysninger og holde dig opdateret på hjemmesiden Misbrug Ved din tilmelding til Københavns Vagtbureau skriver du under på, at du ikke har et misbrug. Misbrug af f.eks. alkohol, euforiserende rusmidler, medicin mv., i henhold til Misbrugspolitik for Region Hovedstaden. Møder man påvirket af alkohol eller andre rusmidler på arbejde, vil man øjeblikkeligt blive bortvist fra hospitalet, og herefter indkaldt til samtale på FADLs Vagtbureau.

5 Vagtbureauets Retningslinjer Når du har bestået SPV-kurset eller VT-kurset, skriver du under på at du vil arbejde under de af Vagtbureauet skrevne retningslinjer. Disse retningslinjer, står skrevet i det SPV-hæfte som du får udleveret ved endt SPV- kursus, og kan forefindes på FADLs vagtbureau Københavns hjemmeside Vagttager oplysningspligt vedr. sygdom Jævnført lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet 6 og 7, er du som vagttager inden tilmelding til FADLs vagtbureau København af egen drift eller på spørgsmål derom fra FADLs vagtbureau København, forpligtet til at oplyse, om du er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for dit arbejde via FADLs Vagtbureau København. Du er samtidig forpligtet til at informere om der i relation til din sygdom er foranstaltninger eller andre dispositioner, som FADLs Vagtbureau skal varetage før vagtstart. Ved ændringer i helbredsmæssig tilstand skal du kontakte FADLs Vagtbureau Københavns sygeplejersker. MRSA (Methicillin-resistent Staphylococcus aureus) På tilmeldingsblanketten skriver du under på at hvis du har været i en risikosituation for MRSA enten som følge af udsættelse på en arbejdsplads eller privat vil lade dig undersøge i følgende situationer (inden for de sidste 6 måneder). Arbejds eller studie relateret: arbejdet (herunder studie / praktik ophold) på hospital, plejebolig, institution og klinikker udenfor Norden, eller arbejdet under dårlige hygiejniske forhold som f.eks. i krigszoner og flygtningelejre. arbejdet på en institution i Norden, hvor der har været udbrud af MRSA. regelmæssigt deltaget i overflytning af patienter fra hospitaler udenfor Norden (undersøges hver 6. måned). regelmæssigt arbejdet i sundhedssektoren udenfor Norden (undersøges hver 6. måned). Andre situationer: har boet sammen med person, der er MRSA-positiv (herudover undersøges hver 6. måned såfremt personen vedvarende er MRSA-positiv). været indlagt mere end 24 timer på et hospital uden for Norden, eller fået foretaget operative indgreb (uanset varighed herunder ambulante indgreb). Undersøgelsen foregår hos egen læge. Det forventes at du informerer FADLs Vagtbureaus sygeplejersker i tilfælde af ovenstående. Når du ikke længere ønsker, eller kan være tilknyttet FADLs Vagtbureau København På under vagttager kan du finde et skema til, når du ikke længere ønsker at være tilmelding FADLs Vagtbureau København. Det er samme skema du skal bruge, hvis du ikke længere opfylder kravene for at være tilmelding Vagtbureauet, eksempelvis hvis du stopper med at være lægestuderende, bliver kandidat m.m.

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere