Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com"

Transkript

1 Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/ Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening af fødevandet Side 6-7 Måling af brændstofforbrug Side Optimering af doserings- og blandeprocesser sikrer den optimale kvalitet og sparer penge Side Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

2 2 K A L I B R E R I N G I N F O R M A T I O N Instrumenteringsog Automations Nyt udgives af Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax Viskositetsmåling - Nyt agentur Vi har netop indgået aftale om forhandling af Marimex Viskosimetre Måleprincippet bag ViscoScope kaldes torsional oscillation, det vil sige at den arbejder med en konstant oscillation/vibrationsstørrelse, dette betyder at sensoren ikke er følsom overfor luftbobler og uafhængig af mediets konsistens hvilket er en meget stor fordel. Andre fordele: Ingen bevægelige dele Automatisk temperatur kompensation Uafhængig af montageretning ViscoScope anvendes ikke kun til de traditionelle viskositetsmålinger i.f.m. med f.eks olieprodukter, men i mange andre processer f.eks. fødevarer (mayonnaise) i inddampere, tørrere m.m Infor mation Procesoptimering Procesoptimering Vil du vide mere, så kontakt Kenneth Rasmussen, tlf Analyse 8-9 Flow Kalibrering Endnu en lærerig tur med vore kunder Flow og Dataopsamling 1 6 Niveau 1 7 Analyse Kalibrering Flow 2 2 Flow 2 3 Kursus 2 4 Kursus Ansvarshavende: Alan Christoffersen. Layout, sats og repro: Insatech A/S, Vordingborg. Tryk: Centraltrykkeriet, Vordingborg. Trykt i 3600 eksemplarer. Der tages forbehold for trykfejl og produktændringer. Alle nævnte priser er excl. moms. Gengivelse af artikler eller uddrag af artikler er tilladt med tydelig kildeangivelse. Insatech besøgte i uge 22 vor hovedleverandør VEGA Grieshaber KG sammen med 25 deltagere. Deltagerne fik megen viden, både nye og velkendte produkter blev gennemgået indenfor niveau, vibration og tryk. Der var også lejlighed til at se VEGA s højteknologiske og effektive produktionsanlæg. 15 år hos Insatech Alex Juul havde den 1. juli været ansat hos Insatech i 15 år. Alex styrer vores lager. Deltagerne fik svar og løsninger på en masse spændende applikationer. Om aftenen var der forskellige sociale events. Tak til alle som deltog i den årlige tur til VEGA. 10 år hos Insatech Marina Maravic har den 23. oktober været ansat hos Insatech i 10 år. Marina er controller.

3 P R O C E S O P T I M E R I N G 3 Optimering af din proces kan være en del af vejen ud af krisen Insatech sætter fokus på Procesoptimering, den sikre vej til besparelser. Mange steder, hvor vi kommer rundt på virksomheder, ser vi processer, der ikke kører optimalt, med det resultat at: Der bruges for meget energi Det tager for lang tid, med de omkostninger det indebærer. Materialeforbruget er for stort. Kvaliteten svinger for meget. Der er for meget spild, med de følgeomkostninger der er til at genarbejde produktet eller bortskaffelsesomkostninger. Vi har valgt at sætte fokus på nogle del-processer som forekommer bredt i industrien, og vise eksempler på hvordan der kan optimeres med relativ få midler. I denne tid med knaphed på investeringsvilje og likviditet, er det særdeles vigtigt at tilbagebetalingstiden for en nyinvestering minimeres. Denne vigtige betragtning er noget, vi kan hjælpe med at fastlægge, således at en ansøgning om midler også er fornuftig. Fokus på delprocesser: Vi har valgt at sætte fokus på følgende processer i første omgang. Separationsprocesser Filtrering Centrifuger Dekantere. Optimering af separationsprocesser går typisk ud på at sikre at de komponeneter der skal adskilles, bliver separeret korrekt, og at der ikke kommer for meget af det kostbare produkt ud til spildsiden. Dette gøres typisk ved at måle på koncentrationen eller renheden af mediet efter filtrering/separationen. Om det er tørstof, fedt, proteiner eller andet, så er det i dag relativ enkelt at etablere en on-line måling, for at sikre, at systemet fungerer optimalt. Et godt eksempel på en sådan process havde vi i sidste nummer af Insanyt, Nr. 62, hvor en fugtmåling efter en dekanter på slam anvendes til at sikre det optimale tørstofindhold. Falder tørstoffet, vil det typisk være tegn på manglende polymer dosering/blanding før dekanteren, eller et problem med dekanteren. Omkostningerne ved at fjerne fugt ved tørring i stedet for i dekanteren er mange gange højere, tager længere tid, med en nedsættelse af kapaciteten som følge. I dette og næste nummer vil vi tage hul på andre delprocesser. 29,00 27,00 Trend over måling af afvandet slam (resultat uge 3-5) Reference Metode MM710 kalibrerings værdi Forbedring af tørstofindhold fra ca. 20% til 22% kan betyde flere hundredetusinde kroner/år. MM710 % tørstof 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15, Prøve nr. Forskellen på en trussel og en mulighed er, hvor hurtigt du opdager den.

4 4 P R O C E S O P T I M E R I N G Turbiditet En vigtig parameter i optimering af separationsprocesser Optimér din turbiditetsmåling spar penge og øg din produktkvalitet. Turbiditet, også kendt som uklarhed, partikelindhold eller koncentration af uopløst stof i en væske, er en parameter der kan hjælpe dig med at optimere, overvåge og styre en lang række af dine processer. Turbiditet kan også være en dokumentations- samt kvalitetsparameter og hjælpe dig til store besparelser med en hurtig tilbagebetalingstid. En turbiditetsmåler kan styre centrifugen, så der kun udledes ganske lidt, men til gengæld separeres med optimal hastighed, med en deraf større gennemgang/udnyttelse af centrifugen. Måleprincippet Turbiditet måles ved at sende nær infra rødt lys igennem et medie. Når lyset rammer en partikel i mediet, vil lyset spredes rundt om partiklen i alle retninger. Se Figur A. Ved at have detektorer siddende i 11 fra lysets direkte vej gennem mediet, kan spredningen af lyset detekteres. Jo flere partikler lyset rammer, jo mere lys detekteres ved de 11 og dette omsættes direkte til den ønskede enhed for turbiditet man ønsker. Den typiske enhed for turbiditet er ppm, mg/l, FTU, EBC m.m. Ønskes turbiditet målt i enheden NTU er det spredning af lyset målt ved 90 der skal benyttes og hertil benyttes Opteks Haze Control DTF16. Denne bruges som kvalitetsparameter samt filterovervågning hos bryggerier verden over og som vandkvalitetskontrol på drikkevand. Opteks NTU måler udskiller sig ved at være vedligeholdelsesfri og skal IKKE kalibreres som andre på markedet, da den har fabriksindstillet nul-punkt og teknologi der ikke får målingen til at drive. Store besparelser på service- og vedligeholdelsesbudgettet opnås og ekstra hænder bliver fri i en travl kalibreringsafdeling. Olie i vand Detektion af olie i vand, er en kendt applikation på varmevekslere, store motorer, m.m. Omvendt er detektion af vand i olie/jet-fuel ligeså relevant og detektion ned til < 0,5 ppm DE er muligt. Filterbrud detekteres derved ved selv den mindste mængde udslip i overvågningsmediet. Ved faseadskillelse mellem et medie med og uden partikler kan turbiditetsmålere med fordel anvendes, idet det optiske måleprincip er langt hurtigere en traditionelle metoder med ledningsevne m.m. Den hurtige responstid sikrer at mindre produkter ryger i kloakken og dermed flere penge i lommen. Figur A. Lys bliver spredt, når det rammer en partikel.

5 P R O C E S O P T I M E R I N G 5 Indløb Let fase Tung fase Figur B. Ved optimering af din centrifuge kan Optek sensorer installeres på indløb samt afgang af let og tung fase. Centrifuger Til optimering af dine centrifuger kan du med turbiditetsmålere opnå fuldt udbytte. Den tunge fase kan overvåges med henblik på produktkoncentration og dermed udbytte og kvalitet. Tilsvarende kan den lette fase også overvåges mht. kvalitet, og optimal rensning af centrifugerne kan opnås ved at skyde på de rigtige tidpunkter. Se figur B. Ved at måle på indløbet til centrifugen kan belastningen forudsiges og dermed kan en tilstopning undgås. Filterovervågning Dosering af polymer/filterhjælp med henblik på fældning af partikler/slam er også en opgave for en turbiditetsmåler. Koncentrationen af polymer/ filterhjælp kan reguleres efter hvor effektiv fældning af partikler/slam er, ved at måle et repræsentativt sted for det klare vand. Kan en turbiditetsmåling hjælpe dig med at optimere dit anlæg eller få styr på din udledning af partikler i væske, så ring/mail endelig og lad os få en snak om din opgave... Figur C. Optek Hazecontrol til vandkvalitet samt uklarhedsmåling på øl NTU/FTU samt 0-25 EBC med 0,3% gentagelsesnøjagtighed. Vil du vide mere, så kontakt Kenneth Rasmussen, tlf

6 6 A N A L Y S E Ledningsevne - Måske den vigtigste måling i kedelvand Hvis man ikke har styr på ledningsevnen, kan det komme til at koste dyrt at få anlægget til at køre igen. Færdig løsning leveret af Insatech: Vandbar til kedelvand. Når man snakker kedler, er det også vigtig at snakke vandkvalitet. I sidste nummer af Insanyt beskrev vi, hvorfor det er vigtigt at måle ph i kedelvand, og i denne artikel vil vi beskrive, hvorfor og hvordan man holder styr på ledningsevnen i kedelvandet. Der anvendes vand til at lave damp med, og der anvendes vand til køling. Det er vigtigt at kedelvandet er rent og ikke indeholder salte, som kan føres med ind i kedlerne og dampturbinerne. Hvis der dannes belægninger på turbineskovlene, vil det betyde ubalance, hvilket kan resultere i havarier. Skulle der ske et havari af turbinerne, koster det driftsstop og reparationer, som kan være enormt bekostelige. Belægning i kedlen giver i første omgang lav virkningsgrad, men kan også resultere i havari. Sur ledningsevne Vandet til et kraftværk vil typisk gennemgå en behandling, hvor urenheder, salte og ilt fjernes. Det vil ske ved en filtrering, ionbytning, og ved afgasning for at nævne de vigtigste trin. For at sikre at vandet ikke korroderer rørsystemet, vil man yderligere sikre sig, at vandet ikke er for surt. Dette gøres ved at tilsætte ammoniak eller lud. Ved tilsætning af ammoniak eller lud vil flg. ligevægte indstille sig: Ammoniak: NH 3 + H 2 O NH 4 OH NH 4 OH NH OH Lud: NaOH Na + + OH Ved disse ligevægte dannes altså hydroxid-ioner, hvorved ph bringes op omkring ph Denne ph regulering bidrager til ledningsevnen, og hvis man vil have et udtryk for renheden af vandet, dvs. hvor meget salt der er, kan man ikke anvende ledningsevne til denne måling, pga. ludens eller ammoniakkens bidrag til ledningsevnen. De bidrager til ledningsevnen, da brintioner og hydroxid-ioner er elektrisk ledende. For at måle renheden af vandet, bliver man derfor nødt til at måle sur ledningsevne, hvor man fjerner ledningsevnebidraget fra ph reguleringen, og derved får en måling af renheden i vandet, som også viser, om der er kontamination fra uønskede urenheder. Vandet sendes igennem en kationbytter, hvorved alle kationer udbyttes med brintioner. Anioner derimod vil ikke påvirkes. Kationer er for eksempel Na + eller Ca ++, mens anioner er for eksempel Cl eller SO4. Hvis Kation bytter Kationer Kationer f.eks. udnyttes Na + Ca ++ med H + H + Anioner f.eks. Cl - SO 4 -- Anioner er upåvirket Cl - SO 4 -- der for eksempel er Na + ioner, vil disse udbyttes med H + ioner. OH ioner vil derimod ikke påvirkes, og hvis der er tilsat lud, NaOH, ses det, at der efter ionbytning er H + og OH ioner tilbage dvs. H 2 O. Rent vand i sig selv har meget lav ledningsevne, hvorfor evt. tilsat NaOH ikke måles efter ionbytningen. Er der i stedet for NaOH tilsat ammoniak, vil der ske det samme. NH4 + ionen vil ionbyttes med H +, mens OH ionen ikke påvirkes. Efter ionbytning haves igen H 2 O. Hvis der derimod er salt i vandet, som for eksempel NaCl, fjernes kun Na +, og dermed er der HCl tilbage, som giver et bidrag til ledningsevnen. Man får endda et endnu større signal, idet det dannede HCl (saltsyre, deraf navnet Sur ledningsevne) har en højere ækvivalent ledningsevne end NaCl. Den indsatte kationbytter giver altså 2 fordele: Den fjerner basis-bidraget fra NaOH eller NH3, samt fungerer som en kemisk forstærker, så der fås et tydeligt signal ved den mindste forurening. En kationbytter kan endvidere også kombineres med 2 ledningsevnesonder, for at opnå en driftsikker ph-måling i det meget rene kedelvand iht. VGB-R 450L en metode til at omregne en ledningsevneændring over en kationbytter til ph. Det kræver naturligvis at der anvendes NaOH eller NH3, så disse kan fjernes og ikke generer målingen. Formlen for ph via 2 x ledningsevne er: ph = log (SC direct - 1/3 SC cation)

7 A N A L Y S E 7 Temperaturafhængig måling Ledningsevne er stærkt temperaturafhængigt pga. den øgede ionaktivitet ved stigende temperatur. Lidt forenklet kan man sige, at ionerne i vandet har mere energi, og derved lettere kan lede en elektrisk strøm ved højere temperatur. Typiske fejl der kan måles, er således op til 50 %, hvis man ikke temperaturkompenserer sin ledningsevnemåling korrekt. Figur 1 viser, hvordan ledningsevnen varierer afhængig af temperaturen. Figuren viser ledningsevnen ved 5 forskellige koncentrationer af 0 til 1000 ppb NaCl i rent vand, sammenholdt med ledningsevnen ved 25 C. Ved rent vand, øverste kurve, er temperaturafhængigheden meget kraftig, og ledningsevnen stiger med en faktor ca. 14 i intervallet 25 til 100 C. Hvorimod ved vand med 1000 ppb NaCl, nederste kurve, er afhængigheden slet ikke lige så kraftig, og her stiger den kun med en faktor ca. 3 i intervallet 25 til 100 C. Da temperaturafhængigheden ikke er lineær, skal man være opmærksom på, at det kan være forbundet med fejl at anvende en lineær kompenseringskurve. Derfor anbefaler vi, at man anvender en matrix, hvor koncentrationen er en funktion af temperatur og ledningsevne. Man kan så ekstrapolere en given ledningsevne til koncentration ved en given temperatur, med en Yokogawa EXA transmitter. Denne har som standard et polynomium ind- K/Kr lagt til beregning af ledningsevne for ultrarent vand Temperatur C Vandbar For at kontrollere sin vandforsyning og vandbehandling nøje har man typisk en såkaldt vandbar. Det er kort beskrevet en opstilling med instrumentering til online kontrol af vandforsyningen. Typisk vil man måle ph og ledningsevne, men også opløste salte og ilt kan måles. Ved hjælp af en vandbar kan man måle flere steder i processen på samme tid. Insatech har igennem tiden leveret kundetilpassede vandbarer til mange kunder landet over. Vi kan bestykke med ledningsevnesensorer, som er beregnet til rent vands applikationer, og ledningsevnetransmittere som har mulighed for, at detektere eventuelle belægninger af elektroderne, samt forprogrammeret matrix til beregning af ledningsevne for ultrarent vand. Vi har mulighed for på vores værksted at lave special design, der passer til opgaven og pladsforhold. Da vi har et akkrediteret ledningsevne kalibreringslaboratorium, er det muligt at levere udstyret kalibreret selv ned til lav ledningsevne. Vi kan også tilbyde årlige serviceeftersyn efterfølgende. Så kort sagt, vil I have en ledningsevnemåling, som I kan stole på, så kontakt Insatech. NaCl indhold 0 ppb 20 ppb 50 ppb 200 ppb 1000 ppb Figur 1. Ledningsevne i vand som funktion af temperatur og koncentration af NaCl sammenholdt med ledningsevne ved 25 C. Vil du vide mere, så kontakt Iben Kyndby, tlf

8 8 F L O W Til de små doseringsopgaver er en CORI-FILL flowmåler mere effektiv og mere nøjagtig end de traditionelle vejesystemer Overvind ulemperne ved at bruge vægte til doseringsapplikationer. Integrationen af CORI-FILL forbedrer effektiviteten af doseringen og sikrer en god ensartet produktkvalitet. Bronkhorst Cori-Tech har lanceret CORI-FILL med stor succes i applikationer, hvor der skal doseres små mængder meget nøjagtigt. Med en coriolis flowmåler, kan systemet dosere den ønskede mængde væske nøjagtigt. CORI-FILL systemet har integreret batchfunktion og har mulighed for di-

9 F L O W 9 rekte at styre afspærringsventiler, proportional ventiler eller pumper. Fordele ved at anvende CORI-FILL til doseringsopgaver. I modsætning til vægtdoseringsprocesser, kan flere væsker doseres samtidig, når man anvender CORI-FILL. Når man anvender vægte skal vægten tareres, når der skiftes fra en væske til en anden, mens CORI-FILL systemet blot kræver en kort reset-kommando, for at starte den næste batch. Mængden, der skal doseres, kan let indstilles ved programmering af batchfunktionen via feltbus kommunikation. Denne batchdosering er meget hurtigere og mere kompakt end processer med vægte, men er sammenligneligt nøjagtigere. På grund af deres lille størrelse er det muligt at montere afspærringsventiler direkte på (mini) CORI-FLOW instrumenter. Derfor er volumen i rørene minimeret, hvilket resulterer i en hurtig reaktionstid og højeste nøjagtighed på grund af minimal dødtidseffekt og efterløb. Applikationer Der er flere applikationer, hvor det med fordel kan betale sig at anvende CORI-FILL til doseringsopgaver. Det kan især have sin fordel til applikationer, hvor man tilsætter tilsætningsstoffer såsom dufte og smag. Her er der behov for nøjagtig og repeterbar dosering, som sikrer en ensartet produktkvalitet. Bronkhorst Cori-Tech har igennem kontakt med virksomheder, der arbejder med dosering af tilsætningsstoffer, designet CORI-FILL systemet, så det kan anvendes til denne type opgaver. En velkendt konfekturevareproducerende virksomhed i Tyskland har valgt at anvende CORI-FILL til deres produktionslinje af konfekture og slik. Efter intensiv test af de første påfyldningssystem for aromater og smagsstoffer, bliver der nu installeret en Bronkhorst Cori-Tech coriolis flowmåler, kombineret med afspærringsventiler og en reguleringsventil. Andre tests med konkurrerende Coriolismålere var mislykket på grund af, at disse målere var fysisk større og ikke kunne være monteret tæt på påfyldningsstedet. En lang slange mellem flowmåler og ventiler skabte store problemer for præcis dosering. Men med CORI-FILL teknologi, er alle disse problemer løst. Takket være stor forbedring i nøjagtigheden af den integrerede batchfunktion, automatisk korrektion af efterløbsfunktionalitet og volumen, flowmåling og -dosering, kan (mini) CORI-FLOW anvendes til applikationer, hvor man ellers kun havde mulighed for at anvende vægtdosering. Opsummering af fordele ved at anvende et CORI-FILL system. Kortere produktionstid, på grund af samtidig dosering af forskellige komponenter. Bedre produktresultater, på grund af mindre fordampning af flygtige væsker. Kompakt løsning, uden lang slange mellem flowmåler og ventil eller pumpe. Reduceret risiko for gas, aflukket i slangen skaber forsinkelses virkninger. Høj nøjagtighed på grund af Coriolis måleprincip og kompakt opstilling. Automatisk korrektion af efterløb. Hurtig respons tid (ned til <0,5 sek.). Masse- og volumendosering muligt (ved hjælp af densitet-information). Har du en doseringsopgave til større mængder, hvor der er behov for en nøjagtig dosering, vil en Coriolis måler fra Yokogawa være løsningen. Vil du vide mere, så kontakt Iben Kyndby, tlf

10 1 0 K A L I B R E R I N G Verdens første tørblokkalibrator til -100º Med den nye model fra Isis er det nu muligt at kalibrere temperatursensorer som PRT ere, Thermocouplere og Thermistorer ved ultralave temperaturer uden at bruge et væskebad. Mobilitet og sikkerhed Modsat et væskebad kræver Isis ingen dyre eller farlige væsker. Det er transportabelt udstyr til on site lavtemperaturs kalibreringer af frysere, der f.eks anvendes i farmaceutiske, aeronautisk og fødevare industrien. Minimumstemperaturen er desuden lavere end de fleste væskebade, der er placeret i kalibreringslaboratorier. Dette, sammen med besparelsen på det kontinuerlige brug af dyre væsker til badene, gør Isis til et seriøst alternativ på laboratoriet. ISOTECH ISIS tørblokkalibrator. Fleksibel Isis har en stor kalibreringsvolumen ø 35 mm / dybde 160 mm. Hvilket giver mulighed for kalibrering af flere sensorer samtidigt. Specielt til applikationer for termisk validering er der en indsats der indeholder lomme til Validerings indsats 6,5 mm og 20 x 3.5 mm Ialt 157 mm dybde referenceprobe (6,5 mm) og 20 x 3,5 mm lommer for thermocouplere. Dette betyder, at det er muligt med en enkelt kalibreringscyklus at validere op til 20 prober på en gang. Selv om Isis er en nyhed Funktionalitet og stabilitet er en af de væsentligste faktorer i designet af dette nye produkt. Isis har mere end timers testtid, hvilket svarer til 10 års drift med 40 timers brug om ugen. Dette har vist at -100 C stadig er muligt, med en forøgelse af kølingstiden på < 10%.. Teknologien bag. Isis anvender en Free Piston Stirling Cooler (FPSC) der giver hele 80W køleeffekt til kalibreringsblokken. Dette specielt patenterede system og de specielle materialer er anvendt for overførelsen af energi til blokken. En lille volumen med gas (helium), i dette eksempel indesluttet i en lille stålbeholder under højt tryk, bliver til et køleaggregat. Beholderen indeholder en cylinder, hvor to af de primære dele er placeret (stempel og displacer). Stemplet er fikseret til en magnet, der er drevet af en linear motor. Displacer (forskydningsstempel) bliver drevet af trykdifferentialet mellem stempel og displacer, der fremkommer ved stempelbevægelsen. Stempel og displacer er ikke mekanisk koblet sammen, hvilket giver dem mulighed for at bevæge sig relativt i forhold til hinanden. Stemplets gentagende komprimering og udvidelse af det indesluttede helium genererer et varmt (komressions) og et koldt (udvidelses) område Stirling cyklus. I udvidelsesområdet bliver varmen absorberet af den udvidende gas. I kompressionsområdet mellem stempel og displacer, bliver der genereret

11 K A L I B R E R I N G 1 1 varme grundet komprimeringen af helium. De to områder er forbundet gennem en regenerator. Regeneratoren holder temperaturdifferencen mellem kompressionsområdet og udvidelsesområdet ved at afgive eller optage varme fra gassen, der kanaliseres gennem den smalle passage gennem regenerator via displacer. Selvom varme er flyttet fra udvidelsesområdet til kompressionsområdet, vil toppen af udvidelseområdet (toppen af beholderen) kunne opnå ultralave temperaturer. Med kun to tørblokkalibratorer fra Isotech kan temperaturområdet fra C 650 nu dækkes! Udvidelsesområde Displacer Kompressionsområde Stempel Magnet ring Kold flange Regenerator Varm flange Cylinder Linear motor Eksempel på Twinbird s Free Piston Stirling Cooler Vil du vide mere, så kontakt Morten Kristesen, tlf P-V diragram Sterling Cyckle Figur 1. 1 Figur 4 P = Tryk Figur 1 Qout Qreg 4 Figur 2. 2 Figur 3 Qin Figur 2 3 V = volumen Figur Konstant volumen regenerering (oplagret varme overførelse til væsken i regenerator) 2-3 Konstant temperatur udvidelse (tilføring af varme fra ekstern kilde) 3-4 Konstant volumen regeneration (oplagret varme overføres fra regenerator tilbage til væsken i regenerator) 4-1 Konstant temperatur kompression (varme afgivelse til ekstern køleflance) Figur 4.

12 1 2 F L O W Måling af brændstofforbrug i diesel/hfo-motorer og kedler For overvågning af brændstofforbrug kan Insatech levere et samlet system med massefyldekorrektion for nettoforbrugt brændstof iht. API. Brændstofmåling For at opnå en korrekt måling af den forbrugte brændstofmængde til en motor, skal den defineres på vægtbasis, da forbruget typisk opgives i g/kwh og energiindholdet er defineret kj/kg brændstof. Temperaturen har indflydelse på brændstoffets massefylde, og for et givent brændstof er massefylden iflg. API (American Petroleum Industries) opgivet ved 15 C. En ren volumetrisk flowmåling giver et brændstofforbrug med op til 10% målefejl. Derfor skal der, udover den volumetriske måling, også foretages en temperaturmåling til kompensering af udvidelsen af olien. Disse to tal skal behandles i en flowcomputer, der har korrektionstabeller indlagt for de forskellige brændstoftyper. Det er også værd at bemærke at da brændstoffet bruges til at smøre og køle indsprøjtningssystemet, kan temperaturen på retur siden være op til 25 C højere end på flowet frem. Dette har ligeledes indflydelse på densiteten. Ydermere vil viskositeten også ændre sig kraftigt med temperaturændringer. Viskositet angives i cst (centistoke) eller cp (centipoise) og er et tal for, hvor tyktflydende brændstoffet er. Typisk er viskositeten høj ved lave temperaturer og omvendt. Brændstoffers viskositet varierer typisk fra ca. 5 cst op til ca cst. Vi kan levere et komplet system for måling af brændstofforbruget. Til flowmålingen anbefaler vi Flomec PD (Positive displacement) flowmåler, som måler rent volumetrisk uanset ændringer i massefylde og viskositet. Til temperaturmålingen kan vi levere Pt100-følere i forskellige længder med eller uden følerlomme og med eller uden to-tråds transmitter. Figur 1 viser en opstilling med brændstoftilførsel i overskud og med returledning. Der er anvendt to Flomec flowmålere, to temperaturfølere samt CON- TREC flowcomputer med indbyggede API-tabeller for korrektion af temperatur-indflydelsen. Udgangen fra flowcomputeren fås som puls eller analog 4-20 ma for netto-forbruget. TE Flomec flowmåler Temperaturføler Contrec flowcomputer TE Nettoforbrug Puls / 4-20 ma FREM Brændstoftank MOTOR TE RETUR Figur 1. Eksempel på en typisk måling af brændstofforbrug på en diesel eller HFO motor. Målingen er temperaturkompenseret og upåvirket af viskositets- og densitetsændringer. Samtidig er målingen kompenseret i henhold til API-tabeller.

13 F L O W 1 3 Figur 2. Figuren viser mediets vej igennem måleren. Måleprincippet bygger på to ovale tandhjul, som roteres af mediets bevægelse. For hver gang tandhjulene roterer en omgang, ledes en kendt volumen igennem. Dette aftastes via en Reedswitch eller Halleffekt fra de indbyggede magneter i tandhjulene. Måleprincippet er upåvirket af ændringer i viskositet og densitet, forårsaget af temperaturvariation og forskel i produkt. Flomec flowmålere Princippet i denne målertype er to ovalformede tandhjul, som roterer ved væskens kraft på disse. Princippet kaldes»positive displacement«. Figur 2 illustrerer væskens passage og tand-hjulenes rotation. Unøjagtighedsmæssigt fås de ned til 0,2% af aktuel flowværdi og leveres altid med kalibreringscertifikat. Denne type måler fås i flere udførelser til måling på stort set alle væsker uden partikelindhold. Montagemæssigt er der ikke de store krav. Den kan monteres vandret eller lodret og lige efter rørbøjninger. Den kan derfor til enhver tid indsættes i systemet uden at man skal til at ofre tid og penge på at lave rørføringen om. De kan fås i størrelser fra 1/8 0,5 36l/h til 4 4,5 90 m3/h. Udgangen er impuls enten som hall effect sensor eller reed switch og med 4-20 ma som option. Alternativt kan der direkte anvendes to Coriolis masseflowmålere. Så sparer man temperaturkompenseringen, og de to tal kan direkte læses på målerne. Flomec flowmålere kan fås i str. fra 1/8 til 4 med eller uden flangetilslutning og LCD display. Det er også muligt at få mekanisk tælleværk med 3,4 eller 5 cifre. Målerne har som standard pulsudgang.

14 1 4 F L O W Nøjagtigheden er vigtig Valget af flowmåler er yderst kritisk med hensyn til nøjagtigheden. Normalt ligger flowet fremad væsentligt højere end selve forbruget afhængig af belastning. Så en forholdsvis lille afvigelse på flowmålingen frem og retur, er procentvis en stor del af selve brændstofs-forbruget. I skemaet herover kan det ses, at hvis der vælges en flowmåler med ±2% fejlvisning, vil der ved 100% belastning være ca. 8% samlet målefejl og ved lav last næsten 40%. Vælges der i stedet flowmålere med høj nøjagtighed, ±0,5%, mindskes fejlvisningen til henholdsvis 2% og 10%. Dette kan dog stadig forbedres væsentligt. I en Contrec 515 har man mulighed for at indtaste 10 liniariseringspunkter, og disse punkter kan aflæses på kalibreringscertifikatet fra en Flomec flowmåler. Herved stilles der kun krav til flowmålerens gentagelses-nøjagtighed, som for Flomec-instrumenter typisk ligger på ±0,03%. Flow l/t Brændstofforbrug Flow fremad Flow retur Motorydelse kw Grafen viser brændstofforbruget i forhold til last. Flowet fremad er stort set stabilt, mens flowet retur ændres pga. øget forbrug. I en Contrec 515 har man mulighed for at indtaste 10 liniariseringspunkter, og disse punkter kan aflæses på kalibreringscertifikatet fra en Flomec flowmåler. Herved stilles der kun krav til flowmålerens gentagelses-nøjagtighed, som for Flomecinstrumenter typisk ligger på ±0,03%. Motor ydelse [kw] Aktuelt forbrug [l/h] Flow frem [l/h] Flow frem +2% [l/h] Flowfrem -2% [l/h] Flow Retur [l/h] Flow Retur + 2% [l/h] Flow Retur -2% [l/h] Max. beregnet forbrug [l/h] Min. beregnet forbrug [l/h] ,4 558, ,08 242,32 205, ,34 555, ,7 220,64 183, ,2 548, ,82 170,38 131, ,1 543, ,94 122,16 81, ,08 74,92 33,08 I tabellen er vist et eksempel fra en dieselgenerator, der kører ved forskellig last. I kolonnerne er vist flowet fra og flowet retur med største og mindste målefejl. Der skal specielt lægges mærke til max. og min. beregnet flow. Sammenlignet med det aktuelle flow, kan man se, at der er næsten 40% usikkerhed på resultatet. Modbus kommunikation til dataopsamlingsenhed Mange steder vil der være behov for flere ens målinger, f.eks. på skibe hvor man har flere hjælpemotorer. I sådan et tilfælde kan flere Contrec flowcomputere med fordel serieforbindes med Modbus 485 kommunikation. Se figur på næste side. Med Modbus kommunikationen kan man reducere udgifterne til kabeltræk og fortrådning væsentligt. Desuden har man mulighed for at sende flere informationer end hvad der er muligt med de traditionelle 4 20mA. Bla. kan temperatur og totalisering af både frem og returflow

15 D A T A O P S A M L I N G 1 5 Contrec flowcomputer TE FREM Contrec flowcomputer TE FREM Contrec flowcomputer TE FREM Eksempel på flere brændstofmålinger forbundet via modbus og med Yokogawa MW100 som web-interface. Brændstoftank MOTOR Brændstoftank MOTOR Brændstoftank MOTOR TE RETUR TE RETUR TE RETUR Flomec flowmåler ETHERNET MODBUS RTU TE Temperaturføler Eksempler på web-visningen fra MW100. Yokogawa MW100 datalogger med web-interface. Kan monteres på DIN-skinne. Visning af procesværdier i MW100. sendes via Modbus, sammen med flow frem og retur og selvfølgelig forbruget. Alle disse signaler kan så enten føres til en PC med en SCADA pakke, eller man kan føre det til en PLC. Man kan også anvende en Yokogawa MW100 dataopsamlingsenhed som har indbygget web-interface og mulighed for at logge data på et memory card. Web-interface betyder at man til enhver tid kan aflæse alle data, både aktuelle og loggede data. Man skal blot have en internet adgang til denne, og benytte en web-browser til visning af alle værdier. Ethernetadgangen til MW100 giver samtidig mulighed for Modbus-top kommunikation. Trendkurver på MW100. Vil du vide mere, så kontakt Kristian Nielsen, tlf Hurtigt overblik over procesværdier i MW100.

16 1 6 AN NI VA ELAY US E Næste generation af PULS radar fra VEGA Med væsentligt forbedrede nøjagtigheder. Radioaktiv Radar Differenstryk Med mere end installerede enheder, er VEGA s radar den mest solgte radar-baserede sensor i verden. Sensorerne er en del af VEGA s plics plus koncept. Den nye generation er lige vist for første gang på ACHEMA Med udvidelse af temperaturområdet op til 450 C og forbedret kemisk bestandighed på antennen, har denne nye generation et endnu bredere spektrum af anvendelsesmuligheder. Stærkt forbedrede nøjagtigheder VEGAPULS 67, 68: bedre end +/- 2 mm (før 15 mm) VEGAPULS 65, 66: bedre end +/- 8 mm (før 10 mm) VEGAPULS : bedre end +/- 2 mm (før: 3 mm) Nye versioner af huset, dobbeltkammer huse af plast og rustfri stål i plics plus serien byder på et unikt valg mellem huse i 3 forskellige materialer. Optimeret tilslutningskoncept og forenklet justeringsprocedure med præcise justeringsparametre gør opsætning og opstart endnu nemmere. Med en bemærkelsesværdig mere effektiv elektronik, er den nye generation af radar-sensorer endnu bedre tilpasset kravene fra de mange forskellige applikationer og industrier. Andre fordele ved plics plus serien er lavspændingsforsyning på 9.6V, hurtigere signalbehandling, bedre målenøjagtighed vha mere effektive microprocessorer og et ekstra GSM/ GPRS modul for trådløs data transmission fra fjerntliggende enheder. Datahukommelse på måleværdier og event log med realtime information forenkler analyse og diagnostik af applikationerne. Nye, ultrahurtige microprocessorer forsyner med mere kraft til signalanalyser og muliggør komplekse proces algoritmer. Moderne elektronik komponenter giver mulighed for en endnu uset signal evaluering og en bedre differentiering mellem produktniveau og tank installation. På grund af den væsentlig hurtigere signalbehandling, kan sensorerne følge hurtige skift i niveauet. Dette understøtter den seneste trend i markedet hvor man implementerer mindre tanke med kortere fylde og tømningscyklus. u I udviklingsprocessen har der været særlig fokus på at sikre total justeringskompatibilitet mellem eksisterende og nye instrumenter. Alt passer sammen, nye sensorer og eksisterende justeringssoftware og vise versa, nye radar elektronikker med eksisterende huse og antenner. Nye DTM filer iht FDT-Style-Guide forbedrer brugervenligheden ved justering via PC, mht setup og diagnose guider såvel som mere meningsfulde menu strukturer. Håndtering af den nye IEC

17 A N IA VL EY AS UE (SIL) kompatible sensorelektronik er virkelig nem. Med de nye fjeder-påvirkede terminaler kan ledninger og elektronik skiftes nemt og sikkert helt uden anvendelse af værktøj Plics plus radar sensorer fra VEGA er nu uden diskussion state-of-theart Godkendt ph elektrode til kontakt med fødevarer Opfylder EU forordning 1935/2004 og er sanitær ifølge EHEDG Helt nye produkter : Mikrobølge switch til niveau detektion af faststof og radiometriske sensorer til måling af niveau eller densitet, er en yderligere udvidelse af VEGA s produktprogram og giver mulighed for at tilbyde brugerne den optimale løsning til applikationen. Vil du vide mere, så kontakt Lars Christiansen, tlf Insatech A/S kan nu levere ph-elektroder til godkendt kontakt med fødevarer, hvor EU forordring 1935/2004 skal være overholdt. Hamiltons EASY- FERM FOOD ph-elektrode er udviklet til fødevare-, bryggeri- og medicinalbrancen, hvor kravene til materialer og genstande, bestemt til kontakt med fødevarer, strammes mere og mere. En ph-elektrode indeholder en elektrolyt-væske, der hele tiden siver ud i din process. Dette har til formål at slutte en elektrisk kreds mellem ph-elektroden og mediet, således at mediets kemiske ændringer giver udslag i en potential-forskel, der omsættes til en ph-værdi. Ifølge EU forordning 1935/2004 må denne elektrolyt ikke afgive stoffer til fødevarer i mængder, der kan frembyde en fare for menneskers sundhed eller forårsage en uacceptabel ændring af fødevarens sammensætning eller forringelse af deres organoleptiske egenskaber.[1] Hamiltons EASYFERM FOOD phelektrode indeholder den nye FOOD- LYTE elektrolyt, der i forbindelse med 1935/2004 forordningen er godkendt og testet af TÜV Rheinland Produkt Und Umwelt GmBH. FOODLYTE elektrolytten er smags- og lugtfri og er ikke skadelig for mikroorganismer.[2] EASYFERM FOOD tåler selvfølgelig CIP, damp sterilisering og autoklavering ved tryk op til 6 bar og temperatur op til 135 C som den velkendte EASY- FERM PLUS ph-elektrode. Ydermere er elektroden sanitær iht. EHEDG. Ring/mail endelig og hør nærmere, hvis din ph-elektrode skal overholde 1935/2004 forordningen [1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004. [2] Testet og godkendt af MDT (Medical Device Testing GmBH Ochsenhausen) iht. EN ISO og USP 31, 2008 kapitel 87. Vil du vide mere, så kontakt Kenneth Rasmussen, tlf

18 1 8 K A L I B R E R I N G Insatechs kalibreringsvogne skræddersyes til kundens aktuelle behov og fremstilles på eget værksted. Dette giver en stor fleksibilitet i forhold til de opgaver vi kan løse. Kalibrering af beholdere/tanke og flowmålere on-site Yokogawas roste masseflowmåler Rotamass, benyttes som referencemåler på kalibreringsvogn fremstillet på Insatech s eget værksted Vognen er udstyret med den kendte masseflowmåler fra Yokogawa, der benytter sig af Coriolis princippet. Sammen med en batchcontroller og en pneumatisk ventil, alt sammen udført sanitært, giver det mulighed for at udføre mobile kalibreringer indenfor volume, masse, masseflow, volumenflow og densitet. Der er yderligere mulighed for udlæsning af temperatur og koncentrationsmåling. Kalibreringsvognen giver bla. mulighed for: Kalibrering af f.eks. vejeceller, hydrostatisk, radar, ultralyd eller andet niveaumålingsudstyr i valgfrie punkter med ned til 0,1% nøjagtighed. Præcise doseringer af væsker / additiver mm. vha. flowcomputerens batchfunktion. Kalibrering af flowmålere med en nøjagtighed helt ned til 0,1%. Kalibrering af densitet med en nøjagtighed på ±0,0005 g/cm³ Kalibreringsvognen kan bla. bruges til at kalibrere tanke/beholdere ved at dosere en mængde der bestemmes af operatøren. Herved kan beholderens vejeceller kalibreres i valgfrie punkter. Vognen består af en batchcomputer, som styrer en ventil. På batchcomputeren indstilles den ønskede batchstørrelse. Når startknappen aktiveres, giver batchcomputeren ventilen signal om at åbne, og vandet begynder at løbe igennem vognen. Så snart vandet løber, begynder flowmåleren at måle og sender signal herom til batchcomputeren. Når batchcomputeren når sit setpunkt, gives signal til ventilen om at lukke.

19 K A L I B R E R I N G 1 9 Kalibreringsvogn med tank, pumpe og vejeceller så der kan laves onsite kalibrering af flow-målere. Her er vi ved at bygge en vogn til en større kunde indenfor den farmaceutiske industri. Kalibreringsvogn med tre forskellige størrelser flowmålere til at dække et større område. Vognen er også udstyret med automatiske ventiler til styring af målerstørrelse. Vognen kan også bruges til at kalibrere flowmålere, enten in-line eller ved at tage måleren ud. På displayet kan der vises både batchfunktion (kg) og aktuel flowmængde (kg/h). Med Yokogawa s Coriolis flowmåler er der mulighed for flow helt nede fra få kg/h og helt op til kg/h. Her ses en magnetisk flowmåler som er koblet op til en datalogger med GSM sender. På den måde kan udstyret placeres ude i marken og data kan aflæses via PC eller endda mobil telefon feks. via SMS. Vil du vide mere, så kontakt Kristian Nielsen, tlf

20 2 0 F L O W Dosering med Contrec batchcomputer giver stor driftsikkerhed og en nem brugervenlighed. Doseringen, eller også kaldet batchprocessen, er en start-stop proces over en given tid, hvor der præcist skal afmåles en bestemt masse- eller volumenmængde. Til dette anvender man normalt en flowmåler, en ventil og en batch computer til at styre ventilen, baseret på informationer fra flowmåleren. Insatech A/S har mange års erfaring med Contrec s batchcomputer som bla. giver stor driftsikkerhed og god brugervenlighed. Frekvens input Masse flowmåler Relæ 1 Kontrol ventil Relæ 2 Kontrol ventil Bleed flow Store flow Computeren har mulighed for at styre to ventiler, så der ved store flow kan bruges en ekstra ventil til et såkaldt bleed flow. Dette forhindrer skader fra vandslag og forøger nøjagtigheden. Contrec s batchcomputer har flere forskellige funktioner som gør den til det foretrukne valg når der skal vælges batch computer. Contrec s 500 serie kan bruges i flere forskellige opstillinger, herunder er vist forskellige eksempler. Frekvens input Standard dosering Til de simple doseringer og mindre flow benyttes gerne en flowmåler, on/off-ventil og batchcomputer. På Batchcomputeren indstilles den ønskede batchstørrelse. Når startknappen aktiveres, giver Batchcomputeren ventilen signal om at åbne, og mediet begynder at løbe. Dette ser flowmåleren og sender signal herom til Batchcomputeren og når denne når sit setpunkt, gives signal til ventilen om at lukke. På sådan en batch vil der altid være et efterløb som afhænger af ventilens lukketid, selv ved hurtige pneumatiske ventiler vil der være et efterløb. Dette kan i visse tilfælde mindskes ved hjælp af den indbyggede efterløbskompensering. Relæ 2 Store flow Masse Kontrol ventil flowmåler Standard dosering, hvor en on/off ventil doserer den ønskede mængde baseret på output fra batchcomputer. Bruges primært til mindre rørstørrelser og flow hastigheder. Efterløbskompensering Enhver ventil vil aldrig lukke helt på det rigtige tidspunkt, da der altid vil være lidt tidsforsinkelse fra flowmåleren op gennem flowcomputeren og hen til ventilen. Og hvad værre er, vil den tidsforsinkelse måske ikke være konstant, så man vil opnå uens dosering fra gang til gang. Dette problem er batchcomputeren udstyret til at løse via automatisk overløbskompensering. Denne teknik går ud på, at batchcomputeren ser på de sidste doseringsoverløb, og kompenserer for dette til næste dosering. Dette er en kontinuert proces, hvor den hele tiden tilpasser sig flowmålerens, ventilens og i det hele taget systemets karakteristik. Med denne funktion opnås en sikker og præcis dosering. Denne beregning er dog afhængig af at batchstørrelsen ikke ændres mere end 20% og at der er konstante forhold for tryk og flowhastighed. Ændres disse skal der køres min. 2 nye doseringer før at computeren kan beregne lukketiden korrekt. To-trins system Har man varierende forhold mht. tryk, flow og batchstørrelse kan man også anvende Contrec s to-trins system hvor der sættes en mindre ventil i parallel til et såkaldt bleed flow. I batch computeren programmeres bleed ventilen til at åbne et par sekunder før hovedventilen, hvilket sikrer en stille og rolig start på flowet. Kort før at batchen er færdig, lukkes hovedventilen og den sidste del doseres med bleed flowet, dette minimerer efterløbet væsentligt. Dette system er specielt interessant ved større flowmængder hvor det kan være problematisk at hovedventilen åbner momentant. Det kan give vandslag med skader til følge. Ligeledes når ventilen skal lukkes igen kan det give problemer hvis flowet afbrydes momentant. Dette vil også minimeres ved at anvende contrec s two-stage system. Analog regulering af dosering og flow Det er muligt at dosere med en analog reguleret ventil, hvor der startes og sluttes med et forholdsvist lavt flow, så der ikke overdoseres. Forskellen fra ovenstående er, at ventilen reguleres med et 4-20 ma signal. Man kan også

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Agenda. Clamp-on montage - Respektafstande. Applikationer Clamp-on - Stationær og bærbar

Agenda. Clamp-on montage - Respektafstande. Applikationer Clamp-on - Stationær og bærbar Agenda Måleprincip - Ultralyd - Transittid - Transittime mode - NoiseTrek mode (Doppler) - HyridTrek mode - Transducer valg - Sensor afstand - Lyd refleksion - Transducer teknologi - Transducer kalibrering

Læs mere

Måledata via mobiltelefon netværk

Måledata via mobiltelefon netværk 12 NIVEAU NIVEAU 13 Måledata via mobiltelefon netværk Via GSM/GPRS netværk kan måledata aflæses uanset afstand. Mulighederne for at benytte GSM netværk til udveksling af data mellem måleinstrument og styresystem

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech Aktivitetskalender Side 3 Radar din vej til optimal niveaumåling Side 4-6 Nu er Hamiltons ARC TM sensorer blevet digitale Side 7 Frigiv rengøringen on-line og minimér

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner

Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner Endress+Hauser www.dk.endress.com Firmaprofil Endress+Hauser - din instrumentpartner 2 Endress+Hauser A/S Din Industripartner Hvem er vi? Endress+Hauser blev grundlagt i 1953 og er repræsenteret i over

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Vandbehandling. En komplet løsning

Vandbehandling. En komplet løsning Vandbehandling En komplet løsning Case Story At omdanne affald til energy - kræver ultrarent vand Peterborough, United Kingdom Som en del af et helt nyt kraftværk i Peterborough, England er Guldager A/S

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Dampteori 4. Krav ved afregning 5. Fokus på flow 6. Vortex 7. Blænde/Venturi 9. Midlende pitotrør 11. Differenstryktransmittere 14

Dampteori 4. Krav ved afregning 5. Fokus på flow 6. Vortex 7. Blænde/Venturi 9. Midlende pitotrør 11. Differenstryktransmittere 14 Viden om... DAMP Indhold Dampteori 4 Krav ved afregning 5 Fokus på flow 6 Vortex 7 Blænde/Venturi 9 Midlende pitotrør 11 Differenstryktransmittere 14 Dataopsamling og visning af data 16 Flowcomputere 17

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation.

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation. Te m p e r a t u r Tr a n s m i t t e r e 5300- & 6300-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolation temperatur universel 2 Frihed

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Optimér dine processer med analytisk in-line procesudstyr Side 3 On-line fugtmåling giver dig større indtjening, sikker drift og mere tid Side 4-6 In-line CO 2 /alkohol/ plato/brix

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER STRENOMETER INFORMATION FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK BESKRIVELSE Prøvekammeret med varmechok, Fitoterm 150 CT2-80, har 2 uafhængige kamre i samme chassis. Det øvre (varme) kammer opvarmes

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Mælk et følsomt produkt Side 3 Fermenteringer og ph måling Side 4 Måling af levende gærceller på 20 sek. Side 5 Måling af O 2 i øl Side 6 Dosering af korrekt mængde Side 8

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere