GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUCTIONS. PC Tool Link. Installation and operating instructions"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUCTIONS Installation and operating instructions

2 Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the product, to which this declaration relates, is in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (2006/95/EC). Standard used: EN : Electromagnetic compatibility (2004/108/EC). Standard used: EN : Déclaration de Conformité Nous Grundfos déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives à Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de tension (2006/95/CE). Standard utilisé: EN : Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE). Standard utilisé: EN : Declaración de Conformidad Nosotros Grundfos declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto al cual se refiere esta declaración es conforme con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CE sobre Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas límites de tensión (2006/95/CE). Norma aplicada: EN : Compatibilidad electromagnética (2004/108/CE). Norma aplicada: EN : Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produktet, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (2006/95/EF). Anvendt standard: EN : Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF). Anvendt standard: EN : 符 合 声 明 Grundfos 对 本 声 明 负 专 有 责 任, 本 声 明 涉 及 的 产 品 符 合 与 欧 盟 成 员 国 的 相 关 法 规 相 近 的 以 下 理 事 会 指 令 : 在 一 定 电 压 范 围 内 使 用 的 电 气 设 备 (2006/95/EC). 所 采 用 的 标 准 :EN : 电 磁 兼 容 性 (2004/108/EC). 所 采 用 的 标 准 :EN : 적합성 선언 Grundfos 에서는 자사의 단독 책임에 따라 이 선언과 관련된 제품인 이 ( 가 ) EC 회원국 법률에 기반한 다음 이사회 지침을 준수함 을 선언합니다. 특정 전압 한계 내에서 사용하기 위해 설계된 전기 장비 (2006/95/EC). 사용된 표준 : EN : 전자기적 호환성 (2004/108/EC). 사용된 표준 : EN : Konformitätserklärung Wir Grundfos erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG- Mitgliedstaaten übereinstimmt: Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2006/95/EG). Norm, die verwendet wurde: EN : Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG). Norm, die verwendet wurde: EN : Dichiarazione di Conformità Noi Grundfos dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle Direttive del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE relative a Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione (2006/95/CE). Standard usato: EN : Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE). Standard usato: EN : Declaração de Conformidade Nós Grundfos declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto a qual se refere esta declaração está em conformidade com as Directivas do Conselho das Comunidades Europeias relativas à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (2006/95/CE). Norma utilizada: EN : Compatibilidade electromagnética (2004/108/CE). Norma utilizada: EN : Декларация о соответствии Компания Grundfos заявляет о своей исключительной ответственности за то, что изделия модели, на которые распространяется эта декларация, соответствуют нижеследующим рекомендациям Совета по унификации правовых норм стран - членов Европейского Союза: Электрические машины для эксплуатации в пределах определенного диапазона значений напряжения (2006/95/ЕС). Применявшиеся стандарты: Евростандарт EN : Электромагнитная совместимость (2004/108/ЕС). Применявшиеся стандарты: Евростандарт EN : 適 合 宣 言 書 グルン ド フ ォ スは その 責 任 の 下 に 製 品 が EC 加 盟 諸 国 の 法 規 に 関 連 する 以 下 の 評 議 会 指 令 に 適 合 し ている こ と を 宣 言 し ます 定 められた 電 圧 範 囲 のために 設 計 された 電 気 機 器 (2006/95/EC). 適 用 規 格 : EN : EMC 指 令 (2004/108/EC). 適 用 規 格 : EN : Bjerringbro, 1st February 2008 Jan Strandgaard Technical Director 2

3 Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 12 Notice d'installation et d'entretien 20 Istruzioni di installazione e funzionamento 28 Instrucciones de instalación y funcionamiento 36 Instruções de instalação e funcionamento 44 Monterings- og driftsinstruktion 52 Руководство по монтажу и эксплуатации 60 安 装 和 使 用 说 明 书 68 据 付 運 転 保 守 に 関 する 取 扱 説 明 書 76 설치 및 작동 지침 84 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument Generel beskrivelse pakke Cd-rom'ens indhold Kommunikation Strømforsyning Installation af virtuel COM-port Lokalisering af nummeret på den virtuelle COM-port Stik Funktionsbeskrivelse Lysdiodernes funktioner Tilslutningsoversigt Fejlfinding Tekniske data Bortskaffelse Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Bemærk 2. Generel beskrivelse Grundfos er en kommunikationsenhed som kan forbinde alle Grundfos-produkter med en indbygget kommunikationsgrænseflade med en pc, hvor der er installeret et produktspecifikt Grundfos Tool. Grundfos er tredje generation af Grundfos-adaptere til kommunikation. Bemærk Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade! Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet! Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. kan ikke bruges sammen med Grundfos-produkter der kommunikerer via powerline-kommunikation Cd-rom'ens indhold setup.exe er den installationsfil der installerer den virtuelle COM-port (Windows 2000 og senere). Tool link.pdf er en PDF-fil med denne monterings- og driftsinstruktion. Mappen Development indeholder information til udviklere som ønsker at etablere en direkte forbindelse til. 3. Kommunikation Grundfos bruger tre typer elektriske grænseflader, dvs., RS-232 og, til kommunikation med et produkt. leveres med tre tilhørende kabler. 3.1 Strømforsyning har ingen intern strømforsyning. Den forsynes via pc'ens -stik. Hvis der bruges en -hub, skal den have egen strømforsyning. 3.2 Installation af virtuel COM-port Kommunikationen mellem et tool og et etableres via en virtuel COM-port. 1. Isæt cd-rom'en. 2. Kør filen setup.exe i cd-rom'ens rodmenu. I løbet af kort tid fremkommer der et vindue med kommandolinjer som viser at driveren er ved at blive installeret. Se fig. 1. Fig. 1 Installation af virtuel COM-port Når vinduet forsvinder er alle nødvendige filer blevet installeret på pc en. 3. Genstart pc en. 4. Tilslut til en af -portene på pc en. Tool Link vil automatisk blive genkendt af Windows og blive tildelt en virtuel COM-port. Bemærk Hvis dit operative system er forskelligt fra Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008, kan den egnede driver findes på (vælg en VCP-driver til "FT232R"-anordning). TM Bemærk sikrer galvanisk adskillelse mellem pc'en og det tilsluttede produkt. Desuden undgås risikoen for beskadigelse i tilfælde af potentialeforskel mellem de forbundne enheder pakke -pakken indeholder alle de nødvendige dele til at forbinde Grundfos-produktet og pc'en. -kufferten indeholder: -standardkabel -kabel -kabel RS-232-kabel (krydskabel) adapter cd-rom med software til virtuel COM-port samt monterings- og driftsinstruktion trykt version af monterings- og driftsinstruktionen. 52

5 3.3 Lokalisering af nummeret på den virtuelle COM-port For at kunne bruge en virtuel COM-port fra et tool, er der behov for nummeret der er tildelt den virtuelle COM-port. Denne information kan findes under Device Manager i Windows. Control panel > System > Hardware > Device Manager. Under Device Manager gå ind under "Ports (COM & LPT)", og find punktet " Serial Port". Nummeret på den virtuelle COMport vises i parentes efter navnet, f.eks. Serial Port (COM4) som er markeret i fig Stik leveres med to stik: 15-polet SubD-hunstik (tilslutning til Grundfos-produktet) -stik (tilslutning til pc'en). Bemærk Hvis kommunikationen mislykkes, se afsnit 6. Fejlfinding. 4. Funktionsbeskrivelse har ni signallamper (lysdioder) som viser status for kommunikationen mellem pc'en og Grundfos-produktet TM Fig. 3 Lysdiodernes farver Fig. 2 Device Manager Hvis der tilsluttes mere end et til pc en, vil der blive tildelt en virtuel COM-port til hver enhed. TM Pos. Lysdiodens farve 1 Orange 2 Rød 3 Rød 4 Rød 5 Rød 6 Gul 7 Gul 8 Gul 9 Grøn 53

6 4.1 Lysdiodernes funktioner Illustration Beskrivelse 1 Den orange lysdiode blinker når pc'en kommunikerer med. Ellers er lysdioden slukket. 2 De to røde lysdioder indikerer kommunikation til og fra pc'en. 3 De to røde lysdioder indikerer kommunikation til og fra Grundfos-produktet. 4 De tre gule lysdioder viser om der er tilsluttet et RS-232-, - eller -kabel. Lysdioden for RS-232 eller lyser når kablet er sluttet til. -lysdioden lyser når -kablet er sluttet til både og Grundfos-produktet. 5 Den grønne lysdiode viser at er tændt Den orange lysdiode (pos. 1) og de fire røde lysdioder (pos. 2 og 3) blinker mens pc'en kommunikerer med Grundfos-produktet. 7 1 Når den orange lysdiode (pos. 1) og de to røde lysdioder (pos. 2 og 3) blinker, overføres der data fra pc'en til Grundfos-produktet

7 Når den orange lysdiode (pos. 1) og de to røde lysdioder (pos. 2 og 3) blinker, overføres der data fra Grundfos-produktet til pc'en. 55

8 5. Tilslutningsoversigt Produkt Tool software Pc -kabel Adapterkabel Produktspecifikt kabel Produkt MP 204 Tool Water Utility RS-232 og adapter * CU 300- kabel CU 300 Tool CU 300 eller 1-faset MGE Tool 3-faset MGE, model B og C Tool eller 3-faset MGE, model D og F Tool eller 3-faset MMGE Tool Hydro Multi-E Tool eller CU 351 Tool eller CU 361 Tool WW Controls IO 351 Tool 56

9 Produkt Tool software Pc -kabel Adapterkabel Produktspecifikt kabel Produkt RS-232 CU 401 Tool Modular Controls CUE Tool E-Products RS-232 G100 DME IO 111 IO 112 GRUNDFOS MAGNA og UPE Series 2000 Bemærk * Leveres sammen med det tilhørende Tool. 57

10 6. Fejlfinding Problem Mulig årsag Afhjælpning 1 Der er etableret kommunikation. Den grønne lysdiode slukker efter længere tid uden kommunikation. Pc'en har midlertidigt stoppet for at spare på strømmen. Pc en er i standby-tilstand. Vend tilbage til normal pc-tilstand. 2 Ingen af de gule lysdioder lyser. Det produktspecifikke kabel er tilsluttet. Det produktspecifikke kabel er defekt. er defekt. 5 V-udgangsspændingen fra Grundfos-produktet mangler. Tjek at det produktspecifikke kabel er sluttet til produktet og at der er tændt for produktet. Send og kablerne til Grundfos til service. 3 Der er ikke etableret kommunikation. Ingen af de røde lysdioder blinker. Pc'en kommunikerer ikke. Tjek COM-portindstillingerne for. 4 Der er ikke etableret kommunikation. Den røde lysdiode (pos. 1) er slukket, og den røde lysdiode (pos. 2) blinker. er defekt. Send til Grundfos til service Der er ikke etableret kommunikation. To røde lysdioder (pos. 1 og 2) er slukket, og to røde lysdioder (pos. 3 og 4) blinker. 1 2 Grundfos-produktet svarer ikke. Tjek om der er tændt for produktet. Tjek det produktspecifikke kabel. Tjek opsætningen for det produktspecifikke Tool

11 Problem Mulig årsag Afhjælpning 6 Der er ikke etableret kommunikation. Én rød lysdiode (pos. 1) blinker, og én rød lysdiode (pos. 2) er slukket. er defekt. Send til Grundfos til service Tekniske data Omgivelsestemperatur Under drift: 10 C til +50 C Under lagring: 20 C til +60 C. Relativ luftfugtighed Maks. 95 %. Spændingsforsyning -forbindelse. Strøm Maks. 250 ma. Kapslingsklasse IP Bortskaffelse Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde: 1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger. 2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted. Ret til ændringer forbeholdes. 59

12 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(37517) , Факс: +(37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District Arsenalski blvd. Phone: , Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 51 Floor, Raffles City No. 268 Xi Zang Road. (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised

13 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence repl

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC 221 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. Side 1. Symboler brugt i dette dokument

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselanvisning Installation and operating instructions. Monterings- og driftsvejledning Notice de montage et de mise en service Wilo-Star-Z 15 TT D Einbau- und Betriebsanleitung S Monterings- och skötselanvisning GB Installation and operating instructions DK Monterings- og driftsvejledning F Notice de montage et de mise en service

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CUE, 110-250 kw. Installation and operating instructions. Safety instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CUE, 110-250 kw. Installation and operating instructions. Safety instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS, 110-250 kw Installation and operating instructions Safety instructions 2 , 110-250 kw Declaration of Conformity 4 Safety instructions 6 Installation and operating instructions 15

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA 511 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 3 0 1.30 m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m3 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 244E2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4240099

Din brugermanual PHILIPS 244E2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4240099 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 244EL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222916

Din brugermanual PHILIPS 244EL2SB http://da.yourpdfguides.com/dref/4222916 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GARDENA FIN EST. C 2030 duo plus Art. 1874-28

GARDENA FIN EST. C 2030 duo plus Art. 1874-28 GARDENA S FIN N EST LV LT GB C 2030 duo plus Art. 1874-28 GB Operating Instructions Water Computer FIN Käyttöohje Kastelunohjain S Bruksanvisning Bevattningscomputer Brugsanvisning Vandingscomputer N Bruksanvisning

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet

Læs mere

Lagerbeholdningskontrol-system

Lagerbeholdningskontrol-system DK Lagerbeholdningskontrol-system stst-79, STST30000 A B C F G D E H I A) Hovedenhed B) Sporingsenhed x5 C) Monteringsbeslag D) Brugerkort x5 E) Reserveværktøjskabler x3 F) USB kabel G) Taske til skruer

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning

Lydprocessor Nucleus CP910 og CP920 Brugervejledning Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

E 130.3, E 140.3, E 145.3

E 130.3, E 140.3, E 145.3 E 130.3, E 140.3, E 145.3 User Manual 128332518 b (05.2014) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-18 Instruktionsbog... 19-34 Instruksjonsbok... 35-50 Instruktionsbok... 51-66 Käyttöohje... 67-82

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere